ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3368

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στον τομέα της Περιβαλλοντικής Προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής καλούμενα οι Συμβαλλόμενοι, Με σκοπό την οικοδόμηση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την προστασία του περιβάλλοντος, Ενήμερα για την ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις δύο χώρες, Αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον της Αλβανίας και της Ελλάδος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος των Βαλκανίων, Λαμβάνοντας υπ όψη τις σχετικές διατάξεις της Διακήρυξης του Ρίο και της Ατζέντας του 21ου Αιώνα, που υιοθέτησε η Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ (1992), και την Υπουργική Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Χωρών για την Περιβαλλοντική Προστασία (Ντόμπρις, 1991). Λαμβάνοντας επίσης υπ όψη την Διακήρυξη για την Δημιουργία του Πάρκου των Πρεσπών και την Περιβαλλοντική Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη των Λιμνών των Πρεσπών και της Περιοχής που υπεγράφη στον Άγιο Γερμανό της Ελλάδος στις 2 Φεβρουαρίου 2000 από τους Πρωθυπουργούς της Αλβανίας, της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας πάνω σε βάση ισότητας, αμοιβαιότητας και κοινού οφέλους, λαμβάνοντας υπ όψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει και την οικεία νομοθεσία κάθε Συμβαλλομένου. Άρθρο 2 Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν για την βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό, οι Συμβαλλόμενοι: (1) Θα προωθήσουν την συνεργασία και θα παρέχουν βοήθεια στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό: - για την ανάπτυξη νομοθετικών μέτρων, διοικητικών μηχανισμών και εργαλείων σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης), - για την προώθηση προγραμμάτων, στρατηγικών και σχεδίων δράσης οικοδόμησης θεσμών, μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και εκσυγχρονισμού στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και για την εφαρμογή τους, - για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσμών και των δομών εφαρμογής, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, - για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και στρατηγικών εφαρμογής. (2) Θα συνεργαστούν με σκοπό να αυξήσουν την δημόσια επίγνωση των περιβαλλοντικών θεμάτων και να προωθήσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και την ειδικευμένη κατάρτιση. (3) Θα αναλάβουν κοινές ερευνητικές προσπάθειες για την παρακολούθηση της μόλυνσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, θα ιδρύσουν συστήματα παρακολούθησης για τον σκοπό αυτό και θα μεριμνήσουν για την διμερή επικοινωνία μεταξύ αυτών των συστημάτων παρακολούθησης, ή για την χρήση πληροφοριών από τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4) Θα ανταλλάσσουν εμπειρίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση περιβαλλοντικώς κατάλληλων στρατηγικών και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για την διαχείριση των βιομηχανικών, υγρών και στερεών αποβλήτων (αστικών και επικίνδυνων). (5) Θα ανταλλάσσουν εμπειρίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση περιβαλλοντικώς κατάλληλων στρατηγικών και την καθιέρωση καθαρών τεχνολογιών στην βιομηχανία. (6) Θα συνεργαστούν για την περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων ζωνών, περιλαμβανομένου και του παράκτιου σχεδιασμού και διαχείρισης, αποκατάστασης παρακτίων περιοχών, ελέγχου, πρόληψης και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης θα συνεργαστούν για την ίδρυση και λειτουργία επαρκών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων στα λιμάνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΜΑRΡΟL 73/78 και των άλλων εν ισχύ Διεθνών Συμβάσεων. (7) Η συνεργασία για την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση των διασυνοριακών ποταμών και λιμνών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Μόνιμης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέματα Διασυνοριακών Υδάτων, που θα συσταθεί προσεχώς μέσω διμερούς συμφωνίας. (8) Θα συνεργαστούν για την συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και με την καθιέρωση προστατευόμενων περιοχών. Ειδικότερα, θα συνεργαστούν για την περιβαλλοντική προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των λιμνών των Πρεσπών και της περιοχής τους. (9) Θα συνεργαστούν στον τομέα της χωροταξίας πάνω στην βάση της βιωσιμότητας και της δίκαιης χρήσης, σχεδιασμού και διαχείρισης της γης, με έμφαση στα μέτρα που αφορούν τους δείκτες χωροταξίας και τους δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. (10) Θα αναλάβουν κοινά ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της απερήμωσης και της διάβρωσης του εδάφους και για την αποκατάσταση περιοχών όπου το έδαφος έχει διαβρωθεί ή μολυνθεί. (11) Θα αναλάβουν και εφαρμόσουν προγράμματα στον τομέα της βιώσιμης ενεργειακής παραγωγής και της διαφύλαξης και αποδοτικότητας της ενέργειας. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (12) Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων. (13) Θα αναπτύσσουν ή βελτιώνουν περιβαλλοντικώς κατάλληλες εθνικές πολιτικές στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας και του τουρισμού. (14) Θα συνεργαστούν και θα λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων που είναι πιθανόν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, και θα ανταποκρίνονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε περιπτώσεις οικολογικών κινδύνων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. (15) Θα συνεργαστούν για την ρύθμιση και τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου: - βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών και βοηθητικών πρώτων υλών, - απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. (16) Θα αναλάβουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση βιώσιμων ανθρώπινων οικισμών και κτιρίων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των καθαρών τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τομέα εν γένει. Άρθρο 3 Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 2 χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους και μέσα: (1) Ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών και νομικών πληροφοριών, και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων κρατικών φορέων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ιδιωτικών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Μνημονίου. (2) Οργάνωση τεχνικών συμποσίων, συνεδρίων και κοινών συσκέψεων εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων των Συμβαλλομένων πάνω σε θέματα που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο. (3) Κατάρτιση μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. (4) Σύσταση ομάδων εργασίας για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου. (5) Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται βάσει του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 4 (1) Οι Συμβαλλόμενοι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και να εξεύρουν οικονομική υποστήριξη από διεθνείς πηγές για προγράμματα συνεργασίας. (2) Κάθε Συμβαλλόμενος θα βαρύνεται με το κόστος της δικής του συμμετοχής στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται βάσει του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 5 Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να διαβιβάσει τα αποτελέσματα της αμοιβαίας συνεργασίας σε τρίτους κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφοτέρων των Συμβαλλομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 6 (1) Τίποτε από τα αναφερόμενα στο παρόν Μνημόνιο δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι Συμβαλλόμενοι δυνάμει διμερών και πολυμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει. (2) Το παρόν Μνημόνιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων έναντι τρίτων Κρατών ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης. (3) Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα γίνεται σύμφωνα τόσο με την εθνική νομοθεσία κάθε Συμβαλλομένου όσο και το Διεθνές Δίκαιο. Άρθρο 7 Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος Μνημονίου θα διευθετείται με τον τρόπο που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Άρθρο 8 (1) Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία που αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι θα έχουν ενημερώσει αλλήλους για την ολοκλήρωση των οικείων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ. (2) Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) έτη και θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές πενταετείς (5) περιόδους, εκτός εάν ένας Συμβαλλόμενος ειδοποιήσει τον άλλο εγγράφως για την πρόθεσή του να τερματίζει το Μνημόνιο με προειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών πριν από το τέλος της σχετικής περιόδου. (3) Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών μέσω της διπλωματικής οδού. (4) Παρά την λήξη του παρόντος Μνημονίου οι διατάξεις του θα συνεχίσουν να ισχύουν επί των προγραμμάτων και συμβάσεων που θα ευρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωσή τους, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί από τους Συμβαλλόμενους. (5) Οι όροι του παρόντος Μνημονίου μπορούν να τροποποιηθούν με κοινή συμφωνία ανά πάσα στιγμή εφ όσον το ζητήσει ένας Συμβαλλόμενος. Κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Υπομνήματος. Υπεγράφη στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2003 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Για το Υπουργείο Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων Περιβάλλοντος της της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Αλβανίας Υπογραφή Υπογραφή
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία