ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3345

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης"
1.  
  Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) υπολογίζονται ως ποσοστό συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2% και από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποσοστό 10%. Άρθρο 2 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
2.  
  Από τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το ένα δεύτερο (1/2) του Φ.Π.Α. διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) διατίθεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Άρθρο 3 Κατανομή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ έτος ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την καταβολή βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και κάθε αύξηση των κάθε είδους λειτουργικών δαπανών τους, που προκαλείται από αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του Κράτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρώτη περίπτωση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού στις λοιπές περιπτώσεις, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής..
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.7.2005. Ως κριτήρια κατανομής στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως:.
 1. Το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση
 2. Το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου
 3. Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων
 4. Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων
 5. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες
 6. Η οικονομική μειονεκτικότητα και οι δείκτες απασχόλησης
5.  
  Με όμοια απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Ν.Α. των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.
6.  
  Η κατανομή των εσόδων από τους Κ.Α.Π. στις Ν.Α. και την Ε.Ν.Α.Ε., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού..
Άρθρο 2 "Διαχείριση εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ρύθμιση επί μέρους οικονομικών ζητημάτων"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 89 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι εισπράξεις εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς, που ορίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι δυνατόν ποσοστό των ανωτέρω εσόδων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου αυτών, να επενδύεται μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει. Σε βάρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων..
2.  
  Στους Αντινομάρχες, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 30 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) και στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003, καταβάλλεται αδιακρίτως από 1.1.2005, το 50% των εξόδων παράστασης του Νομάρχη.
3.  
  Η ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) εφαρμόζεται και για τους Επάρχους και για τους Προέδρους των Νομαρχιακών Συμβουλίων.
4.  
  Τα εδάφια που προστέθηκαν στο άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) με το άρθρο 26 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου 27 του ν. 3220/2004, ως εξής: Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τα δικαιώματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών, που εισπράττονται με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) και την κοινή απόφαση 1002705/62/Τ & Ε.Φ. (ΦΕΚ 57 Β΄/24.1.2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται από το Δημόσιο. Ο τρόπος απόδοσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά και τα αντίστοιχα ποσοστά που καθορίσθηκαν με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση..
Άρθρο 3 "Επιχορήγηση αστικών εταιριών των Ο.Τ.Α."
1.  
  Στο άρθρο 75 του π.δ. 30/1996 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχει ιδρύσει ή μετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών..
2.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 8. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από Δήμο ή Κοινότητα οποιασδήποτε επιχείρησης που συνιστούν ή στην οποία συμμετέχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος διατάγματος. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η επιχορήγηση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν ιδρύσει ή στις οποίες συμμετέχουν, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών..
Άρθρο 4 "Λειτουργικά θέματα της Ν.Α."
1.  
 1. Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/2004 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά την έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως ισχύει.
 2. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων.
 3. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα.
 4. Με βάση αυτή την απόφαση εκδίδεται προκήρυξη από τον Νομάρχη, η οποία πριν τη δημοσίευσή της αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., που οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι εργάσιμων ημερών.
 5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι εργάσιμων ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
 6. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
 7. Μετά την παρέλευση δέκα τουλάχιστον ημερών από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού.
 8. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος.
 9. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.
 10. Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο.
 11. Η δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
 12. Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται παραλλήλως και όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
 13. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
 14. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων καταρτίζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συνιστάται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα και αποτελείται από έναν νομαρχιακό σύμβουλο ως Πρόεδρο, και δύο προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Νομαρχιακού Διαμερίσματος ως μέλη και ελλείψει τούτων από άλλους μόνιμους υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας.
 15. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη.
 16. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.
 17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής.
 18. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση των υποψηφίων.
 19. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
 20. Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.
 21. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται.
 22. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
2.  
 1. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών, καθώς και να συμμετέχουν ή να συνιστούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή παρεμφερούς διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμμάτων, δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.
 3. Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφορά μόνο σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των διακρατικών συμφωνιών.
 4. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές πολιτικές και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών.
 5. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.
 6. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του γραμματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει.
 7. Για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου
3.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 εφαρμόζονται και για το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού.
4.  
  Η Ε.Ν.Α.Ε. μπορεί να προσλαμβάνει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του οργάνου που τους προσλαμβάνει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 31 του ν. 3274/2004.
5.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 30/1996, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο πρόεδρος των ανωτέρω Νομαρχιακών Επιτροπών ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί Πρόεδρος νομαρχιακός σύμβουλος που έχει ορισθεί Αντινομάρχης. Οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προέδρων και των μελών τους εφαρμόζονται αναλόγως και στις Νομαρχιακές Επιτροπές της παραγράφου αυτής..
6.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως έχει κωδικοποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 21 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 5 "Απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και άλλα οικονομικά και οργανωτικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού"
1.  
  Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, αντικαθίστανται ως εξής: Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 175 του π.δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ανάλογη αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λαμβάνουν και τα μέλη των συμβουλίων Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους..
3.  
  Οι Επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), καθώς και του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3274/2004 μπορούν να συνεδριάζουν και με μόνη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 2623/ 1998 (ΦΕΚ 139 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε κάθε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Ο.Τ.Α. ως μέλη και ελλείψει αυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Ο.Τ.Α. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής..
5.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 οι λέξεις και του Δήμου Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης αντικαθίστανται από τις λέξεις και των Δήμων Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης.
Άρθρο 6 "Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων Το άρθρο 223 του π.δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ έως και δ΄ του άρθρου 15 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) και των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 26 του ν. 3202/2003 αντικαθίσταται [...]"
1.  
  Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει, δια του Δημάρχου, στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το π.δ. της παρ. 1 του άρθρου 236. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.
2.  
  Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο
3.  
  Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις για τυχόν σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσης. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4.  
  Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έ-γκριση του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους, που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 και 119 του παρόντος και παρίσταται και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, εφόσον αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος, με έγγραφό του, κοινοποιεί την απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το δε συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που δεν προσήλθε από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
5.  
  Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε ένα μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
6.  
  Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και του ισολογισμού μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 236, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.
7.  
  Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 236, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής. Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου..
Άρθρο 7 "Απολογισμός-Ισολογισμός Κοινοτήτων Το άρθρο 224 του π.δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 224 Απολογισμός - Ισολογισμός Κοινοτήτων"
1.  
  Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας, υποβάλλει στο κοινοτικό συμβούλιο τους λογαριασμούς της διαχειρίσεως του περασμένου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και προκειμένου για Κοινότητες που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, με πράξη που εκδίδει μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή των λογαριασμών.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 223, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως και για τις Κοινότητες..
Άρθρο 8 "Αναδιαπραγμάτευση και κεφαλαιοποίηση παλαιών δανείων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και ρύθμιση εξόφλησης οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων Ο.Τ.Α."
1.  
  Οι κάθε είδους υποχρεώσεις των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων αυτών, από παλαιά δάνεια που δεν έχουν λήξει, τα οποία συνήψαν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και που δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη νέων δανείων, από το ανωτέρω Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 2 έως και 11 του ν. 3242/2004 και 30 του ν. 3202/2003, εξαιτίας χρεωστικών ανοιγμάτων και ελλειμμάτων που προκλήθηκαν ή δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες δημοτικές ή κοινοτικές περιόδους, υπόκεινται στις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
2.  
 1. Αναστέλλεται από 1.1.2005 έως και 31.12.2006 η καταβολή όσων υποχρεώσεων εξακολουθούν να οφείλονται, από το σύνολο των δανείων που δεν έχουν λήξει και έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, μαζί με τους απλούς τόκους που αναλογούν σε αυτές για κάθε χρόνο αναστολής, λογιζόμενους με το συμβατικό επιτόκιο, τίθενται υπό νέα διαπραγμάτευση, ενοποιούνται και κεφαλαιοποιούνται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής.
 3. Μετά τη συνομολόγηση νέας ενιαίας δανειακής σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εξοφλούνται σε είκοσι, κατ ανώτατο όριο, ετήσιες δόσεις, από 1.1.2007, με το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής για όλες τις χρηματοδοτήσεις των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 4. Τόκοι υπερημερίας κατά την περίοδο αναστολής από 1.1.2005 έως 31.12.2006 δεν λογίζονται.
 5. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοι αυτών μπορούν, εντός του παρεχόμενου χρόνου αναστολής, να εξοφλήσουν μερικά ή ολικά τις υποχρεώσεις τους που αναστέλλονται.
3.  
  Τοκοχρεωλυτικές δόσεις που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τους Συνδέσμους τους για την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιστρέφονται.
4.  
  Αποφάσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Ο.Τ.Α., που δεν εκδόθηκαν έως την 31.12.2004, κατ εφαρμογή του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3274/2004, εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι αιτήσεις των οφειλετών υποβάλλονται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων και οι ρυθμίσεις διέπονται από τους όρους της ανωτέρω διάταξης. Ποσά που έχουν καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται.
5.  
  Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 μπορεί να αυξηθεί, με ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί από τους οφειλέτες δόσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, για τον υπολογισμό του νέου ύψους των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό και ο νέος αριθμός των δόσεων καθορίζεται με την αφαίρεση όσων έχουν ήδη καταβληθεί. Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα ακινήτων των Ο.Τ.Α. πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 9 "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 248 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 9. Ο πλειοδότης σε δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκποίηση δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί, ως την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, να υποδείξει εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αγοράστρια, υπό τον όρο ότι ο πλειοδότης θα έχει ήδη προσυμφωνήσει τη χρηματοδοτική μίσθωση του εν λόγω ακινήτου με την υποδεικνυόμενη από αυτόν εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης..
2.  
  Στο άρθρο 252 του π.δ. 410/1995 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 2. Επιτρέπεται η αγορά έτοιμου προς χρήση κτίσματος,με το λειτουργικό του εξοπλισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για το σκοπό αυτόν καταρτίζεται προσύμφωνο, το οποίο προβλέπει τη σύναψη οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του έτοιμου προς χρήση οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης..
3.  
  Στο άρθρο 253 του π.δ. 410/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε ετών, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου, καθώς και τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου..
4.  
  Η αποζημίωση του άρθρου 131 παρ. 1 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ 316 Α΄), προκειμένου για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντάσσεται στα μηνιαία κατ αποκοπήν έξοδα κίνησης αυτών και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
  Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευσή του. Στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 υπάγονται και τα τέλη, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται από Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου.
6.  
  Η προθεσμία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2005.
Άρθρο 10 "Ρύθμιση θεμάτων από την παραχώρηση της χρήσης του Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων"
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 3274/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ε. Το ποσό της μισθοδοσίας τους, ως την καθ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται, κατ έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν..
2.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 3274/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Οι δαπάνες συντήρησης, φυσικού εμπλουτισμού, φύλαξης και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται, κατ έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου..
Άρθρο 11 "Καταστήματα Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και χώροι στάθμευσης στα κέντρα διασκέδασης"
1.  
  Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δήμου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, των θέσεων πώλησης προϊόντων, η επιβολή των διοικητικών και άλλων κυρώσεων, η προσωρινή ή οριστική λειτουργία των ανωτέρω αγορών, καθώς και οι υγειονομικοί όροι, που αναφέρονται αποκλειστικά στα πωλούμενα είδη και στις εγκαταστάσεις, διέπονται από τις παραγράφους 6 και επόμενες του άρθρου 43 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Τ.β, 256).
2.  
  Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 257/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄), πρέπει να έχει εκπληρωθεί έως την 31.12.2006.
Άρθρο 12 "Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 210 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παραγράφου 1 από τα μέλη του Συνδέσμου έως το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, αυτές παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και αποδίδονται σε αυτόν. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εισφορών της παραγράφου 1 εντός του οικείου οικονομικού έτους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού ή με αντίστοιχη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυτήν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε από αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων όλων των Ο.Τ.Α. - μελών του Συνδέσμου. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου, μπορούν να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι οφειλές των μελών προς τον Σύνδεσμο, που προέρχονται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο Σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό σύστασής του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων ή της εκτελεστικής επιτροπής των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός μηνός από την αποστολή τους σε αυτόν..
2.  
  Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων. Η σχετική αίτηση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 13 "Θέματα λειτουργίας Ληξιαρχείων και ομογενών"
1.  
  Στο άρθρο 8 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 7. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των οικείων ληξιαρχικών βιβλίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης..
2.  
  Με απόφασή του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής με εντολή του στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, προκειμένου για τη χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από τα πρωτότυπα αυτών, καθώς και για τη διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιασθούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται ατελώς, κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Κατ εξαίρεση οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί, καθώς και το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που τελούν στην ενέργεια ή σε πολεμική ή μόνιμη διαθεσιμότητα εφοδιάζονται μόνο με ειδικά δελτία ταυτότητας που χορηγούνται από την Υπηρεσία τους..
4.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης επεκτείνεται μέχρι την 31.12.2006..
Άρθρο 14 "Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30.4.2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1977..
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3094/2003, ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση κατά την 31.1.2005 στον Συνήγορο του Πολίτη. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου με τον κλάδο ή την ειδικότητα όπου υπηρετεί ο μετατασσόμενος.
3.  
  Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.
4.  
  Η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των μελών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε κατ ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και δύο κατ ανώτατο όριο υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος..
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), το οποίο προστέθηκε στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, εφαρμόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του ν. 3074/2002.
7.  
  Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
8.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. .
 3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. .
 5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 3.
 7. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από οκτώ Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 8. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 9. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ εντολήν του.
 10. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Ειδικούς Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του.
 11. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. .
 12. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 13. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δική τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους..
Άρθρο 15 "Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων Κυρώνεται από την κατάρτισή της η παρακάτω προγραμματική συμφωνία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 22 Νοεμβρίου 2004 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Αφ ενός:"
1.  
  Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.),.
2.  
  Διαρκής επιμόρφωση των Δ.Υ. και αξιοποίησή της στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους,.
3.  
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων,
4.  
  Προώθηση της Προαγωγικής Εκπαίδευσης,
5.  
  Αναβάθμιση του προγράμματος της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης,
6.  
  Ενίσχυση πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 1) Διάρκεια Η παρούσα συμφωνία διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, με δυνατότητα παράτασης μετά τη λήξη της, μετά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των μερών. 2) Αντικείμενο της συμφωνίας Με την παρούσα, τα μέρη συμφωνούν την προώθηση επί μέρους δράσεων στα κατωτέρω ειδικότερα θέματα: 2.1) Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων Με δεδομένη τη διαπίστωση ότι η ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων πρέπει να σχεδιαστεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης συμφωνούνται τα ακόλουθα: - Προώθηση της άμεσης στελέχωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων με προσωπικό αυξημένων προσόντων και δυνατοτήτων (ύστερα από σχετική, εκ μέρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επιμόρφωση του προσωπικού αυτού), κατά τρόπο ώστε οι Διευθύνσεις αυτές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών επιμόρφωσης των Δ.Υ. Κατά συνέπεια, συμφωνείται η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω Διευθύνσεων με προσωπικό υψηλών προσόντων για να μπορέσουν αυτές να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και θεσμικά μια αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση. - Σύνταξη προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων σε θέματα α) διάγνωσης αναγκών, ανάλυσης και ιεράρχησής τους και β) αξιολόγησης επιπτώσεων των επιμορφωτικών προγραμμάτων στους Δημόσιους Υπαλλήλους. - Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για στελέχη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων εντός του 2005. - Λειτουργία των Περιφερειακών Ινστιτούτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με σκοπό την εκ μέρους τους κάλυψη του ελλείμματος ύπαρξης μηχανισμών εκπαίδευσης στις περιφέρειες και την καταγραφή του δυναμικού όλων των Υπηρεσιών των περιφερειών και των αντίστοιχων αναγκών εκπαίδευσής του. 2.2.) Διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων και αξιοποίησή της στην εξέλιξη αυτών Λαμβανομένου υπόψη ότι η διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων αποτελεί ουσιαστική διαδικασία για την αναβάθμιση των προσόντων των δημοσίων λειτουργών, συμφωνείται η σύνταξη ειδικής μελέτης με τη συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για το σχεδιασμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης της επιμόρφωσης στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης κατά την εξέλιξη των Δ.Υ. 2.3) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης Δεδομένης της ευρωπαϊκής απαίτησης για την πιστοποίηση των προσόντων ή των γνώσεων που αποκτώνται από κάθε μορφής επιμόρφωση (η οποία συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της επιμόρφωσης στην υπηρεσιακή εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων), τα δύο μέρη συμφωνούν στη διερεύνηση φορέων ή μεθόδων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης. 2.4) Προαγωγική εκπαίδευση Λαμβανομένης υπόψη της κοινής διαπίστωσης για την ανάγκη προώθησης της προαγωγικής εκπαίδευσης, καθώς και της διαπίστωσης περί των προβλημάτων που συνδέονται με αυτήν, συμφωνείται η ένταξη της προαγωγικής εκπαίδευσης ως προαπαιτούμενης διαδικασίας για τις προαγωγές των Δ.Υ. Επίσης προβλέπεται η επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την ανταπόκρισή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2.5) Αναβάθμιση του προγράμματος της εισαγωγικής εκπαίδευσης Με δεδομένη την κοινή διαπίστωση ότι υφίσταται έλλειμμα όσον αφορά την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων συμφωνείται η αναβάθμιση του προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2.6) Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικό Πολύκεντρο σε ερευνητικά και επιστημονικά θέματα, σε δράσεις και πρωτοβουλίες σύμφωνα με τους σκοπούς του, καθώς και στην από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. 3) Υποχρεώσεις των μερών και μέσα επίτευξης της συμφωνίας 3.1) Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται στα κατωτέρω: 3.1.1) Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι: - Θα προωθήσει τις απαραίτητες διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της παρούσας. - Θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συμφωνούμενων δράσεων. 3.1.2) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεσμεύεται ότι: - Θα υλοποιήσει τις δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και - Θα συνεργάζεται με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο σχεδιασμό και την προώθηση Πρωτοβουλιών στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 3.1.3) Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεσμεύεται ότι: - Θα παρέχει έγκαιρα κάθε φορά στους αφ ενός συμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. - Θα μεριμνά, ώστε, μέσω του εκπροσώπου που παρέχει στην κατωτέρω αναφερόμενη επιτροπή, να μεταφέρεται η γνώση της επί των αντικειμένων της παρούσας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της διαχειρίσεως των συμφωνουμένων δράσεων. 3.2) Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων επί μέρους δράσεων τα μέρη συμφωνούν: στη θέσπιση χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,5‰ (0,5 τοις χιλίοις) των ετήσιων μισθολογικών δαπανών για το προσωπικό του Δημοσίου, Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ιδρυμάτων Πρόνοιας και Ν.Π.Δ.Δ. Το σχετικό ποσό θα τίθεται στη διάθεση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο και θα έχει τη διαχείρισή του. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού στις συμφωνούμενες δράσεις γίνεται από την Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων. Από το ποσό αυτό ποσοστό 8% και 5% αντίστοιχα διατίθεται για τις ανάγκες διοικητικής και λειτουργικής στήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Κοινωνικού Πολύκεντρου, καθώς και για τη διενέργεια αυτοτελών δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης κ.λπ. (ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.). 4) Συντονισμός των δράσεων Για το συντονισμό των δράσεων προς υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας, Συμφωνείται η σύσταση τριμελούς διαρκούς Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέλεση των δράσεων που συμφωνούνται με την παρούσα και θα εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση αυτών και την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Στην ανωτέρω Επιτροπή θα μετέχουν ένας εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ένας εκπρόσωπος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι οποίοι θα ορισθούν μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής και οι οποίοι θα μπορούν να αντικαθίστανται ελευθέρως από τα μέρη. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και εκτάκτως όποτε τα μέλη της (ή τα συμβαλλόμενα στην παρούσα) κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή της. 5) Τελικές Διατάξεις Οιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, ως και τυχόν παράταση της διάρκειας αυτής γίνεται μόνον εγγράφως. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την προαγωγή της Δημόσιας Διοικήσεως και τη βελτίωση του επιπέδου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για το λόγο αυτόν, τα μέρη συμφωνούν να εργασθούν από κοινού για την επιτυχία των συμφωνουμένων δράσεων, δεσμευόμενα να επιλύσουν καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά κατά την εκτέλεση της παρούσας ή σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεών της με διαπραγματεύσεις και πάντοτε με γνώμονα την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση των συμφωνουμένων δράσεων καταστεί αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη δεν θα έχουν καμία εκατέρωθεν απαίτηση, η δε Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν θα έχει καμία υποχρέωση για την εκτέλεση τυχόν συμφωνιών με τρίτα πρόσωπα ή φορείς. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφασίσει να απόσχει από τις συμφωνούμενες διατάξεις ή να διακόψει τη συνεργασία της με τους αφ ενός συμβαλλόμενους η συνέχιση των δράσεων (εφόσον οι αφ ενός συμβαλλόμενοι το επιθυμούν) δεν θα πλήττεται, δεδομένου ότι αυτές αποσκοπούν, κατ αρχάς στη βελτίωση της Δημόσιας Διοικήσεως, η οποία αποτελεί βασική μέριμνα του Κράτους και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία, αφού ανεγνώσθησαν, υπεγράφησαν ως έπεται και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ο Γενικός Γραμματέας Προκόπιος Παυλόπουλος Γεώργιος Βούτσινος Για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Παπασπύρος Ηλίας Ηλιόπουλος.
Άρθρο 16 "Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π. και λειτουργικά θέματα της Διοίκησης"
1.  
  Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθεται το εξής εδάφιο: Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 417/1993 (ΦΕΚ 176 Α΄) προστίθεται η φράση ή από τα Κ.Ε.Π..
3.  
  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), μετά τη φράση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, προστίθεται η φράση ή τα Κ.Ε.Π..
4.  
  Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα..
5.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων..
6.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα..
7.  
  Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν..
8.  
  Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α΄) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων.
9.  
  Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης..
10.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού και η αποθήκευσή τους σε μαγνητικά ή οπτικά μέσα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας. 11.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. .
12.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα έγγραφα, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) και των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284 Α΄) και τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄) και διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού με ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται. Τα επικυρωμένα αυτά έγγραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα ορισθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των ανωτέρω φορέων..
Άρθρο 17 "Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
1.  
  Για την προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τη διαρκή βελτίωσή της με την εισαγωγή νέων συστημάτων οργάνωσης και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, εκπονείται κάθε τρία χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το Εθνικό Σχέδιο Δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση (Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Άρθρο 1 Περιεχόμενο Προγράμματος. Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνεται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ αποτελεί το όργανο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων για την πορεία του Προγράμματος. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Με τον Κανονισμό καθορίζονται: Άρθρο 2 Διοίκηση του Προγράμματος. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι των υποπρογραμμάτων, οι οποίοι υποβοηθούν την Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος στην εφαρμογή του.
 1. Η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος κατάρτισης του Προγράμματος
 2. Η διαδικασία χρηματοδότησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, διαχείρισης, απορρόφησης και εκταμίευσης των πόρων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
 3. Τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των έργων ή των ενεργειών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται
 4. Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκτέλεση των δράσεων και έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, περιλαμβανομένων και των φορέων υλοποίησης
 5. Και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3, καθώς και του παρόντος άρθρου..
 6. Υποπρόγραμμα, για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, όπως καθιέρωση εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, καθιέρωση ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής προστασίας
 7. Υποπρόγραμμα, για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εξασφάλιση κάθε αναγκαίας υποστήριξης, ώστε να εξελιχθεί αποτελεσματικά το σύνολο των στρατηγικών επιδιώξεων του προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, όπως η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της διαχείρισης έργων ή της αξιολόγησής τους, οι ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος
3.  
  Η Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος είναι αρμόδια για την ένταξη και απένταξη των έργων στα μέτρα του Προγράμματος, παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Άρθρο 3 ΧρηματοδότησηΠόροι του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ είναι:.
 1. Τακτικοί πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που εγγράφονται κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ειδικά για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 2. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του καθαρού ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για έργα ή ενέργειες του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ της αντίστοιχης Περιφέρειας που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 3. Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 4. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με εξαίρεση το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης..
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού, ε-γκρίνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο Άρθρο 4 Κανονισμός του Προγράμματος.
5.  
  Η ένταξη των έργων και των ενεργειών στις δράσεις του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου διενεργείται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Προγράμματος του επόμενου άρθρου. Με την απόφαση ένταξης ορίζεται ο φορέας εκτέλεσης, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της δράσεως και οι όροι, υπό τους οποίους διενεργείται η ένταξη και η εκτέλεση..
Άρθρο 18 "Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης"
1.  
  Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων με έδρα την Αθήνα
2.  
  Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. Στο Ταμείο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., με τις εξαιρέσεις που εισάγονται στις παρακάτω παραγράφους.
3.  
  Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από 1.1.2004 και έως τη δημοσίευση του παρόντος από την υπηρεσία. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής τους. Τα μέλη του Ταμείου διατηρούν, επίσης, την ιδιότητά τους και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους επί μία δεκαπενταετία μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ ισοβίως διατηρούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και αφορούν τη συμπληρωματική κάλυψη δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψής τους. Για τα μετά την ισχύ του νόμου αυτού εγγραφόμενα μέλη, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάροδος δεκαπενταετούς υπηρεσίας από την εγγραφή τους.
4.  
  Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του μέσω:
 1. Της συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψής τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών
 2. Της καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον οι κληρονόμοι είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού
 3. Της λειτουργίας κατασκηνώσεων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς
 4. Της παροχής έκτακτων βοηθημάτων στα μέλη του κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές
 5. Της διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του και τις οικογένειές τους, προς σύσφιγξη των σχέσεων και ανάπτυξη των πολιτιστικού χαρακτήρα ενδιαφερόντων τους, που μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
5.  
  Έσοδα του Ταμείου είναι:
 1. Εισφορές των μελών του σε ποσοστό 5‰ επί των τακτικών τους αποδοχών.
 2. Σε αντίστοιχη εισφορά υποχρεούνται και οι συνταξιούχοι, εφόσον συνεχίζουν να είναι μέλη του Ταμείου.
 3. Τα έσοδα από τη λειτουργία κατασκηνώσεων
 4. Δύο χιλιοστά επί των Εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που εγγράφονται ετησίως, τόσο στον τακτικό προϋπολογισμό όσο και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, όπως αυτοί ενισχύονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας, κάθε φορά, σχετικής νομοθεσίας.
 5. Δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 19 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έχει αντίθετο περιεχόμενο
Άρθρο 20
1.  
  Παρατείνεται η προθεσμία, η οποία είχε οριστεί με την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) για την έναρξη λειτουργίας των τριών (3) Υποδιευθύνσεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας που συστήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄) μέχρι 31.5.2007. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.2005.
Άρθρο 21
1.  
  Η ισχύς του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄) αναστέλλεται από την ψήφιση της διάταξης αυτής από τη Βουλή έως την 31.10.2005, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου.
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-06-16 Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/138
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1962/1002705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/1002705 1962
ΝΟΜΟΣ 1975/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/25 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/344 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/2477 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2477 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/576 1977
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
ΝΟΜΟΣ 2004/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2190 2004
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/127 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια». 1993/417 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/315 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/315 1999
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 2001/150 2001
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄- 46). 2001/257 2001
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων. 2002/342 2002
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 2003/351 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 2007/179 2007
Εκκαθάριση αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». 2014/82 2014