ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3381

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν να προωθήσουν και νά εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού επί τη βάσει του αμοιβαίου οφέλους και των ίσων δικαιωμάτων και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς τους, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες έχουν προσχωρήσει
Άρθρο 2
1.  
  Τα Πρωτόκολλα, τα οποία καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋπολθέσεων του άρθρου 10 εδάφιο πρώτο αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρηθα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε μια από τις δύο χώρες, τις επενδύσεις από Έλληνες και Λιβανέζους επιχειρηματίες, καθώς και τις μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των: • Εθνικών νόμων και κανονισμών που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα και στις δύο χώρες, • Εθνικής νομοθεσίας για την προστασία και διαφύλαξη tcον πολιτιστικών και φυσικών πόρων που αποτελούν πόλο έλξης των τουριστών, • Τουριστικών θέρετρων και στις δύο χώρες, • Εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχείων και άλλων μορφών τουριστικών καταλυμάτων, • Πληροφοριακών, διαφημιστικών και άλλων υλικών προβολής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού πού απασχολείται στον τουριστικό τομέα και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών των χωρών τους, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των εθνικών τους υπηρεσιών τουρισμού μέσα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και άλλων διεθνών τουριστικών οργανισμών, των οποίων και τα δύο είναι μέλη
Άρθρο 8
1.  
  Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα δύναται να εγκαθιδρύσει στο έδαφος του άλλου Μέρους, ένα εθνικό γραφείο τουριστικών πληροφοριών, το οποίο δεν θα διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες και η λειτουργία του οποίου θα ρυθμίζεται από μια ειδική συμφωνία που θα συναφθεί γι’ αυτό το σκοπό και η οποία θα εκπονηθεί από τις αρμόδιες αρχές τών δύο χωρών
Άρθρο 9
1.  
  Συγκροτείται μια Μικτή Επιτροπή με σκοπό το συντονισμό των δύο Μερών, την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας και την εξέταση των προτάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Οι εισηγήσεις της Μικτής Επιτροπής θα μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή Πρωτοκόλλων, τα οποία θα υποβάλλονται για εξέταση στις αρμόδιες αρχές των χωρών των Συμβάλλομενων Μερών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δύνανται να καλούν για να συμμετάσχουν σε αυτήν, τους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονές τους τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα. Οι συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται απο τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται. Οι συστάσεις της Μικτής Επιτροπής θα εφαρμόζονται μετά την έγκριση των σχετικών Πρωτοκόλλων από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών. Οι επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον, κατά τις συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής για την έκβαση αυτών των συστάσεων.
Άρθρο 10
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου τηςΈλλάδος και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα, την 9η Απριλίου 1970, θα τερματισθεί. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί (5) χρόνια και στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί με γνωστοποίηση από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου. Ωστόσο, ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα έργα, τα προγράμματα και οποιεσδήποτε άλλες πρωτοβουλίες υπό εκτέλεση, που θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πλήρως, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Έγινε στη Βηρυττό, την 21η Ιανουαρίου σε δύο αντίτυπα το καθένα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Λιβάνου (Υπογραφή) (Υπογραφή).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία