Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Μαΐου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, το βασΙλειο της ισπανιασ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες «Κοινότητα», αφενός,ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και του Τουρκμενιστάν, και τις κοινές αξίες που συνδέουν τα μέρη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ στι η Κοινότητα και το Τουρκμενιστάν επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που καθιστούν στενότερες και ευρύτερες τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητα Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αφετέρου, για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της, και αφετέρου του Τουρκμενιστάν, στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, στο ίδιο πλαίσιο, ότι η υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Τουρκμενιστάν θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κεντρική Ασία, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει αναγνωρίσει το καθεστώς μονίμου ουδετερότητας που έχει κηρύξει το Τουρκμενιστάν και έχει εκφράσει την υποστήριξη της προς αυτό, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και του Τουρκμενιστάν -στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο ΔΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο «Οι προκλήσεις της αλλαγής» και τα άλλα θεμελιώδη έγγραφα του ΟΑΣΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, η εγκαθίδρυση πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και η οικονομική ελευθέρωση που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς, έχουν θεμελιώδη σημασία, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας εξαρτάται από και συμβάλλει συγχρόνως στη συνέχιση και επίτευξη των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων του Τουρκμενιστάν, καθώς και στη δημιουργία των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως με βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας με τις όμορες χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, ώστε να προαχθεί η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία του Τουρκμενιστάν να καθιερώσει στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις στο Τουρκμενιστάν, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενεργείας, και τη συνακόλουθη σημασία που αποδίδουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην καθιέρωση δίκαιων συνθηκών πρόσβασης και διέλευσης με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων ενεργείας· επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και του Τουρκμενιστάν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια και στην πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης του Χάρτη για την Ενέργεια και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη για την Ενέργεια που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να αναπτύξει οικονομική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια, εφόσον χρειάζεται, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ Τουρκμενιστάν και μιας ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές, καθώς και την προοδευτική ένταξη του Τουρκμενιστάν στο ανοικτό διεθνές σύστημα συναλλαγών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην ελευθέρωση του εμπορίου, με βάση τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις εμπορικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις, την εγκατάσταση εταιριών, το εργατικό δυναμικό, την παροχή υπηρεσιών και την κίνηση κεφαλαίων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και ιδίως όσον αφορά την ανάτττυξη των συναλλαγών και των επενδύσεων, απαραίτητων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξάρτησης των μερών στον τομέα αυτό, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης, του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς^χΌχους της παρούσας συμφωνίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολπιστική συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, αφενός, και του Τουρκμενιστάν αφετέρου. Οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής: - να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του Τουρκμενιστάν, - να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τουρκμενιστάν για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την επιτυχή μετάβαση του σε οικονομία αγοράς, - να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογοτων μερών, με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, - να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή οικονομική ανάπτυξή τους, - να δημιουργήσει τις βάσεις για τη νομοθετική, οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική, βιομηχανική, και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης και τη συνεργασία για μη στρατιωτικούς σκοπούς. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται, ιδίως, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διακηρύσσονται στα έγγραφα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, διαπνέουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα μέρη θεωρούν ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική τους ευημερία και σταθερότητα, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, εφεξής καλούμενα «Ανεξάρτητα Κράτη», να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, με πνεύμα καλής γειτονίας, και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Καθιερώνεται τακτικός πολαικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, ενισχύει τις πολπικές και οικονομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εν λόγω χώρα και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος: - θα ενισχύσει τους δεσμούς του Τουρκμενιστάν με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της και, με τον τρόπο αυτό, με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών στο σύνολο της. Η οικονομική σύγκλιση που εππυγχάνεται με την παρούσα συμφωνία οδηγεί σε εντατικότερες πολπικές σχέσεις, - θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και συνεπώς αύξηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, - θα προβλέπει ότι τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την τήρηση των αρχών της δημοκρατίας και το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και ότι διενεργούν διαβουλεύσεις για τα σχετικά ζητήματα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραπητο. Ο διάλογος μπορεί να πραγματοποιείται σε περιφερειακή βάση. Άρθρο 5 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Συνεργασίας που θεσπίζεται στο άρθρο 77, και σε άλλες περιστάσεις κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Άρθρο 6 Τα μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές: - τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσώπων της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και των αντιπροσώπων του Τουρκμενιστάν, αφετέρου, - πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διμερών και πολυμερών επαφών, όπως των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων του ΟΑΣΕ, κ.α., - οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση και την ανάπτυξη του διαλόγου αυτού, περιλαμβανομένων των συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 71.Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους όσον αφορά: - τους τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και τη μέθοδο είσπραξής τους, - τις διατάξεις σχετικά με τον εκτελωνισμό, τη διαμετακόμιση, τις αποθήκες και τη μεταφόρτωση, - τους φόρους και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε τύπου που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα εισαγόμενα εμπορεύματα, - τις μεθόδους πληρωμής και τη μεταβίβαση των πληρωμών αυτών, - τους κανονισμούς σχετικά με την πώληση, την αγορά, τις μεταφορές, τη διανομή και χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων στην εγχώρια αγορά. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά: 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή δυνάμει της δημιουργίας τέτοιας ένωσης ή ζώνης, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι τα οποία χορηγούνται από το Τουρκμενιστάν στα άλλα κράτη, τα οποία προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Άρθρο 81.Τα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης είναι θεμελιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, κάθε μέρος επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, των εμπορευμάτων που κατάγονται από ή προορίζονται για το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους. 2.Οι διατάξεις του άρθρου V, παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της ΓΣΔΕ 1994, εφαρμόζονται μεταξύ των μερών. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις τυχόν διατάξεις που αφορούν ειδικούς τομείς, ιδίως τον τομέα των μεταφορών, ή συγκεκριμένα προϊόντα που συμφωνούνται μεταξύ των μερών. Άρθρο 9 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, και οι οποίες είναι δεσμευτικές και για τα μέρη, τα μέρη χορηγούν επιπλέον απαλλαγή από επιβαρύνσεις και δασμούς εισαγωγής επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες. Λαμβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους το εν λόγω μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν απότμια τέτοια σύμβαση. Άρθρο 101.Τα εμπορεύματα καταγωγής Τουρκμενιστάν απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συμφωνίας, 2.Τα εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στο Τουρκμενιστάν, με την επιφύλαξη των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 11 Η εμπορία προϊόντων μεταξύ των μερών γίνεται στις τιμές της αγοράς. Άρθρο 121.Όταν ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός εκ των μερών σε αυξημένες ποσότητες ή με όρους που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή το Τουρκμενιστάν, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο ή, για τις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 4, αμέσωςμετά τη λήψη των μέτρων, η Κοινότητα ή το Τουρκμενιστάν, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερόμενη, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΧΙ. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Συνεργασίας, όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό, και για το χρονικό διάστημα, που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την εξάλειψη της ζημίας, ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται διαβουλεύσεις αμέσως μετά την λήψη των μέτρων. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα μέρη δίνουν προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 6.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εφαρμογή από ένα μέρος, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο VΙ της ΓΣΔΕ 1994, τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ 1994, τη συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέσα ή τη σχετική εθνική νομοθεσία. Άρθρο 13 Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν τη δυνατότητα εξέλιξης της παρούσας συμφωνίας για τις μεταξύ τους εμπορευματικές συναλλαγές, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, καθώς και την κατάσταση που θα δημιουργηθεί με την μελλοντική προσχώρηοη του Τουρκμενιστάν στον ΠΟΕ. Το Συμβουλιο Συνεργασίας μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στα μέρη σχετικά με τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή, εφόσον γίνουν δεκτές, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των μερών σύμφωνα με τις κατ’ιδίαν διαδικασίες. Άρθρο 14 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς των εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανονισμούς που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 15 Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο κλωοτοΟφαντουργικών προϊόντων, που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Το εμπόριο των εν λόγω προϊόντων διέπεται από χωριστή συμφωνία, που μονογραφήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1995 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1996. Άρθρο 161.Το εμπόριο των προϊόντων που καλύπτει η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, εξαιρουμένου του άρθρου 10. 2.Δημιουργείται ομάδα επαφών για θέματα άνθρακα και χάλυβα, που αποτελείται, αφενός, από αντιπροσώπους της Κοινότητας και, αφετέρου, από αντιπροσώπους του Τουρκμενιστάν. Στο πλαίσιο της ομάδας επαφών διενεργούνται τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών για όλα τα θέματα σιδήρου και χάλυβα που ενδιαφέρουν τα μέρη. Άρθρο 17 Το εμπόριο πυρηνικών υλικών θα διέπεται από τις διατάξεις της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εφόσον είναι απαραίτητο, το εμπόριο πυρηνικών υλικών θα διέπεται από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας, που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Τουρκμενιστάν. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕ1ΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΌροι εργασίας Άρθρο 181.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων του Τουρκμενιστάν, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους. 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών, που εφαρμόζονται σε αυτό, το Τουρκμενιστάν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων ενός κράτους μέλους, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος του Τουρκμενιστάν, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους του. Άρθρο 19 Το ΣυμβούλιοΣυνεργασίας εξετάζειπιθανές βελτιώσεις των όρων εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 20 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 18 και 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιριών Άρθρο 211.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν, για την εγκατάσταση εταιριών του Τουρκμενιστάν στο έδαφος τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, στοιχείο δ), μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε εταιρίες τρίτων χωρών. 2.Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στις θυγατρικές εταιρίες των εταιριών του Τουρκμενιστάν που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε οποιαδήποτε κοινοτική εταιρία για τις δραστηριότητές της. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιριών του Τουρκμενιστάν που εγκαθίστανται στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιριών οποιασδήποτε τρίτης χώρας για τις δραστηριότητές τους. 4.Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το Τουρκμενιστάν χορηγεί, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 στοιχείο (δ), μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις εταιρίες του Τουρκμενιστάν ή στις εταιρίες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 5.Το Τουρκμενιστάν παρέχει στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών που εγκαθίστανται στο έδαφος του μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις εταιρίες και υποκαταστήματα του Τουρκμενιστάν ή σε εταιρίες και υποκαταστήματα οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη, όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Άρθρο 221.Οι διατάξεις του άρθρου 21 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο, προκειμένου για δραστηριότητες, οι οποίες αναλαμβάνονται από ναυτιλιακές εταρείες για την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε μέρος επιτρέπει στις εταιρίες του άλλου μέρους να έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφος του με τη μορφή θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχονται σης δικές του εταιρίες ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιριών οποιασδήποτε τρίτης χώρας, όποιοι όροι είναι οι ευνοϊκότεροι Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: 1)την προώθηση αγοράς και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά τιμής μέχρι την τιμολόγηση, είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ή προσφέρονται από τον ίδιο τον φορέα παροχής υπηρεσιών είτε από φορείς παροχής υπηρεσιών, με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες επιχειρηματικές συμφωνίες, 2)την αγορά και τη χρησιμοποίηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών ή συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαπούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, 3)την κατάρτιση τεκμηρίωσης όσον αφορά παραστατικά μεταφοράς, τελωνειακά ή άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή και τον χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), 5)τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας), με οποιαδήποτε εππΌπου εγκατεστημένη ναυτιλιακή εταιρία, 6)τις πράξεις που διενεργούνται για λογαριασμό των εταιριών, την οργάνωση του ελλιμενισμού του σκάφους ή, εφόσον απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 23 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: (α) ως «κοινοτική εταιρία» ή «εταιρία του Τουρκμενιστάν», αντίστοιχα, νοείται εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, και έχει την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα· ωστόσο, αν εταιρία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, έχει μόνο την έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή του Τουρκμενιστάν, θεωρείται κοινοτική εταιρία ή εταιρία του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, αν οι δραστηριότητες της διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, (β) ως «θυγατρική εταιρία» νοείται μια εταιρία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, (γ) ως ¦υποκατάστημα» εταιρίας νοείται εγκατάσταση χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρίας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και υλικό εξοπλισμό απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώςτε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειαστεί, νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με τη μητρική εταιρία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με την εγκατάσταση που αποτελεί επέκτασή της, (δ) ως «εγκατάσταση» νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών εταιριών ή των εταιριών του Τουρκμενιστάν, κατά την έννοια του σημείου (α), να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων στο Τουρκμενιστάν ή την Κοινότητα, αντίστοιχα, (ε) ως «δραστηριότητες» νοούνται οι οικονομικές, (στ) ως «οικονομικές δραστηριότητες» νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή του Τουρκμενιστάν, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας ή του Τουρκμενιστάν και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στο Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες. Άρθρο 241.Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για λόγους εποπτείας, για να διασφαλίσει ιδίως την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ‘Οταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, δεν χρησιμοποιούνται από τα μέρη για να αποφευχθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία. 2.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιμέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV. Άρθρο 25 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η βάσει της παρούσας συμφωνίας καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του. Άρθρο 261.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, μια κοινοτική εταιρία ή εταιρία του Τουρκμενιστάν εγκατεστημένη στο έδαφος του Τουρκμενιστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές της εταιρίες ή τα υποκαταστήματα της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης στο έδαφος του Τουρκμενιστάν και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2, και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρίες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιριών, εφεξής καλουμένων «οργανισμών», αποτελείται από «άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» κατά την έννοια του στοιχείου (γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή είχαν συμπράξει με αυτόν (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος αμέσως πριν από τη μεταφορά αυτή: 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εγκατάσταση και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους· στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: - η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, - η επίβλεψη και έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, - η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασής του. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών μπορούν να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, υψηλά προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων. 3)Ως «άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχει μετατεθεί προσωρινά στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους· ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια εγκατάσταση του στο έδαφος ενός μέρους, και η μετάθεση πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση του οργανισμού αυτού (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρία), που ασκεί παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. Άρθρο 271.Τα μέρη αποφεύγουν κατά το δυνατό να εφαρμόζουν μέτρα ή δράσεις που καθιστούν τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιριών του άλλου μέρους πιο περιοριστικές από την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 35: οι καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 35 διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 3.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεση της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τις συνθήκες για την εγκατάσταση ή λειτουργία στο Τουρκμενιστάν των θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιριών πιο περιοριστικές σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από το Τουρκμενιστάν να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά. 4.Οταν η θέσπιση στο Τουρκμενιστάν νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τις συνθήκες για τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιριών που εγκαθίστανται στο Τουρκμενιστάν πιο περιοριστικές σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση την ημέρα που προηγείται της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, οι εν λόγω νόμοι ή κανονισμοί δεν εφαρμόζονται, κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης, στις θυγατρικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στο Τουρκμενιστάν τη στιγμή της έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν Άρθρο 281.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη αναλαμβάνουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν προοδευτικά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών εταιριών ή εταιριών του Τουρκμενιστάν που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 29 Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν στο Τουρκμενιστάν τομέα υπηρεσιών προσανατολισμένο προς την αγορά. Άρθρο 301.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματώνουν την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά και στις μεταφορές, με τις εμπορικές συναλλαγές: 1)η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απάτη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλωντακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζονται από καθένα από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς έναν όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές, 2)τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ’ εφαρμογήν των αρχών της παραγράφου 1, τα μέρη: 1)δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρπη χώρα, 3)απαγορεύουν τις συμφωνίες κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 4)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί, μεταξύ άλλων, για τα πλοία υπηκόων ή εταιριών του άλλου μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα δικά του πλοία, όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες που είναι ανοιχτοί στο διεθνές εμπόριο, τη χρήση υποδομής και βοηθητικών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές εγκαταστάσεις και την παραχώρηση θέσεων αγκυροβολιάς και εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης. Άρθρο 31 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχής υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και, ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών, καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες, κατά περίπτωση, τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενικές διατάξεις Άρθρο 321.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται έστω και περιστασιακά με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος των μερών. Άρθρο 33 Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων^ δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους συγκεκριμένης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 32. Άρθρο 34 Οι εταιρίες που ελέγχονται από και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρίες του Τουρκμενιστάν και κοινοτικές εταιρίες από κοινού καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 35 Αρχής γενομένης από την ημέρα που προηγείται κατά ένα μήνα της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS), η μεταχείριση που χορηγείται από κάθε μέρος στο άλλο για τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑΤS, δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται από το εν λόγω πρώτο μέρος δυνάμει των διατάξεων της GΑΤS για κάθε τομέα, υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 36 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή το Τουρκμενιστάν βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 371.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συμφωνιών. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων φορολογικών συμφωνιών ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στο Τουρκμενιστάν να διακρίνει, κατά την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, μεταξύ φορολογουμένων μη ευρισκομένων σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 38 Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, καμία διάταξη των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα: - στους υπηκόους των κρατών μελών ή του Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος του Τουρκμενιστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι, ως διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρίας ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, - στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιριών του Τουρκμενιστάν να απασχολούν ή να εππρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι του Τουρκμενιστάν στο έδαφος της Κοινότητας, - στις θυγατρικές του Τουρκμενιστάν ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών μελών στο έδαφος του Τουρκμενιστάν, - στις εταιρίες του Τουρκμενιστάν ή κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιριών του Τουρκμενιστάν να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, τουρκμένιους υπηκόους για να εργαστούν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, - στις κοινοτικές εταιρίες ή τις τουρκμενικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζομένους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τρέχουσες πληρωμές και κεφάλαια Άρθρο 391.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Οσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι υφιστάμενοι διακανονισμοί 4.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων άλλων από εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. 5.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του τουρκμενικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το Τουρκμενιστάν έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς για τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στο Τουρκμενιστάν για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και εππρέπονται από τη θέση του Τουρκμενκττάν στο ΔΝΤ. Το Τουρκμενιστάν εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Το Τουρκμενιστάν ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με την εισαγωγή των μέτρων αυτών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται & αυτά. 6.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες για τη διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή το Τουρκμενιστάν, η Κοινότητα και το Τουρκμενιστάν, αντίστοιχα, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά την μεταξύ τους κίνηση κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας Άρθρο 401.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος V, το Τουρκμενιστάν εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Τουρκμενιστάν θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο Παράρτημα V παράγραφος 1, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. ΤΙΤΛΟΣ VΝομοθετική συνεργασία Άρθρο 411.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ του Τουρκμενιστάν και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Το Τουρκμενιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία του θα καταστεί σταδιακά συμβατή με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα και τους ακόλουθους τομείς: τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, κανόνες ανταγωνισμού και τυχόν συναφών θεμάτων και πρακτικών που επηρεάζουν το εμπόριο, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. 3.Η Κοινότητα παρέχει στο Τουρκμενιστάν την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισχύουσα για κάθε τομέα νομοθεσία, - τη διοργάνωση σεμιναρίων, - εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας, - ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. 4.Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τους τρόπους εφαρμογής των κατ’ ιδίαν νόμων περί ανταγωνισμού σε συντονισμένη βάση, στις περιπτώσεις που θίγεται το μεταξύ τους εμπόριο. ΤΙΤΛΟΣ VΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 421.Η Κοινότητα και το Τουρκμενιστάν θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη του Τουρκμενιστάν. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, προς όφελος των μερών. 2.Διαμορφώνονται πολιτικές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και στην αναδιάρθρωση του οικονομικού συστήματος του Τουρκμενιστάν με γνώμονα τις απαπησεις της σταθερής και αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης· οι πολαικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα περιβάλλοντος. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα εστιάζεται, ιδίως, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων (η οποία περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), στη γεωργία και τα είδη διατροφής, στην ενέργεια και στην ασφάλεια κατά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, στις μεταφορές, στα ταχυδρομεία και τις τηλεπικοινωνίες, στον τουρισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή συνεργασία. 4.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μέτρα που ευνοούν την περιφερειακή συνεργασία. 5.Ενδεχομένως, η Κοινότητα μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια για την οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, λαμβανομένων υπόψη του σχετικού κοινοτικού κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, των προτεραιοτήτων που συμφωνούνται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας για το Τουρκμενιστάν και των καθορισμένων διαδικασιών συντονισμού και εφαρμογής. Άρθρο 43 Συνεργασία στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών και των υπηρεσιώνΤα μέρη θα συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το διεθνές εμπόριο του Τουρκμενιστάν διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Κοινότητα παρέχει στο Τουρκμενιστάν τεχνική βοήθεια για τον σκοπό αυτό. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει ειδικά θέματα που συνδέονται άμεσα με τη διευκόλυνση των συναλλαγών, με σκοπό ιδίως να ενισχυθεί η προσπάθεια του Τουρκμενιστάν να εναρμονίσει τις νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις του με τους κανόνες του ΠΟΕ και έτσι να πληρώσει το συντομότερο δυνατόν τις προϋποθέσεις προσχώρησης του στον Οργανισμό αυτό. Τέτοια θέματα είναι: - χάραξη πολιτικής για το εμπόριο και τα συναφή ζητήματα, ιδίως τις πληρωμές και τους μηχανισμούς συμψηφισμού, - διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο 44Βιομηχανική συνεργασία1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: - την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων αμφοτέρων των μερών, - τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες του Τουρκμενιστάν να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία του, - τη βελτίωση της διαχείρισης, - τη βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων, - την ανάπτυξη αποτελεσματικού δυναμικού παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών, - την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, στις οποίες περιλαμβάνεται η εμπορική διάθεση των προϊόντων, - την προστασία του περιβάλλοντος μετατροπές στην αμυντική βιομηχανία, την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την επιβολή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Άρθρο 45 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για να προσελκυσθούν οι εθνικές και ξένες ιδιωτικές επενδύσεις, με τη διευκόλυνση ιδίως της προστασίας των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει: - να θεσπιστούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και του Τουρκμενιστάν, για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, - να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και του Τουρκμενιστάν για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, - να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις στην τουρκμενική οικονομία, - να θεσπιστούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και όροι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων, - να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εκθέσεων, πανηγύρεων, εβδομάδων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 46 Δημόσιες συμβάσειςΤα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτές και ανταγωνιστικές για την ανάθεση συμβάσεων για εμπορεύματα και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της προκηρύξεως διαγωνισμών. Άρθρο 47 Συνεργασία στον τομέα των προτύπων και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης1.Τα μέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράμμιση με τα κριτήρια, τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ακολουθούνται διεθνώς στο επίπεδο της ποιότητας. Οι απαιτούμενες δράσεις θα διευκολύνουν την πρόοδο προς την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, καθώς και τη βελτίωση των τουρκμενικών προϊόντων. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη επιδιώκουν να συνεργαστούν σε έργα τεχνικής βοήθειας για: - να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία με τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που ειδικεύονται στους τομείς αυτούς, - να προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, - να καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας. Άρθρο 48 Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες1.Τα μέρη ευνοούν την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις του μεταλλευτικού τομέα και του τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων, - καθιέρωση νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, - εμπορικά θέματα, - θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας περιβάλλοντος, - κατάρτιση, - ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Άρθρο 49 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για μη στρατιωτικούς σκοπούς με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα κατ’ιδίαν προγράμματά τους και με την επιφύλαξη της δέουσας προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας καλύπτει: - την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, - τις κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ, - τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών των δύο πλευρών που ασχολούνται με την ΕΤΑ. Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης που προβλέπονται από την εν λόγω συνεργασία διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50. Τα μέρη μπορούν να ξεκινήσουν με κοινή συμφωνία άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα και/ή την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ειδικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε μέρους και περιέχουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 50 Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Τουρκμενιστάν, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 2.Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διπλωμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, - την κατάρτιση των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν, - τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, - την κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, και νέων εν γένει, - την προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, τη διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών, - τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων, - την κατάρτιση δημοσιογράφων, - την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 3.Κάθε μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, στα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου μέρους· ενδεχομένως, θα καθοριστούν θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας μέσω της συμμετοχής του Τουρκμενιστάν στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο 51 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντωνΟ σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών στο Τουρκμενιστάν, η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα τουρκμενικά προϊόντα, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των γεωργοβιομηχανιών, της μεταποίησης και της διανομής των γεωργικών προϊόντων. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των τουρκμενικών προτύπων με τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 52 Ενέργεια1.Τα μέρη συνεργάζονται, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, στα πλαίσια της προοδευτικής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης. 2.Η συνεργασία εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στη?χάραξη> καυανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς: - τη βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τις αρχές οικονομίας αγοράς, - τη βελτίωση του εφοδιασμού σε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τον εφοδιασμό, κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθολογικό, - την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, - τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής, - τη βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, - τη διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα, - τη μεταφορά και διαμετακόμιση ενεργειακών υλικών και προϊόντων, - τη θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, - την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3.Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας που αφορούν, ειδικότερα, την παραγωγή ενεργειακών πόρων και την κατασκευή και ανακαίνιση πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου ή άλλων μέσων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και στις σχετικές ρυθμίσεις. Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου ΙV και του άρθρου 45, όσον αφορά επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Άρθρο 53 Περιβάλλον1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τις Δηλώσεις της Διάσκεψης της Λουκέρνης του Απριλίου 1993 και της Διάσκεψης της Σόφιας, τον Οκτώβριο του 1995, και λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, ιδίως το άρθρο 19, καθώς και το Πρωτόκολλο για τον Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας. 2.Η συνεργασία έχει στόχατην προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως: - την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος· συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, - την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, - την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, - τη βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας, - την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, - την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων, - την ποιότητα των υδάτων, - τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, - τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, της διάβρωσης των εδαφών και της χημικής ρύπανσης, - την προστασία των δασών, - τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών και τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, - το χωροταξικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, - την παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών μεταβολών, - την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, - την εφαρμογή της σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: - τον προγραμματισμό για τη διαχείριση των καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, - τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, - τις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, - τη βελτίωση των νόμων προς τα κοινοτικά πρότυπα, - τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, και σε διεθνές επίπεδο, - την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, και την αειφόρο ανάπτυξη, - μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 4.Τα μέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη της συνεργασίας τους σχετικά με την υγεία του ανθρώπου, ιδίως μέσω τεχνικής βοήθειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της μητέρας και του παιδιού. Άρθρο 54 Μεταφορές Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών στο Τουρκμενιστάν, στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη περισσότερο ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, στον καθορισμό και την επεξεργασία σχεδίων προτεραιότητας και στην επιδίωξη της προσέλκυσης επενδύσεων για την υλοποίησή τους. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : - τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λεπουργίας των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρόμων, των λιμένων και των αερολιμένων, - τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, αερολιμενικών και αεροπλοϊκών υποδομών, καθώς και των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για εκείνους που σχετίζονται με το σχέδιο ΤRΑCΕCΑ, - την προώθηση και ανάπτυξη των μικτών μεταφορών, - την προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, - την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής, καθώς και την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Άρθρο 55 Ταχυδρομικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίεςΣύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν εξουσίες και αρμοδιότητες, τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς: - τον καθορισμό πολσικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, - την ανάπτυξη των αρχών πολιτικής τιμολόγησης και εμπορίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. - τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, - την ενθάρρυνση έργων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω τομείς, - τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την ελευθέρωση, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων των υποτομέων, - την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, - τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την «βελτιστοποίησή» τους, - τον καθορισμό κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, - την κατάρτιση για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο 56 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και φορολογικοί θεσμοί1.Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στοχεύει ιδίως να διευκολύνει την ένταξη του Τουρκμενιστάν στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Παρέχεται τεχνική βοήθεια για: - την ανάπτυξη χρηματιστηρίου αξιών και αγοράς κινητών αξιών, - την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, και την ένταξη του Τουρκμενιστάν στο διεθνώς αποδεκτό σύστημα αμοιβαίων διακανονισμών, - την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιριών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα του Τουρκμενιστάν, καθώς και την ανάπτυξη των ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μερών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 2.Τα μέρη θα συνεργασθούν για την ανάπτυξη δημοσιονομικού συστήματος και δημοσιονομικών θεσμών στο Τουρκμενιστάν. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε δημοσιονομικά ζητήματα και την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάστρωση και την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Άρθρο 57 Αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεωνΑναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν για την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσμικού, νομικού και μεθοδολογικού πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ομαλότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων. Η τεχνική βοήθεια θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής: - ανάπτυξη ειδικού φορέα στους κόλπους της κυβερνήσεως του Τουρκμενιστάν, ικανού να καθορίσει και να διαχειρισθεί τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, - περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων της κυβερνήσεως του Τουρκμενιστάν, στην οποία περιλαμβάνεται νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμοί υλοποίησης, - προώθηση του πνεύματος της οικονομίας της αγοράς σε ό,τι αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία της γης και την ιδιωτικοποίηση της, - αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμη έτοιμες για ιδιωτικοποίηση, ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξη επενδυτικών κεφαλαίων, Στόχος της ως άνω συνεργασίας είναι επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινοτικών επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν. Τουρκμενιοτάν 58 Περιφερειακή ανάπτυξη 1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή και τη χωροταξική πολιτική, καθώς και τις μεθόδους διαμόρφωσης περιφερειακών πολπικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των περιφερειακών και δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την α/ταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα μέσα προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 59 Κοινωνική συνεργασία1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα: - την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή .στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, - την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων συναφών παθήσεων, - την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών, - την έρευνα για την ανάπτυξη της πληροφόρησης και γνώση του περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 2.Οσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για: - τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, - τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλών, - το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, - την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, - την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ευέλικτης απασχόλησης, καθώς και για τα προγράμματα που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληοη και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 3.Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στο Τουρκμενιστάν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό έχουν να αναπτύξουν στο Τουρκμενιστάν μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες αγοράς και καλύπτουν όλες τις σχετικές μορφές κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 60ΤουρισμόςΤα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: - τη διευκόλυνση του τουρισμού, - την αύξηση της ροής πληροφοριών, - τη μεταφορά τεχνογνωσίας, - τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών, - τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων οργανισμών τουρισμού, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας διαφημιστικού υλικού, - την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρθρο 61 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των ενώσεων τους, και στη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, στους ακόλουθους κυρίως τομείς: - την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ, - την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη στήριξη των ΜΜΕ, την προώθηση της επικοινωνίας και της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ τόσο εντός όσο και πέραν του Τουρκμενιστάν και την ανάπτυξη της ικανότητας των ΜΜΕ να επιτυγχάνουν τη χρηματοδότησή τους, - την κατάρτιση στους τομείς της εμπορικής διάθεσης, της λογιστικής και του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων. Άρθρο 62 Πληροφόρηση και επικοινωνίαΤα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και παροτρύνουν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα καθώς και για το Τουρκμενιστάν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 63 Προστασία των καταναλωτώνΤα μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα των συστημάτων τους για την προστασία των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθετική και θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται, στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών, τη μεγαλύτερη συμβατότητα των πολπικών για την προστασία των καταναλωτών, και τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Άρθρο 64 Τελωνειακά θέματα1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος του Τουρκμενιστάν με το κοινοτικό. 2.Ειδικότερα η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: - την ανταλλαγή πληροφοριών, - τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, - την καθιέρωση της συνδυασμένης ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, - την απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, - την υποστήριξη για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών συστημάτων πληροφοριών, - τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Κατά περίπτωση, προβλέπεται παροχή τεχνικής βοήθειας. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στον τίτλο VΙΙΙ, η αμοιβαία συνδρομή των μερών σε τελωνειακά θέματα μεταξύ διοικητικών αρχών διέπεται από τις διατάξεις του επισυναπτόμενου στην παρούσα συμφωνία πρωτοκόλλου. Άρθρο 65 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικήςΗ συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Τουρκμενιστάν. Ειδικότερα, τα μέρη συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς: - την προσαρμογή του τουρκμενικού συστήματος στατιστικής στις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και ταξινομήσεις, - την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, - την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει στο Τουρκμενιστάν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 66 Οικονομικά θέματαΤα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα για να βελτιώσουν την κατανόηση των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολσικής στις οικονομίες αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό: - να βοηθήσει το Τουρκμενιστάν κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας; συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική αρωγή, - να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και την ευρεία διάδοση της έρευνας όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. - να καταστήσει το Τουρκμενιστάν ικανότερο να επεξεργάζεται οικονομικά πρότυπα. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Άρθρο 67 Τα μέρη συνεργάζονται σε κάθε ζήτημα σχετικό με τη εγκαθίδρυση και την ενίσχυση δημοκρατικών οργάνων, περιλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, και με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με τις αρχές του ΟΑΣΕ. Η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή συνδρομής, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση του σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον ρόλο του κράτους σε ζητήματα δικαιοσύνης και τη λειτουργία του εκλογικού συστήματος- όπου κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνουν σχετική κατάρτιση. Τα μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές και τις ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και δικαστικών αρχών τους, των μελών των κοινοβουλίων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 68 Τα μέρη καθιερώνουν συνεργασία με στόχο την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως: - παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της οικονομίας, μεταξύ άλλων της δωροδοκίας, - παράνομες συναλλαγές διαφόρων εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων βιομηχανικών αποβλήτων και παράνομης διακίνησης όπλων, - πλαστογράφηση. Η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς θα βασίζεται στην αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και τη στενή επαφή. Τεχνική βοήθεια και διοικητική συνδρομή θα παρέχεται, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς: - χάραξη εθνικής νομοθεσίας για την καταστολή παράνομων δραστηριοτήτων, δημιουργία κέντρων ενημέρωσης, - βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, - κατάρτιση του προσωπικού και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας, - εκπόνηση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την παρεμπόδιση των παράνομων δραστηριοτήτων. Άρθρο 69 Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση προσόδων που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, από τη διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αιπό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή φόρα στον τομέα αυτόν, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 70 ΝαρκωτικάΣτο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλουν στην πρόληψη και στφμείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Όσον αφορά τον έλεγχο των πρόδρομων χημικών ουσιών και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η συνεργασία αυτή θα υλοποιηθεί βάσει των προτύπων που έχουν υιοθετήσει η Κοινότητα και αρμόδιες διεθνείς αρχές, όπως η ειδική ομάδα χημικής δράσης (CΑΤF). Η συνεργασία στο χώρο αυτό βασίζεται στις αμοιβαίες διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία μεταξύ των μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Άρθρο 71 Παράνομη μετανάστευση1.Τα κράτη μέλη και το Τουρκμενιστάν συμφωνούν να συνεργάζονται, με σκοπό την αποτροπή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Προς αυτόν τον σκοπό: - το Τουρκμενιστάν συμφωνεί να δέχεται εκ νέου κάθε υπήκοο της, ο οποίος ευρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και άνευ περαιτέρω διατυπώσεων και - κάθε κράτος μέλος συμφωνεί να δέχεται εκ νέου κάθε υπήκοο του, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς της Κοινότητας, ο οποίος ευρίσκεται παράνομα στην επικράτεια του Τουρκμενιστάν εφόσον αυτό ζητηθώ από τον τελευταίο και άνευ περαιτέρω διατυπώσεων. Τα κράτη μέλη και το Τουρκμενιστάν θα χορηγούν επίσης στους υπηκόους τους τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για τους ανωτέρω σκοπούς. 2.Το Τουρκμενιστάν συμφωνεί να συνάψει διμερείς συμφωνίες με τα κράτη μέλη που θα το ζητήσουν, με τις οποίες θα ρυθμίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις για τον επαναπατρισμό, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση επαναπατρισμού υπηκόων άλλων χωρών και ανιθαγενών προσώπων, οι οποίοι φθάνουν στην επικράτεια οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω κρατών μελών από το Τουρκμενιστάν ή φθάνουν στην επικράτεια του Τουρκμενιστάν από οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω κρατών μελών. 3.Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει τη δυνατότητα περαπχρω κοινών προσπαθειών για την αποτροπή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. τιτλοσ ix πολιτιστικΗ συνεργαΣΙα Άρθρο 72 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν περαπέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 73 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 το Τουρκμενιστάνιεπωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής αρωγής της Κοινότητας, με την παροχή τεχνικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων. Άρθρο 74 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραμμα Τacis, που προβλέπεται στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Άρθρο 75 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Τουρκμενιστάν, τις τομεακές ικανότητες απορρόφησης και την πρόοδο της μεταρρύθμισης. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 76 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των. διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική βοήθεια της Κοινότητας συντονίζεται στενά με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 77 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Άρθρο 781.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Εππροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν. Άρθρο 791.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από την Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η Κοινότητα και το Τουρκμενιστάν. Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λεπουργίας της Εππροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 80 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των εππροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 81 Το Συμβούλιο Συνεργασίας κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο μιας των συμφωνιών ίδρυσης του ΠΟΕ, λαμβάνει υπόψη κατά το δυνατόν περισσότερο την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν στο εν λόγω άρθρο τα μέλη του ΠΟΕ. Άρθρο 82 Συνιστάται Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας η οποία αποτελεί, για τα μέλη του Κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τον πολπικό διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 831.Η Κοινοβουλευτική Εππροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Τουρκμενικού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Εππροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λεπουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Εππροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Τουρκμενικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λεπουργίας της. Άρθρο 84 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο της παρέχει τις απούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 851.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται άνευ διακρίσεων έναντι των ημεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη: - ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, - συμφωνούν ότι εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε μέρος επιλέγει το δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα μέρη, και ότι ο προεδρεύων επιδιαπτττής ή ο μοναδικός διαιτητής μπορεί να είναι υπήκοος τρίτου κράτους, - συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να επιλέγουν με αμοιβαία συμφωνία το εφαρμοστέο στις συμβάσεις τους δίκαιο, - ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαπησία την οποία αναλαμβάνει κάθε οργανισμός κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαπητικών αποφάσεων που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958. Άρθρο 86 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λάβει, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, μέτρα τα οποία : (α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, (γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής η οποία θίγει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, (δ) θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 871.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: - οι διακανονισμοί που εφαρμόζει το Τουρκμενιστάν έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των Επιχειρήσεων ή εταιριών τους, - οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι του Τουρκμενιστάν δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των τουρκμένιων υπηκόων ή των τουρκμενικών εταιριών ή επιχειρήσεων. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη όσον αφορά τον τόπο της κατοικίας τους. Άρθρο 881.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύσει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το ένα μέρος κοινοποιεί στο άλλο το διορισμό συμβιβαστού, το άλλο δε μέρος οφείλει να ορίσει ένα δεύτερο συμβιβαστή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Συνεργασίας ορίζει ένα τρίτο συμβιβαστή. Οι συστάσεις του συμβιβαστού εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα μέρη. Άρθρο 89 Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, τα μέρη συμφωνούν αμέσως τις κατάλληλες διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 12, 88 και 94. Άρθρο 90 Η μεταχείριση που παρέχεται στο Τουρκμενιστάν σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 91 Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως «μέρη» νοούνται το Τουρκμενιστάν, αφενός, και η Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. Άρθρο 92 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καλύπτονται και από τη συνθήκη και τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, η συνθήκη αυτή και τα πρωτόκολλα, μόλις τεθούν σε ισχύ, εφαρμόζονται στα θέματα αυτά, μόνον εφόσον προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 93 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται αυτομάτως ανά έτος εφόσον κανένα μέρος δεν απευθύνει στο άλλο μέρος γραπτή προειδοποίηση καταγγελίας έξι μήνες πριν από τη λήξη της. Άρθρο 941.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απααούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωση του βάσει της συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις απούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λεσουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 95 Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V καθώς και το Πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 96 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και το Τουρκμενιστάν, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 97 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος του Τουρκμενιστάν. Άρθρο 98 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 99 Το πρωτότυπο της παρούσας συμφωνίας, τα κείμενα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, πολική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και τουρκμενική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 100 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Τουρκμενιστάν και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ενωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 101 Εάν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται δυνάμει Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι «ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας» σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Κατάλογος επισυναπτόμενων εγγράφων Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει το Τουρκμενιστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3. Παράρτημα ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2. Παράρτημα ΙΙΙ Επιφυλάξεις του Τουρκμενιστάν σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4. Παράρτημα ΙV Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3. Παράρτημα V Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 40. Πρωτόκολλο για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενδεικτικός κατάλογος πλεονεκτημάτων, που παρέχει το Τουρκμενιστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 1.Φορολόγηση κατά την εισαγωγή/εξαγωγή Δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμού Αμοιβές για υπηρεσίες όπως οι εκτελωνιστικές, προμήθειες και άλλοι δασμοί που επιβάλλονται από τα κρατικά τελωνεία, το κρατικό χρηματιστήριο εμπορευμάτων και την κρατική υπηρεσία φορολογικού ελέγχου δεν καταβάλλονται στην περίπτωση των ακόλουθων αγαθών: - εισαγωγές σπόρων, παιδικών τροφών, ειδών διατροφής που πωλούνται στον πληθυσμό σε κρατικά ελεγχόμενες τιμές, - αγαθά που εισάγονται βάσει συμβάσεων και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό του Τουρκμενιστάν. 2.Οροι μεταφοράς και διαμετακόμισης Όσον αφορά τις χώρες της ΚΑΚ που αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας «για τις αρχές και τους όρους των σχέσεων στον τομέα των μεταφορών» και/ή με βάση διμερείς ρυθμίσεις για τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση, δεν επιβάλλονται φόροι ή τέλη, σε βάση αμοιβαιότητας, για τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων (μεταξύ των οποίων και εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση) και για τη διέλευση οχημάτων. Τα οχήματα που προέρχονται από τα κράτη της ΚΑΚ εξαιρούνται από την καταβολή κάθε δασμού εφόσον διέρχονται την επικράτεια του Τουρκμενιστάν υπό καθεστώς διαμετακόμισης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι δυνατόν να anarrehxu παραχώρηση, όσον αφορά τα δικαιώματα εξόρυξης μεταλλευμάτων και ορυκτών, για ορισμένες εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα. ΑλιείαΗ πρόσβαση σε βιολογικούς πόρους και σε πεδία αλιείας ευρισκόμενα στα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία κρατών μελών της Κοινότητας και η χρησιμοποίηση αυτών περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα σε κοινοτικό έδαφος, εκτός αν προβλέπεται άλλως. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα κράτη μέλη η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από μη κοινοτικές εταιρίες υπόκεινται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες οπτικοακουστικού τομέα συμπεριλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Δυνατόν να επιφυλάσσεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή, συμπεριλαμβανομένης και της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και άλλων μορφών μετάδοσης σε κοινό, οπτοικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας Υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης Σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και υποδομή υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις αυτά τα πρόσωπα είναι δυνατόν να συγκροτούν εταιρίες. ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αμπελώνων από εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα υπόκειται σε κοινοποίηση, και, εφόσον απαιτείται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρίες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Επιφυλάξεις του Τουρκμενιστάν σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 1.Σύμφωνα με την ισχύουσα στο Τουρκμενιστάν νομοθεσία, οι εταιρίες ή τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες στο Τουρκμενιστάν πρέπει να λάβουν σχετική άδεια. Οι όροι έκδοσης της άδειας αυτής δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των εταιριών του Τουρκμενιστάν και αλλοδαπών εταιριών. Η ανωτέρω διαδικασία χορήγησης άδειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξουδετερωθούν τα πλεονεκτήματα που παρέχονται στις κοινοτικές εταιρίες δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας ή να καταστρατηγηθούν οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Ειδικότερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εμποδίσει την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εκτός των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 κατωτέρω. Καμία άδεια δεν μπορεί να ανακληθεί χωρίς εύλογη ααιολόγηση και οποιαδήποτε τέτοια ανάκληση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης και, εφόσον είναι απαραίτητο, επίλυσης διαφοράς. 2.Επί του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθες επιφυλάξεις: Αγορά ακίνητης περιουσίας Η αγορά αγροτεμαχίων δεν επιτρέπεται σε αλλοδαπά πρόσωπα και εταιρίες. Ωστόσο, επιτρέπεται η μίσθωση αγροτεμαχίων σε μακροχρόνια βάση. ΓεωργίαΥπάρχουν περιορισμοί για τους αλλοδαπούς όσον αφορά την εκτροφή αλόγων και προβάτων “σαρτζίν”. Ιστορικοί χώροι και μνημεία. 3.Η εφαρμογή των επιφυλάξεων της παραγράφου 2 ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγούν σε μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται σε εταιρίες οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Οποιαδήποτε υποχώρηση των περιορισμών αυτών θα επεκτείνεται σε κοινοτικές εταιρίες βάσει της εθνικής μεταχείρισης ή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους, οποιαδήποτε από τις δύο είναι η καλύτερη. Η μελλοντική ανάπτυξη της νομοθεσίας επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των γενικών αρχών της, των όρων που επηρεάζουν την εγκατάσταση και λεπουργία των εταιριών και των διατάξεων όσον αφορά τη νομοθετική συνεργασία (τίτλοι Ι, ΙV και V) καθώς και της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν σε σχέση με την εγκατάσταση των εταιριών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα εκ των μερών. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Α. Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες, 1.Αμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης και της συνασφάλισης). (i) ζωής (ii) κλάδων εκτός ζωής 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνων και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β. Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων). 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, καταναλωτικών πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευοης και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρημοτιστηριακή αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, των κάτωθι: 1)μέσων της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.) 2)συναλλάγματος3)παράγωγων προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (“futures”) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (“οptiοns”), αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα “swaps”, οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κ.λπ. 5)μεταβιβάσιμων αξιών 6)άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων και χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, στα οποία περιλαμβάνονται τα αποθέματα χρυσού και αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάληψη της εκδόσεως και της πρακτορεύσεως (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και η παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία.9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1 έως 10, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και της παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιριών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολπτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή από δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 3)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 40 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: - Σύμβαση της Βέρνης περί της προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη του Παρισιού, 1971), - Διεθνής σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη 1961), - Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Πράξη της Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), - Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη 1989), - Συμφωνία της Νίκαιας όσον αφορά τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών για την καταχώρηση των σημάτων (Γενεύη 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979), - Συνθήκη της Βουδαπέστης όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών για τις διαδικασίες των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980), - Διεθνής σύμβαοη για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1991). 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 40 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Στην περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους συναλλαγών, αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: - Σύμβαση του Παρισιού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), - Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, όπως τροποποιήθηκε το 1979 και 1984). 4.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Τουρκμενιστάν παρέχει στις κοινοτικές εταιρίες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που παρέχει σε οιαδήποτε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί το Τουρκμενιστάν σε οιαδήποτε τρίτη χώρα σε πραγματικά αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί το Τουρκμενιστάν σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: (α) ως “τελωνειακή νομοθεσία” νοούνται οι νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που έχουν λάβει τα εν λόγω μέρη, (β) ως “απούσα αρχή” νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, (γ) ως “αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση” νοείται η αρμόδια διοικητική apy^/, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, (δ) ως “προσωπικά δεδομένα” νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο ή εντοπίσιμο ιδιώτη, (ε) ως “ενέργεια που παραβιάζει την τελωνειακή νομοθεσία του Τουρκμενιστάν”, νοείται οποιαδήποτε παραβίαση ή επιχειρούμενη παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στους τομείς της αρμοδιότητας τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, με σκοπό να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων κατόπιν αιτήσεως των δικαστικών αρχών, εκτός αν η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών επιτραπεί από τις εν λόγω αρχές. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν απήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, η οποία μπορεί να εππρέψει στην πρώτη αρχή να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν απησεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την εφαρμοσθείσα τελωνειακή διαδικασία. 3.Κατόπιν απησεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, εντός του νομοθετικού πλαισίου της, να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την ειδική επιτήρηση: 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται σε ενέργειες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, 2)των χώρων στους οποίους αποθηκεύονται τα εμπορεύματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ευλόγως να υπάρχουν υποψίες ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ενέργειες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων για τις οποίες έχει γνωστοποιηθεί ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν ενέργειες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, 4)των μέσων μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ενέργειες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυτεπάγγελτη συνδρομήΤα μέρη παρέχουν, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τους νόμους, κανόνες και άλλα νομικά μέσα, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: - πράξεις οι οποίες παραβιάζουν ή φαίνεται ότι παραβιάζουν αυτή τη νομοθεσία και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλο μέρος, - νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση τέτοιων πράξεων, - εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικών παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, - φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υφίστανται βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται σε ενέργειες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, - μέσα μεταφοράς, για τα οποία υφίστανται βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ενέργειες παραβίασης της της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5 Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε: - να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, - να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει την κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 6, παράγραφος 3 στις αιτήσεις κοινοποίησης ή γνωστοποίησης. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι ααήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές, λόγω επείγοντος, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι απήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: 1)την απούσα αρχή που υποβάλλει την απηση, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το Θέμα και το λόγο της αίτησης, 4)νόμους, κανόνες και άλλα σχετικά νόμιμα μέσα, 5)ενδείξεις όσο το δυνατόν ακριβείς και πλήρεις σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι απήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν απηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, είναι δυνατό να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωση της· ωστόσο μπορεί, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η απηση ενεργεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν απησεως άλλων αρχών του αυτού μέρους, με την παροχή των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή των κατάλληλων ερευνών ή με τη ρύθμιση της διεξαγωγής τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης στο διοικητικό τμήμα, στο οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η απηση, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ’εαυτής, 2.