ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3369

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 1 "Γενικές Αρχές - Ορισμοί"
1.  
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 3191/2003 Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΦΕΚ 258 Α΄).
2.  
  Με την επιφύλαξη των ορισμών των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης του άρθρου 2 του ν. 3191/2003, οι όροι που αναφέρονται στις επόμενες διατάξεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:.
 1. Ως δια βίου εκπαίδευση ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της εμπειρικής μάθησης, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση
 2. Ως δια βίου κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία:
 3. Ι) στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, ΙΙ) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή/και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη
Άρθρο 2 "Φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης"
1.  
  Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε αποφοίτους μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και σε αποφοίτους μέχρι και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι Σχολές Γονέων
2.  
  Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, παρέχουν τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού
3.  
  Υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε αποφοίτους ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης παρέχουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2009/1992.
4.  
  Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης, παρέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).
5.  
  Ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990, ή από άλλες ειδικές διατάξεις, ορίζεται και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
6.  
  Οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, μπορούν να ιδρύσουν:
 1. φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού,
 2. φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου κατάρτισης, οι οποίοι θα διέπονται από τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
7.  
  Για τη διάγνωση των αναγκών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, τη γενικότερη αξιολόγηση και το συντονισμό των φορέων και της παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, καθώς και για τη διασύνδεσή τους με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) συνίσταται συλλογικό όργανο με την ονομασία Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης. Στην Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης συμμετέχουν:.
 1. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρος,
 2. ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως αντιπρόεδρος,
 3. ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 4. ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 6. ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 7. ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 8. ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ.,.
 9. ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,.
 10. ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258 Α΄),.
 11. τρεις εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων,
 12. τρεις εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών,
 13. ένας εκπρόσωπος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων,
 14. ένας εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων,
 15. ένας εκπρόσωπος της Συνόδου των Προέδρων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
8.  
  Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης για την υλοποίηση των σκοπών της κατά την προηγούμενη παράγραφο αξιοποιεί τα συστήματα των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του ν. 3191/2003 και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
9.  
  Ο συντονισμός των φορέων παροχής δια βίου κατάρτισης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3191/2003 που αφορά στο Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.).
10.  
  Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση μεν ανά τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε μέλη της. Στις συνεδριάσεις της δύνανται να καλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες σχετικά με τη δια βίου μάθηση.
11.  
  Το έργο της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από υπηρεσιακή μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με την ονομασία Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, η οποία συνίσταται στον Ο.Ε.Ε.Κ.
12.  
  Για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης συνίστανται πέντε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και τρεις θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνουν πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Η πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), κατά περίπτωση. Στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μπορούν να μετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν, αποσπώνται στη Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Εάν κάποια θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παραγράφου αυτής δεν καλύπτεται από δημόσιο υπάλληλο, τότε καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως προϊστάμενος της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα από τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της μονάδας αυτής.
13.  
  Οι αποδοχές των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές με απόσπαση λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της θέσης από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, και έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ των αποδοχών των θέσεων αυτών και των αποδοχών της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.
14.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 3 "Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων"
1.  
  Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζονται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων
2.  
  Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές
3.  
  Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικού Περιγράμματος έχουν συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους απαραίτητα θα εκπροσωπούνται οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και των δύο πλευρών (εργοδότες -εργαζόμενοι) στην οποία εντάσσεται το προτεινόμενο επαγγελματικό περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω συνεργασίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας ή/και του κλάδου.
4.  
  Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: - Ένας εκπρόσωπος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ως πρόεδρος της επιτροπής. - Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ως αντιπρόεδρος της επιτροπής. - Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από την Π.Α.Ε.Π. Α.Ε. - Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο οποίος θα ορισθεί από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους. - Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος θα ορισθεί από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους. Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
4.  
 1. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν.1Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής. 2Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής. 3Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 4Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το εποπτεύον το επάγγελμα Υπουργείο. 5Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 6Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους. 7Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
 2. Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
 3. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π .
5.  
  Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Άρθρο 4 "Προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης"
1.  
  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της δια βίου εκπαίδευσης και της δια βίου κατάρτισης οργανώνονται σε αντίστοιχα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης, τα οποία καταρτίζονται και λειτουργούν με ευθύνη των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αυτού
2.  
