ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3420

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Χρήση όρων"
1.  
  Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: (α) «παράνομη εμπορία» σημαίνει οποιαδήποτε πρακπκή ή συμπεριφορά που απαγορεύει ο νόμος και σχετίζεται με την παραγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διανομή, αγορά ή πώληση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πρακτικής ή συμπεριφοράς που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δραστηριότητας αυτής, (β) «περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ενοποίησης» σημαίνει οργανισμό αποτελούμενο από περισσότερα του ενός κυρίαρχα κράτη στον οποίο τα κράτη-μέλη έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να λαμβάνει αποφάσεις δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη του στους τομείς αυτούς,1 (γ) «διαφήμιση και προώθηση του καπνού» σημαίνει κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας, υπόδειξης ή δράσης που έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα ή πιθανό αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού ή της χρήσης καπνού, άμεσα ή έμμεσα, (δ) «έλεγχος του καπνού» σημαίνει μια σειρά στρατηγικών μείωσης της προσφοράς, της ζήτησης και των βλαβών, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμοί) μέσω της εξάλειψης ή της μείωσης της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και της έκθεσης σε καπνό, (ε) «βιομηχανία καπνού» σημαίνει τους κατασκευαστές καπνού, τους χονδρεμπόρους και τους εισαγωγείς προϊόντων καπνού, (στ) «προϊόντα καπνού» σημαίνει προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με τη χρήση φύλλων καπνού ως πρώτης ύλης και προορίζονται για χρήση μέσω εισπνοής από το στόμα, μύζησης, μάσησης ή εισπνοής από τη μύτη, ζ) «Χρηματοδότηση για την προώθηση του καπνού» σημαίνει κάθε εισφορά σε οποιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο η οποία έχει ως σκοπό αποτέλεσμα ή πιθανό αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού ή της χρήσης καπνού, άμεσα ή έμμεσα
Άρθρο 2
1.  
  Για την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν μέτρα πέραν αυτών που απαιτούνται από την παρούσα Σύμβαση και τα πρωτόκολλά της, και καμία διάταξη των κειμένων αυτών δεν εμποδίζει τα Συμβαλλόμενα Μέρη να επιβάλουν αυστηρότερες απαιτήσεις οι οποίες είναι συμβατές με τις διατάξεις τους και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο
2.  
  Οι διατάξεις της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των Συμβαλλομένων Μερών να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών ή υποπεριφερειακών συμφωνιών, σε θέματα σχετικά με τη Σύμβαση και τα πρωτοκολλά της ή πέραν αυτής, υπό τον όρο ότι οι συμφωνίες αυτές δεν αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα πρωτοκολλά της. Τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να κοινοποιούν τις συμφωνίες αυτές στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μέσω της Γραμματείας.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της παρούσας Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της είναι να προστατεύσουν τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις που έχουν η κατανάλωση καπνού και η έκθεση σε καπνό στην υγεία, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον παρέχοντας ένα πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για τον έλεγχο του καπνού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με σκοπό τη διαρκή και ουσιαστική μείωση της κυριαρχίας της χρήσης του καπνού και της έκθεσης σε καπνό
Άρθρο 4 "Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της και την εφαρμογή των διατάξεων της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθοδηγούνται, μεταξύ άλλων, από τις κάτωθι αρχές:"
1.  
  Καθένας πρέπει να ενημερώνεται για τις επιπτώσεις στην υγεία, την εθιστική φύση και τη θανάσιμη απειλή της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό, και πρέπει να μελετηθούν αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα στο κατάλληλο κυβερνητικό επίπεδο για την προστασία όλων από την έκθεση σε καπνό
2.  
  Χρειάζεται σταθερή πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, συνολικών μέτρων σε πολλούς τομείς και συντονισμένης αντίρρησης, λαμβανομένων υπόψη:
 1. της ανάγκης να ληφθούν μέτρα για την προστασία όλων από την έκθεση σε καπνό,
 2. της ανάγκης να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της έναρξης, την προώθηση και υποστήριξη της διακοπής και τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων καπνού οποιασδήποτε μορφής,
 3. της ανάγκης να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των αυτοχθόνων, ατόμων και κοινοτήτων, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων ελέγχου του καπνού τα οποία είναι κοινωνικώς και πολιτιστικώς κατάλληλα για τις ανάγκες και τις προοπτικές τους, και
 4. της ανάγκης να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν ειδικά κάθε φύλο κατά την ανάπτυξη των στρατηγικών ελέγχου του καπνού
3.  
  Σημαντικό μέρος της Σύμβασης είναι η διεθνής συνεργασία, ιδίως η μεταφορά τεχνολογίας, γνώσεων και οικονομικής βοήθειας και η παροχή της σχετικής τεχνογνωσίας για την κατάρτιση και την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων ελέγχου του καπνού, λαμβανομένων υπόψη της τοπικής κουλτούρας καθώς και κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και νομικών παραγόντων
4.  
  Είναι απαραίτητη η λήψη συνολικών μέτρων και η εκδήλωση αντιδράσεων σε πολλούς τομείς, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, για τη μείωση της κατανάλωσης όλων των προϊόντων καπνού, ούτως ώστε να προλαμβάνεται, σύμφωνα με τις αρχές της δημόσιας υγείας, η εκδήλωση ασθενειών, η πρόωρη αναπηρία και η θνησιμότητα λόγω της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό
5.  
  Σημαντική διάσταση του συνολικού ελέγχου του καπνού αποτελούν τα θέματα νομικής ευθύνης, όπως αυτή ορίζεται από κάθε Συμβάλλόμενο Μέρος εντός της δικαιοδοσίας του
6.  
  Η σημασία της τεχνικής και οκονομικής βοήθειας για να υποστηριχθεί η μετάβαση των καπνοκαλλιεργητών και των καπνεργατών των οποίων η ζωή επηρεάζεται σοβαρά από τα προγράμματα ελέγχου του καπνού σε Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες με οικονομίες σε μετάβαση πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωττίζεται στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη
7.  
  Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει αποφασιστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναπτύσσει, εφαρμόζει, αναθεωρεί και αξιολογεί περιοδικά συνολικές εθνικές στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα ελέγχου του καπνού σε πολλούς τομείς σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τα πρωτόκολλα των οποίων είναι Μέρος
2.  
  Για το σκοπό αυτό, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει, ανάλογα με τις δυνατότητές του:
 1. να καθιερώσει ή να ενισχύσει και να χρηματοδοτεί έναν εθνικό μηχανισμό συντονισμού ή εστιακά σημεία ελέγχου του καπνού, και
 2. να υιοθετήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή/και άλλα μέτρα και να συνεργαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες, με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών πρόληψης και μείωσης της κατανάλωσης καπνού, του εθισμού στη νικοτίνη και της έκθεσης σε καπνό
3.  
  Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της οικείας πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας σε σχέση με τον έλεγχο του καπνού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν για την προστασία της πολιτικής αυτής από εμπορικά και άλλα κεκτημένα δικαιώματα της βιομηχανίας καπνού σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
4.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διατύπωση των προτεινόμενων μέτρων, διαδικασιών και κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων των οποίων είναι Μέρη
5.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται, όπου είναι απαραίτητο, με αρμόδιους περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα όργανα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης και των πρωτοκόλλων των οποίων είναι Μέρη
6.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται, στο πλαίσιο των μέσων και των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών χρηματοδότησης

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι τα τιμολογιακά και φορολογικά μέτρα είναι αποτελεσματικό μέσο μείωσης της ζήτησης καπνού εκ μέρους διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού, ιδίως των νέων
2.  
  Με την επιφύλαξη του κυρίαρχου δικαιώματος των Συμβαλλομένων Μερών να αποφασίζουν και να καθορίζουν τη φορολογική πολιτική τους, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πρέπει να μελετήσει τους εθνικούς στόχους του στον τομέα της υγείας σε σχέση με τον έλεγχο του καπνού και να υιοθετήσει ή να διατηρεί, ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν:
 1. εφαρμογή φορολογικής πολιτικής και, ανάλογα με τις ανάγκες, τιμολογιακής πολιτικής σε σχέση με τα προϊόντα καπνού η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης καπνού, και
 2. απαγόρευση ή περιορισμό, αν είναι απαραίτητο, των πωλήσεων προς άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή/και της εισαγωγής από τα άτομα αυτά αφορολόγητων ή αδασμολόγητων προϊόντων καπνού
3.  
  Στις περιοδικές εκθέσεις που θα υποβάλλουν στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το άρθρο 21, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναφέρουν τους συντελεστές φορολογίας των προϊόντων καπνού και τις τάσεις κατανάλωσης καπνού
Άρθρο 7 "Μη τιμολογιακά μέτραγια τη μείωση της ζήτησης καπνού"
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι τα μη τιμολογιακά μέτρα ευρείας εφαρμογής αποτελούν αποτελεσματικό και σημαντικό μέσο μείωσης της κατανάλωσης καπνού. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τα άρθρα 8-13 και θα συνεργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες, με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, άμεσα ή μέσω των αρμόδιων διεθνών οργάνων, με σκοπό την εφαρμογή τους. Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα προτείνει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη έχει αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η έκθεση σε καπνό προκαλεί θάνατο, ασθένειες και αναπηρία
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει σε τομείς υπάρχουσας εθνικής δικαιοδοσίας που καθορίζει το εθνικό δίκαιο και θα προωθήσει ενεργά σε άλλα επίπεδα δικαιοδοσίας την υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών νομοθετικών, εκτελεστικών, διοικητικών ή/και άλλων μέτρων τα οποία θα προβλέπουν την προστασία από την έκθεση σε καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και, αν είναι απαραίτητο, σε άλλους δημόσιους χώρους
Άρθρο 9 "Ρυθμιστικός έλεγχοςτου περιεχομένου των προϊόντων καπνού"
1.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, σε συνεννόηση με τα αρμόδια διεθνή όργανα, θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τη δοκιμή και τη μέτρηση του περιεχομένου και των εκπομπών των προϊόντων καπνού και για το ρυθμιστικό έλεγχο των εν λόγω περιεχομένων και εκπομπών. Εφόσον το εγκρίνουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει νομοθετικά, εκτελεστικά και διοικητικά ή άλλα μέτρα για αυτές τις δοκιμές και μετρήσεις και το σχετικό ρυθμιστικό έλεγχο.
Άρθρο 10 "Ρυθμιστικός έλεγχος των γνωστοποιήσεων σε σχέση με τα προϊόντα καπνού"
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα με τα οποία θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού να γνωστοποιούν στις κρατικές αρχές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις εκπομπές των προϊόντων καπνού. Επιπλέον, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα τοξικά συστατικά των προϊόντων καπνού και τις εκπομπές που μπορούν να παράγουν.
Άρθρο 11
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το Μέρος, αυτό, αποτελεσματικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι:
 1. η συσκευασία και η σήμανση των προϊόντων καπνού δεν θα προωθεί το προϊόν καπνού με ψευδή, παραπλανητικά, απατηλά μέσα ή μέσα που πιθανόν να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του, τις επιδράσεις στην υγεία, τους κινδύνους ή τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε όρου, περιγραφής, εμπορικού σήματος, σχήματος ή άλλης ένδειξης που δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα την εσφαλμένη εντύπωση ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα προϊόντα, καπνού, όπως π.χ. οι όροι «lοw tar», «light», «ultra-light» ή «mild», και.
 2. κάθε πακέτο και κουτί προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία και σήμανση των προϊόντων αυτών θα φέρουν προειδοποιήσεις για την υγεία οι οποίες θα περιγράφουν τις επιβλαβείς επιδράσεις της χρήσης καπνού, και θα μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα κατάλληλα μηνύματα.
 3. Τα εν λόγω μηνύματα και προειδοποιήσεις:
 4. (i) θα εγκρίνονται από την αρμόδια εθνική αρχή, (ii) θα εναλλάσσονται περιοδικά, (iii) θα είναι ευμεγέθη, ευκρινή, ορατά και ευανάγνωστα, (iν) θα καλύπτουν το 50% ή και περισσότερο των κύριων επιφανειών επίδειξης, αλλά οπωσδήποτε τουλάχιστον 30% των επιφανειών αυτών, (ν) μπορεί να έχουν τη μορφή εικόνων ή εικονογραμμάτων ή να περιλαμβάνουν εικόνες ή εικονογράμματα.
2.  
  Πέραν των προειδοποιήσεων της παρ. 1 εδ. β΄ του παρόντος άρθρου, κάθε πακέτο και κουτί προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία και σήμανση των προϊόντων αυτών θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές των προϊόντων καπνού, όπως ορίζονται από τις εθνικές αρχές.
3.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απαιτεί να αναγράφονται στην κύρια γλώσσα ή γλώσσες του οι προειδοποιήσεις και άλλες πληροφορίες των παρ. 1 εδ. α΄ και 2 του παρόντος άρθρου σε κάθε πακέτο και κουτί προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία και σήμανση των προϊόντων αυτών.
4.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εξωτερική συσκευασία και σήμανση» αναφορικά με προϊόντα καπνού ισχύει για κάθε συσκευασία και σήμανση που χρησιμοποιείται στις λιανικές πωλήσεις του προϊόντος
Άρθρο 12 "Εκπαίδευση, επικοινωνία, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού"
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προαγάγει και θα ενισχύσει την ευαισθησία του κοινού για θέματα ελέγχου του καπνού, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων επικοινωνιακών εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να προαγάγει: (α) την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε αποτελεσματικά και συνολικά προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των εθιστικών χαρακτηριστικών της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό, (β) την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία λόγω της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό και τα οφέλη της διακοπής της χρήσης καπνού και του τρόπου ζωής χωρίς κάπνισμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 2, (γ) τη δημόσια πρόσβαση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τη βιομηχανία καπνού, εφόσον σχετίζονται με το σκοπό της παρούσας Σύμβασης, (δ) αποτελεσματικά και κατάλληλα προγράμματα κατάρπσης ή ευαισθητοποίησης για τον έλεγχο του καπνού απευθυνόμενα σε πρόσωπα όπως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι κοινοτικοί υπάλληλοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι επαγγελματίες των ΜΜΕ, οι εκπαιδευτικοί, οι αρμόδιοι λήψεως αποφάσεων, τα διοικητικά στελέχη και άλλοι ενδιαφερόμενοι, (ε) την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν εξαρτώνται από τη βιομηχανία καπνού στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και στρατηγικών ελέγχου του καπνού σε πολλούς τομείς, και (στ) την ευαισθητοποίηση και πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν η κατανάλωση καπνού και η έκθεση σε καπνό στην υγεία, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η γενική απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού μπορεί να μειώσει την κατανάλωση προϊόντων καπνού
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβάλλει, σύμφωνα με το σύνταγμα ή τις συνταγματικές αρχές του, γενική απαγόρευση κάθε μορφής διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού. Αυτή θα περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη του νομικού συστήματος και των τεχνικών μέσων που έχει στη διάθεση του κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, γενική απαγόρευση των δραστηριοτήτων διασυνοριακής διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού που εκκινούν από την επικράτειά του. Σε σύνδεση με την υποχρέωση αυτή, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, κατάλληλα νομοθεπκά, εκτελεστικά, διοικητικά ή/και άλλα μέτρα και θα υποβάλλει σχετικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 21. 3) Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν είναι σε θέση να επιβάλλει γενική απαγόρευση για συνταγματικούς λόγους, θα εφαρμόσει περιορισμούς σε κάθε μορφή διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού. Οι περιορισμοί αυτοί θα περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη του νομικού συστήματος και των τεχνικών μέσων που έχει στη διάθεση του κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, περιορισμούς ή γενική απαγόρευση των δραστηριοτήτων διασυνοριακής διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού που εκκινούν από την επικράτεια του. Σε σύνδεση με την υποχρέωση αυτή, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, κατάλληλα νομοθετικό, εκτελεστικά, διοικητικά ή/και άλλα μέτρα και θα υποβάλλει σχετικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 21.
4.  
  Ως ελάχιστη υποχρέωση, και σύμφωνα με το σύνταγμα ή τις συνταγματικές αρχές του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει:
 1. να απαγορεύσει κάθε μορφή διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση προϊόντων καπνού η οποία χρησιμοποιεί ψευδή, παράπλανητικά ή απατηλά μέσα ή είναι πιθανόν να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επιδράσεις στην υγεία, τους κινδύνους ή τις εκπομπές των προϊόντων αυτών,
 2. να απαιτήσει να συνοδεύεται κάθε μορφή διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού από προειδοποιήσεις η μηνύματα για την υγεία ή άλλα κατάλληλα θέματα,
 3. να περιορίσει την παροχή άμεσων ή έμμεσων κινήτρων που ενθαρρύνουν την αγορά προϊόντων καπνού από το κοινό,
 4. να απαιτήσει, εάν δεν έχει επιβάλει γενική απαγόρευση, τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές των δαπανών της βιομηχανίας καπνού για τις μορφές διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού που δεν έχουν ακόμη απαγορευθεί.
 5. Οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, στο κοινό ή στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με το άρθρο 21,.
 6. να επιβάλει γενική απαγόρευση ή, στην περίπτωση Συμβαλλομένου Μέρους το οποίο δεν είναι σε θέση να επιβάλει γενική απαγόρευση για συνταγματικούς λόγους, να περιορίσει τη διαφήμιση, προώθηση και χρηματοδότηση για την προώθηση του καπνού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των έντυπων μέσων και, αν είναι απαραίτητο, άλλων μέσων, όπως το διαδίκτυο, εντός πέντε ετών, και
 7. να απαγορεύσει ή, στην περίπτωση Συμβαλλομένου Μέρους το οποίο δεν είναι σε θέση να επιβάλει απαγόρευση, για συνταγματικούς λόγους, να περιορίσει τη χρηματοδότηση (με σκοπό την προώθηση του καπνού) διεθνών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων ή/και όσων συμμετέχουν σ’ αυτές
5.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν μέτρα, πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρ. 4.
6.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη τεχνολογιών και άλλων μέσων που είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της εξάλειψης της διασυνοριακής διαφήμισης
7.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία έχουν επιβάλει απαγόρευση σε ορισμένες μορφές διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού έχουν κυρίαρχο δικαίωμα να απαγορεύουν την είσοδο στην επικράτειά τους των ίδιων μορφών διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού και να επιβάλλουν τις ίδιες ποινές με αυτές που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία τους για τις εγχώριες μορφές διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού που εκκινούν από την επικράτειά τους. Η παρούσα παράγραφος δεν επικυρώνει ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ποινή.
8.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μελετήσουν την πιθανότητα κατάρτισης πρωτοκόλλου το οποίο θα ορίζει κατάλληλα μέτρα που απαιτούν διεθνή συνεργασία για τη γενική απαγόρευση της διασυνοριακής διαφήμισης, προώθησης και χρηματοδότησης για την προώθηση του καπνού
Άρθρο 14
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναπτύξει και θα διαδώσει κατάλληλες, συνολικές και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές βάσει επιστημονικών αποδείξεων και άριστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες, και θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της διακοπής της χρήσης καπνού και την παροχή επαρκούς περίθαλψης σε όσους πάσχουν από εξάρτηση από τον καπνό
2.  
  Για το σκοπό αυτό, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσπαθήσει:
 1. να σχεδιάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά προγράμματα με στόχο την προώθηση της διακοπής της χρήσης καπνού, σε χώρους όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, χώροι εργασίας και άθλησης,
 2. να συμπεριλάβει τη διάγνωση και τη θεραπεία της εξάρτησης από τον καπνό, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διακοπή της χρήσης καπνού στα εθνικά προγράμματα, σχέδια και στρατηγικές δημόσιας. υγείας και εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κοινοτικών υπαλλήλων και κοινωνικών λειτουργών, ανάλογα με τις ανάγκες,.
 3. να καθιερώσει προγράμματα διάγνωσης, συμβουλευτικής, πρόληψης και θεραπείας της εξάρτησης από τον καπνό σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα αποκατάστασης, και
 4. να συνεργαστεί με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την εξασφάλιση χαμηλού κόστους για τη θεραπεία της εξάρτησης από τον καπνό, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 22.
 5. Τα προϊόντα αυτά και τα συστατικά τους μπορούν να περιλαμβάνουν φάρμακα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση φαρμάκων και διαγνωστικά μέσα, όταν είναι απαραίτητο.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 15
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, πέραν των υποπεριφερειακών, περιφερειακών και παγκόσμιων συμφωνιών, απαραίτητα στοιχεία του ελέγχου του καπνού είναι και η εξάλειψη όλων των μορφών παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων του λαθρεμπορίου, της παράνομης παρασκευής και της κατασκευής πλαστών προϊόντων καπνού, και η ψήφιση και εφαρμογή σχετικών εθνικών νόμων
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι κάθε πακέτο και κουτί προϊόντων καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία των προϊόντων αυτών θα φέρουν σήμανση η οποία θα βοηθά τα Συμβαλλόμενα Μέρη να προσδιορίζουν την προέλευση των προϊόντων καπνού και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, θα βοηθά τα Συμβαλλόμενα Μέρη να εντοπίζουν το σημείο εκτροπής και να παρακολουθούν, τεκμηριώνουν και ελέγχουν την κίνηση των προϊόντων καπνού και το νομικό καθεστώς τους. Επιπλέον, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει:.
 1. να επιβάλει την υποχρέωση να φέρουν τα πακέτα και κουτιά προϊόντων καπνού λιανικής και χονδρικής πώλησης τα οποία πωλούνται στην εγχώρια αγορά του την εξής δήλωση:
 2. «Η πώληση επιτρέπεται μόνο στην (όνομα χώρας, υποεθνικής, περιφερειακής ή ομοσπονδιακής μονάδας)» ή να φέρει οποιαδήποτε άλλη αποτελεσματική ένδειξη του τελικού προορισμού ή ένδειξη που μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να προσδιορίσουν αν το προϊόν διατίθεται νόμιμα προς πώληση στην εγχώρια αγορά ή όχι, και
 3. να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες, την πιθανότητα ανάπτυξης ενός πρακτικού καθεστώτος εντοπισμού και ανίχνευσης το οποίο θα μπορούσε να ασφαλίσει περαιτέρω το σύστημα διανομής και να βοηθήσει στη διερεύνηση περιπτώσεων παράνομης εμπορίας
3.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβάλει την υποχρέωση να είναι ευανάγνωστες οι πληροφορίες ή ενδείξεις της συσκευασίας που προβλέπονται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή/και να αναγράφονται στην κύρια γλώσσα ή γλώσσες του.
4.  
  Με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει:
 1. να παρακολουθεί και να συλλέγει στοιχεία για το διασυνοριακό εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας, και να ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ των τελωνειακών, φορολογικών και άλλων αρχών, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις σχετικές εφαρμοστέες διμερείς ή πολυμερείς διατάξεις,
 2. να θεσπίσει νομοθεσία ή να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα με ποινές και κυρώσεις για την παράνομη εμπορία προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των πλαστών, και λαθραίων σιγαρέτων,
 3. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταστροφή όλων των κατασχεθέντων ειδών εξοπλισμού κατασκευής, πλαστών και λαθραίων σιγαρέτων και άλλων προϊόντων καπνού με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες είναι εφικτές ή διαθέσιμες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του,
 4. να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μέτρα παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων καπνού τα οποία φυλάσσονται ή κινούνται υπό καθεστώς φορολογικής ή δασμολογικής αναστολής εντός της επικράτειάς του και
 5. να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα για να καταστήσει δυνατή την κατάσχεση των εσόδων από την παράνομη εμπορία προϊόντων καπνού
5.  
  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου θα παρέχονται, αν είναι απαραίτητο, σε συγκεντρωτική μορφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στις περιοδικές εκθέσεις που θα υποβάλλουν στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το άρθρο 21.
6.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών, καθώς και των αρμόδιων διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών στον τομέα των ποινικών ερευνών, διώξεων και διαδικασιών, με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεργασία σε περιφερειακό και υποπεριφερείακό επίπεδο για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού.
7.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσπαθήσει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης, όπου είναι απαραίτητο, για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων καπνού με σκοπό την πρόληψη της παράνομης εμπορίας
Άρθρο 16
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα στο κατάλληλο κυβερνητικό επίπεδο για την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ανήλικα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του ή, σε κάθε περίπτωση, είναι κάτω των 18 ετών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:.
 1. την υποχρέωση όλων όσων πωλούν προϊόντα καπνού να τοποθετήσουν σε εμφανή θέση στο χώρο πωλήσεων τους ευκρινή ένδειξη σχετικά με την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και, σε περίπτωση αμφιβολίας, να ζητούν από κάθε αγοραστή καπνού να παρέχει τις κατάλληλες αποδείξεις ότι έχει ενηλικιωθεί σύμφωνα με το νόμο,
 2. την απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού με οποιονδήποτε τρόπο που τα καθιστά ευπρόσιτα, π.χ. σε ράφια καταστημάτων,.
 3. την απαγόρευση της κατασκευής και πώλησης γλυκών, σνακ, παιχνιδιών ή άλλων αντικειμένων που έχουν τη μορφή προϊόντων καπνού για να προσελκύσουν τους ανηλίκους, και
 4. την επίδειξη μέριμνας ώστε τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης σιγαρέτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του να μην είναι προσιτά στους ανηλίκους και να μην προωθούν την πώληση προϊόντων καπνού στους ανηλίκους
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απαγορεύσει ή θα προωθήσει την απαγόρευση της διανομής δωρεάν προϊόντων καπνού στο κοινό και ιδίως στους ανηλίκους
3.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσπαθήσει να απαγορεύσει την πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε μικρά πακέτα τα οποία τα καθιστούν οικονομικότερα για τους ανηλίκους
4.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης της πώλησης προϊόντων καπνού στους ανηλίκους, πρέπει αυτά τα μέτρα να εφαρμόζονται, όπου χρειάζεται, σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης
5.  
  Κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση της Σύμβασης ή κατά την προσχώρηση σ’ αυτή ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, μέσω δεσμευτική έγγραφης δήλωσης, να εκφράσει τη δέσμευσή του να απαγορεύσει την εισαγωγή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης καπνού στη δικαιοδοσία του ή, αν είναι απαραίτητο, να προβεί σε γενική απαγόρευση των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης καπνού. Οι δηλώσεις που θα γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα διανέμονται από το Θεματοφύλακα της Σύμβασης σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
6.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών σε πωλητές και διανομείς, για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει, ανάλογα με τις ανάγκες, αποτελεσματικά νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για την απαγόρευση των πωλήσεων προϊόντων καπνού από πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ανήλικα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του ή, σε κάθε περίπτωση, είναι κάτω των 18 ετών
Άρθρο 17 "Παροχή υποστήριξης για οικονομικό βιώσιμες εναλλακτικές δραστηριότητες"
1.  
  Σε συνεργασία μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνηπκούς οργανισμούς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τους καπνεργάτες, τους καπνοκαλλιεργητές και, κατά περίπτωση, τους πωλητές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 18 "Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων"
1.  
  Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων σε συνάρτηση με το περιβάλλον αναφορικά με την καλλιέργεια και τη, μεταποίηση καπνού στην επικράτειά τους. ΜΕΡΟΙ VΙΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Άρθρο 19
1.  
  Για το σκοπό του ελέγχου του καπνού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν την πιθανότητα θέσπισης νέας νομοθεσίας ή αναβάθμισης της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας τους, όπου είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση της αστικής και της ποινικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, όπου αρμόζει
2.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το άρθρο 21, συμπεριλαμβανομένων:
 1. πληροφοριών για τις επιδράσεις στην υγεία της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και της έκθεσης σε καπνό σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 εδ. α΄ και.
 2. πληροφοριών σχετικά με πιν ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τη σχετική νομολογία
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε θέματα αστικής και ποινικής ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες και βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, πολιτικής, νομικής πρακτικής και των ισχυουσών διατάξεων των σχετικών συνθηκών
4.  
  Η Σύμβαση δεν επηρεάζει ούτε περιορίζει σε καμία περίπτωση τα τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν το ένα Συμβάλλόμενο Μέρος στα δικαστήρια του άλλου
5.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μπορεί να εξετάσει, εάν είναι δυνατόν, σε πρώιμο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη το έργο που συντελείται στα αρμόδια διεθνή φόρουμ, θέματα νομικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διεθνών προσεγγίσεων των θεμάτων αυτών και των κατάλληλων μέσων υποστήριξης, μετά από αίτηση, των Συμβαλλομένων Μερών στις νομοθετικές και άλλες δραστηριότητές τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 20
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και να προωθήσουν εθνική έρευνα και να συντονίζουν ερευνητικά προγράμματα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στον τομέα του ελέγχου του καπνού. Για το σκοπό αυτό, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει:.
 1. να αρχίσει να διεξάγει και να συνεργάζεται, απευθείας ή μέσω αρμόδιων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών και άλλων οργάνων, με αντικείμενο ερευνητικές και επιστημονικές αξιολογήσεις και, στο πλαίσιο αυτό, να προωθεί και να ενθαρρύνει την έρευνα σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό, καθώς και την έρευνα με αντικείμενο τον εντοπισμό εναλλακτικών καλλιεργειών, και
 2. να προωθήσει και να ενισχύσει, με την υποστήριξη των αρμόδιων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών και άλλων οργάνων, την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού, συμπεριλαμβανομένης πϊς έρευνας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης
2.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθιερώσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, προγράμματα εθνικής, περιφερειακής και παγκόσμιας παρακολούθησης της έκτασης, των τάσεων, των καθοριστικών παραγόντων και των συνεπειών της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να ενοποιήσουν τα προγράμματα παρακολούθησης θεμάτων καπνού σε εθνικά, περιφερειακά και παγκόσμια προγράμματα παρακολούθησης θεμάτων υγείας, ούτως ώστε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα και να μπορούν να αναλυθούν σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες .
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα όργανα. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσπαθήσει:.
 1. να καθιερώσει προοδευτικά ένα εθνικό σύστημα επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας,
 2. να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα όργανα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, στην περιφερειακή και παγκόσμια παρακολούθηση θεμάτων καπνού και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες της παρ. 3 εδ. α΄ του παρόντος άρθρου, και.
 3. να συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην ανάπτυξη γενικών κατευθυντήριων γραμμών ή διαδικασιών για τον ορισμό της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης στοιχείων από την παρακολούθηση θεμάτων καπνού
4.  
  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προαγάγουν και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών, εμπορικών και νομικών πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό, καθώς και πληροφοριών σχετικά με πρακτικές της βιομηχανίας καπνού και την καλλιέργεια καπνού, σε συνάρτηση με την παρούσα Σύμβαση, και στο πλαίσιο αυτό θα λαμβάνουν υπόψη και θα αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσπαθήσει:.
 1. να συγκροτήσει προοδευτικά και να διατηρεί μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με ανπκείμενο τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ελέγχου του καπνού και, αν είναι απαραίτητο, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους, καθώς και τη σχετική νομολογία, και να συνεργάζεται για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου του καπνού,
 2. να συγκροτήσει προοδευτικά και να διατηρεί μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με στοιχεία από τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης σύμφωνα με την παρ. 3 εδ. α΄ του παρόντος άρθρου, και.
 3. να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς για την προοδευτική καθιέρωση και τη διατήρηση ενός παγκόσμιου συστήματος τακτικής συλλογής και διάδοσης πληροφοριών για την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις δραστηριότητες της βιομηχανίας καπνού που έχουν επιπτώσεις στη Σύμβαση ή τις εθνικές δραστηριότητες ελέγχου του καπνού
5.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να συνεργάζονται στο πλαίσιο των περιφερειακών και διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών και των οικονομικών και αναπτυξιακών οργανισμών των οποίων είναι μέλη για την προώθηση και την ενθάρρυνση, της παροχής τεχνικών και οικονομικών πόρων στη Γραμματεία με σκοπό την παροχή βοήθειας σε Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων τους σε σχέση με την έρευνα, την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 21
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μέσω της Γραμματείας περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εκ μέρους του εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
 1. πληροφορίες. για τα νομοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή της Σύμβασης,.
 2. πληροφορίες για τους περιορισμούς ή τα εμπόδια που τυχόν αντιμετώπισε κατά την εφαρμογή της Σύμβασης και τα μέτρα που έλαβε για την υπέρβασή τους,
 3. πληροφορίες για την οικονομική και τεχνική βοήθεια που τυχόν παρέσχε ή έλαβε για δραστηριότητες ελέγχου του καπνού,
 4. πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση και την έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 20, και
 5. τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 6 παρ. 3, 13 παρ. 2, 13 παρ. 3, 13 παρ. 4 εδ. δ΄, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 2.
2.  
  Η συχνότητα και η μορφή των εκθέσεων αυτών που θα υποβάλλουν όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίζονται από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει την πρώτη αναφορά του εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος.
3.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 26, θα μελετήσει ρυθμίσεις για την παροχή βοήθειας σε Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση, μετά από αίτησή τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει του παρόντος άρθρου
4.  
  Η υποβολή εκθέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της παρούσας Σύμβασης τελεί υπό την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προστατεύουν, βάσει αμοιβαίων συμφωνιών, κάθε εμπιστευτική πληροφορία που ανταλλάσσεται.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται απευθείας ή μέσω των αρμόδιων διεθνών οργάνων για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση. Η εν λόγω συνεργασία θα προάγει τη μεταφορά τεχνικής, επιστημονικής και νομικής πείρας και τεχνολογίας, βάσει αμοιβαίων συμφωνιών, για την εκπόνηση και την ενίσχυση εθνικών στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων ελέγχου του καπνού με σκοπό, μεταξύ άλλων:.
 1. τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, μεταφοράς και απόκτησης τεχνολογίας, γνώσεων, ικανοτήτων, δυνατοτήτων και τεχνογνωσίας σε σχέση με τον έλεγχο του καπνού,
 2. τη μεταφορά τεχνικής, επιστημονικής, νομικής και άλλης μορφής πείρας για την εκπόνηση και την ενίσχυση εθνικών στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων ελέγχου του καπνού με σκοπό την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης μέσω, μεταξύ άλλων:
 3. (i) της παροχής βοήθειας, μετά από αίτηση, για την ανάπτυξη μιας στερεής νομοθετικής βάσης, καθώς και τεχνικών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για την πρόληψη της έναρξης, την προώθηση της διακοπής της χρήσης καπνού και την προστασία από την έκθεση σε καπνό, (ii) της παροχής βοήθειας, ανάλογα με τις ανάγκες, σε καπνεργάτες για την ανάπτυξη κατάλληλων, οικονομικά και νομικά βιώσιμων, εναλλακτικών δραστηριοτήτων με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, και (iii) της παροχής βοήθειας, ανάλογα με τις ανάγκες, σε καπνοκαλλιεργητές για την αλλαγή της αγροπκής παραγωγής τους μέσω της εισαγωγής εναλλακτικών καλλιεργειών με οικονομικά βιώσιμο τρόπο,
 4. την υποστήριξη κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης ή ευαισθητοποίησης για το αρμόδιο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 12,
 5. την παροχή, ανάλογα με τις ανάγκες, του απαραίτητου υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και της σχετικής διοικητικής μέριμνας, για τις στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα ελέγχου του καπνού,
 6. τον προσδιορισμό μεθόδων ελέγχου του καπνού, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής θεραπείας για την εξάρτηση από νικοτίνη, και
 7. την προώθηση, ανάλογα με τις ανάγκες, της έρευνας για να καταστεί οικονομικότερη η συνολική θεραπεία για την εξάρτηση από τη νικοτίνη.
 8. Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα προάγει και θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνικής, επιστημονικής και νομικής πείρας, και τεχνολογίας μέσω της οικονομικής ενίσχυσης που θα εξασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 23
1.  
  Με την παρούσα συνιστάται Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών. Η πρώτη σύνοδος της Διάσκεψης θα συγκληθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το αργότερο ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Στην πρώτη συνοδό της, η Διάσκεψη θα καθορίσει το χώρο και το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων τακτικών συνόδων.
2.  
  Έκτακτες σύνοδοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών θα διεξάγονται οποτεδήποτε άλλοτε το θεωρεί απαραίτητο η Διάσκεψη, ή μετά από έγγραφη αίτηση οποιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Μερών εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της αίτησης σ’ αυτά από το Γραμματέα της Σύμβασης
3.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα υιοθετήσει συναινετικά τον Κανονισμό Λειτουργίας της στην πρώτη συνοδό της
4.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα υιοθετήσει συναινετικά τον οικονομικό κανονισμό της, καθώς και κανονισμό που θα διέπει τη χρηματοδότηση των επικουρικών οργάνων που μπορεί να συστήσει, και επίσης θα υιοθετήσει οικονομικές διατάξεις που θα διέπουν τη λειτουργία της Γραμματείας. Σε κάθε τακτική σύνοδο θα υιοθετεί προϋπολογισμό της χρήσεως μέχρι την επόμενη τακτική σύνοδο.
5.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα προβαίνει σε τακτικές επισκοπήσεις της εφαρμογής της Σύμβασης, θα λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της και μπορεί να υιοθετεί πρωτόκολλα, παραρτήματα και τροποποιήσεις της Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 33. Για το σκοπό αυτό:.
 1. θα προάγει και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21,
 2. θα προάγει και θα καθοδηγεί την ανάπτυξη και περιοδική βελτίωση συγκρίσιμων μεθοδολογιών έρευνας και τη συλλογή στοιχείων πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 20, σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης,
 3. θα προάγει, ανάλογα με τις ανάγκες, την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και πολιτικών, νομοθετημάτων και άλλων μέτρων,
 4. θα μελετά τις εκθέσεις που θα υποβάλλουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 21 και θα υιοθετεί τακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης,
 5. θα προάγει και θα διευκολύνει την κινητοποίηση οικονομικών πόρων για την εφαρμογή της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26,
 6. θα συγκροτεί όποια επικουρικά όργανα είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης,
 7. θα ζητά, αν είναι απαραίτητο, τις υπηρεσίες, τη συνεργασία και τις πληροφορίες των αρμόδιων οργανισμών και οργάνων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών και οργάνων ως μέσο ενίσχυσης της εφαρμογής της Σύμβασης, και
 8. θα μελετά την πραγματοποίηση άλλων ενεργειών, αν είναι απαραίτητες, για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης υπό το φως της πείρας που θα αποκτάται από την εφαρμογή της
6.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα ορίσει τα κριτήρια συμμετοχής παρατηρητών στις εργασίες της
Άρθρο 24
1.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα ορίσει μόνιμη γραμματεία και θα μεριμνήσει για τη λειτουργία της. Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα προσπαθήσει να το πράξει στην πρώτη σύνοδό της.
2.  
  Μέχρις ότου οριστεί και συγκροτηθεί μόνιμη γραμματεία, γραμματειακή υποστήριξη σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα παρέχει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η γραμματειακή υποστήριξη συνίσταται:.
 1. στην προετοιμασία των συνόδων της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών και των τυχόν υπαρχόντων επικουρικών οργάνων και στην παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών,
 2. στη διαβίβαση των εκθέσεων που θα παραλαμβάνει σύμφωνα με τη Σύμβαση,
 3. στην παροχή υποστήριξης στα Συμβαλλόμενα Μέρη, ιδίως όσα είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση, μετά από αίτησή τους, για τη συλλογή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης,
 4. στη σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων της σύμφωνα με τη σύμβαση υπό την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών και την υποβολή τους στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών,
 5. στην εξασφάλιση, υπό την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, του απαραίτητου συντονισμού με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα όργανα,
 6. στη συνομολόγηση, υπό την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, των διοικητικών και συμβατικών ρυθμίσεων που μπορεί να είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, και
 7. στην παροχή άλλων γραμματειακών υπηρεσιών που ορίζει η Σύμβαση και οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλά της και όποιων άλλων υπηρεσιών μπορεί να ορίσει η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών
Άρθρο 25 "Σχέσεις μεταξύ της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών και διακυβερνητικών οργανισμών"
1.  
  Με σκοπό την τεχνική και οικονομική συνεργασία για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύμβασης, η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μπορεί να ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων διεθνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών και αναπτυξιακών ιδρυμάτων
Άρθρο 26
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οικονομικοί πόροι στην επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύμβασης
2.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε σχέση με τις εθνικές δραστηριότητες του για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια, προτεραιότητες και προγράμματά του
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προάγουν, ανάλογα με τις ανάγκες, την αξιοποίηση διμερών, περιφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων πολυμερών διαύλων για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των συνολικών προγραμμάτων ελέγχου του καπνού σε πολλούς τομείς τα οποία θα εφαρμόζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση. Ομοίως, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να εντοπίζονται και να υποστηρίζονται οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί της καλλιέργειας καπνού, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των καλλιεργειών.
4.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη που εκπροσωπούνται σε αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς διακυβερνητικούς οργανισμούς και σε οικονομικά και αναπτυξιακά ιδρύματα θα ενθαρρύνουν τους εν λόγω οργανισμούς και ιδρύματα να παρέχουν οικονομική υποστήριξη στα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση για να τα βοηθήσουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα συμμετοχής στους οργανισμούς αυτούς
5.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι:
 1. για να βοηθηθούν τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης, πρέπει να κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των Συμβαλλομένων Μερών, ιδίως όσων είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση, όλοι οι σχετικοί πιθανοί και υπάρχοντες πόροι, οικονομικοί, τεχνικοί και άλλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί,
 2. η Γραμματεία θα συμβουλεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες, σε μετάβαση, μετά από αίτησή τους, σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση,
 3. στην πρώτη σύνοδό της, η Διάσκεψη Συμβαλλομένων Μερών θα προβεί σε επισκόπηση των υπαρχόντων και πιθανών μηχανισμών και πηγών παροχής βοήθειας βάσει μελέτης που θα διεξαγάγει η Γραμματεία και άλλων σχετικών πληροφοριών, και θα αξιολογήσει την επάρκειά τους,
 4. τα αποτελέσματα της επισκόπησης αυτής θα ληφθούν υπόψη από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών για να αποφασίσει αν είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί ή να συσταθεί ένα παγκόσμιο ταμείο ή άλλοι κατάλληλοι οικονομικοί μηχανισμοί για τη διοχέτευση πρόσθετων οικονομικών πόρων, ανάλογα με τις ανάγκες, σε Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μετάβαση ώστε να βοηθηθούν για την επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 27
1.  
  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, τα εν λόγω Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς δια της διπλωματικής οδού μέσω διαπραγματεύσεων ή οποιωνδήποτε άλλων ειρηνικών μέσων της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των καλών υπηρεσιών τρίτων, της μεσολάβησης ή της συνδιαλλαγής. Τυχόν μη επίτευξη συμφωνίας μέσω των καλών υπηρεσιών τρίτων, της μεσολάβησης ή της συνδιαλλαγής δεν απαλλάσσει τα μέρη της διαφοράς από την ευθύνη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίλυσή της.
2.  
  Κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση της Σύμβασης ή κατά την προσχώρηση σ’ αυτή ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, οποιοδήποτε Κράτος ή περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ενοποίησης μπορεί να δηλώσει εγγράφως στο Θεματοφύλακα ότι, για διαφορές που δεν επιλύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δέχεται ως υποχρεωτική την ad hοc διαιτησία σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν συναινετικά από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών.
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για οποιοδήποτε πρωτόκολλο μεταξύ των μερών του πρωτοκόλλου, εκτός αν το εν λόγω πρωτόκολλο προβλέπει διαφορετικά

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 28
1.  
  Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες θα συζητούνται από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών
2.  
  Τροποποιήσεις της Σύμβασης υιοθετούνται από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών. Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης της Σύμβασης θα κοινοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη Γραμματεία τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύνοδο στην οποία πρόκειται να προταθεί προς υιοθέτηση. Επίσης, η Γραμματεία θα κοινοποιεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους υπογράφοντες τη Σύμβαση και, προς ενημέρωση, στο Θεματοφύλακα.
3.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήγουν συναινετικά σε συμφωνία σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης. Εάν εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες γιατην επίτευξη συναίνεσης χωρίς να καταλήξουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε συμφωνία, η τροποποίηση θα υιοθετείται, ως ύστατη προσφυγή, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφισάντων Συμβαλλομένων Μερών. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, «παρόντα και ψηφίσαντα Συμβαλλόμενα Μέρη» σημαίνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ήταν παρόντα στη σύνοδο και έδωσαν θετική ή αρνητική ψήφο. Κάθε τροποποίηση που υιοθετείται θα κοινοποιείται από τη Γραμματεία στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα τη διανέμει σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη προς αποδοχή.
4.  
  Τα έγγραφα αποδοχής μιας τροποποίησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα. Τροποποίηση η οποία υιοθετείται σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που την αποδέχθηκαν την ενενηκοστή ημέρα μετά την παραλαβή από το Θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής τουλάχιστον των δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Μερών.
5.  
  Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ γιά οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία την οποία το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος κατέθεσε στο Θεματοφύλακα το έγγραφο αποδοχής της εν λόγω τροποποίησης
Άρθρο 29
1.  
  Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης και τροποποιήσεις τους θα προτείνονται, υιοθετούνται και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
2.  
  Τα παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και, εάν δεν προβλέπεται ρητά το αντίθετο, κάθε αναφορά στη Σύμβαση ταυτόχρονα αποτελεί και αναφορά στα παραρτήματά της
3.  
  Τα παραρτήματα θα περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και οποιαδήποτε αλλά περιγραφικά υλικά σε σχέση με διαδικαστικά, επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά θέματα

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 36 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 30 "Επιφυλάξεις"
1.  
  Δεν είναι δυνατή η διατύπωση επιφυλάξεων σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση
Άρθρο 31
1.  
  Οποτεδήποτε μετά από την πρώτη διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, το Μέρος αυτό μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στο Θεματοφύλακα
2.  
  Κάθε τέτοια αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από το Θεματοφύλακα της ειδοποίησης αποχώρησης, ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία μπορεί να ορίζεται στην ειδοποίηση αυτή
3.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που αποχωρεί από τη Σύμβαση θα θεωρείται ότι αποχώρησε και από τα πρωτόκολλα των οποίων είναι Μέρος
Άρθρο 32
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διαθέτει μία ψήφο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ενοποίησης, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, θα ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους διαθέτοντας ισάριθμες ψήφους με τον αριθμό των κρατών - μελών τους τα οποία είναι Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Οι οργανισμοί αυτοί δεν θα ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους αν οποιοδήποτε από τα κράτη - μέλη τους ασκήσει το δικαίωμα αυτό και τανάπαλιν.
Άρθρο 33
1.  
  Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει πρωτόκολλα, τα οποία θα συζητούνται στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών
2.  
  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών μπορεί να υιοθετεί πρωτόκολλα της παρούσας Σύμβασης. Κατά την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων αυτών, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Εάν εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη συναίνεσης χωρίς να καταλήξουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε συμφωνία, το πρωτόκολλο θα υιοθετείται, ως ύστατη προσφυγή, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφισάντων Συμβαλλομένων Μερών. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, «παρόντα και ψηφίσαντα Συμβαλλόμενα Μέρη» σημαίνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη που ήταν παρόντα στη σύνοδο κον έδωσαν θετική ή αρνητική ψήφο.
3.  
  Το κείμενο κάθε προτεινόμενου πρωτοκόλλου θα κοινοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη Γραμματεία τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύνοδο στην οποία πρόκειται να προταθεί προς υιοθέτηση
4.  
  Μόνο Μέρη της παρούσας Σύμβασης μπορούν να γίνουν μέρη ενός πρωτοκόλλου
5.  
  Κάθε πρωτόκολλο της Σύμβασης είναι δεσμευτικό μόνο για τα μέρη του πρωτοκόλλου αυτού. Μόνο τα μέρη ενός πρωτοκόλλου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά το εν λόγω πρωτόκολλο.
6.  
  Οι απαιτήσεις για την έναρξη ισχύος κάθε πρωτοκόλλου θα ορίζονται στο εν λόγω κείμενο
Άρθρο 34 "Υπογραφή"
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή για όλα τα Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και οποιαδήποτε Κράτη που δεν είναι μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, αλλά είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ενοποίησης, στην Έδρα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Γενεύη από τις 16 Ιουνίου 2003 ως τις 22 Ιουνίου 2003, και στη συνέχεια στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 30 Ιουνίου 2003 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2004
Άρθρο 35
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση από τα επιμέρους Κράτη και σε επίσημη επιβεβαίωση ή προσχώρηση από τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ενοποίησης. Είναι ανοικτή για προσχώρηση από την ημέρα μετά την ημερομηνία την οποία θα κλείσει για υπογραφή. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα.
2.  
  Κάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ενοποίησης που γίνεται Μέρος της Σύμβασης χωρίς να είναι Μέρος της κανένα από τα κράτη-μέλη του θα δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση. Στην περίπτωση οργανισμών των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη είναι Μέρη της Σύμβασης, ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν για τις οικείες ευθύνες τους σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη δεν δικαιούνται να ασκούν δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση ταυτόχρονα.
3.  
  Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ενοποίησης θα δηλώνουν στα έγγραφα επίσημης επιβεβαίωσης ή τα έγγραφα προσχώρησής τους την έκταση της αρμοδιότητάς τους σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση. Επίσης, οι οργανισμοί αυτοί θα ενημερώνουν το Θεματοφύλακα, ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη, για κάθε σημαντική τροποποίηση της έκτασης της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 36
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης στο θεματοφύλακα του τεσσαρακοστού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης και επίσημης επιβεβαίωσης της ή προσχώρησης σ’ αυτή
2.  
  Για κάθε Κράτος το οποίο κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει τη Σύμβαση ή προσχωρεί σ’ αυτή αφού έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις έναρξης ισχύος της που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του.
3.  
  Για κάθε περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ενοποίησης ο οποίος καταθέτει έγγραφο επίσημης επιβεβαίωσης ή έγγραφο προσχώρησης αφού έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις έναρξης ισχύος της που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επίσημης επιβεβαίωσης ή προσχώρησής του.
4.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κάθε έγγραφο που κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ενοποίησης δεν θα μετρά πέραν όσων καταθέτουν τα κράτη-μέλη του οργανισμού αυτού
Άρθρο 37 "Θεματοφύλακας"
1.  
  Θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης και των τροποποιήσεων, πρωτοκόλλων και παραρτημάτων της που θα υιοθετούνται σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 33 είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 38 "Αυθεντικά κείμενα"
1.  
  Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης της οποίας το κείμενο υπάρχει στην αραβική, την κινεζική, την αγγλική, τη γαλλική, τη ρωσική και την ισπανική γλώσσα, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκδοχές της σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικές ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΥ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. ΕΓΙΝΕ στη ΓΕΝΕΥΗ σήμερα, την εικοστή πρώτη Μαΐου δύο χιλιάδες τρία. Βεβαιώνω ότι τό ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο στην αραβική, την κινεζική, την αγγλική, τη γαλλική, τη ρωσική και την ισπανική γλώσσα της Σύμβασης-Πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον «Έλεγχο του Καπνού, η οποία έγινε στη Γενεύη σπς 21 Μαΐου 2003. Για το Γενικό ΓραμματέαΟ Νομικός Σύμβουλος(Βοηθός του Γενικού Γραμματέα για Νομικά Θέματα)(υπογραφή)Χανς Κόρελ Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 13 Ιουνίου 2003.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία