ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3428

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι δραστηριότητες της προμήθειας, της μεταφοράς, της διανομής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια:"
1.  
  Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.): Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό.
2.  
  Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (Α.Θ.Δ.): Η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από την πλήρη στοιχειομετρική καύση, με αέρα, ενός (1) κανονικού κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου σε σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325 bar, όταν η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος και η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) βαθμοί Κελσίου και το παραγόμενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συμπυκνωμένο στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό μέτρο νοείται η ποσότητα μάζας φυσικού αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν (0) βαθμών Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου.
3.  
  Απευθείας Γραμμές: Αγωγοί φυσικού αερίου, συμπληρωματικοί του Ε.Σ.Φ.Α. ή άλλου Α.Σ.Φ.Α., τους οποίους κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασμό τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και οι οποίοι δεν εντάσσονται στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α. Οι Απευθείας Γραμμές αποτελούν Α.Σ.Φ.Α. και μπορούν να τροφοδοτούνται από το Ε.Σ.Φ.Α., από άλλο Α.Σ.Φ.Α. ή από Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας.
4.  
  Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
5.  
  Δηλούμενη Διαμετακόμιση: Είναι η μεταφορά Ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία δεν παράγεται, δεν αποθηκεύεται και δεν καταναλώνεται στην Ελλάδα, μέσω του Ε.Σ.Φ.Α. ή Α.Σ.Φ.Α. και η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.
6.  
  Διανομή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας
7.  
  Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.
8.  
  Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.): Ο κάτοχος Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
9.  
  Δίκτυο Διανομής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών
10.  
  Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τμήματα των Εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α. που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, εξαιρουμένου του μέρους αυτών που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση, επαναεριοποίηση του Υ.Φ.Α. και έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.). Δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.
11.  
  Εγκατάσταση Υ.Φ.Α.: Σταθμός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του Υ.Φ.Α. και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς. Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της Εγκατάστασης, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση.
12.  
  Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.): Το Σύστημα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.
13.  
  Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.): Οι εταιρείες που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄).
14.  
  Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης ο οποίος δικαιούται να επιλέγει τρόπο προμήθειας Φυσικού Αερίου
15.  
  Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
16.  
  Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή όμιλος επιχειρήσεων, οι αμοιβαίες σχέσεις των οποίων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 της 21.12.1989 (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σελ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1310/1997 (ΕΕ L180 της 9.7.1997, σελ. 1), που ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανομής, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής ή Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
17.  
  Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α., είναι το νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Α.Φ.Α.
18.  
  Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης.
19.  
  Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg με σκοπό την παροχή σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας
20.  
  Οικιακός Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση
21.  
  Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση
22.  
  Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του τομέα του φυσικού αερίου.
23.  
  Πελάτης: Οποιοσδήποτε προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για δική του χρήση ή αγοράζει Φυσικό Αέριο, προκειμένου να το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του Δικτύου στο οποίο είναι εγκατεστημένος, με εξαίρεση τους διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και οι Ε.Π.Α.
24.  
  Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που μετράται σε μεγαβατώρες (ΜWh) Α.Θ.Δ., εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.
25.  
  Προμήθεια: Η πώληση Φυσικού Αερίου σε Πελάτες
26.  
  Προμηθευτής: Το φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου
27.  
  Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους ίδιους μετόχους.
28.  
  Σύστημα Μεταφοράς: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σημεία έγχυσης προς άλλο Σύστημα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο Διανομής ή εγκαταστάσεις Πελατών
29.  
  Σύστημα Φυσικού Αερίου (Σ.Φ.Α.): Τα συστήματα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.
30.  
  Φυσικό Αέριο: Το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο - Υ.Φ.Α.).
31.  
  Χρήστης: Οποιοσδήποτε δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου
Άρθρο 3
1.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με το νόμο αυτόν και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, με τρόπο που:.
 1. Διαφυλάσσεται η τακτική και ασφαλής παροχή του Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την οικονομικά βέλτιστη από τις διαθέσιμες τεχνολογίες
 2. Προστατεύεται το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίματος και η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη
 3. Διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε Φυσικό Αέριο
 4. Προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά Φυσικού Αερίου και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
 5. Προστατεύονται τα συμφέροντα των Πελατών και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, τους όρους Προμήθειας, την αξιόπιστη παροχή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμά τους να επιλέγουν προμηθευτή
 6. Προάγεται η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους αδειών, καθώς και η ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική χρήση του Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται οι Πελάτες
 7. Λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες, στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι αδειών για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών κατά την άσκηση δραστηριότητας Φυσικού Αερίου
2.  
  Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων, για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρ.Α.Ε. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διοργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης
 2. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών, και ιδίως τους όρους πρόσβασης στη διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, το μηχανισμό κατανομής της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του δυναμικού της διασύνδεσης και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω κρατών.
 4. Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
 5. Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α.
 6. Συλλέγει από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αγορά Φυσικού Αερίου, οργανώνει και επεξεργάζεται τα τεχνικά, τα οικονομικά, τα λογιστικά, τα εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζοντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών
 7. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου, για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου.
 8. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, μεταξύ άλλων, ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.
 9. Καταρτίζει τον Κανονισμό Τιμολόγησης και γνωμοδοτεί για τα τιμολόγια πρόσβασης σε Συστήματα Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31
 10. Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων των Αδειών τους και μπορεί να επιβάλλει στους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης
 11. Παρακολουθεί και ελέγχει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των λογαριασμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των Βασικών Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και της Προμήθειας Φυσικού Αερίου
 12. Επιβάλλει στους παραβάτες του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
 13. Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης και εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της συμφόρησης ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου
 14. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Α.Φ.Α.) κατά το άρθρο 29 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής.
 15. Συμβάλλει με, κάθε τρόπο, στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Φυσικού Αερίου και στην προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή, συνεργαζόμενη με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών - μελών και άλλες ρυθμιστικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 16. Εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων
3.  
  Στη μόνιμη διαιτησία της Ρ.Α.Ε. που οργανώθηκε κατά το άρθρο 24 του Κανονισμού Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της Ρ.Α.Ε. (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄) υπάγεται και η επίλυση διαφορών που ανακύπτουν, λόγω της άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Φυσικό Αέριο, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών μεταξύ Πελατών και Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου.
4.  
  Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α., του Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., προσώπου που ασκεί δραστηριότητα διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 22 ή κατά των Ε.Π.Α., για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους χορηγείται. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες, μετά από αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο μετά από συναίνεση του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 4
1.  
  Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας σε Φυσικό Αέριο και, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που παρέχονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., τους Πελάτες και τις Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως την προσφορά και ζήτηση Φυσικού Αερίου, τις υφιστάμενες συμβάσεις, τις διαθέσιμες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό εγκαταστάσεων, εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα και διατυπώνει συστάσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού.
2.  
  Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη σχετική έκθεση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δημοσιεύει κάθε έτος το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της, σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 5 "Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου"
1.  
  Οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου οφείλουν να: α) Τηρούν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις άδειές τους. β) Τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών, ιδίως για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων. γ) Λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ώστε να προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά Φυσικού Αερίου, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους ανατίθενται. δ) Παρέχουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., εντός τακτής προθεσμίας, τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 6
1.  
  Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) είναι το Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο περιλαμβάνει:.
 1. Το υφιστάμενο, κατά την έκδοση του νόμου αυτού, Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως ισχύει, αποτελούμενο από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του, τους προγραμματισμένους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προς κατασκευή κλάδους πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία εισόδου του μετρητικού σταθμού Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων Αττικής και το προγραμματισμένο προς κατασκευή σημείο εισόδου του μετρητικού σταθμού στους Κήπους Έβρου.
 2. Την Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα και την προγραμματισμένη αναβάθμισή της.
 3. Τις εγκαταστάσεις, υποδομές ή χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς
2.  
  Στο Ε.Σ.Φ.Α. εντάσσονται τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς που υλοποιούνται σύμφωνα με εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
3.  
  Δεν περιλαμβάνονται στο Ε.Σ.Φ.Α. εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού Αερίου, για τελική χρήση, από κινητήρες οχημάτων.
4.  
  Ως προγραμματισμένες, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επεκτάσεις και ενισχύσεις του Ε.Σ.Φ.Α. νοούνται όσες έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. συντάσσει πλήρη κατάλογο των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι την 31.12.2006 συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.
2.  
  Το καταστατικό του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 και εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3.  
  Στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μεταβιβάζεται, από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Ε.Σ.Φ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄). Με τη μεταβίβαση στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του ανωτέρω κλάδου, αυτός αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτον, οποιοδήποτε δικαίωμα έχει στο Ε.Σ.Φ.Α. Απαγορεύεται η συμμετοχή του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄).
4.  
  Η απόσπαση του κλάδου ο οποίος εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2166/1999, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:.
 1. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.
 2. Η σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από τα άρθρα 17 επ. του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄).
 3. Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.
 4. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου.
 5. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.
 6. Για τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη.
 7. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
 8. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 9. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.
 10. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.
 11. Αποθεματικά κερδών της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα οποία μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 12. Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 13. Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της μητρικής εταιρίας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 14. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
 15. Με τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 16. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση.
 17. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.
 18. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σχετικά με τον κλάδο Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
5.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό της αξίας του κλάδου που θα εκτιμηθεί, θα αποσπαστεί και θα εισφερθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1, το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο προσδιορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο θα ορισθεί ως μετοχικό κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και θα καλυφθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., κατά ποσοστό 100%. Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διορίζονται και ανακαλούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται και ανακαλούνται ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Στο διοικητικό συμβούλιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ένα μέλος αυτού εκπροσωπεί τους εργαζομένους, όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
6.  
  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς που αφορά την πρόσβαση τρίτων στο Ε.Σ.Φ.Α., τα μέτρα για την εφαρμογή του ανωτέρω Κώδικα και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, που προβλέπεται στο άρθρο 34, εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χορηγείται σε αυτόν Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητάς του. Με βάση την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διεκπεραιώνει τη μεταφορά και την αποθήκευση Φυσικού Αερίου, καθώς και την αεριοποίηση Υ.Φ.Α. και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.
9.  
  Με την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζονται και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., με βάση τα εξής κριτήρια:.
 1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
 2. Διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να ενεργούν με ανεξαρτησία έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
 3. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να αποκλείονται κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., όσον αφορά την απόδοση των πόρων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 4. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα της χρέωσής του.
 5. Δεν επιτρέπεται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να δίνει εντολές για την καθημερινή λειτουργία ή τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.
10.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ασκεί τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α. από τη σύστασή του και πριν από τη χορήγηση της Άδειας κατά την παράγραφο 9, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου αυτού. Μέχρι τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. διαχειρίζεται το Ε.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με το νόμο.
11.  
  Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μετά τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων:.
 1. για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων έργων, δημόσιων προμηθειών, δημόσιων υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που καθορίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβών για μελέτες έργων,
 2. της παραγράφου 7 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
12.  
  Το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μεταφέρεται προς ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τις αντίστοιχες θέσεις που κατέχει διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας που προβλέπονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ορίζει τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στην Πολιτική Προσωπικού και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ήδη δημιουργηθείσα πρακτική (επιχειρησιακή συνήθεια) της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
13.  
  Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που λαμβάνονται μετά την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.: α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται έως δέκα (10) σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών της. Οι ανωτέρω αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και οι προσλήψεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄ στον έλεγχο νομιμότητας του Α.Σ.Ε.Π.
14.  
  Η Δ.Ε.Π.Α Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και αντιστρόφως, έναντι εύλογης αμοιβής, χωρίς περιορισμό ως προς τη διάρκεια, τη φύση και το αντικείμενό τους. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να ανατίθεται από τις ανωτέρω εταιρείες σε τρίτους με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δε συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την αναθέτουσα εταιρεία και δεν αποκτά έναντι αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα.
Άρθρο 8
1.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α. και τις διασυνδέσεις του, προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό.
2.  
  Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.:.
 1. Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α. με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.
 2. Για το σκοπό αυτό συνάπτει με τους Χρήστες Συμβάσεις Μεταφοράς, Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, σύμφωνα με πρότυπες συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δημοσιεύονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στην ιστοσελίδα του, μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.
 3. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. μόνο για λόγους έλλειψης δυναμικότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ή αν η πρόσβαση στο Σύστημα ενδέχεται να εμποδίζει το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί.
 4. Η άρνηση παροχής πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος Χρήστης και η Ρ.Α.Ε.
 5. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ και στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, λόγω συμβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής.
 6. Προγραμματίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει το φορτίο στους Χρήστες και μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου.
 7. Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
 8. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με βάση διαδικασίες διαφανείς, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις με Προμηθευτές για την προμήθεια και παράδοση Φυσικού Αερίου.
 9. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης φορτίου από τη Ρ.Α.Ε. και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών του για την εξισορρόπηση φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
 10. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί χωριστό λογαριασμό εξισορρόπησης φορτίου.
 11. Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού
 12. Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών.
 13. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης.
 14. Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο αυτό.
 15. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης.
 16. Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 14
 17. Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.
 18. Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας
 19. Επιτρέπει τη Δηλούμενη Διαμετακόμιση που προβλέπεται στο άρθρο 23 και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν
 20. Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α., Δικτύων Διανομής, καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία.
 21. Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
 22. Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης.
 23. Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Συστήματος και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 24. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
 25. Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.
 26. Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόμου αυτού ή όρους άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου.
 27. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
 28. Μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 29. Με τον Κανονισμό αυτόν, ρυθμίζονται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης, στο Σύστημα αυτό, των προτάσεων για σύναψη των συμβάσεων μεταπώλησης φυσικού αερίου και των συμβάσεων εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, η καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους για τη σύναψη των συμβάσεων μεταπώλησης φυσικού αερίου και εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας και να διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αυτών.
 30. Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, τακτικής παροχής, ποιότητας και τιμών παροχής, προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και ενεργειακής αποδοτικότητας.
 31. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ειδικότερα οι υποχρεώσεις αυτές που πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου στους Πελάτες.
 32. Για την ανάκτηση δαπανών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιμολόγια.
 33. Καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη χορήγηση της Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
 34. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο, την Άδεια που του χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες
3.  
  Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καθώς και συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 επ. του ν. 2773/1999 που αφορούν τους Αυτοπαραγωγούς.
4.  
  Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τις αναγκαίες πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 9
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται ιδίως:.
 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ε.Σ.Φ.Α.
 2. Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με τη δέσμευση και αποδέσμευση δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.
 3. Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α.
 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας, διακοπής και απαγόρευσης της Δηλούμενης Διαμετακόμισης
 5. Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου
 6. Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και εξόδου του Ε.Σ.Φ.Α.
 7. Ο προγραμματισμός και η συντήρηση του Ε.Σ.Φ.Α. και οι σχετικές υποχρεώσεις του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Χρηστών.
 8. Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. και παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.
 9. Οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, προκειμένου η διαχείριση της συμφόρησης στα σημεία εισόδου να διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονομικά τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και να κατανέμει την υπάρχουσα μεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη χρησιμοποιούν.
 10. Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου, ο τρόπος καθορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.
 11. Οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 12. Κάθε θέμα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου το οποίο διακινείται μέσω του Ε.Σ.Φ.Α., όπως οι διαδικασίες της υποβολής, της δημοσιοποίησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου το οποίο τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και της αποδοχής της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μεταπώλησης.
 13. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία, είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 14. Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ 121 Α΄).
 15. Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις συναλλαγές αυτές.
 16. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38, καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους προμήθειας ποσοτήτων Υ.Φ.Α. που πωλούνται κατόπιν διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού και μεταβλητού κόστους μεταφοράς των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής μέσω του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 14.
 17. Κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, όπως το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής ανταλλάγματος σε πελάτες για την, κατά προτεραιότητα, διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του Προμηθευτή των Πελατών.
 18. Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. Στον Κανονισμό αυτόν περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη μέτρηση Φυσικού Αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας εγκρίνεται ο Κανονισμός Πιστοποίησης πλοίων Υ.Φ.Α. Ο Κανονισμός αυτός καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων Υ.Φ.Α. στις Εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α. και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση Υ.Φ.Α. στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.
4.  
  Με απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ύστερα από έγκριση της Ρ.Α.Ε., ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
5.  
  Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., η διαχείριση αυτού γίνεται με βάση τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και πρακτικές της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και κατόπιν αναφοράς που υποβάλλεται από Χρήστη, ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση αυτού διενεργείται με διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του Ε.Σ.Φ.Α., χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών.
Άρθρο 10
1.  
  Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης Φυσικού Αερίου και τυχόν ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών προμήθειας Φυσικού Αερίου, επεκτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α.
2.  
  Στη Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. περιλαμβάνεται σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., με το οποίο καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης αυτού, τα οποία πρόκειται να κατασκευασθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
3.  
  Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οριστικοποιείται και υποβάλλεται από αυτόν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. Περίληψη της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. με βάση τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Προμηθειών και Έργων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών αυτών, ισχύουν οι Κανονισμοί Προμηθειών και Έργων της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
5.  
  Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., λαμβάνονται υπόψη ιδίως:.
 1. Η ανάγκη κάλυψης της ζήτησης Φυσικού Αερίου, εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και διασφάλισης του εφοδιασμού, κατά τρόπο αξιόπιστο
 2. Η βελτίωση της αποδοτικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης.
 3. Η τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο και η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών
 4. Η προστασία του περιβάλλοντος
 5. Η βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης
 6. Οι στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης
Άρθρο 11 "Τεχνικοί κανόνες"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄), θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια τεχνικής ασφαλείας και τεχνικοί κανόνες που ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, για την κατασκευή και τη σύνδεση με το Ε.Σ.Φ.Α., των εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α., των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς και δικτύων διανομής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και διαλειτουργικότητα των εγκαταστάσεων αυτών.
Άρθρο 12
1.  
  Για τη δέσμευση δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Χρηστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Χρήστη. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. επεξεργάζεται τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, τηρώντας τη σειρά της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής τους. Συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται και για δυναμικότητα η οποία πρόκειται να είναι διαθέσιμη στο μέλλον, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση αποζημίωσης των Χρηστών, εάν η συμβατικά δεσμευμένη δυναμικότητα δεν είναι διαθέσιμη στο χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.
2.  
  Συμβάσεις διακοπτόμενης δέσμευσης δυναμικότητας είναι έγκυρες. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια χρήσης εγκατάστασης, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας διακοπής της πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.
3.  
  Τμήμα της δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., δεσμεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
4.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. μπορεί να καθορίζεται το ανώτατο όριο της δυναμικότητας που επιτρέπεται να δεσμεύεται από τον ίδιο Χρήστη σε ορισμένο σημείο εισόδου του Ε.Σ.Φ.Α. Από τον περιορισμό αυτόν μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για την εξυπηρέτηση των μακροχρόνιων συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να αποδεσμεύεται δυναμικότητα που έχει δεσμευθεί και δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. Η αποδέσμευση της δυναμικότητας συνεπάγεται απαλλαγή του Χρήστη από τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν στη δυναμικότητα που αποδεσμεύεται.
6.  
  Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Χρηστών επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση δέσμευσης δυναμικότητας, καθώς και η αναδοχή των αντίστοιχων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυροι όροι της σύμβασης δέσμευσης δυναμικότητας, με τους οποίους περιορίζεται ή αποκλείεται η δυνατότητα εκχώρησης και αναδοχής. Οι συμβάσεις εκχώρησης και αναδοχής συνάπτονται μόνον εγγράφως.
7.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Δυναμικότητας, στο οποίο καταχωρίζει τους Χρήστες, υπέρ των οποίων δεσμεύεται δυναμικότητα.
Άρθρο 13
1.  
  Δικαίωμα σύναψης, με το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο Ε.Σ.Φ.Α., έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.
2.  
  Στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. εγγράφονται από τη Ρ.Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: α) οι Προμηθευτές, β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.
3.  
  Η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου απαιτείται, η διαγραφή από το Μητρώο, η πρόσβαση σε αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14
1.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο αυτό εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
2.  
  Μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Μεγάλων Πελατών συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, κατά προτεραιότητα διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η σύμβαση αυτή συνάπτεται υποχρεωτικά με τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εφεδρικού καυσίμου.
3.  
  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τις συμβάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Ε.Σ.Φ.Α. διακόπτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές:.
 1. Των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών Πελατών, με τους οποίους ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
 2. Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή παροχής κρίνεται απολύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με Κατάλογο Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 15
1.  
  Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας των Α.Σ.Φ.Α. έχουν οι κάτοχοι Άδειας Α.Σ.Φ.Α. Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
2.  
  Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., αναφέρονται ιδίως:.
 1. Στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος
 2. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην τεχνική και χρηματοοικονομική δυνατότητά του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του έργου
 3. Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο Α.Σ.Φ.Α., κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών.
 4. Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόμενη επένδυση και στην οικονομική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του Α.Σ.Φ.Α.
3.  
  Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για Απευθείας Γραμμές, αποτελεί η προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α.
4.  
  Η Άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 1. Τα στοιχεία του κατόχου αυτής
 2. Την περιγραφή του Α.Σ.Φ.Α., για το οποίο χορηγείται η Άδεια, με ειδική αναφορά της θέσης ή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου.
 3. Το χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας
 4. Τα δικαιώματα που χορηγούνται με την Άδεια, καθώς και τους όρους και τους περιορισμούς που διέπουν την άσκησή τους
5.  
  Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. τροποποιείται σε περίπτωση επέκτασης του Α.Σ.Φ.Α. ή άλλης μεταβολής, όπως σε περίπτωση μεταβολής των τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη μεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της μετοχικής σύνθεσης αυτού.
6.  
  Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
7.  
  Με την Άδεια Α.Σ.Φ.Α., επιτρέπεται να επιβάλλονται στον κάτοχό της, για ορισμένο χρόνο, ειδικοί όροι και περιορισμοί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών, όπως:.
 1. Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α. υπέρ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., εφόσον η χρήση του Α.Σ.Φ.Α. ευνοείται από τα τιμολόγια χρήσης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού.
 2. Το ύψος του ανταλλάγματος ορίζεται κατά τρόπο ώστε η δυσμενής επίδραση να αντισταθμίζεται πλήρως.
 3. Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγματος από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στον κύριο του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον το Α.Σ.Φ.Α. συνεισφέρει ουσιωδώς στην οικονομική αποτελεσματικότητα του Ε.Σ.Φ.Α.
8.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό λογαριασμό για τη διαχείριση των πληρωμών και χρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 8. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.
Άρθρο 16
1.  
  Για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός στις περιπτώσεις που:.
 1. Η κατασκευή του συγκεκριμένου Α.Σ.Φ.Α. είναι αναγκαία, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, όπως ασφάλειας του εφοδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
 2. Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή.
 3. Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., για την οποία υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνισμού, ιδίως εάν ευνοεί τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για μακρό χρονικό διάστημα, άλλων παρόμοιων ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονομικά μη αποδοτικές και μη βιώσιμες.
2.  
  Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Ρ.Α.Ε. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ότι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, δε χορηγείται άλλη Άδεια Α.Σ.Φ.Α. για την ίδια περιοχή ή για εγκατάσταση αντίστοιχη αυτής του διαγωνισμού.
3.  
  Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του τόπου εγκατάστασης του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον εκδίδονται, στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και για χρόνο όχι βραχύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών.
4.  
  Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
5.  
  Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και τη χορήγηση της Άδειας Α.Σ.Φ.Α.
6.  
  Το πρόσωπο που επιλέγεται με τη διαδικασία του διαγωνισμού οφείλει να συστήσει εταιρεία με τη μορφή που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση Α.Σ.Φ.Α., εντός τακτής προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, εντός της οποίας χορηγείται και η σχετική Άδεια Α.Σ.Φ.Α.
Άρθρο 17
1.  
  Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του Α.Σ.Φ.Α. από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής, λόγω επέκτασης του Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση αύξησης της δυναμικότητάς του.
2.  
  Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 22 και του άρθρου 28 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
3.  
  Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για Ανεξάρτητη Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
3.  
  Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται στην περίπτωση ΑΣΦΑ, το οποίο συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην άδεια ΑΣΦΑ συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.
Άρθρο 18
1.  
  Η διαχείριση και εκμετάλλευση Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.
2.  
  Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Με την Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας Α.Σ.Φ.Α., μπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α.
3.  
  Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας Α.Σ.Φ.Α. Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με το Ε.Σ.Φ.Α., Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. συνάπτει σύμβαση με το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλει ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στον κάτοχο της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του Α.Σ.Φ.Α., λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α.
4.  
  Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. ασκεί νόμιμα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.
5.  
  Αν ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νομική μορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:.
 1. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.
 2. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Α.Σ.Φ.Α., ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου.
 3. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της μητρικής εταιρείας, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων.
 4. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
6.  
  Για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α., ο Διαχειριστής αυτού καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Διαχειριστή και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. ετήσια αναφορά σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαχειριστή.
Άρθρο 19
1.  
  Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό και ολοκληρωμένο Α.Σ.Φ.Α.
2.  
  Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.:.
 1. Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., όταν τα δύο Α.Σ.Φ.Α. διασυνδέονται και σε Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α., πρόσβαση σε αυτό με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο χρόνο ζητείται.
 2. Προς τούτο συνάπτει με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Χρηστών Α.Σ.Φ.Α., Σύμβαση Χρήσης Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με σχετική πρότυπη σύμβαση, που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.
 3. Με τη Σύμβαση Χρήσης Α.Σ.Φ.Α. καθορίζονται ιδίως οι υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο και οι οφειλόμενες χρεώσεις σύμφωνα με το δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων.
 4. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται μόνον είτε λόγω έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. είτε όταν η πρόσβαση στο Σύστημα ενδέχεται να εμποδίζει το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
 5. Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α. και, ιδίως, διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
 6. Δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων, με τα οποία χρεώνει τους Χρήστες για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το Α.Σ.Φ.Α.
 7. Καταρτίζει και δημοσιεύει κάθε έτος πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και συντηρεί το Α.Σ.Φ.Α. με βάση το πρόγραμμα αυτό.
 8. Τηρεί Μητρώο Χρηστών Α.Σ.Φ.Α., το οποίο δημο-σιεύεται στην ιστοσελίδα του.
 9. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης φορτίου του Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α.
 10. Η μεθοδολογία κατάρτισης των χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου του Α.Σ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.
 11. Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής που διασυνδέεται με το Α.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής.
 12. Οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με τις δικές του δραστηριότητες που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους, κατά μεροληπτικό τρόπο.
 13. Οφείλει, επίσης, να μην καταχράται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους, κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση για την παροχή πρόσβασης στο Α.Σ.Φ.Α.
 14. Λαμβάνει τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. και ενημερώνει σχετικά τη Ρ.Α.Ε. και, εφόσον απαιτείται, το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
 15. Συντάσσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
 16. Προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α.
 17. Συντάσσει, κάθε έτος, έκθεση για τη λειτουργία του Α.Σ.Φ.Α., καθώς και για το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησής του, κατά το προηγούμενο έτος.
 18. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάμενο δυναμικό μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α., καθώς και τυχόν μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού.
3.  
  Οι Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαχειριστή αυτού επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 20
1.  
  Η διαχείριση κάθε Α.Σ.Φ.Α. διενεργείται σύμφωνα με Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α., ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Α.Σ.Φ.Α., ιδίως:.
 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Α.Σ.Φ.Α.
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων των Χρηστών που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές
 3. Η διαχείριση των διασυνδέσεων του Α.Σ.Φ.Α., καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου που διασυνδέονται με το Α.Σ.Φ.Α.
 4. Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου
 5. Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου του Α.Σ.Φ.Α.
 6. Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της συντήρησης και ανάπτυξης του Α.Σ.Φ.Α.
 7. Η διαδικασία λήψης αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εξισορρόπησης φορτίου, για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Α.Σ.Φ.Α.
 8. Τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 9. Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του Α.Σ.Φ.Α., που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ 121 Α΄).
 10. Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής για το σκοπό αυτόν
 11. Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Α.Σ.Φ.Α.
3.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από γνώμη του οικείου Διαχειριστή, ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 21
1.  
  Οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, ασκούν τις δραστηριότητες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2364/1995, τις διατάξεις των άρθρων 25, 31 και 32 και τους όρους των αδειών διανομής φυσικού αερίου που τους έχουν χορηγηθεί.
2.  
  Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 συγχωνεύονται σε μια ενιαία ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 συγχωνεύονται σε μία ενιαία Ε.Δ.Α. ή απορροφώνται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
3.  
  Στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. χορηγούνται, με τις διατάξεις του νόμου αυτού, άδειες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου που ισχύουν στα διοικητικά όρια του Νομού Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις των αδειών διανομής φυσικού αερίου που χορηγούνται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, αφού ληφθεί ιδίως υπόψη τυχόν παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Για το σκοπό αυτόν, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε. όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τα ανωτέρω δίκτυα διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 για τη δημιουργία και λειτουργία νέων Ε.Π.Α. στις περιοχές που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, πλην του Νομού Κορινθίας. Με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και οι όροι προμήθειας φυσικού αερίου κάθε υπό σύσταση Ε.Π.Α. και μπορεί να τίθεται προθεσμία εντός της οποίας προκηρύσσεται ο σχετικός διαγωνισμός. Από τη σύσταση νέας Ε.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, παύει η ισχύς της άδειας που χορηγείται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. κατά την παράγραφο 3 για τη συγκεκριμένη περιοχή.
5.  
  Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται άδεια διανομής φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
6.  
  Σε περιοχές που ανήκουν σε αρμοδιότητα Ε.Π.Α. είναι δυνατή η χορήγηση Άδειών Α.Σ.Φ.Α. για Απευθείας Γραμμές με πίεση σχεδιασμού ίση ή χαμηλότερη από 19 barg.
Άρθρο 22
1.  
  Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου Διανομής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μόνον από τους κατόχους Άδειας Διανομής. Η Άδεια Διανομής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
2.  
  Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής διενεργείται διαγωνισμός με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. στις περιπτώσεις που: α) για την κατασκευή του Δικτύου Διανομής, χορηγείται επιδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, β) για τη χορήγηση Άδειας Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, που εκδίδονται στην Αθήνα. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη χορήγηση της σχετικής Άδειας ή την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.
3.  
  Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανομής, να κατασκευασθεί, στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί
4.  
  Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άλλης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21
5.  
  Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:.
 1. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό
 2. Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου.
 3. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων.
 4. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
 5. Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης αυτού και τα μέτρα που πρέπει λαμβάνονται, προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του.
 6. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
6.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Άρθρο 23
1.  
  Για την εκτέλεση Δηλούμενης Διαμετακόμισης συνάπτονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή σχετικής αίτησης, Συμβάσεις Μεταφοράς ή Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. Κατά την εξέταση των αιτήσεων ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων και των Χρηστών του Συστήματος.
2.  
  Άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, για Δηλούμενη Διαμετακόμιση, επιτρέπεται μόνον για λόγους έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου ή για λόγους ποιότητας του φυσικού αερίου ή εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών ως προς τη διασύνδεση, καθώς και στην περίπτωση που, η πρόσβαση στο Σύστημα Φυσικού Αερίου, εμποδίζει το Διαχειριστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής πρόσβασης αιτιολογείται με απόφαση του Διαχειριστή και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 24
1.  
  Η πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους αντίστοιχης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα.
2.  
  Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του.
4.  
  Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οφείλουν να ενημερώνουν τη Ρ.Α.Ε. και το Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους κατά το επόμενο έτος, τις συναφείς εύλογες εκτιμήσεις τους κατά τα επόμενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήματος Φυσικού Αερίου.
5.  
  Άδεια Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 ή σε περιοχή για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21, χορηγείται μόνο στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., η οποία οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Αδειών, να υποβάλει σχετική αίτηση.
Άρθρο 25
1.  
  Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), είναι και οι ακόλουθοι:.
 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι κάτοχοι άδειας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους, για συμπαραγωγή, υπερβαίνει τις 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ.
 2. Από τη 15.11.2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. και των περιοχών για τις οποίες θα χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμηθεύονται Φυσικό Αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχημάτων.
 3. Από την 15.11.2008, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως τη λήξη κάθε σύμβασης.
 4. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε ποσότητα φυσικού αερίου.
 5. Από τη 15.11.2009, οι οικιακοί πελάτες που δεν βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. και σε περιοχές για τις οποίες θα χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
 6. Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις Ε.Π.Α., οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, οι λοιποί πελάτες των Ε.Π.Α. αυτών.
 7. Οι Ε.Π.Α. που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από την ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισμούς που τυχόν ορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 και την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
2.  
  Από τη 15.11.2008, για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2, η ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:.
 1. Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας με κάτοχο Άδειας Προμήθειας ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης
 2. Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεών τους
 3. Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων μονάδων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ
3.  
  Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις Ε.Π.Α. των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής οφείλεται στις Ε.Π.Α. αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται κατά το άρθρο 31.
4.  
  Τα τιμολόγια πώλησης φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε περιοχές δικαιοδοσίας των Ε.Π.Α. και δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε.
Άρθρο 26
1.  
  Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προμηθευτής ο οποίος καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις για τους Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς όπως ιδίως: α) Υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης σχεδίου πρότυπης σύμβασης Προμήθειας, που ισχύει για όλους τους Πελάτες της ίδιας κατηγορίας. Στο σχέδιο σύμβασης Προμήθειας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται με τον Κώδικα Προμήθειας. Τα μέρη μπορούν να συνομολογούν και πρόσθετους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δεν αντίκεινται στους γενικούς όρους. β) Υποχρέωση δημοσίευσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, της δομής των τιμολογίων και των αρχών που εφαρμόζουν για τον υπολογισμό των χρεώσεων που περιέχονται στις συμβάσεις προμήθειας τις οποίες συνάπτουν με Επιλέγοντες Πελάτες. γ) Ανώτατες τιμές πώλησης στα τιμολόγια Επιλεγόντων Πελατών.
3.  
  Αν οι δύο μεγαλύτεροι Προμηθευτές καλύπτουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο μεγαλύτερο Προμηθευτή, ακόμη και αν αυτός δεν είναι Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς
4.  
  Τα μερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπολογίζονται από τη Ρ.Α.Ε. με βάση στοιχεία επί των πωλήσεων, τα οποία υποβάλλουν οι προμηθευτές κάθε έτος ή σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν εκτιμάται από τη Ρ.Α.Ε. ότι συντρέχει αλλαγή τους. Για την εξεύρεση του μεριδίου ενός Προμηθευτή συνυπολογίζονται και τα μερίδια των προμηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 703/ 1977 (ΦΕΚ 278 Α΄).
Άρθρο 27
1.  
  Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί το σύνολο ή μέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου το οποίο προμηθεύεται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του ιδίου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι των συμβάσεων προμήθειας, με τους οποίους περιορίζεται το δικαίωμα μεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.
2.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης κάθε Συστήματος Φυσικού Αερίου ρυθμίζονται τα επί μέρους θέματα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
Άρθρο 28
1.  
  Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
2.  
  Πριν από την υποβολή της εισήγησης για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, η Ρ.Α.Ε. διεξάγει δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους.
3.  
  Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καθορίζονται ιδίως:
 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής φυσικού αερίου και των υπηρεσιών Προμήθειας και οι γενικοί όροι που θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας
 2. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η Προμήθεια, ιδίως όταν ο πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμων τιμημάτων
 3. Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου
 4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες
4.  
  Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύουν και για τις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προμηθευτών.
Άρθρο 29
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου (Ε.Α.Φ.Α.), που έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου με φυσική παράδοση, για την προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Α., το πλαίσιο διενέργειας, το είδος και η φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α.
2.  
  Ως Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. μπορεί να ορίζεται ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Λειτουργού Ε.Α.Φ.Α. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Φ.Α., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζεται κάθε επί μέρους θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Α.Φ.Α., όπως η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συμμετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας της Αγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Ο Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. καταχωρίζει στο ειδικό μητρώο που τηρεί τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η μη καταβολή της προβλεπόμενης εγγύησης συμμετοχής. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην Ε.Α.Φ.Α., από την καταχώρισή του στο ειδικό μητρώο.
5.  
  Κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσφέρει προς πώληση μέσω της Ε.Α.Φ.Α. ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου την οποία προμήθευσε σε Πελάτες κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
6.  
  Ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α. δημοσιεύει, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου μέσω της Ε.Α.Φ.Α., χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.
7.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιμές και οι όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού Αερίου στην Ε.Α.Φ.Α., για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
8.  
  Ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με φυσική παράδοση μέσω της Ε.Α.Φ.Α.
Άρθρο 30
1.  
  Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δε δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες Πελατών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης οι αρμόδιοι Υπουργοί μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
2.  
  Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του φυσικού αερίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 31
1.  
  Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας.
2.  
  Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
 1. Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών
 2. Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από το Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων
 3. Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο
 4. Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί
 5. Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου
 6. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας
 7. Η παροχή κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας
 8. Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος
 9. Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές
 10. Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης
3.  
  Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης μπορεί να ορίζεται ότι, μέσω των τιμολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καλύπτεται και το σύνολο ή μέρος των δαπανών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήριο τη συμβολή της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. στην εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διευκόλυνση της εισόδου νέων προμηθευτών στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4.  
  Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης ρυθμίζονται τα τιμολόγια πρόσβασης σε Δίκτυο Διανομής, για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, χωρίς να τροποποιούνται οι σχετικές με την τιμολόγηση διατάξεις που περιλαμβάνονται στις άδειες διανομής Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης εξακολουθούν να ισχύουν και να εισπράττονται τα τέλη πρόσβασης στα Δίκτυα Διανομής, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των Ε.Π.Α., πριν από την 15.3.2002.
5.  
  Με εξαίρεση τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α., στους οποίους χορηγείται απαλλαγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο κάθε Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για Δηλούμενη Διαμετακόμιση, καταρτίζονται από τον εκάστοτε Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Τα τιμολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας περιλαμβάνουν μία χρέωση, ανά μονάδα δυναμικότητας και μία χρέωση, ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση ανά μονάδα δυναμικότητας ανακτώνται, ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις οποίες εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κεφαλαίου για νέες επενδύσεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης προκειμένου για το Ε.Σ.Φ.Α. ή τον αντίστοιχο προγραμματισμό νέων επενδύσεων, προκειμένου για Α.Σ.Φ.Α. Με τη χρέωση ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου ανακτώνται, ιδίως, μεταβλητές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας. Δεν ανακτάται με τα τιμολόγια το κόστος κτήσης παγίων που έχει καταβληθεί από Προμηθευτές ή Πελάτες.
Άρθρο 32
1.  
  Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 1, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α επ. του κ.ν. 2190/ 1920.
2.  
  Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προη-γούμενη παράγραφο τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους έχουν επιβληθεί
3.  
  Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου και άλλων Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και ενιαίο λογαριασμό για τυχόν άλλες δραστηριότητές τους, εκτός του τομέα φυσικού αερίου, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι χωριστοί λογαριασμοί που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε δραστηριότητα.
4.  
  Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου εφαρμόζουν πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση. Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
5.  
  Οι ελεγκτές της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που τηρούνται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικά νομικά πρόσωπα, ελέγχοντας και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση της ολοκληρωμένης επιχείρησης και στη Ρ.Α.Ε. το πόρισμα του ελέγχου τους. Η Ρ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα διεξαγωγής, οποτεδήποτε, έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6.  
  Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου παραθέτουν, στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητά τους, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις στη μετοχική σύνθεση των οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Το προσάρτημα δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης.
Άρθρο 33
1.  
  Η Ρ.Α.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει ελεύθερη πρόσβαση στους λογαριασμούς των κατόχων αδειών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 32. Για το σκοπό αυτόν αποστέλλει πρόσκληση στους κατόχους αδειών, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν τους σχετικούς λογαριασμούς εντός τακτής προθεσμίας και να παρέχουν κάθε συνδρομή και στοιχεία για την ταχεία και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων από τη Ρ.Α.Ε.
2.  
  Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. και το προσωπικό της Γραμματείας της έχουν καθήκον εχεμύθειας για τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, λόγω της πρόσβασης στους λογαριασμούς και τηρούν την εμπιστευτικότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 34
1.  
  Ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν στον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος ή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ο Κανονισμός Αδειών υπογράφεται και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
2.  
  Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:.
 1. Ο τρόπος δημοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί των οποίων αποφαίνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες
 3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών
 4. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού
3.  
  Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, είναι ιδίως:
 1. Η ασφάλεια και η προστασία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού
 2. Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητά του
 3. Η προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιμών
 4. Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης
 5. Η διασφάλιση και ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.
6.  
  Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών τους.
7.  
  Πριν από τη χορήγηση ορισμένης Άδειας ή κατηγορίας Αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε. μπορούν να καλούν τους ενδιαφερομένους σε δημόσια διαβούλευση.
8.  
  Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 35
1.  
  Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης.
2.  
  Το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1
Άρθρο 36
1.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή τους όρους των Αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την έκταση της δραστηριότητας του παραβάτη και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:.
 1. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση σε συμμόρφωση, εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.
 2. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.
 3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
 4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 5. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που ορίζονται στην παράγραφο 1.
2.  
  Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν Άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις Άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
3.  
  Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 37
1.  
  Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. συνιστώνται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), επιπλέον: α) δεκαπέντε (15) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Οι συνιστώμενες θέσεις προσωπικού κατανέμονται ως εξής: α) δέκα (10) σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και β) πέντε (5) σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων τρεις (3) σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων και δύο (2) σε θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, με τα προσόντα που καθορίζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄). Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Για την πλήρωση κενών θέσεων δικηγόρων της Ρ.Α.Ε. που συνιστώνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
2.  
  Στη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. για την υποστήριξη του έργου της, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄).
3.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
1.  
  Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να προμηθεύεται από την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., εφόσον το αέριο αυτό το έχει προμηθευθεί η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με βάση συμβάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α. που έχουν συναφθεί έως την 1.7.2004. Η τιμή προμήθειας του Υ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του Υ.Φ.Α., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος Υ.Φ.Α., καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το Υ.Φ.Α. που πωλείται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. κατά τα προηγούμενα εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση με το αέριο που προμη-θεύεται ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.
2.  
  Μέχρι την 31.12.2008, για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, κάθε Προμηθευτής και κάθε Επιλέγων Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για ιδία χρήση υποχρεούται να προμηθεύεται κάθε έτος ποσότητα Υ.Φ.Α. (Ελάχιστη Ποσότητα Υ.Φ.Α.) από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την οποία η τελευταία προμηθεύεται σύμφωνα με ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, που αναφέρονται σε συμβάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α., οι οποίες έχουν συναφθεί έως την 1.7.2004, εφόσον οι ποσότητες αυτές δεν διατίθενται με άλλο τρόπο. Η Ελάχιστη Ποσότητα Υ.Φ.Α. για κάθε Προμηθευτή ή Επιλέγοντα Πελάτη υπολογίζεται κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στη συνολική ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Α. και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., ρυθμίζονται η τιμή διάθεσης της Ελάχιστης Ποσότητας Υ.Φ.Α., η οποία καλύπτει, ιδίως, το κόστος προμήθειας Υ.Φ.Α., το σταθερό και μεταβλητό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να παρατείνεται πέραν της 31.12.2008 για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο.
3.  
  Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπορεί να αποφασίζει, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., τη διεξαγωγή διαγωνισμών με αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων Υ.Φ.Α., οι οποίες αντιστοιχούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 1.7.2004 και μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνισμών αυτών εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε.
4.  
  Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συμβάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να τροποποιούνται με συμφωνία των μερών, το αργότερο ένα έτος πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ορισμένος πελάτης καθίσταται Επιλέγων και προκειμένου για Πελάτες που κατέστησαν Επιλέγοντες την 1.7.2005, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και του Κώδικα Τιμολόγησης, εφόσον οι ανωτέρω τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Για το σκοπό αυτόν, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλει σχετική πρόσκληση προς τον αντισυμβαλλόμενό του, θέτοντας εύλογη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Τα μέρη μπορούν, με κοινή συμφωνία, να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για την αναπροσαρμογή των ανωτέρω συμβάσεων κατά κρίση δικαίου ανδρός, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
5.  
  Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση και αναπροσαρμογή των συμβάσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οποιοδήποτε από τα μέρη, πριν ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας και προσφύγει στο Δικαστήριο για την αναπροσαρμογή ή τη λύση της σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για τη διατύπωση από αυτήν πρότασης αναπροσαρμογής της σύμβασης κατά την κρίση δικαίου ανδρός. Η αναπροσαρμογή της σύμβασης που προτείνεται από τη Ρ.Α.Ε. γίνεται οριστικά αποδεκτή ή απορρίπτεται από τα μέρη εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται, για το σκοπό αυτόν, από τη Ρ.Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται απόρριψη του αιτήματος.
Άρθρο 39
1.  
  Η χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού επιτρέπεται και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιομάζα και άλλων τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χημικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών
Άρθρο 40
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συμπληρώνεται ή τροποποιείται ο παρακάτω Πίνακας και να διευκρινίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον Πίνακα αυτόν.
2.  
  Στο άρθρο 5 του π.δ. 420/1987 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την υποβολή και έγκριση της μελέτης αερίων καυσίμων, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και τον έλεγχο κατασκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου κατά την προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση τιμολογίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος νόμου.
4.  
  Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών, η προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιτρέπεται και πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Αδειών, όσοι ασκούν δραστηριότητα προμήθειας Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κάθε επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα προμήθειας Φυσικού Αερίου οφείλει να ενημερώσει τη Ρ.Α.Ε. για τη σύναψη της σύμβασης αυτής με πελάτη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να ανακοινώνει την επωνυμία των επιχειρήσεων που ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα.
5.  
  Μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 και την έγκριση των πρότυπων συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. και τη χρήση αυτού συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η διαδικασία σύναψης, το περιεχόμενο και οι όροι των συμβάσεων αυτών.
Άρθρο 41
1.  
  Η Ρ.Α.Ε., συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς ή άλλα όργανα που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, ιδίως για την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εντός των ορίων της περιφερειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Ρ.Α.Ε. συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους συμβουλίων και οργάνων και καταβάλλει κάθε είδους δαπάνες που καλύπτουν τις σχετικές υποχρεώσεις της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
1.  
  Από τη θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καταργείται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
Άρθρο 43
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-27 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/313
2006-06-27 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 και την έγκριση των πρότυπων συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. και τη χρήση αυτού συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η διαδικασία σύναψης, το περιεχόμενο και οι όροι των συμβάσεων αυτών.
Προσθήκη
A/2006/129
2008-05-19 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών, και ιδίως τους όρους πρόσβασης στη διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, το μηχανισμό κατανομής της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Επιπρόσθετα, παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του δυναμικού της διασύνδεσης και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω κρατών.
 • Αντικατάσταση
  A/2008/89
  2009-01-28 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται στην περίπτωση ΑΣΦΑ, το οποίο συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
  Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή.
  Στην άδεια ΑΣΦΑ συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.
  Προσθήκη
  Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 συγχωνεύονται σε μια ενιαία ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
  Αντικατάσταση
  A/2009/8
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
  ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
  ΝΟΜΟΣ 1995/2364 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2364 1995
  ΝΟΜΟΣ 1999/2166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2166 1999
  Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
  Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/420 1987
  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ. Α. Ε.). 2001/139 2001
  Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. 2012/1_19.11.2012 2012
  Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
  Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. 2008/3661 2008
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
  Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. 2010/3855 2010
  Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α[...]" 2016/4414 2016
  Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. 2007/33 2007
  Κριτήρια και διαδικασία για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Π.Α Α.Ε.» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.». 2007/34 2007