  Ως πρόγραμμα Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης ορίζεται η μαθησιακή διαδικασία, η οποία σχεδιάζεται και παρέχεται από έναν φορέα κατάρτισης, βασίζεται στο αντίστοιχο περίγραμμα του επαγγέλματος ή της ειδικότητας στην οποία το πρόγραμμα απευθύνεται και αποσκοπεί:
 1. στην παροχή / εκσυγχρονισμό ή/και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
 2. στην παροχή / εκσυγχρονισμό ή/και αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
3.  
  Η φοίτηση στα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης διάρκειας, μερική ή εντατική, με ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία στα προγράμματα της Δια βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Για τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ., ενώ για τους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης είναι δυνατόν να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
4.  
  Ένα πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 250 ώρες διδασκαλίας. Κατ εξαίρεση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να υλοποιούν προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο. Ένα πρόγραμμα Δια βίου Κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα όρια που προβλέπονται: α) στο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ., όσον αφορά στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και β) στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.), όσον αφορά στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
5.  
  Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται από τους φορείς του άρθρου 2 του νόμου αυτού, στα πλαίσια άλλου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεσμοθετημένου από νομοθετική ή κανονιστική πράξη, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης, ανεξαρτήτως της διάρθρωσης και της συνολικής διάρκειάς τους, κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του νόμου αυτού
Άρθρο 5 "Πιστοποίηση προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης - Πιστοποιητικά"
1.  
  Η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου
2.  
  Η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου και υλοποιείται σύμφωνα με τα συστήματα των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258 Α΄).
3.  
  Τα προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικού Δια βίου Κατάρτισης
4.  
  Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης, αναλόγως της διάρκειάς τους, οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών:
 1. Μέχρι 75 ώρες σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 2. Μέχρι 250 ώρες σε Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης
5.  
  Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά αναγράφουν υποχρεωτικά την ονομασία του φορέα χορήγησης, τη χρονολογία χορήγησης και την ονομασία του προγράμματος Δια βίου Εκπαίδευσης το οποίο αφορούν. Υπογράφονται από τον επικεφαλής του φορέα χορήγησης και από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.
6.  
  Ειδικά για τα προγράμματα Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, όσον αφορά στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση τα πιστοποιητικά χορηγούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ενώ όσον αφορά στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση χορηγούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).
7.  
  Παράλληλα με τα πιστοποιητικά της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, είναι δυνατόν να χορηγείται για κάθε πιστοποιητικό το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί μια αναλυτική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται οι διδακτικές ενότητες που περιέχονται στο πρόγραμμα, ο βαθμός δυσκολίας τους, οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί, οι εξετάσεις, τυχόν άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην κάθε διδακτική ενότητα και οι επιδόσεις σε κάθε διδακτική ενότητα
8.  
  Τα πιστοποιητικά των προγραμμάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις των θεσμικών πλαισίων που τα αφορούν
Άρθρο 6 "Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και προγραμμάτων Δια βίου Κατάρτισης"
1.  
  Η έγκριση υλοποίησης των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και προγραμμάτων Δια βίου Κατάρτισης γίνεται ως ακολούθως:
 1. για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις Σχολές Γονέων και τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, όσον αφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης,
 2. για τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου διοίκησης του κάθε Ινστιτούτου, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης,
 3. για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης,.
 4. για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους φορείς του σημείου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.),.
 5. για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης,
 6. για τους φορείς του σημείου α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης
2.  
  Η σχετική απόφαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
 1. το αντικείμενο του προγράμματος και το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει,
 2. τη διάρθρωση και τη διάρκεια του προγράμματος,
 3. τον αριθμό θέσεων εκπαιδευομένων,
 4. το κόστος υλοποίησης και τις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος
3.  
  Για την απόφαση έγκρισης ενός προγράμματος λαμβάνονται υπόψη, πέραν των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο στοιχείων, και ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτέρως το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος, ο καινοτόμος χαρακτήρας του, η ανταπόκρισή του στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η πιστοποίηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά θα τεκμηριώνονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης που θα υποβάλλουν προς έγκριση τα προγράμματα.
4.  
  Ειδικότερα για τα προγράμματα που υλοποιούν οι φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
Άρθρο 7 "Εισαγωγή εκπαιδευομένων"
1.  
  Στα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης, η εγγραφή υποψηφίων είναι δυνατή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών
3.  
  Στα προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης, η εισαγωγή των καταρτιζομένων γίνεται ως εξής:
 1. Για τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ.
 2. Για τους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
4.  
 1. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμβάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων.
 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έπονται κατά τη σειρά μόνο των συνυποψηφίων τους που έχουν ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
 3. Οι άνεργοι γονείς τριών τέκνων προηγούνται έναντι των λοιπών γονέων τριών τέκνων και οι άνεργοι πολύτεκνοι γονείς προηγούνται έναντι των λοιπών πολύτεκνων γονέων.
 4. Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, εφόσον συντρέχουν και γι’ αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις, που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευταίους.
Άρθρο 8 "Αξιολόγηση προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Κατάρτισης"
1.  
  Τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπόκεινται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας. Για τα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υλοποιούν τα Ινστι-τούτα Δια βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού, η αξιολόγηση γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα προγράμματα Δια βίου Κατάρτισης ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού η ευθύνη ανήκει στον Ο.Ε.Ε.Κ. ενώ ως προς τους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων ή άλλως με το εκάστοτε ισχύον Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
2.  
  Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται σε ετήσια βάση υπό την ευθύνη του επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται περιοδικά, ανά τέσσερα έτη, από εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού. Την ευθύνη της εξωτερικής αξιολόγησης φέρει ο κατά τις κείμενες διατάξεις φορέας εποπτείας του φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης.
3.  
  Κριτήρια για την αξιολόγηση μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ζήτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το επίπεδο γνώσεων, ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευομένων, η γνώμη εκπαιδευομένων και διδασκόντων για το περιεχόμενο του προγράμματος και για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, η γνώμη των αποφοίτων των προγραμμάτων για την αποτελεσματικότητά τους ως προς την ανάγκη ανανέωσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους, η γνώμη των φορέων απασχόλησης των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, οι ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες που τυχόν έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος, η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ως προς την παροχή εφοδίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας κ.λπ.
4.  
  Τα πορίσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης καταγράφονται σε αντίστοιχες εκθέσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης
5.  
  Η εξωτερική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει και στην οριστική διακοπή λειτουργίας ενός προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου έγκρισής του, μετά από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης
6.  
  Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης του άρθρου 2 του νόμου αυτού
Άρθρο 9 "Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης"
1.  
  Σε κάθε Ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατόν να ιδρύεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Τ.Ε.Ι. ή της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ένα Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης. Στην ανωτέρω ιδρυτική απόφαση για το κάθε Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης θα προσδιορίζονται και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική υπαγωγή του στο οικείο Ίδρυμα, την εποπτεία, την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή καθορίζονται ιδίως:.
 1. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και έγκριση των προγραμμάτων και τις μεθόδους διδασκαλίας και πιστοποίησης γνώσεων
 2. Οι προϋποθέσεις τυχόν αναγνώρισης και μεταφοράς διδακτικών ενοτήτων ή αντιστοίχισης συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 3. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή, οργάνωση και τη λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών οργάνων του Ινστιτούτου
 4. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση των πόρων του Ινστιτούτου και τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων που θα υλοποιεί
 5. Οι διαδικασίες διενέργειας της αξιολόγησης για την επιλογή των εκπαιδευομένων
 6. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση τυχόν ερευνητικών, επιμορφωτικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και την αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτών
 7. Ο τρόπος χρηματοδότησης του Ινστιτούτου με ρητή αναφορά στους πόρους της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και στο βαθμό συμμετοχής καθενός από τους πόρους αυτούς στην αντιμετώπιση της δαπάνης
2.  
  Τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης είναι αρμόδια, στα πλαίσια του νόμου αυτού, για την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων Δια βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
3.  
  Οι διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
 1. Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότησή τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει.
 2. β) Εκπαιδευόμενοι γονείς τριών τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα «Τμήματα Μάθησης», εντάσσονται, μαζί με τους ανέργους, κατά προτεραιότητα.
Άρθρο 10 "Πόροι των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης"
1.  
  Μετά την ημερομηνία αυτή καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος, το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτόν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι επενδυτικές και αναπτυξιακές δαπάνες των Ινστιτούτων Δια βίου Εκπαίδευσης καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του οικείου Ιδρύματος.
2.  
  Όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να καλύπτονται από τους ακόλουθους πόρους:
 1. Ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικείου ιδρύματος
 2. Πόρους του Ειδικού Λογαριασμού του οικείου ιδρύματος
 3. Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το οικείο ίδρυμα
 4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του Ινστιτούτου
 5. Έσοδα του οικείου ιδρύματος από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και άλλου υλικού
 6. Έσοδα του οικείου ιδρύματος από εκπόνηση μελετών και εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση
 7. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις προς το οικείο ίδρυμα από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές προς το οικείο ίδρυμα
 8. Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του οικείου ιδρύματος
Άρθρο 11 "Εξουσιοδοτικές και άλλες διατάξεις περί δια βίου μάθησης"
1.  
  Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μπορεί, κατ εξαίρεση, να οργανώνει και να υλοποιεί προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, χωρίς να ιδρύει Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να προωθήσει την ίδρυση Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Τα λειτουργούντα στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2752/1999. Για την ολοκλήρωση ή μη των σπουδών κάθε φοιτητή στα Π.Σ.Ε., καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τον τρόπο ολοκλήρωσης των σπουδών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου, αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
3.  
  Στους φοιτητές των εν λόγω Π.Σ.Ε. που, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, χορηγείται βεβαίωση σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του ν. 2752/1999, με την οποία βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς.
4.  
  Σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δια βίου κατάρτισης, εκτός των φορέων των παραγράφων 4 και 6β του άρθρου 2, για τους οποίους ισχύει ό,τι ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Ε.Σ.Δ.Ε.Κ., τα οποία υλοποιούνται σε οποιονδήποτε φορέα παροχής τέτοιων υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, το ύψος της ωριαίας πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και της αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, που υπηρετεί ήδη στους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την παροχή εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ανώτατο όριο της αμοιβής των συμβασιούχων που διδάσκουν στα προγράμματα αυτά.
5.  
  Σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης και σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα δια βίου κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνται σε οποιονδήποτε φορέα παροχής τέτοιων υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, το ύψος της ωριαίας πρόσθετης αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. και της αποζημίωσης των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, που υπηρετεί ήδη στους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την παροχή εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ανώτατο όριο της αμοιβής των συμβασιούχων που διδάσκουν στα προγράμματα αυτά.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, μπορούν να ορίζονται και άλλοι φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του νόμου αυτού, οι οποίοι θα υλοποιούν προγράμματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι φορείς των παραγράφων 4 και 6β του άρθρου 2 ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης φορέων.
7.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, μπορούν να συστήνονται Περιφερειακές Επιτροπές Δια βίου Μάθησης, σε διοικητικό επίπεδο περιφέρειας, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας με σκοπό το συντονισμό των δράσεων δια βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο. Στις επιτροπές αυτές μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που ανήκουν στην οικεία περιφέρεια, εκπρόσωποι της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων που μετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των Περιφερειακών Επιτροπών.
8.  
  Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εφόσον δεν προκαλεί δαπάνη, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εάν προκαλεί δαπάνη με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα όμως, σε ό,τι αφορά τους φορείς των παραγράφων 4 και 6β του άρθρου 2 επιφυλασσομένων των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εφόσον δεν προκαλεί δαπάνη, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και εάν προκαλεί δαπάνη με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12 "Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης"
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι τριετής. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό Α/14435/25.8.2004 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 201 Α΄), η οποία είναι η 30.8.2007..
2.  
  Οι προδιαγραφές και τα προγράμματα των ειδικοτήτων ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ & ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ, ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑ- ΦΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑ- ΣΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤRΑΝΕΤ - ΙΝΤΕRΝΕΤ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι προδιαγραφές και τα προγράμματα των ειδικοτήτων ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1, που η λειτουργία τους ξεκίνησε σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και σε Ι.Ε.Κ. της εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. έως και 28.2.2005, εγκρίνονται από το χρόνο έναρξης αυτής.
3.  
  Απόφοιτοι επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και της εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. στις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου, νομίμως συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων αυτών έως και την εξεταστική περίοδο πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2004.
4.  
  Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. της εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. θεωρούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον τρόπο, στη διαδικασία και στα κριτήρια, με τα οποία προσδιορίζεται γεωγραφικά η λειτουργία εγκεκριμένων προγραμμάτων ειδικοτήτων κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. της εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., καθώς και κάθε άλλη σχετική, με το ανωτέρω θέμα, λεπτομέρεια.
Άρθρο 13 "Ίδρυση παραρτήματος Ι.Ε.Κ. εντός της εδαφικής περιοχής του Αγίου Όρους"
1.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., επιτρέπεται η ίδρυση και εγκατάσταση Παραρτήματος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Πολιτιστικό Θεσσαλονίκης εντός της εδαφικής περιοχής του Αγίου Όρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και του ν.δ. 10/26.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο.
2.  
  Ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία, τον καθορισμό του ύψους, τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής των δαπανών λειτουργίας του Παραρτήματος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πολιτιστικό Θεσσαλονίκης εντός της εδαφικής περιοχής του Αγίου Όρους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν, ως προς τα παραπάνω θέματα και τα δικαιώματα, τα λοιπά δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., εφόσον αυτές δεν προσκρούουν στο ειδικό νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό αναγνωρίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και το ν.δ. 10/26.9.1926. Με κανονιστικές διατάξεις, που ψηφίζει η Δισενιαύσιος Ιερά Σύναξη, κατά το άρθρο 6 του ν.δ. 10/26.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο. και οι οποίες επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα κατωτέρω θέματα που αφορούν:.
 1. Στην έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, στη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, στον καθορισμό, λειτουργία, μετατροπή, συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και μαθημάτων, στους όρους, στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων, στο ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισμού των προϋποθέσεων καταβολής ή μη των εξετάστρων και των διδάκτρων, των παράβολων, των τελών και των δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ. για τη χορήγηση διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στον τύπο των παρεχόμενων τίτλων.
 2. Για τα οικονομικά θέματα της περίπτωσης αυτής, η επικύρωση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 3. Στη διοικητική διάρθρωση του Παραρτήματος, στις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης του Αναπληρωτή Διευθυντή, του διοικητικού, βοηθητικού και λοιπού πάσης φύσεως προσωπικού του Παραρτήματος αυτού, στον τρόπο, στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις επιλογής εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων σε αυτό, στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων και του προσωπικού αυτού, στις κυρώσεις και στα όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών σε αυτούς, στα ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και τάξης και διαβίωσης, νηστειών, πνευματικής καλλιέργειας, εισόδου εντύπων πέραν των προοριζομένων για την παροχή κατάρτισης, επίσκεψης σε Ιερές Μονές, ημερολογίου κατάρτισης και ημερολογίου των εορτών, ημερολογίου αργιών, εποπτείας του Παραρτήματος, στα της σύστασης και συγκρότησης αρμόδιας Εφορείας για την άσκηση εποπτείας υπό της ιεράς Κοινότητας επί του Παραρτήματος, στα τηρούμενα βιβλία
 4. Καθώς και άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα συναφές με τα ανωτέρω
3.  
  Για την κάλυψη των εξόδων σίτισης του κάθε είδους και σχέσης προσωπικού του Παραρτήματος, καθώς και των καταρτιζομένων στο Παράρτημα της προηγούμενης παραγράφου, ως και των λοιπών λειτουργικών εξόδων του οικοτροφείου του Παραρτήματος, καθιερώνεται ετησία επιχορήγηση του Ελληνικού Δημοσίου, δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η διαδικασία και το ύψος της οποίας καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
4.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: β) Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.: i) η κατά οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση, με έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακινήτων για εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στους σκοπούς του και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α΄), ii) η ανέγερση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σχολικών κτιρίων και γενικότερα η εκτέλεση έργων για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, επί οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία ευρίσκονται στην αλλοδαπή και ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον η χρήση τους έχει παραχωρηθεί για την ανωτέρω αιτία στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., iii) κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των διδακτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, του Παραρτήματος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Πολιτιστικό Θεσσαλονίκης και του Οικοτροφείου τούτου στο Άγιον Όρος, σε κτίρια ή οικόπεδα του Αγίου Όρους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και του ν.δ. 10/26.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο. και των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.1198/1981, iν) η εκτέλεση, ύστερα από ανάθεση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., έργων διευθύνουσας υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία..
Άρθρο 14 "Θέματα Πανεπιστημίων και διαχείρισης προγραμμάτων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δυνατή η ανέγερση σχολικών κτιρίων, σε χώρους ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος, για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το Νομό Αττικής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων.
2.  
  Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 και την παράγραφο 40 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 23. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., την Ακαδημία Αθηνών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γ.Γ.Ε.Τ., τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος..
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997..
4.  
  Οι προβλεπόμενες, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων και Λειτουργών, που εκτελούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξακολουθούν να συ-γκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται εφεξής οι αποζημιώσεις των μελών των ανωτέρω συλλογικών οργάνων.
5.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Για τα σχολικά έτη 2004-2005 και 2005-2006 οι δαπάνες του Προγράμματος Π.Δ.Σ. θα βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να επιχορηγείται προς τούτο από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
 3. Προστίθεται στην ίδια παράγραφο εδάφιο τρίτο και τέταρτο ως ακολούθως:
 4. Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού.
 5. Το ύψος των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών, όπως και κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών..
Άρθρο 15 "Υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού των Πανεπιστημίων"
1.  
  (i) Στο εκπαιδευτικό - διοικητικό και λοιπό τακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, των Πανεπιστημιακών φοιτητικών λεσχών, του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος και του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή - εξωνοσοκομειακή- φαρμακευτική- οδοντιατρική κ.λπ.) με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που παρέχεται και στους υπαλλήλους του Δημοσίου και στα μέλη των οικογενειών τους. Η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου παρέχεται από τον Ο.Π.Α.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 2768/1999 και του κανονισμού παροχών του Ο.Π.Α.Δ. (Αρ. 2/7029/0094/ 17.2.2005 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 213), στο οποίο εντάσσονται πλήρως και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό τακτικό προσωπικό των ανωτέρω Ιδρυμάτων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. (ii) Οι σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη του παραπάνω προσωπικού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999. Η σχετική με την υγειονομική περίθαλψη κράτηση επί των αποδοχών του προσωπικού αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο. (iii) Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. (iν) Για την υποστήριξη του έργου των οικείων Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.) και Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης του ανωτέρω προσωπικού στον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών, αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων και λοιπών προαναφερόμενων φορέων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.
2.  
  Οι διατάξεις που αφορούν στην ανάθεση άσκησης των έργων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, σε αντίστοιχες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές των Ν.Π.Δ.Δ. (συνεπώς και των Πανεπιστημίων) εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρα 165 και 166 του ν. 2683/1999).
3.  
  Ο έλεγχος διενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων και των ελεγκτικών οδηγιών και των ελεγκτικών πρωτοκόλλων που εκδίδει ο Ο.Π.Α.Δ. Ο έλεγχος των βιβλιαρίων ασθενείας διενεργείται από ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους του Ο.Π.Α.Δ. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., είναι δυνατόν να ανατίθενται καθήκοντα ελεγκτή των παροχών περίθαλψης του προσωπικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε ιατρούς και οδοντιάτρους των Πανεπιστημίων, που θα προτείνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Κάθε Πανεπιστήμιο το οποίο θα προτείνει δικούς του ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους θα διαθέτει το χώρο στον οποίο θα ασκούν το ελεγκτικό τους έργο και θα φροντίζει για τη διοικητική υποστήριξή τους. Στους παραπάνω ιατρούς και οδοντιάτρους θα χορηγείται σφραγίδα ελεγκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ., τις οποίες θα συμβουλεύονται για κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση του ελεγκτικού έργου που τους ανατίθεται.
4.  
  Ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω αποσπωμένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 16 "Θέματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου"
1.  
  Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνίστανται οι ακόλουθες θέσεις:
 1. Δύο θέσεις Συμβούλων ως εξής:
 2. μία φιλολόγου κλασικών σπουδών, μία φιλολόγου αγγλικής γλώσσας
 3. Εννέα θέσεις μονίμων παρέδρων ως εξής:
 4. μία φιλολόγου γερμανικής γλώσσας, μια ειδικού για θέματα αξιολόγησης, μία ειδικού για θέματα παραβατικής συμπεριφοράς, μία φιλολόγου (κλασικών σπουδών), μία μαθηματικού, μία ειδικού για θέματα επιμόρφωσης, μία κοινωνιολογίας, μία αισθητικής αγωγής, μία πληροφορικής
2.  
  i) Για τη θέση μόνιμου παρέδρου, ειδικού για θέματα αξιολόγησης, απαιτείται πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου. ii) Για τη θέση μόνιμου παρέδρου, ειδικού για θέματα παραβατικής συμπεριφοράς, απαιτείται πτυχίο τμήματος κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας. iii) Για τη θέση μόνιμου παρέδρου, ειδικού για θέματα επιμόρφωσης, απαιτείται πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. iν) Για τη θέση μόνιμου παρέδρου αισθητικής αγωγής, απαιτείται πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
3.  
  Για τον τρόπο, τη διαδικασία πλήρωσης και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις ανωτέρω θέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1566/ 1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 17 "Ινστιτούτο Νεολαίας"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Νεολαίας, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου Νεολαίας είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, η μελέτη, η έρευνα, η παροχή πληροφοριών, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και η υλοποίηση ενεργειών και ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων και έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
3.  
  Όργανο διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από πέντε μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από επιστήμονες ή προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Νεολαίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του.
5.  
  Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλων δημόσιων φορέων, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, γ) έσοδα από άλλες πηγές
6.  
  Το Ινστιτούτο απολαμβάνει όλων των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των φορολογικών απαλλαγών
7.  
  Είναι δυνατή η απασχόληση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ινστιτούτο, κατόπιν απόσπασης που διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ινστιτούτου, οι αρμοδιότητες και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οργανωτική δομή, διάρθρωση και λειτουργία του Ινστιτούτου και ρυθμίζονται τα θέματα αποσπάσεων υπαλλήλων από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ινστιτούτου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου
9.  
  Συνιστάται στο Ινστιτούτο Νεολαίας μία θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).
Άρθρο 18 "Θέματα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π."
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της παρ. η) του άρθρου 3 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: Κατ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου) που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία. Στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. η) περίπτωση γγ΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου)..
2.  
  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3328/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Κάθε Τμήμα ορίζει τριμελείς Ε.Ε. που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Τμήματος συγγενών επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Ε.Ε. ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τις οποίες είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 9, ως αναπληρωτή του είτε τον Αντιπρόεδρο είτε άλλο μέλος του οικείου Τμήματος..
3.  
  Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3328/ 2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει επίσης αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού για θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την ενημέρωση φορέων και πολιτών..
4.  
  Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3328/2005 προστίθεται η φράση: και των γραμματέων του Δ.Σ. και των Τμημάτων του.
5.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 3328/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου που θα λαμβάνουν όσα μέλη Δ.Ε.Π. αποσπώνται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 6..
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3328/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα: Α) Αναγνώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων με γραφεία: α) ανθρωπιστικών επιστημών και καλών τεχνών, β) θετικών επιστημών, γ) επιστημών υγείας και φυσικής αγωγής, δ) νομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και ε) γεωτεχνικών επιστημών και επιστημών μηχανικών. Β) Αναγνώρισης Τίτλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης με γραφεία: α) τεχνολογικών επιστημών μηχανικών, β) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, γ) τεχνολογικών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και δ) τεχνολογικών επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Η Διεύθυνση ενημέρωσης περιλαμβάνει δύο Τμήματα: α) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους αλλοδαπής και β) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους ημεδαπής. Η Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα: α) προσωπικού, β) διοικητικής μέριμνας, γ) προϋπολογισμού και δ) προμηθειών και δαπανών..
7.  
  Οι εκκρεμείς υποθέσεις αναγνώρισης τίτλων κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού εξακολουθούν να διέπονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων από τους νόμους 741/1977 και 1404/1983, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν
8.  
  Όπου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Ι.Τ.Ε. νοούνται μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού οι εκπρόσωποι του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα του Δ.Σ.
Άρθρο 19 "Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις προστίθενται παράγραφοι 9,10 και 11 ως ακολούθως: 9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Πα [...]"
10.  
  Στους επιτυχόντες, εκ των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά και μεταδιδακτορικά προγράμματα υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών
11.  
  Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 9,10 και 11 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006..
Άρθρο 20
1.  
  Για τη μίσθωση χώρων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης σχολικών μονάδων, επιτρέπεται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής και πρόταση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η κατ εξαίρεση μίσθωση σχολείων, ακόμα και χωρίς τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά. Για την κατ εξαίρεση μίσθωση της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξαντληθεί η διαδικασία εξεύρεσης σχολείου μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού που προβλέπεται στο π.δ. 242/1996 και να έχει κριθεί ο σχετικός διαγωνισμός ως άγονος. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να καταλαμβάνει όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική στέγαση του οικείου σχολικού συγκροτήματος σε δημόσιο κτίριο και δεν δύναται να υπερβεί, με τις παρατάσεις της ή ανανεώσεις της, τα πέντε (5) χρόνια. Η μίσθωση θα λύεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Νομαρχία, σε περίπτωση που εξευρεθεί κτίριο για τη στέγαση του συγκεκριμένου σχολείου. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στις ενεργές συμβάσεις μισθώσεων που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών σχολικών κτιρίων, απαλλασσομένων κάθε ευθύνης των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη μέχρι τότε ακολουθητέα διαδικασία.
Άρθρο 21
1.  
  Οι αναγνωρισθέντες με την υπ αριθμ. 1733/2004 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του άρθρου 39 του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) δικαιούχοι της αποζημιώσεως της αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσης για την ανέγερση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ εκτάσεως, οι οποίοι δεν υπέβαλαν την προβλεπόμενη και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 3130/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137 Α΄), ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της αποφάσεως αυτής, δικαιούνται εντός είκοσι ημερών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν, ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής, την ανεπιφύλακτη αυτή δήλωση, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διατάξεως του άρθρου 39 του ν. 3130/2003, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3254/2004.
Άρθρο 22 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-07-06 Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/171
2006-04-07 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμβάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έπονται κατά τη σειρά μόνο των συνυποψηφίων τους που έχουν ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
 • Οι άνεργοι γονείς τριών τέκνων προηγούνται έναντι των λοιπών γονέων τριών τέκνων και οι άνεργοι πολύτεκνοι γονείς προηγούνται έναντι των λοιπών πολύτεκνων γονέων.
 • Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, εφόσον συντρέχουν και γι’ αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις, που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευταίους.
 • Προσθήκη
 • Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότησή τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει.
 • β) Εκπαιδευόμενοι γονείς τριών τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα «Τμήματα Μάθησης», εντάσσονται, μαζί με τους ανέργους, κατά προτεραιότητα.
 • Προσθήκη
  A/2006/75
  2006-12-05 Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης καλύπτονται, μέχρι την 31η Αυγούστου 2008, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση». .
  Αντικατάσταση
  A/2006/264
  2010-09-21 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Συνιστάται στο Ινστιτούτο Νεολαίας μία θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).
  Προσθήκη
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μηνιαία αποζημίωση του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου και η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους. .
  Αντικατάσταση
  A/2010/163
  2013-01-30 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν.1Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής. 2Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής. 3Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 4Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το εποπτεύον το επάγγελμα Υπουργείο. 5Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 6Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους. 7Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
 • Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
 • Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π .
 • Προσθήκη
  A/2013/24
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Α/14435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Α_14435 2004
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/2/7029/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/2_7029_0094 2005
  ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
  ΝΟΜΟΣ 1981/1198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1198 1981
  ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
  Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις. 2001/2942 2001
  Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
  Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
  Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. 2005/3328 2005
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/10 1926
  Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 1996/242 1996
  Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
  Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις. 2006/3443 2006
  Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
  Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
  Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις. 2006/3512 2006
  Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. 2007/3526 2007
  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
  Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2015/4327 2015
  Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
  Οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας. 2006/129 2006
  Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
  Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
  Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014