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, και τα άλλα νομικά κείμενα του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή, την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με πράξεις που παραβιάζουν ή είναι δυνατόν να παραβιάσουν την τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η απούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου μέρους και στο πλαίσιο των όρων που θέτει το δεύτερο μέρος, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών .στην απούσα αρχή, υπό μορφήν εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων, εκθέσεων, κλπ. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατό να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. 3.Αίτηση πρωτότυπων αρχείων και εγγράφων μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκεί η διάθεση κυρωμένων αντιγράφων. Τα πρωτότυπα που διατίθενται πρέπει να επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής1.Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, αν κάτι τέτοιο: 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία του Τουρκμενιστάν ή κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε συνδρομή δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή 2)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή 3)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από την τελωνειακή νομοθεσία, ή 4)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της ζητείτο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10 Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική ή περιορισμένης διάδοσης, αναλόγως των κανόνων που εφαρμόζει κάθε μέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας παρόμοιων πληροφοριών που προσφέρουν η σχετική νομοθεσία του μέρους που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται από τα κοινοτικά όργανα. 2.Προσωπικά στοιχεία ανταλλάσσονται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέρος στο οποίο διαβιβάζονται αναλαμβάνει συγχρόνως την υποχρέωση να προστατεύσει αυτά τα στοιχεία κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από το μέρος που τα παρέχει. 3.Οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα μέρη επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για άλλους σκοπούς, ζητεί εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέχει τα στοιχεία. Η χρήση αυτή υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς επιβάλει η εν λόγω αρχή. 4.Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία κινείται ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία. Αυτή η χρησιμοποίηση κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή που παρείχε τα στοιχεία. 5.Τα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρεςΥπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η απηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της χορηγηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλουμέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιό ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 12 Δαπάνες της συνδρομήςΤα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 13 Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές του Τουρκμενιστάν, αφενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, εφόσον χρειάζεται, των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 14 Άλλες συμφωνίες1.Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου: - δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διεθνούς συμφωνίας ή σύμβασης, - θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της και του Τουρκμενιστάν, και - δεν επηρεάζουν τις διατάξεις που διέπουν την γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιωνδήποτε πληροφοριών έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 2.Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων της διμερούς συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της και του Τουρκμενιστάν στο μέτρο που οι διατάξεις της τελευταίας είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Οσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την δυνατότητα εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους προκειμένου να επιλύουν τα ζητήματα στο πλαίσιο της Εππροπής Συνεργασίας που συστήνεται βάσει του άρθρου 79 της συμφωνίας. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη», και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες «Κοινότητα», αφενός,και οι πληρεξούσιοι ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις 25.5.1998, για την υπογραφή της συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του Τουρκμενιστάν αφετέρου, εφεξής καλούμενη ‘συμφωνία’, ενέκριναν τα εξής κείμενα: τη Συμφωνία, τα Παραρτήματα της και το ακόλουθο Πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι του Τουρκμενιστάν ενέκριναν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που αναφέρονται παρακάτω και προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη: Κοινή δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 13 της συμφωνάς Κοινή Δήλωση για την έννοια του “ελέγχου” στο άρθρο 23 στοιχείο (β) και στο άρθρο 34 της συμφωνίας Κοινή Δήλωση για το άρθρο 33 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 40 την συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 94 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι του Τουρκμενιστάν σημείωσαν επίσης την ακόλουθη ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη. Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν σχετικά με την εγκατάσταση εταιριών. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι του Τουρκμενιστάν σημείωσαν επίσης την ακόλουθη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη: Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη τελούν εν γνώσει της ανάγκης επαρκούς προστασίας του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, αυτές οι συναντήσεις μπορεί να ρυθμίζονται ad hοc. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 Μέχρις ότου το Τουρκμενιστάν προσχωρήσει στον ΠΟΕ, τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας σχετικά με τις πολσικές τους στον τομέα των εισαγωγικών δασμών του Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στη δασμολογική προστασία. Ειδικότερα, τέτοιες διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται πριν από την αύξηση της δασμολογικής προστασίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “ΕΛΕΓΧΟΥ” ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 23 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 1.Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θεωρείται ότι “ελέγχεται” από άλλη επιχείρηση και συνεπώς είναι θυγατρική αυτής εφόσον: - η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή - η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής. 3.Τα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι περιοριστική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 Το γεγονός ότι απααείται ταξιδιωτική θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μόνο μερών και όχι άλλων δεν πρέπει να θεωρείται ότι ακυρώνει ή εξασθενεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από συγκεκριμένη δέσμευση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 40 Τα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν την ευρεσαεχνία, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύμβασης του Παρισιού για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 1.Τα μέρη συμφωνούν, για τον σκοπό,της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής, ότι ο όρος ‘εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις· που περιέχεται στο άρθρο 94 της συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις σημαντικής παραβίασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Σημαντική παραβίαση της συμφωνίας συνίσταται σε: 1)αποκήρυξη της συμφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή2)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας που εκτίθενται στο άρθρο 2. 2.Τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος “κατάλληλα μέτρα” που αναφέρεται στο άρθρο 94 είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν κάποιο από τα μέρη λάβει μέτρα σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94, το άλλο μέρος δύναται να προσφύγει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Εγκατασταση ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α. Επιστολή της Κυβερνήσεως του Τουρκμενιστάν Κύριε,Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις ................ Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, το Τουρκμενιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και ασκούν δραστηριότητα στο Τουρκμενιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα. Εξήγησα ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την πολιτική του Τουρκμενιστάν, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών στο Τουρκμενιστάν. Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, το Τουρκμενιστάν δεν θα εγκρίνει μέτρα ή κανονισμούς, με τα οποία θα εισάγονταν ή θα επιδεινώνονταν διακρίσεις εις βάρος των κοινοτικών εταιριών έναντι των τουρκμενικών εταιριών ή εταιριών από οποιαδήποτε τρίτη χώρα σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Με βαθύτατη εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν Β. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κύριε,Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως ακολούθως: «Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις................ Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, το Τουρκμενιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και ασκούν δραστηριότητα στο Τουρκμενιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα. Εξήγησα ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την πολιτική του Τουρκμενιστάν, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών στο Τουρκμενιστάν. Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, το Τουρκμενιστάν δεν θα εγκρίνει μέτρα ή κανονισμούς, με τα οποία θα εισάγονταν ή θα επιδεινώνονταν διακρίσεις εις βάρος των κοινοτικών εταιριών έναντι των τουρκμενικών εταιριών ή εταιριών από οποιαδήποτε τρίτη χώρα σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής». Σας γνωρίζω τη λήψη της ανωτέρω επιστολής. Με βαθύτατη εκτίμηση. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δηλωση τησ γαλλικησ κυβερνησησ Η Γαλλική Δημοκρατία σημειώνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίΰς που συνήφθη με το Τουρκμενιστάν δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία