ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3408

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) από 1ης Ιανουαρίου 2005 καταβάλλεται ως εξής:
 2. Για σύνταξη μέχρι 308 € Επίδομα 15 € » από 308,01 € » 456 € » 17 € » » 456,01 € » 761 € » 27 € » » 761,01 € » 1.100 € » 45 € » » 1.100,01 € » 1.300 € » 46 € » » 1.300,01 € » 1.500 € » 47 € » » 1.500,01 € » 1.800 € » 48 € » » 1.800,01 € » 2.100 € » 49 € » » 2.100,01 € » 2.400 € » 50 € » » 2.400,01 € » 3.000 € » 51 € » » 3.000,01 € » 3.500 € » 53 € » » 3.500,01 € και άνω » 55 €.
 3. Εφόσον το δικαιούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, επίδομα εξομάλυνσης είναι μικρότερο αυτού που καταβαλλόταν την 31η Δεκεμβρίου 2004, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη
2.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2005 ως εξής: 5 Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων και βοηθηματούχων του Δημοσίου γενικά, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό σαράντα τρία επί τοις εκατό (43%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΔΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 167/2000, ΦΕΚ 154 Α΄), αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2005 ως εξής: 2 Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιοδοτούμενων από το Δημόσιο σιδηροδρομικών συνταξιούχων και βοηθηματούχων, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό σαράντα τρία επί τοις εκατό (43%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΔΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύουν, αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2005 σε 93, 166 και 238 ευρώ, αντίστοιχα.
5.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 168/2000, ΦΕΚ 155 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2005 ως εξής: 1 Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους αναπήρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενεργείας, είναι ίση με 1,206% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.
6.  
  Ειδικά για το έτος 2005 και μόνο για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297 Α΄), λαμβάνονται υπόψη αυξημένα σε ποσοστό 3,6%. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά των παραγράφων 2, 3 περ. ζ΄, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της βουλευτικής σύνταξης.
Άρθρο 2
1.  
  Τα ποσά της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2001 μέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110 Α΄), επιστρέφονται από 1ης Ιουλίου 2006, ως εξής: Για συνολικό ποσό επιστροφής μέχρι 200,00 €, εφάπαξ. Για ποσό από 200,01 € έως 300,00 €, σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Για ποσό από 300,01 € έως 400,00 €, σε τρεις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Για ποσό από 400,01 € έως 500,00 €, σε τέσσερες ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Για ποσό από 500,01 € και άνω, σε πέντε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε αυτές βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄).
3.  
  Τα ποσά της ειδικής μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1999 μέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων των φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) και 39 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004, επιστρέφονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.  
  Ποσά που οφείλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, σε όσους συνταξιούχους πέθαναν, καταβάλλονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτές, στα δικαιούχα της σύνταξης πρόσωπα, και αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι, στους κληρονόμους, εφόσον οι τελευταίοι υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μέσα σε ένα εξάμηνο από την ισχύ του νόμου αυτού
5.  
  Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται των κρατήσεων φόρου εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλης κράτησης ή εισφοράς υπέρ Δημοσίου και φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
Άρθρο 3
1.  
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παρ. 8 περ. α΄ του άρθρου 10 του ν. 3075/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Στον παραπάνω αξιούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες ή υπηρέτησαν ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α΄ βαθμίδας των παραπάνω αναφερόμενων ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών επί μία τετραετία και υπό τον όρο της εξαγοράς.
 3. Η περ. β΄ της παρ. 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παρ. 8 περ. β΄ του άρθρου 10 του ν. 3075/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 3 Εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης έχουν και χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων ετών, υπό τον όρο της εξαγοράς ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α΄ βαθμίδας σε ανεξάρτητα Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα, η αμέσως ανωτέρω σύνταξή τους προσαυξάνεται κατά τόσα τριακοστά πέμπτα ποσοστού του μηνιαίου συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά περίπτωση, όσα τα έτη της υπηρεσίας αυτής.
2.  
  Τα πρώτα εδάφια των περιπτώσεων β΄ των παραγράφων 1 των άρθρων 5 και 31 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000) τροποποιούνται ως εξής: 1 Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και του συνταξιούχου είτε αυτά γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά είτε αναγνωρίσθηκαν είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους από μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία, τα μεν κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω.
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον δεν ρυθμίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε πριν από τη γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή μισθού πέρα από το δίμηνο.
4.  
 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 των άρθρων 18 και 46 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καταργούνται και οι ακολουθούσες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 97 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ. 168/2000) καταργούνται και τα ακολουθούντα άρθρα αναριθμούνται αναλόγως.
 3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων καταργούνται και οι ακολουθούσες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
5.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων του άρθρου 27, εφόσον δεν ρυθμίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε πριν από τη γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή μισθού πέρα από το δίμηνο.
6.  
  Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω που διανύθηκε στην Κορέα, καθώς και στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α΄).
7.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται επίσης η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ συντάξεων σε άγαμα παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους εφόσον σπουδάζουν, οπότε εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα αυτού ή είναι ανίκανα κατά ποσοστό 80% και άνω.
8.  
  Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 8 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) εφόσον αυτοί έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31.5.1999 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία.
9.  
  Οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καταργούνται.
10.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η σύζυγος και τα τέκνα αυτού που καταδικάστηκε για αδίκημα της περ. β΄ του άρθρου 62 του Κώδικα αυτού, δικαιούνται με τους όρους αυτού του Κώδικα τη σύνταξη που τους ανήκει σαν αυτός που καταδικάστηκε να είχε πεθάνει και εφόσον ο ίδιος είχε αποκτήσει δικαίωμα με βάση τα έτη της υπηρεσίας του.
11.  
  Η περ. β΄της παρ. 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και η περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 106 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων καταργούνται και οι ακολουθούσες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 6 Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών εντός έτους από την έκδοσή τους, καθώς και από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έτους από την κοινοποίησή τους.
13.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και της παρ. 3 του άρθρου 107 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής: Υποθέσεις για συντάξεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα με τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως και 7 αυτού του άρθρου, μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση σε πρώτο βαθμό με αίτηση των ενδιαφερομένων ή του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων, εφόσον αυτοί επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε μετά τη χρονολογία έκδοσης της οριστικής πράξης ή απόφασης, η οποία προσβάλλεται.
14.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής: Προκειμένου περί πράξεων αναπροσαρμογής συντάξεων που αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, ως ημερομηνία κοινοποίησής τους θεωρείται η εξηκοστή ημέρα από την ημερομηνία που φέρουν οι πράξεις αυτές.
15.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, καθώς και της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους.
16.  
  Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα τέκνα είτε γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά είτε αναγνωρίσθηκαν, τα μεν κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω.
17.  
  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής: 3 Οι ανάπηροι του άμαχου πληθυσμού, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 έως 80 του Κώδικα αυτού, εφόσον επικαλούνται επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, που οφείλεται στην εξέλιξη της πάθησης για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν, δικαιούνται με αίτησή τους να επανεξετασθούν από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) Οι επανεξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2).
18.  
  Στο τέλος του άρθρου 113 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 αυτού του άρθρου έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από το Δημόσιο με βάση ειδικές διατάξεις Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, οι συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ν.1518/1985, καθώς και οι συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων εφόσον όλοι αυτοί έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 8 του ν. 2703/1999, εφόσον έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31.5.1999 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία.
19.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται για μία μόνο φορά επανεξέταση από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 77 έως 80 του Κώδικα αυτού.
20.  
 1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω ανικανότητας, παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002, κατά περίπτωση.
 3. Η χορήγηση του επιδόματος ανικανότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ισχύος του νόμου αυτού μήνα
21.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992, που αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 3 Αν για κάποια από τις υπηρεσίες της προηγού- μενης παραγράφου έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄), 4 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α΄),15 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), 18 παρ. 3 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 69 του παρόντος. .
22.  
  Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002, έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του π.δ. 166/2000.
23.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων.
24.  
  Αν αναληφθούν ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων, τα οποία έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό αυτόν κατά το μετά το θάνατό τους χρόνο, αυτά καταλογίζονται σε βάρος των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Προκειμένου για ποσά που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ, επιβάλλεται και πρόστιμο μέχρι του ποσού της σύνταξης τριών μηνών.
25.  
  Η τυχόν καταβαλλόμενη διαφορά της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α΄), των παραγράφων 10 των άρθρων 1 και 4, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2592/1998 και της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2703/1999, διατηρείται μέχρι την εξάλειψή της από την αύξηση της σύνταξης λόγω αλλαγής των συνταξιοδοτικών στοιχείων υπολογισμού της.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις των Κωδίκων Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων, καθώς και του ν. 2084/1992, που αναφέρονται στη χήρα σύζυγο, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το χήρο σύζυγο.
2.  
 1. Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις Υπηρεσιών ή φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν το προηγούμενο της μετάταξης ή μεταφοράς τους ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται.
 2. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται.
 3. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.
 4. Η ασφαλιστική-συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού που έχει μεταταγεί ή μεταφερθεί προ της ισχύος του νόμου αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα
 5. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο
 6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 15, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καταργούνται.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων τροποποιούνται ως εξής: 5 Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας α) σπαστική ή υστερική παραπληγία, β) αχρηστία των δύο χεριών, γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100% και δ) πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μια 100% και οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10%, καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται και επίδομα που υπολογίζεται σε ποσοστό 40% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
3.  
  Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καταργούνται.
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 11 Το επίδομα της παραπάνω παραγράφου 5 δικαιούνται και τα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και αυτά του τέταρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26.
5.  
  Οι συντάξεις που έχουν κανονιστεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού
Άρθρο 6 "Έκταση εφαρμογής – Οικονομικά αποτελέσματα"
1.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄), εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των προηγούμενων άρθρων και του παρόντος αρχίζουν από την ισχύ του νόμου αυτού, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.
Άρθρο 7
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 ως εξής: 2 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθμού με τον οποίο εμισθοδοτείτο κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το επίδομα ειδικών συνθηκών της παρ Α10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), και προκειμένου για αξιωματικούς από το βαθμό του ταξιάρχου και άνω, καθώς και των αντιστοίχων, και το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις.
2.  
  Οι καταβαλλόμενες, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεις των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και των οικογενειών όσων από αυτά έχουν πεθάνει αναπροσαρμόζονται, από 1ης Σεπτεμβρίου 2005, οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
3.  
  Η διαφορά μεταξύ της κανονιζόμενης ή της αναπροσαρμοζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 και της σύνταξης που προκύπτει με βάση τις αντικαθιστώμενες διατάξεις θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου αυτού
4.  
  Το επίδομα ειδικών συνθηκών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου αυτού υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου
Άρθρο 8
1.  
  Οι συντάξεις των στρατιωτικών που εξήλθαν της Υπηρεσίας μέχρι 30.6.2002 αναπροσαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2005 οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύν- σεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 και 37 του ν. 3016/2002, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τις οικογένειες όσων από τους συνταξιούχους της προηγούμενης παραγράφου έχουν αποβιώσει
3.  
 1. Η εκάστοτε διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της σύνταξης που καταβάλλεται κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2005 θα καταβληθεί σταδιακά ως εξής:
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να χορηγείται ως προκαταβολή ποσό έναντι της δικαιούμενης διαφοράς εφόσον μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπροσαρμογής
 3. Το 10% » από 1ης Ιουλίου 2006
 4. Το 18% » από 1ης Ιανουαρίου 2007
 5. Το 24% » από 1ης Ιουλίου 2007 και
 6. Το υπόλοιπο 36% » από 1ης Ιανουαρίου 2008
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα γενικά για τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία, καθώς και τα Ταμεία Πρόνοιας
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 10 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) καταργείται.
2.  
  … β. από 1.1.2005 έως 31.12.2005 ποσοστό 77%.
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η διαπίστωση και ο καθορισμός των ωρών υπερωριακής, νυκτερινής ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις των Γραφείων αυτών, θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην αρχή κάθε έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις:». Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2004. 4 Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 που ορίζει τα εξής:« 7 1 Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση ή κατά μήνα, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κ.λπ., ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης, που προβλέπεται για τα μέλη της παραγράφου 2 γ. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα εξακολουθούν να ισχύουν. 2 Οι μετέχοντες στην Επιτροπή Αναγνώρισης Διάρκειας Συντάξιμης Υπηρεσίας (παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2320/1995 και παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998) και στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998) εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 γ.» Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2005. 5 Στο άρθρο 51 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), προστίθεται παράγραφος Α10, ως εξής:« 10 Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 57,60 € μετά την ολοκλήρωση της τμηματικής καταβολής τους, η οποία ορίζεται ως εξής. 1 Από 1.9.2005, καταβάλλεται ποσό δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (14,40 €). 2 Από 1.9.2006, καταβάλλεται ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (28,80 €). 3 Από 1.9.2007, καταβάλλεται ποσό σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (43,20 €). 4 Από 1.9.2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (57,60 ).Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας. .
4.  
  … β. από 1.1.2005 έως 31.12.2005 ποσοστό 66%.» Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2005.
6.  
  Η περ. β΄ των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 53 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:«
Άρθρο 10 "Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους της ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε."
1.  
  Μισθωτοί της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται ύστερα από αίτησή τους ή μονομερώς από τον εργοδότη ή λύεται λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου ή πτώχευσης της εταιρείας, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 7 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄), με εξαίρεση τις παραγράφους 11 και 12 περίπτωση α΄ αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄).
Άρθρο 11
1.  
  Οι μεταλλωρύχοι της ΤVΧ Ηellas Α.Ε., των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και έχουν συμπληρώσει 2.700 βαρέα ένσημα στις υπόγειες στοές των μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και δεν έχουν επαναπροσληφθεί, δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
2.  
  Η ειδική επιδότηση ανεργίας διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και δεν υπερβαίνει τους 72 μήνες. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €). Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2006, κατά το ποσό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.
3.  
  Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση και θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων. Οι εισφορές για την κύρια και επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου του 2002 στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των ιδίων αποδοχών.
4.  
  Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10 του ν. 1654/1986. Ο χρόνος επιδότησης δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 του ν. 997/1979.
5.  
  Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεων των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης του επιδοτούμενου. Οι μεταλλωρύχοι της ΤVΧ Ηellas Α.Ε. που εντάσσονται στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας εξαιρούνται από το ειδικό τοπικό πρόγραμμα του άρθρου 47 του ν. 3220/2004.
6.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι δαπάνες που προκαλούνται από την κάλυψη των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της δαπάνης από την ειδική επιδότηση ανεργίας και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 24 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 24
  1.  
   Άρθρο 24 Δ22 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
  1. Τμήμα Μισθολογίου Τακτικού Προσωπικού Δημο­σίου.
  2. Τμήμα Αποδοχών Τακτικού Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
  3. Τμήμα Αποδοχών Προσωπικού που μισθοδοτείται με Ειδικά Μισθολόγια.
  2.  
   Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μισθολογίου αναφέρεται στα πιο κάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής
  1. Τμήμα Μισθολογίου Τακτικού Προσωπικού Δημοσίου.
  2. Μελέτη των όρων εργασίας και αμοιβής γενικά των μόνιμων, πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείων και Περιφερειών, συλλογή στοιχείων για τις κατηγορίες αυτές υπαλλήλων, εκπόνηση εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση των λύσεων αυτών, καθώς και υπολογισμός του κόστους για όλες τις προτεινόμενες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις.
  3. Μελέτη των διατάξεων, που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους, που υπηρετούν ή μεταβαίνουν στην αλλοδαπή, καθώς και των αποδοχών και αποζημιώσεων τους, γενικά.
  4. Μέριμνα για την κατάρτιση των σχετικών διατάξεων, τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερμηνεία των σχετικών με τα θέματα αυτά διατάξεων, παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους, από όλες τις Υπηρεσίες.
  5. Παροχή απόψεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (Δ21), σχετικά με μισθολογικά ζητήματα όλων των ανωτέρω στα νομοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
  6. Τμήμα Αποδοχών Τακτικού Προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Μελέτη των όρων εργασίας και αμοιβής γενικά των μόνιμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., συλλογή στοιχείων για τις κατηγορίες αυτές υπαλλήλων, εκπόνηση εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση των λύσεων αυτών, καθώς και υπολογισμός του κόστους για όλες τις προτεινόμενες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις.
  7. Μελέτη των διατάξεων, που ισχύουν για τους ανωτέρω, που υπηρετούν ή μεταβαίνουν στην αλλοδαπή, καθώς και των αποδοχών και αποζημιώσεων τους, γενικά.
  8. Μέριμνα για την κατάρτιση των σχετικών διατάξεων, τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερμηνεία των σχετικών με τα θέματα αυτά διατάξεων, παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της, από τις Υπηρεσίες.
  9. Συγκέντρωση στοιχείων για τις κάθε είδους αποδοχές του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
  10. Μέριμνα για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
  11. Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή των ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και εκπροσώπηση του Δημοσίου στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, για την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
  12. Συλλογή στοιχείων και μελέτη των όρων εργασίας και αμοιβής των απασχολουμένων στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), για ειδικότητες, που ενδιαφέρουν το Δημόσιο.
  13. Παροχή απόψεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (Δ21), σχετικά με μισθολογικά ζητήματα όλων των ανωτέρω στα νομοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
  14. Τμήμα Αποδοχών Προσωπικού που μισθοδοτείται με Ειδικά Μισθολόγια.
  15. Μελέτη των όρων εργασίας και αμοιβής γενικά των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ιατρών του Ε.Σ.Υ., διπλωματικών υπαλλήλων, Αρχιερέων, Μουσικών, εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ν., ΑΣΠΑΙΤΕ, προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και λοιπών κατηγοριών, που μισθοδοτούνται με ειδικά μισθολόγια, συλλογή στοιχείων για τις κατηγορίες αυτές, εκπόνηση εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση των λύσεων αυτών, καθώς και υπολογισμός του κόστους για όλες τις προτεινόμενες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις.
  16. Μελέτη των διατάξεων, που ισχύουν για τους ανωτέρω, που υπηρετούν ή μεταβαίνουν στην αλλοδαπή, καθώς και των αποδοχών και αποζημιώσεών τους, γενικά.
  17. Μέριμνα για την κατάρτιση των σχετικών διατάξεων και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές όλων των ανωτέρω, ερμηνεία των σχετικών με τα θέματα αυτά διατάξεων, παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους από όλες τις Υπηρεσίες.
  18. Έλεγχος, εισήγηση και μέριμνα για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σε κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό αποζημίωσης συλλογικών οργάνων, οδοιπορικών εξόδων και άλλων ειδικών αποζημιώσεων ή παροχών για το ανωτέρω προσωπικό.
  19. Παροχή απόψεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. (Δ21), σχετικά με μισθολογικά ζητήματα όλων των ανωτέρω στα νομοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 13
1.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) Η μείωση των τιμών κατά το προηγούμενο εδάφιο επιτρέπεται, εφόσον παρέλθει ένα έτος από την κυκλοφορία ενός ή περισσοτέρων φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και τα προϊόντα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κυκλοφορούν σε ικανοποιητικό βαθμό στην ελληνική αγορά Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, για τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων το πρώτο Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους έχει λήξει από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, των οποίων το πρώτο Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας τους έχει λήξει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1997, εξετάζονται και καθορίζονται κατά περίπτωση. 2 Για την επαλήθευση της τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα, ερευνώνται οι τιμές πώλησής του στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την Ελβετία, όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν Ειδικότερα, για την ανωτέρω επαλήθευση λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους, η οποία προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος σε δύο κράτη, που ήταν μέλη της Ε.Ε. πριν την 1.5.2004, στα οποία περιλαμβάνεται και η Ελβετία και σε ένα κράτος - μέλος, από τα δέκα (10) νέα κράτη - μέλη, που προσχώρησαν στην Ε.Ε. την 1.5.2004 Στην τιμή που προκύπτει κατά το προηγούμενο εδάφιο, προστίθενται τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.
2.  
  Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, άλλα από την τιμή του προϊόντος τους, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που καθορίζεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που κρίνονται αναγκαία για τον καθορισμό της αρχικής τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όσοι αποκρύπτουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που δηλώνεται από τη φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα εφαρμόστηκε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν επηρεάζει την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υφίστανται από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή και είσπραξη του προστίμου, κατά την παράγραφο αυτή, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
3.  
  Η διαφορά μεταξύ της ανώτατης ασφαλιστικής τιμής και της καθαρής τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, επί την ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους κάθε ασφαλιστικού ταμείου και των ασφαλισμένων του Δημοσίου κατά το προηγούμενο έτος, όπως οι τιμές αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε κάθε δικαιούχο ασφαλιστικό ταμείο, με μέριμνα και ευθύνη αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ρυθμίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την επιστροφή της ανωτέρω διαφοράς στα δικαιούχα ασφαλιστικά ταμεία.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία του ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων της αγορανομικής νομοθεσίας που διέπουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο αυτό, ο τρόπος και η προθεσμία παροχής και συλλογής των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
5.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, που αποτελείται από.Ένα (1) μέλος, που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 2. Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Φ., που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
 7. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-11-04 Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/272
2010-03-31 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, άλλα από την τιμή του προϊόντος τους, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που καθορίζεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή.
Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Αντικατάσταση
A/2010/53
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1518 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1518 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1654 1986
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις. 2004/3245 2004
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3395 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/96 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/166 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/167 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/168 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης. 2006/3457 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις. 2007/3622 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 2010/3840 2010
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016