ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3367

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τα οποία στην συνέχεια θα αναφέρονται ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Αποσκοπώντας στην δημιουργία και προώθηση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, Έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις δύο χώρες. Αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον της Βουλγαρίας και της Ελλάδας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του Βαλκανικού φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, Έχοντας υπ όψη τις σχετικές διατάξεις της Διακήρυξης του Ρίο και της Ατζέντας για τον 21° αιώνα που εγκρίθηκαν από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και της Ανάπτυξης (1992), καθώς και τις Υπουργικές Δηλώσεις των Διασκέψεων Περιβάλλον για την Ευρώπη, Λαμβάνοντας υπ όψη την Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφετέρου (1993), καθώς και τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Σύνδεσης, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργασθούν στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος επί τη βάσει της δικαιοσύνης, της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, έχοντας υπ όψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, και σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμφωνίες στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη και την σχετική νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εργασθούν από κοινού για την βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Γι αυτόν τον σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη: (1) θα προωθούν την συνεργασία και θα παρέχουν βοήθεια στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό με σκοπό την· - ανάπτυξη νομοθετικών μέτρων, διοικητικών μηχανισμών και εργαλείων σχεδίασης για την προστασία του περιβάλλοντος· - προώθηση της δημιουργίας θεσμών, της μεταρρύθμισης και των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης· - ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσμών και των δομών υλοποίησης, ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο· - ανάπτυξη προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και στρατηγικών υλοποίησης. (2) θα συνεργάζονται με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντολογικά ζητήματα και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. (3) θα αναλάβουν κοινές ερευνητικές προσπάθειες για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους, θα καθιερώσουν συστήματα παρακολούθησης γι αυτόν τον σκοπό και θα παρέχουν διμερή σύνδεση μεταξύ τους ή θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4) θα προάγουν την προστασία και χρήση των υδάτινων πόρων, στο πνεύμα της Οδηγίας περί Υδάτων του Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα συνεργάζονται για την βιώσιμη διαχείριση διασυνοριακών πηγών ύδατος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. (5) θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν κοινά προγράμματα για περιβαλλοντικώς χρηστή διαχείριση αποβλήτων. (6) θα αναπτύσσουν και θα υιοθετούν στρατηγικές για την εισαγωγή στην βιομηχανία τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. (7) θα συνεργάζονται για την περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της χωροταξικής ρύθμισης των παράκτιων ζωνών, της αποκατάστασης των παράκτιων περιοχών, του ελέγχου, της πρόληψης και της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης θα συνεργάζονται για την δημιουργία και λειτουργία καταλλήλων εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων σε λιμάνια, συμφωνά με τις διατάξεις της ΜΑRΡΟL 73/78 και άλλων ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων. (8) θα συνεργάζονται για την διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης προστατευόμενων περιοχών. (9) θα συνεργάζονται στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού επί τη βάσει της βιωσιμότητας και του προγραμματισμού και διαχείρισης της δίκαιης χρήσης γης, με έμφαση σε μέτρα σχετικά με τους δείκτες χωροταξικού σχεδιασμού και τους δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. (10) θα ενθαρρύνουν την εργασία σε κοινά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την πρόληψη της απερήμωσης και της διάβρωσης του εδάφους και στοχεύουν στην αποκατάσταση περιοχών με προβλήματα διάβρωσης ή ρύπανσης του εδάφους. (11) θα αναπτύσσουν και θα υλοποιούν προγράμματα στον τομέα της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής διατήρησης και απόδοσης. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (12) θα συνεργάζονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε σχέση με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων και ειδικότερα αυτών που καθιερώνονται σε μια περιοχή υπό την δικαιοδοσία ενός Κράτους και είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπτώσεις σε μια περιοχή υπό την δικαιοδοσία άλλου Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακά Πλαίσια UΝ/ΕCΕ, στην οποία η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. (13) θα συνεργάζονται και θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποσκοπώντας στην πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων, ειδικότερα εκείνων που είναι ικανά να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις. (14) θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα συνεργάζονται για την λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες ανάγκες οικολογικής φύσης προκληθείσες από φυσικές καταστροφές. (15) θα αναπτύσσουν και θα βελτιώνουν περιβαλλοντικώς χρηστές εθνικές πολιτικές στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας και του τουρισμού. (16) θα συνεργάζονται για την ρύθμιση και τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου: - βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών και δευτερογενών πρώτων υλών· - ειδών της πανίδας και της χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. (17) θα αναλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση των βιώσιμων ανθρώπινων οικισμών και κτιρίων. Θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τομέα εν γένει. (18) θα συνεργάζονται για την τόνωση της οικολογικά χρηστής γεωργίας και του οικοτουρισμού με σκοπό την ενίσχυση του πληθυσμού στην περιοχή των συνόρων. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στους τομείς που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 2 χρησιμοποιώντας τους εξής τρόπους και μέσα: (1) Ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών και νομικών πληροφοριών και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Κυβερνητικών φορέων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ιδιωτικών εταιριών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. (2) Οργάνωση τεχνικών συμποσίων, διασκέψεων και κοινών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων και επισήμων των Συμβαλλομένων Μερών για θέματα που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία. (3) Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων για περιβαλλοντικά ζητήματα και προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. (4) Δημιουργία ομάδων εργασίας για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. (5) Ενθάρρυνση της συμμετοχής μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών σε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 (1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και οικονομική υποστήριξη από διεθνείς πηγές για προγράμματα συνεργασίας. (2) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα βαρύνεται με τα έξοδα της δικής του συμμετοχής στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να διαβιβάζει τα αποτελέσματα της αμοιβαίας συνεργασίας σε τρίτους κατόπιν κοινής συμφωνίας και των δύο Συμβαλλομένων Μερών και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 6 (1) Καμμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέουν από άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. (2) Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών αναφορικά με τρίτα Κράτη ή περιφερειακούς οργανισμούς ολοκλήρωσης. (3) Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους και το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 7 Οι διαφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται σύμφωνα με τα μέσα που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Άρθρο 8 (1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν ενημερωθεί μεταξύ τους για την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. (2) Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και 0α ανανεώνεται αυτόματα για μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα πέντε (5) ετών, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν την λήξη του αντίστοιχου διαστήματος. (3) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση εντός ενενήντα (90) ημερών στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. (4) Παρά την λήξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας οι διατάξεις της θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για έργα και συμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έως την ολοκλήρωση τους, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. (5) Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας. Υπεγράφη στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2002 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Ύδατος και Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της Ελληνικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Υπογραφή) (Υπογραφή) Βάσω Παπανδρέου Ντολόρες Αρσένοβα Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ύδατος της της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία