Κύρωση της Συμφωνίας σχετικά με τους στόχους και τη διαχείριση της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (ΕΣΔ) είναι η προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΙCΤ) μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα μέσω - της ενθάρρυνσης και υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ σχολείων στην Ευρώπη - της διάθεσης στα σχολεία στην Ευρώπη, παιδαγωγικών και πληροφοριακών υπηρεσιών με μια Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία - της υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και κυρίως του Διαδικτύου. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο θα ενεργεί επίσης ως πλαίσιο ανάμεσα στους συνεταίρους αυτού για την ανάπτυξη της χρήσης των ΤΠΕ στα σχολεία και για τον εντοπισμό καλής σχετικής εφαρμογής. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.
Άρθρο 2
1.  
  Η ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Σχολικού Δικτύου είναι ανοιχτή σε Υπουργεία Παιδείας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών ή σε έναν οργανισμό που έχει ορισθεί από σχετικό Υπουργείο και το εκπροσωπεί. Μετά την παραλαβή μιας γραπτής αίτησης περί απόκτησης ιδιότητας μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Σχολικού Δικτύου από αρμόδιο υπουργείο ή οργανισμό, ο Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής τη διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συμφωνία αυτή και ζητά γραπτή γνωμάτευση. Όταν εγκριθεί από τα 2/3 των Συμβαλλομένων Μερών, ο οργανισμός που υποβάλλει την αίτηση προσκαλείται να υπογράψει τη Συμφωνία, μετά την υπογραφή της οποίας η ιδιότητα μέλους τίθεται σε ισχύ με την πληρωμή του ετήσιου αντίτιμου.
Άρθρο 3
1.  
  Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος στη σχετική Συμφωνία επιθυμήσει να αποχωρήσει και να σταματήσει να έχει την ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Σχολικού Δικτύου, ο Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής ενημερώνεται σχετικά γραπτώς. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τη γνωστοποίηση σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής, η οποία τεκμηριώνει τη γνωστοποίηση στην επόμενη συνέλευσή της. Η αποχώρηση τότε τίθεται σε ισχύ στο τέλος του ημερολογιακού έτους. οργάνωση.
Άρθρο 4
1.  
  Τα κύρια όργανα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου είναι η Διευθύνουσα Επιτροπή και η Εκτελεστική Ομάδα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα ιδρύσει ένα Γραφείο ΕΣΔ. Ως συμβουλευτικά όργανα, θα συσταθούν ένα Φόρουμ Στρατηγικής και Αξιολόγησης ΕΣΔ, ένα Εκδοτικό Συμβούλιο, ένα Ευρωπαϊκό Τεχνικό Δίκτυο και ένα Φόρουμ Βιομηχανικής Συνεργασίας. Για συγκεκριμένες εργασίες, δύνανται να συσταθούν ομάδες εργασίας.
Άρθρο 5
1.  
  Η γλώσσα εργασίας των φορέων του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου είναι η Αγγλική. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Άρθρο 6
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στη Συμφωνία αυτή. Η Επιτροπή αποτελεί τον φορέα λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. Ευθύνη αυτού είναι η γενική διοίκηση και ανάπτυξη καθώς και ο έλεγχος της προόδου του. Εντός του πλαισίου ενός Εσωτερικού Κανονισμού, η Διευθύνουσα Επιτροπή δύναται να αναθέσει αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων στην Εκτελεστική της Ομάδα ή στον Διευθυντή του Γραφείου ΕΣΔ. Μια σχετική πρόταση πρέπει να παρουσιαστεί σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής τουλάχιστον δέκα ημέρες εκ των προτέρων και να εγκριθεί με την παρουσία τουλάχιστον 2/3 των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής.
Άρθρο 7
1.  
  Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά Ευρωπαϊκά ιδρύματα θα είναι ευπρόσδεκτοι ως παρατηρητές στις συνελεύσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής. Ένας παρατηρητής δεν έχει το δικαίωμα ψήφου και δύναται να προσφωνήσει την Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο θέμα μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Αυτό δεν εμποδίζει την Διευθύνουσα Επιτροπή από τη διεξαγωγή κλειστών συνελεύσεων.
Άρθρο 8
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνέλευση όποτε ζητείται από τουλάχιστον ένα τρίτο των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής. Προσκλήσεις σε συνελεύσεις διανέμονται σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής όχι αργότερα από έξι εβδομάδες πριν και ένα σχέδιο ημερησίας διάταξης της συνέλευσης διανέμεται όχι αργότερα από τρεις εβδομάδες πριν από τη συνέλευση. Έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται όχι αργότερα από μια εβδομάδα πριν.
Άρθρο 9
1.  
  Σε όλες τις αποφάσεις, κάθε μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής έχει μια ψήφο. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εάν δεν ορίζεται άλλως στη Συμφωνία αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική. Οι αποφάσεις και οι διαβουλεύσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικά της συνέλευσης, τα οποία διαβιβάζονται στα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής μέσα σε τρεις εβδομάδες από τη συνέλευση. Η Διευθύνουσα Επιτροπή δύναται να ψηφίσει απόφαση μόνο όταν υπάρχει απαρτία. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν η πλειοψηφία των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής είναι παρούσα σε μια συνέλευση που έχει συγκληθεί σύμφωνα με το Αρθρο 8.
Άρθρο 10
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή ψηφίζει ετησίως ένα Πρόγραμμα Εργασίας, το οποίο καθορίζει τους ετήσιους στόχους λειτουργίας και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου και την εργασία που πρέπει να γίνει. Το Πρόγραμμα Εργασίας συμπεριλαμβάνει μια επισκόπηση της χρηματοδότησης των εργασιών που πρέπει να διεξαχθούν υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. Η Διευθύνουσα Επιτροπή ψηφίζει επίσης μια Ετήσια Έκθεση σχετικά με την πρόοδο του ΕΣΔ που θα παρουσιασθεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Απόφασης αυτής και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαφίεται στην Επιτροπή - εάν δεν ανατεθεί ρητά σε άλλον φορέα - να αποφασίσει περί της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου σε Προκλήσεις και Προκηρύξεις Διαγωνισμών που εκδίδονται από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περί σύναψης συμφωνιών χορηγίας.
Άρθρο 11
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή εκλέγει ετησίως μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο με σκοπό να υπηρετήσουν αξιοποιώντας τις προσωπικές τους ικανότητες. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη που παρέχουν τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, δύνανται να διορίσουν κατά την κρίση τους έναν νέο αντιπρόσωπο στην Διευθύνουσα Επιτροπή. Ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΣΔ υπηρετεί ως Γραμματέας της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Ομάδας. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις λειτουργίες του/της όταν ο Πρόεδρος κωλύεται. εκτελεστική ομάδα.
Άρθρο 12
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή εκλέγει ετησίως επτά από τα μέλη της, τα ο ποία μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο σχηματίζουν την Εκτελεστική της Ομάδα. Η Εκτελεστική Ομάδα συμπεριλαμβάνει πάντα το μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής που εκπροσωπεί τη χώρα που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 13
1.  
  Η Εκτελεστική Ομάδα χειρίζεται θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τη διοίκηση και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου μεταξύ της συνέλευσης της Διευθύνουσας Επιτροπής και προετοιμάζει τις συνελεύσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής
Άρθρο 14
1.  
  Η Εκτελεστική Ομάδα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά μεταξύ των συνελεύσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνέλευση όποτε ζητείται από τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Ομάδας. Συνελεύσεις της Εκτελεστικής Ομάδας είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής. Προσκλήσεις σε συνελεύσεις δ ιαβιβάζονται σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής όχι αργότερα από τέσσερις εβδομάδες πριν τη συνέλευση και ένα σχέδιο της ημερήσιας διάταξης διαβιβάζεται όχι αργότερα από δύο εβδομάδες πριν τη συνέλευση.
Άρθρο 15
1.  
  Σε όλες τις αποφάσεις, κάθε μέλος της Εκτελεστικής Ομάδας έχει μια ψήφο. Οι αποφάσεις ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία εάν δεν ορίζονται άλλως στη Συμφωνία αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι αποφασιστική. Οι αποφάσεις και διαβουλεύσεις της Εκτελεστικής Ομάδας καταχωρούνται σε Πρακτικά της συνέλευσης, τα οποία διαβιβάζονται στα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής εντός τριών εβδομάδων από τη συνέλευση. Η Εκτελεστική Ομάδα δύναται να λάβει απόφαση μόνο όταν υπάρχει απαρτία. Απαρτία σχηματίζεται όταν η πλειοψηφία των μελών της Εκτελεστικής Ομάδας παρευρίσκονται σε συνέλευση που έχει συγκληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 14. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΔ.
Άρθρο 16
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή διορίζει τον Διευθυντή του Γραφείου ΕΣΔ. Άλλο προσωπικό χρηματοδοτούμενο από την Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου απασχολείται κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Ομάδας.
Άρθρο 17
1.  
  Υπό την αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Ομάδας, ο Διευθυντής του Γραφείου είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου βάσει του ετησίου Προγράμματος Εργασίας και για την εργασία του Γραφείου ΕΣΔ. Το Γραφείο έχει έξι συγκεκριμένες ευθύνες: - την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου σε συνεργασία με οιαδήποτε μέρη εργασίας που έχουν συσταθεί από την Διευθύνουσα Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. - τη διοίκηση και ανάπτυξη της Πλατφόρμας του ΕΣΔ σε συνεργασία με το Εκδοτικό Συμβούλιο του ΕΣΔ και το Ευρωπαϊκό Τεχνικό Δίκτυο και με τους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. - τη συμμετοχή σε Προσκλήσεις και Προκηρύξεις Διαγωνισμών από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστήριξη στη διεξαγωγή συμβολαίων και έργων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχολίκό Δίκτυο. - την προετοιμασία ετησίων Προγραμμάτων Εργασίας, Ετησίων Εκθέσεων και προϋπολογισμών. - την υποστήριξη σε συνελεύσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Ομάδας και σε άλλους φορείς του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία εγγράφων, πρακτικών και εκθέσεων. Το Γραφείο θα φέρει την ευθύνη της εκτέλεσης αποφάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Εκτελεστικής Ομάδας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. - την παραγωγή και μετάδοση πληροφοριών σχετικά με το ΕΣΔ. ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Άρθρο 18
1.  
  Συστήνεται ένα Εκδοτικό Συμβούλιο ως συμβουλευτικός φορέας της Διευθύνουσας Επιτροπής. Θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στην Συμφωνία αυτή, ο οποίος έχει μια κύρια ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των εθνικών /περιφερειακών σχολικών δικτύων ή των ιστοσελίδων των σχολείων. Κάθε χρόνο, η Διευθύνουσα Επιτροπή εκλέγει ένα Συντονιστή του Συμβουλίου.
Άρθρο 19
1.  
  Το Συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές ετησίως τουλάχιστον, κατόπιν προσκλήσεως του Συντονιστή. Ο Συντονιστής συγκαλεί συνέλευση με αίτηση 1/3 των μελών του Συμβουλίου. Η έκθεση κάθε συνέλευσης διαβιβάζεται στα μέλη αυτής και στα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής εντός τριών εβδομάδων από τη συνέλευση.
Άρθρο 20
1.  
  Το κύριο έργο του Εκδοτικού Συμβουλίου είναι η παροχή συμβουλών στην Διευθύνουσα Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη του περιεχομένου της Πλατφόρμας ΕΣΔ και να ενεργεί ως σημείο επαφής μεταξύ της σχετικής πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών δικτύων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Άρθρο 21
1.  
  Συστήνεται ένα Ευρωπαϊκό Τεχνικό Δίκτυο ως φορέας παροχής συμβουλών προς την Διευθύνουσα Επιτροπή. Θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στη Συμφωνία αυτή, ο οποίος έχει κύρια ευθύνη σχετικά με τα τεχνικά θέματα των εθνικών / περιφερειακών σχολικών δικτύων. Η Διευθύνουσα Επιτροπή εκλέγει ετησίως έναν Συντονιστή του Δικτύου.
Άρθρο 22
1.  
  Το Δίκτυο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως κατόπιν προσκλήσεως του Συντονιστή. Ο Συντονιστής συγκαλεί συνέλευση με αίτηση 1/3 των μελών του Δικτύου. Η έκθεση των μελών του Δικτύου διαβιβάζεται στα μέλη αυτού και στα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής εντός τριών εβδομάδων από τη συνέλευση.
Άρθρο 23
1.  
  Το κύριο έργο του Δικτύου είναι να συμβουλεύει την Διευθύνουσα Επιτροπή πάνω σε τεχνικά θέματα για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της Πλατφόρμας ΕΣΔ και των εθνικών / περιφερειακών σχολικών δικτύων και να εντοπίζει τομείς στους οποίους ενδεχομένως χρειάζεται συμφωνία πάνω σε κοινούς κανόνες. Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Γραφείο ΕΣΔ. φορουμ στρατηγικής και αξιολόγησης.
Άρθρο 24
1.  
  Συστήνεται Φόρουμ Στρατηγικής και Αξιολόγησης, ως Συμβουλευτικός Φορέας της Διευθύνουσας Επιτροπής στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. Το Φόρουμ αξιολογεί την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου ετησίως και προετοιμάζει σχετική έκθεση, την οποία δίαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα στη Συμφωνία αυτή Μέρη. ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.
Άρθρο 25
1.  
  Συστήνεται Φόρουμ Βιομηχανικής Εταιρικής Σχέσης ως φόρουμ για επαφές μεταξύ της Πρωτοβουλίας και συνεταίρων στη βιομηχανία, οι οποίοι συμμετέχουν σε συμβόλαια του ΕΣΔ ή που γενικά ενδιαφέρονται για το ΕΣΔ και υποστηρίζουν την ανάπτυξη αυτού. Το Φόρουμ συνέρχεται μαζί με την Διευθύνουσα Επιτροπή ετησίως για να συζητήσει την ανάπτυξη του ΕΣΔ και να αναγνωρίσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινής δράσης. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Άρθρο 26
1.  
  Σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του ΕΣΔ, δύνανται να συστηθούν ομάδες εργασίας από την Διευθύνουσα Επιτροπή. Το γενικό έργο μιας ομάδας εργασίας είναι εντός του ιδιαίτερου τομέα ευθύνης της - εάν δεν αποφασισθεί άλλως από την Διευθύνουσα Επιτροπή να: - συντονίζει τις δραστηριότητες του ΕΣΔ με την υποστήριξη του Γραφείου ΕΣΔ. - ξεκινά έργα και υπηρεσίες σχετικά με τους γενικούς στόχους του ΕΣΔ. - προτείνει και να αναπτύσσει προτάσεις και έργα για να παρουσιαστούν στις Προσκλήσεις και Προκηρύξεις Διαγωνισμών που εκδίδονται από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα σχετικά φόρα. Κατά τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας, η Διευθύνουσα Επιτροπή ψηφίζει μια κατευθυντήρια γραμμή για την εργασία της και διορίζει έναν εκπρόσωπο ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην Συμφωνία αυτή για να ενεργήσει ως συντονιστής. Μέλη μιας ομάδας εργασίας θα είναι οι συνέταιροι και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του ΕΣΔ στον τομέα για τον οποίο συστήθηκε η ομάδα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Άρθρο 27
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή ψηφίζει ετησίως έναν προϋπολογισμό για το Γραφείο ΕΣΔ και άλλες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (Προϋπολογισμός ΕΣΔ). Ο σχετικός προϋπολογισμός καθορίζει όλη τη χρηματοδότηση που διατίθεται για το Γραφείο από την Κοινοπραξία, τους συνεργάτες και τους χορηγούς, καθώς και τα εισοδήματα που προέρχονται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Ο προϋπολογισμός αυτός συνοδεύεται από μια επισκόπηση επί του προϋπολογισμού, σχετικά με τις κυριότερες δραστηριότητες που διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου. Η Διευθύνουσα Επιτροπή ψηφίζει επίσης ετησίως έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα καλύπτει τις δαπάνες που πρόκειται να καταβληθούν από την οικονομική συνδρομή των Συμβαλλομένων Μερών, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Άρθρου 28 (Προϋπολογισμός Συνεταιρισμού ΕΣΔ). Ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΣΔ παρουσιάζει ένα σχέδιο προϋπολογισμού προς την Διευθύνουσα Επιτροπή, το οποίο διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη αυτής με τα σχόλια της Εκτελεστικής Ομάδας, όχι αργότερα από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συνέλευση στην οποία θα ληφθεί απόφαση. Το σχέδιο περιέχει έναν προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τα επόμενα δύο ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 28
1.  
  Ως συνδρομή στη χρηματοδότηση του Γραφείου ΕΣΔ και των σχετικών δραστηριοτήτων, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία αυτή καταβάλλει ένα ετήσιο ποσό στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Το σχετικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 20000 ΕCU ετησίως κατά τα πρώτα τρία έτη της πρωτοβουλίας. Το ποσό το αποφασίζει η Διευθύνουσα Επιτροπή με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής που είναι παρόντες και βάσει ενός σχεδίου προϋπολογισμού των δαπανών που θα καλυφθούν από τα ποσά (Προϋπολογισμός Συνεταιρισμού ΕΣΔ). Το ποσό αποφασίζεται έξι μήνες πρίν την έναρξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο θα ισχύσει. Ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΣΔ παρουσιάζει ένα σχέδιο προϋπολογισμού πάνω στο οποίο αποφασίζεται το ποσό από την Διευθύνουσα Επιτροπή. Διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη της με τα σχόλια της Εκτελεστικής Ομάδας όχι αργότερα από τέσσερις εβδομάδες πριν τη συνέλευση όπου θα ληφθεί η απόφαση. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν προϋπολογισμό που καλύπτει τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη. Τα ποσά καταβάλλονται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται για τον σκοπό αυτό όχι αργότερα από ένα μήνα από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο ισχύει. Ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΣΔ ειδοποιεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι σε εκκρεμότητα ως προς αυτό. Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει καταβάλλει το ποσό μετά από δύο υπενθυμίσεις με ενδιάμεση περίοδο έξι εβδομάδων, το ζήτημα φέρεται υπόψη της Διευθύνουσας Επιτροπής. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν η μη καταβολή της εισφοράς πρέπει να θεωρηθεί ως απόσυρση από τον Συνεταιρισμό, αφού εισακουσθεί η άποψη του Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 29
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία αυτή έχει την ευθύνη των δαπανών μεταφοράς και στέγασης των εκπροσώπων αυτού σε συνελεύσεις του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου
Άρθρο 30
1.  
  Ο Διευθυντής του Γραφείου ΕΣΔ φέρει την ευθύνη των οικονομικών καταστάσεων του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτού εντός του πλαισίου του Προϋπολογισμού του Γραφείου ΕΣΔ, του Προϋπολογισμού του Γραφείου Συνεταιρισμού του ΕΣΔ και ενός Οικονομικού Κανονισμού που συστήνεται από την Διευθύνουσα Επιτροπή. Ο Κανονισμός καλύπτει την αρμοδιότητα του Διευθυντή του Γραφείου σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου.
Άρθρο 31
1.  
  Ο Διευθυντής του Γραφείου του ΕΣΔ παρουσιάζει τρίμηνες οικονομικές εκθέσεις στην Διευθύνουσα Επιτροπή και τυχόν προτάσεις που έχουν σχέση με την εκτέλεση προϋπολογισμών που ίσως προκύψουν από εκεί. Ο Διευθυντής παρουσιάζει επίσης την Ετήσια Οικονομική Έκθεση όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, η οποία ψηφίζεται από την Διευθύνουσα Επιτροπή και στη συνέχεια διαβιβάζεται στα Συμβαλλόμενα στη Συμφωνία αυτή Μέρη.
Άρθρο 32
1.  
  Η Διευθύνουσα Επιτροπή εκλέγει ετησίως ένα Συμβούλιο Ελεγκτών αποτελούμενο από δύο εκπροσώπους των Συμβαλλομένων στη Συμφωνια αυτή Μερών και έναν επίσημα εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή. Το Συμβούλιο ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου και την οικονομική διαχείριση του Γραφείου ΕΣΔ και παρουσιάζει μια ετήσια Έκθεση Ελέγχου στην Διευθύνουσα Επιτροπή, η οποία την ψηφίζει και ενεργεί σύμφωνα με οιαδήποτε πρόταση τυχόν περιέχεται στην έκθεση. Μετά την ψήφιση, η Ετήσια Έκθεση Ελέγχου διαβιβάζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας αυτής μαζί με μια βεβαίωση με τις αποφάσεις που έλαβε η Διευθύνουσα Επιτροπή σχετικά με την Έκθεση. ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
Άρθρο 33
1.  
  Με την εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και έχουν δικαίωμα να υπογράφουν για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Η Διευθύνουσα Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συμφωνία αυτή ή ένα πρόσωπο που έχει νομική ιδιότητα συσταθέντος από μια ομάδα Συμβαλλομένων Μερών, με σκοπό όπως ενεργήσει για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο σε συμβασιακά θέματα που έχουν σχέση με οικονομικά και διοικητικά ζητήματα. τροποποίηση συμφωνίας.
Άρθρο 34
1.  
  Όταν λαμβάνεται γραπτή αίτηση από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία αυτή, με την οποία ζητά να τροποποιηθεί η Συμφωνία, ο Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής τη διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη και ζητά γραπτή γνωμάτευση. Όταν εγκριθεί από τα 3/4 των Συμβαλλομένων Μερών, η τροποποίηση θεωρείται ότι ψηφίστηκε και η Συμφωνία αυτή ότι τροποποιήθηκε αναλόγως. ΛΥΣΗ.
Άρθρο 35
1.  
  Όταν λαμβάνεται αίτηση από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία αυτή, με την οποία ζητά τη λύση της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, ο Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής τη διαβιβάζει στα Συμβαλλόμενα Μέρη και ζητά γραπτή γνωμάτευση. Όταν εγκριθεί από τα 3/4 των Συμβαλλομένων Μερών, ο Πρόεδρος συγκαλεί συνέλευση της Διευθύνουσας Επιτροπής για να αποφασίσει τους όρους της λύσης, συμπεριλαμβανομένης της διανομής των περιουσιακών στοιχείων της Κοινοπραξίας. Πρόταση σχετικά με τους όρους θα διαβιβασθεί σε όλα τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής έξι εβδομάδες πριν την συνέλευση.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία