Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης) αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αφ’ ετέρου, για την προσχώρηση της Δημοκρα­τίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα­νίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δη­μοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δη­μοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημο­κρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένω­σης) αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αφ’ ετέρου, για τηΦ προσχώρηση της Δη­μοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρω­παϊκή Ένωση, καθώς και η Τελική Πράξη αυτής, που υπο­γράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005 το κεί­μενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΝΘΗΚΗΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ(ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ να επιδιώξουν την πραγματοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να συνεχίσουν την πορεία της δημιουργίας μιας διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης επί των βάσεων που έχουν ήδη τεθεί, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 1-58 της Συνθήκης για θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, όπως το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να γίνουν μέλη της Ένωσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία ζήτησαν να γίνουν μέλη της Ένωσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Συμβούλιο, αφού έλαβε τη γνώμη της Επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράσθηκε υπέρ της προσχώρησης των κρατών αυτών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας συνθήκης, η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης έχει υπογραφεί αλλά όχι ακόμα επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αυτή έχει κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης και όρισαν προς το σκοπό αυτό πληρεξουσίους: Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, τον κ. Κarel DΕ GUCΗΤ Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Didier DΟΝFUΤ Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναπληρωτή του Υπουργού Εξωτερικών Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, τον κ. Geοrgi ΡΑRVΑΝΟV Πρόεδροτον κ. Simeοn SΑΧΕ-CΟΒURG Πρωθυπουργότον κ. Sοlοmοn ΡΑSSΥ Υπουργό Εξωτερικών την κα Μeglena ΚUΝΕVΑ Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Υφυπουργό εξωτερικών, αρμόδιος για τις υποθέσεις της ΕΕ τον κ. Jan ΚΟΗΟUΤ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, τον κ. Friis Αrne ΡΕΤΕRSΕΝ Μόνιμο Υφυπουργό Εξωτερικών τον κ. Claus GRUΒΕ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Βασιλείου της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αναπληρωτή Υπουργό για την Ευρώπη τον κ. Wilhelm SCΗΟΝFΕLDΕR Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, τον κ. Urmas ΡΑΕΤ Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Vainο RΕΙΝΑRΤ, Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υφυπουργό Εξωτερικών τον κ. Βασίλη ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, τον κ. Μiguel Αngel ΜΟRΑΤΙΝΟS CUΥΑUΒΙ Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη τον κ. Αlbertο ΝΑVΑRRΟ GΟΝΖΑLΕΖ Υφυπουργό για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργό παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, αρμόδια για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις τον κ. Ρierre SΕLLΑL Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, τον κ. Dermοt ΑΗΕRΝ Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Νοel ΤRΕΑCΥ Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τον κ. Rοccο Αntοniο CΑΝGΕLΟSΙ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Νικόλα ΑΙΜΙΑΙΟΥ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, τον κ. Αrtis ΡΑΒRΙΚS Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Εduards SΤΙΡRΑΙS Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, τον κ. Αntanas VΑLΙΟΝΙS Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Αlbinas JΑΝU�ΚΑ Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για υποθέσεις ΕΕ Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, τον κ. Jean-Claude JUΝCΚΕR Πρωθυπουργό, Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Οικονομικών τον κ. Jean ΑSSΕLΒΟRΝ Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Εξωτερικών και Ενσωμάτωσης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, τον δρα Ferenc SΟΜΟGΥΙ Υπουργό Εξωτερικών τον δρα Εtele ΒΑRΑΤΗ Υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Richard CΑCΗΙΑ CΑRUΑΝΑ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, τον δρα Β.R. ΒΟΤ Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Αtzο ΝΙCΟLΑΟ Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, τον κ. Ηubert GΟRΒΑCΗ Αντικαγκελλάριοτην δρα Ursula ΡLΑSSΝΙΚ Ομοσπονδιακή Υπουργό Εξωτερικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, τον κ. Αdam Daniel RΟΤFΕLD Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Jarοstaw ΡΙΕΤRΑS Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Υπουργό Επικρατείας και Εξωτερικών Υποθέσεων τον κ. Fernandο Μanuel de ΜΕΝDΟΝΗΑ D’ΟLΙVΕΙRΑ ΝΕVΕS Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Πρόεδρο της Ρουμανίας τον κ. Calin ΡΟΡΕSCU - ΤRΙCΕΑΝU Πρωθυπουργό της Ρουμανίας τον κ. Μihai - Razνan UΝGURΕΑΝU Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τον κ. Leοnard ΟRΒΑΝ Προϊστάμενο των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, τον κ. Βο�ο CΕRΑR Υφυπουργό Εξωτερικών Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Jσzsef ΒΕRΙΝΥΙ Υφυπουργό Εξωτερικών Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, τον κ. Εikka ΚΟSΟΝΕΝ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, την κα Laila FRΕΙVΑLDS Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Sνen-Οlοf ΡΕΤΕRSSΟΝ Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, τον Sir Jοhn GRΑΝΤ ΚCΜG Έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: Άρθρο 11.Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία γίνονται μέρη της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε. 3.Οι όροι και οι ρυθμίσεις προσχώρησης καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συνθήκης. 4.Το Πρωτόκολλο, μαζί με τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματα του, προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι διατάξεις του αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνθηκών αυτών. Άρθρο 21.Σε περίπτωση που η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης δεν έχει τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία γίνονται μέρη των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το άρθρο 1, παράγραφοι 2 έως 4, αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. 2.Οι όροι προσχώρησης και οι προσαρμογές των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, τις οποίες συνεπάγεται η προσχώρηση αυτή, οι οποίοι όροι και προσαρμογές εφαρμόζονται από την ημερομηνία προσχώρησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, καθορίζονται στην Πράξη που προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Οι διατάξεις της Πράξης αυτής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συνθήκης. 3.Σε περίπτωση που η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης τεθεί σε ισχύ μετά την προσχώρηση, το Πρωτόκολλο που μνημονεύεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, αντικαθιστά την Πράξη που μνημονεύεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαναφερθείσας Συνθήκης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι διατάξεις του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου δεν θα θεωρηθούν ότι επιφέρουν νέα έννομα αποτελέσματα, αλλά ότι διατηρούν, βάσει των όρων της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου αυτού, τα έννομα αποτελέσματα που έχουν ήδη επέλθει από τις διατάξεις της Πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2. Οι πράξεις που εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου που μνημονεύεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, βάσει της παρούσας Συνθήκης ή της Πράξης που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, παραμένουν σε ισχύ και τα έννομα αποτελέσματα τους διατηρούνται μέχρι την τροποποίηση ή την κατάργηση των πράξεων αυτών. Άρθρο 3 Οι διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών καθώς και για τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των οργάνων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στις Συνθήκες των οποίων η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέρη, ισχύουν για την παρούσα Συνθήκη. Άρθρο 41.Η παρούσα Συνθήκη κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο. 2.Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007, υπό τον όρο ότι όλα τα έγγραφα επικύρωσης θα έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, εάν ένα από τα κράτη του άρθρου 1, παράγραφος 1, δεν έχει καταθέσει εγκαίρως το οικείο έγγραφο επικύρωσης, η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει για το άλλο κράτος το οποίο έχει καταθέσει το έγγραφο του. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο αποφασίζει αμέσως, με ομοφωνία, τις προσαρμογές που καθίστανται απαραίτητες για την παρούσα Συνθήκη, τα άρθρα 10,11, παράγραφος 2, 12, 21, παράγραφος 1, 22 , 31, 34 και 46, το Παράρτημα ΙΙΙ, σημεία 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), 2, παράγραφος 2, και 2, παράγραφος 3, και Παράρτημα ΙV, τμήμα Β του Πρωτοκόλλου που μνημονεύεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, και, αναλόγως, τα άρθρα 9 έως 11, 14, παράγραφος 3, 15, 24, παράγραφος 1, 31, 34, 46, και 47, Παράρτημα ΙΙΙ, σημεία 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), 2, παράγραφος 2, και 2, παράγραφος 3, και Παράρτημα ΙV, τμήμα Β της Πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2· μπορεί επίσης, με ομοφωνία, να κηρύττει ανίσχυρες τις διατάξεις του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και των Προσαρτημάτων του, και, αναλόγως, της προαναφερθείσας Πράξης, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και των Προσαρτημάτων της, οι οποίες αναφέρονται ρητά στο κράτος το οποίο δεν κατέθεσε το οικείο έγγραφο επικύρωσης, ή να τις προσαρμόζει. Ανεξάρτητα από την κατάθεση όλων των αναγκαίων εγγράφων επικύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η παρούσα Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, εάν το Συμβούλιο εκδώσει απόφαση για αμφότερα τα προσχωρούντα κράτη βάσει του άρθρου 39 του Πρωτοκόλλου που μνημονεύεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, ή βάσει του άρθρου 39 της Πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί μόνο για ένα από τα προσχωρούντα κράτη η παρούσα Συνθήκη τίθεται σε ισχύ για το κράτος αυτό την 1η Ιανουαρίου 2008. 3.Ανεξαρτήτως της παραγράφου 2, τα όργανα της Ένωσης μπορούν να θεσπίσουν πριν από την προσχώρηση τα μέτρα που μνημονεύονται στα άρθρα 3, παράγραφος 6, 6, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 7, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 6, παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 9, τρίτο εδάφιο, 17, 19, 27, παράγραφοι 1 και 4, 28, παράγραφοι 4 και 5, 29, 30, παράγραφος 3, 31, παράγραφος 4, 32, παράγραφος 5, 34, παράγραφοι 3 και 4, 37, 38, 39, παράγραφος 4, 41,42, 55, 56, 57 και τα Παραρτήματα ΙV έως VΙΙΙ του Πρωτοκόλλου που μνημονεύεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται στο πλαίσιο των ισοδύναμων διατάξεων των άρθρων 3, παράγραφος 6, 6, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 7, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 6, παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο, 6, παράγραφος 9, τρίτο εδάφιο, 20, 22, 27, παράγραφοι 1 και 4, 28, παράγραφοι 4 και 5, 29, 30, παράγραφος 3, 31, παράγραφος 4, 32, παράγραφος 5, 34, παράγραφοι 3 και 4,37, 38,39, παράγραφος 4, 41, 42, 55, 56, 57 και τα Παραρτήματα ΙV έως VΙΙΙ της Πράξης που μνημονεύεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Τα μέτρα αυτά αρχίζουν να ισχύουν μόνο υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 5 Το κείμενο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικά υπό τους ίδιους όρους με τα κείμενα της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης που είναι συντεταγμένα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα. Η κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας διαβιβάζει στις Κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης σε όλες τις γλώσσες της πρώτης παραγράφου. Άρθρο 6 Η παρούσα Συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται δε στο αρχείο της Κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κορωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο 1-58 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι οι όροι και οι λεπτομέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΟΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 11.Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: - ως «Σύνταγμα» νοείται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, - ως «Συνθήκη ΕΚΑΕ» νοείται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως συμπληρώνεται ή τροποποιείται από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση, - ως «παρόντα κράτη μέλη» νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου, η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας κο Βορείου Ιρλανδίας, - ως «νέα κράτη μέλη» νοούνται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία, - ως «τα θεσμικά όργανα», νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα. 2.Όταν στο παρόν Πρωτόκολλο γίνονται παραπομπές στο Σύνταγμα και στην Ένωση οι παραπομπές αυτές νοούνται, όπου ενδείκνυται, ως παραπομπές στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στην Κοινότητα που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντιστοίχως. Άρθρο 2 Από την ημερομηνία προσχώρησης, οι διατάξεις του Συντάγματος και της Συνθήκης ΕΚΑΕ και οι πριν από την προσχώρηση εκδοθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται στα τα κράτη αυτά, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα, στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στο παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 31.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο τοι Συμβουλίου. 2.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις, ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και εκείνες του Συμβουλίου, που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη· κατά συνέπεια, σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτκ τα ψηφίσματα ή τις άλλες θέσεις, και λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. 3.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο στις αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 4. 4.Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά αϊ διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και των πρωτοκόλλί της παραγράφου 3 και δημοσιεύει το προσαρμοσθέν κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν, όσον αφορά τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 3, να εισαγάγουν τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις, όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο, και να διευκολύνουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών. 6.Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, δύναται να εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που συμπληρώνουν το Παράρτημα Ι με τις ανωτέρω συμβάσεις, συμφωνίες και πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης. 7.Στα ιδιαίτερα μέσα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα μέσα του άρθρου ΙV-438 του Συντάγματος. Άρθρο 41.Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, περί του οποίου το Πρωτόκολλο 17 του Συντάγματος σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται σε αυτές από την ημερομηνία της προσχώρησης. 2.Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό, και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1, ενώ είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης, εφαρμόζονται σε έκαστο των κρατών αυτών μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου προς τούτο, μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο συγκεκριμένο κράτος. Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα οποία ισχύουν ήδη οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις. Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ’ αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγματος. Άρθρο 61.Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη, με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους, δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν να προσχωρήσουν, υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που συνήψαν ή υπέγραψαν η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη, ενεργώντας από κοινού. Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει η Ένωση και από κοινού τα παρόντα κράτη μέλη με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις προαναφερθείσες συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ του Συμβουλίου, ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατά» μελών, και της εν λόγω τρίτης χώρας, τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία, και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών. Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους. Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση. 3.Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 2, η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών και συμβάσεων με τα παρόντα κράτη μέλη. 4.Από την ημερομηνία της προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2, η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών ή των συμβάσεων που έχουν συνάψει από κοινού η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη πριν από την προσχώρηση, πλην της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επίσης για τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις τις οποίες η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν προσωρινά. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2, η Ένωση και τα κράτη μέλη, ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα. 5.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου1, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000. 6.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν, υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου, στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο2, σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής. 7.Από την ημερομηνία προσχώρησης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση. Προς τούτο, τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης. Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης, η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 8.Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών, κατά τα πρόσφατα έτη, στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες. Προς τούτο, πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα, τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει με τρίτες χώρες. Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου. 9.Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση διενεργείται από την Ένωση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ. Μόλις τούτο καταστεί δυνατό, και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, το Συμβούλιο λαμβάνει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, τις κατάλληλες αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές, καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος. 10.Με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης. Κατά τον βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο, η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα. Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση, αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. 11.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν, υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων των παραγράφων 2, 5 και 6. 12.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν, εφόσον είναι ανάγκη, τη θέση τους σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες, των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρηση τους στην Ένωση. Ειδικότερα, αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη δυνατή ημερομηνία μετά από αυτήν, από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος, εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία. 13.Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχει ι συνάψει ή υπογράψει η Ένωση, αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες του άρθρου ΙV-438 του Συντάγματος. Άρθρο 7 Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντα πρωτοκόλλου, εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρθρο 81.Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα, στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατική διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο, διατηρούν τη νομική τους φύση· ειδικότερα, οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται. 2.Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση, κατά τρόπο μη μεταβατικό, πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα, προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες. Άρθρο 9 Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται, μεταβατικώς, στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 101.Στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η μερική ανανέωση των δικαστών λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις και δεκατρείς δικαστές.». 2.Το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 48 Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από είκοσι επτά δικαστές.». Άρθρο 11 Το Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που προσαρτάται στο Σύνταγμα, τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο: J 1)η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 164 795 737 000 ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται από τα | κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά*: * Τα μνημονευόμενα ποσά για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα στοιχεία της Εurοstat για το 2003», 1)μεταξύ των καταχωρίσεων για την Ιρλανδία και τη Σλοβακία, παρεμβάλλονται τα εξής: «Ρουμανία 846 000 000», και 2)μεταξύ των καταχωρίσεων για την Σλοβενία και τη Λιθουανία παρεμβάλλονται τα εξής: «Βουλγαρία 296 000 000». ; 2.Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:« 2.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι οκτώ τακτικά και δεκαοκτώ αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών. Κάθε κράτος μέλος ορίζει από ένα μέλος καθώς επίσης και η Επιτροπή. Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής: - δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, - δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία, - δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία, δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, - ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία, - ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, - δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας, | την Ελληνική Δημοκρατία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία, - δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της * Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη -Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας, - τρία αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία, - ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή.». Άρθρο 12 Στο άρθρο 134, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚΑΕ σχετικά με τη σύνθεση της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 2.Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από σαράντα ένα μέλη, που διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή.» ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Άρθρο 13 Στο άρθρο ΙΙΙ-157, παράγραφος 1, του Συντάγματος, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Όσον αφορά τους ισχύοντες περιορισμούς βάσει των εθνικών νομοθεσιών στη Βουλγαρία, την Εσθονία και την Ουγγαρία, η εν λόγω ημερομηνία αναφοράς είναι η 31η Δεκεμβρίου 1999.» Άρθρο 14 Στο άρθρο ΙV-440 του Συντάγματος, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Η παρούσα Συνθήκη εφαρμόζεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του j Λουξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.» Άρθρο 151.Στο άρθρο ΙV-448, παράγραφος 1, του Συντάγματος, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Σύμφωνα με τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα κείμενα της παρούσας Συνθήκης στη βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά.» 2.Στο άρθρο 225 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: « Τα κείμενα της Συνθήκης στην αγγλική, βουλγαρική, δανική, ισπανική, εσθονική, φιλανδική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική και τσεχική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά.» ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 16 Οι πράξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου προσαρμόζονται όπως προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτημα. Άρθρο 17 Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Πρωτοκόλλου και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Τα μέτρα που απαριθμούνται στο Παράρτημα V του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται υπό , τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. ι Άρθρο 19 Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να επιφέρει προσαρμογές των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική, οι οποίες ενδεχομένως καθίστανται αναγκαίες λόγω τροποποίησης του δικαίου της Ένωσης. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά | από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 20 Τα μέτρα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα VΙ και VΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω Παραρτήματα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 211.Στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, που προσαρτάται στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση από τον ανώτατο αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζεται στο άρθρο 1-20, παράγραφος 2, του Συντάγματος, ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνεται για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά τον ακόλουθο αριθμό μελών από τις χώρες αυτές για το διάστημα από την ημερομηνία της προσχώρησης έως την αρχή της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009-2014: Βουλγαρία 18 Ρουμανία 35». 2.Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία προβαίνουν έκαστη, με άμεση και καθολική ψηφοφορία των πολιτών τους, στην εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο αριθμός των οποίων ορίζεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία1. 3.Κατά παρέκκλιση απότο άρθρο 1-20, παράγραφος 3, του Συντάγματος, εάν διεξαχθούν εκλογές μετά την ημερομηνία της προσχώρησης, οι αντιπρόσωποι των πολιτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το διάστημα από την ημερομηνία της προσχώρησης έως εκάστη των εκλογών που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, υποδεικνύονται από τα Κοινοβούλια των κρατών αυτών, εκ των μελών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει έκαστο των κρατών αυτών. Άρθρο 221.Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, που προσαρτάται στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «Βουλγαρία 10» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «Ρουμανία 14». 2.Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, που προσαρτάται στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής: «Για να αποφασίσει το Συμβούλιο, απαιτούνται τουλάχιστον 255 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους της πλειοψηφίας των μελών, όταν, κατά το Σύνταγμα, το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, για να αποφασίσει το Συμβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον 255 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους των δύο τρίτων τουλάχιστον των μελών.». Άρθρο 23 Στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, που προσαρτάται στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «Βουλγαρία 12» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «Ρουμανία 15». Άρθρο 24 Στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου αριθ. 34 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, που προσαρτάται στο Σύνταγμα και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία: «Βουλγαρία 12» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «Ρουμανία 15». ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 251.Από την ημερομηνία της προσχώρησης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία καταβάλλουν τα εξής ποσά που αντιστοιχούν στο μερίδιο τους επί του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί για το εγγεγραμμένο κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται στο Σύνταγμα1: Βουλγαρία 14 800 000 ΕUR Ρουμανία 42 300 000 ΕUR. Οι συμβολές αυτές καταβάλλονται σε οκτώ ίσες δόσεις που καθίστανται ληξιπρόθεσμες στις 31 Μαΐου 2007, 31 Μαΐου 2008, 31 Μαΐου 2009, 30 Νοεμβρίου 2009, 31 Μαΐου 2010, 30 Νοεμβρίου 2010, 31 Μαΐου 2011 και 30 Νοεμβρίου 2011. 2.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμβάλλουν, σε οκτώ ίσες δόσεις, ληξιπρόθεσμες κατά τις ημερομηνίες της παραγράφου 1, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις που ισοδυναμούν προς αποθεματικό, καθώς και στο ποσό που θα διατεθεί επιπλέον στα αποθεματικά και στις προβλέψεις που περιλαμβάνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού κερδοζημιών στα τέλη του μηνός που προηγείται της προσχώρησης, όπως αυτά εμφαίνονται στον ισολογισμό της Τράπεζας, με ποσό αντίστοιχο στα εξής ποσοστά αποθεματικών και προβλέψεων2. Βουλγαρία 0,181% Ρουμανία 0,517%. 3.Το κεφάλαιο και οι πληρωμές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταβάλλονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία χρηματικώς σε ευρώ, εκτός εάν αποφασισθεί παρέκκλιση με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών. Άρθρο 261.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία καταβάλλουν τα ακόλουθα ποσά στο Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα το οποίο μνημονεύεται στην απόφαση 2002/23 4/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2002, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης ΕΚΑΧ και το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα3: (εκατομμ. ΕUR, τρέχουσες τιμές) Βουλγαρία 11,95 Ρουμανία 29,88. 2.Οι συνεισφορές στο Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις, αρχής γενομένης το 2009, και καταβάλλονται ως εξής, πάντα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα κάθε έτους: 2009: 15% 2010: 20% 2011: 30% 2012: 35%. Άρθρο 271.Φορείς εφαρμογής στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία διαχειρίζονται τις διαδικασίες προκήρυξης, τη σύναψη συμβάσεων και τις πληρωμές για την προενταξιακή βοήθεια στα πλαίσια του προγράμματος Ρhare1, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ρhare2 και για συνδρομή βάσει της Μεταβατικής Διευκόλυνσης του άρθρου 31, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της προσχώρησης. Η Επιτροπή παραιτείται από τον εκ των προτέρων έλεγχο της προκήρυξης και σύναψης συμβάσεων με σχετική απόφαση της προς τον σκοπό αυτό, μετά από διαδικασία διαπίστευσης που διεξάγει η ίδια και θετική αξιολόγηση του Συστήματος Διευρυμένης Αποκεντρωμένης Υλοποίησης (ΕDΙS), σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τον συντονισμό της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/893, καθώς και στο άρθρο 164 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4. Εάν η απόφαση αυτή της Επιτροπής να παραιτηθεί από τον εκ των προτέρων έλεγχο δεν ληφθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ημερομηνίας προσχώρησης και της ημερομηνίας λήψης της απόφασης της Επιτροπής δεν είναι επιλέξιμες για προενταξιακή βοήθεια. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, εάν η απόφαση της Επιτροπής να παραιτηθεί από τον εκ των προτέρων έλεγχο καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας προσχώρησης για λόγους για τους οποίους δεν φέρουν ευθύνη οι αρχές της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, επιλεξιμότητα για προενταξιακή βοήθεια των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της ημερομηνίας προσχώρησης και της ημερομηνίας της απόφασης της Επιτροπής, και συνέχιση της εκτέλεσης της προενταξιακής βοήθειας για περιορισμένο διάστημα, υποκείμενη σε εκ των προτέρων έλεγχο της προκήρυξης και σύναψης συμβάσεων από την Επιτροπή. 2.Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πριν από την προσχώρηση στο πλαίσιο των προενταξιακών χρηματοδοτικών μέσων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, καθώς και όσες αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της μεταβατικής διευκόλυνσης του άρθρου 31, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης και της καταγραφής των εν συνεχεία ατομικών νομικών δεσμεύσεων και των πληρωμών που καταβάλλονται μετά από την προσχώρηση, συνεχίζουν να διέπονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των προενταξιακών χρηματοδοτικών μέσων και επιβαρύνουν τα αντίστοιχα κεφάλαια του προϋπολογισμού μέχρι το κλείσιμο των σχετικών προγραμμάτων και έργων. Μολαταύτα, οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που άρχισαν μετά την προσχώρηση διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ένωσης. 3.Η τελευταία περίοδος προγραμματισμού για την προενταξιακή βοήθεια της παραγράφου 1 εντάσσεται στο τελευταίο έτος πριν από την προσχώρηση. Οι δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να ανατεθούν εντός της επόμενης διετίας. Καμία παράταση δεν χορηγείται για την περίοδο της ανάθεσης. Κατ’ εξαίρεση και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί περιορισμένη παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση των συμβάσεων. Μολαταύτα, κατά την πρώτη διετία μετά την προσχώρηση, μπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις για προενταξιακά κονδύλια προς κάλυψη των διοικητικών δαπανών που ορίζονται στην παράγραφο 4. Για τις δαπάνες λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, μπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις για προενταξιακά κονδύλια μέχρι πέντε έτη από την προσχώρηση. 4.Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη σταδιακή κατάργηση των προενταξιακών χρηματοδοτικών μέσων της παραγράφου 1, καθώς και του μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΙSΡΑ)1, η Επιτροπή μπορεί να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διατήρηση του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το πολύ για 19 μήνες από την προσχώρηση. Κατά την περίοδο αυτή οι υπάλληλοι, το προσωρινό προσωπικό και οι συμβασιούχοι που είναι διορισμένοι σε θέσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν από την προσχώρηση και που πρέπει να συνεχίσουν να υπηρετούν στα κράτη αυτά μετά από την ημερομηνία προσχώρησης απολαμβάνουν, κατ’ εξαίρεση, των ίδιων οικονομικών και υλικών συνθηκών που εφαρμόζει η Επιτροπή πριν από την προσχώρηση, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/682. Οι διοικητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των μισθών για το λοιπό αναγκαίο προσωπικό, καλύπτονται στο πλαίσιο του τίτλου «Σταδιακή κατάργηση της προενταξιακής βοήθειας για τα νέα κράτη μέλη» ή ισοδύναμου στον κατάλληλο τομέα πολιτικής του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση. Άρθρο 281.Τα μέτρα που, κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αποτελούσαν αντικείμενο αποφάσεων περί ενίσχυσης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 για τη θέσπιση μέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών και η εφαρμογή των οποίων δεν θα έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία αυτή, θεωρούνται εγκριθέντα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής3. Για τα ποσά για τα οποία δεν έχουν ακόμα αναληφθεί υποχρεώσεις με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων αυτών, αναλαμβάνονται υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ισχύοντα κατά την ημερομηνία προσχώρησης κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και εγγράφονται στο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στον εν λόγω κανονισμό στα πλαίσια του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αν ορίζεται άλλως στις παραγράφους 2 έως 5, οι διατάξεις που διέπουν την εφαρμογή των μέτρων τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με τον τελευταίο αυτό κανονισμό ισχύουν για τα μέτρα αυτά. 2.Κάθε διαδικασία σύναψης συμβάσεων σχετική με μέτρο της παραγράφου 1, η οποία, κατά την ημερομηνία προσχώρησης, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο προκήρυξης διαγωνισμού δημοσιευθείσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που εκτίθενται στην εν λόγω προκήρυξη. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 165 του δημοσιονομικού κανονισμού ο οποίος εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε διαδικασία σύναψης συμβάσεων σχετική με μέτρο της παραγράφου 1 που δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο προκήρυξης διαγωνισμού δημοσιευθείσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδει με τις διατάξεις του Συντάγματος, με τις πράξεις που εγκρίθηκαν βάσει αυτών και με τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τον ανταγωνισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 3.Οι πληρωμές που καταβάλλονται από την Επιτροπή βάσει μέτρου της παραγράφου 1 καταλογίζονται στην παλαιότερη εκκρεμούσα ανάληψη υποχρεώσεων, καταρχήν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 και, στη συνέχεια, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. 4.Για τα μέτρα της παραγράφου 1, συνεχίζουν να ισχύουν οι κανόνες που διέπουν την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων τις οποίες αποφασίζει η Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 5.Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να εγκρίνει ειδικές εξαιρέσεις από τους κανόνες που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με το Ταμείο Συνοχής που ισχύει κατά την ημερομηνία προσχώρησης για τα μέτρα της παραγράφου 1. Άρθρο 29 Εφόσον το διάστημα για τις πολυετείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις στα πλαίσια του προγράμματος SΑΡΑRD4 σε σχέση με την αναδάσωση γεωργικών εκτάσεων, η στήριξη της δημιουργίας ομάδων παραγωγών ή γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων υπερβαίνει την τελευταία επιτρεπόμενη προθεσμία πληρωμών στα πλαίσια του SΑΡΑRD, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων καλύπτονται στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης των ετών 2007-2013. Εάν απαιτούνται, εν προκειμένω, ειδικά μεταβατικά μέτρα, τότε τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία1. Άρθρο 301.Η Βουλγαρία, έχοντας κλείσει οριστικά - σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της - τις μονάδες 1 και 2 του πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι για τον επακόλουθο παροπλισμό τους πριν από το 2003, δεσμεύεται να κλείσει τις μονάδες 3 και 4 του εν λόγω σταθμού το 2006 και να προβεί, εν συνεχεία, στον παροπλισμό των μονάδων αυτών. 2.Κατά την περίοδο 2007-2009, η Κοινότητα παρέχει στη Βουλγαρία οικονομική ενίσχυση προς υποστήριξη του έργου του παροπλισμού και προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του κλεισίματος και του παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι. Η ενίσχυση καλύπτει, μεταξύ άλλων: μέτρα στήριξης του παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι, μέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση σύμφωνα με το κεκτημένο, μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής συμβατικής ενέργειας στη Βουλγαρία, μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Για την περίοδο 2007-2009, η ενίσχυση ανέρχεται σε 210 εκατομμύρια ΕUR (τιμές 2004) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που θα αναληφθούν σε ίσες ετήσιες δόσεις 70 εκατομμυρίων ΕUR (τιμές 2004). Η ενίσχυση ή τα τμήματα της μπορούν να παρασχεθούν ως κοινοτική συνεισφορά στο Διεθνές Ταμείο Στήριξης του Παροπλισμού του Κοζλοντούι, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 3.Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής της βοήθειας της παραγράφου 2. Οι κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή2. Προς τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι έξι εβδομάδες. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 311.Για το πρώτο έτος της προσχώρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει προσωρινή χρηματοδοτική συνδρομή, εφεξής καλούμενη «Μεταβατική Διευκόλυνση», στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προκειμένου να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη διοικητική και δικαιοδοτική τους ικανότητα να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την ενωσιακή νομοθεσία και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ομολόγων. Η συνδρομή αυτή χρηματοδοτεί προγράμματα για τη δημιουργία θεσμών καθώς και συμπληρωματικές περιορισμένες επενδύσεις μικρής κλίμακας. 2.Η συνδρομή καλύπτει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας σε ορισμένους τομείς μέσω δράσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή από τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης. 3.Για σχέδια αδελφοποίησης μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό τη δημιουργία θεσμών, η διαδικασία για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέσω του δικτύου των σημείων επαφής στα κράτη μέλη εξακολουθεί να ισχύει, όπως ορίζουν οι συμφωνίες-πλαίσια με τα κράτη μέλη με σκοπό την προενταξιακή συνδρομή. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη Μεταβατική Διευκόλυνση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ανέρχονται, σε τιμές του 2004, σε 82 εκατομμύρια ΕUR για το πρώτο έτος από την προσχώρηση με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών και οριζόντιων προτεραιοτήτων. Οι πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών. 4.Η συνδρομή στο πλαίσιο της Μεταβατικής Διευκόλυνσης αποφασίζεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση υπέρ ορισμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Άρθρο 321.Δημιουργείται Διευκόλυνση χρηματικών ροών και Σένγκεν, ως προσωρινό μέσο, με στόχο να βοηθηθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι το τέλος του 2009, να χρηματοδοτούν δράσεις στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και για να βοηθηθεί η βελτίωση των ταμειακών ροών στους εθνικούς προϋπολογισμούς. 2.Για την περίοδο 2007-2009, τα ακόλουθα ποσά (τιμές 2004) διατίθενται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό μορφήν κατ’ αποκοπήν επιδοτήσεων στα πλαίσια της προσωρινής Διευκόλυνσης ταμειακών ροών και Σένγκεν: (εκατομμ. ΕUR, τιμές 2004) 2007 2008 2009 Βουλγαρία 121,8 59,1 58,6 Ρουμανία 297,2 131,8 130,8 3.Τουλάχιστον το 50% των κονδυλίων ανά χώρα που χορηγούνται στην προσωρινή διευκόλυνση ταμειακών ροών και Σένγκεν χρησιμοποιείται προς υποστήριξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σε σχέση με την υποχρέωση τους να χρηματοδοτήσουν δράσεις στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων. 4.Το ένα δωδέκατο κάθε ετήσιου ποσού καταβάλλεται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός του αντίστοιχου έτους. Οι κατ’ αποκοπήν πληρωμές χρησιμοποιούνται εντός τριών ετών από την πρώτη πληρωμή. Εντός έξι μηνών από τη λήξη της τριετούς αυτής περιόδου, η Βουλγαρία και η Ρουμανία υποβάλλουν γενική έκθεση για την τελική εκτέλεση των κατ’ αποκοπήν πληρωμών στο πλαίσιο του μέρους Σένγκεν της προσωρινής Διευκόλυνσης ταμειακών ροών και Σένγκεν καθώς και δήλωση δικαιολόγησης των δαπανών. Αχρησιμοποίητα κεφάλαια ή κεφάλαια που δαπανήθηκαν αδικαιολογήτως αναζητώνται από την Επιτροπή. 5.Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει κάθε απαραίτητη τεχνική ρύθμιση για τη λειτουργία της προσωρινής Διευκόλυνσης ταμειακών ροών και Σένγκεν. Άρθρο 331.Με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για διαρθρωτικές δράσεις που θα διατεθούν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την τριετία 2007-2009 έχουν ως εξής: (εκατομμ. ΕUR, τιμές 2004) 2007 2008 2009 Βουλγαρία 539 759 1 002 Ρουμανία 1399 1 972 2 603 2.Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2007-2009, το πεδίο εφαρμογής και η φύση των παρεμβάσεων στα χρηματοδοτικά αυτά κονδύλια καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις περί δαπανών για διαρθρωτικές δράσεις. Άρθρο 341.Επιπλέον των κανονισμών περί αγροτικής ανάπτυξης που ισχύουν κατά την ημερομηνία προσχώρησης, οι διατάξεις που ορίζονται στα Τμήματα Ι έως ΙΙΙ του Παραρτήματος VΙΙΙ εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την περίοδο 2007-2009 και οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές διατάξεις που ορίζονται στο Τμήμα ΙV του Παραρτήματος VΙΙΙ εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. 2.Με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής, οι αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων για αγροτική ανάπτυξη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ανέρχονται για την τριετία 2007-2009 σε 3 041 εκατομμύρια ΕUR (τιμές 2004). 3.Όπου απαιτείται, θεσπίζονται εκτελεστικοί κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων του Παραρτήματος VΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 4.Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των διατάξεων του Παραρτήματος VΙΙΙ, εφόσον απαιτείται, για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τους κανονισμούς περί αγροτικής ανάπτυξης. Άρθρο 35 Τα ποσά που μνημονεύονται στα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 αναπροσαρμόζονται από την Επιτροπή κάθε έτος σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των τιμών ως μέρος των ετήσιων τεχνικών αναπροσαρμογών των δημοσιονομικών προοπτικών. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 361.Εάν, εντός περιόδου διάρκειας έως και τριών ετών από την προσχώρηση, ανακύψουν σοβαρές και, ενδεχομένως, παρατεινόμενες δυσχέρειες σε έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που μπορούν να επιφέρουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ορισμένης περιοχής, η Βουλγαρία ή η Ρουμανία μπορούν να ζητήσουν άδεια λήψης προστατευτικών μέτρων για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προσαρμόσουν τον εν λόγω τομέα στην οικονομία της εσωτερικής αγοράς. Υπό τις ίδιες περιστάσεις, κάθε παρόν κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει άδεια λήψης προστατευτικών μέτρων έναντι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών. 2.Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου κράτους, η Επιτροπή εκδίδει, με επείγουσα διαδικασία, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που θεσπίζουν τα προστατευτικά μέτρα τα οποία θεωρεί αναγκαία και προσδιορίζει συγχρόνως τους όρους και τον τρόπο εφαρμογής τους. Σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών δυσχερειών και μετά από ρητή αίτηση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός πέντε εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, που συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία. Τα μέτρα που αποφασίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο εφαρμόζονται αμέσως, λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και δεν συνεπάγονται συνοριακούς ελέγχους. 3.Τα μέτρα που έχουν επιτραπεί βάσει της παραγράφου 2 μπορούν να παρεκκλίνουν από τους κανόνες του Συντάγματος και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο, κατά το μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απόλυτα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο δυνατόν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άρθρο 37 Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία παραλείψουν να εκπληρώσουν δεσμεύσεις που ανέλαβαν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για οποιαδήποτε τομεακή πολιτική που αφορά οικονομικές δραστηριότητες με διασυνοριακές επιπτώσεις, προξενώντας έτσι σοβαρή βλάβη ή άμεσο κίνδυνο σοβαρής βλάβης στη λειτουργία τη; εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή δύναται, εντός τριών ετών από την προσχώρηση, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως κράτους μέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή ευρωπαϊκές αποφάσεις για τα δέοντα μέτρα. Τα μέτρα είναι αναλογικά, προτιμώνται δε τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και, ενδεχομένως, η εφαρμογή των υφιστάμενων τομεακών μηχανισμών διασφάλισης. Τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένων περιορισμών στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Επίκληση της ρήτρας διασφάλισης χωρεί ακόμα και πριν από την προσχώρηση βάσει των ευρημάτων της παρακολούθησης, τα δε μέτρα που θεσπίζονται τίθενται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης, εκτός αν προβλέπουν μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ μόνον επί όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο και, εν πάση περιπτώσει, αίρονται μόλις εκπληρωθεί η οικεία δέσμευση. Μπορούν όμως να εφαρμόζονται και πέραν της περιόδου tο ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ενόσω δεν έχουν εκπληρωθεί οι οικείες δεσμεύσεις. Ως ανταπόκριση στην πρόοδο που σημειώνει το ενδιαφερόμενο νέο κράτος μέλος στην εκπλήρωση των δεσμεύσεό του, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει προσηκόντως τα μέτρα. Η Επιτροπή ενημερώνει έγκαιροι το Συμβούλιο προτού καταργήσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αποφάσεις που θεσπίζουν»! μέτρα διασφάλισης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις του Συμβουλίου επ’ αυτού. Άρθρο 38 Εάν στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία ανακύψουν σοβαρές ελλείψεις ή διαφανεί άμεσος κίνδυνος σοβαρών ελλείψεων στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την πορεία της υλοποίησης ή την εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο ή άλλων συναφών δεσμεύσεων, μέσων συνεργασίας και αποφάσεων περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως στον χώρο του ποινικού δικαίου βάσει του Τίτλου VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των οδηγιών και κανονισμών περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως σε θέματα αστικού δικαίου βάσει του Τίτλου ΙV της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και των ευρωπαϊκών νόμων και νόμων-πλαισίων που εκδίδονται βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙV, τμήματα 3 και 4, του Συντάγματος, η Επιτροπή δύναται, εντός τριετίας από την προσχώρηση, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως κράτους μέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας και κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη, να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προσδιορίζοντας τους όρους και τον τρόπο εφαρμογής τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής των οικείων διατάξεων και αποφάσεων στις σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας και οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ή κρατών μελών, χωρίς να επηρεάζεται η συνέχιση της στενής δικαστικής συνεργασίας. Επίκληση της ρήτρας διασφάλισης χωρεί ακόμα και πριν από την προσχώρηση βάσει των ευρημάτων της παρακολούθησης, τα δε μέτρα που θεσπίζονται τίθενται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα της προσχώρησης, εκτός αν προβλέπουν μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ μόνον επί όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο και, εν πάση περιπτώσει, αίρονται μόλις θεραπευθούν οι ελλείψεις. Μπορούν όμως να εφαρμόζονται και πέραν της περιόδου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ενόσω οι ελλείψεις αυτές εξακολουθούν να υφίστανται. Ως ανταπόκριση στην πρόοδο που σημειώνει το ενδιαφερόμενο νέο κράτος μέλος στη θεραπεία των ελλείψεων, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει προσηκόντως τα μέτρα κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το Συμβούλιο προτού καταργήσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αποφάσεις που θεσπίζουν τα μέτρα διασφάλισης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις του Συμβουλίου επ’ αυτού. Άρθρο 391.Αν αποδειχτεί σαφώς, βάσει της διαρκούς παρακολούθησης εκ μέρους της Επιτροπής των δεσμεύσεων που ανέλαβαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησ ιδίως δε από τις εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής, ότι η πορεία της προετοιμασίας για τ υιοθέτηση και την εφαρμογή του κεκτημένου βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο στη Βουλγαρία και στί Ρουμανία ώστε να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος να βρεθεί οποιοδήποτε από τα δύο αυτά κρό εμφανώς απροετοίμαστο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ιδιότητας του μέλους σε ορισμένο σημαντικούς τομείς έως την ημερομηνία προσχώρησης της 1ης Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο δύναται, με ομοφωνία και βάσει σύστασης της Επιτροπής, να αποφασίσει ότι η ημερομηνία προσχώρησης του κράτους αυτού αναβάλλεται κατά ένα έτος, ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2008 2.Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής, να λάβει την απόφαση της παραγράφου 1 για τη Ρουμανία, εφόσον έχο διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εκ μέρους της Ρουμανίας εκπλήρωση μιας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΧ, σημείο Ι. 3.Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 37, το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής και μετά από λεπτομερή αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2005 σχετικά με την πρόοδο της Ρουμαι στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, να λάβει την απόφαση της παραγράφου 1 για τη Ρουμανία, εφόσον έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εκ μέρους της Ρουμαν εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας1 ή μιας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα σημείο ΙΙ. 4.Σε περίπτωση λήψης απόφασης βάσει της παραγράφου 1,2 ή 3, το Συμβούλιο αποφασίζει αμέσως, με ειδική πλειοψηφία, τις προσαρμογές στο παρόν πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και προσαρτημάτων του, οι οποίες καθίστανται άκρως απαραίτητες λόγω της απόφασης αναβολής. Άρθρο 40 Προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εφαρμογή των εθνικών κανόνων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά τις μεταβατικές περιόδους που μνημονεύουν τα Παραρτήματα VΙ και VΙΙ δεν οδηγεί σε ελέγχους στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών. Άρθρο 41 Σε περίπτωση που απαιτούνται μεταβατικά μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο καθεστώς που προκύπτει από την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο, τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών2 ή, ανάλογα με την περίπτωση, των αντίστοιχων άρθρων των λοιπών κανονισμών περί της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών ή των ευρωπαϊκών νόμων που τους αντικαθιστούν ή με τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Η θέσπιση των μεταβατικών μέτρων του παρόντος άρθρου είναι δυνατή για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία προσχώρησης και η εφαρμογή τους περιορίζεται μόνο εντός της περιόδου αυτής. Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μεταβατικά μέτρα που σχετίζονται με την εφαρμογή των νομικών πράξεων των σχετικών με την κοινή γεωργική πολιτική που δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν Πρωτόκολλο, πλην όμως απαιτούνται λόγω της προσχώρησης, καθορίζονται πριν από την ημερομηνία προσχώρησης με ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ή, εάν τα μέτρα αφορούν πράξεις που εκδόθηκαν αρχικά από την Επιτροπή, με ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την απαιτούμενη διαδικασία για τη θέσπιση των εν λόγω πράξεων. Άρθρο 42 Σε περίπτωση που απαιτούνται μεταβατικά μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο καθεστώς που προκύπτει από την εφαρμογή των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών διατάξεων της Ένωσης, καθώς και των σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων, τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την οικεία διαδικασία που προβλέπεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Η λήψη των μεταβατικών μέτρων είναι δυνατή για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία προσχώρησης, και η εφαρμογή τους περιορίζεται μόνο εντός της περιόδου αυτής. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Άρθρο 43 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφέρει στον εσωτερικό του κανονισμό τις προσαρμογές που καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης. Άρθρο 44 Το Συμβούλιο επιφέρει στον εσωτερικό του κανονισμό τις προσαρμογές που καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης. Άρθρο 45 Στην Επιτροπή διορίζεται ένας υπήκοος από κάθε νέο κράτος μέλος, από την ημερομηνία της προσχώρησης. Τα νέα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Συμβούλιο, με τη συμφωνία του Προέδρου της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1-26, παράγραφος 4, του Συντάγματος. Η θητεία των μελών που ορίζονται με τον τρόπο αυτόν λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελών κατά τον χρόνο της προσχώρησης. Άρθρο 461.Διορίζονται δύο δικαστές στο Δικαστήριο και δύο δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο. 2.Η θητεία ενός εκ των δικαστών του Δικαστηρίου που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2009. Ο δικαστής αυτός επιλέγεται δια κλήρου. Η θητεία του έτερου δικαστή λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2012. Η θητεία ενός εκ των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, λήγει στις 31 Αυγούστου 2007. Ο δικαστής αυτός επιλέγεται δια κλήρου. Η θητεία του έτερου δικαστή λήγει στις 31 Αυγούστου 2010. 3.Το Δικαστήριο επιφέρει στον κανονισμό διαδικασίας του τις προσαρμογές που καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης. Το Γενικό Δικαστήριο επιφέρει στον κανονισμό διαδικασίας του, σε συμφωνία με το Δικαστήριο, τις προσαρμογές που καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης. Οι προσαρμογές του κανονισμού διαδικασίας απαιτούν την έγκριση του Συμβουλίου. 4.Προς εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων την ημερομηνία της προσχώρησης, για τις οποίες η προφορική διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία αυτή, τα Δικαστήρια, εν ολομέλεια, ή τα τμήματα συνεδριάζουν με τη σύνθεση που είχαν πριν από την προσχώρηση και εφαρμόζουν τον κανονισμό διαδικασίας που ίσχυε την παραμονή της ημερομηνίας προσχώρησης. Άρθρο 47 Διορίζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ένας υπήκοος από κάθε νέο κράτος μέλος, από την ημερομηνία της προσχώρησης, για εξαετή θητεία. Άρθρο 48 Η Επιτροπή των Περιφερειών διευρύνεται με τον διορισμό 27 αντιπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίοι είτε είναι αιρετά μέλη οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης είτε είναι πολιτικώς υπεύθυνοι ενώπιον εκλεγμένης συνέλευσης. Η θητεία των μελών που ορίζονται με τον τρόπο αυτόν λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελών κατά τον χρόνο της προσχώρησης. Άρθρο 49 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διευρύνεται με τον διορισμό 27 μελών που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η θητεία των μελών που ορίζονται με τον τρόπο αυτόν λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελών κατά τον χρόνο της προσχώρησης. Άρθρο 50 Οι προσαρμογές των καταστατικών των επιτροπών που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα και των εσωτερικών τους κανονισμών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσχώρησης, πραγματοποιούνται το ταχύτερο δυνατό μετά την προσχώρηση. Άρθρο 511.Τα νέα μέλη των επιτροπών, ομάδων ή άλλων οργανισμών που δημιουργούνται από το Σύνταγμα ή με πράξη των θεσμικών οργάνων διορίζονται σύμφωνα με τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τον διορισμό μελών των εν λόγω επιτροπών, ομάδων ή άλλων οργανισμών. Η θητεία των νεοδιοριζόμενων μελών λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελών κατά τον χρόνο της προσχώρησης. 2.Η σύνθεση των επιτροπών και ομάδων που δημιουργούνται από το Σύνταγμα ή με πράξη των οργάνων και ο αριθμός μελών των οποίων καθορίζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των κρατών μελών αναθεωρείται πλήρως κατά την προσχώρηση, εκτός εάν οι θητείες των σημερινών μελών λήγουν εντός ενός έτους από την προσχώρηση. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 52 Από την προσχώρηση τους, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θεωρούνται αποδέκτες των ευρωπαϊκών νόμων-πλαισίων, κανονισμών και αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 1-33 του Συντάγματος και των οδηγιών και αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, εφόσον οι εν λόγω νόμοι-πλαίσια, κανονισμοί και αποφάσεις, καθώς και οι οδηγίες και αποφάσεις απευθύνονται σε όλα τα παρόντα κράτη μέλη. Εξαιρουμένων των ευρωπαϊκών αποφάσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ βάσει του άρθρου 1-39, παράγραφος 2, του Συντάγματος και των οδηγιών και αποφάσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ βάσει του άρθρου 254, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λογίζεται ότι οι ανωτέρω ευρωπαϊκές αποφάσεις, οδηγίες και αποφάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά την προσχώρηση. Άρθρο 531.Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθούν, από την ημερομηνία της προσχώρησης, προς τους ευρωπαϊκούς νόμους-πλαίσια και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που είναι δεσμευτικοί ως προς το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, αφήνουν όμως τις εθνικές αρχές να επιλέξουν τη μορφή και τα μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 1-33 του Συντάγματος, καθώς και προς τις οδηγίες και αποφάσεις κατά την έννοια του άρθρου 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, εκτός εάν το παρόν Πρωτόκολλο προβλέπει άλλη προθεσμία. Γνωστοποιούν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το παρόν Πρωτόκολλο. 2.Κατά το μέτρο που, για τις τροποποιήσεις των οδηγιών κατά την έννοια του άρθρου 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚΑΕ οι οποίες εκδίδονται με το παρόν Πρωτόκολλο, απαιτείται τροποποίηση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των παρόντων κρατών μελών, τα παρόντα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθούν, από την ημερομηνία προσχώρησης, προς τις τροποποιούμενες οδηγίες, εκτός εάν το παρόν Πρωτόκολλο προβλέπει άλλι προθεσμία. Γνωστοποιούν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή κατά την ημερομηνία προσχώρησης ή, εάν τα γνωστοποιήσουν αργότερα, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 54 Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αποβλέπουν, στην επικράτεια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στην προστασία της υγείας του κοινού και των εργαζομένων κατά των κινδύνων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, γνωστοποιούνται, κατά το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, από τα κράτη αυτά στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την προσχώρηση. Άρθρο 55 Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλει στην Επιτροπή η Βουλγαρία ή η Ρουμανία το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης, το Συμβούλιο, ενεργώντας βάσει προτάσεως της Επιτροπής, ή η Επιτροπή, εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την ίδια, μπορούν να εκδίδουν ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή αποφάσεις που να προβλέπουν προσωρινές παρεκκλίσεις από τις πράξεις των θεσμικών οργάνων οι οποίες εκδόθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2004 και της ημερομηνίας προσχώρησης. Τα μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας που διέπουν την έκδοση της πράξης από την οποία ζητείται προσωρινή παρέκκλιση. Όταν οι παρεκκλίσεις αυτές θεσπίζονται μετά την προσχώρηση, μπορούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία προσχώρησης. Άρθρο 56 Όταν πράξεις των θεσμικών οργάνων, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την προσχώρηση, πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο ή τα Παραρτήματα του, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει προτάσεως της Επιτροπής, ή η Επιτροπή, εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την ίδια, εκδίδει τις προς τούτο απαιτούμενες πράξεις. Όταν οι προσαρμογές αυτές θεσπίζονται μετά την προσχώρηση, μπορούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία προσχώρησης. Άρθρο 57 Εκτός εάν ορίζεται άλλως, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή αποφάσεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 58 Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών οργάνων που εκδόθηκαν πριν από την προσχώρηση και που συντάχθηκαν στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι υπό τις ίδιες προϋποθέσεις αυθεντικά, από την προσχώρηση, όπως και τα συντεταγμένα στις παρούσες επίσημες γλώσσες. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον τα κείμενα στις παρούσες γλώσσες είχαν και αυτά δημοσιευθεί. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 59 Τα Παραρτήματα Ι έως ΙΧ και τα Προσαρτήματά τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 60 Η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας διαβιβάζει στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας επικυρωμένο αντίγραφο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Συνθηκών που την τροποποιούν ή την συμπληρώνουν, στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την εσθονική, την ιρλανδική, την ισπανική, την ιταλική, τη λετονική, τη λιθουανική, τη μαλτέζικη, την ολλανδική, την ουγγρική, την πολωνική, την πορτογαλική, τη σλοβακική, τη σλοβένικη, τη σουηδική, την τσεχική και τη φινλανδική γλώσσα. Το κείμενο της εν λόγω Συνθήκης, στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα, προσαρτάται στο παρόν Πρωτόκολλο. Τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικά υπό τους ίδιους όρους με τα συντεταγμένα στις παρούσες γλώσσες κείμενα της Συνθήκης που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 61 Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει στις Κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας επικυρωμένο αντίγραφο των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος συμβάσεων και πρωτοκόλλων στα οποία προσχωρούν η Βουλγαρία και η Ρουμανίακατά την προσχώρηση (μνημονεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, του Πρωτοκόλλου) 1.Σύμβαση της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, η οποία έχει ανοιχθεί για υπογραφή στη Ρώμη (ΕΕ L 266, 9.10.1980, σ. 1) - Σύμβαση της 10ης Απριλίου 1984 για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980 (ΕΕ L 146, 31.5.1984, σ. 1) - Πρώτο πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίοΐ) 1980 (ΕΕ L 48, 20.2.1989, σ. 1) - Δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για την ανάθεση ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την ερμηνεία της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από τις 19 Ιουνίου 1980, στη Ρώμη (ΕΕ L 48, 20.2.1989, σ. 17) - Σύμβαση της 18ης Μαΐου 1992 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980 (ΕΕL333, 18.11.1992, σ. 1) - Σύμβαση της 29ης Νοεμβρίου 1996 για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο (ΕΕ C 15, 15.1.1997, σ. 10) 2.Σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 10) — Σύμβαση της 21ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΕ C 26, 31.1.1996, σ. 1) - Πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 1999 για την τροποποίηση της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΕ C 202, 16.7.1999, σ. 1) 3.Σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 49) - Πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 313, 23.10.1996, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕ C 151, 20.5.1997, σ. 2) - Δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 12) 4.Σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Εurοpοl), δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕC 316,27.11.1995, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 24ης Ιουλίου 1996, καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕΕ C 299,9.10.1996, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παράγραφος 3 της σύμβασης Ευρωπόλ, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 30ής Νοεμβρίου 2000, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας (σύμβαση Εurοpοl), για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του παραρτήματος της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ C 358, 13.12.2000, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 28ης Νοεμβρίου 2002 που τροποποιεί τη σύμβαση για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και το πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (ΕΕ C 312, 16.12.2002, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 27ης Νοεμβρίου 2003, καταρτισθέν, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ), το οποίο τροποποιεί την εν λόγω σύμβαση (ΕΕ C 2, 6.1.2004, σ. 3) 5.Σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, βασιζόμενη στο άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ΕΕC 316, 27.11.1995, σ. 34) - Πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, καταρτιζόμενο βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο τωι Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύμβασης για τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΕΕ C 151, 20.5.1997, σ. 16) - Πρωτόκολλο της 12ης Μαρτίου 1999, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρησης των μέσων μεταφοράς στη σύμβαση (ΕΕ C 91, 31.3.1999, σ. 2) - Πρωτόκολλο της 8ης Μαΐου 2003, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τροποποιεί τη σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών (ΕΕ C 139, 13.6.2003, σ. 2) 6.Σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 195, 25.6.1997, σ. 2) 7.Σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (ΕΕ C 24, 23.1.1998, σ. 2) 8.Σύμβαση της 17ης Ιουνίου 1998, καταρτιζόμενη βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης (ΕΕC216, 10.7.1998, σ. 2) 9.Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίζεται από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 3) Πρωτόκολλο της 16ης Οκτωβρίου 2001*που καταρτίζεται από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 326, 21.11.2001, σ. 2). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιοτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πράξεων που βασίζονται σε αυτό ή συνδέονται άλλως με αυτό,οι οποίες είναι δεσμευτικές και εφαρμοστέες για τα νέα κράτη μέλη, από την προσχώρηση(μνημονεύεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, του Πρωτοκόλλου) 1.Η συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 19851. 2.Οι ακόλουθες διατάξεις της Σύμβασης που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990^ για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η σχετική Τελική Πράξη και οι Κοινές Δηλώσεις2, όπως τροποποιήθηκαν από ορισμένες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 8, κατωτέρω: Άρθρο 1 κατά τον βαθμό που συνδέεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου· άρθρα 3 έως 7, εκτός του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ), άρθρο 13, άρθρα 26 και 27, άρθρο 39, άρθρα 44 έως 59, άρθρα 61 έως 63, άρθρα 65 έως 69, άρθρα 71 έως 73, άρθρα 75 και 76, άρθρο 82, άρθρο 91, άρθρα 126 έως 130 κατά τον βαθμό που συνδέονται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, και άρθρο 136· Κοινές δηλώσεις 1 και 3 της Τελικής Πράξης.3.Οι ακόλουθες διατάξεις των Συμφωνιών Προσχώρησης στη Σύμβαση που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 198ί σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, οι Τελικές τους Πράξεις και οι σχετικές Δηλώσεις, όπως τροποποιήθηκαν από ορισμένες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 8, κατωτέρω: 1)Η συμφωνία που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 1990 για την προσχώρηση της Ιταλικής Δημοκρατίας: - Άρθρο 4, - Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 2)η συμφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας: - Άρθρο 4, - Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, - Δήλωση 2 στο Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 3)η συμφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την προσχώρηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας: - Άρθρα 4, 5 και 6, - Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 4)η συμφωνία που υπεγράφη στις 6 Νοεμβρίου 1992 για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας: - Άρθρα 3, 4 και 5, - Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, - Δήλωση 2 στο Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 5)η συμφωνία που υπεγράφη στις 28 Απριλίου 1995 για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας: - Άρθρο 4, - Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 6)η συμφωνία που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1996 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας: - Άρθρα 4, 5 (παράγραφος 2) και 6, - Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 7)η συμφωνία που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1996 για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας: - Άρθρα 4 και 5, - Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, - Δήλωση της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Φινλανδίας για τις νήσους Αland στο Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 8)η συμφωνία που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1996 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας: - Άρθρα 4 και 5, - Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης. 4.Οι ακόλουθες συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν: - η συμφωνία της 18ης Μαΐου 1999 που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, της σχετικής Τελικής Πράξης, των δηλώσεων και των ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται σε αυτή1, και η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/439/ΕΚ του Συμβουλίου2, - η συμφωνία της 30ής Ιουνίου 1999 που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ισλανδία και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που ισχύουν μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, σε τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν που ισχύουν για τα κράτη αυτά3, και η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου4, - η συμφωνία που υπεγράφη στις 25 Οκτωβρίου 2004 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετική Συνομοσπονδία για τη σύνδεση της τελευταίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν5. 5.Οι διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεστήθη με τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, όπως τροποποιήθηκαν από ορισμένες πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 8, κατωτέρω: SCΗ/Cοm-ex (93) 10 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά μί τις δηλώσεις των Υπουργών και Υφυπουργών SCΗ/Cοm-ex (93) 14 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1993 σχετικά μ£ τη βελτίωση της συνεργασίας στην πράξη μεταξύ των δικαστικών αρχών για καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών SCΗ/Cοm-ex (94) 16 reν Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την προμήθεια κοινών σφραγίδων εισόδου και εξόδου SCΗ/Cοm-ex (94) 28 reν Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 75 για τη μεταφορά ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών SCΗ/Cοm-ex (94) 29 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990 SCΗ/Cοm-ex (95) 21 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή μεταξύ των κρατών Σένγκεν στατιστικών και συγκεκριμένων πληροφοριών για ενδεχόμενες δυσλειτουργίες στα εξωτερικά σύνορα SCΗ/Cοm-ex (98) 1 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1998 σχετικά με τις δραστηριότητες της Τask Fοrce, κατά τον βαθμό που συνδέεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ανωτέρω SCΗ/ Cοm-ex (98) 26 def Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 για τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής για την αξιολόγηση και εφαρμογή του Σένγκεν SCΗ/Cοm-ex (98) 35 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη διαβίβαση του Κοινού Εγχειριδίου στα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην ΕΕ SCΗ/Cοm-ex (98) 37 def 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τη λήψη μέτρων καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, κατά τον βαθμό που συνδέεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω SCΗ/Cοm-ex (98) 51 reν 3 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία της Αστυνομίας στον τομέα πρόληψης και εξακρίβωσης του εγκλήματος SCΗ/Cοm-ex (98) 52 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με εγχειρίδιο για τη διασυνοριακή συνεργασία της Αστυνομίας, κατά τον βαθμό που συνδέεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω SCΗ/Cοm-ex (98) 57 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την καθιέρωση ενός εντύπου ενιαίου τύπου ως αποδεικτικού πρόσκλησης, δήλωσης ανάληψης ευθύνης ή πιστοποιητικού φιλοξενίας SCΗ/Cοm-ex (98) 59 reν Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τη συντονισμένη τοποθέτηση συμβούλων σε θέματα εγγράφων SCΗ/Cοm-ex (99) 1 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με την κατάσταση σχετικά με τα ναρκωτικά SCΗ/Cοm-ex (99) 6 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών SCΗ/Cοm-ex (99) 7 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με τους υπάλληλους συνδέσμους SCΗ/Cοm-ex (99) 8 reν 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με τις γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την αμοιβή των πληροφοριοδοτών SCΗ/Cοm-ex (99) 10 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με την παράνομη διακίνηση όπλων SCΗ/Cοm-ex (99) 13 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριστικές εκδόσεις του Κοινού Εγχειριδίου και της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου: - Παραρτήματα 1 έως 3, 7, 8 και 15 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, - Το Κοινό Εγχειρίδιο, κατά τον βαθμό που συνδέεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 1, 5, 5Α, 6, 10, 13 SCΗ/Cοm-ex (99) 18 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά με τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας σχετικά με την πρόληψη και την έρευνα αξιόποινων πράξεων. 6.Οι ακόλουθες δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεστήθη με τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, κατά τον βαθμό που συνδέονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω: SCΗ/Cοm-ex (96) decl 6 reν 2 Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την έκδοση SCΗ/Cοm-ex (97) decl 13 reν 2 Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την απαγωγή ανηλίκων. 7.Οι ακόλουθες αποφάσεις της Κεντρικής Ομάδας που συνεστήθη με τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, κατά τον βαθμό που συνδέονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω: SCΗ/Cοm-ex (98) 117 Απόφαση της κεντρικής ομάδας της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τη λήψη μέτρων καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης SCΗ/Cοm-ex (99) 25 Απόφαση της κεντρικής ομάδας της 22ας Μαρτίου 1999 σχετικά με τις γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την αμοιβή των πληροφοριοδοτών. 8.Οι ακόλουθες πράξεις που βασίζονται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέονται άλλως με αυτό: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 164, 14.7.1995, σ. 1) Απόφαση 1999/307/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Μαΐου 1999, περί καθορισμού των λεπτομερών διατάξεων για την ενσωμάτωση της Γραμματείας Σένγκεν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΕΕL 119,7.5.1999,σ. 49) Απόφαση 1999/435/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιορισθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν (ΕΕL 176, 10.7.1999, σ. 1) Απόφαση 1999/436/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νομικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Σένγκεν (ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 17) Απόφαση 1999/43 7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31) Απόφαση 1999/848/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στην Ελλάδα (ΕΕ L 327, 21.12.1999, σ. 58) Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43) Απόφαση 2000/5 86/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2000, περί διαδικασίας τροποποιήσεως των άρθρων 40, παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 41, παράγραφος 7 και του άρθρου 65, παράγραφος 2 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 248, 3.10.2000, σ. 1) Απόφαση 2000/751 /ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων τμημάτων του Κοινού Εγχειριδίου που ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 29) Απόφαση 2000/777/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία (ΕΕ L 309, 9.10.2000, σ. 24) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεώρησης (ΕΕ L 116,26.4.2001, σ. 2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2001 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης (ΕΕ L 116, 26.4.2001, σ. 5) Απόφαση 2001/329/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, σχετικά με την ενημέρωση του τμήματος VΙ και των παραρτημάτων 3,6 και 13 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου καθώς και των παραρτημάτων 5α), 6α) και 8 του Κοινού Εγχειριδίου (ΕΕ L 116,26.4.2001, σ. 32), στο βαθμό που συνδέεται με το παράρτημα 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου και το παράρτημα 5α) του Κοινού Εγχειριδίου Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕL 187, 10.7.2001, σ. 45) Απόφαση 2001/886/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SΙS ΙΙ) (ΕΕ L 328, 13.12.2001, σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοο των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων τ& κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται m την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 327, 12.12.2001, σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SΙS Π) (ΕΕ L 328, 13.12.20C σ. 4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρί φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στοι κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύί (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 334/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 7). Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα τη< Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64, 7.3.2002, σ. 20) Απόφαση 2002/352/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την αναθεώρηση του Κο Εγχειριδίου (ΕΕ L 123, 9.5.2002, σ. 47) Απόφαση 2002/353/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος ΙΙ του κοινού εγχειριδίου που ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 123, 9.5.2002, σ. 49) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157, 15.6.2002, σ. 1) Απόφαση 2002/587/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για την αναθεώρηση του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 187,16.7.2002, σ. 50) Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/946/ΔΕΥ, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328, 5.12.2002, σ. 1) Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328, 5.12.2002, σ. 17) Απόφαση 2003/170/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών-συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών (ΕΕ L 67, 12.3.2003, σ. 27) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2003 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕL69, 13.3.2003, σ. 10) Απόφαση 2003/725/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2003, που τροποποιεί το άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 7 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 260,11.10.2003, σ. 37) Απόφαση 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού (ΕΕ L 321, 6.12.2003, σ. 26) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64, 2.3.2004, σ. 1) Απόφαση 2004/466/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κοινού εγχειριδίου προκειμένου να συμπεριληφθεί διάταξη για επιλεκτικούς ελέγχους στα σύνορα όσον αφορά τους ανηλίκους που συνοδεύονται (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 136) Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 24) Απόφαση 2004/573/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις απομάκρυνσης (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 28) Απόφαση 2004/574/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2002, για την τροποποίηση του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 36) Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VΙS) (ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349, 25.11.2004, σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και την τροποποίηση, για τον σκοπό αυτό, των διατάξεων της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 369, 16.12.2004, σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος του Αρθρου 16 του Πρωτοκόλλου:προσαρμογές των πράξεων των θεσμικών οργάνων 1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 31994 R 0040: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11, 14.1.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: - 31994 R 3288: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3288/94 του Συμβουλίου της 22.12.1994 (ΕΕ L 349, 31.12.1994, σ. 83), - 32003 R 0807: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου της 14.4.2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36), - 12003 Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), - 32003 R 1653: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2003 του Συμβουλίου της 18.6.2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 36), - 32003 R 1992: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1992/2003 του Συμβουλίου της 27.10.2003 (ΕΕL296, 14.11.2003, σ. 1), - 32004 R 0422: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συμβουλίου της 19.2.2004 (ΕΕ L 70, 9.3.2004, σ. 1). Στο άρθρο 159α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος μέλος» ή «νέα κράτη μέλη»), το κοινοτικό σήμα το οποίο έχει καταχωρηθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πριν από την εκάστοτε ημερομηνία της προσχώρησης, επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών μελών προκειμένου να παράγει ισοδύναμα αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.31992 R 1768: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΕΕ L 182,2.7.1992, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 11994 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των Συνθηκών -Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241,29.8.1994, σ. 21), 12003 Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236,23.9.2003, σ. 33). 1)Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής:« 2)κάθε φάρμακο που προστατεύεται με έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, 3)κάθε φάρμακο που προστατεύεται με έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό στη Ρουμανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι μηνών που αρχίζει το αργότερο από την ημερομηνία προσχώρησης.». 4)Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 2.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ημερομηνία προσχώρησης τους.». 2.31996 R 1610: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΕΕ L 198, 8.8.1996, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: - 12003 Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236,23.9.2003, σ. 33). 1)Στο άρθρο 19α προστίθενται τα εξής:« 2)κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται με έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φυτοπροστατευτικό προϊόν αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, 3)κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται με έγκυρο βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας ως φάρμακο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό στη Ρουμανία. Στις περιπτώσεις που έχει λήξει η περίοδος του άρθρου 7, παράγραφος 1, υφίσταται η δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικού για περίοδο έξι μηνών που αρχίζει το αργότερο από την ημερομηνία προσχώρησης.». 4)Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 2.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας που χορηγούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας πριν από την ημερομηνία προσχώρησης τους.». ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 32002 R 0006: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ L 3, 5.1.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: - 12003 Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). Στο άρθρο 110α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής «νέο κράτος μέλος» ή «νέα κράτη μέλη»), κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο προστατεύεται ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πριν από την εκάστοτε ημερομηνία της προσχώρησης επεκτείνεται στο έδαφος των εν λόγω κρατών μελών προκειμένου να παράγει ισοδύναμα αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινότητα.». 2.ΓΕΩΡΓΙΑ1.31989 R 1576: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, γιο τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160, 12.6.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 31992 R 3280: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συμβουλίου της 9.11.1992 (ΕΕ L 327 13.11.1992, σ. 3), ... - 31994 R 3378: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22.12.1994 (ΕΕ L 366, 31.12.1994, σ. 1) - 11994 Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των Συνθηκών -Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241,29.8.1994, σ. 21), - 12003 Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236,23.9.2003, σ. 33), 32003 R 1882: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 1)Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο θ), προστίθενται τα εξής: «(5) Η ονομασία «απόσταγμα φρούτων» μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «Ρalinca» μόνον για το αλκοολούχο ποτό που παράγεται στη Ρουμανία.», 2)Στο Παράρτημα ΙΙ, προστίθενται οι ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις: - στο σημείο 4: «Vinars Τamaνe», «Vinars Vaslui», «Vinars Μurfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-11-28 Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης) αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αφ’ ετέρου, για την προσχώρηση της Δημοκρα­τίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/286
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. 2007/232 2007
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ[...]" 2008/166 2008
Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. 2008/198 2008
Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130/Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ. 2008/86 2008
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/50 2009