Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 2
  1.  
   Στα Α.Σ.Ε.Ι. παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
  2.  
   Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας. .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς (διατμηματικούς), οι οποίοι καλύπτουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εθνικής άμυνας της χώρας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Α.Σ.Ε.Ι. Την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
  2.  
   Επιτρέπεται, μετά την ανάπτυξη επαρκούς ερευνητικού έργου στα Α.Σ.Ε.Ι., κατά την προηγούμενη παράγραφο, τα Α.Σ.Ε.Ι. να σχεδιάζουν και να οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικά Προγράμματα, σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ενδυναμώνουν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 5 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.
  1. Ο Διοικητής
  2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
  3. Ο Υποδιοικητής
  4. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
  5. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων
  6. Οι Διευθυντές Τομέων.
  2.  
   Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδία.
  1. Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού.
  2. Τη Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  3. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
  4. Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι.
  5. Παρακολουθεί τα θέματα υγείας, φυσικής καταστάσεως, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων.
  3.  
  1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως Πρόεδρο και μέλη.1Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 2Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 3Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 4Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το Επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο ετών, που ορίζει ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 5Τέσσερις Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο ετών.
  2. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές Τομέων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Διοικητής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
  3. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
  4. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
  5. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος των περιπτώσεων (γγ), (δδ) και (εε) της παραγράφου αυτής.
  6. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  7. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  8. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες.1Αποφασίζει ή εισηγείται ιεραρχικά σύμφωνα με τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. 2Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
  9. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 3Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των εργαστηρίων οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. 4Εισηγείται ιεραρχικά για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή στις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στις θέσεις προσωπικού. 5Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. 6Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ’ άρθρο 27 ειδικού λογαριασμού του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς έγκριση στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 7Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  10. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που αναφέρονται στο νόμο αυτόν.
  11. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  4.  
   Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες.
  1. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει.
  2. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
  5.  
  1. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.
  2. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
  6.  
  1. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους και από το σύνολο των μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν τουλάχιστον τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει θητεία τριών εκπαιδευτικών ετών, με δυνατότητα μίας επανεκλογής.
  2. Ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 2Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι. 3Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 4Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 5Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας. 6Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
  7.  
  1. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα.
  2. Εκλέγεται για δύο εκπαιδευτικά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής από Σώμα Εκλεκτόρων.
  3. Το σώμα αυτό αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, το σύνολο όσων μελών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.ΔΙ.Π.) που παρέχουν ακαδημαϊκές υπηρεσίες στον οικείο Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα προσόντα της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Ε.Π., και από ένα μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα, που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα.
  4. Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει το συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως Συντονιστής Τομέα, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Ε.Σ.
  5. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.1Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα. 2Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα. 3Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. 4Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
  8.  
   Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων και τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη και αναπλήρωση των ανωτέρω οργάνων, καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
Άρθρο 5 "Το άρθρο 6 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως ακο-λούθως: « Άρθρο 6Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και ΣτρατιωτικήςΕκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.)"
1.  
  Ιδρύεται Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) με σκοπό:.
 1. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα πλαίσια των προγραμμάτων συνεχούς αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 2. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Α.Σ.Ε.Ι. στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής / Ναυτικής /Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις των Α.Σ.Ε.Ι. μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων.
 3. Τον καθορισμό των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας και λειτουργίας Μεταπτυχιακών Τμημάτων σε γνωσιολογικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν τις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τόσο μέσα στους κλάδους όσο και σε διακλαδικό επίπεδο
 4. Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των Ε.Δ.
 5. Την κατανομή των πιστώσεων και ίδρυση θέσεων προσωπικού στα Α.Σ.Ε.Ι. και λοιπές Στρατιωτικές Σχολές.
 6. Την πρόταση αριθμού των εισακτέων για φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. μετά από σχετικές εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων.
 7. Την αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες των Πανεπιστημίων και την εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
 8. Για την αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου, και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη και οι φοιτούντες στα Α.Σ.Ε.Ι. ύστερα από απόφαση του Ε.Σ. και σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό του κάθε Α.Σ.Ε.Ι.
2.  
  Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. αποτελείται από:.
 1. Τους Αρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α. / Γ.Ε.Σ. / Γ.Ε.Ν. / Γ.Ε.Α. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 2. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 4. Τους Διοικητές των Α.Σ.Ε.Ι.
 5. Τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Προέδρους Ακαδημαϊκών Θεμάτων των Α.Σ.Ε.Ι.
3.  
  Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί εκπροσώπους από άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς ή και Πανεπιστήμια.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.Α.Α.Σ.Ε.».
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Σ.Σ.Α.Σ. ή άλλης Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Στρατηγικών-Τακτικών ή Επιτελικών Σπουδών, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, το οποίο είναι ισότιμο των Πανεπιστημίων, η προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3187/2003 προστίθεται παράγραφος 8, ως ακολούθως:
  Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση, για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με κοινή πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα του προηγούμενου εδαφίου, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης, που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 3187/2003 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως ακολούθως: 9 Ο διορισμός ή η μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη διαδικασία εκλογής ή μονιμοποίησης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 10 Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της σχετικής πράξης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους Η σχετική μετά από την ανάληψη των καθηκόντων πράξη γίνεται με έγγραφη πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.
Άρθρο 8
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Η ιδιότητα του Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εκτός από τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικού έργου σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι., ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Στρατιωτικές Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. .
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 9
1.  
  Μετά την περίπτωση (στστ) στο υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3187/2003 προστίθεται περίπτωση (ζζ) ως εξής: (ζζ) Η δημοσίευση ή μετάδοση απορρήτων πληροφοριών που αφορούν στο Α.Σ.Ε.Ι. ή τις Ένοπλες Δυνάμεις.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από της γνώσεως της καταγγελλόμενης πράξης από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Α.Σ.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται επταμελής και συ- γκροτείται από τα ακόλουθα μέλη.
 1. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας ως πρόεδρο.
 2. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 3. Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 5. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, οι οποίοι εάν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους τους.
 6. Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. με αναπληρωτή έναν Διευθυντή Τομέα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του Καθηγητή.
 7. Τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων άλλου Α.Σ.Ε.Ι. που ορίζεται ως μέλος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 8. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 21 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 21
  1.  
   Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) .
  2.  
   Τα μέλη του Σ.Δ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα.
  1. να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Α.Σ.Ε.Ι. ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), .
  2. να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., .
  3. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής.
  4. Για την επιλογή κατόχου μεταπτυχιακού συνεκτιμάται ιδιαίτερα η κατοχή διετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής πείρας σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή διετής πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ., εσωτερικού ή εξωτερικού, .
  5. εάν δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά τα ανωτέρω, να έχουν τριετή τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Α.Σ.Ε.Ι. ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού, ή τριετή πείρα σε ερευνητικά κέντρα των Ε.Δ. εσωτερικού ή εξωτερικού ή τουλάχιστον πέντε έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια ή να συνδυάζουν τα ανωτέρω προσόντα.
  3.  
   Ο διορισμός των μελών Σ.Δ.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης, την οποία διενεργεί το ενδιαφερόμενο Α.Σ.Ε.Ι. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ορίζονται στον Οργανισμό του κάθε Α.Σ.Ε.Ι.
  4.  
   Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα και το επιστημονικό έργο του Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα κατά περίπτωση της θέσης που θα καταλάβει και καθορίζουν την τοποθέτησή του στον αντίστοιχο Τομέα.
  5.  
   Για την επιλογή ενός μέλους Σ.Δ.Π. στα Α.Σ.Ε.Ι. συνεκτιμάται η συνολική θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, η γενικότερη διοικητική, επιτελική και επαγγελματική εμπειρία του, και εάν το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει.
  6.  
   Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει.
  1. διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,
  2. συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια,
  3. συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
  4. διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία,
  5. οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου,
  6. συμμετοχή σε συνέδρια,
  7. συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια,
  8. βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη Σ.Δ.Π. τα οποία κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 25 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 25
  1.  
   Άρθρο 25Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξηςτου Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  1. Το Συμβούλιο Επιλογής και Εξέλιξης (Σ.Ε.Ε.) του Δ.Ε.Π.
  2. Το Συμβούλιο Επιλογής του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.Π.).
  2.  
  1. Το Σ.Ε.Ε. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του Δ.Ε.Π. και απαρτίζεται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου ως πρόεδρο και μέλη.1τον αρμόδιο Υπαρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, ως αναπληρωτή πρόεδρο, 2τον Διοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 3τον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 4τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 5τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., 6τον Διευθυντή του Τομέα που ανήκει η προς πλήρωση θέση.
  2. Αν δεν υπάρχει Διευθυντής στον Τομέα ή ανήκει σε βαθμίδα κατώτερη αυτής για την οποία γίνεται η κρίση, το Ε.Σ. ορίζει ως μέλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, 7τέσσερα μέλη που ορίζει το Ε.Σ. και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης.
  3. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. δεν επαρκούν ή δεν ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, μπορούν να ορισθούν κατά προτεραιότητα ως μέλη του Σ.Ε.Ε. ααα) μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Σ.Ε.Ι. του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση και βββ) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου της υπό προκήρυξη θέσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση.
  4. Το Σ.Ε.Ε., με πράξη του Προέδρου του, ορίζει τρία εκ των μελών του ως εισηγητική επιτροπή.
  5. Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής πρέπει να προέρχονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων (εε), (στστ) και (ζζ) της προηγούμενης παραγράφου.
  6. Το Σ.Ε.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και ακόμα πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του.
  7. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους του Εκλεκτορικού Σώματος.
  3.  
  1. Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι όργανο επιλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης του λοιπού Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
  2. Αυτό απαρτίζεται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως πρόεδρο και μέλη του είναι.1Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 2Ένας Εισηγητής, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που ανήκει η θέση του κρινόμενου.
  3. Το μέλος αυτό ορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
  4. Το Σ.Ε.Ε.Π συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα μέλη του.
  5. Οι αποφάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του Εκλεκτορικού Σώματος.
  4.  
   Σε περίπτωση ισοψηφίας στα όργανα του άρθρου αυτού υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 12 "Μισθολόγιο – Αμοιβές Διδακτικού Προσωπικού"
1.  
  Α. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ 1 Καθηγητής 1,50 2 Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 3 Επίκουρος Καθηγητής 1,15 4 Λέκτορας 1,00 Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε εννιακόσια πενήντα δύο (952) ευρώ. 2 Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα 1 Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). 2 Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως εξής Ι. Καθηγητής 560 ευρώ ΙΙ Αναπληρωτής Καθηγητής 510 ευρώ ΙΙΙ Επίκουρος Καθηγητής 390 ευρώ ΙV Λέκτορας 270 ευρώ 3 Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία ορίζεται ως εξής Ι. Καθηγητής 390 ευρώ ΙΙ Αναπληρωτής Καθηγητής 264 ευρώ ΙΙΙ Επίκουρος Καθηγητής 176 ευρώ ΙV Λέκτορας 150 ευρώ 4 Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, το οποίο ορίζεται ως εξής Ι. Καθηγητής 370 ευρώ ΙΙ Αναπληρωτής Καθηγητής 330 ευρώ ΙΙΙ Επίκουρος Καθηγητής 276 ευρώ ΙV Λέκτορας 180 ευρώ 5 Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003. 6 Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων οριζόμενα σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. 7 Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3205/2003. 8 Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β΄, γ΄και δ΄της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά ενενήντα (90) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας. 3 Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου εξετάζεται και αποφασίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Α.Σ.Ε.Ι. κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, τον Ιούνιο κάθε έτους, από το ενδιαφερόμενο μέλος του Διδακτικού Προσωπικού Στη δήλωση αυτή εξειδικεύονται οι διδακτικές του υποχρεώσεις, η ενδεχόμενη συμμετοχή του σε συνέδρια, η ερευνητική του δραστηριότητα και η συμμετοχή του σε σχετικά προγράμματα.» Β. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8 που ορίζει τα εξής:« 8 Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.
Άρθρο 13
1.  
  Όσοι, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κατέχουν προσωποπαγή θέση ή θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. σε Α.Σ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003, μπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να ζητήσουν την εκλογή τους σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του ν. 3187/2003.
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Α.Σ.Ε.Ι. αναφέρεται ο όρος «Κοσμήτορας» εννοείται ο Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
3.  
  Η θητεία των υφιστάμενων αιρετών οργάνων στα Α.Σ.Ε.Ι. εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις. 2006/3443 2006
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013