ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3387

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται στην Αγγλική ως «Center fοr Security Studies» και στη Γαλλική ως «Centre d΄Εtudes de Securitι». Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει ως έδρα την Αθήνα. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
3.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε κοινοπραξίες, διεθνείς ενώσεις και ενώσεις προσώπων, που εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
4.  
  Η επωνυμία «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΕ.ΜΕ.Α.» ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευομένης της χρησιμοποίησης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 2 "Εποπτεία"
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Η εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου του και το διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή άλλους φορείς.
2.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το ΚΕ.ΜΕ.Α.:.
 1. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς του εσωτερικού,
 2. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια θέματα
 3. αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 4. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,
 5. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μ.Κ.Ο.,.
 6. προβαίνει στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια και της γεωγραφικής κατανομής της, καθώς και στο σχεδιασμό μεθόδων και πρακτικών στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής,
 7. προτείνει την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου,
 8. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στο χώρο αυτόν,
 9. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει σε χώρες του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς,
 10. υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας,
 11. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα
3.  
  Στα ερευνητικά προγράμματα του ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του Δ.Σ., και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.
4.  
  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναθέτει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και έργα ασφάλειας.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύναται να αναθέτει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις.
5.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν στο ΚΕ.ΜΕ.Α. στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
Άρθρο 4 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Τα Όργανα Διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.
Άρθρο 5 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από επιλογή από επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του ΚΕ.ΜΕ.Α. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ. αυτά εξακολουθούν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους για εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές κάθε μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται.
2.  
  Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος
3.  
  Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζεται από το Διευθυντή του.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του ή με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Ειδικότερα:.
 1. Καθορίζει τη στρατηγική και τις ειδικότερες δράσεις
 2. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τους τομείς του
 3. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό πριν την υποβολή του στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 4. Προτείνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού επιστημονικού προσωπικού
 5. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
 6. Αναθέτει σε επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, την πραγματοποίηση ερευνών ή εργασιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 7. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών
 8. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη, εκπροσωπεί το ΚΕ.ΜΕ.Α. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.
Άρθρο 7 "Διευθυντής - Αναπληρωτής Διευθυντής"
1.  
  Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2.  
  Ο Διευθυντής απαιτείται να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων ή της πολιτικής και στρατηγικής εθνικής και διεθνούς ασφάλειας ή της αντεγκληματικής πολιτικής ή να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.
3.  
  Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει το ΚΕ.ΜΕ.Α., συντονίζει τη δράση των τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού
 3. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 4. Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και τοποθέτηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
 6. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ.
4.  
  Στο ΚΕ.ΜΕ.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Αναπληρωτής Διευθυντής, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για τον Διευθυντή, είναι άμεσος βοηθός του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος. Επιπλέον, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή το Δ.Σ.
5.  
  Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.
Άρθρο 8 "Επιστημονικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι το συμβουλευτικό όργανο του ΚΕ.ΜΕ.Α. και απαρτίζεται από τους επικεφαλής των τομέων του και από δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό πεδίο συναφές προς το αντικείμενο του ΚΕ.ΜΕ.Α., οι οποίοι προέρχονται από συνεργαζόμενους με το ΚΕ.ΜΕ.Α. ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς και διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.Α. και των φορέων αυτών. Τα δύο (2) αυτά μέλη, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από πρόταση του Δ.Σ. Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ένας από τους επικεφαλής των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.Α., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή.
2.  
  Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων που σχετίζονται με τις γενικότερες δράσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 2. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις εξελίξεις στον εθνικό και διεθνή χώρο για σχετικά με τους σκοπούς του θέματα, προτείνοντας πολιτικές και στρατηγικές εναρμόνισης.
 3. Γνωματεύει σε θέματα που τίθενται από τα όργανα διοίκησης
 4. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό
3.  
  Το Ε.Σ. συγκαλείται από τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. και μπορεί να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, με υπουργεία και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της χώρας ή του εξωτερικού. Συνεργάζεται επίσης με ειδικευμένο προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την κατάρτιση προτάσεων και σχεδίων, καθώς και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων.
Άρθρο 9 "Διάρθρωση - Στελέχωση"
1.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:.
 1. Μελετών - Ερευνών και Τεκμηρίωσης
 2. Αντεγκληματικής Πολιτικής
 3. Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας
 4. Τεχνολογίας και Συστημάτων
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, οι επικεφαλής των τομέων από το προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προσόντα.
3.  
  Στο ΚΕ.ΜΕ.Α.:.
 1. Προσλαμβάνονται μέχρι δέκα (10) επιστήμονες ειδικοτήτων συναφών προς τους σκοπούς του ιδρύματος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από γνώμη του Αρχηγού του οικείου Σώματος ή Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπάται εν ενεργεία προσωπικό Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
 3. Επιτρέπεται η απόσπαση εξειδικευμένων ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών από ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. και συναίνεση του ενδιαφερομένου.
 4. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται και η απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
 5. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο χρόνος της απόσπασης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Ο χρόνος απόσπασης του προσωπικού των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που το προσωπικό ανήκει οργανικά. Οι αποσπώμενοι στο ΚΕ.ΜΕ.Α. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από το φορέα από τον οποίο προέρχονται, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 10 "Πόροι - Οικονομικός έλεγχος - Διαχείριση - Διάλυση"
1.  
  Οι πόροι του ΚΕ.ΜΕ.Α. προέρχονται από:.
 1. Την εφάπαξ κατά το έτος 2006 κρατική επιχορήγηση από τους προϋπολογισμούς των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
 2. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.
 3. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας Υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικού έργου, στο πλαίσιο των κατ έτος εγκρινόμενων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 4. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
 5. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές
2.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. εξομοιούται με ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο ως προς τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων και με Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με διετή εμπειρία για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης προγραμμάτων κατά την έννοια του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄).
3.  
  Όλοι οι πόροι του ΚΕ.ΜΕ.Α. κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και κινείται με εντολή του Διευθυντή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα απολήψεων. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με εντολή του Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
4.  
  Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το ΚΕ.ΜΕ.Α.
5.  
  Το 60% του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραμένει στο ΚΕΜΕΑ. Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανταπόδοση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
Μέρος του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του ΚΕ.Μ.Ε.Α. αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται το αποδιδόμενο ποσοστό, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
6.  
  Τα θέματα που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α. ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
7.  
  Το ΚΕ.ΜΕ.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτό εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.
8.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΕ.ΜΕ.Α. τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 11 "Εξουσιοδοτικές διατάξεις"
1.  
  Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.Α., καθώς και η κατάργηση, συγχώνευση ή δημιουργία νέων τομέων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποδοτική λειτουργία του ΚΕ.ΜΕ.Α. ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας του ΚΕ.ΜΕ.Α. με άλλους ερευνητικούς φορείς στα πλαίσια της αποστολής του.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., των δύο επιστημόνων του Επιστημονικού Συμβουλίου που προέρχονται από συνεργαζόμενους με το ΚΕ.ΜΕ.Α. φορείς, καθώς και οι αμοιβές του προσωπικού του άρθρου 9 παράγραφος 3 περ. α΄.
Άρθρο 12 "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις των τριών πρώτων και του έκτου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προβλεπόμενων βαθμών, που ως μέλη της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου κατέλαβαν το έτος 2004 ή εφεξής καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
2.  
 1. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι αθλητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν αθλητικές υποχρεώσεις στην αλλοδαπή, απαλλάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος των καθηκόντων τους.
 2. Για το χρόνο της απαλλαγής θεωρείται ότι βρίσκονται σε άδεια μακράς διαρκείας στην αλλοδαπή χωρίς αποδοχές.
 3. Ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 4. Παύει οριστικά η πειθαρχική δίωξη των αθλητών του προηγούμενου εδαφίου για αυθαίρετη απουσία, εξαιτίας των υποχρεώσεών τους στην αλλοδαπή, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εκκρεμούν οι σχετικές πειθαρχικές υποθέσεις
 5. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι αθλητές, στους οποίους επιβλήθηκε και εκτελέσθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η ποινή της απόταξης για αυθαίρετη απουσία εξαιτίας των αθλητικών υποχρεώσεων στην αλλοδαπή, μπορούν να ζητήσουν, με αίτηση που υποβάλλουν εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, την επανεξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια Συμβούλια.
 6. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η απόταξη αποφασίσθηκε για τους ανωτέρω λόγους επανέρχονται στην ενέργεια με το βαθμό που έφεραν κατά το χρόνο της απόταξης, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
 7. Ο χρόνος από την αυθαίρετη απουσία μέχρι και την επανακατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
3.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2713/ 1999 (ΦΕΚ 38 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται άνδρες και γυναίκες Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται είναι κοινές και για τα δύο φύλα.
4.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση κατανέμονται στο Παράρτημα της προτίμησής τους οι δόκιμοι που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) ή θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και όσοι έχουν αδελφό δόκιμο αστυφύλακα.
5.  
  Οι θανόντες αστυφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι, καθώς και το προσωπικό των αντίστοιχων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, από την προτεραία του θανάτου τους, εφόσον κρίνονται προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων
6.  
  Σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, ύστερα από αίτησή του, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αν οι κατά τα ανωτέρω καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς αυτών. Η αίτηση για πρόσληψη του δικαιούχου υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση. Για το ποσοστό ανικανότητας και την αιτιώδη σχέση της με τον τραυματισμό αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.
7.  
  Το άρθρο 9 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 9
  1.  
   Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας.
  2.  
   Στους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τον καθορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη μισθολογική προαγωγή, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, χορηγείται η μισθολογική αυτή προαγωγή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
8.  
  Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005 - 2006 έως και 2008 - 2009 στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων και χωρίς εξετάσεις οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3181/2003 (ΦΕΚ 218 Α΄), εφόσον πληρούν και τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.
9.  
  Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που φοιτά στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας λαμβάνει εκπαιδευτική αποζημίωση στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις με το αστυνομικό ή πυροσβεστικό προσωπικό αντίστοιχα. Στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που φοιτά στην ανωτέρω Σχολή καταβάλλεται η εκπαιδευτική αποζημίωση που προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό.
10.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο άρθρο 54 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999), εφόσον είναι ασθενείς ή χρειάζονται ανάρρωση. Η παρούσα εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.4.2004.
11.  
  Πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών, που έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.109/1994 (ΦΕΚ 82 Α΄) και το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ.169/1994 (ΦΕΚ 106 Α΄) για τους κατατασσομένους αντίστοιχα σε θέσεις Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας, που ορίζεται στο 38ο έτος, μπορούν να μεταταγούν σε κενές θέσεις Ανθυποπυραγών των κλάδων αυτών, με βάση τα προσόντα τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται στο τέλος της επετηρίδας των αξιωματικών του αντίστοιχου κλάδου, με βάση την αρχαιότητα που είχαν μεταξύ τους πριν από τη μετάταξη.
Άρθρο 13 "Συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Σε κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.). Σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες είναι δυνατόν να συνιστώνται τέτοια συμβούλια και ανά δημοτικό διαμέρισμα. Τα γενικότερα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ενώ η σύσταση και λειτουργία του κάθε Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, ύστερα από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.2713/1999 καταργείται.
3.  
  Στο άρθρο 16 του ν. 2713/1999 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής: 4 Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) με αποστολή το συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας και την παροχή σε αυτά επιστημονικών κατευθύνσεων και οδηγιών Το Συμβούλιο αυτό είναι ενδεκαμελές και απαρτίζεται από εγκληματολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπροσώπους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., δήμων της Χώρας, καθώς και επιστήμονες με ειδικές γνώσεις στα θέματα πρόληψης της παραβατικότητας Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 5 Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας», νοείται εφεξής το «Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας» και όπου αναφέρεται ο όρος «Ομάδα Διοίκησης Έργου για το συντονισμό της δράσης και την παροχή επιστημονικών κατευθύνσεων προς τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας», νοείται εφεξής το «Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας».
Άρθρο 14 "Διάθεση εισαγγελικού λειτουργού στη"
1.  
  Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ανά ένας εισαγγελικός λειτουργός, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για τρία έτη, οι οποίοι εποπτεύουν και καθοδηγούν το έργο της υπηρεσίας στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχονται στην ως άνω υπηρεσία, ενώ δύναται να παραγγείλει ή να ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για εγκλήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 272 του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α΄).
Άρθρο 15 "Ημέρα Αποστράτων"
1.  
  Η Κυριακή των Αγίων Πάντων καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 16 "Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών"
1.  
  Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπεται να απαιτούν για τις ανάγκες των συναλλαγών ή το χειρισμό των υποθέσεων πολιτών την παροχή στοιχείων πατέρα ή μητέρας του προσώπου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, αν αυτά δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητάς του ή σε πιστοποιητικό του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις η μη αναγραφή του πατρώνυμου ή μητρώνυμου, καίτοι αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ως στοιχείο αίτησης, διοικητικής πράξης, έκθεσης ή άλλου εγγράφου, δεν δημιουργεί κώλυμα εξέτασης του αιτήματος ή ακυρότητα της σχετικής πράξης.
2.  
  Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/ 1993, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α΄) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) και την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α΄), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 17 "Ίδρυση Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.)"
1.  
  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνιστάται ειδική Υπηρεσία, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, με τίτλο «Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας» (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.). Η Υπηρεσία αυτή, στην οποία προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως αποστολή την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Αττικής σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων. Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ., πέραν του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχουν, όποτε αυτό απαιτηθεί και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων αστικών συγκοινωνιών. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού. Ο εξοπλισμός του Θ.Ε.Π.Ε.Κ. που έχει εγκατασταθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εξακολουθεί να συντηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να συνεργάζονται με το Θ.Ε.Π.Ε.Κ. για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητάς τους, όταν απαιτείται.
2.  
  Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. συνεργάζεται και με ιδιωτικούς φορείς, όταν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητάς του. Αντικείμενο της συνεργασίας αυτής είναι ιδίως η διαβίβαση προς το Θ.Ε.Π.Ε.Κ. δεδομένων που αφορούν την οδική κυκλοφορία.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Επικρατείας, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού δύναται να καθορίζεται το αντικείμενο και η διαδικασία της συνεργασίας μεταξύ τους.
Άρθρο 18
1.  
  Η υπηρεσιακή ανάγκη που επέβαλε την υπερωριακή απασχόληση του εποχικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και την εργασία του, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κατά το έτος 2001, δύναται να διαπιστωθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την αποζημίωση της εργασίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο πραγματοποίησής της.
Άρθρο 19
1.  
  Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στον κλάδο ασφαλείας τραπεζών που οι διοικήσεις τους εγκρίνονται από τη Βουλή (Τράπεζα της Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος) και υπηρετούν σήμερα σε διαφορετικό κλάδο των τραπεζών αυτών για πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία δύο τουλάχιστον σε θέση προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος ή υπηρεσίας, μετατάσσονται μετά από αίτησή τους, αυτοδικαίως στον κλάδο που υπηρετούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α΄) και το άρθρο 17 του ν.2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α΄). Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της διοίκησης της Τράπεζας.
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-12 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/224
2011-03-31 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.
Προσθήκη
 • αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Προσθήκη
  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναθέτει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και έργα ασφάλειας.
  Αντικατάσταση
 • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.
 • Αντικατάσταση
 • οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια θέματα
 • Αντικατάσταση
  A/2011/61
  2013-11-18 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Το 60% του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραμένει στο ΚΕΜΕΑ.
  Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανταπόδοση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα.
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
  Αντικατάσταση
  A/2013/252
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
  Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
  Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
  Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
  Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
  Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
  Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
  Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1999/2731 1999
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
  Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
  Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις. 2003/3169 2003
  Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις. 2003/3206 2003
  Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994
  Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 1994/169 1994
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
  Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
  Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
  Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
  Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4208 2013
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκη[...]" 2011/39 2011
  Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985. 2017/21 2017