Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στις κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά χρηματιστηρίου που λειτουργεί, στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 21
2.  
  Ως κινητές αξίες νοούνται:
 1. οι μετοχές,
 2. οι ομολογίες και οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος εν γένει,
 3. τα ελληνικά πιστοποιητικά και οι τίτλοι παραστατικοί μετοχών εν γένει,
 4. οι τίτλοι παραστατικοί ομολογιών και λοιπών τίτλων σταθερού εισοδήματος,
 5. οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων προς κτήση μετοχών ή ομολογιών,
 6. κάθε άλλη αξία, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και παρέχει δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας, μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή παρέχει δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και
 7. κάθε άλλη αξία που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
3.  
  Ως εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο ή εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά νοείται η εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της οποίας διαχειριστής είναι χρηματιστήριο
4.  
  Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται δημόσια εγγραφή κινητών αξιών νοείται και η δημόσια προσφορά υφιστάμενων κινητών αξιών
Άρθρο 2 "Διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά"
1.  
  Η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, οι οποίες εκδίδονται από ανώνυμες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή από άλλα κράτη ή οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα, γίνεται με απόφαση του οικείου Χρηματιστηρίου
2.  
  Για την εισαγωγή κινητών αξιών ο εκδότης υποβάλλει αίτηση στο Χρηματιστήριο. Επίσης ο εκδότης υποβάλλει αίτηση και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου και τη χορήγηση άδειας για διενέργεια δημόσιας εγγραφής, εφόσον απαιτείται.
3.  
  Για να ληφθεί απόφαση από το χρηματιστήριο για την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά του πρέπει:
 1. να συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 10 κατά περίπτωση,
 2. να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής που τίθενται από τον κανονισμό του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10, και
 3. να έχει εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
4.  
  Το χρηματιστήριο διαπιστώνει την κατ αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να προχωρήσει στον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου. Ειδικά για την εισαγωγή μετοχών σε χρηματιστήριο η πλήρωση της προϋπόθεσης της επαρκούς διασποράς μπορεί να κρίνεται ύστερα από τη διενέργεια της δημόσιας εγγραφής και σύμφωνα με τον κανονισμό του χρηματιστηρίου.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει και εγκρίνει το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και παρέχει την άδεια για τη διενέργεια δημόσιας εγγραφής εφόσον ζητείται. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στο Χρηματιστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση εισαγωγής.
6.  
  Η αίτηση εισαγωγής μιας κινητής αξίας σε οργανωμένη αγορά πρέπει να αναφέρει αν παρόμοια αίτηση έχει ήδη υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα ή πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά σε Χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους. Αν για την ίδια κινητή αξία ταυτόχρονα με την αίτηση εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης αυτής, υποβάλλονται αιτήσεις εισαγωγής σε άλλη οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους-μέλους για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την απλούστευση των διατυπώσεων και των συμπληρωματικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή των κινητών αξιών και ενημερώνει το χρηματιστήριο σχετικά. Το ίδιο ισχύει και όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής για μια κινητή αξία εισηγμένη ήδη σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους-μέλους.
7.  
  Η απόφαση του χρηματιστηρίου για την εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά του, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκδίδεται από το χρηματιστήριο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ή σε περίπτωση δημόσιας εγγραφής από την ολοκλήρωσή της. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στον εκδότη και δημοσιεύεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου.
Άρθρο 3 "Ελάχιστοι όροι σχετικοί με την εταιρεία οι μετοχές της οποίας αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής"
1.  
  Η νομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία
2.  
  Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
3.  
  Η εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει προς δημοσίευση, σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της για τις τρεις τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αιτήσεως εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Αν η εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το ίδιο ισχύει και για τις ενοποιημένες αυτές καταστάσεις, καθώς και για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέπεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του χρηματιστηρίου, η εισαγωγή μετοχών εταιρείας κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικό νόμο ή εφόσον μία τέτοια παρέκκλιση επιβάλλεται από ειδικούς λόγους που αφορούν στην εταιρεία και η πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστε να είναι αυτό σε θέση να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρεία και τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή.
Άρθρο 4 "Ελάχιστοι όροι σχετικοί με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής"
1.  
  Η νομική κατάσταση των μετοχών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται
2.  
  Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες. Η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά μετοχών των οποίων η κτήση υπόκειται σε έγκριση επιτρέπεται μόνο αν η εφαρμογή της σχετικής για την έγκριση ρήτρας δεν είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
3.  
  Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών με δημόσια εγγραφή, η εισαγωγή τους πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως συμμετοχής στη δημόσια εγγραφή. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται κατά την εισαγωγή μετοχών με δημόσια εγγραφή να γίνεται και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των επενδυτών, να ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην ιδιωτική τοποθέτηση των εργαζομένων της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της δημόσιας εγγραφής και να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την ιδιωτική τοποθέτηση.
4.  
 1. Κάθε χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά το αργότερο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών, που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο κοινό στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη.
 2. Η διασπορά θεωρείται επαρκής είτε όταν οι μετοχές που είναι αντικείμενο της αιτήσεως εισαγωγής κατανέμονται στο κοινό κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό του συνόλου μετοχών της ίδιας κατηγορίας είτε όταν, λόγω του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της εκτάσεως διασποράς τους στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται και με μικρότερο ποσοστό, που όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό του συνόλου μετοχών της ίδιας κατηγορίας, η ομαλή λειτουργία της αγοράς, αναλόγως και της φύσεως της κάθε οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον κανονισμό του χρηματιστηρίου.
 3. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο πριν από την επίτευξη της επαρκούς κατά τα ως άνω διασποράς αν το χρηματιστήριο κρίνει ότι θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο διάστημα επαρκής διασπορά μέσω του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό του
 4. Σε περίπτωση αιτήσεως εισαγωγής στο χρηματιστήριο συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας, το χρηματιστήριο δύναται να κρίνει το επαρκές της διασποράς των μετοχών στο κοινό σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς αυτή τη συμπληρωματική σειρά
 5. Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο τρίτου κράτους, το χρηματιστήριο μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή, όταν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά στο κοινό στα τρίτα κράτη όπου είναι εισηγμένες
Άρθρο 5 "Όροι για την εισαγωγή μετοχών της ίδιας κατηγορίας"
1.  
  Η αίτηση εισαγωγής πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί
2.  
  Ο κανονισμός του χρηματιστηρίου μπορεί να προβλέπει ότι η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις εισαγωγής που δεν αναφέρονται στο σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί, ιδίως όταν οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας, των οποίων δεν έχει ζητηθεί η εισαγωγή, αποτελούν πακέτο μετοχών που προορίζονται για τη διατήρηση του ελέγχου της εταιρείας ή δεν είναι διαπραγματεύσιμες κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου δυνάμει συμβάσεως ή του νόμου, εφόσον το κοινό θα ενημερωθεί σχετικά και δεν υφίσταται κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων των κομιστών των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών
3.  
  Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κατηγορίας κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή άλλων κατηγοριών μετοχών
Άρθρο 6 "Ελάχιστοι όροι σχετικοί με τον εκδότη ομολογιών και τις ομολογίες που αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής"
1.  
  Η νομική κατάσταση της εταιρείας, της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής, πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία
2.  
  Η νομική κατάσταση των ομολογιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται
3.  
  Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες
4.  
  Σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δημόσια εγγραφή η εισαγωγή τους πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως εγγραφής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συνεχούς εκδόσεως ομολογιών, όταν η ημερομηνία λήξεως της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.
5.  
  Η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο αξιών πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως
6.  
  Το ελάχιστο ύψος ομολογιακού δανείου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συνεχούς εκδόσεως ομολογιών, όταν το ποσό του δανείου δεν είναι ορισμένο.
7.  
  Οι μετατρέψιμες ομολογίες, οι ανταλλάξιμες ομολογίες και οι ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών δύνανται να εισαχθούν σε χρηματιστήριο, μόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένως σε αυτό το χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα
8.  
  Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρονται ομολογίες νοούνται και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος
Άρθρο 7 "Όροι για την εισαγωγή κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών"
1.  
  Για την εισαγωγή σε χρηματιστήριο κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από εκδότες που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται προηγουμένως η αποϋλοποίηση των κινητών αυτών αξιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζεται η διαδικασία της αποϋλοποίησης στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της επανέκδοσης φυσικών τίτλων εάν διαγραφούν οι κινητές αξίες από το χρηματιστήριο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναγκαίο με την εφαρμογή της διαδικασίας.
2.  
  Αν οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από μία εταιρεία με έδρα σε τρίτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, δύνανται να εισαχθούν σε χρηματιστήριο μόνο αν το χρηματιστήριο κρίνει ότι η μη εισαγωγή των μετοχών στη χώρα προελεύσεως δεν οφείλεται σε λόγους προστασίας των επενδυτών. Αίτηση εισαγωγής μετοχών που έχουν εκδοθεί από εταιρεία με έδρα σε τρίτο κράτος μπορεί να απορρίπτεται, εφόσον κατά το έτος που προηγείται της αίτησης έχει απορριφθεί αίτηση εισαγωγής των παραπάνω μετοχών σε οργανωμένη αγορά του κράτους προέλευσης.
Άρθρο 8 "Ελάχιστοι όροι για την εισαγωγή σε χρηματιστήριο ομολογιών που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλα Κράτη, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή από διεθνείς οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα"
1.  
  Οι ομολογίες που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλα κράτη, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή από διεθνείς οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες
2.  
  Σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δημόσια εγγραφή, η εισαγωγή τους πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως εγγραφής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συνεχούς εκδόσεως ομολογιών, όταν η ημερομηνία λήξεως της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.
3.  
  Η αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως
4.  
  Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται ομολογίες νοούνται και οι λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος
Άρθρο 9 "Ελάχιστοι όροι για την εισαγωγή τίτλων παραστατικών κινητών αξιών και για την εισαγωγή άλλων κινητών αξιών"
1.  
  Οι τίτλοι παραστατικοί μετοχών μπορεί να εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, αν ο εκδότης των παριστωμένων μετοχών πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και ότι οι παραπάνω παραστατικοί τίτλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4
2.  
  Οι τίτλοι παραστατικοί ομολογιών και τίτλων σταθερού εισοδήματος μπορεί να εισάγονται σε οργανωμένη αγορά αν ο εκδότης των παριστωμένων ομολογιών ή τίτλων πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8 και ότι τα παραπάνω παραστατικά πληρούν τις προϋποθέσεις των ίδιων άρθρων
3.  
  Οι ελάχιστοι όροι για την εισαγωγή κινητών αξιών των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 1 έως 10
Άρθρο 10 "Ρυθμίσεις του κανονισμού του χρηματιστηρίου για την εισαγωγή κινητών αξιών"
1.  
  Ο κανονισμός του χρηματιστηρίου δύναται να θέτει, ως προς την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένες αγορές του, όρους και προϋποθέσεις πρόσθετους ή αυστηρότερους από τους προβλεπόμενους στο νόμο αυτόν. Οι αυστηρότεροι ή οι πρόσθετοι όροι πρέπει να ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή ανά κατηγορία εκδοτών και να έχουν δημοσιευθεί πριν από την υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής τις οποίες αφορούν.
2.  
  Το χρηματιστήριο δεν υποχρεούται να εγκρίνει συγκεκριμένη αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών, εάν κρίνει ότι δεν διασφαλίζονται η ορθή λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή τα συμφέροντα των επενδυτών, ανεξάρτητα αν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, οι οποίοι προβλέπονται στο νόμο αυτόν ή και στον κανονισμό του χρηματιστηρίου
3.  
  Το χρηματιστήριο μπορεί σε κάθε περίπτωση να εξαρτά την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά του από οποιονδήποτε ειδικό όρο αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο θα ανακοινώνει έγκαιρα και κατά τρόπο σαφή στον αιτούντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
Άρθρο 11 "Υποχρεώσεις εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο"
1.  
  Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο έχει τις ακόλουθες τουλάχιστον υποχρεώσεις:
 1. να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των μετόχων που ευρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες,
 2. να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες για να καταστήσει δυνατή στους μετόχους την άσκηση των δικαιωμάτων τους,
 3. να πληροφορεί τους μετόχους για τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων και να καθιστά δυνατή την άσκηση του δικαιώματος ψήφου,
 4. να δημοσιεύει ανακοινώσεις για τη διανομή και την πληρωμή μερισμάτων, για πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής και
 5. να ορίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ως εντολοδόχο, μέσω του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκούν τα οικονομικής φύσεως δικαιώματά τους, εκτός αν η εταιρεία παρέχει η ίδια τις σχετικές υπηρεσίες.
2.  
  Η εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού, το συντομότερο δυνατό τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και την τελευταία έκθεση διαχείρισης. Εάν η εταιρία καταρτίζει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θέτει και αυτές στη διάθεση του κοινού. Σε αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει στην εταιρεία να θέσει στη διάθεση του κοινού είτε μόνο τις μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είτε μόνο τις ενοποιημένες, αν οι οικονομικές καταστάσεις που δεν πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του κοινού δεν περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δεν δίνουν πιστή εικόνα της περιουσίας της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, πρέπει να παρέχονται στο κοινό λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες.
3.  
  Η εταιρεία πληροφορεί αμέσως το κοινό σχετικά με κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες μετοχών. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/1992 μόλις λάβει γνώση των μεταβολών που επήλθαν ως προς τη διάρθρωση των σημαντικών συμμετοχών στο κεφάλαιό της σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα.
4.  
  Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος, εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο ισοδύναμες πληροφορίες με εκείνες που παρέχει στις οργανωμένες αγορές του άλλου κράτους-μέλους. Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που παρέχει στην οργανωμένη αγορά του τρίτου κράτους, εφόσον οι πληροφορίες μπορούν να έχουν σημασία για την αξιολόγηση των μετοχών.
5.  
  Σε περίπτωση νέας έκδοσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που είναι ήδη εισηγμένες σε χρηματιστήριο η εταιρεία υποχρεούται, αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του χρηματιστηρίου η αυτοδίκαιη εισαγωγή των νέων μετοχών, να ζητήσει την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο είτε το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έκδοσή τους είτε, εάν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5, κατά το χρόνο που καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμες
Άρθρο 12 "Υποχρεώσεις εταιρίας με ομολογίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο"
1.  
  Εταιρεία η οποία έχει εκδόσει ομολογίες ή άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος, που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο, έχει τις ακόλουθες τουλάχιστον υποχρεώσεις:
 1. να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του ίδιου δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές τις ομολογίες,
 2. να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες, για να καταστήσει δυνατή στους ομολογιούχους την άσκηση των δικαιωμάτων τους,
 3. να δημοσιεύει ανακοινώσεις σχετικά με σύγκληση συνελεύσεων των ομολογιούχων, πληρωμή τόκων, άσκηση ενδεχόμενων δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής, παραιτήσεως, καθώς και εξόφλησης και
 4. να ορίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ως εντολοδόχο, μέσω του οποίου οι ομολογιούχοι μπορούν να ασκούν τα οικονομικής φύσεως δικαιώματά τους, εκτός αν η εταιρεία παρέχει η ίδια τις σχετικές υπηρεσίες.
2.  
  Η εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού, το συντομότερο δυνατό, τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και την τελευταία έκθεση διαχείρισης. Εάν η εταιρεία καταρτίζει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θέτει και αυτές στη διάθεση του κοινού. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέψει στην εταιρεία να θέσει στη διάθεση του κοινού είτε μόνο τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είτε μόνο τις μη ενοποιημένες, αν οι οικονομικές καταστάσεις που δεν πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του κοινού δεν περιέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δεν είναι σύμφωνες με τις οικείες διατάξεις και δεν δίνουν πιστή εικόνα της περιουσίας της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας, πρέπει να παρέχονται λεπτομερέστερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες.
3.  
  Η εταιρεία πληροφορεί αμέσως το κοινό για κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων που μπορεί να προκύψει ιδίως από μια τροποποίηση των όρων του δανείου ή του επιτοκίου. Η εταιρεία πληροφορεί το κοινό για τις νέες εκδόσεις δανείου και ειδικότερα για τις παρεχόμενες εγγυήσεις. Αν η εισαγωγή αναφέρεται σε μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες ή σε παραστατικά δικαιώματος προς κτήση κινητών αξιών, η εταιρία πληροφορεί αμέσως το κοινό για κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων των διαφόρων κατηγοριών μετοχών, στις οποίες αναφέρονται αυτές οι ομολογίες ή αυτά τα παραστατικά.
4.  
  Η εταιρεία της οποίας οι ομολογίες είναι εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά, που εδρεύει ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος, εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες που παρέχει στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά του άλλου κράτους-μέλους. Η εταιρεία της οποίας οι ομολογίες είναι εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε τρίτο κράτος, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δίνει στην οργανωμένη αγορά του εν λόγω κράτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την εκτίμηση της αξίας των ομολογιών.
Άρθρο 13 "Υποχρεώσεις Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Διεθνών Οργανισμών που εκδίδουν ομολογίες"
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα κράτη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή διεθνείς οργανισμοί δημόσιου χαρακτήρα, που είναι εκδότες ομολογιών ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο έχουν τις ακόλουθες τουλάχιστον υποχρεώσεις:
 1. να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του ίδιου δανείου ως προς όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές τις ομολογίες,
 2. να παρέχουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες για να καταστεί δυνατή στους ομολογιούχους η άσκηση των δικαιωμάτων τους,
 3. να δημοσιεύουν ανακοινώσεις και να κυκλοφορούν εγκυκλίους, σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεων των ομολογιούχων, πληρωμή τόκων και εξόφληση και
 4. να ορίζουν ένα πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ως εντολοδόχο, μέσω του οποίου οι ομολογιούχοι δύνανται να ασκούν τα οικονομικής φύσεως δικαιώματά τους, εκτός αν ο εκδότης παρέχει ο ίδιος τις σχετικές υπηρεσίες.
2.  
  Ο εκδότης της παραγράφου 1 του οποίου οι ομολογίες ή οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος είναι εισηγμένοι και σε οργανωμένη αγορά, που εδρεύει ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος, εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο ισοδύναμες πληροφορίες με εκείνες που παρέχει στην οργανωμένη αγορά του άλλου κράτους-μέλους. Ο εκδότης του οποίου οι ομολογίες ή οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος είναι εισηγμένοι και σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε τρίτο κράτος, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζει στο χρηματιστήριο πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που δίνει στην αγορά του εν λόγω κράτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την εκτίμηση της αξίας των ομολογιών ή των τίτλων σταθερού εισοδήματος.
Άρθρο 14 "Υποχρεώσεις του εκδότη τίτλων παραστατικών μετοχών ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος, του εκδότη των παριστώμενων κινητών αξιών και του εκδότη άλλων κινητών αξιών"
1.  
  Ο εκδότης των παραστατικών τίτλων υποχρεούται να τηρεί, ως προς τους παραστατικούς τίτλους, αναλόγως τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11
2.  
  Ο εκδότης των παριστωμένων κινητών αξιών, των οποίων παραστατικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο, τηρεί κατά περίπτωση τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 για τις παριστάμενες μετοχές και στο άρθρο 12 ή 13 για τις παριστάμενες ομολογίες ή άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος
3.  
  Οι υποχρεώσεις των εκδοτών των κινητών αξιών των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 11-21
Άρθρο 15 "Εξειδίκευση υποχρεώσεων των εκδοτών και συνέπειες της μη τήρησής τους"
1.  
  Ο εκδότης του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε πληροφορία που αυτή κρίνει απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών ή την καλή λειτουργία της αγοράς. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών ή την καλή λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί από τον εκδότη να δημοσιεύει ορισμένες πληροφορίες με τα μέσα του άρθρου 18 και να ορίζει τη μορφή και την προθεσμία δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών. Εάν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, μετά από ακρόασή του, να προβαίνει η ίδια στη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών.
2.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 14 και να ορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούν οι εκδότες για τη δραστηριότητά τους και την εν γένει πορεία των εταιρικών και επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Το ελάχιστο περιεχόμενο και ο τύπος των πληροφοριών αυτών επιτρέπεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την οργανωμένη αγορά στην οποία οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση.
3.  
  Αν ο εκδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 14 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους εκδότες ή και στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στον εσωτερικό ελεγκτή αυτών επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 16 "Ρυθμίσεις του Κανονισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών"
1.  
  Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 15 το χρηματιστήριο μπορεί να τάσσει με τον Κανονισμό του υποχρεώσεις ενημέρωσής του από τους εκδότες κινητών αξιών, τόσο για θέματα συνδεόμενα με την άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων κινητών αξιών, όσο και για θέματα που αφορούν την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που οφείλουν να δημοσιεύουν οι εκδότες, καθώς επίσης και να θέτει πρόσθετες υποχρεώσεις που κρίνει σκόπιμες για την ομαλή λειτουργία των αγορών του
2.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ρυθμίζονται θέματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματιστηρίου και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την τήρηση από τους εκδότες των υποχρεώσεών τους για πληροφόρηση των επενδυτών
Άρθρο 17 "Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών"
1.  
  Το χρηματιστήριο μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση κινητής αξίας όταν δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν επιβάλλεται για λόγους προστασίας των επενδυτών. Η διαπραγμάτευση κινητής αξίας αναστέλλεται υποχρεωτικώς, αν υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Το χρηματιστήριο μπορεί επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις απότομων και έντονων διακυμάνσεων της τιμής κινητής αξίας να διακόπτει προσωρινά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τη διαπραγμάτευση κινητής αξίας, για λόγους διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας του επενδυτικού κοινού
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίζει τη διαγραφή κινητής αξίας κατόπιν αιτήματος του χρηματιστηρίου ή αυτεπαγγέλτως, όταν κρίνει ότι, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν το επιβάλλει η ανάγκη προστασίας των επενδυτών. Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικώς για το σχηματισμό της κρίσης για τη διαγραφή είναι η αναστολή διαπραγμάτευσης της κινητής αξίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, η κατ επανάληψη μη δημοσίευση ετήσιων, εξαμηνιαίων ή τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, η αρνητική καθαρή θέση για περισσότερες της μίας οικονομικές χρήσεις του εκδότη ή η κήρυξή του σε πτώχευση. Πριν να λάβει την απόφαση περί διαγραφής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον εκδότη τους λόγους διαγραφής και τον καλεί μέσα σε προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα να διατυπώσει τις απόψεις του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη, να του παράσχει προθεσμία μέχρι έξι μήνες, προκειμένου να άρει τους λόγους που επιβάλλουν τη διαγραφή του.
4.  
  Το χρηματιστήριο ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε απόφασή του για τη θέση σε ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης κινητών αξιών αυξημένου κινδύνου, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών ή την άρση αυτών
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να θέτει ειδικούς όρους στην εκδότρια ή και σε μετόχους της για λόγους προστασίας των μετόχων της εκδότριας.
Άρθρο 18 "Δημοσίευση πληροφοριών"
1.  
  Οι πληροφορίες τις οποίες οι εκδότες κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστήριο υποχρεούνται να θέσουν στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 15, δημοσιεύονται με ταυτόσημο περιεχόμενο:
 1. στο διαδικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου αμέσως,
 2. στο ημερήσιο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου και
 3. στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ο εκδότης εφόσον έχει προηγηθεί η δημοσιοποίηση της περίπτωσης α΄
2.  
  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση και σε οργανωμένη αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος, η σχετική δημοσίευση γίνεται ταυτόχρονα και στην αγγλική γλώσσα με ταυτόσημο περιεχόμενο.
Άρθρο 19
1.  
  Απόρρητο Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα σε χρηματιστήριο οφείλουν να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν αυτό επιβάλλεται βάσει διατάξεως νόμου. Το επαγγελματικό απόρρητο δεν υφίσταται έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 20
1.  
  Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ. Αν για την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά ο Κανονισμός χρηματιστηρίου προβλέπει ότι η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να προβεί κατά προτεραιότητα σε φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία και τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά φύλλα ελέγχου εντός τριμήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής αιτήσεως της εταιρείας. Η προθεσμία αυτή μπορεί, λόγω του μεγέθους της επιχείρησης ή λόγω της έκτασης των απαιτούμενων επαληθεύσεων, να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. Η απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης. Η υποχρέωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει και στην περίπτωση που ο κανονισμός του χρηματιστηρίου προβλέπει για τις εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά τη δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση στο χρηματιστήριο σε τακτικές ή μη χρονικές περιόδους των αποτελεσμάτων των φορολογικών ελέγχων των οικονομικών χρήσεων των εισηγμένων εταιρειών.
Άρθρο 21 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποχρεούται να λάβει άδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες οργανωμένες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων του μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3152/2003 και τους όρους και τη διαδικασία που τάσσονται με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3152/2003. Αν δεν χορηγηθεί άδεια για μία ή περισσότερες αγορές μέσα στην ως άνω προθεσμία, η λειτουργία των αγορών αυτών παύει. Μέσα στην ίδια προθεσμία, το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να αποφασίσει την κατάργηση υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οργανωμένων αγορών κινητών αξιών και παραγώγων, τη συγχώνευση ή την αναδιάταξή τους ή και την ίδρυση νέων με βάση κριτήρια που θα τάξει με τον Κανονισμό του και τα οποία θα είναι κοινά για όλους τους εκδότες.
2.  
  Μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να προβεί σε κατάταξη ή μεταφορά των εισηγμένων κινητών αξιών και χρηματοπιστωτικών μέσων από υφιστάμενες αγορές σε άλλη ή σε άλλες οργανωμένες αγορές, από εκείνες που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ή και σε νέα αγορά για την οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με αντικειμενικούς όρους και κριτήρια, καθώς και με βάση διαδικασία που θα καθορίσει στον Κανονισμό του. Η κατάταξη αυτή μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων εισαγωγής που ισχύουν για τις εν λόγω αγορές. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης δεν επιτρέπεται να προβλέπουν ή κατ αποτέλεσμα να οδηγούν σε διαγραφή ή αποκλεισμό εισηγμένης κινητής αξίας από όλες τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3.  
  Όπου στο ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α΄) γίνεται αναφορά στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος (Α.Α.Σ.Ε.), νοείται η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οποία βάσει του Κανονισμού του αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, μετά την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 χορήγηση άδειας, οι άϋλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου.
4.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του π.δ. 350/1985 νοούνται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 21 του νόμου αυτού.
5.  
  Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αναφέρονται στα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια, την Παράλληλη ή σε άλλη υφιστάμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή στους εκδότες ή στους κομιστές των αξιών αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη μεταφορά ή κατάταξή τους σε οποιαδήποτε άλλη αγορά του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό του μετά την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 τροποποίησή του
6.  
  Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2836/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 22 "Μετά το άρθρο 76 του ν. 1969/1991, προστίθεται νέο άρθρο 76Α που έχει ως εξής: Άρθρο 76Α"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας
2.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενα μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους πρότειναν
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα της κεφαλαιαγοράς..
Άρθρο 23 "Διοίκηση και οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"
1.  
  Η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Άρθρο 30.
2.  
  Η παρ. 14 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 14. α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διέπονται από τις διατάξεις περί μισθολογίου και βαθμολογίου του Δημοσίου.
 1. Οι αποσπώμενοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπάλληλοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων, σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να χορηγείται ειδικό επίδομα στο αποσπώμενο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό..
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο αυτής.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στον Γενικό Διευθυντή και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, τμημάτων και γενικά υπηρεσιακών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορισμένες αρμοδιότητές του, πλην των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 και το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του έγγραφα, επιστολές, εντάλματα πληρωμής και άλλες πράξεις. Στην απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται ότι οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται παράλληλα και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία ορίζεται ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς να αποκλείεται η συζήτηση και άλλων θεμάτων πλην των αναφερομένων στην πρόσκληση. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από τον Β΄ Αντιπρόεδρο. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7.  
  Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι κατά τη σειρά τους. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως πέντε τουλάχιστον μέλη. Για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνεται στον Γραμματέα μηνιαία αποζημίωση για τις υπηρεσίες του.
8.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο.
9.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο εν γένει προσωπικό της, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.
10.  
  Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3260/2004, αφότου ίσχυσαν, εξαιρείται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση ειδικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τακτικούς, πλην του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτήν..
Άρθρο 24 "Σύσταση Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: - Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ε.Κ. - Εποπτεύει την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων της Ε.Κ. - Εποπτεύει την τήρηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 2533/1997. - Εποπτεύει την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τα στελέχη και το υπαλληλικό προσωπικό εν γένει της Ε.Κ. - Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πορίσματα των ελέγχων. - Εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Κ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου..
2.  
  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής, υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρουμένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.. Άρθρο 9.
3.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 21 του π.δ. 25/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με ειδικότητα ελεγκτή ή οικονομολόγου ή πτυχιούχου νομικής..
4.  
  Η περίπτωση 8 του άρθρου 1, το άρθρο 9 και η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του π.δ. 25/2003, όπως αντικαθίστανται με τις παραγράφους 1 έως 3 αυτού του άρθρου μπορεί να τροποποιούνται ή να καταργούνται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995, όπως τροποποιείται με το άρθρο 23.
Άρθρο 25 "Ένδικα βοηθήματα"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄/10.5.2005), οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους. β) Όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδονται ως εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται έφεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 26 "Πόροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τους εξής πόρους:
 1. τέλη από την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας ή την τροποποίηση των στοιχείων της άδειας λειτουργίας,
 2. περιοδικές εισφορές εποπτευόμενων προσώπων, περιλαμβανομένων και νομικών προσώπων που έχουν εκδώσει κινητές αξίες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά,
 3. τέλη και συνδρομές από χρηματιστήρια ή άλλους διαχειριστές, οργανωμένες αγορές, εταιρίες εκκαθάρισης συναλλαγών, κεντρικά μητρώα και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους,
 4. τέλη για την επαγγελματική πιστοποίηση φυσικών προσώπων και την έγκριση της ικανότητας και καταλληλότητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων, στελεχών και λοιπών φυσικών προσώπων,
 5. τέλη για την εκποίηση μετοχών,
 6. τέλη για τη χορήγηση άδειας δημόσιας εγγραφής ή διάθεσης κινητών αξιών, για την έγκριση ενημερωτικών και λοιπών πληροφοριακών δελτίων,
 7. τέλη για την παροχή γνωμοδοτήσεων,
 8. τέλη οργάνωσης σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται το ύψος και η συχνότητα καταβολής των παραπάνω πόρων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη πηγή πόρων. Οι εν λόγω πόροι καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον υπολογισμό του ύψους των επί μέρους πόρων λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπόχρεων προσώπων από τα οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισπράττει τους παραπάνω πόρους, όπως είναι ενδεικτικά οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το είδος, η διάρκεια και ο εκτιμώμενος εποπτικός κίνδυνος από τη λειτουργία τους, το εκτιμώμενο κόστος προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας τους, καθώς και τα οικονομικά τους μεγέθη. Το ύψος των επί μέρους πόρων μπορεί να υπολογίζεται σε ποσοστιαία βάση επί της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως σταθερό είτε ως κλιμακούμενο ποσό. Από την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καταργείται το άρθρο 79 του ν. 1969/1991 και όλες οι αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση αυτού του άρθρου.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν επιβάλλει κυρώσεις σε εποπτευόμενα πρόσωπα για σοβαρές παραβάσεις, μπορεί να προβλέπει στην απόφαση επιβολής της κύρωσης ότι οι τακτικές εισφορές ή τα περιοδικά τέλη που καταβάλλει το εποπτευόμενο πρόσωπο, με βάση την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 2 διπλασιάζονται για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι επιπρόσθετες δαπάνες προληπτικής εποπτείας των εν λόγω προσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 27 "Ορισμοί"
1.  
  Ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) νοείται η ανώνυμη εταιρία που έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Ως τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. νοείται η αξία του χαρτοφυλακίου της που αποτιμάται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας μείον τα ρευστά διαθέσιμα που προορίζονται για την κάλυψη των τρεχουσών εξόδων λειτουργίας της και δεν φυλάσσονται στο θεματοφύλακα.
3.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 έως 40 οι ορισμοί των άρθρων 2 και 3 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Άρθρο 28 "Άδεια λειτουργίας και σύσταση"
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920.
2.  
  Οι μετοχές της Α.Ε.Ε.Χ. είναι ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Χ. έχει ελάχιστο ύψος δέκα εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αναπροσαρμόζει το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.
3.  
  Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρίας σε Α.Ε.Ε.Χ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Χ. Σε περίπτωση εισφοράς εις είδος, το εισφερόμενο ενεργητικό πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτρεπόμενων επενδύσεων.
4.  
  Για τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιμώνται:
 1. Η οργάνωση, τα τεχνικά και τα οικονομικά μέσα που διαθέτει η Α.Ε.Ε.Χ.
 2. Η αξιοπιστία, η πείρα, η επαγγελματική ικανότητα και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν.
 3. Οι εργασίες της Α.Ε.Ε.Χ. διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
 4. Η καταλληλότητα των μετόχων της που κατέχουν ειδική συμμετοχή.
 5. Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να εξειδικεύονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 6. Εάν μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή είναι νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από τα φυσικά πρόσωπα που τα διοικούν, καθώς και από τους μετόχους με ειδική συμμετοχή, φθάνοντας μέχρι φυσικών προσώπων.
 7. Όταν αυτό είναι απαραίτητο για να κριθεί η καταλληλότητα των προσώπων που ελέγχουν την εταιρία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από άλλους μετόχους που καθορίζει με απόφασή της κατά περίπτωση.
5.  
  Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας απαιτείται δήλωση πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ότι δέχεται να ενεργεί ως θεματοφύλακας της Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του νόμου αυτού.
6.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εξετάσει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ. μέσα σε τρεις μήνες από την προσήκουσα υποβολή της.
7.  
  Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Ε.Χ. και κάθε μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε δημοσίευση, κατά την έννοια του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, που αφορά τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Ε.Χ. ή μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των διευθυντικών στελεχών της και κάθε μεταβολή των εν λόγω προσώπων. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία, πείρα, επαγγελματική ικανότητα και ήθος για την άσκηση των καθηκόντων τους ζητεί από την Α.Ε.Ε.Χ. την απομάκρυνσή τους.
9.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. υποχρεούται να αναγράφει κάτω από την εταιρική της επωνυμία τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της.
Άρθρο 29 "Εισαγωγή των μετοχών σε οργανωμένη αγορά"
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. έχει την υποχρέωση να υποβάλει προσήκουσα αίτηση εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός τριών μηνών από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η εισαγωγή των μετοχών της Α.Ε.Ε.Χ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Κατ εξαίρεση, δεν απαιτείται για την εισαγωγή των μετοχών Α.Ε.Ε.Χ. σε οργανωμένη αγορά να έχει δημοσιεύσει ή να έχει καταθέσει προς δημοσίευση η Α.Ε.Ε.Χ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2.  
  Οι μετοχές της Α.Ε.Ε.Χ. πρέπει μέσα σε δώδεκα μήνες από τη σύστασή της ή τη μετατροπή της να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1.
3.  
  Μετά την πάροδο των προθεσμιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Χ. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση της Α.Ε.Ε.Χ., δύναται να παρατείνει την προθεσμία της παραγράφου 2 για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Άρθρο 30 "Επιτρεπόμενες επενδύσεις"
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. επιτρέπεται να επενδύει αποκλειστικά σε:.
 1. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν γίνει δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη αγορά κρά- τους-μέλους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό
 3. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό.
 4. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές της περίπτωσης αυτής ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 5. Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός έτους από την έκδοση
 6. Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ.
 7. Μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος-μέλος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις:
  • οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νομοθεσίας που προβλέπει ότι υπόκεινται σε εποπτεία τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συνάψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών,
  • το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων τους είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ιδίως οι κανόνες που αφορούν τη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ανοικτές πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ,.
  • οι δραστηριότητές τους περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσμάτων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση,
  • ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, σε μερίδια του οποίου πρόκειται να γίνει επένδυση, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 8. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος-μέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που ισχύει στην Ελλάδα.
 9. Οι τρίτες χώρες της περίπτωσης αυτής ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος.
 10. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις:
  • το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, που περιλαμβάνονται στους επενδυτικούς στόχους της Α.Ε.Ε.Χ.,.
  • οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
  • τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και είναι δυνατόν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να κλείνει η θέση τους με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε εύλογη αξία, ύστερα από πρωτοβουλία της Α.Ε.Ε.Χ.
 11. Μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και εφόσον τα μέσα αυτά:
  • εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κράτος, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από κεντρική τράπεζα κράτους - μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος του ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη, ή
  • εκδίδονται από επιχείρηση της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε αγορές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄, ή
  • εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας ή από οργανισμό που υπόκειται και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας, που θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας, ή
  • εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον για τις επενδύσεις στα μέσα αυτά προβλέπεται προστασία των επενδυτών τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις ανωτέρω περιπτώσεις αα΄ έως γγ΄ και εφόσον ο εκδότης είναι:
  • ααα) εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ και υποβάλλει και δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με την Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, ή βββ) οργανισμός, εντός ομίλου εταιρειών που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρίες, ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή γγγ) οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση εκδότη μέσων τιτλοποίησης, εφόσον ο τελευταίος έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση
2.  
  Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.Ε.Χ. μπορεί να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.
3.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν μπορεί να επενδύει σε πολύτιμα μέταλλα ούτε να αποκτά παραστατικούς τίτλους αυτών.
4.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τακτικά και με τον τρόπο που η τελευταία καθορίζει με απόφασή της, τους τύπους των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα μέσα χρηματαγοράς και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
6.  
  Απαγορεύεται στην Α.Ε.Ε.Χ. να δανείζεται συνολικά πέραν του τριάντα πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της. Τα δάνεια που συνάπτει η Α.Ε.Ε.Χ. αφορούν αποκλειστικά την πραγματοποίηση επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο αυτό. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται κανόνες λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Χ. για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων από δανειακές υποχρεώσεις, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της Α.Ε.Ε.Χ. για ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τη δανειοληπτική της πολιτική και τις αναλαμβανόμενες δανειακές υποχρεώσεις και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται στην Α.Ε.Ε.Χ. κάθε δανεισμός.
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να καθορίζει κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του χαρτοφυλακίου Α.Ε.Ε.Χ. κατ αναλογία των κανόνων αποτίμησης του άρθρου 20 του ν. 3283/2004 και να εξειδικεύει υφιστάμενους κανόνες αποτίμησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 31 "Επενδυτικά όρια"
1.  
  Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος - μέλος ή από τρίτα κράτη ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη. Το σύνολο των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., εφόσον αυτή κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της.
2.  
  Οι επενδύσεις της Α.Ε.Ε.Χ. των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της.
3.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε:.
 1. επενδύσεις σε κινητές αξίες ή σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν οργανισμό και
 2. κινδύνους από θέσεις σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτόν
4.  
  Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν οργανισμό και οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία έχουν ως υποκείμενη αξία κινητές αξίες του εν λόγω οργανισμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο εκτίθεται η Α.Ε.Ε.Χ. κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και το πέντε τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. σε κάθε άλλη περίπτωση.
5.  
  Οι εταιρείες που εντάσσονται σε όμιλο, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου.
6.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό:.
 1. των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη,
 2. του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη,
 3. των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη,
 4. των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
7.  
  Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου αυτού όταν η Α.Ε.Ε.Χ. ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή με μέσα χρηματαγοράς που κατέχει ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιρειών. Η Α.Ε.Ε.Χ. υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτησή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Α.Ε.Ε.Χ. υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο άρθρο αυτό μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την απόκτησή του.
8.  
  Δεν επιτρέπεται ο συνολικός κίνδυνος από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της Α.Ε.Ε.Χ. να υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.
9.  
  Όταν μία κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται με τα επενδυτικά όρια περί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου αυτού
10.  
  Υπερβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν θίγουν το κύρος των πράξεων που έχουν διενεργηθεί
11.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 32 "Ανάθεση δραστηριοτήτων"
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. μπορεί να αναθέτει με έγγραφη σύμβαση σε μία ή περισσότερες εταιρίες τις δραστηριότητές της, εφόσον ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εφόσον η ανάθεση δεν εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της Α.Ε.Ε.Χ. Η εταιρεία προς την οποία πρόκειται να ανατεθούν δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Χ. πρέπει να διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπό ανάθεση δραστηριοτήτων.
2.  
  Η σύμβαση ανάθεσης δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής:
 1. Όρους που επιτρέπουν στην Α.Ε.Ε.Χ. να παρακολουθεί αποτελεσματικά, ανά πάσα στιγμή, τη δραστηριότητα της εντολοδόχου εταιρείας.
 2. Όρους που επιτρέπουν στην Α.Ε.Ε.Χ. να δίνει, ανά πάσα στιγμή, οδηγίες στην εντολοδόχο εταιρεία.
 3. Δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης, όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών
3.  
  Όταν η σύμβαση ανάθεσης αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ.:.
 1. Εάν καταρτίζεται με εταιρεία κράτους-μέλους, η εταιρία αυτή πρέπει να έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων από αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της και να υπόκειται σε προληπτική εποπτεία
 2. Εάν καταρτίζεται με εταιρεία τρίτου κράτους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εταιρία αυτή υπόκειται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συνάψει με την αντίστοιχη εποπτική αρχή του τρίτου κράτους συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών
 3. Πρέπει να προβλέπει δικαίωμα της Α.Ε.Ε.Χ. να ορίζει περιοδικά τα κριτήρια κατανομής των επενδύσεων.
 4. Δεν επιτρέπεται να καταρτισθεί με το θεματοφύλακα στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ.
 5. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά κινητές αξίες άλλης Α.Ε.Ε.Χ. της οποίας τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η ίδια εντολοδόχος εταιρία ή συνδεδεμένες με αυτήν εντολοδόχοι εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
4.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. οφείλει να αναφέρει στο ετήσιο δελτίο της λεπτομερώς τις δραστηριότητες που έχει αναθέσει σε άλλη εταιρεία.
5.  
  Η κατά την παράγραφο 1 σύμβαση συνάπτεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Ε.Χ., η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Ε.Χ. εγκρίνει κάθε έτος την ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης των δραστηριοτήτων της. Α.Ε.Ε.Χ. που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν συνάψει έγγραφη σύμβαση ανάθεσης των δραστηριοτήτων τους οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και να την υποβάλουν προς έγκριση στην πρώτη από την έναρξη ισχύος του τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τους. Αν η σύμβαση δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Ε.Χ., καταγγέλλεται υποχρεωτικά από την Α.Ε.Ε.Χ.
6.  
  Η ευθύνη της Α.Ε.Ε.Χ. δεν παύει από το γεγονός ότι έχει αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητές της σε τρίτους.
Άρθρο 33 "Θεματοφύλακας"
1.  
  Η φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. ανατίθεται από την Α.Ε.Ε.Χ. σε θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Κατ εξαίρεση τα ρευστά διαθέσιμα της Α.Ε.Ε.Χ., που προορίζονται για την κάλυψη των τρεχουσών εξόδων λειτουργίας, μπορεί να μην φυλάσσονται στο θεματοφύλακα.
2.  
  Ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τους πίνακες επενδύσεων της Α.Ε.Ε.Χ. και βεβαιώνει ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι των μετόχων της Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε αμέλεια ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
3.  
  Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει, με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Ε.Ε.Χ., τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα κράτους - μέλους ή τρίτου κράτους (υποθεματοφύλακας), εφόσον αυτό υπόκειται σε κανόνες εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους ισχύοντες στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο θεματοφύλακας που έχει συμβληθεί με την Α.Ε.Ε.Χ. παραμένει υπεύθυνος έναντι της Α.Ε.Ε.Χ. για τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
4.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. μπορεί να αντικαθιστά το θεματοφύλακα ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αν ο θεματοφύλακας επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να ειδοποιήσει πριν από τρεις τουλάχιστον μήνες την Α.Ε.Ε.Χ. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. παραδίδονται από το θεματοφύλακα που αντικαταστάθηκε στο νέο θεματοφύλακα βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της μπορεί να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 34 "Πίνακες επενδύσεων"
1.  
  Η Α.Ε.Ε.Χ. θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, ανά τρίμηνο, πίνακα των επενδύσεών της, όπου αναγράφονται πληροφορίες για κάθε επένδυση και για το σύνολο των επενδύσεων. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα και να προσδιορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησής τους.
Άρθρο 35 "Μετατροπή σε αμοιβαίο κεφάλαιο"
1.  
  Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η λύση και εκκαθάριση της Α.Ε.Ε.Χ. προκειμένου τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. να ανταλλαγούν με μερίδια ενός ή περισσότερων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004, που υφίστανται ή συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί τυχόν υποχρεώσεις της Α.Ε.Ε.Χ. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αποδίδονται στους μετόχους της Α.Ε.Ε.Χ. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Χ. Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής η Α.Ε.Ε.Χ. διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών.
2.  
  Από την εκκαθάριση της Α.Ε.Ε.Χ. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση σε βάρος του αμοιβαίου κεφαλαίου που προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος των μεριδιούχων του.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της μπορεί να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την ανωτέρω εκκαθάριση
Άρθρο 36 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 28 και 30 έως 34 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην Α.Ε.Ε.Χ. και στο θεματοφύλακα επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι εξακοσίων χιλιάδων ευρώ και σε περίπτωση παράβασης καθ υποτροπήν των παραπάνω διατάξεων μέχρι ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ. Για τους ίδιους λόγους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της Α.Ε.Ε.Χ. οι οποίοι παραβαίνουν εν γνώσει τους τις ανωτέρω διατάξεις ή αποφάσεις επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό χιλιάδων ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων χιλιάδων ευρώ.
Άρθρο 37 "Ανάκληση άδειας λειτουργίας"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Χ. εάν:.
 1. κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας, ή
 2. έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ή
 3. δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας που της χορηγήθηκε εντός έξι μηνών ή παραιτηθεί ρητά από αυτήν, ή
 4. παρέλθει η προθεσμία για την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 29, ή
 5. έλαβε την άδεια λειτουργίας της βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο
2.  
  Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Α.Ε.Ε.Χ. τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την απόφαση που έχει λάβει να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εάν η Α.Ε.Ε.Χ. δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός προθεσμίας που της τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της Α.Ε.Ε.Χ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς.
3.  
  Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ., ανακαλείται υποχρεωτικά και η υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας και ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
4.  
  Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει Επόπτη της εκκαθάρισης της Α.Ε.Ε.Χ. και ορίζει την αμοιβή του η οποία βαρύνει την Α.Ε.Ε.Χ.
5.  
  Ο Επόπτης υποβάλλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την επίδοση του διορισμού του, αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή. Μετά το διορισμό εκκαθαριστή ο Επόπτης παρακολουθεί τις εργασίες της εκκαθάρισης, γνωμοδοτεί, εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής σε θέματα της εκκαθάρισης, ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά δίμηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Τυχόν ακυρότητα του διορισμού του Επόπτη δεν θίγει το κύρος των πράξεων από του διορισμού του μέχρι την ακύρωση αυτού.
6.  
  Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αντίθετες διατάξεις του καταστατικού της Α.Ε.Ε.Χ. δεν ισχύουν. Με τη δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή, η οποία βαρύνει την εταιρία. Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται.
7.  
  Αμέσως μετά το διορισμό του, ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή. Ο εκκαθαριστής καλεί, μέσα σε δέκα ημέρες από το διορισμό του, τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση, που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε πέντε ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες από τις οποίες τρεις τουλάχιστον είναι οικονομικές, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε τρεις μήνες από την τελευταία δημοσίευση. Η παραπάνω ανακοίνωση γνωστοποιείται εγγράφως στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την πάροδο του παραπάνω τριμήνου. Μέσα σε χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την επαλήθευση των απαιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ο εκκαθαριστής ικανοποιεί συμμέτρως τους αναγγελθέντες και επαληθευθέντες δικαιούχους. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση συνεχίζεται και περατώνεται από τον εκκαθαριστή και τον επόπτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων αναλόγως.
8.  
  Η περάτωση της εκκαθάρισης του άρθρου αυτού και η λήξη της θητείας του Επόπτη και του εκκαθαριστή γνωστοποιούνται με επιμέλεια του Επόπτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση αυτή, ο Επόπτης και ο εκκαθαριστής υποβάλλουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απολογισμό για την εκκαθάριση.
9.  
  Λύση της Α.Ε.Ε.Χ., που επέρχεται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση και τους λόγους της παραγράφου 1, γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται με απόφασή της, που εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, να θέσει την επιχείρηση σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από τη λύση της Α.Ε.Ε.Χ. μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.
10.  
  Ο Επόπτης και ο εκκαθαριστής δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για χρέη της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε.Χ. που έχουν γεννηθεί πριν από το διορισμό τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
Άρθρο 38 "Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας και διορισμός προσωρινού επιτρόπου"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν διαπιστώνει ότι Α.Ε.Ε.Χ. παραβιάζει τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς έτσι ώστε η λειτουργία της να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία της και να διορίζει προσωρινό επίτροπο για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η προσωρινή αναστολή λειτουργίας και ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σχετική απόφαση εγκρίνεται από το αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην απόφαση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας και διορισμού του προσωρινού επιτρόπου μπορεί να τίθεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Α.Ε.Ε.Χ. σύντομη προθεσμία, μέσα στην οποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους.
2.  
  Η παραπάνω απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και γνωστοποιείται στην Α.Ε.Ε.Χ. με κάθε πρόσφορο μέσο. Περίληψη της αποφάσεως δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αργότερο εντός τριμήνου από το διορισμό προσωρινού επιτρόπου και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της Α.Ε.Ε.Χ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει είτε την άρση της αναστολής λειτουργίας είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Χ.
3.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται να διορίζει υπάλληλο ή στέλεχός της ή και τρίτο πρόσωπο ως προσωρινό επίτροπο της Α.Ε.Ε.Χ. και να ορίζει τις πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται ελεύθερα από την Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και τις πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται μόνον κατόπιν προηγουμένης αδείας του προσωρινού επιτρόπου. Οποιαδήποτε πράξη της διοίκησης της Α.Ε.Ε.Χ. που διενεργείται χωρίς την προηγούμενη άδεια του προσωρινού επιτρόπου, εφόσον αυτή απαιτείται, είναι άκυρη. Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαρειά αμέλεια.
4.  
  Ο προσωρινός επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα καθήκοντά του διαρκούν καθ όν χρόνο η Α.Ε.Ε.Χ. τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι το διορισμό Επόπτη εκκαθάρισης, κατά το άρθρο 37. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνεται το έργο του προσωρινού επιτρόπου όσο απαιτείται για σκοπούς παράδοσης στον Επόπτη εκκαθάρισης και το πολύ έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Επόπτη εκκαθάρισης.
5.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να αντικαθίσταται ο προσωρινός επίτροπος
6.  
  Με την απόφαση διορισμού του προσωρινού επιτρόπου σύμφωνα με την παράγραφο 3 καθορίζεται και η αμοιβή του που βαρύνει την Α.Ε.Ε.Χ. της οποίας αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία και καταβάλλεται από αυτήν. Προκειμένου περί υπαλλήλων ή στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επιπλέον των τυχόν αποδοχών τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7.  
  Σε δίκες κατά του προσωρινού επιτρόπου, εφόσον αυτός εναχθεί ή διωχθεί για πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αυτός παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσωρινός επίτροπος δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για χρέη της Α.Ε.Ε.Χ. που έχουν γεννηθεί πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
Άρθρο 39 "Φορολογικές διατάξεις"
1.  
  Οι Α.Ε.Ε.Χ. απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου επί του κεφαλαίου τους, με εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, το φόρο προστιθέμενης αξίας και τα τέλη ή τις εισφορές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Κατά την είσπραξη τόκων από Α.Ε.Ε.Χ. γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Α.Ε.Ε.Χ. για τα εισοδήματα αυτά.
3.  
  Οι Α.Ε.Ε.Χ. υποχρεούνται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις ετησίως, που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους πίνακες επενδύσεων του άρθρου 34. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Α.Ε.Ε.Χ. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
4.  
  Οι πράξεις σύστασης, το καταστατικό των Α.Ε.Ε.Χ. και οι εκδιδόμενες από αυτές μετοχές απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εξαιρουμένων των φόρων συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου προστιθέμενης αξίας και των τελών ή των εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 40 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Χ. κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 31 και της παραγράφου 2 του άρθρου 32 το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του.
2.  
  Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Α.Ε.Ε.Χ., των οποίων οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, οφείλουν να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3283/ 2004 αναφέρονται ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 1969/1991 νοούνται οι Α.Ε.Ε.Χ. του νόμου αυτού.
4.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 1 έως και 16Α του ν. 1969/1991, η παραπομπή θεωρείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενό τους, διατάξεις του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Άρθρο 41
1.  
  Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2396/1996 αντικαθίσταται ως εξής: Στην επωνυμία τους πρέπει να προσδιορίζονται ως Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης και στο δ.τ. τους ως Α.Ε.Ε.Δ..
2.  
  Οι Α.Ε.Ε.Δ. επιτρέπεται να διαβιβάζουν εντολές κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 30 μόνο στις εξής επιχειρήσεις σε:. Άρθρο 30.
 1. Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε κράτος- μέλος.
 2. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτος-μέλος
 3. Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα που λειτουργούν νομίμως σε κράτος-μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος-μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους.
 4. Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το ν. 3283/2004.
3.  
  Για να εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, άδεια σύστασης Α.Ε.Ε.Δ. ή για να μετατραπεί υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία σε Α.Ε.Ε.Δ. πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 30α Χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Α.Ε.Ε.Δ.
 1. Ορθολογική διοικητική οργάνωση, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που περιλαμβάνουν κανόνες για τις πράξεις που διενεργούν τα όργανα και οι υπάλληλοι της εταιρίας, και σύστημα λογιστικής καταχώρισης των διενεργούμενων πράξεων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων της εταιρίας και της τήρησης κανόνων προληπτικής εποπτείας για μία πενταετία τουλάχιστον
 2. Ορθολογική οργανωτική διάρθρωση που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων των πελατών της από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και της εταιρίας ή μεταξύ των πελατών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
 3. την αξιοπιστία, την πείρα, την επαγγελματική ικανότητα και το ήθος τουλάχιστον δύο προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, καθώς και
 4. την καταλληλότητα των μετόχων που διαθέτουν ειδική συμμετοχή στην εταιρεία για τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισής της.
 5. Ως προς την οργάνωση της εταιρείας, την οργανωτική της δομή και τα τεχνικά της μέσα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει ιδίως αν η εταιρία, αναλόγως των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει, διαθέτει:.
4.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να εξειδικεύονται τα κριτήρια της προηγούμενης πα- ραγράφου και να ρυθμίζονται θέματα πού έχουν σχέση με την υποβαλλόμενη κατά την παράγραφο 5 αίτηση
5.  
  Η αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από:
 1. Πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, με ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής δομής της
 2. Γνωστοποίηση δύο τουλάχιστον στελεχών που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για λήψη και διαβίβαση εντολών ή και παροχή συμβουλών βάσει των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2836/2000 αναλόγως των υπηρεσιών που θα παρέχει η Α.Ε.Ε.Δ.
 3. Σχέδιο καταστατικού ή, προκειμένου περί υφισταμένων εταιριών, αντίγραφο του υπάρχοντος καταστατικού, με σχέδιο των υπό τροποποίηση διατάξεών του
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και βιογραφικό σημείωμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην εταιρία, καθώς και απαντήσεις των προσώπων αυτών επί ερωτηματολογίου που επιτρέπει τη μόρφωση γνώμης ως προς τα απαριθμούμενα στην παράγραφο 3 στοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 5. Αν μέτοχοι που κατέχουν ειδική συμμετοχή είναι νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από τα φυσικά πρόσωπα που τα διοικούν, καθώς και από τους μετόχους με ειδική συμμετοχή, φθάνοντας μέχρι φυσικών προσώπων.
 6. Όταν αυτό είναι απαραίτητο για να κριθεί η καταλληλότητα των προσώπων που ελέγχουν την εταιρία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και από άλλους μετόχους που καθορίζει με απόφασή της κατά τρόπο γενικό ή σε συγκεκριμένη περίπτωση.
 7. Προκειμένου περί υφισταμένων εταιρειών, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης χρήσης, ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιευμένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια των εταιριών αυτών ανέρχονται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες ευρώ
6.  
  Οι Α.Ε.Ε.Δ. γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.
7.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν οι Α.Ε.Ε.Δ., οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στα όργανα που ενεργούν με εντολή της τον έλεγχο σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.
8.  
  Για κάθε τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.Ε.Δ. απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
9.  
  Οι διατάξεις του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του νόμου αυτού Κώδικα Δεοντολογίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις επιβολής κυρώσεων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Α.Ε.Ε.Δ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5.
10.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, κρίνοντας βάσει της αξιοπιστίας, καταλληλότητας και επαγγελματικής εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και μετόχων Α.Ε.Ε.Δ. που κατέχουν ειδική συμμετοχή αναλόγως της θέσεως εκάστου, να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Ε.Δ., την απομάκρυνση των διευθυντικών στελεχών, τη συμπλήρωση της στελέχωσης της εταιρίας ή και τη μείωση της συμμετοχής στην εταιρία μετόχου που κατέχει ειδική συμμετοχή, εφόσον κρίνει ότι τούτο απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ε.Δ., καθώς και της κεφαλαιαγοράς. Αν η Α.Ε.Ε.Δ. δεν συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρόνου στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία δύναται, πέραν της επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 30, να λάβει και τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 30β και 30γ.
11.  
  Μέτοχος Α.Ε.Ε.Δ. ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της, έτσι ώστε μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο να κατέρχεται των ορίων του 1/10, του 1/5, του 1/3, του 1/2 ή των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών. Επίσης, όποιος προτίθεται να αγοράσει μετοχές Α.Ε.Ε.Δ., έτσι ώστε μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο να φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια του 1/10, του 1/5, του 1/3, του 1/2 ή των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρία πρόκειται να καταστεί θυγατρική του αποκτώντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την αγορά των μετοχών, υποβάλλοντας σε αυτή τα στοιχεία που προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει την καταλληλότητα του αποκτώντος, με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 και μπορεί να απαγορεύσει τη μεταβίβαση εφόσον κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η χρηστή διαχείριση της Α.Ε.Ε.Δ.
Άρθρο 42 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι υφιστάμενες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ανώνυμες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας και να μετατραπούν σε Α.Ε.Ε.Δ. το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.  
  Εάν Α.Ε.Λ.Δ.Ε. δε συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγορεύει τη λειτουργία της, ενημερώνοντας την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, εποπτεύουσα αρχή, η οποία και υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια σύστασης της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία δεν έχει αποφασίσει τη μεταβολή του σκοπού της.
3.  
  Μέχρι τη μετατροπή των υφιστάμενων Α.Ε.Λ.Δ.Ε. σε Α.Ε.Ε.Δ. ή την απαγόρευση λειτουργίας τους σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόζονται αναλόγως στις υφιστάμενες Α.Ε.Λ.Δ.Ε. οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 30 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30α του ν. 2396/1996, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε αυτές.
4.  
  Κατά τα λοιπά όπου στη νομοθεσία αναφέρεται εταιρία λήψης και διαβίβασης εντολών ή Α.Ε.Λ.Δ.Ε. ή Ε.Λ.Δ.Ε. νοείται εφεξής η ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης και Α.Ε.Ε.Δ..
Άρθρο 30β "Ανάκληση άδειας λειτουργίας"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ. στις εξής περιπτώσεις:.
 1. εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας,
 2. εάν η Α.Ε.Ε.Δ. έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς,.
 3. εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων Α.Ε.Ε.Δ. σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ, ή.
 4. εάν η Α.Ε.Ε.Δ. δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της ή παύσει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
2.  
  Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην Α.Ε.Ε.Δ. τις ελλείψεις ή παραβάσεις που έχει διαπιστώσει και την καλεί μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση να παράσχει εξηγήσεις και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της Α.Ε.Ε.Δ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικά.
3.  
  Εάν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εποπτεύουσα αρχή, η οποία ανακαλεί την άδεια συστάσεως της εταιρίας εντός μηνός από της κοινοποιήσεως σε αυτήν της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 30γ "Προσωρινή Αναστολή Άδειας Λειτουργίας"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την άδεια λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ., όταν διαπιστώνει ότι αυτή παραβιάζει τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς έτσι ώστε η λειτουργία της να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η αναστολή αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σχετική απόφαση εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Στην απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας μπορεί να τίθεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Α.Ε.Ε.Δ. σύντομη προθεσμία, μέσα στην οποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους.
2.  
  Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αναστολή είναι αμέσως εκτελεστή και γνωστοποιείται στην Α.Ε.Ε.Δ. με κάθε πρόσφορο μέσο. Περίληψη της αποφάσεως δημοσιεύεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση του χρόνου αναστολής και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει είτε την άρση της αναστολής είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ύστερα από αίτηση της ίδιας της Α.Ε.Ε.Δ., η αναστολή λειτουργίας μπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα πέντε ημέρες κατ ανώτατο όριο μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της πρώτης αναστολής.
3.  
  Κατά τα λοιπά στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Α.Ε.Ε.Δ. εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως 8 του άρθρου 7 του ν. 2836/2000..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 43 "Ρυθμίσεις για τη λύση και εκκαθάριση των χρηματιστηριακών εταιριών"
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 τροποποιείται ως εξής: 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας εν όλω ή και εν μέρει, ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες παρεσχέθη σε αυτήν η άδεια λειτουργίας στις εξής περιπτώσεις:.
 1. εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας,
 2. εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 έως 38 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων,.
 3. εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και
 4. εάν η χρηματιστηριακή εταιρεία δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της ή παύσει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
 5. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στη χρηματιστηριακή εταιρία τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντάς της ταυτόχρονα προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία η εταιρία οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις της και να λάβει, όταν απαιτείται, τα κατάλληλα μέτρα.
 6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της χρηματιστηριακής εταιρίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικώς..
2.  
  Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 4α του ν. 1806/ 1988, προστίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11, με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 10 και 11 σε 12 και 13, ως εξής: 10. Η παράγραφος 9 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται και η εκκαθάριση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920 συνεχίζεται από τους ήδη διορισθέντες Επόπτη και εκκαθαριστή εάν έχει ασκηθεί αγωγή κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της υπό εκκαθάριση εταιρίας ή κατά των μετόχων αυτής αγωγή από την υπό εκκαθάριση εταιρία ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή οι παραπάνω έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για ποινικά αδικήματα, που έχουν τελέσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, ή έχουν ήδη καταδικασθεί..
3.  
  Αν ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία ή ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, τα εν γένει χρηματοπιστωτικά μέσα και τα χρηματικά ποσά που ανήκουν σε πελάτες της αποχωρίζονται από την προς διανομή εταιρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους, εκτός εάν:
 1. έχει συσταθεί επ αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον ενεχυρούχο δανειστή ή
 2. υφίσταται απαίτηση της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας ή της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά των δικαιούχων, οπότε συμψηφίζονται οι αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις
4.  
  Μετά το άρθρο 4α του ν. 1806/1988, προστίθεται νέο άρθρο 4β ως εξής: Άρθρο 4β.
5.  
  Ο πίνακας των χρηματοπιστωτικών μέσων και χρηματικών ποσών της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας ή της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία ανήκουν σε πελάτες της, συντάσσεται από τον εκκαθαριστή και κοινοποιείται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον..
11.  
  Εάν η εταιρεία, μετά την καταβολή των αποζημιώσεων από το Συνεγγυητικό, σύμφωνα με τα άρθρα 65 έως 67 του ν. 2533/1997, στερείται παντελώς περιουσιακών στοιχείων και εξ αυτού του λόγου καθίσταται αδύνατη η πρόοδος της εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, ο Επόπτης ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να βεβαιώσει την παντελή έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, να κηρύξει την παύση της εκκαθάρισης και να διατάξει τη διαγραφή της εταιρίας από τα μητρώα των ανωνύμων εταιρειών. Η απόφαση του Δικαστηρίου κοινοποι-είται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιμέλεια του Επόπτη..
Άρθρο 44 "Ρυθμίσεις για το επικουρικό κεφάλαιο"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2471/1997 αντικαθίσταται ως εξής: α) Σε περίπτωση που η εκκρεμότητα αφορά στη μη καταβολή του τιμήματος χρηματιστηριακής συναλλαγής από το υπερήμερο μέλος, το μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών που θα λαμβάνει τη σχετική εντολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα εκπληρώνει την υποχρέωση του υπερήμερου μέλους και θα παραλαμβάνει για λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις αντίστοιχες κινητές αξίες. Οι κινητές αξίες που αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο περιέρχονται στο Κεφάλαιο και εκποιούνται από αυτό εντός του αντικειμενικώς απαιτούμενου χρόνου λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς..
2.  
  Οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 5 του ν. 2471/ 1997 αντικαθίστανται ως εξής: 4. Εφόσον από την ενεργοποίηση του Κεφαλαίου κατά τις προηγούμενες διατάξεις, μετά και τη ρευστοποίηση των κινητών αξιών που περιέρχονται στο Κεφάλαιο κατά την παράγραφο 3, έχει υποστεί ζημία το Κεφάλαιο, ικανοποιείται τούτο, πρώτα από την ασφάλεια που τυχόν έχει παρασχεθεί υπέρ του Κεφαλαίου από το υπερήμερο μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του νόμου αυτού και στη συνέχεια από τη μερίδα του υπερήμερου μέλους στο Κεφάλαιο. Ως μερίδα νοείται το σύνολο των κάθε είδους εισφορών του μέλους στο Κεφάλαιο, πλέον των προσόδων που αναλογούν σε αυτές. Η ζημία του Κεφαλαίου υπολογίζεται ως η διαφορά κάθε ποσού το οποίο εκταμίευσε το Κεφάλαιο για τη διενέργεια συναλλαγών σε υποκατάσταση του υπερήμερου μέλους, μείον το ποσό που περιήλθε στο Κεφάλαιο από τη ρευστοποίηση των κινητών αξιών τις οποίες απέκτησε το Κεφάλαιο έχοντας υποκαταστήσει το υπερήμερο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Επί του ποσού οφειλής υπερήμερου μέλους προς το Κεφάλαιο λογίζονται τόκοι υπερημερίας από την ημέρα εκταμίευσης.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2471/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ύστερα από γνώμη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του διαχειριστή του Κεφαλαίου δύνανται να καθορίζονται:.
 1. τα κριτήρια για τον προσδιορισμό και υπολογισμό του ύψους της αρχικής εισφοράς νέων μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
 2. τα κριτήρια για τον προσδιορισμό και υπολογισμό του ύψους του Κεφαλαίου και της μερίδας σε αυτό των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και την αναπροσαρμογή τους,
 3. οι προϋποθέσεις επιβολής στα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπληρωματικών, εφάπαξ ή περιοδικών, εισφορών προς αναπλήρωση ή επαύξηση της μερίδας τους ή επιστροφής σε αυτά χρηματικών ποσών από τη μερίδα τους, ιδίως λόγω μεταβολής του ύψους της,
 4. σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της μερίδας των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Κεφάλαιο (αα) η διαδικασία, η προθεσμία και οι όροι καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών από τα μέλη του Χρηματιστηρίου προς το Κεφάλαιο, προς αναπλήρωση ή επαύξηση της μερίδας τους, καθώς και οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης καταβολής και (ββ) η διαδικασία, η προθεσμία και οι προϋποθέσεις επιστροφής στα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρηματικών ποσών από τη μερίδα τους στο Κεφάλαιο,
 5. οι προϋποθέσεις επιστροφής σε μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της μερίδας του στο Κεφάλαιο λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και
 6. κάθε άλλο σχετικό ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.
 7. Το ακριβές ποσό που οφείλουν να καταβάλουν (α) τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Κεφάλαιο σε περίπτωση αρχικής εισφοράς και συμπληρωματικών εισφορών και (β) το Κεφάλαιο στα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε περίπτωση επιστροφής χρηματικών ποσών από τη μερίδα τους στο Κεφάλαιο ορίζεται από τον διαχειριστή του Κεφαλαίου.
 8. Ο διαχειριστής του Κεφαλαίου γνωστοποιεί τις παραπάνω αποφάσεις του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα..
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 2471/1997, προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12, 13 και 14, που έχουν ως εξής: 10. Οι πρόσοδοι από τη διαχείριση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου προσαυξάνουν αναλόγως τις μερίδες των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Κεφάλαιο. Σε περίπτωση συμπληρωματικών εισφορών μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Κεφάλαιο αυξάνεται αναλόγως η μερίδα του και σε περίπτωση απόδοσης χρηματικών ποσών σε μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη μερίδα του στο Κεφάλαιο, μειώνεται αναλόγως η μερίδα του σε αυτό.
5.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για την επιβολή άλλων κυρώσεων, το υπερήμερο μέλος δεν δικαιούται να διενεργήσει συναλλαγές στο χρηματιστήριο πριν αναπληρώσει πλήρως τη μερίδα του στο Κεφάλαιο και εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ισχύει και ως προς τα καταβαλλόμενα από το μέλος χρηματικά ποσά προς συμπλήρωση της μερίδας του στο Κεφάλαιο και προς εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεώς του προς αυτό.
6.  
  Εάν η μερίδα του υπερήμερου μέλους στο Κεφάλαιο δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζημίας του Κεφαλαίου, το Κεφάλαιο έχει σχετική αξίωση αποζημίωσης κατά του υπερήμερου μέλους. Η ζημία αυτή, έως ότου καλυφθεί κατά κεφάλαιο, μειώνει αναλόγως τις μερίδες των λοιπών μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η αξίωση της παρούσας παραγράφου εξακολουθεί να υφίσταται και σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους..
11.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μπορεί να επιβάλλεται στα μέλη των αγορών κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η υποχρέωση παροχής ασφάλειας υπέρ του Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αυτά αναλαμβάνουν με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στην εν λόγω αγορά, εάν οι συναλλαγές που διενεργούν υπερβαίνουν το ημερήσιο όριο συναλλαγών που καθορίζεται με την απόφαση αυτή
12.  
  Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 11 καθορίζεται (α) η μορφή, το ύψος και η μέθοδος υπολογισμού της παρεχόμενης ασφάλειας σε σχέση με το όριο συναλλαγών και (β) η μέθοδος υπολογισμού του ορίου συναλλαγών, ιδίως σε συνάρτηση με το ύψος της μερίδας του κάθε μέλους στο Κεφάλαιο. Η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον υπολογισμό των εκκρεμών υποχρεώσεων των μελών δύναται να λαμβάνει υπόψη και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κάθε μέλος από τις συναλλαγές που αυτό καταρτίζει χωρίς αυτές να έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξαιρεί από τους υπολογισμούς των προηγούμενων εδαφίων συναλλαγές οι οποίες δεν θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών των αγορών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τον υπολογισμό τους, σε σχέση με το όριο συναλλαγών ή και σε συνάρτηση με τις εντολές που εισάγονται στο Σύστημα Συναλλαγών, καθώς και με άλλα κριτήρια που αυτή θα καθορίζει.
13.  
  Η παροχή της ασφάλειας που ορίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 11 αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διενέργεια συναλλαγών και θα καλύπτει την προξενηθείσα ζημία του Κεφαλαίου, σε περίπτωση ενεργοποίησής του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εφόσον η ασφάλεια έχει παρασχεθεί υπό μορφή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, αυτή καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, υπέρ του Κεφαλαίου εκπροσωπουμένου από τον διαχειριστή του από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της διαπίστωσης της προξενηθείσας ζημίας του Κεφαλαίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5. Εφόσον η ασφάλεια συνίσταται σε ενεχυρίαση χρηματοπιστωτικών μέσων, το Κεφάλαιο, ως ασφαλειολήπτης, μέσω του διαχειριστή του, μετά τη διαπίστωση της προξενηθείσας ζημίας του Κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, προχωρεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα σε εκποίηση των ενεχυριασμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α΄) είτε χρηματιστηριακώς μέσω μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ο ίδιος ορίζει είτε εξωχρηματιστηριακώς ή εφόσον οι τίτλοι είναι ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, εισπράττοντας για ίδιο λογαριασμό τις εξ αυτών απαιτήσεις. Ο διαχειριστής του Κεφαλαίου επιλέγει, κατά την κρίση του, από τα ενεχυρασμένα χρηματοπιστωτικά μέσα εκείνα που θα εκποιήσει ή θα εισπράξει προς ικανοποίηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων. Από το προϊόν της εκποίησης ή ρευστοποίησης ικανοποιούνται, κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου πιστωτή, οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις και συγκεκριμένα ικανοποιούνται κατά σειρά οι δαπάνες, οι τόκοι και το κεφάλαιο. Ο διαχειριστής του Κεφαλαίου παρακρατεί το ποσό που απαιτείται προς ικανοποίηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων του Κεφαλαίου και φέρει το τυχόν υπόλοιπο σε πίστωση του οφειλέτη. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 11 μπορεί να καθορίζει οποιοδήποτε θέμα ως προς τη διαδικασία και τους κανόνες παροχής της ασφάλειας, την αποδεκτή μορφή ασφαλειών και ως προς οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
14.  
  Με απόφαση του διαχειριστή του Κεφαλαίου, η οποία γνωστοποιείται χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την ενεργοποίηση του Κεφαλαίου, την εκποίηση τίτλων που αποκτώνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα λειτουργίας του Κεφαλαίου..
Άρθρο 45 "Απόδοση της μερίδας του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση λύσης Α.Χ.Ε. Μετά το άρθρο 6 του ν. 2471/1997 προστίθεται νέο άρθρο 6α ως εξής: Άρθρο 6α Απόδοση της μερίδας του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση λύσης Α.Χ.Ε."
1.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6β του παρόντος νόμου, εάν λυθεί το νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μερίδα του εν λόγω μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο αποδίδεται σε αυτό έναν μήνα μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για λύση και εκκαθάρισή της, ή άλλης αντίστοιχης απόφασης που άγει στη λύση του νομικού προσώπου χωρίς εκκαθάριση, ή προκειμένου περί αλλοδαπών νομικών προσώπων από της κατά το οικείο δίκαιο λύσης του νομικού προσώπου, και όχι πριν παρέλθουν τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2.  
  Αξιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά μέλους του συμψηφίζονται με την απαίτηση του μέλους για την απόδοση της μερίδας του, κατά το μέρος που αυτές καλύπτονται
3.  
  Ο διαχειριστής του Επικουρικού Κεφαλαίου υπολογίζει την αξία της μερίδας της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε αυτό και το καταβλητέο σε αυτήν ποσό. Η απόφαση του διαχειριστή για την καταβολή γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την καταβολή χωρίς υπαίτια βραδύτητα..
Άρθρο 46 "Απόδοση της μερίδας του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας Α.Χ.Ε. Μετά το άρθρο 6α του ν. 2471/1997, όπως προστέθηκε με το προηγούμενο άρθρο του νόμου αυτού, προστίθεται νέο άρθρο 6β ως εξής: Άρθρο 6β Απόδοση της μερίδας του Επικ [...]"
1.  
  Εάν Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχει τεθεί στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 4α του ν. 1806/1988, η μερίδα της εν λόγω εταιρίας στο Επικουρικό Κεφάλαιο αποδίδεται σε αυτήν έναν μήνα μετά την κοινοποίηση στο διαχειριστή του Κεφαλαίου της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το διορισμό Επόπτη.
2.  
  Με το χρηματικό ποσό που αποδίδεται στην Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία από τη μερίδα της στο Επικουρικό Κεφάλαιο βάσει της παραγράφου 1 ικανοποιούνται κατ απόλυτη προτεραιότητα οι απαιτήσεις των επενδυτών-πελατών της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας από παροχή σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών
3.  
  Οι απαιτήσεις των επενδυτών-πελατών της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας της παραγράφου 1 ικανοποιούνται προνομιακώς από το χρηματικό ποσό που αποδίδεται στην Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία κατά την παράγραφο 1 κατατασσόμενες ως προνομιούχες πριν από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ. και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ. .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Άρθρο 47 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3283/2004"
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ. πρέπει να ανήκει:.
 1. σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), εφόσον έχουν ο καθένας από αυτούς ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος, ή σε μία, ή περισσότερες Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον η καθεμία από αυτές τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ασφαλιστικές εταιρείες έχει ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το ήμισυ του εκάστοτε οριζόμενου ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, ή.
 2. σε μία ή περισσότερες εταιρείες συμμετοχών, που έχουν ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος και των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση ποσοστού τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων τους σε πιστωτικά ιδρύματα, ή ασφαλιστικές εταιρείες ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Α.Ε.Δ.Α.Κ., ή.
 3. σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεματικού τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο ύψος αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων.
 5. Α.Ε.Δ.Α.Κ. οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου οφείλουν να προσαρμο- στούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
2.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 3283/2004 προστίθεται μετά την παράγραφο 7 νέα παράγραφος 8 που έχει ως εξής: 8. Επιτρέπεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που αναπαράγουν χρηματιστηριακούς δείκτες. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστοι όροι για την εισαγωγή μεριδίων σε οργανωμένη αγορά, οι όροι και προϋποθέσεις για την καταχώριση, τη διαπραγμάτευση και την εκκαθάρισή τους, οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σχετικά με τα μερίδια αυτά, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης διορισμού ειδικού διαπραγματευτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Στον Κανονισμό του χρηματιστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή των παραπάνω μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τους όρους διαπραγμάτευσής τους και τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σχετικά με τα μερίδια αυτά..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:.
 1. Η αξία των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας.
 2. Σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την τιμή του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας των ανωτέρω αγορών.
 3. Η αξία των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος, ή σε περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται, με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης, που δημοσιεύει το χρηματιστήριο για τις συναλλαγές της ίδιας ημέρας.
 4. Σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την τιμή του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή που έχουν δημοσιεύσει τα χρηματιστήρια των ανωτέρω αγορών για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 5. Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς και εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης
 6. Εάν σε οργανωμένη αγορά, στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή
 7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η αποτίμηση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά..
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή..
5.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων..
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 και 26 όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που κατέχει ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιρειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 22, 23, 24 και 26 εντός τριών (3) μηνών από την απόκτησή του με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων..
Άρθρο 48 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3152/2003"
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 3152/2003 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 7 έως 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής: 7. α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών εξαιρείται από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 1. Ειδικά ως προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο έλεγχος καταλληλότητας της διοίκησης, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των μετόχων διενεργείται κατά την πρώτη μεταβολή στη διοίκηση ή κατά την πρώτη μεταβίβαση μετοχών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3152/2003 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1. Η απόφαση αυτή ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται η δυνατότητα υποστήριξης της αγοράς από το χρηματιστήριο και η επάρκεια των τεχνικών του μέσων, τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων του επενδυτικού κοινού και μείωσης του κινδύνου, καθώς και τη διαδικασία ενημέρωσης των εποπτικών αρχών ως προς τη λειτουργία της αγοράς για την οποία χορηγείται άδεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των οργανωμένων αγορών, που πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό που εκδίδει το χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 3. Με την απόφαση αυτή προβλέπονται επίσης και οι όροι υπό τους οποίους ορίζονται στον Κανονισμό του χρηματιστηρίου αυστηρότερες ή πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής χρηματοπιστωτικών μέσων και η διαδικασία εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά. Ιδίως, μπορεί να προβλέπονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε οργανωμένης αγοράς, όπως η κατηγορία ή το είδος των κινητών αξιών ή των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά αυτή, η φύση και οι ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εκδίδουν τις κινητές αξίες ή ο κύκλος εργασιών τους, η υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οι γενικές προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να τίθενται στον Κανονισμό του χρηματιστηρίου οι όροι μετάταξης ή μεταφοράς των κινητών αξιών από μία οργανωμένη αγορά σε άλλη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα..
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3152/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως θέματα σχετικά με:.
 1. τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των οργανωμένων αγορών του χρηματιστηρίου,
 2. τη διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση στις αγορές του χρηματιστηρίου,
 3. την αναγκαία διασπορά των κινητών αξιών τους στο ευρύ κοινό, καθώς και τη διαδικασία επίτευξης διασποράς μέσω του χρηματιστηρίου κινητών αξιών κατά την πρώτη εισαγωγή τους, στην οποία δεν ισχύουν το ανώτατο και κατώτατο όριο του ύψους τιμών όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 4 του π.δ. 348/1985,.
 4. τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών,
 5. τη θέσπιση ειδικών κατηγοριών διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών και τις περιπτώσεις μετάταξής τους σε άλλη κατηγορία,
 6. τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ήδη εισηγμένων εταιρειών,
 7. την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των κινητών αξιών και της μεταβολής των ποσοστών των βασικών μετόχων των εταιρειών,
 8. την προσωρινή διακοπή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
 9. τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην αναστολή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών και τις προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που ήταν σε αναστολή,
 10. τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη διαγραφή κινητών αξιών,
 11. τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και της περιοδικής συνδρομής των εταιριών, οι κινητές αξίες των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση,
 12. την οργάνωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών,
 13. τη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου,
 14. τα τεχνικής φύσεως θέματα για την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συμβάσεων και τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος στις αγορές του χρηματιστηρίου,
 15. τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών,
 16. τις διαδικασίες απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του μέλους του χρηματιστηρίου,
 17. τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής των εισφορών και της συνδρομής που καταβάλλουν, εφάπαξ ή περιοδικώς, τα μέλη του χρηματιστηρίου,
 18. τις σχέσεις του χρηματιστηρίου με τα μέλη του και κάθε άλλο θέμα από αυτά που ρυθμίζουν οι καταργούμενες διατάξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ια΄ της επόμενης παραγράφου, καθώς και οι συνέπειες της παραβίασης των ρυθμίσεων του Κανονισμού.
 19. Ειδικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις σχέσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τα μέλη του, που αναφέρονται στην υπό ιστ΄ περίπτωση, δεν θα πρέπει να θίγουν τη συνέχεια λειτουργίας των υφιστάμενων κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου μελών του..
4.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 3152/2003 προστίθεται μετά την παράγραφο 5 νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 6. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εποπτεία περιλαμβάνει την τήρηση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία των κεντρικών μητρώων και των συστημάτων διακανονισμού και εκκαθάρισης συναλλαγών, την τήρηση των διατάξεων των κανονισμών του παρόντος άρθρου και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της παρ. 10 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991..
5.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 3152/2003 προστίθεται μετά την παράγραφο 4 νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5. Όπου προβλέπεται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία ότι απαιτείται γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Εξαιρείται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου η γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2471/1997..
6.  
  Μετά το άρθρο 5 του ν. 3152/2003 προστίθεται νέο άρθρο 5α ως εξής: Άρθρο 5α Οι κανονισμοί που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, καθώς και οι διενεργούμενες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο αυτόν και τους ίδιους τους Κανονισμούς διαδικασία, τροποποιήσεις δεσμεύουν, από τη δημοσίευση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα μέλη του χρηματιστηρίου, τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά και εν γένει τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι κανονισμοί..
8.  
  Με την εξαίρεση της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), τα χρηματιστήρια και οι οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων που λειτουργούν στην Ελλάδα εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εποπτεία περιλαμβάνει την τήρηση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τη λειτουργική επάρκεια και αξιοπιστία των αγορών, την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού του χρηματιστηρίου και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηρίου, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της παρ. 10 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991.
9.  
  Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του χρηματιστηρίου με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού που αφορούν στην επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις που αφορούν στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή λύση της ή την εκκαθάριση της περιουσίας της, εγκρίνονται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον προηγουμένως τις έχει εγκρίνει, ως προς τη σκοπιμότητά τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για τις αντίστοιχες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του χρηματιστηρίου με ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%).
10.  
  Η εισαγωγή σε χρηματιστήριο κινητών αξιών εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ίδιου του χρηματιστηρίου με ποσοστό ανώτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και κινητών αξιών εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αυτής, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς..
Άρθρο 49 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2836/2000"
1.  
  Το άρθρο 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4.
 1. για τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών,
 2. την εκτέλεση εντολών,
 3. την παροχή επενδυτικών συμβουλών,