ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3426

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής: Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ) Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με το άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.
2.  
  Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής: Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.
3.  
  Το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L. 395), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
4.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «Απευθείας Γραμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.» «Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.» «Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.» «Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.».
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
 2. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει.1Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση. 2Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 3Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές. 4Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο. 5Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία. 6Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους. 7Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας. 8Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 9Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης.
 3. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 4. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται μετά την περίπτωση β΄ νέα περίπτωση γ΄ και αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ ως δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄, ως εξής: 1 Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29.
3.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση στ΄, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από την εκδίκασή της Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.
5.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8, ως εξής: 7 Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 ΜW Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 8 Έως το έτος 2010, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Από την 1.1.2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Ε. εισπράττει, ως πόρους αυτής.α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα.1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Οι πόροι της Ρ.Α.Ε. εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της Ρ.Α.Ε., τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανταποδοτικά τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτά βασίζονται, δημοσιοποιούνται από τη Ρ.Α.Ε.
3.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 11 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 11
  1.  
   Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
  2.  
   Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.
  3.  
   Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 176), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.
  4.  
   Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία
  1. Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία.
  2. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
  3. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  4. Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον, ο οποίος λαμβάνει την άδεια.
  5. Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  6. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
  7. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής.
  8. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.
  9. Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.
  10. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  11. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
  Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του. 4.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος Δεν απαιτείται η έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Η πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Στη Μ.Α.Σ.Μ. εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη Η Μ.Α.Σ.Μ. περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος Κατά την εκπόνηση του σχεδίου Μ.Α.Σ.Μ. ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτιμά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μ.Α.Σ.Μ. και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη τουλάχιστον πενταετία Η Μ.Α.Σ.Μ., όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος Η εγκρινόμενη Μ.Α.Σ.Μ. αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της Μ.Α.Σ.Μ. καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη Μ.Α.Σ.Μ. ή χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα επέκτασης λόγω σύνδεσης με το Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.
3.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής: 5 Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους χρήστες του Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό. 6 Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.
2.  
  Στο άρθρο 17 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής: 3 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω της συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του Συστήματος. 4 Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: Με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίστανται, ως εξής: 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος. 2 Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος.
3.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων.
 2. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη.
4.  
  Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων.
 2. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.
5.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ και η υφιστάμενη η΄ αναριθμείται σε ι΄, ως εξής: 1 Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12. 2 Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
6.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής: 3 Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν. 4 Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 2 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:«
 1. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
3.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων.
 2. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.
4.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, ως εξής: 1 Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.
5.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής: 3 Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 4 Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 21 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Για το σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
  2.  
   Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις σύνδεσης στο Δίκτυο, να λειτουργεί το Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί η ιδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 22
  1.  
   Έως την 1η Ιουλίου 2007, η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α, και μετονομάζεται σε «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
  2.  
   Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.
  3.  
   Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  4.  
   Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου
  1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.
  5.  
   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
  6.  
   Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε.
2.  
  Μετά το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 22α ως εξής:
  Άρθρο 22α
  1.  
   Διαχειριστή του Δικτύου
  2.  
   Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να
  1. Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
  2. Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.
  3. Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
  4. Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
  5. Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
  6. Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.
  7. Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο.
  8. Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.
  9. Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δ.Α.Α.
  3.  
   Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου, με τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
  4.  
   Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις.
  5.  
   Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο.
  6.  
   Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 23
  1.  
   Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
  2.  
   Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται
  1. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.
  2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους πελάτες.
  3. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου.
  4. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης.
  5. Η άρνηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.
  6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση.
  7. Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.
  8. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.
  9. Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου.
  10. Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα.
  11. Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, καθώς και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22α. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρτίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο του Δικτύου Διανομής, έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  12. Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.
  13. Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυξης.
  14. Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.
  15. Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.
  16. Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.
  17. Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα αυτού.
  18. Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
  19. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.
  3.  
   Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.
  4.  
   Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου.
Άρθρο 14
1.  
  Μετά το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 23α, ως εξής:
  Άρθρο 23α
  1.  
   Η ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διαφύλαξη του λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότητας αυτής, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτελεσματικό τρόπο.
  2.  
   Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναλαμβάνει, για τα νησιά αυτά, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 23.
  3.  
   Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διενεργείται από τον Διαχειριστή των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να.
  1. Διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  2. Διασφαλίζει την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.
  3. Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και, ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.
  4. Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα οποία εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε.
  5. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται, για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτιμήσεις που αφορούν την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με το Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.
  6. Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα διαχείρισης του φορτίου.
  7. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών.
  8. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.
  9. Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλην των Απομονωμένων Μικροδικτύων της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει αποκλειστικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που, ενδεχομένως, θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
  10. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών.
  11. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.
  12. Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
  13. Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για τη έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση των πιστώσεων και χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  14. Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης για τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
  15. Η μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων παραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  4.  
   Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται ειδικότερα.
  1. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής.
  2. Για τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη.1Ο προγραμματισμός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, για δεδομένη χρονική περίοδο.
  3. Τον προγραμματισμό καταρτίζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά το αποτέλεσμα της οικονομικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσιμότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής, με βάση το μεταβλητό κόστος των μονάδων αυτών. 2Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής. 3Οι τεχνικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  4. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους, κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 36.
  5. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και των πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.
  6. Για τις ανωτέρω πληρωμές δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής.1Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 2Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτού.
  7. Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σε δεδομένη χρονική περίοδο.
  8. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής.
  9. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται.
  10. Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης.
  11. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η παροχή κινήτρων από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και της κατανομής φορτίου.
  12. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο ζ΄ του άρθρου αυτού και οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων.
  13. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  5.  
   Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω Κώδικα καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  6.  
   Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής.
 1. έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ, .
 2. διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και
 3. έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και καθορίζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 4. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση της άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Στο άρθρο 24 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:
  Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.
Άρθρο 16
1.  
  Το άρθρο 25 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 25
  1.  
   Όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 και αυτούς που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Από την 1.7.2007, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.
  2.  
   Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση.
Άρθρο 17
1.  
  Το άρθρο 27 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 27
  1.  
   Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2.  
   Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως
  1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
  2. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.
  3. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
  4. Οι ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.
  5. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.
  6. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας.
  7. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης.
  8. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
  9. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφορίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  10. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.
Άρθρο 18
1.  
  Στο άρθρο 28 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
  Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.
Άρθρο 19
1.  
  Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως, ως εξής:
  Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους. Τα τιμολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στο τέλος της αναριθμούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής: 1 Οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των έργων ανάπτυξης και ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Άρθρο 20
1.  
  Το άρθρο 30 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 30
  1.  
   Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καταρτίζουν, υποβάλλουν σε έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α΄). Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν, στα γραφεία της έδρας τους, αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.
  2.  
   Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α.
  3.  
   Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανομής, οι οποίοι εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την τροποποίησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
  4.  
   Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδοτήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.
  5.  
   Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτημα ή στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Άρθρο 21
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής: Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, να θεσπίζουν, με απόφασή τους, ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων και να ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση με εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, με κυκλώματα διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων.
Άρθρο 22
1.  
  Το άρθρο 33 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 33
  1.  
   Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται επί καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις.
  1. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.
  2. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.
  3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
  4. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.
  5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
  2.  
   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  3.  
   Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
Άρθρο 23
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 2773/ 1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 ΜWe και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω Απευθείας Γραμμών σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται θερμική ενέργεια, όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια προμήθειας.
Άρθρο 24
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 εφαρμόζεται για τη σύνδεση όλων των ηλεκτροπαραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο Διαχειριστής ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες για την κατασκευή των έργων επέκτασης, λόγω σύνδεσης, που εκτελούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και παραλαμβάνει τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του Δικτύου και περιέρχονται στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 25
1.  
  Στο άρθρο 38 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Άρθρο 26
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής ομοσπονδίας εργαζομένων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Κατάστασης του Προσωπικού της εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει και ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς, ένταξης και ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαχειριστή, κατά τρόπο που δεν θίγει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 2773/ 1999, τα μισθολογικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) της ΔΕΗ Α.Ε.
2.  
  Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στον Διαχειριστή του Συστήματος, οφείλει εντός έξι (6) μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 να δηλώσει αν επιθυμεί να μεταφερθεί στον Διαχειριστή. Εάν η απασχόληση αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της απασχόλησής του στον Διαχειριστή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή. Με κοινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Διαχειριστή καθορίζεται ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Διαχειριστή των εργαζομένων που δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε αυτόν.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Σύστημα, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος και μπορεί να προτείνει μέτρα για περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
Άρθρο 27
1.  
  Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντάσσονται στην οργανωτική δομή της εταιρείας κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό τους. Για το σκοπό αυτόν, προκειμένου για τους τομείς της μεταφοράς και της διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών και προκειμένου για τον τομέα της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να προβεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υποβάλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τυχόν αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του ανωτέρω λειτουργικού διαχωρισμού.
2.  
  Τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι υπεύθυνα για θέματα του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου και τα στελέχη που είναι αρμόδια για θέματα του Συστήματος, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο, στους τομείς επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στελέχη αυτά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. Οι επικεφαλής κάθε μονάδας που συνιστάται για τις διαρθρωτικές αλλαγές της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την παράγραφο 1 ορίζονται με θητεία τριών (3) ετών και συνάπτουν, για το σκοπό αυτόν, ειδική σύμβαση με τη ΔΕΗ Α.Ε.
3.  
  Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που εργάζεται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στους ανωτέρω τομείς, οι οποίες μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται σε τρίτους με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, Κανονισμό Πρόσβασης σε Πληροφορίες ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τις οργανωτικές δομές της που συνιστώνται για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της οι οποίες αναφέρονται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
5.  
  Το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οργανωτική δομή της εταιρείας που συνιστάται κατά την παράγραφο 1 και είναι αρμόδια για τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα διανομής, συνιστάται μονάδα διαχείρισης του Δικτύου, στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2773/1999. Με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που απασχολείται στη μονάδα που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή στην εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2773/1999.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις άδειες που χορηγούνται σ’ αυτήν και τα αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την ανωτέρω έκθεση, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και μπορεί να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού.
Άρθρο 28
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος που οφείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κατόχων άδειας που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Το ύψος του εκάστοτε οφειλόμενου ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εγκρίνεται, κάθε έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω αντάλλαγμα καταβάλλεται, εφόσον τηρούνται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
3.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί ειδικό λογαριασμό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο λογαριασμό αυτόν χρεώνονται τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και πιστώνονται τα έσοδα από χρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δικαιούνται να ανακτούν το κόστος των χρεώσεων αυτών από τους πελάτες τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει.
4.  
  Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές αντισταθμίσεις που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Ρ.Α.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
5.  
  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 23 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).
Άρθρο 29
1.  
  Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του ν. 2338/ 1995 (ΦΕΚ 202 Α΄) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999.
2.  
  Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). Ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου ΔΑΑ, καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης του Δικτύου αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΑ είναι αρμόδιος ιδίως να:.
 1. διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,
 2. διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου ΔΑΑ,
 3. διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου ΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών,
 4. εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3,
 5. διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ,
 6. παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του Δικτύου τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο,
 7. απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ και Διαχειριστή του Δικτύου, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη Ρ.Α.Ε. της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής ΔΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, κατά τρόπο ώστε: α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ και β) τα κριτήρια καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής, να εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.
4.  
  Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999.
Άρθρο 30
1.  
  Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2773/1999 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
2.  
  Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 και του Κανονισμού Αδειών, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο αυτόν.
3.  
  Η φράση «ψυχρή εφεδρεία», όπου απαντάται στις διατάξεις του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, αντικαθίσταται από τη φράση «εφεδρεία εκτάκτων αναγκών».
4.  
  Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 1999, αφορούν σε ισχύ που προβλέπεται να ενταχθεί στο Σύστημα έως την 31.12.2010. Η μελέτη με βάση την οποία επιτρέπεται προσαύξηση της ισχύος των εννιακοσίων (900) ΜW, κατά τετρακόσια (400) ΜW, σύμφωνα με το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999, αφορά στην επάρκεια ισχύος έως την 31.12.2010.
5.  
  Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) μπορεί να αίρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου, η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Άρθρο 31 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: α) της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 και των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2773/1999, β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 και γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1989/4064 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4064 1989
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3229 2004
ΝΟΜΟΣ 2004/32293301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/32293301 2004