ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3398

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Εurοpean Ρublic Law Οrganizatiοn), που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: μετΑφρασησυμφωνΙα για την Ιδρυση και το καταστατικΟΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τα Μέρη σε αυτή τη Συμφωνία Αναγνωρίζοντας τη σημασία του δημοσίου δικαίου στην ευρεία του έννοια και την ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω η επιστημονική, ερευνητική εκπαιδευτική, επιμορφωτική και άλλες διαστάσεις του, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της υποστήριξης δημιουργίας θεσμών για μια καλλίτερη γενιά νομικών και δημοκρατικών θεσμών παγκοσμίως και την προαγωγή παγκοσμίως των ευρωπαϊκών αξιών δια του δημοσίου δικαίου, Πιστεύοντας ότι είναι τώρα επιθυμητό να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) ως διεθνής οργανισμός με το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης, πλήρη διεθνή νομική προσωπικότητα και καθεστώς, Σημειώνοντας την επιθυμία των υπογραφόντων μερών να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, Σημειώνοντας την επιθυμία της Ελληνικής Δημοκρατίας να δεχθεί η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου να είναι στην Ελλάδα, ευθύς ως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου αποκτήσει διεθνές καθεστώς, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Άρθρο Ι. Ο Οργανισμός 1. Ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ως διεθνής οργανισμός, που στο εξής θα αναφέρεται ως «Οργανισμός» ή «ΕΟΔΔ». 2. Ο ΕΟΔΔ έχει πλήρη διεθνή νομική προσωπικότητα και απολαμβάνει όλων των ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση των λειτουργιών του και την εκπλήρωση των σκοπών του. 3. Ο Οργανισμός δεν επηρεάζεται από πολιτικές σκοπιμότητες κατά τις δράσεις του, την διοίκησή του και την επιλογή του προσωπικού του. 4. Ο Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο ΙΙ. Σκοποί και δραστηριότητες 1. Σκοπός του Οργανισμού είναι η δημιουργία και η διάδοση γνώσεων στο χώρο του δημοσίου δικαίου με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του εθνικού, συγκριτικού και ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του περιβαλλοντικού δικαίου, κ.λπ. και η προώθηση παγκοσμίως ευρωπαϊκών αξιών δια του δημοσίου δικαίου. Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός οργανώνει και υποστηρίζει επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, διδακτικές και άλλες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης δημιουργίας θεσμών και παρέχει βοήθεια για δημοκρατικούς θεσμούς στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 2. Για να επιτύχει τους σκοπούς του, ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει κάθε είδους δραστηριότητα, όπως αυτή θα περιγραφεί λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του και όπως θα αναπτυχθεί περαιτέρω από τα όργανα του, και θα προωθήσει τη συνεργασία με άλλους θεσμούς και οργανισμούς και φορείς, ιδιαιτέρως δε με οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο ΙΙΙ. Έδρα 1. Έδρα του Οργανισμού είναι η Αθήνα, Ελλάδα. 2. Ο Οργανισμός μπορεί να εγκαθιστά γραφεία και παραρτήματα σε άλλες τοποθεσίες ή κράτη όπως απαιτείται για να υποστηρίξει τα προγράμματα και τις δράσεις του. Άρθρο ΙV. Εξουσίες Για την περαιτέρω επιδίωξη των σκοπών και των δράσεων του, ο Οργανισμός έχει τις πλήρεις εξουσίες κάθε οργανισμού με διεθνή νομική προσωπικότητα και μεταξύ άλλων δε τις κατωτέρω εξουσίες: 1. Να αποκτά και να διαθέτει εμπράγματη και άλλη περιουσία. 2. Να συνάπτει συμβάσεις και άλλου τύπου συμφωνίες. 3. Να προσλαμβάνει προσωπικό. 4. Να ενάγει και να ενάγεται. 5. Να επενδύει τα χρήματα και την περιουσία του Οργανισμού. 6. Να συνάπτει συμβάσεις με κράτη και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 7. Να αναλαμβάνει κάθε νόμιμη δράση, αναγκαία για την ικανοποίηση των σκοπών του Οργανισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία και όπως θα αναπτυχθούν με λεπτομέρεια στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Άρθρο V. Δικαιώματα, Προνόμια και Ασυλίες 1. Ο ΕΟΔΔ, οι αξιωματούχοι του και το προσωπικό του απολαμβάνουν στο έδαφος των κρατών μελών, τα προνόμια και τις ασυλίες που ορίζονται στη «Σύμβαση περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών», που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Φεβρουαρίου 1946, όπως αυτά είναι αναγκαία για την ανεξάρτητη άσκηση των λειτουργιών τους σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. 2. Ο ΕΟΔΔ απολαμβάνει, στο έδαφος κάθε κράτους μέλους για την επίσημη επικοινωνία του, καθεστώς όχι λιγότερο ευνοϊκό από εκείνο που παραχωρείται από εκείνο το κράτος στις διπλωματικές αποστολές άλλων κρατών. Δεν ασκείται λογοκρισία στην επίσημη αλληλογραφία, και άλλες επίσημες επικοινωνίες του ΕΟΔΔ. Δεν ασκείται λογοκρισία στις δημοσιεύσεις, στις φωτογραφίες και τις κινούμενες εικόνες, στις ταινίες και ηχογραφήσεις του ΕΟΔΔ. 3. Περαιτέρω, ο Οργανισμός, οι αξιωματούχοι και το προσωπικό του απολαμβάνουν στη χώρα της έδρας εκείνα τα δικαιώματα, προνόμια και ασυλίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των λειτουργιών τους. Αυτά τα προνόμια και οι ασυλίες θα συμπεριληφθούν σε μια Συμφωνία Έδρας που θα συναφθεί με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αλλες χώρες μπορούν να παραχωρήσουν παρόμοια δικαιώματα, προνόμια και ασυλίες για την υποστήριξη των δράσεων του Οργανισμού στις χώρες αυτές. Άρθρο VΙ. Σχέσεις συνεργασίας 1. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέσεις συνεργασίας με άλλους φορείς και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Κοινοβουλίων, Δικαστηρίων, κλπ., και προωθεί θεσμική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του. 2. Ο Οργανισμός μπορεί να δέχεται αποσπασμένο ή δανειζόμενο προσωπικό από τα συμμετέχοντα στη Συμφωνία μέρη και από αλλού. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο VΙΙ, Τα όργανα Η οργάνωση του ΕΟΔΔ αποτελείται από την Γενική Συνέλευση (στο εξής αναφερόμενη ως «Συνέλευση»), το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής αναφερόμενο ως «Συμβούλιο») τηνΕκτελεστική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή και το προσωπικό. Άρθρο VΙΙΙ. Η Συνέλευση 1. Κάθε Μέρος στη παρούσα Συμφωνία ορίζει έναν αντιπρόσωπο ως μέλος της Συνέλευσης. Κάθε Μέρος, με την εξαίρεση που προβλέπεται στο Άρθρο ΧΧΙ παρ. 2, έχει μια πλήρη ψήφο στη Συνέλευση. 2. Η Συνέλευση πραγματοποιεί τακτικές συνόδους κάθε δύο χρόνια για να εξετάζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού καθώς και τη σύνθεση του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Με την ευκαιρία των τακτικών της συναντήσεων, η Συνέλευση εγκρίνει τη γενική πολιτική και τον προϋπολογισμό του Οργανισμού και λαμβάνει γνώση των εκθέσεων των ανεξάρτητων λογιστών που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. ΄Εκτακτες σύνοδοι μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρωτοβουλία του ενός τρίτου των μελών της Συνέλευσης που έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου. 4. Κάθε πράξη της Συνέλευσης, που θα απαιτούσε την ψήφο των μελών της Συνέλευσης αυτοπροσώπως, θα είναι εξίσου έγκυρη, εάν λαμβάνεται μετά την παροχή έγγραφης συγκατάθεσης από αυτά τα μέλη αντί για την πραγματοποίηση μιας συνάντησης. 5. ΄Οταν υπάρχει απαρτία της πλειοψηφίας των μελών με πλήρες δικαίωμα ψήφου, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μεΛών που έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή στον Κανονισμό Λειτουργίας. Άρθρο ΙΧ. Το Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διευθυντή που ενεργεί ως Πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν, διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων ή προγραμμάτων με τα οποία το ΕΟΔΔ καταρτίζει σχέσεις συνεργασίας. Το ΕΟΔΔ θα προσκαλέσει επίσης έναν αξιωματούχο/ μέλος του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στο Συμβούλιο. Εκπρόσωποι φορέων ή προγραμμάτων με τα οποία ο ΕΟΔΔ καταρτίζει σχέσεις συνεργασίας καθώς και μέλη στην παρούσα Συμφωνία χωρίς πλήρες δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση μετέχουν στο Συμβούλιο με συμβουλευτική ψήφο, εκτός των περιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν ενεργά. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό μπορούν να ορισθούν λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού. Η λεπτομερής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δικαιώματα ψήφου κάθε μέλους και οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται, θα ορισθούν λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού. 2. Τα μέλη του Συμβουλίου θα ορισθούν μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και στη συνέχεια όποτε τούτο χρειασθεί, κατόπιν συνενοήσεως με κάθε αντιπροσωπευόμενο μέρος, φορέα, κ.λπ., με πράξη του Διευθυντή. Από την στιγμή που θα ορισθούν, τα μέλη του Συμβουλίου θα υπηρετούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και δεν θα δεσμεύονται από οδηγίες των κυβερνήσεων ή οργανισμών τους. 3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για την εκτέλεση των λειτουργιών του, που συνίστανται στην έγκριση της γενικής πολιτικής του ΕΟΔΔ και του προϋπολογισμού και στη λήψη υπόψη της εκθέσεως των ανεξάρτητων λογιστών. 4. Όταν υπάρχει απαρτία της πλειοψηφίας των μελών με πλήρες δικαίωμα ψήφου, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή στον Κανονισμό Λειτουργίας. 5. Το Συμβούλιο εκδίδει τον Κανονισμό Λειτουργίας για τους λεπτομερείς στόχους και την διακυβέρνηση του Οργανισμού, σύμφωνα και συμπληρωματικά προς την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο Χ. Η Εκτελεστική Επιτροπή 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα άτομα, που επιλέγονται με βάση τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα στα επιστημονικά πεδία του Οργανισμού και είναι εγκατεστημένα στην χώρα της έδρας, καθώς και τον Διευθυντή που ενεργεί ως Πρόεδρος. 2. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ορισθούν μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και στη συνέχεια όποτε χρειασθεί, κατ’ αρχήν μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλίου, με πράξη του Διευθυντή. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συζητά και εγκρίνει πράξεις καθημερινής διοίκησης του Οργανισμού, που ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν αναθέτει αποκλειστικά στον Διευθυντή. 4. ΄Οταν υπάρχει απαρτία της πλειοψηφίας των μελών, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή στον Κανονισμό Λειτουργίας. Άρθρο ΧΙ. Το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο 1. Το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το ΕΕΣ έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων στις συνεδριάσεις μελών του. 3. Το ΕΕΣ εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο για περιόδους τριών ετών, που μπορούν να ανανεώνονται. Άρθρο ΧΙΙ. Ο Διευθυντής 1. Ο Οργανισμός λειτουργεί υπό την διεύθυνση ενός Διευθυντή, που διορίζεται από το Συμβούλιο κατόπιν γνώμης του ΕΕΣ, σύμφωνα με ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Διευθυντής επιλέγεται με βάση τα επαγγελματικά επιτεύγματα του/της στα επιστημονικά πεδία του Οργανισμού και τις διοικητικές ικανότητες του/της. Πρέπει να είναι εγκατεστημένος/η στη χώρα της έδρας. 2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και την διοίκηση του Οργανισμού σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις άλλες πολιτικές που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Άρθρο ΧΙΙΙ. Το Προσωπικό 1. Ο Διευθυντής διορίζει το επαγγελματικό προσωπικό όπως και εκείνο των γενικών καθηκόντων, που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού. 2. Τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΔΔ εκτελούν τα καθήκοντά τους ως διεθνείς υπάλληλοι, με τον δέοντα σεβασμό προς τις αρχές και τους σκοπούς του Οργανισμού. Η συμπεριφορά τους θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τις αρχές της ακεραιότητας και της αμεροληψίας που απαιτεί η εργασία τους. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα μέλη του προσωπικού δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κυβέρνηση ή αρχή εκτός του ΕΟΔΔ. Θα απέχουν από κάθε πράξη που μπορεί να αντανακλά στη θέση τους ως διεθνών υπαλλήλων, υπεύθυνων μόνο έναντι του Οργανισμού. 4. Το Συμβούλιο εγκρίνει ένα Πρόγραμμα Αμοιβών και Παροχών για το προσωπικό του ΕΟΔΔ. Εγκρίνει επίσης ένα ολοκληρωμένο σύστημα έννομης προστασίας. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΧΙV. Οικονομικά 1. Ο Οργανισμός αποκτά τους οικονομικούς του πόρους με όλους τους νόμιμους τρόπους συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων εισφορών, προαιρετικών εισφορών και δωρεών, διδάκτρων μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκτελέσεως προγραμμάτων, δικαιωμάτων από επιμορφωτικά σεμινάρια και τεχνική βοήθεια, εσόδων από εκδόσεις και από κάθε είδους υπηρεσίες, αποδόσεων από καταπιστεύματα, δωρεές και τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. 2. Τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία δεν ευθύνονται ατομικά ή συλλογικά, για οποιαδήποτε χρέη, αστική ευθύνη ή άλλες υποχρεώσεις του Οργανισμού. Άρθρο ΧV. Εξωτερικός Ελεγκτής. Οι λειτουργίες του Οργανισμού υπόκεινται σε πλήρη οικονομικό έλεγχο που διενεργείται ετησίως από ανεξάρτητους λογιστές. Τα αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων ελέγχου τίθενται στη διάθεση του Συμβουλίου και της Συνέλευσης. ΜΕΡΟΣ ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΧVΙ. Υπογραφή, Επικύρωση, Αποδοχή, Έγκριση και Προσχώρηση 1. Η παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή για υπογραφή από κράτη και διεθνείς οργανισμούς. 2. Η Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 3. Η παρούσα Συμφωνία δεν επιδέχεται επιφυλάξεις. 4. Κάθε κράτος ή διεθνής οργανισμός που δεν θα έχει υπογράψει την παρούσα Συμφωνία μπορεί στη συνέχεια να προσχωρήσει σ’ αυτή. 5. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ενεργεί ως θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο ΧVΙΙ. ΄Εναρξη ισχύος Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από της λήψεως από τον Θεματοφύλακα γνωστοποίησης από τρία μέρη στην παρούσα Συμφωνία ότι οι απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία διαδικασίες των μερών αυτών σχετικά με την παρούσα Συμφωνία έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο ΧVΙΙΙ. Τροποποιήσεις 1. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιείται από την Συνέλευση με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων όλων των μερών που έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου, υπό τον όρο ότι ειδοποίηση για την τροποποίηση, μαζί με το πλήρες κείμενό της, θα έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες πριν από τον χρόνο που προσδιορίσθηκε για ψηφοφορία επί της προτεινομένης τροποποίησης. 2. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ ευθύς ως αποφασισθεί. Άρθρο ΧΙΧ. Διάλυση 1. Ο Οργανισμός μπορεί να διαλυθεί εάν όλα τα μέλη της Συνέλευσης με πλήρες δικαίωμα ψήφου αποφασίσουν ομόφωνα ότι ο Οργανισμός δεν χρειάζεται πλέον ή ότι δεν θα μπορέσει στο εξής να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 2. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Οργανισμού, που απομένει μετά την πληρωμή των νομικών υποχρεώσεών του, θα διανεμηθεί σε φορείς που έ^ουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς του Οργανισμού, όπως θα αποφασισθεί από τη Συνέλευση κατόπιν διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο. Άρθρο ΧΧ. Λήξη Κάθε μέρος μπορεί να τερματίσει την προσχώρηση του στην παρούσα Συμφωνία και να αποσυρθεί από τη Συνέλευση, με επίσημη γνωστοποίηση προς τον Θεματοφύλακα. Η λήξη καθίσταται ενεργή την ημερομηνία που ορίζεται στην γνωστοποίηση. Οσον αφορά τις διάφορες υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέρους, η λήξη καθίσταται ενεργή στο τέλος του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου γνωστοποιήθηκε. Άρθρο ΧΧΙ. Μεταβατικές και διάφορες διατάξεις 1. Με την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, ο Οργανισμός θα απορροφήσει αυτομάτως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (ΕΚΔΔ) που συστήθηκε το 1995 σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ελληνικός φορέας διεθνούς χαρακτήρα, και θα αποκτήσει αυτομάτως τα δικαιώματα του, τις υποχρεώσεις του, τις παραχωρήσεις προς αυτό, την ιδιοκτησία του, τα συμφέροντά του, κ.λπ. 2. Από τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία θα ζητηθεί να δεχθούν την δέσμευση να παρέχουν υποστήριξη στον Οργανισμό, σύμφωνα με την συμφωνία συμμετοχής τους. Τα Μέρη που δεν δέχονται στην συμφωνία συμμετοχής τους την δέσμευση να παρέχουν υποστήριξη στον Οργανισμό, μπορούν να είναι μέρη στην παρούσα Συμφωνία με συμβουλευτική μόνο ψήφο στην Γενική Συνέλευση, μέχρις ότου αποφασίσουν άλλως. Συμφωνίες συμμετοχής που έχουν ήδη καταρτισθεί από κράτη ή διεθνείς οργανισμούς με το προκάτοχο ΕΚΔΔ εάν δεν αναθεωρηθούν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό την παρούσα Συμφωνία. Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου θεσμού για την εύλογη χρονική περίοδο που θα χρειασθεί για να γίνουν μέλη του ΕΟΔΔ κατά τους κανόνες της παρούσας Συμφωνίας. 3. Θεσμικές σχέσεις οποιουδήποτε είδους με μέρη άλλα πλην κρατών ή διεθνών οργανισμών που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔ κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον δεν αναθεωρηθούν, θα μετατραπούν σε σχέσεις συνεργασίας της παρούσας Συμφωνίας. 4. Το έμβλημα και η σημαία του προκατόχου ΕΚΔΔ θα συνεχίσουν να είναι το έμβλημα και η σημαία του ΕΟΔΔ. Μπορούν να αλλάζουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Δραστηριότητες που αποφασίσθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του προκατόχου ΕΚΔΔ θα καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία μέχρι την συγκρότηση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοίχως. 6. Ο Διευθυντής του προκατόχου ΕΚΔΔ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ως Διευθυντής του ΕΟΔΔ υπό τους υπάρχοντες και αυτούς όρους εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΕΣ), ο Πρόεδρος του ΕΕΣ και το προσωπικό του προκατόχου ΕΚΔΔ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ΕΕΣ, Πρόεδρος του ΕΕΣ και προσωπικό στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. 7. Οποτεδήποτε απαιτείται διορισμός εκπροσώπου στα διάφορα όργανα του ΕΟΔΔ, ο διορισμός αναπληρωτή του είναι επίσης στην διακριτική ευχέρεια του προτείνοντος μέρους. 8. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημοσίου Δικαίου, ενσωματωμένη στο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο, έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΕΚΔΔ όπως καθορίσθηκε στον ιδρυτικό του νόμο, τα διάφορα όργανα του ΕΟΔΔ θα συνεχίσουν να επιλέγονται κατ’ αρχήν μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλίου. 9. Ο Οργανισμός θα γίνεται δεκτός από την Ελληνική Δημοκρατία ως επιλέξιμος για κάθε πρόγραμμα, σχέδιο, έργο, κλπ., που προσφέρεται σε οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό κράτος, σε μή κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε μή κυβερνητικές οργανώσεις ή σε κοινωφελείς οργανισμούς. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, όντες δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2004 Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Εσθονίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Για την Κυβέρνηση της Σερβίας και Μαυροβουνίου
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου ΧVΙΙ αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία