ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3392

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 27 Νοεμβρίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: συμφωνΙαΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, εφεξής αποκαλούμενες ως “Τα Συμβαλλόμενα Μέρη”, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και των δύο Κρατών και στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού τους επιπέδου, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη και την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελληνική Δημοκρατία και την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες για την υλοποίησή της. Άρθρο 2 Ειδικότερα, η Συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές: 1) Υλοποίηση κοινών έργων έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού, καθώς και ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους. 2) Ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 3) Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις, κ.τ.λ. 4) Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης. 5) Κοινή χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού. 6) Άλλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας. Άρθρο 31.Για την εφαρμογή και την προαγωγή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλομένων Μερών. 2 Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής: 1)Καθορισμός των τομέων συνεργασίας με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι επιστημονικοί οργανισμοί κάθε χώρας και σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας, 2)Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 3)Διευκόλυνση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών έργων, 4)Ανταλλαγή εμπειριών προερχομένων από τη διμερή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και εξέταση των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της, 5)Διαπραγμάτευση περιοδικών Εκτελεστικών Προγραμμάτων. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διαδοχικά στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, σε κοινά αποδεκτές ημερομηνίες. 4.Η Μικτή Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της παρελθούσης και παρούσης συνεργασίας, καθώς και τον σχεδιασμό των μελλοντικών στόχων. 5.Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας. Άρθρο 4 Η επεξεργασία των Εκτελεστικών Προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 3, παρ. 2, εδ. ε΄ θα γίνεται βάσει των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ελληνικούς και Αιγυπτιακούς επιστημονικούς φορείς. Τα Εκτελεστικά Προγράμματα θα περιλαμβάνουν: α) τα κοινά επιστημονικά και τεχνολογικά έργα των Ελληνικών και Αιγυπτιακών επιστημονικών φορέων, που έχουν εγκριθεί β) τους υπευθύνους για την εκτέλεση και υλοποίηση των εξειδικευμένων κοινών έργων φορείς και συγκεκριμένα: κυβερνητικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς, επιστημονικές ενώσεις και άλλους αμοιβαία συμφωνηθέντες φορείς, εφεξής αποκαλούμενους ως “συνεργαζόμενοι φορείς” γ) μεθόδους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των κοινών επιστημονικών έργων, δ) χρηματοδοτικούς πόρους και όρους χρηματοδότησης των κοινών επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων δ) τα Εκτελεστικά Προγράμματα θα εμπεριέχονται σε Πρωτόκολλα, που θα υιοθετηθούν και θα υπογραφούν κατά την διάρκεια των εργασιών της Μικτής Επιτροπής. Άρθρο 5 Το κόστος των ανταλλαγών επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα προκύπτει από την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά γραπτώς, θα καλυφθεί στην ακόλουθη βάση: 1.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα των διεθνών μετακινήσεων. 2.Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων στην επικράτειά του και τα έξοδα διαμονής, δηλ. παραμονή και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα. Το Αποστέλλον Μέρος θα λαμβάνει πρόνοια για την ασφάλιση υγείας των ερευνητών του, περιλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης. Άρθρο 6 Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνονται, θα δημοσιεύονται ή θα αξιοποιούνται εμπορικά με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συνεργαζόμενων εταίρων και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανονισμούς. Άρθρο 7 Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν στα επιστημονικά έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Το κόστος αυτής της συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως την Τρίτη χώρα ή τον Διεθνή Οργανισμό, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά. Άρθρο 8 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ορίζει την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ορίζει το Υπουργείο Επικρατείας για Επιστημονική Έρευνα ως υπεύθυνους φορείς για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 9 Κάθε είδους διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής οδού μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτέλεση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που προκύπτει από άλλες διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 111.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανταλλάξουν τις ρηματικές διακοινώσεις και αλληλογνωστοποιήσουν την κύρωση της Συμφωνίας με βάση τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε χώρα. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρηθεί η ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη περίοδο, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώσει στο άλλο γραπτώς την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, μέσω διπλωματικής οδού. Η λήξη της Συμφωνίας θα ισχύσει ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία της εν λόγω διακοίνωσης. 3.Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα έργα ή προγράμματα που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη της. Έγινε στο Κάιρο, την 27.11.2004 σε τρία πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (Υπογραφή) (Υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005