Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και με διεθνή διακριτική ονομασία Ιnternatiοnal Ηellenic Uniνersity. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
3.  
  Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.
4.  
  Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση"
1.  
  Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το είκοσι τοις εκατό (20%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν γνώμης της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να κατατέμνονται, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται Σχολές ή Προγράμματα Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Άρθρο 3 "Διοίκηση – Οργάνωση"
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι η Σύγκλητος, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης και των Σχολών του οι Γενικές Συνελεύσεις αυτών, οι Κοσμήτορες και οι Αναπληρωτές Κοσμήτορες. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. λειτουργεί αυτοδύναμα όταν εκλεγεί Κοσμήτορας και στις τρεις Σχολές του. Σε κάθε Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να εκλεγεί Κοσμήτορας εφόσον έχουν διοριστεί σε αυτή δέκα (10) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκ των οποίων δύο (2) στη βαθμίδα του Καθηγητή.
2.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής από τα μέλη της. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:.
 1. μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων της χώρας, ομότιμοι καθηγητές ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού και.
 2. πρόσωπα οποιασδήποτε υπηκοότητας, αναγνωρισμένου κύρους, προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών ή με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και παραγωγική δραστηριότητα της χώρας ή με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Πανεπιστημίων
3.  
  Η Δ.Ε. ασκεί τα καθήκοντα της Συγκλήτου και των Κοσμητειών. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Μέχρι να καταστεί δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα σε κάθε Σχολή, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ή άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται από τη Δ.Ε. Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη και αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Για τη λειτουργία της Δ.Ε. εφαρμόζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
4.  
  Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας. Η Σύ-γκλητος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστήμιων, ως προς τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Σύ-γκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από κάθε Σχολή και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που ορίζεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η Σύγκλητος αποφασίζει επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της με ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που μετέχουν στη Σύγκλητο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για ένα (1) έτος από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της κάθε Σχολής αντίστοιχα. Για τη διαδικασία εκλογής εφαρμόζονται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος συγκαλείται τακτικώς μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο των μελών της. Η Σύ-γκλητος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από μέλη του προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. επιτροπές ή συμβούλια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
5.  
  Ο Πρύτανης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Ο Αντιπρύτανης αναπληρώνει τον Πρύτανη όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, είναι αρμόδιος επί των οικονομικών υποθέσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, για μία τετραετία, από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για οποιονδήποτε λόγο, είτε από τη βαθμίδα του Καθηγητή είτε από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, τότε υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοσδήποτε Καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου από άλλο ίδρυμα. Για τη διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου ως Πρύτανη ή Αντιπρύτανη μετά την πάροδο μιας τετραετίας από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του στο αξίωμα αυτό.
6.  
  Όργανα Διοίκησης των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι ο Κοσμήτορας, ο Αναπληρωτής του και η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων για τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται, για δύο (2) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία, από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που ανήκουν στην οικεία Σχολή. Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή του μπορούν να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που ανήκουν στη συγκεκριμένη Σχολή. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι εκείνη που προβλέπεται για την εκλογή Πρύτανη Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
7.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή του και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Σχολής. Αποφασίζει επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς της με ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα. Η Γενική Συνέλευση μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέμει τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
8.  
  Η λειτουργία των οργάνων διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ρυθμίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία για τα Πανεπιστήμια, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 4 "Επιλογή φοιτητών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις"
1.  
  Τα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται ιδίως σε αλλοδαπούς φοιτητές για τους οποίους μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου
2.  
  Η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά περίπτωση, η πρόσκληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με το απολυτήριο του ελληνικού Λυκείου, (ii) η μόνιμη κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι (6) χρόνια πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών του εξωτερικού, ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και του ΔΙ.ΠΑ.Ε., (ii) η μόνιμη κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι (6) χρόνια πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, εκτός αν είναι πτυχιούχοι του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, καθορίζεται ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατόπιν γνώμης της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παροχές κι οι διευκολύνσεις που δικαιούνται οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αναλογίαν όσων προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους φοιτητές των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τις υποτροφίες, τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση οικονομικής συμμετοχής και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
6.  
  Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου ή τη διαγραφή του, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Άρθρο 5 "Διδασκαλία - Εκπαιδευτικό προσωπικό -Οικονομική συμμετοχή"
1.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μαθήματα μπορεί να γίνονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Οι σπουδές συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας με παρακολούθηση με τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας από απόσταση και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών.
2.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται: i) από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου και ii) από διδάσκοντες με συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), ή από Επισκέπτες Καθηγητές ή από Εντεταλμένους Επίκουρους Καθηγητές ή από Ειδικούς Επιστήμονες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Η επικουρία του διδακτικού έργου γίνεται από μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και από μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου.
4.  
  Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. σαράντα πέντε (45) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής: i) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π., ii) στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π., iii) στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατ’ εξαίρεση από τη διαδικασία προγραμματισμού, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή όταν καταστεί αυτοδύναμη η λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με απόφαση της Συγκλήτου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων του εξωτερικού σε κενές θέσεις μελών Δ.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δεκαπέντε (15) θέσεις από μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής: i) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ii) στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., iii) στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.
6.  
  Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουνσε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ή σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, το δε ύψος της συμμετοχής αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου. Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
7.  
  Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και το Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγεται και διορίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία περί Πανεπιστημίων. Το ίδιο ισχύει για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση, στις άδειές του και στην πειθαρχική του ευθύνη. Επιπλέον, απαραίτητο προσόν διορισμού του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Ε.Τ.Ε.Π. είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 6 "Διοικητικές υπηρεσίες – Διοικητική υποστήριξη"
1.  
  Για τη διοικητική υποστήριξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε., συνιστάται στην έδρα του Ιδρύματος Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και αυτοτελή Γραφεία Πρυτανείας και Νομικού Συμβούλου. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα εννέα τμήματα: α) Μητρώου Φοιτητών, β) Εκπαίδευσης, γ) Προσωπικού, δ) Οικονομικών Υποθέσεων, ε) Εγκαταστάσεων, στ) Βιβλιοθήκης, ζ) Ακαδημαϊκών Οργάνων, η) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, θ) Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
2.  
  Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται Τμήματα και Γραφεία.
4.  
  Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μία (1) θέση Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό Β΄ και τριάντα τρεις (33) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται κατά κατηγορία ως εξής: i) ΠΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, ii) ΤΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, iii) ΔΕ κατηγορία δώδεκα (12) θέσεις, iν) ΥΕ κατηγορία τρεις (3) θέσεις.
5.  
  Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. Η σύσταση και συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου των ως άνω υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις περί υπηρεσιακών συμβουλίων των Πανεπιστημίων.
6.  
  Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά από πρόταση της Συγκλήτου. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Απαραίτητο προσόν διορισμού του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., πέραν των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΥΕ κατηγορίας.
7.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να προσλαμβάνει, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπαλλήλους για την αντιμετώπιση εκτάκτων και παροδικών αναγκών του Ιδρύματος. Η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τα προσόντα των προσλαμβανομένων, καθορίζονται κατά την κείμενη διαδικασία περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται, κατ’ έτος, ο αριθμός των υπαλλήλων που η Σύγκλητος μπορεί να προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄). Απαραίτητο προσόν του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά την παράγραφο αυτή, πέραν των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
8.  
  Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. επιλέγεται από τη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατόπιν διαδικασίας ανοικτής προκήρυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα επιλογής του. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την άσκηση διοικητικής εποπτείας, τον έλεγχο και το συντονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών και αποφάσεων του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμμετέχει, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, όταν εξετάζονται διοικητικής φύσεως θέματα και εισηγείται τα θέματα αυτά. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Συμμετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεως των υπαλλήλων του Ιδρύματος ως εισηγητής. Ο Πρύτανης, με πράξεις του, μπορεί να μεταβιβάζει κάθε φορά στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου τα καθήκοντα του διατάκτη των δαπανών του Ιδρύματος για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και του εκκαθαριστή των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού. Με απόφασή του, ο Πρύτανης μπορεί να μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., όπως και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων.
9.  
  Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται του Νομικού Γραφείου του Ιδρύματος. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν.1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄). Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής εξυπηρέτησης του Ιδρύματος σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης των αρχών και υπηρεσιών του Ιδρύματος με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει από τη θέση του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1093/1980 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251 Α΄) και ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7 "Πόροι – Οικονομική ΔιαχείρισηΕιδικός Λογαριασμός"
1.  
  Οι πόροι του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προέρχονται από: (i) τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, ως κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, (ii) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα, (iii) τη συμμετοχή των φοιτητών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, (iν) έσοδα από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και από κάθε μορφής προσόδους από τις δραστηριότητές του, (ν) έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού, (νi) χορηγίες.
2.  
  Η οικονομική διαχείριση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.
3.  
  Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνίσταται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999 και τις λοιπές ειδικές διατάξεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.
4.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τον Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και, σε περίπτωση κωλύματος, υπάλληλος του Τμήματος αυτού, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενός του. Οι γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω λογαριασμού, καθώς και τα καθήκοντα της ως άνω Επιτροπής, καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.
Άρθρο 8 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τον οποίο ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες των θεμάτων που αφορούν ιδίως στην πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π., στη διοίκηση, στα μέλη και στη διαδικασία επιλογής και διορισμού των οργάνων διοίκησης, στην οργάνωση, στη σύσταση θέσεων, στην έκδοση οργανισμού λειτουργίας, στην έκδοση κανονισμού σπουδών, στις λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής φοιτητών, στη χορήγηση και στο περιεχόμενο των τίτλων σπουδών, στους πόρους, στην περιουσία και στην οικονομική διαχείριση, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και σε κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2.  
  Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, ισχύουν οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα Πανεπιστήμια
Άρθρο 9 "Άλλες διατάξεις Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
1.  
 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται η φράση:
 2. «ή στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000.
 3. Η διάταξη της περ. ι΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2005.
 4. Οι περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ αναριθμούνται σε ι΄ και ια΄ αντίστοιχα.
 5. Στο τέλος της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 6. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθηκαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 και της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
3.  
  Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο.
4.  
  Η διάταξη της παρ. 45 α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/ 2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/ 2004 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και για τα δύο επόμενα.
5.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται η παράγραφος 13:«.
6.  
  Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής: 1 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/ 2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, χωρίς να προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προηγούμενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.
7.  
 1. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
8.  
  Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 περ. α΄ και β΄ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) για τους κατόχους πτυχίων από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους κατόχους πτυχίων αλλοδαπής χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις αυτές, επιφυλασσομένου του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄). Για όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 του ν. 2083/1992 και 10 του ν. 2327/ 1995 και προσκομίσουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προϋπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προσμετράται για την ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, εφόσον αυτή έχει παρασχεθεί μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής.
9.  
  Η παράγραφος 5 της Υ.Α. Γ2/3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 5 Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής.
10.  
  Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης
11.  
  Έως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι που τοποθετήθηκαν εις εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄) παραμένουν στη θέση τους.
12.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 31.8.2005.
13.  
 1. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.
 2. Κατ’ εξαίρεση η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004-2005 σε έναν ή σε περισσότερους του ενός κλάδους μπορεί να υπολογισθεί σε έναν μόνο κλάδο, της προτίμησης του υποψηφίου.
 3. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν μετά τη λήψη του πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται.
 4. Η δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε έναν κλάδο υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2005-2006.
 5. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.».
Άρθρο 10 "Ίδρυση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια"
1.  
  Ιδρύονται τα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Τμήματα:
 1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη της Σπάρτης.
 2. Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και έχει ως αποστολή:.
  • Την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
  • Την οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
  • Τη συμβολή στην ανάπτυξη των σπουδών της επιστήμης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της υψηλής ποιότητας παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα αποβλέπει ιδίως:
  • i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των νοσηλευτικών μεθόδων και τεχνικών προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της νοσηλευτικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα της νοσηλευτικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 3. Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς.
 4. Το Τμήμα έχει ως αποστολή:.
  • Την κατάρτιση και δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας, εντός και εκτός του αστικού χώρου, με ανάδειξη και επίλυση αναπτυξιακών προβλημάτων της περιφέρειας γενικά και συγκεκριμένων περιοχών ειδικότερα, ώστε να ενταχθούν με αποτελεσματικό τρόπο στο γενικότερο Πρόγραμμα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
  • Την παροχή γνώσεων στις βασικές Οικονομικές Επιστήμες (Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μέθοδοι, Διοίκηση και Οικονομική Επιχειρήσεων, Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εφαρμογή της Θεωρίας και των μεθόδων έρευνας σε συγκεκριμένα αντικείμενα τόσο σε επίπεδο κλάδου όσο και σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδικευμένων γνώσεων στον πρωτογενή και αστικό τομέα και
  • Την έρευνα και τη διδασκαλία σε θέματα προώθησης της ισότιμης συμμετοχής της περιφέρειας στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006
3.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Κάθε Τμήμα της παραγράφου 1 απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και του διδακτορικού διπλώματος
5.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
6.  
  Στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας ιδρύονται ανά είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ κατηγορίας, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ κατηγορίας και δύο (2) θέσεις ΔΕ κατηγορίας.
7.  
  Σε κάθε Τμήμα που ιδρύεται με την παράγραφο 1 συστήνεται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄).
8.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων της παραγράφου 1 έως την αυτοδύναμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄), γίνεται ύστερα από προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:.
 1. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 2083/1992.
 2. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα.
 3. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 5. Τα μέλη που ορίζονται από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.
 6. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου.
 7. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας.
 8. Αν ο Πρόεδρος δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτός χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 9. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 10. Σε κάθε θέση που προκηρύσσεται ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ.
 11. Γ΄ παρ. 1 του ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση.
 12. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων.
 13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
 14. Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982.
 15. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 16. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου.
 17. Στο εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας.
 18. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 19. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
 20. Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (αποκλεισμός μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.
9.  
 1. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα.
 2. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα.
 3. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
 4. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.
 5. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών.
 6. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2083/1992, εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το νόμο αυτόν.
 7. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 8. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή
 9. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που μεταφέρονται στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
 11. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
 12. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα διάταξη εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
10.  
  Λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου κατά περίπτωση Πανεπιστημίου
Άρθρο 11 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄)"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Αρχείο, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι και κάθε τεκμήριο καταγραφής πληροφοριών που προβλέπεται στο ν. 2846/2000 και συγκροτεί το Αρχείο Πρωθυπουργού.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1946/1991 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στα Γ.Α.Κ.υπάγεται καιτο ΑρχείοΠρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1946/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα Γ.Α.Κ. συγκροτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία, την Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, η οποία υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες.
4.  
  Μετά το άρθρο 16 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄) προστίθεται Κεφάλαιο Γ1 και άρθρο 16Α ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1 ΕιδικΗ ΥπηρεσΙα ΑρχεΙων ΠρωθυπουργοΥ,Υπουργών, Υφυπουργών και τηΣ ΓενικήΣ ΓραμματεΙαΣ τΗΣ ΚυβΕρνησηΣ.
Άρθρο 12 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 16Α "Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών,Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείαςτης Κυβέρνησης Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι κάτωθι: α) Παραλα [...]"
5.  
  Μετά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), προστίθεται παράγραφος 1Α, ως ακολούθως:
  1Α.
 1. Συνιστάται θέση Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
 3. Για την αναπλήρωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 14β του άρθρου 6 του ν. 2909/2001.
6.  
  Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των εδαφίων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α΄) μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. ως εξής:«
 1. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων στους βαθμούς Δ΄ - Α΄
 2. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Προγραμματιστή Συστημάτων και Εφαρμογών στους βαθμούς Δ΄ - Α΄
 3. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού στους βαθμούς Δ΄ - Α΄
 4. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στους βαθμούς Ε΄ - Β΄.».
7.  
  Οι μόνιμοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται και κατατάσσονται αυτοδικαίως στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. στην κατηγορία, στον κλάδο, στην ειδικότητα και στο βαθμό που κατέχουν στις μεταφερόμενες θέσεις του άρθρου 6 του ν. 2846/ 2000 (ΦΕΚ 229 Α΄). Για το υπηρετούν προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν αντίστοιχα το λοιπό προσωπικό των Γ.Α.Κ.
8.  
  Κατάργηση διατάξεων του ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α΄): Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3α, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 6.
9.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. Η σχετική αρμοδιότητα δεν ασκείται πλέον από το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 77 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και οι σχετικές πιστώσεις της μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-04 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/240
2009-09-04 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρι την κύρωση του Οργανισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με διάταγμα και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .
Αντικατάσταση
A/2009/156
2014-12-08 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελείται από τρεις Σχολές.τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας.
Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος.
Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα).
Μέχρι να καταστεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αυτοδύναμο, δύνανται να ορίζονται ως Διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων του, αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, καθώς και υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Με απόφαση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση, ότι το Πρόγραμμα σπουδών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού προγράμματος σπουδών.
Αντικατάσταση
Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της.
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, που δύνανται να είναι Καθηγητές, συνταξιούχοι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Διευθυντές ή τέως Διευθυντές Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή.
Με την ίδια πράξη ορίζεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να κατέχει θέση της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.
Αντικατάσταση
A/2014/258
2016-09-06 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα διά βίου μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και να διοργανώνονται κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με σχολές ή τμήματα άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε συνεργασία με άλλες σχολές ή τμήματα ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων, των κέντρων διά βίου μάθησης, των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών .
Αντικατάσταση
A/2016/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Κατάργηση Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2013/99 2013