Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ της Επιτροπής» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003).
2.  
  Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι όροι κατάρτισης, έγκρισης και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που είναι εγκατεστημένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα
3.  
  Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται:
 1. στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου
 2. στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος - μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους - μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρικές τράπεζες των κρατών - μελών
 3. στις μετοχές των κεντρικών τραπεζών των κρατών - μελών
 4. στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση ενός κράτους - μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους - μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 5. στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι οποίες απολαύουν ειδικού νομικού καθεστώτος ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος - μέλος, με στόχο τη συγκέντρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών
 6. στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες,
  • δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο,
  • αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,
  • καλύπτονται από σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α΄).
 7. στις μη ανταλλάξιμες μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου βασικός σκοπός των οποίων είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα χρήσης διαμερίσματος ή οικοδομής ή μέρους αυτών και τα οποία (μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου) δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωμα αυτό
 8. στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε δημόσια προσφορά, εφόσον η συνολική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών είναι μικρότερη των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.
 9. στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η συνολική αξία της προσφοράς είναι μικρότερη των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
  • δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες,
  • δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και
  • δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο
4.  
  Στις περιπτώσεις β΄, δ΄, η΄, και θ΄ της παραγράφου 3 ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μπορεί να επιλέξει να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον παρόντα νόμο
5.  
  Στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ έως θ΄ της παραγράφου 3, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης σε σχέση με τις προσφερόμενες κινητές αξίες, τα μέσα διάχυσης αυτής της πληροφόρησης, περιορισμοί σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή και την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, καθώς και κάθε σχετικό με τα παραπάνω θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
6.  
  Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου στην προηγουμένη παράγραφο πληροφοριακού δελτίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις
 1. Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.
 2. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.
 3. Προσφέρονται κινητές αξίες των ανωτέρω εκδοτών με συνολική αξία μικρότερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών.
 4. Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ κατ΄ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περίπτωσης α΄της παρούσης παραγράφου ή πιστωτικό ίδρυμα.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως:
 1. «Κινητές Αξίες»:
 2. οι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στην περίπτωση 6 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) και οι τίτλοι της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στην περίπτωση 7 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών.
 3. «Μετοχικές Κινητές Αξίες»:
 4. οι μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές σε εταιρείες, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία μεταβιβάσιμων κινητών αξιών οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, εφόσον αυτή η τελευταία κατηγορία μεταβιβάσιμης κινητής αξίας εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο του εν λόγω εκδότη
 5. «Μη Μετοχικές Κινητές Αξίες»:
 6. όλες οι κινητές αξίες που δεν είναι μετοχικές κινητές αξίες
 7. «Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών»:
 8. δημόσια ανακοίνωση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται στο κοινό και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της δημόσιας προσφοράς ή εγγραφής και τις προσφερόμενες υφιστάμενες ή νέες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή του για την αγορά αυτών των κινητών αξιών.
 9. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται και στη διάθεση κινητών αξιών μέσω Αναδόχων ή Συμβούλων.
 10. «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις»:
 11. εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, ατομικές ή ενοποιημένες, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
  • μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης μικρότερος των διακοσίων πενήντα (250),
  • σύνολο ενεργητικού που κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ και.
  • ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.
 12. «Ειδικοί Επενδυτές»:
  • νομικά πρόσωπα που διέπονται από ειδικό καθεστώς ή κατέχουν άδεια λειτουργίας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων, των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας ή που διέπονται από ειδικό καθεστώς, των ασφαλιστικών εταιρειών, των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και των ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων εταιρειών διαχείρισής τους, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των εταιρειών διαχείρισής τους, των διαπραγματευτών βασικών εμπορευμάτων, καθώς και των νομικών προσώπων χωρίς άδεια λειτουργίας ή που δεν διέπονται από ειδικό καθεστώς, των οποίων ο εταιρικός σκοπός είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίες,
  • εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων διεθνών παρεμφερών οργανισμών,
  • νομικά πρόσωπα που δεν είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
  • φυσικά πρόσωπα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών υπό τον όρο της αμοιβαιότητος, εφόσον ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών έχει την έδρα του σε άλλο κράτος - μέλος
 13. «Μητρώο Ειδικών Επενδυτών»:
 14. το μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο οποίο καταχωρούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, εφόσον για τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συντρέχουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
  • έχουν πραγματοποιήσει σημαντικού μεγέθους συναλλαγές επί κινητών αξιών με μέση συχνότητα τουλάχιστον δέκα συναλλαγές ανά τρίμηνο κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα,
  • η αξία του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών τους υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και.
  • έχουν εργαστεί στο χρηματοοικονομικό τομέα για ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες
 15. «Πιστωτικό Ίδρυμα»:
 16. επιχείρηση κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄).
 17. «Εκδότης»:
 18. νομικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες
 19. «Προσφέρων»:
 20. νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο κοινό
 21. «Οργανωμένη Αγορά»:
 22. αγορά κατά την έννοια της περίπτωσης 14 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.
 23. «Πρόγραμμα Προσφοράς»:
 24. πρόγραμμα που επιτρέπει τη συνεχή ή κατ’ επανάληψη έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δικαιωμάτων για κτήση μη μετοχικών κινητών αξιών κάθε τύπου (WΑR-RΑΝΤS), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 25. «Κινητές Αξίες που Εκδίδονται Συνεχώς ή Κατ’ Επανάληψη»:
 26. εκδόσεις κινητών αξιών συνεχούς ροής παρόμοιου είδους ή κατηγορίας, ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή κατηγορίας που πραγματοποιούνται σε περίοδο δώδεκα μηνών
 27. «Κράτος - Μέλος Καταγωγής»:
 28. το κράτος - μέλος της έδρας του εκδότη.
 29. Κατ’ εξαίρεση ως κράτος - μέλος καταγωγής νοείται, κατ’ επιλογήν του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση:.
  • είτε το κράτος - μέλος όπου βρίσκεται η έδρα του εκδότη είτε το κράτος - μέλος όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών, εφόσον πρόκειται για έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον χίλια (1.000) ευρώ, ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα, ή εφόσον πρόκειται για έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο του εν λόγω εκδότη,.
  • είτε το κράτος - μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς είτε το κράτος - μέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα και πραγματοποιούν εκδόσεις κινητών αξιών οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα΄
 30. «Κράτος - Μέλος Υποδοχής»:
 31. το κράτος - μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος - μέλος καταγωγής
 32. «Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων πλην των Οργανισμών Κλειστού Τύπου»:
 33. τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων των οποίων:
  • αντικείμενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό και η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και
  • τα μερίδιά τους, μετά από αίτηση των κατόχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών αυτών
 34. «Ανάδοχοι ή Σύμβουλοι»:
 35. τα νομικά πρόσωπα που διαμεσολαβούν στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 1 της απόφασης 41517/Β.1972 ΥΠ.ΕΘ.Ο. της 4.12.1998 («Κανονισμός Αναδοχών»).
2.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται:
 1. η διαδικασία για την κατάρτιση μητρώου φυσικών προσώπων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία των δεδομένων,
 2. ο τρόπος πρόσβασης στο μητρώο από τους εκδότες και τους προσφέροντες,
 3. η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο και διαγραφή από αυτό και
 4. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 3 "Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Δεν επιτρέπεται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου
2.  
  Δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ούτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 8α του κ.ν. 2190/ 1920 και το άρθρο 10 του ν. 876/1979 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα ακόλουθα είδη προσφορών:.
 1. προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές,
 2. προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος - μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές,
 3. προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική αξία τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά,.
 4. προσφορά κινητών αξιών η ονομαστική αξία των οποίων ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,.
 5. προσφορά κινητών αξιών με συνολική αξία μικρότερη από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.
3.  
  Εάν η διάθεση κινητών αξιών γίνεται μέσω Αναδόχων ή Συμβούλων απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου, εφόσον η διάθεση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου
4.  
  Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου
Άρθρο 4 "Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ούτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 8α του κ.ν. 2190/ 1920 και το άρθρο 10 του ν. 876/1979 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά:.
 1. μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον η έκδοση των νέων αυτών μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 2. κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου
 3. κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου
 4. μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους και μερίσματα που καταβλήθηκαν υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς
 5. κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη ή σε πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς.
2.  
  Δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:
 1. μετοχών που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά
 2. μετοχών που εκδίδονται σε αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 3. κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου
 4. κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης, εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου
 5. μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, και μερίσματα που καταβάλλονται με τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, εφόσον αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά και εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς
 6. κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη ή σε πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς.
 7. μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι εν λόγω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά
 8. κινητών αξιών που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε άλλη οργανωμένη αγορά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην παραπάνω άλλη οργανωμένη αγορά πριν από τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες,
  • κατά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά για πρώτη φορά, είχε εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο το οποίο είχε εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και είχε καταστεί διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με το π.δ. 348/1985 ή την οικεία εθνική νομοθεσία με την οποία έχουν ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια οι Οδηγίες 80/390/ΕΟΚ και 2001/34/ΕΚ,.
  • τηρήθηκαν οι διαρκείς υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση στην παραπάνω οργανωμένη αγορά,
  • το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά καθιστά διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 περιληπτικό σημείωμα σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο αναφέρει το σημείο όπου διατίθεται το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις πληροφόρησης
3.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται οι πληροφορίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, που θεωρούνται ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου και το περιεχόμενο του εγγράφου που καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Άρθρο 5 "Το ενημερωτικό δελτίο"
1.  
  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημιές και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο.
2.  
  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα, το οποίο περιέχει συνοπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία:.
 1. την ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών,
 2. στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,
 3. βασικές πληροφορίες για το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης και άλλα ουσιώδη χρηματοοικονομικά στοιχεία του εκδότη, την κεφαλαιοποίηση, τους λόγους πραγματοποίησης της προσφοράς, τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων που πρόκειται να αντληθούν και τους παράγοντες κινδύνου,
 4. πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και την εξέλιξη του εκδότη και ανασκόπηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας,
 5. επισκόπηση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης του εκδότη σε ενοποιημένη βάση, καθώς και των προοπτικών του,
 6. τους κύριους μετόχους και τις συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη,
 7. στοιχεία για την προσφορά ή την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, όπως ο αριθμός και το ποσοστό των κινητών αξιών που προσφέρονται ή εισάγονται, ο τρόπος κατανομής των κινητών αξιών, οι πωλητές των κινητών αξιών, η μείωση του ποσοστού των υφιστάμενων βασικών μετόχων, η οργανωμένη αγορά στην οποία πρόκειται να εισαχθούν οι κινητές αξίες και τα έξοδα της έκδοσης,
 8. πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο και το καταστατικό του εκδότη,
 9. σχετικά έγγραφα που τίθενται στη διάθεση του κοινού και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά
3.  
  Το περιληπτικό σημείωμα είναι σύντομο και εύληπτο και συντάσσεται στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το ενημερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει, επίσης, προειδοποίηση ότι:.
 1. πρέπει να θεωρείται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου,
 2. ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες στην εξέταση του ενημερωτικού δελτίου στο σύνολό του,
 3. σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας, και
 4. στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 18, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνο εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.
 5. Όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δεν υφίσταται υποχρέωση διάθεσης περιληπτικού σημειώματος.
4.  
  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μπορεί να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο είτε ως ενιαίο έγγραφο είτε με τη μορφή χωριστών εγγράφων. Το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει το έγγραφο αναφοράς, το σημείωμα κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σημείωμα κινητών αξιών περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
5.  
  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά των παρακάτω κινητών αξιών μπορεί να εκδώσει βασικό ενημερωτικό δελτίο:
 1. μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δικαιωμάτων προς κτήση μη μετοχικών κινητών αξιών οποιασδήποτε μορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς ή
 2. μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον:
  • το ποσό που προκύπτει από την έκδοση αυτών των κινητών αξιών τοποθετείται σε περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από αυτές τις κινητές αξίες έως την ημερομηνία λήξης τους και
  • σε περίπτωση πτώχευσης του πιστωτικού ιδρύματος, το εν λόγω ποσό της έκδοσης διατίθεται κατά προτεραιότητα για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων
6.  
  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και τους τελικούς όρους της προσφοράς. Εάν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμά του, γνωστοποιούνται στους επενδυτές και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, εάν είναι εφικτό, πριν από την έναρξη κάθε επί μέρους προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
7.  
  Οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 16, με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
Άρθρο 6 "Πρόσωπα υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο"
1.  
  Την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο φέρουν:
 1. ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση ανάλογα με την περίπτωση,
 2. τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω προσώπων, καθώς και
 3. οι ανάδοχοι ή σύμβουλοι
2.  
  Άλλα πρόσωπα, πλην αυτών της παραγράφου 1, φέρουν ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε επί μέρους διακριτά τμήματα του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον προσδιορίζεται ρητά σε αυτό για ποια επί μέρους τμήματά του ευθύνονται αυτά τα πρόσωπα
3.  
  Τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο ή για επί μέρους τμήματά του προσδιορίζονται σαφώς σε αυτό με το όνομα και την ιδιότητά τους ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα. Στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.
Άρθρο 7 "Ελάχιστες πληροφορίες και μορφή των δελτίων"
1.  
  Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο και στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και η μορφή των δελτίων ορίζονται στα άρθρα 3 έως 26 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004 (ΕΕ L 149, 30.4.2004).
Άρθρο 8 "Τιμή διάθεσης και παράλειψη πληροφοριών"
1.  
  Η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των κινητών αξιών που διατίθενται γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14
2.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των κινητών αξιών στους επενδυτές, οι τρόποι προσδιορισμού της τελικής τιμής διάθεσης, περιλαμβανομένου του βιβλίου προσφορών (bοοk building), το τυχόν ανώτατο ποσοστό κατά το οποίο η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη, οι κατηγορίες επενδυτών που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή λεπτομέρεια
3.  
  Εάν η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό δεν μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, περιλαμβάνονται σε αυτό τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα καθοριστούν τα προαναφερθέντα στοιχεία ή, εφόσον πρόκειται για την τιμή, η ανώτατη τιμή διάθεσης. Εάν οι παραπάνω πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, ο επενδυτής που συμμετέχει στην προσφορά μπορεί να αποσύρει την αίτηση συμμετοχής του το αργότερο μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης και του αριθμού των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια προσφορά. Η δυνατότητα του επενδυτή να αποσύρει την εγγραφή του αναγράφεται ευκρινώς στο ενημερωτικό δελτίο και περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση πρόσκλησης προς το κοινό.
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει να μην περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004 εφόσον:.
 1. η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή
 2. η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψή τους δεν είναι παραπλανητική για το κοινό σχετικά με γεγονότα που είναι σημαντικά για την αξιολόγηση με εμπεριστατωμένο τρόπο του εκδότη, του προσφέροντος ή του τυχόν εγγυητή, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο ή
 3. οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σημασίας για τη συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και δεν μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή του τυχόν εγγυητή
5.  
  Εάν σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο σε εφαρμογή του άρθρου 7, δεν συνάδουν με το πεδίο δραστηριότητας ή τη νομική μορφή του εκδότη ή το είδος των κινητών αξιών, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει, εφόσον υπάρχουν, άλλες πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες αρχικές, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η επάρκεια της ενημέρωσης των επενδυτών
Άρθρο 9 "Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς"
1.  
  Το ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ισχύει για δώδεκα μήνες από τη δημοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 16
2.  
  Εάν πρόκειται για πρόγραμμα προσφοράς το βασικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί, ισχύει για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του
3.  
  Στην περίπτωση των μη μετοχικών κινητών αξιών που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5, το βασικό ενημερωτικό δελτίο ισχύει μέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες παύσουν να εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη
4.  
  Το έγγραφο αναφοράς της παραγράφου 4 του άρθρου 5, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ισχύει για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το έγγραφο αναφοράς με το σημείωμα κινητών αξιών συμπληρωμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 και το περιληπτικό σημείωμα θεωρείται ότι συνιστούν το ισχύον ενημερωτικό δελτίο.
Άρθρο 10 "Ετήσια πληροφόρηση"
1.  
  Οι εκδότες κινητών αξίών που έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα δημοσιεύουν τουλάχιστον ένα πληροφοριακό έγγραφο ετησίως. Το έγγραφο αυτό περιέχει ή παραπέμπει σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες οι εκδότες δημοσίευσαν ή κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό σε εφαρμογή της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και αφορούν τις κινητές αξίες, τους εκδότες, καθώς και τις αγορές κινητών αξιών στις οποίες είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση.
2.  
  Το έγγραφο της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αναφέρει από πού μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες στις οποίες παραπέμπει
3.  
  Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εκδότες μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4.  
  Ο τρόπος και ο χρόνος δημοσίευσης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ρυθμίζεται στο άρθρο 27 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004.
Άρθρο 11 "Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής"
1.  
  Επιτρέπεται η ενσωμάτωση πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής σε ένα ή περισσότερα έγγραφα που έχουν ήδη δημοσιευτεί ή δημοσιεύονται ταυτόχρονα με αυτό και τα οποία εγκρίθηκαν ή υποβλήθηκαν για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που διαθέτει ο εκδότης. Στο περιληπτικό σημείωμα δεν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής.
2.  
  Όταν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται πίνακας αντιστοιχίας των παραπομπών, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εντοπίζουν ευχερώς τις επί μέρους πληροφορίες
3.  
  Οι πληροφορίες που μπορούν να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής καθορίζονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004.
Άρθρο 12 "Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα"
1.  
  Εάν εκδότης διαθέτει έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να διαθέσει τις κινητές αξίες του με δημόσια προσφορά ή και να τις εισάγει για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καταρτίζοντας μόνο το σημείωμα κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα. Το σημείωμα κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά.
2.  
  Στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχει επέλθει σημαντική αλλαγή ή πρόσφατη εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης του εγγράφου αναφοράς ή οποιουδήποτε συμπληρώματος του άρθρου 16, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την αξιολόγηση του εκδότη και των κινητών αξιών από τους επενδυτές, τις σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνει το σημείωμα κινητών αξιών
3.  
  Εάν εκδότης που πρόκειται να διαθέσει με δημόσια προσφορά κινητές αξίες ή να τις εισάγει για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, έχει υποβάλει έγγραφο αναφοράς χωρίς αυτό να έχει εγκριθεί, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση όλα τα έγγραφα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Άρθρο 13 "Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται μόνο μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή σε αυτή του ενημερωτικού δελτίου για έγκριση
3.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 2 παρατείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση κατά την οποία η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδότη του οποίου κινητές αξίες δεν έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ο οποίος δεν έχει στο παρελθόν διαθέσει κινητές αξίες με δημόσια προσφορά
4.  
  Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει σχετικά τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 2 και 3 κατά περίπτωση προθεσμίες έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου υπολογίζονται από την ημερομηνία που οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να μεταφέρει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους μετά από συμφωνία με την εν λόγω αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασής της. Για την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους - μέλους η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 αρχίζει από την ημερομηνία της παραπάνω ενημέρωσης.
6.  
  Σε περίπτωση που η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έχει μεταφερθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους, οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 αρχίζουν για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ημερομηνία ενημέρωσης από την άλλη αρμόδια αρχή
7.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου
Άρθρο 14 "Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Μετά την έγκρισή του, το ενημερωτικό δελτίο κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το συντομότερο δυνατό από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Ειδικότερα:.
 1. στις περιπτώσεις που οι κινητές αξίες προσφέρονται με δικαίωμα προτίμησης, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος,
 2. στις περιπτώσεις που οι κινητές αξίες προσφέρονται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η διάθεση των νέων κινητών αξιών γίνεται με ή χωρίς δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, κατά περίπτωση,
 3. στις περιπτώσεις εισαγωγής χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς διάθεση με δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση και
 4. στις περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς που αφορά κινητές αξίες εκδότη ο οποίος πρόκειται για πρώτη φορά να εισάγει κινητές αξίες του για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και να διαθέσει για πρώτη φορά κινητές αξίες του με δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προσφοράς
2.  
  Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό με δημοσίευση που γίνεται:
 1. με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας, ή
 2. σε έντυπη μορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στα γραφεία της οργανωμένης αγοράς ή του εκδότη και στα γραφεία των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, ή
 3. σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εκδότη καθώς και, εφόσον υφίσταται, στην ιστοσελίδα των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, ή
 4. σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση, ή
 5. σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την 1.1.2007.
 6. Η δημοσίευση με τα μέσα της περίπτωσης γ΄ είναι υποχρεωτική εάν ο εκδότης δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄.
3.  
  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση δημοσιεύει με καταχώριση σε μια ή περισσότερες ημερήσιες οικονομικές ή πολιτικές εφημερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και στο επίσημο δελτίο τιμών της οργανωμένης αγοράς, ανακοίνωση η οποία αναφέρει τον τρόπο και τόπο διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των ενημερωτικών δελτίων, για περίοδο δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, συμπεριλαμβάνοντας διαδικτυακή σύνδεση (υπερσύνδεσμο) προς την ιστοσελίδα του εκδότη και την ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς όπου είναι δημοσιευμένο το ενημερωτικό δελτίο
5.  
  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από περισσότερα του ενός έγγραφα και περιλαμβάνει πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που συνιστούν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται δωρεάν στο κοινό με τα μέσα δημοσίευσης της παραγράφου 2. Κάθε έγγραφο αναφέρει από που μπορεί να προμηθευτεί το κοινό τα λοιπά συστατικά έγγραφα του πλήρους ενημερωτικού δελτίου.
6.  
  Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου, και των τυχόν συμπληρωμάτων του, όπως αυτά δημο- σιεύονται ή τίθενται στη διάθεση του κοινού, πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πανομοιότυπα με την πρωτότυπη έκδοσή τους που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
7.  
  Όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, ο εκδότης, ο προσφέρων, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση ή οι ανάδοχοι ή σύμβουλοι που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες πρέπει, εφόσον τους ζητείται, να χορηγούν δωρεάν στους επενδυτές κατόπιν αιτήσεώς τους ένα αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σε έντυπη μορφή
8.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των οριζομένων στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται στα άρθρα 29 έως 33 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004.
Άρθρο 15 "Διαφημιστικές καταχωρίσεις"
1.  
  Σε κάθε διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5. Οι παράγραφοι 2 έως 4 εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση υποχρεούται να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο.
2.  
  Στις διαφημίσεις αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί ή ότι πρόκειται να δημο- σιευθεί, καθώς και τα σημεία διάθεσης από τα οποία οι επενδυτές μπορούν να το προμηθεύονται
3.  
  Οι καταχωρίσεις για την προώθηση της δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά πρέπει να αναγνωρίζονται ευκρινώς ως διαφημίσεις. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό έχει ήδη δημοσιευτεί, ή με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό δημοσιευτεί μεταγενέστερα και δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές.
4.  
  Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και γνωστοποιούνται προφορικώς ή εγγράφως, πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ακόμη και αν δεν παρέχονται για διαφημιστικούς σκοπούς
5.  
  Εάν, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι σημαντικές πληροφορίες που ο εκδότης ή ο προσφέρων παρέχει σε ειδικούς επενδυτές ή σε ειδικές κατηγορίες επενδυτών, γνωστοποιούνται σε όλους τους ειδικούς επενδυτές ή τις ειδικές κατηγορίες επενδυτών στους οποίους απευθύνεται αποκλειστικά η προσφορά. Στις παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται και αυτές που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων που αφορούν προσφορές κινητών αξιών. Εάν απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται σε αυτό ή σε συμπλήρωμά του που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
6.  
  Οι διαφημίσεις που δημοσιεύονται εν όψει δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοσιοποίησή τους
7.  
  Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη δημοσιοποίηση των διαφημίσεων που αναγγέλλουν την πρόθεση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ρυθμίζονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004.
Άρθρο 16 "Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έ-γκριση του ενημερωτικού δελτίου έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου
2.  
  Το συμπλήρωμα εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών από την υποβολή του για έγκριση και δημοσιεύεται με τα μέσα δημοσίευσης του αρχικού ενημερωτικού δελτίου. Εφόσον απαιτείται, το περιληπτικό σημείωμα και οι τυχόν μεταφράσεις του συμπληρώνονται αντίστοιχα με τις νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα.
3.  
  Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
Άρθρο 17 "Κοινοτικό πεδίο εφαρμογής του ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος υποδοχής και πρόκειται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, το εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής ενημερωτικό δελτίο, καθώς και οποιοδήποτε συμπλήρωμά του, ισχύει στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ούτε χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 του ν. 876/1979 άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2.  
  Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, εάν προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία ή ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες κατά την έννοια του άρθρου 16, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εφιστά την προσοχή της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους καταγωγής στην ανάγκη έκδοσης συμπληρώματος, ώστε η τελευταία να απαιτήσει τη δημοσίευσή του
Άρθρο 18 "Κοινοποίηση"
1.  
  Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετική αίτηση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής πιστοποιητικό έγκρισης, καθώς και αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου. Τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Όπου απαιτείται, η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τη μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για οποιοδήποτε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.
2.  
  Με το πιστοποιητικό έγκρισης βεβαιώνεται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όταν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους - μέλους καταγωγής που ενσωματώνουν την Οδηγία 2003/71/ΕΚ όταν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος υποδοχής. Στο πιστοποιητικό έγκρισης αναφέρεται και αιτιολογείται τυχόν παράλειψη των πληροφοριών που αποφασίστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του νόμου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
Άρθρο 19 "Γλώσσα κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου"
1.  
  Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής και πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μόνο στην Ελλάδα
2.  
  Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που αιτείται την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής και πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε άλλο κράτος - μέλος πλην της Ελλάδας
3.  
  Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και διατίθεται επίσης είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος, ή του προσώπου που αιτείται την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση, εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής και πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε άλλο κράτος - μέλος, περιλαμβανομένης της Ελλάδας
4.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητά μετάφραση στην ελληνική γλώσσα μόνο του περιληπτικού σημειώματος της παραγράφου 2 του άρθρου 5, εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος υποδοχής
5.  
  Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος, ή του προσώπου που αιτείται την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής και επιδιώκεται εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά μονάδα.
Άρθρο 20 "Εκδότες τρίτων χωρών"
1.  
  Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας, εφόσον:
 1. το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που καθορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (Ιnterna-tiοnal Οrganisatiοn οf Securities Cοmmissiοns, ΙΟSCΟ) και
 2. οι απαιτήσεις πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις των διατάξεων του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004
2.  
  Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος καταγωγής και κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους - μέλους, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις των άρθρων 17 έως 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.
Άρθρο 21 "Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου αυτού και εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004
2.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να:
 1. απαιτεί από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και τους αναδόχους ή συμβούλους να συμπεριλάβουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία των επενδυτών
 2. απαιτεί από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να της παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα
 3. απαιτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, καθώς και από τους αναδόχους ή συμβούλους στους οποίους έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή για διαπραγμάτευση, να της παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα
 4. αναβάλλει μία δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχει βάσιμες υπόνοιες να θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου
 5. απαγορεύει μια δημόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή έχει βάσιμες ενδείξεις να θεωρεί ότι, ενδεχομένως, θα παραβιαστούν
 6. ζητεί από τη σχετική οργανωμένη αγορά να αναστείλει τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχει βάσιμες ενδείξεις να θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου
 7. απαγορεύει τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφόσον διαπιστώσει ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου
 8. απαγορεύει ή αναστέλλει μία διαφήμιση για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που έχει βάσιμες ενδείξεις να θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου
 9. δημοσιοποιεί ότι πρόσωπο που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο
3.  
  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ΄ έως η΄ της παραγράφου 2. Στις περιπτώσεις αυτές η σχετική απόφαση εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 22 "Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών"
1.  
  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών κατά την άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού. Ιδίως, ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών στις περιπτώσεις που ο εκδότης υπόκειται σε περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές καταγωγής λόγω των διαφορετικών κατηγοριών κινητών αξιών που έχει εκδώσει ή στις περιπτώσεις στις οποίες η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου μεταφέρεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους. Εάν απαιτείται αναστολή ή απαγόρευση της διαπραγμάτευσης κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλα κράτη - μέλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι και να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους καταγωγής από το αρχικό στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης, ιδίως όταν πρόκειται για νέα ή μη συνήθη είδη κινητών αξιών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητά πληροφορίες από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής για κάθε στοιχείο που αφορά την αγορά που είναι εγκατεστημένη ή λειτουργεί στο έδαφός του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητά τη γνώμη από διαχειριστές των οργανωμένων αγορών, ιδίως όταν αποφασίζει να ζητήσει από την οργανωμένη αγορά να αναστείλει ή να απαγορεύσει τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών.
Άρθρο 23 "Προληπτικά μέτρα"
1.  
  Εάν η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί παρατυπίες από τον εκδότη ή από τους Αναδόχους ή Συμβούλους στους οποίους ανατέθηκε η δημόσια προσφορά ή ότι έχουν παραβιαστεί οι υποχρεώσεις που υπέχει ο εκδότης του οποίου οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, γνωστοποιεί αυτές τις διαπιστώσεις στην αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής
2.  
  Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε η αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, ο εκδότης ή ο Ανάδοχος ή Σύμβουλος στον οποίο έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά εξακολουθούν να παραβιάζουν τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής
Άρθρο 24 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει ιδίως υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η παράβαση για πρόκληση ζημίας στους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τον τυχόν προσπορισμό κέρδους από τον παραβάτη και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο
Άρθρο 25 "Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο"
1.  
  Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 6 ευθύνονται έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητα των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 6 ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου
2.  
  Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαιτιότητας των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 6 και της ζημίας
3.  
  Τα υπεύθυνα πρόσωπα του άρθρου 6 φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας
4.  
  Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των υπευθύνων προσώπων του άρθρου 6 παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των προσώπων του άρθρου 6 έναντι των επενδυτών για κάθε πταίσμα ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου με βάση τις γενικές διατάξεις
6.  
  Κάθε ρήτρα ή συμφωνία για τον περιορισμό της ευθύνης ή την απαλλαγή των προσώπων του άρθρου 6 είναι άκυρη έναντι των επενδυτών
7.  
  Αστική ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης και της μετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια με τα λοιπά μέρη του ενημερωτικού δελτίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 26 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα και των οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μπορούν να επιλέξουν την αρμόδια αρχή τους σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και κοινοποιούν την απόφασή τους στην αρμόδια αρχή του επιλεγέντος κράτους - μέλους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005
2.  
  Πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονταν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στην περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του π.δ. 52/1992, μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ομολογίες ή άλλες ισοδύναμες με ομολογίες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη στην Ελλάδα μέχρι την 31.12.2008 κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.
Άρθρο 27 "Θέματα Ε.Χ.Α.Ε."
1.  
  Επιτρέπεται η συγχώνευση, με οποιονδήποτε τρόπο, των ειδικώς ρυθμιζόμενων από την κείμενη νομοθεσία ανώνυμων εταιρειών «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), «Χρηματιστήριο Αθηνών» (Χ.Α.), «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών» (Κ.Α.Α.), «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Χ.Κ.Θ.) εφαρμοζομένων των κοινών διατάξεων περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών.
2.  
  Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα ή η νέα εταιρεία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων εταιρειών, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η απορροφώσα ή η νέα εταιρεία υπεισέρχεται στις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄), οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και δεσμεύουν την απορροφώσα ή τη νέα εταιρία έναντι των τρίτων προσώπων που συμμετείχαν στις συγχωνευόμενες εταιρίες ή στα συστήματά τους ή ήσαν μέλη των συγχωνευόμενων εταιριών και αντίστροφα. Όπου στους κανονισμούς αυτούς αναφέρονται οι συγχωνευόμενες εταιρίες νοείται η απορροφώσα ή η νέα εταιρία. Η απορροφώσα ή η νέα εταιρεία οφείλει να τροποποιεί το σκοπό και την επωνυμία της, ανάλογα με τις δραστηριότητες των συγχωνευόμενων εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
3.  
  Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά αναφέρονται οι συγχωνευόμενες εταιρίες νοείται εφεξής η απορροφώσα ή η νέα εταιρία. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η εποπτεία επί των συγχωνευόμενων εταιρειών ασκείται επί της απορροφώσας ή της νέας εταιρείας.
4.  
  Το προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιριών μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να μεταφέρεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη μέχρι πέντε υφιστάμενων οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την εξειδικευμένη εμπειρία και την προϋπηρεσία των υποψηφίων. Η αίτηση μεταφοράς υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται κατατάσσονται σε κατηγορία και βαθμό ανάλογα με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους που παρασχέθηκε στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους.
Άρθρο 28 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται οι διατάξεις: (α) του π.δ. 348/ 1985 (ΦΕΚ 125 Α΄), (β) του π.δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22 Α΄), (γ) του π.δ. 52/ 1992 (ΦΕΚ 22 Α΄), (δ) της ΥΠΕΘΟ 105539/Β/965/28.12.1995 (ΦΕΚ 1098 Β΄), (ε) του άρθρου 3α του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α΄), (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 1969/1991 και (ζ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) αφότου ίσχυσε.
Άρθρο 29 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-10-17 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/257
2016-09-06 Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου στην προηγουμένη παράγραφο πληροφοριακού δελτίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις
 • Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.
 • Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.
 • Προσφέρονται κινητές αξίες των ανωτέρω εκδοτών με συνολική αξία μικρότερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών.
 • Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ κατ΄ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περίπτωσης α΄της παρούσης παραγράφου ή πιστωτικό ίδρυμα.
 • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας.
 • Προσθήκη
  A/2016/160
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/105539/Β/965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/105539_Β_965 1995
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1979/876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/876 1979
  Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
  Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
  Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
  ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
  Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
  Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
  ΝΟΜΟΣ 2007/3606 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3606 2007
  ΝΟΜΟΣ 2013/4209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/4209 2013
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
  Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 87/ 345/ΕΟΚ. 1992/50 1992
  Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ. 1992/52 1992
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
  Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
  Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
  Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. 2015/4340 2015
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απρ[...]" 2016/4374 2016
  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
  Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 2016/4416 2016
  Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 2018/4548 2018