ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3343

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓια τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εφεξής θα ονομάζονται τα Μέρη. Επιδιώκοντας την αναβάθμιση και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της δικαιοσύνης και διαπιστώνοντας το ενδιαφέρον και των δύο Μερών για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μεταξύ τους επαφών στον τομέα της δικαιοσύνης και του δικαίου, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Τα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τους δυνατότητες, θα διευρύνουν την συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και του δικαίου με τους ακόλουθους τρόπους: 1) Αμοιβαία αρωγή στην εκπόνηση σχεδίων νόμων και στη μελέτη σκοπιμότητας τέτοιων σχεδίων νόμων. 2) Καθιέρωση στενών δεσμών μεταξύ των δικαστικών αρχών των δύο χωρών. 3) Ανταλλαγές αντιπροσωπειών των Μερών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση για τη δομή και λειτουργία δικαστικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών των δύο χωρών. 4) Διοργάνωση και διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων. διαλέξεων και πρακτικών μαθημάτων για την περαιτέρω βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα της δικαιοσύνης. 5) Αμοιβαία συνδρομή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Μερών για την θέσπιση και την υλοποίηση διεθνών νομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συμμετοχή διδακτόρων και καθηγητών των δύο χωρών. 6) Ανταλλαγή εμπειρίας σε θέματα πληροφορικής των δικαστικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών. 7) Συστηματική ανταλλαγή ισχύουσας νομοθεσίας, νομικών βιβλίων και δημοσιεύματος σε θέματα δικαίου, καθώς και πληροφοριών, που αφορούν στο χώρο της δικαιοσύνης. Άρθρο 2 Τα Μέρη δικαιούνται να συνάψουν και άλλες συμφωνίες, που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους στον τομέα της δικαιοσύνης. Άρθρο 3 Τα δύο Μέρη θα καθορίζουν ετησίως το εύρος της συνεργασίας τους. καθώς και τα οικονομικά και οργανωτικά σχετικά θέματα. Άρθρο 4 Η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων, που θα διοργανώνονται κατ εφαρμογήν της παρούσας συμφωνίας, θα εξετάζεται σε κάθε περίπτωση. Άρθρο 5 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήψης, δια της διπλωματικής οδού, της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης για την ολοκλήρωση από τα Μέρη των αναγκαίων εσωτερικών τους διαδικασιών για τη θέση της σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος δύναται να την καταγγείλει με γραπτή γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Η Συμφωνία παύει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής. Έγινε στην Αθήνα, στις 21.5.2003 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία