ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3342

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 "Άδεια δόμησης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις"
1.  
  Η άδεια δόμησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται από το Τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα υποβολής σε αυτό αίτησης του χρήστη της εγκατάστασης.
2.  
  Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για εργασίες σχετικές με τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών, αθλητικών και συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων
3.  
  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του lation.di.uoa.gr/eli/law/1979/960" target="_blank">ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του href="http://legislation.di.uoa.gr/eli/law/1981/1221" target="_blank">ν. 1221/1981 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου μπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκαταστάσεων.
Άρθρο 2 "Άδεια λειτουργίας Ολυμπιακών εγκαταστάσεων"
1.  
  Η άδεια λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης εκδίδεται υπέρ του χρήστη κάθε Ολυμπιακού συγκροτήματος ή τμήματος αυτού, μετά από αίτησή του προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού.
2.  
  Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται μέσα σε σαράντα ημέρες από την περιέλευση στους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 3. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών υποχρεωτικά προσωρινή άδεια από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, με την οποία λειτουργεί νομίμως αυτή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Εάν η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση είναι αρνητική, παύει να ισχύει αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια που τυχόν έχει εκδοθεί.
3.  
  Στην άδεια λειτουργίας καθορίζονται οι χρήσεις της εκάστοτε Ολυμπιακής εγκατάστασης, καθώς και οι σχετικοί όροι συντήρησης και λειτουργίας της, ανάλογα με τις επί μέρους αθλητικές, πολιτιστικές, εμπορικές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές και κατασκευές που την απαρτίζουν
Άρθρο 3 "Γνωμοδοτική Επιτροπή"
1.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο χρήστη στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, στην οποία εντάσσεται διοικητικά η εγκατάσταση. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού και αποτελείται από:.
 1. Τον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης ως Πρόεδρο
 2. Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος ή Πολεοδομίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ορίζεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του.
 3. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης
 4. Έναν υπάλληλο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα (Ο.Ρ.Σ.Α.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 5. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 6. Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
 7. Έναν διπλωματούχο μηχανικό της Γ.Γ.Ο.Α., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 8. Έναν διπλωματούχο μηχανικό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 9. Έναν αξιωματικό της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 10. Έναν αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 11. Τον Διευθυντή Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
 12. Τον εκπρόσωπο του Ο.Τ.Α. στα όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
2.  
  Αν πρόκειται για αδειοδότηση τουριστικής ή ναυταθλητικής μαρίνας, στην Επιτροπή συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ένας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και ένας από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
3.  
  Αν πρόκειται για άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 4, στην Επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αν η αδειοδοτούμενη εγκατάσταση βρίσκεται σε ακίνητο που ανήκει στα Ολυμπιακά συγκροτήματα με τις ονομασίες «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)», «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)» και «Καυτανζόγλειο Στάδιο, ο ανωτέρω εκπρόσωπος με την αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση της διοίκησης του αντίστοιχου νομικού προσώπου. Γραμματείς της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της Γ.Γ.Ο.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής.
4.  
  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζει με απόφασή της όλα τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου που θα συνοδεύει την αίτηση για την άδεια λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης
5.  
  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχει, αν οι προτεινόμενες χρήσεις των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία τις εγκεκριμένες μελέτες σχεδιασμού της εγκατάστασης. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης της εγκατάστασης και προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, την ύπαρξη και λειτουργία του απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, εστίασης και φιλοξενίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.
6.  
  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία, διευκρινίσεις και πληροφορίες από τον αιτούντα, άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να καλούνται για παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, και εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών ή φορέων.
7.  
  Η γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την υποβολή σε αυτή αίτησης του ενδιαφερόμενου χρήστη με πλήρη φάκελο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας σε συνδυασμό με την άπρακτη παρέλευση και των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 θεμελιώνει δικαίωμα αποζημιώσεως για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας του αιτούντος.
8.  
  Τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεών της και των σχετικών κοινών αποφάσεων των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού τηρούνται σε ειδικό αρχείο της Γ.Γ.Ο.Α.
9.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των αναπληρωτών τους, καθώς και των γραμματέων της Επιτροπής. Η αποζημίωση βαρύνει τις πιστώσεις της Γ.Γ.Ο.Α. από τον Ειδικό Λογαριασμό Νο 234372/1 (ΦΕΚ 219 Α΄, 709 Β΄) του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 4 "Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων"
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις απαιτείται η χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό
2.  
  Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων, καθορίζονται από τις, κατά περίπτωση, κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας
3.  
  Για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 3
4.  
  Επιτρέπεται η αδειοδότηση για μέρος μόνο των αιτούμενων χρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό
5.  
  Με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, του άρθρου 3, μπορεί να καθορίζονται επιπλέον δικαιολογητικά, ανά κατηγορία αδειοδοτούμενης εκμετάλλευσης, τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων, η διαδικασία της αδειοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα
6.  
  Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων εκδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, μέσα σε σαράντα ημέρες, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3
7.  
  Η διάρκεια των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων ρυθμίζεται από τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις
8.  
  Ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, καθώς και της διαδικασίας τοποθέτησης ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄).
Άρθρο 5 "Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων"
1.  
  Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των εμπορικών καταστημάτων καθορίζεται σύμφωνα με τις ανά κατηγορία ισχύουσες γενικές διατάξεις από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται διοικητικά η εγκατάσταση
2.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διεξαγωγή αθλητικών, πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και εκτός του συνήθους ωραρίου, όπως και κατά τις μη εργάσιμες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες
Άρθρο 6 "Εποπτεία λειτουργίας καταστημάτων"
1.  
  Η εποπτεία της τήρησης των όρων της κατά το άρθρο 4 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων, που λειτουργούν μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παρ. 1 του άρθρου 9, ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας.
2.  
  Αν παραβιαστούν οι όροι της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων ή του ωραρίου λειτουργίας αυτών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιβάλλονται: α) πρόστιμο μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ που περιέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, β) σε περίπτωση νέας παραβίασης, προσωρινή ανάκληση άδειας μέχρι τρεις μήνες και γ) σε περίπτωση και νέας παραβίασης, οριστική ανάκληση άδειας.
Άρθρο 7 "Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών φόρων και τελών"
1.  
  Τα Ολυμπιακά συγκροτήματα, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε άλλου δημοτικού φόρου ή τέλους, εκτός όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄).
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού δύναται να ρυθμίζεται ειδικά ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του φόρου της παρ. 1 στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Άρθρο 8 "Γενικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση αδειών λειτουργίας Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, καθώς και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων δεν εφαρμόζονται επί των Ολυμπιακών συγκροτημάτων της παρ. 1 του άρθρου 9.
2.  
  Τυχόν διοικητικά πρόστιμα, που αφορούν τη, μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, λειτουργία των Ολυμπιακών συγκροτημάτων, διαγράφονται και οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 9 "Ορισμοί"
1.  
  Κατά την έννοια του άρθρου αυτού, «Ολυμπιακά συγκροτήματα» είναι οι ακόλουθες εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως αυτές χωροθετούνται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, που έχουν συνταχθεί και θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε. / Α.Ο.Ε.Ε. και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:.
 1. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 1)
 2. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 2)
 3. Καυτανζόγλειο Στάδιο (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 3)
 4. Παγκρήτιο Στάδιο (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 4)
 5. Παμπελοποννησιακό Στάδιο (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 5)
 6. Πανθεσσαλικό Στάδιο (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 6)
 7. Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 7)
 8. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 8)
 9. Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 9)
 10. Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 10)
 11. Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 11)
 12. Κέντρο Γραπτού Τύπου (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 12)
 13. Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου - κλειστό γυμναστήριο, πλατεία νερού, ναυταθλητική μαρίνα, γυάλινο κτίριο, εγκατάσταση Μπιτς Βόλεϊ και ζώνη Α1 (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 13)
 14. Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Ελληνικού - περιοχή υποδοχής Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 14)
 15. Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 15)
 16. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 16)
 17. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 17)
 18. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 18)
2.  
  Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, οι παραπάνω ονομασίες των Συγκροτημάτων μπορεί να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν
3.  
  Για τους σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως:
 1. «Θεματικό πάρκο»:
 2. υπαίθριος χώρος αναψυχής, ο οποίος προορίζεται για την παρουσίαση ενός ή περισσότερων θεμάτων, σε μία ή περισσότερες περιοχές του όπως ενυδρείο, ζωολογικός κήπος, λούνα πάρκ, υδροπάρκο, μίνι γκολφ
 3. «Θεματικός χώρος ψυχαγωγίας»:
 4. στεγασμένος χώρος αναψυχής, ο οποίος προορίζεται για την ανάπτυξη χώρων συνάθροισης και εστίασης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια
Άρθρο 10 "Αθλητικές χρήσεις"
1.  
  Σε όλα τα Ολυμπιακά συγκροτήματα επιτρέπονται οι αθλητικές χρήσεις
2.  
  Στους αμιγώς αθλητικούς χώρους των Ολυμπιακών συγκροτημάτων επιτρέπονται περιστασιακά βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις
Άρθρο 11 "Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας"
1.  
  Στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), ο οποίος εμφαίνεται με κόκκινη διαγράμμιση στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 της παρ. 1 του άρθρου 9, υπό τα στοιχεία Λ1-Λ2-Λ3-Ι1-Ι9-Ι10-Ι22-Λ4-Λ5-Λ6-Α1-Α6-Α5-Α4-Λ7-Λ8-Λ9-Λ10-Λ11-Λ12-Λ13-Λ1, χωροθετείται Ολυμπιακός περίπατος ελεύθερης πρόσβασης στο κοινό.
2.  
  Στο Ο.Α.Κ.Α. και στον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, επιτρέπονται σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους, εκτός των χρήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:.
 1. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού, εμπορικές χρήσεις στις μόνιμες υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1 της παρ. 1 του άρθρου 9, υπό τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α1 και, καθώς και σε αυτές που θα ανεγερθούν στους χώρους που αποτυπώνονται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα 1 υπό τα στοιχεία Ι10-Ι11-Ι12-Ι13-Ι14-Ι15-Ι10 και Ι16-Ι17-Ι18-Ι19-Ι20-Ι21-Ι22-Ι16 με τους ισχύοντες όρους δόμησης, σε επαφή με τον Ολυμπιακό περίπατο.
 2. Στα καταστήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα πολυκαταστήματα και οι υπεραγορές τροφίμων.
 3. Προπονητικό κέντρο και αθλητικοί κοιτώνες
 4. Διοργάνωση εκθέσεων μέσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο.
 5. Οι ανωτέρω λειτουργίες και χρήσεις σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί.
 6. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον περιορισμό αυτό το κτίριο του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, για το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 ούτε και οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
3.  
  Στην απαλλοτριωθείσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων όμορη με το ΟΑΚΑ έκταση στην περιοχή Ψαλίδι, που ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο με τα στοιχεία Α, Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Ι3, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Α, το οποίο έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ημερομηνία 20.3.2007 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τους ισχύοντες για το ΟΑΚΑ όρους δόμησης που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 9 του ν.2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄). Η ακριβής οριοθέτηση, η κάλυψη και το ύψος του κτιρίου, εντός των ισχυόντων για το ΟΑΚΑ όρων δομήσεως, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου της παραπάνω παραγράφου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να παρατείνει την παραμονή της στο κτίριο όπου στεγάζεται με υπογραφή σχετικής σύμβασης, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει την πενταετία.
Άρθρο 12 "Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας"
1.  
  Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 2 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου (Δελφινάριο) και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Γραφεία διοίκησης αθλητικών και ναυταθλητικών συλλόγων. γ. Προπονητικό κέντρο. δ. Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Οι ανωτέρω λειτουργίες και χρήσεις, εφόσον πραγματοποιούνται εντός του περιγράμματος του κτιρίου, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εφόσον πραγματοποιούνται εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του τυχόν υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί, όπως αυτός προκύπτει μετά την αφαίρεση του κατά τα ανωτέρω αναλωθέντος συντελεστή εντός του περιγράμματος του κτιρίου. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 13 "Καυτανζόγλειο Στάδιο"
1.  
  Στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 3 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. γ. Προπονητικό κέντρο. δ. Γραφεία, ιατρεία. Οι ανωτέρω λειτουργίες και χρήσεις, εφόσον πραγματοποιούνται εντός του περιγράμματος του κτιρίου, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εφόσον πραγματοποιούνται εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του τυχόν υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί, όπως αυτός προκύπτει μετά την αφαίρεση του κατά τα ανωτέρω αναλωθέντος συντελεστή εντός του περιγράμματος του κτιρίου.
Άρθρο 14 "Παγκρήτιο Στάδιο"
1.  
  Στο Παγκρήτιο Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 4 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Γραφεία, ιατρεία, ραδιοτηλεοπτικά στούντιο. γ. Χώροι συνάθροισης κοινού. δ. Χώροι αναψυχής και διασκέδασης. ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. στ. Προπονητικό κέντρο. ζ. Τουριστικά καταλύματα. η. Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Οι ανωτέρω λειτουργίες και χρήσεις, εφόσον πραγματοποιούνται εντός του περιγράμματος του κτιρίου, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εφόσον πραγματοποιούνται εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 20% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 15 "Παμπελοποννησιακό Στάδιο"
1.  
  Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 5 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. γ. Προπονητικό κέντρο. δ. Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Οι εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 16 "Πανθεσσαλικό Στάδιο"
1.  
  Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 6 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. γ. Προπονητικό κέντρο. δ. Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Οι εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 17 "Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις.- Εγκαταστάσεις ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πειραιά) - Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για το έργο απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 17 "Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 7 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Γραφεία, ιατρεία. γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. δ. Ξενώνες, εντός του υφιστάμενου υποστηρικτικού κτιρίου. ε. Προπονητικό κέντρο. Οι εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 18 "Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 8 της παρ. 1 του άρθρου 9, χωροθετούνται:.
 1. Οι Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού
 2. Η εθνική αρχειοθήκη οπτικοακουστικού και ψηφιακού περιεχομένου
2.  
  Επίσης, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων επιτρέπονται οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:
 1. Εμπορικές χρήσεις, υποστηρικτικές των χωροθετούμενων στην παρ. 1 του άρθρου αυτού δράσεων, χώροι εστίασης και αναψυχής.
 2. Καταλύματα και ξενώνες υποστηρικτικοί των χωροθετούμενων στην παρ. 1 του άρθρου αυτού δράσεων.
 3. Οι εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί.
 4. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
3.  
  Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών και Ακαδημιών Πολιτισμού θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα
Άρθρο 19 "Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 9 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται μέσα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. γ. Θεματικός χώρος ψυχαγωγίας.
Άρθρο 20 "Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή"
1.  
  Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 10 της παρ. 1 του άρθρου 9, είναι μόνιμες.
2.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:
 1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 2. Χώροι εστίασης κοινού
 3. Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού.
 4. Η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση προσωρινών, λυόμενων κατασκευών στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Άρθρο 21 "Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης"
1.  
  Στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 11 της παρ. 1 του άρθρου 9, χωροθετούνται:.
 1. Το Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων, ως εξής:
 2. α1.
 3. Στο επίπεδο -6,90 υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11. α2.
 4. Στο επίπεδο + _ 0,00 υπό τα στοιχεία Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Α1, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11. α3.
 5. Στο επίπεδο +8,20 υπό τα στοιχεία Α2, Β2, Γ2, Δ2, Α2, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11.
 6. Το Παγκόσμιο Μουσείο Κλασικού Αθλητισμού χωροθετείται σε διακεκριμένο τμήμα εντός του κτιρίου, ως εξής:
 7. β1.
 8. Στο επίπεδο -6,90 υπό τα στοιχεία Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Γ, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11. β2.
 9. Στο επίπεδο + _ 0,00 υπό τα στοιχεία Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Π1, Ρ1, Σ1, Γ1, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11.
 10. Στο επίπεδο + _ 0,00 το τμήμα που απεικονίζεται υπό τα στοιχεία Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, Ο1, Κ1, όπως σημειώνεται με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο επί μέρους σχέδιο του επιπέδου αυτού, το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω διάγραμμα 11, καθορίζεται ως κοινός χώρος υποδοχής - είσοδος.
2.  
  Στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:
 1. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού
 2. Γραφεία, ιατρεία
3.  
  Επιτρέπεται η, σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους δόμησης, κατασκευή οποιωνδήποτε πρόσθετων διαμερισματώσεων, καθ ύψος ή κατά πλάτος, εντός του όγκου του κτιρίου για την εξυπηρέτηση των χρήσεων των παραγράφων 1 και 2
4.  
  Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Μουσείων των εδαφίων α΄ και β΄ του άρθρου 1 θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα
Άρθρο 22 "Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου"
1.  
  Στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου και την έκταση του παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών, όπως οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 13 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Ζώνη Α1: Οικολογικό πάρκο και ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στίβου κλασικού αθλητισμού και γηπέδων ομαδικών αθλημάτων, όπως αυτά χωροθετούνται στα υπό στοιχεία Α1-1, Α1-2, Α1-3, Α1-4, Α1-5, Α1-6, Α1-7, Α1-8, Α1-9, Α1-10, Α1-1 του ανωτέρω διαγράμματος, υποστηριζομένων από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς χώρους, φυλάκιο, υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού κ.ά. β. Ζώνες Α2, Β1 και Β2: Πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις, Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο και εγκαταστάσεις των ναυταθλητικών ομίλων, των ναυτοπροσκόπων και των αλιέων, που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην περιοχή, εγκαταστάσεις υποστήριξης των αθλητικών και ναυταθλητικών χρήσεων (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία αθλητικών οργανώσεων), σταθμός ανεφοδιασμού σκαφών, εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών, γραφεία διοίκησης, αποθήκες, ιατρείο, χώροι υγιεινής, χώροι εστίασης κοινού, εμπορικά καταστήματα, υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού, θεματικό πάρκο, κλειστό αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων, πλατεία και ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, φυλάκιο με WC και υπαίθριος χώρος στάθμευσης, καθώς και χώροι πληροφόρησης κοινού και πώλησης ειδών πρώτης ανάγκης εντός των τεσσάρων υφιστάμενων περιπτέρων. γ. Ζώνη Γ1: Συνεδριακό κέντρο εντός του κλειστού γυμναστηρίου, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και περιπάτου, υπαίθριος χώρος στάθμευσης. δ. Ζώνη Γ2: Χώρος πολιτιστικών λειτουργιών. ε. Στην περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών, όπως αυτή εμφαίνεται υπό τα στοιχεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Β2-4, Δ6, Δ1 του τοπογραφικού διαγράμματος 13 της παρ. 1 του άρθρου 9, χωροθετούνται ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο. Στην περιοχή αυτή ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,30 και κάλυψη 25%.
Άρθρο 23 "Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Ελληνικού"
1.  
  Στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Ελληνικού και εντός του περιγράμματος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επιτρέπονται, πλην των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:
 1. Ολυμπιακή Εγκατάσταση Κανό-Καγιάκ-Σλάλομ:
 2. στις μεν υφιστάμενες εγκαταστάσεις επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα ενοικίασης ή αγοράς αθλητικών ειδών, χώροι εστίασης κοινού, στον δε περιβάλλοντα χώρο:
 3. θεματικό πάρκο (αθλητικό), υδροπάρκο
 4. Ολυμπιακή Εγκατάσταση Καλαθοσφαίρισης και Ξιφασκίας:
 5. πολιτιστικές εκδηλώσεις, εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού, εκθέσεις
 6. Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μπέιζμπολ, Σόφτμπολ και Χόκεϊ:
 7. βοηθητικοί χώροι των αθλητικών χρήσεων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χώροι εστίασης κοινού
Άρθρο 24 "Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά"
1.  
  Στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση του Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 15, επιτρέπονται, ανά ζώνη, πλην των αθλητικών χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: Α. Ζώνη Ι Στις Περιοχές ΙΑ και ΙΒ (Περιοχή Εγκαταστάσεων Τουρισμού και Αναψυχής):.
 1. Οι χρήσεις που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και β) όλες οι χρήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του π.δ. 6/1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄), «Χρήσεις γης.
 2. Κατηγορίες - περιεχόμενο, πλην:
 3. α) ξενοδοχείου, β) του νυκτερινού κέντρου (μπουζούκια), γ) των χρήσεων που αναφέρονται υπό τους αριθμούς 2, 10, 15, 17 και 18 και δ) των χρήσεων που αναφέρονται υπό τον αριθμό 20, εξαιρουμένων των εκθέσεων σε προσωρινές λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
 4. Επιτρέπεται μόνον η κατασκευή τριάντα υπνοδωματίων κατηγορίας πέντε (5) αστέρων, συνολικής επιφάνειας χιλίων τετρακοσίων (1.400) τ.μ. για την υποστήριξη της μαρίνας.
 5. Στην Περιοχή ΙΓ (Περιοχή Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων):
 6. Σταθμός καυσίμων, αναψυκτήριο (καντίνα), εγκαταστάσεις υποστήριξης και εξυπηρέτησης σκαφών, εγκαταστάσεις αποθηκών, φυλάκια με wc.
 7. Στην περιοχή ΙΔ:
 8. Κινητές λυόμενες κατασκευές για τη στέγαση εκθέσεων και την υποστήριξη και εξυπηρέτηση σκαφών, υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
 9. Β. Ζώνη ΙΙ Στις Περιοχές ΙΙΒ και ΙΙΔ (Περιοχή Παράκτιου Πάρκου):
 10. Υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, κινητές λυόμενες κατασκευές για τη στέγαση εκθέσεων και την υποστήριξη και εξυπηρέτηση σκαφών, αναψυκτήρια, υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού.
2.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά η ανέγερση μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται στις περιοχές ΙΙΑ και ΙΙΓ της ζώνης ΙΙ
3.  
  Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,15 και η κάλυψη σε 15%. Το μέγιστο ύψος κατασκευών για τμήματα του λιμενοβραχίονα υπό στοιχεία ΙΑ ορίζεται σε 10,0 μ. πλέον 1,5 μ. για την τοποθέτηση στέγης και υπό στοιχεία ΙΒ σε 4,0 μ. πλέον 1,5 μ. για την τοποθέτηση στέγης. Για το υπόλοιπο δομήσιμο τμήμα της Ολυμπιακής Εγκατάστασης, το μέγιστο ύψος ορίζεται σε τέσσερα μέτρα πλέον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών για τοποθέτηση στέγης. Στη ζώνη Ι το μέγιστο ύψος για κτίρια αποθήκευσης σκαφών, πύργους ελέγχου λιμένα και αγώνων ορίζεται σε 15,0 μ. Στις περιοχές του παράκτιου πάρκου με στοιχεία ΙΙΒ και ΙΙΔ η δόμηση ορίζεται σε 200,0 τετρ. μέτρα και 1.800,0 τετρ. μέτρα αντίστοιχα.
4.  
  Οι ρυθμίσεις του π.δ. 1/5.3.2004 (ΦΕΚ 254 Δ΄) «Καθορισμός ζωνών προστασίας χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φάληρο μέχρι την Αγία Μαρίνα» δεν έχουν εφαρμογή στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, η οποία υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, πλην των παραγράφων 8, 9 και 10 του ως άνω προεδρικού διατάγματος. Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 25 "Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 16 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πλην των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις εντός της υφιστάμενης εγκατάστασης: α) Πολιτιστικές εκδηλώσεις. β) Εμπορικά καταστήματα πωλήσεως ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου σκοποβολής και ειδών πρώτης ανάγκης. γ) Χώροι εστίασης κοινού, τουριστικό κατάλυμα.
Άρθρο 26 "Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου"
1.  
  Στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 17 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πλην των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Ζώνη 1: Φυλάκιο ελέγχου με wc, εκδοτήρια εισιτηρίων, γήπεδο γκολφ. β. Ζώνη 2: Ιππικό κέντρο με υπαίθριες αρένες, γήπεδα, στάβλοι, αποθήκες, κτηνιατρική κλινική, κλειστή αρένα, γραφεία διοίκησης, ιππικό μουσείο, σχολές ιππασίας και αναβατών, καταστήματα πωλήσεως ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιππικού κέντρου, εκθέσεις, χώροι εστιάσεως, δημοπρασίες, ξενοδοχείο, ελικοδρόμιο, γήπεδο γκολφ, χώροι στάθμευσης. γ. Ζώνη 3: Πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό του αγωνίσματος του τριάθλου, ψυχαγωγική ιππασία, γήπεδο γκολφ. Η ανέγερση μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνον εντός του χώρου που σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα 17.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 27 "Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης"
1.  
  Η «Ειδική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004, η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 2 παρ. 21 στ. β΄ του ν. 2598/1998 και μετονομάσθηκε με το άρθρο 41 του ν.2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α΄) σε «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004» μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης» Γ.Γ.Ο.Α. Η Γ.Γ.Ο.Α. υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Γ.Γ.Ο.Α. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Η εποπτεία αφορά το σύνολο της λειτουργίας και της δράσης αυτής.
2.  
  Της Γ.Γ.Ο.Α. προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.
3.  
  Η Γ.Γ.Ο.Α. έχει ως έργο την αξιοποίηση της ολυμπιακής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάδειξη και προώθηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό του κλασικού Ολυμπιακού Ιδεώδους και των αξιών που το συνοδεύουν, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την προστασία και αξιοποίηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
4.  
  Έργο της Γ.Γ.Ο.Α. αποτελεί και η εποπτεία της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδίδονται, κάθε φορά, οι άδειες λειτουργίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 2. Αν παραβιασθούν οι όροι της άδειας αυτής, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ο.Α. επιβάλλεται: α) πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που περιέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, β) σε περίπτωση νέας παραβίασης, προσωρινή ανάκληση αδείας μέχρι τρεις μήνες και γ) σε περίπτωση και νέας παραβίασης, οριστική ανάκληση αδείας.
Άρθρο 28
1.  
  Οργανωτική διάρθρωση της Γ.Γ.Ο.Α. Η Γ.Γ.Ο.Α. αποτελείται από μία Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται η Διεύθυνση Ολυμπισμού, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Μέριμνας.
Άρθρο 29 "Διεύθυνση Ολυμπισμού"
1.  
  Η Διεύθυνση Ολυμπισμού είναι αρμόδια για την εποπτεία των νομικών προσώπων, που σκοπό έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα εντάσσεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ολυμπιακή Εκεχειρία, τα ζητήματα Ολυμπιακής Παιδείας και τις πολιτιστικές δράσεις τις σχετιζόμενες με τον Ολυμπιακό Πολιτισμό, όπως κάθε φορά αυτές αναπτύσσονται. Επίσης, είναι αρμόδια για την προσέλκυση, διοργάνωση και προβολή γεγονότων ιδιαίτερης συμβολικής αξίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία συνδέονται με την προβολή του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Παραμένει ως έχει το καθεστώς της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως ισχύει με τους νόμους και το σύνολο των διατάξεων που την αφορούν.
2.  
  Η Διεύθυνση Ολυμπισμού αποτελείται από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ολυμπισμού
Άρθρο 30 "Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι άδειες λειτουργίας με την κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού της παρ. 2 του άρθρου 2, τη δημιουργία εντός του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (Ι.Β.C.) του Μουσείου των Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και του Παγκόσμιου Μουσείου Κλασικού Αθλητισμού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ και την ολοκλήρωση του προγράμματος που καθορίστηκε στην από 2 Μαρτίου 2001, Δέκατη Έκτη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (άρθρο 2 του ν. 2598/1998 ΦΕΚ 66 Α΄, όπως ισχύει).
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από το Τμήμα Αδειών και το Τμήμα Κατασκευών
Άρθρο 31 "Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Μέριμνας"
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, τα οικονομικά ζητήματα της λειτουργίας της Γ.Γ.Ο.Α. και τη νομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της, καθώς και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί η Γ.Γ.Ο.Α.
Άρθρο 32 "Προσωπικό"
1.  
  Από το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού εκατόν εξήντα διατίθενται στη Γ.Γ.Ο.Α. και κατανέμονται ως εξής: μία θέση ειδικών θέσεων που καταλαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης, εκατόν είκοσι θέσεις ΠΕ και ΤΕ, τριάντα θέσεις ΔΕ και εννέα θέσεις ΥΕ. Η ανωτέρω κατανομή θα πραγματοποιηθεί χωρίς αύξηση των ήδη υφιστάμενων οργανικών θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
2.  
  Οι θέσεις της παραγράφου 1, πλην της θέσεως του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης, καλύπτονται με ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των επιτροπών αξιολόγησης αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
3.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από το προσωπικό αυτής ή και από τρίτους για την υποστήριξη του έργου της Γ.Γ.Ο.Α. Η αποζημίωση των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και προέρχεται από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Ο.Α., η οποία προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 33.
Άρθρο 33 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Η Γ.Γ.Ο.Α. καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.).
2.  
  Η Γ.Γ.Ο.Α. μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται το ετήσιο ύψος της επιχορήγησης της Γ.Γ.Ο.Α. από τον Ειδικό Λογαριασμό Νο 234372/1 (ΦΕΚ 219 Α΄ και 709 Β΄).
Άρθρο 34 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Στο Ελληνικό Δημόσιο περιέρχεται το σύνολο των στοιχείων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», εκτός εκείνων που σύμφωνα με την από Σεπτεμβρίου 1997 Σύμβαση Φιλοξενούσας Πόλης μεταβιβάζονται στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η διαχείριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ανατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ολυμπισμού της Γ.Γ.Ο.Α.
2.  
  Το αρχείο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», με τη θέση της σε εκκαθάριση, ως προς τα έγγραφα και στοιχεία που δεν αφορούν την εκκαθαριστική διαδικασία και μετά τη λήξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας, ως προς τα έγγραφα που την αφορούν, περιέρχεται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή του ανατίθεται στη Γ.Γ.Ο.Α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης το αρχείο αυτό παραχωρείται, συνολικώς ή τμηματικώς, στο υπό ίδρυση Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων που αναφέρεται στο άρθρο 21.
3.  
  Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004 εξακολουθούν να ισχύουν για τη Γ.Γ.Ο.Α., κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και η υπ αριθμόν 2/74769/0022 (ΦΕΚ 1610 Β΄/2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35 "Αξιοποίηση Ολυμπιακών Συγκροτημάτων"
1.  
  Η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση των, υπό στοιχεία δ΄ έως ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος, Ολυμπιακών συγκροτημάτων, ανατίθεται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», υπό τον όρο της χρήσεως των Ολυμπιακών αυτών συγκροτημάτων, όπως ορίζεται στα άρθρα 14-26. Δεν υπάγεται στη ρύθμιση αυτή ο χώρος του παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών, που εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα 13 της παρ. 1 του άρθρου 9 υπό τα στοιχεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Β2-4, Δ6, Δ1. Για την παράδοση των παραπάνω Ολυμπιακών συγκροτημάτων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού διαπιστωτικού χαρακτήρα.
2.  
  Οι διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Κωδικοποίηση Νόμων Περί Εμπορικών Μισθώσεων, όπως επίσης και το άρθρο 610 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται για τις μισθώσεις, υπομισθώσεις, συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή λοιπών δικαιωμάτων επί Ολυμπιακών συγκροτημάτων, υποδομών ή τμημάτων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 36 "Μεταγραφή"
1.  
  Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού της παρ. 1 του άρθρου 35 δημοσιεύεται, με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 37
1.  
  Τέλη - Δικαιώματα Συμβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων κ.λπ. Επί κάθε συμβάσεως, οποιουδήποτε είδους ή φύσεως, που προβλέπεται, αναφέρεται ή συνδέεται με τον παρόντα νόμο, το ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως έχει, καθώς και με κάθε διάταξη που εκδίδεται σύμφωνα με αυτούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των συμβάσεων που σχετίζονται με τη μίσθωση ή την παραχώρηση δικαιωμάτων επί των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτών) θα ισχύουν τα παρακάτω: 1) Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 2) Τα δικαιώματα των έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων και τα αναλογούντα ποσοστά υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστηρίων Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) για την καταχώριση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. 3) Οι εισφορές που οφείλονται στο Ταμείο Νομικών σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Άρθρο 38 "Δαπάνες συντήρησης, φύλαξης και καθαρισμού"
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/Αθλητικά Ολυμπιακά Έργα και Εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες για τη λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη και καθαρισμό των Ολυμπιακών Έργων τα οποία της έχουν ανατεθεί με το π.δ. 220/2000 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του είτε με ένταξή τους στις υφιστάμενες εργολαβικές συμβάσεις των αντίστοιχων Ολυμπιακών Έργων, εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ομοίως, μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες για την πληρωμή των λογαριασμών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, στις παραπάνω Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε αυτές που της έχουν ανατεθεί με την κοινή απόφαση 2850/27.10.2004 (ΦΕΚ 1636 Β΄) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Οι πιο πάνω δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις των αντίστοιχων Ολυμπιακών έργων ή τις πιστώσεις, που εγκρίνονται ειδικά προς τούτο. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία παράδοσης των εγκαταστάσεων από την εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.», με πρωτόκολλο, στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Αθλητικά Ολυμπιακά Έργα και Εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρθρο 39
1.  
  Τα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ. δύνανται να παραχωρούν τους χώρους που εμφαίνονται στα υπ αριθμούς 1 και 2 τοπογραφικά διαγράμματα, υπό στοιχεία Λ1-Λ2-Λ3-Ι1-Ι9-Ι10-Ι22-Λ4-Λ5-Λ6-Α1-Α6-Α5-Α4-Λ7-Λ8-Λ9-Λ10-Λ11-Λ12-Λ13-Λ1, Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α1, Ι10-Ι11-Ι12-Ι13-Ι14-Ι15-Ι10 και Ι16-Ι17-Ι18-Ι19-Ι20-Ι21-Ι22-Ι16 σε εταιρείες, των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, επί σκοπώ επιχειρηματικής εκμεταλλεύσεως. Τουλάχιστον 50% των διενεργηθησόμενων εσόδων αποδίδεται στα Ν.Π.Ι.Δ. για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Άρθρο 40 "Ρύθμιση θεμάτων ακίνητης περιουσίας Ο.Ε.Κ."
1.  
  Επιτρέπεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) η απευθείας εκποίηση στην εταιρία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Αμαρουσίου Α.Ε.», όπως αυτή έχει μετονομασθεί έπειτα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, των ακινήτων κυριότητάς του τα οποία αποτελούν το κατ άρθρο 6 παρ.1 εδ. β1 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) Οικοδομικό Τετράγωνο ένα (Ο.Τ. 1) και έχουν ανεγερθεί επί οικοπέδου ιδιοκτησίας του, αρχικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) περίπου, κατ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) για την κατασκευή ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες φιλοξενίας των δημοσιογράφων που θα κάλυπταν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.
2.  
  Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο εκποίηση, ο καθορισμός του τμήματος θα γίνει με βάση αναλυτική και αιτιολογημένη έκθεση της αξίας των ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.). Από το καθοριζόμενο τίμημα εκπίπτεται: α) Η συνολική αξία κατασκευής των επί του οικοπέδου ανεγερθέντων πάσης φύσεως οικοδομημάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται αιτιολογημένα στην ως άνω έκθεση του Σ.Ο.Ε., προσαυξημένη κατά το ποσοστό Μικτού Επιχειρηματικού Κέρδους (Μ.Ε.Κ.), β) κάθε τυχόν χρηματικό ποσό που έλαβε ο Ο.Ε.Κ. στο πλαίσιο της από 20.11.2001 προγραμματικής συμφωνίας και γ) το ήμισυ (1/2) της καθαρής ωφέλειας, η οποία προέκυψε από τη μεταβολή των όρων δόμησης κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3207/2003. Σε κάθε περίπτωση, το τελικώς καταβλητέο χρηματικό ποσό στον Ο.Ε.Κ. από την κατά την προηγούμενη παράγραφο εταιρία δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού που καθορίζεται στην από 1.8.2003 σχετική έκθεση του Σ.Ο.Ε.
3.  
  Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο αυτού ή προς οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή των απαραίτητων συμβολαιογραφικών ή άλλων πράξεων.
4.  
  Αν η κατά την παράγραφο 1 εταιρία δεν ζητήσει από τον Ο.Ε.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού την υλοποίηση των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, η εκποίηση των ως άνω ακινήτων του Ο.Ε.Κ. θα γίνει με δημόσιο διαγωνισμό, κατά τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3207/2003 καταργείται.
Άρθρο 41
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-06-06 Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/131
2008-10-08 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στην απαλλοτριωθείσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων όμορη με το ΟΑΚΑ έκταση στην περιοχή Ψαλίδι, που ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο με τα στοιχεία Α, Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Ι3, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Α, το οποίο έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ημερομηνία 20.3.2007 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τους ισχύοντες για το ΟΑΚΑ όρους δόμησης που έχουν καθοριστεί με το άρθρο 9 του ν.2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄).
Η ακριβής οριοθέτηση, η κάλυψη και το ύψος του κτιρίου, εντός των ισχυόντων για το ΟΑΚΑ όρων δομήσεως, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.
Μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου της παραπάνω παραγράφου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να παρατείνει την παραμονή της στο κτίριο όπου στεγάζεται με υπογραφή σχετικής σύμβασης, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει την πενταετία.
Προσθήκη
Στο Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις.- Εγκαταστάσεις ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πειραιά) - Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Για το έργο απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αντικατάσταση
A/2008/210
2011-07-01 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Τροποποίηση Τύπος
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου μπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκαταστάσεων.
Προσθήκη
A/2011/152
2013-08-08 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄136), όπως ισχύει, που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 339/1976 τέλος 0,5% υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκεται κάθε εγκατάσταση. .
Αντικατάσταση
A/2013/175
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2850 2004
ΝΟΜΟΣ 1976/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/339 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
ΝΟΜΟΣ 1981/1221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1221 1981
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2833 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2833 2000
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/6 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/220 2000
Επιλογή σε θέσεις Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων στα Γενικά, Ειδικά και Θεραπευτικά Καταστήματα Κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2004/1 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. 2006/3488 2006
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις. 2009/3773 2009
Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις. 2010/3843 2010
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/131 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012