ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3409

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής – Εποπτεία"
1.  
  Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα και στις λοιπές περιοχές αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν. με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής ή αθλητικών σκοπών, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).
Άρθρο 2 "Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.)"
1.  
  Στις καταδύσεις αναψυχής οπουδήποτε και αν διενεργούνται εφαρμόζονται τα εκάστοτε σε ισχύ Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (π.δ. 39/2001, ΦΕΚ 28 Α΄) που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών και εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών, στις απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, καθώς και στα εξαρτήματα κατάδυσης και αναπνευστικού εξοπλισμού.
Άρθρο 3 "Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών"
1.  
  Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών (Οργανισμός) είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδία που ασκεί, σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Ε.Π.Κ.Α.) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις εξής δραστηριότητες: α) Καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής το οποίο παρέχει για εφαρμογή σε Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, που αναγνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σχήμα εκπαίδευσης που διαθέτει και εφαρμόζει. β) Ελέγχει και εξουσιοδοτεί Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης, σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμά του και τηρεί σχετικούς καταλόγους των αναγνωριζόμενων από αυτόν Παροχέων και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
1.  
  Για την αναγνώριση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδίας ως Οργανισμού πρέπει το πρόσωπο αυτό να:
 1. έχει έδρα σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),.
 2. διατηρεί νόμιμο γραφείο εκπροσώπησής του στην Ελλάδα για τη λειτουργία του Οργανισμού,
 3. είναι πιστοποιημένο από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης προϊόντων των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 4. Ο φορέας αυτός πιστοποίησης πρέπει να έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από άλλον εθνικό φορέα διαπίστευσης-μέλος της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLΑ) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ),.
 5. μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης,
 6. έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να είναι πολίτης κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή πολίτης άλλου κράτους, ο οποίος έχει το δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
  • Να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να μην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση στην Ελλάδα και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα
  • Να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και να μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς προς αυτές δραστηριότητες.
  • Για την αναγνώριση υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και από αποδεικτικό είσπραξης τέλους τριών χιλιάδων ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση αναγνώρισης, καθώς και οι εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να παραταθεί η προθεσμία έκδοσης της απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης Οργανισμού από τον Αρχηγό Λ.Σ.
3.  
  Η απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εκδίδεται εντός διμήνου, από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, που, για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ. ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δύο, επίσης, μηνών.
4.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., η απόφαση αναγνώρισης ανακαλείται:.
 1. αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή
 2. στην περίπτωση της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.
 3. Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της.
Άρθρο 5
1.  
  Ο Οργανισμός υποχρεούται να:
 1. δηλώνει αμέσως και εγγράφως στο Υ.Ε.Ν. οποιαδήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου ή την παύση λειτουργίας του,.
 2. υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κατάσταση των εξουσιοδοτημένων από αυτόν Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής,.
 3. υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν. κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, υπηκοότητα) των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν από αυτόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, πιστοποιητικά εκπαίδευσης ως εκπαιδευτών αυτοδυτών και ως ερασιτεχνών αυτοδυτών στην Ελληνική Επικράτεια,.
 4. παρέχει στο Υ.Ε.Ν., όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο και πληροφορία που διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Εάν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εισηγείται στον Αρχηγό Λ.Σ. την ανάκληση της απόφασης που αναγνωρίζει τον Οργανισμό και του επιτρέπει να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 3 στην Ελλάδα. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της εισήγησης εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. Κατά της απόφασης που ανακαλεί την αναγνώριση του Οργανισμού ασκείται προσφυγή στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής (Καταδυτικά Κέντρα, Σχολές Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες:
 1. εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί,
 2. οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης,
 3. εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού
2.  
 1. Οργανωμένη κατάδυση είναι η υπηρεσία μεταφοράς, υποβρύχιας συνοδείας, επιτήρησης και υποστήριξης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής σε αυτοδύτες, οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εμπειρία σε επίπεδο ανάλογο με την καταδυτική δραστηριότητα
 2. Καθοδηγούμενη κατάδυση είναι η οργανωμένη κατάδυση κατά την οποία οι αυτοδύτες συνοδεύονται από τον Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή προστηθέντα αυτού, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Ε.Π.Κ.Α.
Άρθρο 7
1.  
  Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου παρέχονται από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής:
 1. Ύστερα από άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.
 2. Μπορούν, επίσης, να ασκούνται και σε περιοχές αρμοδιότητας άλλων Λιμενικών Αρχών ύστερα από έγκρισή τους, που παρέχεται αμέσως, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι της παραγράφου 3, οι οποίοι όμως πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.
 3. Σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. του άρθρου 2, και.
  • Για υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού από τον οποίο έχουν εξουσιοδοτηθεί
  • Για υπηρεσίες οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης μετά από πιστοποίηση των υπηρεσιών του Παροχέα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ εθνικά πρότυπα παροχής καταδυτικών υπηρεσιών
  • Για υπηρεσίες εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού μετά από πιστοποίηση καταδυτικού εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Ε.Π.Κ.Α. για τον καταδυτικό εξοπλισμό.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου από τη Λιμενική Αρχή, οι ειδικές απαγορεύσεις και περιορισμοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, την ισχύ της, η μορφή, το περιεχόμενο των πιστοποιητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
3.  
  Η Λιμενική Αρχή με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.Ε.Ν. μπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευομένων ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρονικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών από τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.
4.  
  Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση ανανέωσης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2, πρέπει να υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της άδειας. Για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας, καταβάλλεται τέλος χιλίων ευρώ και πεντακοσίων ευρώ αντίστοιχα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
5.  
  Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους του ενός Οργανισμούς
6.  
  Η άδεια του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής αφαιρείται:
 1. Προσωρινά:
 2. 1) για χρονικό διάστημα ενός μηνός, αν επιβληθούν οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και 2) για χρονικό διάστημα τριών μηνών, αν επιβληθούν κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 μέσα σε ένα χρόνο από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση
 3. Οριστικά αν:
 4. 1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, 2) παρέλθουν έξι μήνες από την ανάκληση της εξουσιοδότησης ή την παύση της λειτουργίας του Οργανισμού, του οποίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζει και δεν υποβάλει στη Λιμενική Αρχή εξουσιοδότηση από άλλον Οργανισμό ή την απόφαση αναγνώρισης ικανότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, 3) σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής και υπαιτιότητας του ιδίου ή προστηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες
Άρθρο 8 "Μητρώο Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής"
1.  
  Στο Υ.Ε.Ν. τηρείται Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής. Ο αύξων αριθμός μητρώου καταχωρείται στο έντυπο της άδειας. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί αποκλειστικά σε έναν Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και παραμένει δεσμευμένος ακόμα και σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή οριστικής αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας. Στο Μητρώο καταχωρούνται, επίσης, οι ανανεώσεις των αδειών των Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, οι επιβαλλόμενες σε αυτούς κυρώσεις, καθώς και η προσωρινή ή και οριστική ανάκληση των αδειών.
Άρθρο 9
1.  
  Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 1. Για εκπαιδευτές
 2. Για ερασιτέχνες
2.  
  Τα Ε.Π.Κ.Α. προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα των πιστοποιητικών κάθε κατηγορίας, όπως και τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους.
3.  
  Πιστοποιητικά ερασιτεχνών αυτοδυτών ή εκπαιδευτών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους
4.  
  Κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει εκδοθεί από Οργανισμό ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Κέντρο Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης του υπ’ αριθ. 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, μπορούν να συμμετέχουν σε καταδύσεις αναψυχής συνοδευόμενοι από Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.
5.  
  Πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λ.Σ. με ειδικότητα υποβρυχίου καταστροφέα ή υποβρυχίων αποστολών, αναγνωρίζονται ως ισότιμα της κατώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών ανώτερης κατηγορίας.
6.  
  Πτυχία των αποφοίτων της Σχολής Δυτών Καλύμνου αναγνωρίζονται ως ισότιμα της ανώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύτες κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
7.  
  Όποιος εκπαιδεύεται για να αποκτήσει πιστοποιητικό ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο μικρότερης ηλικίας και οπωσδήποτε όχι μικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Ε.Π.Κ.Α., εκπαιδεύεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Το πρόσωπο αυτό συμπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Ε.Π.Κ.Α.
Άρθρο 10
1.  
  Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Κλάδου Λιμενικής Αστυνομίας, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.), τον Τμηματάρχη του Α΄ Τμήματος της Δ.Λ.Α. του Υ.Ε.Ν., έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) και έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). Αν μέχρι την 30.4.2006 δεν έχει αναγνωρισθεί Οργανισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και μέχρι την αναγνώριση ενός τουλάχιστον Οργανισμού, η επιτροπή με απόφασή της αναγνωρίζει τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ως ικανούς να παρέχουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες του άρθρου 6 με την προϋπόθεση εφαρμογής των Ε.Π.Κ.Α. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας.
3.  
  Τροποποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 και των εδαφίων α΄, β΄, κ΄και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του π.δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101 Α΄), οι οποίες είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 265/2003 (ΦΕΚ 237 Α΄) και οι οποίες έχουν ως εξής: 1.«β. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.» 2.«α) Στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.»«.
 1. Στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων – Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.»«.
 2. Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.»«.
 3. Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.».
Άρθρο 11
1.  
  Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα με αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια μέσα, χάριν αναψυχής, επιτρέπεται σε όλη την επικράτεια, ενώ απαγορεύεται: α) σε προσδιορισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θαλάσσιες περιοχές εναλίων αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 15 του ν. 3028/ 2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και β) σε συγκεκριμένα οικολογικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα σύμφωνα με τους νόμους 1650/1986, 3044/2002 και την κ.υ.α. 33318/3028/1998. Η οριοθέτηση πραγματοποιείται αντιστοίχως με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να χαρακτηρίζονται ως υποβρύχια μουσεία, στα οποία επιτρέπεται καθοδηγούμενη κατάδυση, πάντα με συνοδεία δυτών φυλάκων αρχαιοτήτων ή αρχαιολόγων.
2.  
  Οι καταδύσεις αναψυχής με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύονται σε περιοχές:
 1. διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων,
 2. γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεμικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
 3. διενέργειας πλόων εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σε απόσταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν των σημείων εκκίνησής τους,
 4. όπου επιβάλλονται απαγορεύσεις από νομοθετήματα κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή από τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας ή τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών τους,
 5. όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστημένα συστήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας,
 6. όπου η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων
3.  
  Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παροχής μεμονωμένων υπηρεσιών μεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών, εφόσον ο διαφημιζόμενος δεν κατέχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 άδεια
4.  
  Οι καταδύσεις αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση και μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της Λιμενικής Αρχής. Αν οι καταδύσεις αυτές διενεργούνται με παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία μπορεί να μην επιτρέπει συγκεκριμένη κατάδυση, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας πλοίων ή προσώπων.
5.  
  Απαγορεύονται οι καταδύσεις με αυτόνομη καταδυτική συσκευή σε πρόσωπα που δεν κατέχουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από Οργανισμό του άρθρου 3 χωρίς την παροχή υπηρεσιών Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
6.  
  Στους αυτοδύτες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή απαγορεύεται η:
 1. αλιεία με ψαροτούφεκο ή με άλλο μέσο, η συλλογή, όχληση και καταστροφή μεμονωμένων στοιχείων των ειδών της μικροπανίδας, μικροχλωρίδας, πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και οι ενέργειες που θα αλλοιώσουν – αναστείλουν τις οικολογικές διεργασίες στο οικοσύστημα της περιοχής,
 2. ύπαρξη στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο που τους συνοδεύει αλιευτικού εργαλείου υποβρύχιας αλιείας, καθώς και αλιευμάτων ή άλλων ζωικών ή φυτικών υδρόβιων οργανισμών,
 3. ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφηση αντικειμένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας, που βρίσκονται στο βυθό,
 4. φωτογράφηση και κινηματογράφηση σε περιοχές που απαγορεύονται οι καταδύσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας και
 5. κατάδυση χωρίς τη συνοδεία και άλλου αυτοδύτη
7.  
  Κάθε αυτοδύτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αν εντοπίσει αντικείμενα αρχαιολογικού ή αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ναυάγια
8.  
  Σε ειδικό ιστό του πλοίου που συνοδεύει αυτοδύτες αναρτάται η σημαία του γράμματος «Α», όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του Διεθνή Κώδικα Σημάτων 1969, ή η διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη με άσπρη διαγώνια γραμμή)
9.  
  Αυτοδύτες που απομακρύνονται σε οριζόντια απόσταση, μεγαλύτερη από πενήντα μέτρα από το πλοίο που τους συνοδεύει ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη συνοδεία πλοίου, υποχρεούνται να φέρουν στην επιφάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώματος πορτοκαλί με το ειδικό σήμα ή τη διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία της προηγούμενης παραγράφου
10.  
  Όλα τα πλοία και σκάφη οφείλουν να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό μέτρων από το σημείο που βρίσκεται το ειδικό σήμα ή η διεθνώς αναγνωρισμένη σημαία των παραγράφων 8 και 9
Άρθρο 12 "Ασφάλιση"
1.  
  Ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής καλύπτει υποχρεωτικά την αστική του ευθύνη με ασφάλιση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισμένο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό που εδρεύει σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την αστική ευθύνη των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες, καθώς και έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές τους βλάβες. Το κατώτερο ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.ν. 489/ 1979 (ΦΕΚ 331 Α΄).
Άρθρο 13
1.  
  Ο χαρακτηρισμός «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου» (Π.Ο.Α.Κ.Π.) για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επιστημονικής έρευνας ή έρευνας άλλης μορφής γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 2742/1999 (Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις). Για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Κ.Π. υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2742/1999. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόμενο της αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου. Για τη σύνταξη της ανωτέρω υπουργικής απόφασης συνιστάται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας. Εφόσον για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. Εφόσον η χρήση και η εκμετάλλευση της θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για το χαρακτηρισμό της ως Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και του φορέα αυτού, ενώ, αν η θαλάσσια περιοχή ή μέρος της εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου ΝΑΤURΑ ή σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ή γενικότερα σε φυσική προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, για το χαρακτηρισμό της ως Π.Ο.Α.Κ.Π. απαιτείται η γνώμη και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής της.
2.  
  Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄).
Άρθρο 14
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νομαρχιακά Νοσοκομεία της Χώρας, στα οποία ιδρύονται τμήματα υπερβαρικής ιατρικής
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου, με τους θαλάμους αποσυμπίεσης, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τη στελέχωση και εκπαίδευση του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 15
1.  
  Με ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον μηνών τιμωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και παρέχει ή διαφημίζει υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 άδεια
2.  
  Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που ασκεί τις δραστηριότητες Οργανισμού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
3.  
  Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, στους Οργανισμούς, στους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και στους αυτοδύτες που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.
Άρθρο 16
1.  
  Των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι ερευνητικές καταδύσεις δυτών, επανδρωμένων βαθυσκαφών, αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων ή άλλων υποθαλάσσιων μέσων, που πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
2.  
  Οι ερευνητικές καταδύσεις της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
Άρθρο 17
1.  
  Κάτοχοι πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 (ΦΕΚ 858 Β΄/1994), που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού Λιμένα ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου Κανονισμού ή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 231/1998, μπορούν να παρέχουν σε Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών και οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στον Κανονισμό αυτόν δυνατότητες και με την τήρηση των Ε.Π.Κ.Α. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν άδεια σε ισχύ, λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά την προθεσμία αυτή υποχρεούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους να κατέχουν τις άδειες του νόμου αυτού.
3.  
  Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών που χορηγούνται από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 χορηγούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά την προθεσμία αυτή χορηγούνται πιστοποιητικά εκπαιδευτών αυτοδυτών σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 18 "Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄)"
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/ 2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Υποβολή δήλωσης δρομολόγησης επιβατηγού, επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ή φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού, αν ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ. κριθεί ότι 1 πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου, 2 ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή συμβάσεις του άρθρου όγδοου Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές Μετά το πέρας του χρόνου αυτού το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγιά του σε γραμμή ή γραμμές για τις οποίες η αρμόδια Υπηρεσία έχει ανακοινώσει στον πλοιοκτήτη εγγράφως την αποδοχή εμπρόθεσμης δήλωσής του για τακτική δρομολόγηση, άλλως στην περίπτωση που δεν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση το πλοίο δύναται να συνεχίσει στην ίδια γραμμή ή γραμμές, μέχρι να ενταχθεί στις διαδικασίες εμπρόθεσμης τακτικής δρομολόγησης Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών Αν εντός πέντε ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Άρθρο 19
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/2001 καταργείται.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/ 2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Αν δεν υποβληθούν προτάσεις ή οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ή προκύψουν ανάγκες λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων πλοίου που είχε δρομολογηθεί είτε με τακτική δρομολόγηση είτε με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης συγκοινωνιακών αναγκών, προκηρύσσεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως έξι ετών Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο Η προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς.
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/ 2001, που προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄), καταργείται.
Άρθρο 20 "Παράταση ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄)"
1.  
  Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2008.
Άρθρο 21 "Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις."
1.  
  Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Ειδικότερα, για την πρόσληψη του προσωπικού πλω­τών μέσων, λιμενεργατικού προσωπικού, χειριστών ανυψωτικών-φορτωτικών μηχανημάτων έργων και οδηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ’εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον οκτώ μήνες ανερ­γίας υπολογιζόμενης κάθε φορά από την τελευταία ημε­ρομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμφω­να με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε., αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., μέχρι και τη λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για δοκιμα­στική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), οι εργαζόμενοι αυτοί υποχρεωτικά ασφαλίζο­νται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων θέσεων. Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα σχετικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., για τη δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργαζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνό­λου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομέ­νων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα πρόσλη­ψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρ­θρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ., καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, ΕΛΟΕΝ 1% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδό­τη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και ΤΠΕΝ (ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φορείς. Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυτολό­γησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο.
Άρθρο 21
1.  
  Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως ισχύει. Ειδικότερα, για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού πλωτών μέσων και λοιπού προσωπικού, εκτός διοικητικών θέσεων, για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ’ εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες ανεργίας υπολογιζομένης κάθε φορά από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε., αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ. Οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές και τα σχετικά δικαιώματα υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργαζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνόλου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ., καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, ΕΛΟΕΝ 1% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και ΤΠΕΝ (ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φορείς. Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυτολόγησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο.
Άρθρο 22
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Με όμοια απόφαση οι ιατροί που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις, διατίθενται σε πλοία, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους επιβάτες και στα πληρώματα αυτών, οι δε πλοιοκτήτες υποχρεούνται στην αποδοχή των υπηρεσιών αυτών.
2.  
  Ο διορισμός ιατρών στις συνιστώμενες θέσεις γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), χωρίς να απαιτείται έγκριση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α΄). Επίσης, για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).
3.  
  Οι διοριζόμενοι στις ανωτέρω θέσεις ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύουν και η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόλησή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.
4.  
  Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ιατρών που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
5.  
  Για τους ιατρούς που διατίθενται σε πλοία ισχύουν τα μη οικονομικά κίνητρα που θεσπίζονται για τους ιατρούς που τοποθετούνται σε ιατρεία άγονων και προβληματικών περιοχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄).
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 23
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής αρχής, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, ο εφοπλιστής και ο πλοίαρχος του πλοίου.
Άρθρο 24 "Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις."
1.  
  Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνο εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, καταβάλλεται ποσό ίσο με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές νόμιμης σύνθεσης. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του Ν.Α.Τ. στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.
2.  
  Κατά την αντικατάσταση και εκκαθάριση του ναυτολογίου ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές πλην Ν.Α.Τ., όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία περί Ν.Α.Τ. και οι οποίες αναλογούν στη συμμετοχή του και παρακρατεί από τους ναυτικούς και καταβάλλει στο ΝΑΤ τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων.
 1. Τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα.
 2. Ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Α.Ε.Ν. (πλοίαρχος ή μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., εκπληρούται με τη ναυτολόγηση σπουδαστή Α.Ε.Ν. σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 3. Υφίσταται έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίου.
3.  
  Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο Ν.Α.Τ. περί απαρέγκλιτης τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στο Ν.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών.
4.  
  Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ν.Α.Τ. ούτε παρακρατεί τις ασφαλιστικές υπέρ Ν.Α.Τ. εισφορές που αναλογούν στους ναυτικούς, ενώ η καταβολή των παραπάνω ποσών καλύπτεται συνολικά από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.
5.  
  Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ως τακτικές ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Ταμείων Πρόνοιας (Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), Εστίας Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας (Κ.Ν.Ε.), Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τα πλοία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/ 1953 (Α΄ 317), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το ν.δ. 2928/1954 (Α΄ 163).
7.  
  Απαιτήσεις του Ν.Α.Τ. από πλοία της πρώτης παραγράφου, που προέκυψαν από ναυτολόγια ή φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να αναζητούνται. Για όσες απαιτήσεις έχουν ασκηθεί προσφυγές, έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δεν εφαρμόζονται ή αναστέλλονται τα επιβληθέντα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), δεν ασκείται ή αναστέλλεται η σχετική ποινική δίωξη και αναστέλλονται οι συναφείς εκκρεμείς ποινικές δίκες.
Άρθρο 24
1.  
  Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνον εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, κατατίθεται από τον πλοιοκτήτη στο Ν.Α.Τ. εγγυητική επιστολή τράπεζας αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ίσου με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του Ν.Α.Τ. στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.
2.  
  Μετά την εκκαθάριση του ναυτολογίου δεν καταβάλλονται οριστικά οι τακτικές ασφαλιστικές εισφορές και το Ν.Α.Τ. επιστρέφει στον πλοιοκτήτη την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή, αφού διαπιστωθεί προηγουμένως η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:.
 1. τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα,
 2. ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Α.Ε.Ν. (Πλοίαρχος ή Μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Υ.Ε.Ν., εκπληρούται με τη ναυτολόγηση του σπουδαστή Α.Ε.Ν. σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις,.
 3. υφίσταται έγκριση του Υ.Ε.Ν. για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου.
3.  
  Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο Ν.Α.Τ. περί απαρέγκλιτης τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται. Εφόσον δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ν.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς επίσης και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες εισφορές.
4.  
  Το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης του ναυτολογίου δεν δύναται να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής του στο Ν.Α.Τ. και τυχόν υπέρβαση του χρονικού αυτού ορίου συνεπάγεται την αυτόματη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον πλοιοκτήτη.
5.  
  Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά τη 15.10.2005, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο και οι τακτικές εισφορές δεν δύναται να αναζητηθούν από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο. Η ισχύς του Μέρους Β΄ αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σε επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-11-04 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/273
2006-10-02 Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
Ειδικότερα, για την πρόσληψη του προσωπικού πλω­τών μέσων, λιμενεργατικού προσωπικού, χειριστών ανυψωτικών-φορτωτικών μηχανημάτων έργων και οδηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ’εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον οκτώ μήνες ανερ­γίας υπολογιζόμενης κάθε φορά από την τελευταία ημε­ρομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας.
Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμφω­να με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε., αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., μέχρι και τη λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για δοκιμα­στική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), οι εργαζόμενοι αυτοί υποχρεωτικά ασφαλίζο­νται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων θέσεων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα σχετικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., για τη δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργαζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνό­λου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομέ­νων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα πρόσλη­ψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρ­θρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄).
Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ., καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, ΕΛΟΕΝ 1% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδό­τη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και ΤΠΕΝ (ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φορείς.
Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυτολό­γησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο.
Αντικατάσταση
A/2006/206
2011-05-18 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνο εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, καταβάλλεται ποσό ίσο με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές νόμιμης σύνθεσης.
θεμάτων ΝΑΤ για την αντικατάστασηκαι εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγώνπλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες -κρουαζιερόπλοιων
Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του Ν.Α.Τ. στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.
Κατά την αντικατάσταση και εκκαθάριση του ναυτολογίου ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές πλην Ν.Α.Τ., όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία περί Ν.Α.Τ. και οι οποίες αναλογούν στη συμμετοχή του και παρακρατεί από τους ναυτικούς και καταβάλλει στο ΝΑΤ τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν.
Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων.
 • Τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα.
 • Ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Α.Ε.Ν. (πλοίαρχος ή μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., εκπληρούται με τη ναυτολόγηση σπουδαστή Α.Ε.Ν. σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Υφίσταται έγκριση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίου.
 • Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο Ν.Α.Τ. περί απαρέγκλιτης τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων.
  Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στο Ν.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών.
  Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο.
  Ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ν.Α.Τ. ούτε παρακρατεί τις ασφαλιστικές υπέρ Ν.Α.Τ. εισφορές που αναλογούν στους ναυτικούς, ενώ η καταβολή των παραπάνω ποσών καλύπτεται συνολικά από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.
  Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ως τακτικές ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), Ταμείων Πρόνοιας (Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), Εστίας Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας (Κ.Ν.Ε.), Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τα πλοία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/ 1953 (Α΄ 317), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το ν.δ. 2928/1954 (Α΄ 163).
  Απαιτήσεις του Ν.Α.Τ. από πλοία της πρώτης παραγράφου, που προέκυψαν από ναυτολόγια ή φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να αναζητούνται.
  Για όσες απαιτήσεις έχουν ασκηθεί προσφυγές, έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δεν εφαρμόζονται ή αναστέλλονται τα επιβληθέντα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), δεν ασκείται ή αναστέλλεται η σχετική ποινική δίωξη και αναστέλλονται οι συναφείς εκκρεμείς ποινικές δίκες.
  Αντικατάσταση
  A/2011/113
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/33318/3028 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/33318_3028 1998
  ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
  Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
  ΝΟΜΟΣ 1998/2575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2575 1998
  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
  Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
  Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
  Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
  Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
  Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
  Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  ΝΟΜΟΣ 2005/3429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3429 2005
  ΝΟΜΟΣ 2007/3569 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3569 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2928 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2928 1954
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/231 1998
  Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
  Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/265 2003
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
  Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. 2006/3482 2006
  Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
  Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
  Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
  Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
  Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
  Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018