ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3431

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις οδηγίες 2002 19 ΕΚ, 2002 20 ΕΚ, 2002 21 ΕΚ, 2002 22 ΕΚ και 2002 77 ΕΚ. 2.Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη. 3.Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: 1)Στο περιεχόμενο και την πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα. 2)Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και το άρθρο 58. 3)Στα συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και 4)Στον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως: α) «Απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η απλή προώθηση για εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. β) «Αποκλειστικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χορηγεί ένα Κράτος - Μέλος σε μία και μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής. γ) «Απονομή μίας ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου (καναλιού)»: εγγραφή μίας δεδομένης ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισμένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετημένο, προκειμένου τούτο να χρησιμοποιηθεί από μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. δ) «Γενική Άδεια»: το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ε) «Γεωγραφικός αριθμός»: αριθμός ο οποίος περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, μέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς το φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού δικτύου. στ) «Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ζ) «Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη μεταφορά φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ σημείων τερματισμού, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα. η) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δημόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, η υπηρεσία δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: παροχή υπηρεσίας τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, καταλόγους, παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή υπηρεσίας με ειδικούς όρους, παροχή ειδικών ευκολιών σε πελάτες με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή και παροχή μη γεωγραφικών υπηρεσιών. θ) «Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό. ι) «Διακρατικές αγορές»: οι αγορές που προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν την Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της. ια) «Διαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων ή εφαρμογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αμοιβαία τις πληροφορίες αυτές. ιβ) «Διασύνδεση»: η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων. ιγ) «Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»: εξουσιοδότηση, που δίνεται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνιών, μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις. ιδ) «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών. ιε) «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων σταθμών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με δορυφόρο. ιστ) «Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: οποιαδήποτε κατά κύριο λόγο καλωδιακή υποδομή, που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο κοινό. ιζ) «Δορυφορικό δίκτυο»: δορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος, αποτελούμενο από ένα μόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους σταθμούς. ιη) «Δορυφορικό σύστημα»: διαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της γης. ιθ) «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή»: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). κ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία, που απαιτούνται σχετικά με την απονομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων. κα) «Ειδικό Ραδιοδίκτυο»: κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελματικών αναγκών του ή των επιδιωκόμενων από αυτό σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από κλειστό αριθμό χρηστών. κβ) «Ειδικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χορηγεί το Κράτος - Μέλος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες: α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια ή β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφορετικά των ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους. κγ) «Επιβλαβείς παρεμβολές»: οι παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή όσες, καθ οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς. κδ) «Καθολική υπηρεσία»: το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε χρήστη στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή. κε) «Καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλματός του. κστ) «Κατανομή (μιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων)»: εγγραφή στον πίνακα κατανομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή της από μία ή περισσότερες υπηρεσίες γήινης ραδιοεπικοινωνίας ή διαστημικής ραδιοεπικοινωνίας ή από την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας με καθορισμένες προϋποθέσεις. κζ) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος, πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής. κη) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα κλειστά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. κθ) «Μη γεωγραφικός αριθμός»: όποιος αριθμός δεν είναι γεωγραφικός και περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων, αριθμοί ατελούς κλήσης, αριθμοί πρόσθετου τέλους κ.λπ. λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου δικτύου. λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. λβ) «Πρόσβαση»: η διάθεση ευκολιών ή και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή (που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού (που περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης), την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου. λγ) «Σημείο Τερματισμού Δικτύου (Σ.Τ.Δ.)»: το σημείο, στο οποίο παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο δίκτυο μεταγωγής ή δρομολόγησης. Το Σ.Τ.Δ. καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή. λδ) «Σταθμός ραδιοεπικοινωνιών»: ένας ή περισσότεροι σταθμοί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή μίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας. λε) «Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση»: η πρόσβαση του συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, στην οποία το σημείο τερματισμού δικτύου του συνδρομητή και το σημείο πρόσβασης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών είναι σταθερά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεμηθεί για το σκοπό αυτόν. λστ) «Συναφείς ευκολίες»: οι εγκαταστάσεις, υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή και υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν επίσης συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων. λζ) «Συνδρομητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. λη) «Τέλη Διέλευσης»: τα τέλη, που επιβάλλονται εφάπαξ, για τις εργασίες κατασκευής ή επεκτάσεως υποδομής δικτύου. λθ) «Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης»: τα τέλη, που καταβάλλονται περιοδικά, ως αντιστάθμισμα για την, εκ μέρους του κυρίου της υποδομής δικτύου, άσκηση του δικαιώματος διέλευσης. μ) «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό. μα) «Τοπικός βρόχος»: φυσικό κύκλωμα, που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. μβ) «Υπηρεσία ασύρματης ευρυεκπομπής»: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκπομπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εκπομπές ήχου, εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής. μγ) «Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής»: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήματα εκπεμπόμενα ή αναμεταβιβαζόμενα από διαστημικούς σταθμούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής ο όρος «απευθείας λήψη» περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική. μδ) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιαστούν σε μορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου 16:9. με) «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την εκπομπή ή και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας. μστ) «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις, που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον. μζ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου, που μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39 2001 (ΦΕΚ 28 Α ), και οι οποίες δεν αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. μη) «Φορέας εκμετάλλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία. μθ) «Χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές αρχές Οι γενικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι εξής: α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ασκείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Περιορισμοί στην παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς μεριμνώντας για την κατά το μέτρο του δυνατού τεχνολογική ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. δ) Η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται: αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας, ββ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γγ) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και υποστηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία, δδ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθμοδοτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους. ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ιδίως: αα) μεριμνώντας για την άρση τυχόν υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ββ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα διατερματικής διασύνδεσης, γγ) διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση κατά την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό παρόμοιους όρους και δδ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη μίας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. στ) Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, η οποία, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται και: αα) εξασφαλίζοντας σε όλους του πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ββ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, ιδίως με την πρόβλεψη απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, γγ) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, δδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των τιμολογίων και των όρων χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εε) ανταποκρινόμενη στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των μειονεκτούντων χρηστών και στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 4 και Επικοινωνιών 1.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Αdministratiοn), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. 2.Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδιος για: 1)Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση τυχόν συναρμόδιους Υπουργούς. 2)Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 3)Τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. 4)Το συντονισμό με τα άλλα Κράτη - Μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς Ενώσεις, διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται. 5)Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα. 6)Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων και διαδικασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των παρόχων αυτής (καθορισμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 47). Ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 7)Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας, σύμφωνα με την ανάγκη εξασφάλισης της ουσιαστικής και αποτελεσματικής χρήσης τους. 8)Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία αποφάσεων και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ) και συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 9)Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το ραδιοηλεκτρικό φάσμα σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων. 10)Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.), με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό. 11)Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών. 12)Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για την αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης. 13)Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 14)Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, με την επιφύλαξη του άρθρου 66. 15)Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση πάρκων κεραιών από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. Πάρκα κεραιών λειτουργούν μόνο με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η μετακίνηση στο πάρκο κεραιών των υφιστάμενων κεραιών που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες νόμιμα στο πάρκο κεραιών πραγματοποιείται εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση του πάρκου κεραιών. Τα πάρκα κεραιών αφορούν μόνο κεραιοσυστήματα τα οποία εγκαθίστανται για την παροχή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών. Στο πάρκο κεραιών μπορούν να εγκαθίστανται, εφόσον το επιθυμούν, και άλλοι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην έκταση, που αυτό δεν περιορίζει τη χρήση του πάρκου από τους παρόχους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 16)Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 17)Την υποβολή εκθέσεων για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις που αυτός κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή χρήσιμο. Άρθρο 5 Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται διαρκής ενδεκαμελής επιτροπή η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για θέματα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, την Ε.Ε.Τ.Τ. που θα υποδεικνύεται από αυτήν, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς. Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής, η οποία καταβάλλεται από το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ε.Τ.Τ. τα οποία συμμετέχουν στην επιτροπή αμείβονται μόνο σε περίπτωση που η επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο διαφορετικό του χρόνου απασχόλησής τους. Άρθρο 6 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΝRΑ) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είχε συσταθεί με το ν. 2246 1994 (ΦΕΚ 172 Α ), η δε συγκρότηση προβλέπεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2867 2000 (ΦΕΚ 273 Α ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 3371 2005 (ΦΕΚ 178 Α ). 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ έτος στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Πρόεδρο της Βουλής. 3.Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση διδακτικά καθήκοντα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Άρθρο 7 Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. Δεν δύναται να διοριστεί μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., όποιος: α) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ή β) είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν κατ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την, προβλεπόμενη από το ν. 3213 2003 (ΦΕΚ 309 Α ), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Άρθρο 9 1.Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., στο προσωπικό της και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. 2.Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. όποιος, μετά το διορισμό του: 1)Καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 2)Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους. 3)Προβαίνει σε πράξεις, αναλαμβάνει εργασία ή έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν συμβιβάζονται με τα καθήκοντά του ως μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. 3.Η έκπτωση των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. συνεπεία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το εδ. α της παραγράφου 2, καθώς και η αποδοχή της παραίτησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη διαπίστωση των υπόλοιπων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του παρόντος άρθρου προβαίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του μέλους της, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω μέλους. Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσβάλει ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, που προβλέπεται στο άρθρο 10, το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. Άρθρο 10 Πειθαρχική διαδικασία 1.Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την παύση ή μη του μέλους. 2.Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από ένα Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις επικοινωνίες και το δίκαιο, η δε θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 3.Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη της ποινής που επιβάλλει το πειθαρχικό συμβούλιο. 4.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. και την πειθαρχική διαδικασία. Άρθρο 11 Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ. 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα τουλάχιστον μέλη της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προεδρεύοντος. 2.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακαλείται ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος. 3.Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα μέλη της ή υπάλληλό της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε μέλη της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από την ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ.. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει με απόφασή της το μέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. 5.Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χρέη δε εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε ημερών από της καταχώρισης αυτής, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους Γενικών Αδειών, ως και δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή ραδιοσυχνοτήτων, που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων, που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ., είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο. β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών. δ) Τηρεί αρχείο, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατότητά του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου. ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του. στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703 1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1 2003 ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο. ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή. η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο. θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών τα Σχέδια Αποφάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την κοινοτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύει και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων Κρατών - Μελών. ια) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Πέραν των ανωτέρω η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και κοινοτικούς οργανισμούς, όπου αρμόδιο για την εκπροσώπηση της χώρας είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους. ιδ) Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας, που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με την Γενική Άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του άρθρου 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος. ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικά ατομικά δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων. ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος κατά τρόπο, που να ευνοείται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του φάσματος. κα) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, τηρώντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και της μη διάκρισης, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών. κβ) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών και της επιλογής ή και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους. Τις σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζει με κανονιστική πράξη. κγ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών. κδ) Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr» Τα ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Τ., μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων, που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. κε) Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο, με κατάληξη «.eu». κστ) Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής και εποπτεύει τους εμπλεκόμενους με αυτά φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα: αα) Ορίζει φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για τη διαπίστωση συμμόρφωσης ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων, καθώς και φορείς για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, προς τα κριτήρια εθελοντικής διαπίστευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ββ) Χορηγεί εθελοντική διαπίστευση σε παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γγ) Εποπτεύει και ελέγχει τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης των υπογραφών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 150 2001 (ΦΕΚ 125 Α ), όπως ισχύει και διασφαλίζει την αξιοπιστία ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων. δδ) Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαπιστευμένους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής και εε) Ρυθμίζει με κανονιστικές της πράξεις κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου. κζ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται. κη) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με κανονιστικές της πράξεις ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και καθορίζει πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ του παρόντος. κθ) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών. λ) Τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη των κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου. λα) Παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, ύστερα από έγγραφη αίτησή της, κάθε πληροφορία, που κατέχει ή μπορεί να ανεύρει, με την επιφύλαξη περί επιχειρηματικού απορρήτου. λβ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών. λγ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ. λδ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. λε) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 703 1977, όπως ισχύει, και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. λστ) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με Κανονισμό, τον οποίο εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα, που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές. Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό και τον ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 62 και 63. λζ) Συγκροτεί, με απόφασή της, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται συγχρόνως τα μέλη και ο γραμματέας. Η αμοιβή αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να ανατίθενται ιδίως έργα διοικητικής, γραμματειακής, οικονομικής, νομικής και τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. Εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων. λη) Συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., που εγκρίνονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. λθ) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών ή περιφερειακών της υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου: αα) με διαδικασία, που θα καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., τη δε σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ββ) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 973 1979 (ΦΕΚ 226 Α ). Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου, η δε χρήση αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία βαρύνεται και με το τίμημα της αγοράς. μ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς κοινωφελείς οργανισμούς. μα) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της. Άρθρο 13 1.Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά 220 θέσεις προσωπικού, από τις οποίες οι 75 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι 137 είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεις δικηγόρων και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50 2001 (ΦΕΚ 39 Α ) όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943 1991 (ΦΕΚ 50 Α ) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία, χωρίς να εφαρμόζεται η ΠΥΣ 55 1998, όπως ισχύει κάθε φορά: 1)Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων. 2)Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστημίου Α βαθμίδας και γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους. 3)Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται. 4)Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. 5)Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής θεωρούνται αυτοί ως επικυρωμένοι και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων. 2.Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, στην Ε.Ε.Τ.Τ., υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. 3.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Τ., προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων, που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. 5.Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατανέμονται ως εξής: Α. 75 θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και βαθμό ως εξής: Α.1. 8 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων: 1)Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: 7 θέσεις βαθμών Δ -Α . 2)Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: μία θέση με βαθμούς Δ -Α . Α.2. 49 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων: 1)Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: 15 θέσεις με βαθμούς Δ -Α . 2)Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: 34 θέσεις με βαθμούς Δ -Α . Α.3. 17 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων: 1)Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού: 4 θέσεις με βαθ-μούς Δ -Α . 2)Κλάδος Τηλεφωνητών: 3 θέσεις με βαθμούς Δ -Α . 7)Κλάδος Τεχνικών-Οδηγών: 10 θέσεις με βαθμούς Δ -Α . Α.4. 1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου Επιμελητών με βαθμούς Ε -Β . Β. 137 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι ειδικότητες: 1)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Φυσικών ή Φυσικών Ιατρικής - Ακτινοφυσικών. 2)Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ. 7)Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ. 11)Πτυχιούχων Νομικής. 6.Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 7.7 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. 8.1 θέση Νομικού Συμβούλου. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με πέντε έτη τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές με τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Τ. αντικείμενο. 9.Η μισθοδοσία των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Τ.Τ. υπαλλήλων βαρύνει αυτήν. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει τυχόν πρόσθετα επιδόματα ή και αποζημιώσεις, που αναλογούν στους αποσπασμένους που απασχολεί. 10.Οι αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και οι πρόσθετες απολαβές αυτού, καθώς και των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 11.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊστάμενων του προσωπικού, η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων της παραγράφου 5 και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 14 Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ., πλην του βοηθητικού προσωπικού, μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν, έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν, τις εξουσίες και τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο ν. 703 1977, όπως ισχύει, και δύναται να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του ν. 703 1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ελέγχου ύπαρξης παραβάσεων των άνω διατάξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για τον έλεγχο ύπαρξης παραβάσεων των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ. Άρθρο 15 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της, από τρία μέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων ορίζεται ένας Πρόεδρος και δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού Β , εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι υπάλληλοι με βαθμό Α , κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άρθρο 16 και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, παρέχει σε κάθε αρμόδια εθνική αρχή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά αιτιολογημένα από τις προαναφερόμενες αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που τους γνωστοποιεί, ιδίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό απόρρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν περιέλθει στην Ε.Ε.Τ.Τ. από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματός της, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και των λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγματοποιείται με πλήρη εξασφάλιση της αρχής της εμπιστευτικότητας. 2.Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, τον προσδιορισμό των ειδικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη λεπτομερή περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την παροχή υποδομής και υπηρεσιών συνδρομητικής γραμμής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση προβλημάτων της αγοράς. 3.Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το οποίο: 1)εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και 2)επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών - Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών - Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική απόφαση. 4.Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται επί δύο ακόμη μήνες, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να παραταθεί, σε περίπτωση που το σχέδιο απόφασης, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αποσκοπεί: 1)στον καθορισμό μιας σχετικής αγοράς που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Συναφείς Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος 2003 L 114, σ. 45) ή 2)στο αν μία επιχείρηση διαθέτει μόνη της ή από κοινού με άλλες Σημαντική Ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 37 και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των Κρατών - Μελών, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι θεωρεί ότι το σχέδιο της απόφασης δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή ότι έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος. Εντός της προθεσμίας αυτής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καλέσει την Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικές προτάσεις της να τροποποιήσει ή μετά από λεπτομερή και αντικειμενική ανάλυση να αποσύρει το σχέδιο της απόφασης. 5.Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση επείγουσας ανάληψης δράσης, προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να λάβει (τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας) προσωρινά μέτρα, τα οποία ανακοινώνει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Τα προσωρινά μέτρα γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4. Άρθρο 17 1.Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 16 και των άρθρων 18 και 19, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ή μετά από αίτημα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων, που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 2.Η ανωτέρω δημόσια διαβούλευση διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία, που καθορίζεται με απόφασή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, για το σκοπό αυτόν, να εκδώσει, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, με κανονιστική της πράξη, Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. Άρθρο 18 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τον έλεγχο και τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, καθώς και των διατάξεων του παρόντος νόμου περί διαιτησίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλύει διαφορές που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο ή και τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου αιτήματος ενός εκ των μερών και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκδίδει δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυσή της, το ταχύτερο δυνατόν, και, πάντως, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς με δεσμευτική απόφαση, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ. θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη θέση του αιτήματος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος δεν έχει προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση στην αποκλειστική προθεσμία των τεσσάρων μηνών. 4.Όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την Ε.Ε.Τ.Τ. προς το σκοπό ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσής της. 5.Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδευόμενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων βασίζεται, δημοσιοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., τηρουμένων των απαιτήσεων περί επιχειρηματικού απορρήτου. 6.Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. 7.Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία, ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του ν. 703 1977, όπως ισχύει, ή να ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Άρθρο 19 1.Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ή άλλης ειδικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ επιχείρησης παροχής δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που έχει την έδρα της στην ελληνική επικράτεια και επιχείρησης, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων 2, 3 και 4. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, συντονίζει τις προσπάθειές της με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. για την επίλυσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί από κοινού με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών να αρνείται την επίλυση διαφοράς, ενημερώνοντας σχετικά τα μέρη, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών και δεν εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε., επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση. 4.Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν στερεί από κανένα μέρος τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Άρθρο 20 1.Συνιστάται στην Ε.Ε.Τ.Τ. θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή χρηστών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν. 2.Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές, που ανακύπτουν: 1)Από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως πρόσβαση, διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συνεγκατάσταση. 2)Από την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως κατά την πρόσβαση ή και διέλευση σε ή και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή και κοινόχρηστων χώρων ή και ιδιοκτησίας τρίτων. 3)Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών και τερματικού εξοπλισμού. 4)Από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο μέτρο που το αντικείμενο της διαφοράς υπόκειται στην εξουσία διάθεσης των ενδιαφερομένων. 3.Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα. 4.Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 2 στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων είτε αίτηση υπαγωγής του ενός μέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο. 5.Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές, που επιθυμούν τα μέρη να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικασίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6.Οι διαιτητές εφαρμόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και, αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 7.Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή, που είναι αρμόδια για το διορισμό των διαιτητών ή επιδιαιτητών, την αντικατάστασή τους σε περίπτωση θανάτου, αρνήσεως, κωλύματος ή ανάκλησής τους, τον προσδιορισμό των εξόδων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα της διαιτησίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και δύο τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι τριετής και λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας τους ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.. 8.Όπου γίνεται λόγος για τριμελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού. 9.Καθήκοντα γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμβάνει υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του ύστερα από αίτημα της τριμελούς Επιτροπής. 10.Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δημοσίευσης των εκδιδόμενων διαιτητικών αποφάσεων, το συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής και του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσμιών. 11.Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων, που παραδίδονται από τους συμβαλλόμενους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηματισμό του φακέλου της υπόθεσης. 12.Τα έγγραφα της Γραμματείας και των διαιτητών επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επίδοσης. 13.Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάσσει κατάλογο διαιτητών ιδίως από μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές μέσα στην προηγούμενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε ανατεθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής. 14.Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση με βάση την επιθυμία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος. 15.Στην περίπτωση προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς σε διαιτησία, μπορούν να ορισθούν από τους συμβαλλόμενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συμβαλλόμενο, και ο επιδιαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι διαιτητές ορίζουν τον επιδιαιτητή μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαιτητών. Αν δεν οριστεί από τους διαιτητές επιδιαιτητής, αυτός ορίζεται από την τριμελή Επιτροπή και μέχρι τη σύστασή της ή, σε αδυναμία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 16.Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς στη διαιτησία, ο επισπεύδων με αίτησή του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 23, ορίζει ένα διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόμενο διαιτητή και επιδιαιτητή προς αποδοχή του διορισμού τους, καθώς και στον ή στους συμβαλλόμενους, με την πρόσκληση να ορίσουν τον ή τους διαιτητές τους και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή είναι 30ήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε στο εξωτερικό. 17.Αν δεν ορισθεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλούμενο μέρος ή οι συμβαλλόμενοι ή οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η τριμελής Επιτροπή της παρ. 7 του παρόντος άρθρου ή και μέχρι τη σύστασή της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει αυτούς, καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο της παρ. 13. 18.Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προτείνουν περισσότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτητές, από όσα προβλέπει η συμφωνία της διαιτησίας ή απαιτείται, η σειρά με την οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις δεσμεύει την τριμελή επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ.. 19.Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το διορισμό. 20.Εκείνος που τον αποδέχθηκε μπορεί να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. 21.Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 883 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 22.Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύεται ή εξαιρεθεί ή αρνηθεί ή καταστεί ανίκανος ή αποβιώσει, το μέρος που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα κληθεί με σχετικό έγγραφο γι αυτό από τη Γραμματεία της παρ. 9. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η τριμελής Επιτροπή ή και μέχρι τη σύστασή της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό κατάλογο μέσα σε πέντε ημέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου. 23.Για την έναρξη της διαδικασίας της μόνιμης διαιτησίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση από ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ. στην οποία περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία: 1)Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμβαλλόμενος είναι εταιρία, πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια η μορφή, η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση, και αν είναι αλλοδαπή εταιρεία, ορισμός αντιπροσώπου της. 2)Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του αντικλήτου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών. 3)Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία και συνοπτική έκθεση των απόψεων και ισχυρισμών των συμβαλλομένων. 4)Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, των αναπληρωτών τους, καθώς και του επιδιαιτητή, εφόσον έχουν οριστεί. 24.Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας, αντίγραφο της πρόσκλησης του επισπεύδοντος προς το άλλο μέρος της διαφοράς και της έγγραφης συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία. 25.Για την κατάθεση της παραπάνω αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσεται στο τέλος αυτής έκθεση, που υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και τον γραμματέα της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. που την παραλαμβάνει. Η ημερομηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας. 26.Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στην τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή, αν δεν έχουν οριστεί από τους συμβαλλόμενους και καθορίζει τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν. 27.Η τριμελής Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελο της διαιτησίας, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή της διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει τα έξοδα φακέλου της διαιτησίας, σύμφωνα με την παρ. 45. Η Επιτροπή αυτή ορίζει επίσης προσωρινά τις αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα της διαιτησίας και επιμερίζει σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τα άνω ποσά, που πρέπει να καταβληθούν πριν από τον ορισμό δικασίμου. 28.Η Γραμματεία κοινοποιεί στους συμβαλλόμενους τα ονόματα των διαιτητών και του επιδιαιτητή και τα σχετικά έγγραφα και γνωστοποιεί το ποσό που υποχρεώνονται να καταβάλουν στο ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ. 29.Αν ο ένας συμβαλλόμενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί, η τριμελής Επιτροπή έχει την εξουσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη διαιτησία χωρίς την καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή τμήμα του. 30.Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ. Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συμβαλλόμενο που κατέβαλε και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία. 31.Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπόθεσης γίνεται μετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται με φροντίδα της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες αν οι διάδικοι είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. 32.Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία καθορίζεται από τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εφαρμόζεται όρος της συμφωνίας αυτής που αντίκειται στην ημεδαπή δημόσια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στην κρίση των τακτικών δικαστηρίων. 33.Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση. 34.Οι συμβαλλόμενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο. Έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από έναν ή περισσότερους δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο της διαιτησίας. 35.Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων δικηγόρων γίνεται με έγγραφο ιδιωτικό που φέρει ημερομηνία και υπογραφή του εντολέα, βεβαιωμένη από δημόσια αρχή, ή με απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών που καταχωρείται στα πρακτικά. 36.Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην πρώτη δικάσιμο καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά ή προφορικά και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία, καθώς και κατάλογο μαρτύρων στη Γραμματεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές. 37.Η απουσία ενός ή όλων των συμβαλλομένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται όμως οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη σύντομη δικάσιμο και να διατάξουν την κλήση εκείνων που δεν εμφανίστηκαν. 38.Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάζουν τους συμβαλλόμενους, μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες και γενικά να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να δεσμεύονται από αποδεικτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού, που περιέχει τους όρους αυτούς και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα. 39.Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την τελευταία συνεδρίαση. 40.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία δύναται να παραταθεί: 1)Με συμφωνία των μερών. 2)Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος και πάντως όχι πέραν των συνολικά έξι μηνών μετά την τελευταία συνεδρίαση. 41.Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός αν η συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή. Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώμη της μειοψηφίας χωριστά για κάθε θέμα. 42.Η διαιτητική απόφαση πρέπει να συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. σε ειδικό βιβλίο και το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπόλοιπους πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής όσο και το γεγονός της συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη διάσκεψη. 43.Η απόφαση πρέπει να περιέχει συνοπτικά το ιστορικό της διαφοράς, τη συμφωνία περί διαιτησίας, το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, του επιδιαιτητή, των συμβαλλομένων και των πληρεξουσίων τους, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, έκθεση των πραγματικών στοιχείων και των νομικών ισχυρισμών όλων των συμβαλλομένων, αιτιολογημένο πλήρως σκεπτικό και σαφές διατακτικό. 44.Οι αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται στο σύνολό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 46 του παρόντος άρθρου, από τους διαιτητές στην οριστική απόφασή τους, στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή του καθενός από τα μέλη της διαιτησίας. 45.Το ύψος των εξόδων του φακέλου της διαιτησίας καθορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς με βάση τον επόμενο πίνακα: 1)μέχρι 1.467,35 ευρώ 146,73 ευρώ 2)από 1.467,36 - 5.869,40 ευρώ 440,2 ευρώ 3)από 5.869,41 - 14.673,51 ευρώ 880,41 ευρώ 4)από 14.673,52 - 29.347,00 ευρώ 1.320,61 ευρώ 5)από 29.347,01 - 146.735,14 ευρώ 1.760,82 ευρώ 6)από 146.735,15 - 293.470,28 ευρώ 4.402 ευρώ 7)από 293.470,29 ευρώ και άνω 5.869,4 ευρώ Η αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδά τους σε περίπτωση αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβόλου. 46.Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, με βάση τον επόμενο πίνακα: 1)μέχρι 1.467,35 ευρώ 6%-8% 2)από 1.467,36 5.869,40 ευρώ 5%-7% 3)από 5.869,41 - 14.673,51 ευρώ 4%-6% 4)από 14.673,52 29.347,00 ευρώ 3%-5% 5)από 29.347,01 - 146.735,14 ευρώ 2%-4% 6)από 146.735,15 ευρώ και άνω 1%-3% Στον τελικό καθορισμό της αμοιβής εκτιμάται το αντικείμενο και η φύση της διαφοράς, ο χρόνος που χρειάσθηκε για τη μελέτη του φακέλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης. 47.Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν ο,τιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, τα έξοδα μετακίνησης μαρτύρων, καθώς και την αμοιβή της Γραμματείας. 48.Οι συμμετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να αποφασίσουν τη διακοπή και ματαίωση της διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή ο συμβαλλόμενος που έχει την πρωτοβουλία της διακοπής είτε και όλοι οι συμβαλλόμενοι μπορούν με έγγραφη δήλωσή τους προς τους διαιτητές, που έχουν αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, με την οποία θα ζητήσουν τον καθορισμό μειωμένης αμοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει μέχρι την ημέρα της ματαίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την έγγραφη δήλωση, υποχρεούνται να πληρώσουν ολόκληρη την αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 45 του παρόντος άρθρου. 49.Ο συμβαλλόμενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να πληρώσει τις αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να αποφασίζουν τον επιμερισμό και καταλογισμό της δαπάνης (αμοιβής και εξόδων) στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του καθενός. 50.Οι αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτησίας καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ., στους οποίους παραδίδεται έγγραφη απόδειξη πληρωμής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αμοιβή τους από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 3026 1954 (ΦΕΚ 235 Α ) εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικηγόρων από διαιτησίες. 51.Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 21 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1, του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 3, των παραγράφων 3 και 5 εδάφ. β του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 εδάφ. β , 7, 13, 14 και 17 του άρθρου 24 και της παρ. 1 εδάφ. α του άρθρου 25 η παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. 2.Αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η Γενική Άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησής τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ. 3.Για την υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Άδειας απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών η υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προϋποτίθεται η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Γενική Άδεια. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης Καταχώρησης μια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος νόμου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης. 4.Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίας τάξεως, ασφάλειας και υγείας εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 63. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις Γενικές Άδειες, καθορίζονται οι όροι του Παραρτήματος ΙΧ, Μέρος Α , που ισχύουν για κάθε είδους υπηρεσία ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τα ελάχιστα οικονομικά εχέγγυα για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται επίσης τα κριτήρια και οι διαδικασίες των ειδικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 5 εδάφ. β , 13 και 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παράγραφοι 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, οι οποίες επιβάλλονται χωριστά από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της Γενικής Άδειας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης ως και του περιεχομένου και της μορφής της Δήλωσης Καταχώρησης. 6.Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς και οι ελάχιστες πληροφορίες, που πρέπει να περιλαμβάνει η Δήλωση Καταχώρησης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως: η νομική μορφή, η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή αριθμός καταχώρησης στα οικεία βιβλία (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης), η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), πλήρη στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων και των εκπροσώπων επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Σε περίπτωση προσώπου, το οποίο δεν έχει την ιδιότητα του εμπόρου, η Δήλωση Καταχώρησης ρητά αναφέρει αυτό και προσδιορίζει τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της δραστηριότητας τούτου. 7.Οι όροι των Γενικών Άδειών, που καθορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 5, αιτιολογούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο δίκτυο ή την υπηρεσία, που θα παρασχεθεί, και είναι σύμφωνοι με τις αρχές της αμεροληψίας, της αναλογικότητας και της διαφάνειας. Στους όρους της Γενικής Άδειας, δεν συμπεριλαμβάνονται όροι, που ισχύουν για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 8.Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του προσώπου, που υπέβαλε Δήλωση Καταχώρησης, χορηγεί εντός μίας εβδομάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παρόχων, η οποία πιστοποιεί ότι έχει υποβληθεί Δήλωση Καταχώρησης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται πρόσβαση ή και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. 9.Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση άσκησης της δραστηριότητάς τους αυτής. Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την πραγματική παύση της εν λόγω δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται εντός επτά ημερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αντίστοιχα. 10.Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εμπίπτουν: 1)Η απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες. 2)Η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού, βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό. 11.Εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση. Άρθρο 22 λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 1.Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας έχουν τα εξής δικαιώματα: 1)παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2)αιτούνται δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 29. 2.Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και παρέχουν δημόσια δίκτυα ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν επίσης το δικαίωμα: 1)να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη διασύνδεση με, και ενδεχομένως να αποκτούν πρόσβαση προς ή διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σε κοινοτικό επίπεδο, 2)να παρέχουν διάφορα στοιχεία καθολικής υπηρεσίας ή και να καλύπτουν τμήματα της Επικράτειας. Άρθρο 23 1.Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους. 2.Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους κατ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει ιδίως: 1)την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, 2)τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών, 3)την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού των ραδιοσυχνοτήτων, 4)την τιμολόγηση και χρέωση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, 5)τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης, 6)την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης. 3.Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως: 1)για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας, 2)για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, 3)για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της επιβολής του νόμου, 4)για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση, 5)για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών, 6)για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών, 7)για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, 8)για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, 9)για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης. 4.Η αποτελεσματική και ελεύθερη από παρεμβολές χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζεται με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, με την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται και με την επιτήρηση της χρήσης τους. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει, ιδίως: 1)Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του. 2)Διατάξεις για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 3)Τον καθορισμό ραδιοσυχνοτήτων και ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές. 6.Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, λαμβάνονται υπόψη ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων - Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ), οι υποχρεώσεις εναρμόνισης του κοινοτικού δικαίου, η τεχνολογική εξέλιξη και η συμβατότητα των χρήσεων ραδιοσυχνοτήτων στα μέσα μετάδοσης. 7.Με την επιφύλαξη ότι ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διεξάγει, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Ε.Ε.Τ.Τ., ανασκόπηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν. 8.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να γίνεται αναδασμός των ραδιοσυχνοτήτων, που έχουν εκχωρηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., στην έκταση, που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 3, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν διενέργειας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιεί το σχετικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, παρέχοντας άλλες ραδιοσυχνότητες και αποζημιώνοντας τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τυχόν ζημία, που υφίσταται από την τροποποίηση αυτή. Ο αναδασμός αυτός δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού. 9.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά για τη δημοσίευση σε ιστοσελίδα του του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της πληροφοριών για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10.Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η χώρα αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος. 11.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των συναρμόδιων Υπουργών λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων. 12.Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες, που διαχειρίζεται αυτή, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 13.Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 και εκείνων περί των σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 24 και αριθμών 1.Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβολές, απαιτείται η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή κατά περίπτωση, η απονομή ραδιοσυχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών, για την παροχή της οποίας είναι απαραίτητοι οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών αυτών, που παρέχουν στην ελληνική επικράτεια οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ισχύει μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και γίνεται στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων και συμφωνιών της χώρας, θεωρείται ολοκληρωμένη, σε εθνικό επίπεδο, με την εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων και σε διεθνές επίπεδο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντονισμού, που γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις. 2.Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. 3.Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους, που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΧ, Μέρος Β , όταν πρόκειται για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στο Παράρτημα ΙΧ, Μέρος Γ , όταν πρόκειται για δικαιώματα χρήσης αριθμών και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Άδειας. 4.Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ., που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ως και της απονομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στα δίκτυα αυτά υπάγονται και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς προγράμματος. 5.Τα δικαιώματα χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τρόπο αμερόληπτο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, καθώς και τα σχέδια απονομής και διαυλοποίησης. Όταν τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο, η διάρκειά της σχετίζεται με το είδος της υπηρεσίας αυτής. 6.Η χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, γίνεται με στόχο την προαγωγή: 1)της τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικής και δίκαιης διαχείρισης και χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και 2)της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ πεδίο οργανισμών και χρηστών. 7.Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και, αν χρησιμοποιούνται διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία είναι εύλογη, ανοικτή και διαφανής. Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών, που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισμό των δορυφόρων. 8.Αν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί τα πρόσωπα στα οποία χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών. Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νομοθεσίας, που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων, έχουν τηρηθεί στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που μπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή της από κοινού χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών. 9.Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητων και αριθμών, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής του, μπορεί να χορηγηθεί, εκ νέου, από την Ε.Ε.Τ.Τ. 10.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνει στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης που συγκροτούν το Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος, κάθε σχετική λεπτομέρεια με τη λειτουργία, διασύνδεση των σταθμών αυτών και οι τηρούμενες διαδικασίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών επιτήρησης. 11.Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες, που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η άμεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού. 12.Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού, υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν υπάρχει σχετική έγγραφη καταγγελία για επιζήμιες παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από της λήψεώς της, να προβαίνει σε έλεγχο, να διατάσσει την άρση των παρεμβολών αυτών, και να ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλοντα. 13.Όταν είναι αμελητέος ο κίνδυνος επιβλαβών παρεμβολών, η Γενική Άδεια συμπεριλαμβάνει τους όρους για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον για τη χρήση αυτή δεν απαιτείται η χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 14.Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών, τα δικαιώματα αυτά χορηγούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά περίπτωση, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου, που παρέχει δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει Γενικής Άδειας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 21, της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 25, τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης και των λοιπών κανόνων, που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων. 15.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε προσωρινή βάση. 16.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσματος, να προβαίνει σε σειρά δοκιμαστικών εκπομπών σε προσωρινή βάση σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη. 17.Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών με βάση το Ε.Σ.Α. το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών, που έχουν προηγουμένως χαρακτηριστεί, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας, αν, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει τη χορήγησή τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, η περίοδος των τριών εβδομάδων μπορεί να παραταθεί για τρεις ακόμα εβδομάδες. 18.Η επιχείρηση, στην οποία χορηγείται σειρά αριθμών, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον αφορά την ακολουθία αριθμών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. 19.Απαγορεύεται η χωρίς άδεια διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού με δυνατότητα: 1)αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ή 2)λήψης εκπομπών, που γίνονται από εξοπλισμούς κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή 3)σάρωσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και συγχρόνως παρακολούθησης και αποκωδικοποίησης εκπομπών που δεν προορίζονται για λήψη από το ευρύ κοινό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας. 20.Το απόρρητο μηνυμάτων, που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή γλώσσα, δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τα εξουσιοδοτημένα όργανα δεν θεωρείται επίσης ως παραβίαση του απορρήτου των ραδιοεπικοινωνιών. Άρθρο 25 δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 1.Ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζεται, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει μεταξύ άλλων να αποδίδεται η σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης της ωφέλειας για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. 2.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργείται από αυτήν δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 και η οποία προηγείται της διαδικασίας χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους. Κατά τη δημόσια διαβούλευση παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, η ευκαιρία να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω διαδικασία. 3.Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4.Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., της οποίας έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αυξάνοντας ή μειώνοντας το σχετικό αριθμό. Αν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιεί ανάλογα την απόφασή του περί περιορισμού του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5.Αν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περιορίζεται η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να προβεί στην επιλογή των προσώπων στα οποία χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Άρθρο 26 1.Η μεταβίβαση, η εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο σύνολό του, η αλλαγή φορέα του Παρόχου ή η αλλαγή ελέγχου του Παρόχου γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. 2.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδρομή των κατωτέρω: 1)να μην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση έχει εναρμονισθεί μέσω της εφαρμογής της απόφασης 676 2002 ΕΚ ή άλλων κοινοτικών μέτρων, 2)να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού, 3)ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο δικαιούχο, 4)εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, 5)ο νέος δικαιούχος να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών. 3.Η εν λόγω έγκριση κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του μελλοντικού δικαιούχου. 4.Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων δύναται να μεταβιβάζονται και τα κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, εφόσον τα κεραιοσυστήματα αυτά έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων. 5.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Άρθρο 27 1.Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν Γενικές Άδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, επιτρέπεται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις με αναλογικό δε τρόπο, και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την τροποποίηση εγγράφως ή διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών. 2.Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών επιτρέπεται μόνον σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών από την Ε.Ε.Τ.Τ. 3.Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών ορίζεται σε δύο εβδομάδες. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδει Κανονισμό στον οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις που χρήζουν έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών. 4.Τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών δεν περιορίζονται ούτε αίρονται πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν χορηγηθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών με αιτιολογημένη απόφασή της και μετά από καταβολή εύλογης αποζημίωσης, λόγω ανάκλησης δικαιώματος. Άρθρο 28 1.Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιμένων απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να αποδίδει στην Υ.Π.Α. ποσοστό 60% από τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που εισπράττει. 3.Προκειμένου περί ειδικών ραδιοδικτύων για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ), για να υπαχθούν σε καθεστώς Γενικής Άδειας απαιτείται προηγουμένως η έγκριση από τον οικείο νομάρχη του καταστατικού της ένωσης των κατόχων αδειών κυκλοφορίας ταξί. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης από τον νομάρχη, αυτή κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία και διαγράφει την ένωση από το Μητρώο Γενικών Αδειών. 4.Οι κάτοχοι αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, των οποίων η χορήγηση έγινε από τις αρμόδιες διευθύνσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και οι οποίες είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ισχύ, υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τις εν λόγω άδειες ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο των Γενικών Αδειών. Άρθρο 29 1.Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2.Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικουμένων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. Οι ανωτέρω διαδικασίες δύναται να διαφέρουν αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι. 3.Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται: α) να ενημερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις διαδικασίες, που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθορίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται. Ανάλογη υποχρέωση έχουν οι ανωτέρω δημόσιες αρχές κάθε φορά, που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να τα δημοσιεύει σε ειδική ιστοσελίδα. 4.Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, ώστε να εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τις ειδικές διαδικασίες για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, και να εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τους συναρμόδιους Υπουργούς, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες αυτές, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, η αρμόδια αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο πάροχο εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από πάροχο μη δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά εξήντα ημέρες. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ. 6.Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω σχετική προθεσμία, η άδεια πρόσβασης διέλευσης τεκμαίρεται ότι αυτοδικαίως χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση, που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης - διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμούς ή όρους αυτής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης. 7.Με επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν στη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συστήσουν προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λπ. των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 8.Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής να ενημερώνουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητάς τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρο εμφανή, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση. Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας εκσκαφής κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 4. 9.Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής. 10.Στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας, που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων. 11.Πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού, με τα ανωτέρω, τέλους. 12.Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας. Άρθρο 30 1.Όταν ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου ή κοινόχρηστου χώρου, υπέρ ή υπό αυτού, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για τη λήψη μέτρων, προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών για την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού. 2.Αν ένας πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στερείται πρόσβασης σε άλλες βιώσιμες δυνατότητες λόγω της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων του η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτησή του, μπορεί να επιβάλει σε άλλο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών την υποχρέωση να προβαίνει σε από κοινού χρήση συγκεκριμένης ευκολίας ή ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εναλλακτικά δύναται να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει το συντονισμό των δημόσιων έργων, που εκτελούνται στην περιοχή. Τα μέτρα για την από κοινού χρήση ευκολιών ή το συντονισμό δημόσιων έργων, επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται κατά την επόμενη παράγραφο. Στην υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, η ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών είναι υποχρεωτική. 3.Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση με τη συμφωνία της παραγράφου 1 κατόπιν προσφυγής, από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας και τις διατάξεις του άρθρου 18. Άρθρο 31 1.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801 2000 (ΦΕΚ 46 Α ). 2.Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: 1)αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, 2)κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3.Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παρ. 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. 4.Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, που προβλέπει η υπ αριθμ. 53571 3839 6.9.2000 (ΦΕΚ 1105 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση. 5.Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. ετήσιο τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδει εξ ολοκλήρου το ετήσιο αυτό τέλος στην Ε.Ε.Α.Ε.. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών. 7.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών: 1)Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων. 2)Σε πυλώνες φωτισμού. 3)Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. 4)Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. 9.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ αριθμ. 53571 3839 6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών. 10.Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ αριθμ. 53571 3839 6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 11.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παρ.2Η του άρθρου 1 του ν. 2801 2000 χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 12.Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας. 13.Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με την παρ. 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801 2000 και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075 1992 (ΦΕΚ 129 Α ). 14.Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20ΚW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 15.Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορίζονται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της, εφαρμόζεται η υπ αριθ. 53571 3839 6.9.2000 κοινή απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», η οποία ισχύει ως έχει με την επιφύλαξη των διατάξεων, όπως τροποποιείται με το άρθρο αυτό. 16.Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται, εντός δύο μηνών από της υποβολής τους, να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του ανωτέρω διαστήματος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν ανακληθεί η απάντηση, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267 1998 (ΦΕΚ 195 Α ). Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου σύμφωνα με την περ. 1θ του άρθρου 1 του ν. 2944 2001 (ΦΕΚ 222 Α ), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται, με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της. 17.Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της χορήγησης άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Περιβαλλοντική Μελέτη κατατίθεται από τον Κάτοχο του Σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, σύμφωνα με το ν. 1650 1986 (ΦΕΚ 160 Α ), η οποία, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της καταθέσεώς της, την αποστέλλει για γνωμοδότηση στην Ε.Ε.Α.Ε.. Η οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας αποφαίνεται περί της υποβληθείσης Μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται και στον αιτούντα. 18.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός έξι μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, καθορίζεται το περιεχόμενο και εξειδικεύεται η ως άνω διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε., ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. 19.Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του παρόντος σταθμούς, οι οποίοι στερούνται Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Έκθεσης, κατά περίπτωση, στην Αρχή, που είναι η αρμόδια για την έκδοση της σχετικής έγκρισης, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της παραγράφου 18, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 17. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες πολεοδομικές εγκρίσεις. 20.Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του παρόντος σταθμούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, σύμφωνα με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, κατά τις παραγράφους 9 και 10 και η αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις. 21.Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 22.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν: 1)Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών. 2)Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. 3)Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά. 23.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ανατίθεται σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 61 ή τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638 1970 (ΦΕΚ 173 Α ). 24.Στην περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801 2000, αντί της άδειας του οικείου Νομάρχη, απαιτείται η άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Άρθρο 32 1.Η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, και των συσχετισμένων με αυτές ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους διαστημικούς σταθμούς, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2.Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών γίνεται έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το είδος του διαγωνισμού που διενεργείται. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής. 3.Η λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε ραδιοσυχνότητας, που έχει εκχωρηθεί σε δορυφορικό σύστημα, το οποίο έχει δηλωθεί από την Ελλάδα στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και συναίνεση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία παρέχεται με ειδική πράξη του, υπό την προϋπόθεση, ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα ελέγχου της εκπομπής στο σύνολο των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων σταθμών, που χρησιμοποιούν την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων του δορυφόρου, ως επίσης και την πληρωμή στο Ελληνικό Δημόσιο των δαπανών, που αντιστοιχούν στην εξέταση του φακέλου, που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 4.Το ανωτέρω δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5.Η ειδική πράξη της παραγράφου 3 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εάν η λειτουργία και εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος αποδεικνύονται ασύμβατες με συμφωνίες διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερες της πράξης αυτής. 6.Εκείνος, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η ειδική πράξη της παραγράφου 3, οφείλει να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του δορυφορικού συστήματος, που έχουν δηλωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ως επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, τις συμφωνίες συντονισμού που έχουν συναφθεί με άλλα Κράτη - Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή άλλους φορείς που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες ανακοινωμένες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων συμφωνιών, που είναι μεταγενέστερες από την έκδοση της πράξης. Άρθρο 33 1.Νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης εφόσον: 1)ελέγχονται από το Δημόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώματα και 2)κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και 3)εκμεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, που εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 2.Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να εκμεταλλεύονται δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης ιδρύοντας προς τούτο άλλα νομικά πρόσωπα ή συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της ελέγχει κατά πόσο υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην παροχή υποδομής και υπηρεσιών και ενημερώνει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού ληφθεί υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελματικά τους απόρρητα. Άρθρο 34 1.Οι επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλες αγορές, πλην των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, οφείλουν: 1)να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) π.δ. 186 1992 (ΦΕΚ 84 Α ) και των αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες, που συνδέονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στους λογαριασμούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισμού τους και η χρησιμοποιούμενη λεπτομερής μέθοδος απονομής τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπανών, που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή 2)να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από δραστηριότητές τους που δεν έχουν σχέση με τα ανωτέρω. Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ. 2.Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζουν και υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέσεις τους, σε ανεξάρτητο ελεγκτή και τις δημοσιεύουν κατά την επόμενη παράγραφο, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή ωφελούνται από τα κριτήρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και του παρόντος. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητάς τους και ο λογιστικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν ωφελούνται από τα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 35 1.Μία επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ σε μία αγορά εφόσον, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, βρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα, δηλαδή βρίσκεται σε θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Εάν μία επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει σημαντική ισχύ και σε μία στενά με αυτή συνδεδεμένη αγορά, εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι, ώστε να είναι δυνατή η ενίσχυση της θέσης ισχύος της επιχείρησης στη δεύτερη αγορά, ως συνέπεια της εκμετάλλευσης της ισχύος που η επιχείρηση αυτή διαθέτει στην πρώτη αγορά. 2.Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εκτιμά ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση σε μία σχετική αγορά, ενεργεί σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος σε αυτή, εφαρμόζει δε τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι. 3.Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων, διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια από την ολοκλήρωση της προηγούμενης ανάλυσης. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 4.Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού. 5.Οι κάθετα ολοκληρωμένοι όμιλοι δημόσιων επιχειρήσεων, στους οποίους εντάσσονται επιχειρήσεις, που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις, υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Άρθρο 36 1.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες, που επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. 2.Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να καθορίσει διαφορετικές σχετικές αγορές από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών, όπως ισχύει, ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17. Άρθρο 37 1.Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να διεξαγάγει και περαιώσει, εντός ενός έτους, ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, καθορίζει, με βάση την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο μία σχετική αγορά είναι αποτελεσματικώς ανταγωνιστική, προκειμένου να αποφασίσει, αν θα επιβάλει, διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις, δυνάμει των άρθρων 38, 39 ή 40 ή 42 παρ. 5, 6 και 7 ή του άρθρου 68 παρ.1. Η Ε.Ε.Τ.Τ.: 1)καθορίζει, με βάση τη διαδικασία ανάλυσης αγοράς, κατά πόσον υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε κάθε σχετική αγορά? 2)εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση του ανταγωνισμού, ότι μία συγκεκριμένη σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη? 3)όπου, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού σε μία συγκεκριμένη αγορά, διαπιστώνει ότι η αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, δεν δύναται να επιβάλλει ή να διατηρεί οποιαδήποτε από τις κανονιστικές υποχρεώσεις και σε περίπτωση, που έχει επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά οφείλει να άρει αυτές. Τα μέρη, που επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων, ειδοποιούνται εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης. 2.Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να αποφασίσει για θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για την τυχόν επιβολή, διατήρηση ή άρση των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με τις διακρατικές αγορές, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών, που αφορούν οι υπόψη αγορές, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την από κοινού ανάλυση της αγοράς και αποφασίζει, μετά από συνεννόηση με τις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, για τη λήψη απόφασης. 3.Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17. 4.Κατά τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ή προβλεπόμενες μελλοντικές τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις για τη χρονική περίοδο έως την επόμενη εξέταση της σχετικής αγοράς. Άρθρο 38 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 35, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά), εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 37, η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική και οι υποχρεώσεις, που επιβάλλονται σχετικά με την πρόσβαση ή σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επαρκούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 53 παρ.1. 2.Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην αγορά, να μην χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου Συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, για τους πραγματοποιούμενους ελέγχους λιανικής και, όπου απαιτείται, για τα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικής, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε αγορές περιοχών ή χρηστών, στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί πραγματικός ανταγωνισμός. Άρθρο 39 μισθωμένων γραμμών 1.Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, κρίνει ότι η αγορά για την παροχή μέρους ή ολόκληρου του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών, σε μέρος ή στο σύνολο της Επικράτειας, δεν είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, επιβάλλει στις επιχειρήσεις, που σύμφωνα με το άρθρο 35 έχουν Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά, υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών, όπως ορίζεται στον κατάλογο προτύπων, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.1 του παρόντος και τους όρους για την παροχή αυτή, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ, στις συγκεκριμένες αγορές μισθωμένων γραμμών. 2.Εάν, ύστερα από την ανάλυση αγοράς, που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 37, η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μία σχετική αγορά παροχής μισθωμένων γραμμών από αυτές που συνθέτουν το ελάχιστο σύνολο είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, ανακαλεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά μισθωμένων γραμμών. Άρθρο 40 1.Οι κοινοποιημένες επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην αγορά παροχής σύνδεσης και χρήσης του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35, υποχρεούνται να επιτρέπουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών: 1)ανά κλήση με πληκτρολόγηση προθέματος ή κωδικού επιλογής φορέα και 2)με προεπιλογή, βάσει συστήματος παράκαμψης των προεπιλεγμένων επιλογών ανά κλήση, με πληκτρολόγηση προθέματος ή κωδικού επιλογής φορέα. 2.Η τιμολόγηση για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, που σχετίζονται με την παροχή των ανωτέρω, γίνεται με βάση το κόστος. Οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για τη χρήση των ευκολιών αυτών. 3.Η εφαρμογή των ευκολιών αυτών σε άλλα δίκτυα ή με άλλους τρόπους, προς ωφέλεια των χρηστών, εκτιμάται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37 και εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 44. 4.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, επιλογής και προεπιλογής φορέα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Άρθρο 41 1.Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα, μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες για πρόσβαση ή και διασύνδεση. Επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους - Μέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ως προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 58, οι φορείς εκμετάλλευσης όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση σε διαφορετικές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναμες υπηρεσίες ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις, που δεν έχουν σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης, με την επιφύλαξη των όρων του Παραρτήματος ΙΧ. 3.Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, την υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή πρόσβασης και διασύνδεσης σε άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 68 παρ. 1. 4.Με την επιφύλαξη του άρθρου 64, οι πληροφορίες που περιέρχονται σε μία επιχείρηση από μία άλλη επιχείρηση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Η εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών τηρείται και έναντι άλλων τμημάτων της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 5.Τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που εγκαθίστανται για τη μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταδίδουν υπηρεσίες και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που λαμβάνουν και αναμεταδίδουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήμα οθόνης. Άρθρο 42 1.Με την επιφύλαξη των μέτρων, που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρώντας τις διαδικασίες του άρθρου 16, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, μπορεί να επιβάλει σε επιχειρήσεις, που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους, όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν επιβάλλει υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, μπορεί να θεσπίζει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί ο πάροχος ή και ο δικαιούχος της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό πρόσβασης εφόσον είναι απαραίτητο για τη ομαλή λειτουργία του δικτύου. Οι όροι εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων ή προδιαγραφών υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 66. 3.Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια και εφαρμόζονται με τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4.Όσον αφορά στην πρόσβαση και τη διασύνδεση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον δικαιολογείται ή, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά από αίτηση ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίσει τις γενικές αρχές του άρθρου 3, ακολουθώντας κατά περίπτωση τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17, 18 και 19. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να επιβάλει υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει να τις επιτρέψει ή όχι. Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων. 6.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45 σε φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι δεν έχουν σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων: 1)των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 30, 34, 50 παρ. 2β, 4 και 5 και 59, 2)περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 3)για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις, που επιβάλλονται κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, σύμφωνα με τον όρο 7 του Β Μέρους του Παραρτήματος ΙΧ του παρόντος, 4)για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις, που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16. 7.Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17. Άρθρο 43 λογιστικού διαχωρισμού 1.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: 1)Διαφάνειας 1) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης του και τιμές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσής τους. 2) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β . Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσίας υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. 3) Βάσει των οποίων απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετικών διευκολύνσεων του άρθρου 44. 2)Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει (αα) αφ ενός μεν πρόσβαση ή και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, (ββ) αφ ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των συνεργατών του. 3)Λογιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από μια επιχείρηση με κάθετη διάρθρωση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη σταυροειδής επιδότηση. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοιχεία, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τη λογιστική μέθοδο, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθορισμένες δραστηριότητες. 2.Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς - Αναφοράς, Υπηρεσίας διασύνδεσης ή και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 3.Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της εμπιστευτικότητας να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για έσοδα από τρίτους και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών. 4.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται και της λογιστικής μεθόδου, που προβλέπονται στο εδ. γ της παραγράφου 1. Άρθρο 44 ειδικών ευκολιών δικτύου 1.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 42 παρ. 5, 6 και 7, η υποχρέωση ικανοποίησης ευλόγων αιτημάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών. Τούτο, μεταξύ άλλων, συντρέχει και σε περιπτώσεις, που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων αντίκεινται στο συμφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ., για τη λήψη της ως άνω απόφασης, λαμβάνει ιδίως υπόψη της τους εξής παράγοντες: 1)την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τον τύπο της διασύνδεσης και της πρόσβασης τις οποίες αφορά, 2)τη σκοπιμότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες δυνατότητες, 3)την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τους συναφείς επενδυτικούς κινδύνους, 4)την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού, 5)κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 6)την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις, υπό ισότιμους, εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα όρους: 1)την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία ή και ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, 2)την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση, 3)τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες, 4)την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους, 5)τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου, 6)την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή ιστών, 7)την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα, 8)την παροχή πρόσβασης σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών, 9)τη διασύνδεση δικτύων ή συναφών εγκαταστάσεων. Άρθρο 45 1.Σε περίπτωση, που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού με συνέπεια ένας φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ή να συμπιέζει τις τιμές, σε βάρος των τελικών χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή και πρόσβασης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη την επένδυση του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέπει στο φορέα αυτόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, συνεκτιμώντας τους συναφείς κινδύνους. Η απόφαση αυτή ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης προάγει την οικονομική απόδοση, τον βιώσιμο ανταγωνισμό, καθώς και ότι μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Μπορεί επίσης να λαμβάνει τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές. 3.Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. 4.Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές που επιβάλλει, και κατά περίπτωση να απαιτεί ανάλογα την προσαρμογή τους. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες παραδοχές και τον τρόπο προσδιορισμού των νέων προσαρμοσμένων τιμών και λαμβάνεται αφού δοθεί η δυνατότητα στο φορέα εκμετάλλευσης να αναπτύξει, σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15) ημερών, τις δικές του θέσεις σε σχέση με τις παραδοχές αυτές. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για την αναγνώριση του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 6.Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κατανομή του, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της, προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα άνω στοιχεία. 7.Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. 8.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με το παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 46 1.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας. Με ίδια απόφαση καθορίζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και η τεχνολογία της Καθολικής Υπηρεσίας. Η εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ,. η οποία μεριμνά για την ελαχιστοποίηση στρεβλώσεων στην αγορά, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους. 2.Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της επικράτειας εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται τοπικές, εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και να κάνουν χρήση υπηρεσιών τηλεομοιοτυπίας και δεδομένων, με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, εφόσον αυτό είναι και τεχνολογικά εφικτό. 2)Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 48. 3)Κοινόχρηστα τηλέφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 49. 4)Ειδικές ρυθμίσεις για τελικούς χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 51. 3.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση βαρύνει το Δημόσιο και επιβάλλεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 55. Άρθρο 47 παρέχουν Καθολική Υπηρεσία 1.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις), προκειμένου να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και ανάλογα με την περίπτωση το άρθρο 52 παρ. 2, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ότι μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της επικράτειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου. 2.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις). Οι επιχειρήσεις αυτές ανάλογα με την περίπτωση υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 52. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Επιτροπή τις επωνυμίες των καθορισμένων επιχειρήσεων, καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τους, τη νέα επωνυμία των επιχειρήσεων αυτών. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επωνυμίες των φορέων εκμετάλλευσης, οι οποίοι θεωρείται ότι διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τις υποχρεώσεις, που τους επιβάλλονται δυνάμει αυτού, καθώς και κάθε μεταβολή που επηρεάζει τις εν λόγω υποχρεώσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. 4.Η διαδικασία καθορισμού επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμεύει για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55. 5.Η εφαρμογή της απόφασης της παραγράφου 1, καθώς και ο έλεγχος συμμόρφωσης των καθορισμένων επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Άρθρο 48 καταλόγου και κατάλογοι 1.Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (α) ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που να καλύπτει όλους τους καταχωρισμένους συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθμούς σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως και (β) τουλάχιστον μία αντίστοιχη πλήρης τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Στην περίπτωση αυτή στους τελικούς χρήστες συμπεριλαμβάνονται και οι χρήστες κοινόχρηστων τηλεφώνων. 2.Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλους τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις τηρούν την αρχή της αμεροληψίας. 3.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4.Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να περιορίζει τον ανταγωνισμό. 5.Κάθε συνδρομητής δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων του στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 6.Κάθε επιχείρηση, η οποία χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους. 7.Κάθε τελικός χρήστης που είναι συνδεδεμένος με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδρομής μέσω τηλεφωνητή και σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1. 8.Είναι ελεύθερη η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών Κράτους - Μέλους άλλου, πλην της Ελλάδος, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, που παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια, ή και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα Κράτη - Μέλη, υπό τους όρους του παρόντος νόμου. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός τέτοιου είδους. 9.Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 49 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, με απόφασή της, υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., για την ικανοποίηση εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών, όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθμό των τηλεφώνων, την ευκολία πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα τηλέφωνα αυτά, και την ποιότητα των υπηρεσιών. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, εφόσον, μετά από διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4, κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή παρεμφερείς υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιμες. Άρθρο 50 ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης - Μη γεωγραφικοί αριθμοί 1.Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τηλέφωνο συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων, ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. 2.Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων: 1)διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»? 2)διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς τον ευρωπαϊκό χώρο τηλεφωνικής αριθμοδότησης (ΕΤΝS), λαμβανομένου υπόψη του κόστους διεκπεραίωσης των κλήσεων μέσω του δικτύου τους. 3.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τη δυνατότητα εντοπισμού του καλούντος, κατά την παράγραφο 2α. 4.Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται σε περίπτωση, που ο καλούμενος συνδρομητής για εμπορικούς λόγους έχει περιορίσει την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Άρθρο 51 Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες 1.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται, λαμβάνονται μέτρα για τους τελικούς χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι ανάλογες με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβάνει δε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και τις υπηρεσίες καταλόγου. 2.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να λαμβάνονται, ειδικά μέτρα προκειμένου τελικοί χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων παροχής υπηρεσιών, που δεν προσφέρουν Καθολική Υπηρεσία και είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών. Άρθρο 52 Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση με το δείκτη τιμών καταναλωτή και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τιμολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49 και 51 περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να επιβάλλεται στις καθορισμένες επιχειρήσεις η υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία είναι διαφορετικά από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται, ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως εκάστοτε ορίζονται με αυτήν, δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας, καθώς και να εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών. 3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως ορίζονται ανωτέρω, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις καθορισμένες επιχειρήσεις με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι, αν μια καθορισμένη επιχείρηση υπέχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι όροι παροχής δημοσιεύονται με ευθύνη της καθορισμένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες, μία τοπική και μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στην ιστοσελίδα τους και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήματος που εφαρμόζει μία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια όλων των αδειοδοτημένων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 53 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι καθορισμένες επιχειρήσεις κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών, πέραν εκείνων, που υπέχουν σύμφωνα με τα άρθρα 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και 52 παρ. 2: 1)δεν επιβάλλουν όρους και προϋποθέσεις, που συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των συνδρομητών, για ευκολίες ή υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την αιτούμενη υπηρεσία και 2)παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Α προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις απαιτήσεις αυτές σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, εάν κρίνει ότι η ευκολία είναι ευρέως διαθέσιμη. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες τις ευκολίες του Παραρτήματος ΙV, Μέρος Β , εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. 3.Στην περίπτωση, που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να αποφασίσει να μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας της χώρας. 4.Με την επιφύλαξη του εδ. β περίπτωση 1, της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει τις υποχρεώσεις του στοιχ. ε του Παραρτήματος ΙΙΙ, όσον αφορά την αποσύνδεση ως γενική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις. Άρθρο 54 Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων - Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 1.Οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 46 παρ. 2, 48, 49, 51 και 52 παρ. 2, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και σε μία εφημερίδα, πανελλήνιας κυκλοφορίας τουλάχιστον, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙ. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόμενο και τη μορφή των προς δημοσίευση πληροφοριών και τον τρόπο δημοσίευσής τους, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες εύχρηστες πληροφορίες. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί: 1)στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί οι σχετικές παράμετροι, να ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με ειδικές ανάγκες. Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δημοσιεύονται, επίσης, και διατίθενται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, 2)να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις, που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 εδ. α , κατόπιν διαβούλευσης όπως προβλέπεται ιδίως στην παράγραφο 4, με ανάλογη αναπροσαρμογή των τιμολογίων και 3)να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως μπορεί να διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, που πληρούνται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας. 3.Η κατ επανάληψη αδυναμία μιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63. 4.Για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων ιδίως των χρηστών με ειδικές ανάγκες, των κατασκευαστών, καθώς και των επιχειρήσεων, που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 55 Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, εν όλω ή εν μέρει α) είτε από δημόσια κονδύλια β) είτε από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όταν το καθαρό τούτο κόστος επιμερίζεται μεταξύ των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλε-κτρονικών επικοινωνιών, με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από τους δικαιούχους, που ορίζεται και εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές, που τον διέπουν, καθώς και οι λεπτομέρειες αυτού. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις, ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται από την ίδια την απόφαση. 2.Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους, αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ., ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση. Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων, που θεσπίζονται με τα άρθρα 46 παρ. 2, 47 παρ.1, 48, 49, 51, 52 παρ. 2 και 53 παρ. 1 μπορεί να χρηματοδοτείται. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.: α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Α , ή β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4. 3.Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος VΙΙ, Μέρος Β . 4.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Επικράτεια. 5.Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ετήσια έκθεση στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων (υπόχρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος, που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας. 6.Οι λογαριασμοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της παραγράφου 2, εδ. α , ελέγχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.. Άρθρο 56 Περιεχόμενο των Συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες 1.Σε περίπτωση, που οι καταναλωτές είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης ή και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση με επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους και συμφωνίες, που περιλαμβάνονται σε ειδικό, κατά περίπτωση, έντυπο, το οποίο διαθέτει η εταιρεία και προσχωρεί σε αυτούς ο συνδρομητής. 2.Με την επιφύλαξη του ν. 2251 1994 (ΦΕΚ 191 Α ), όπως ισχύει, η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 1)τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής, 2)τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο ποιότητας αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης, 3)τα είδη των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, 4)τις λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια, καθώς επίσης και τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν, 5)τη διάρκεια της σύμβασης, τους όρους ανανέωσης και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης, 6)τους όρους αποζημίωσης και επιστροφής των καταβληθέντων, σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, 7)τις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών, 8)το δικαίωμα να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο το χαρακτήρα των επικοινωνιών του, 9)το δικαίωμα σύνδεσης σε Τερματικό Σημείο του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου και χρήσης τερματικού εξοπλισμού ελεύθερης επιλογής του χρήστη, εφόσον είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη σύνδεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, 10)την αξίωση χρήσης της ελληνικής γλώσσας, για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3.Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από την επιχείρηση, οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός μηνός από τη σχετική κοινοποίηση. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν δια του τύπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συνδρομητές σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους. Άρθρο 57 Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών Ακεραιότητα του δικτύου 1.Οι επιχειρήσεις, που παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό, οφείλουν να εξασφαλίζουν την πρόσβαση προς τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες σε πλήρεις, ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τους τυποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει την παροχή πληροφοριών, που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες, στο μέτρο του εφικτού, και στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αποτίμηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης, παραδείγματος χάριν, μέσω διαδραστικών οδηγών. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, απαιτεί από τις επιχειρήσεις, που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή, τον τρόπο και το χρόνο δημοσίευσης των πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιέχονται στο Παράρτημα VΙ. Οι πληροφορίες υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν κατόπιν εγγράφου αιτήματός της. 4.Προκειμένου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα σε σταθερές θέσεις να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του δικτύου και σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τη διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων τα οποία κρίνονται αναγκαία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.. Άρθρο 58 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος Οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκείνος στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν, με κοινή απόφασή τους, να επιβάλλουν, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος για τη διανομή συγκεκριμένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, διαύλων και υπηρεσιών. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις που: α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημόσιου συμφέροντος και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και β) τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών ως το κύριο μέσο λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκείνου, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας. Άρθρο 59 Φορητότητα αριθμού 1.Όλοι οι συνδρομητές των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών υπηρεσιών, μπορούν να διατηρούν, μετά την υποβολή αίτησης, τον αριθμό ή τους αριθμούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης, που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθμού): 1)εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο, και 2)εφόσον πρόκειται για μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οποιονδήποτε τόπο. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τη μεταφορά αριθμών μεταξύ δικτύων, που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 2.Η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού αριθμού είναι κοστοστρεφής. Οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να είναι τέτοιες, που να αποτρέπουν τη χρήση των ευκολιών αυτών. Η κοστοστρέφεια της διασύνδεσης για τη φορητότητα αριθμού ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν μπορεί να επιβάλλει τιμολόγια λιανικής για τη μεταφορά αριθμού κατά τρόπο, που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής. 4.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 60 Διοικητικά τέλη 1.Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται, κατά περίπτωση, στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα ακόλουθα διοικητικά τέλη, που περιέρχονται σε αυτήν: 1)τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχό τους και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών, 2)τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων, 3)τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β , 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7, και στο άρθρο 68 παρ. 1. 2.Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο διοικητικά τέλη: 1)καλύπτουν, συνολικά, μόνον τις διοικητικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ., που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β , 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7, και στο άρθρο 68 παρ. 1, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές πράξεις, που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου 13 και 2)επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες. 3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των διοικητικών τελών δύναται η Ε.Ε.Τ.Τ. να εφαρμόσει είτε μία κλείδα κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ένα σύστημα κατ αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ο καθένας μόνος του είτε σε συνδυασμό. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ανασκόπηση των διοικητικών τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των διοικητικών τελών που έχουν καταβληθεί σε αυτήν. 5.Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων διοικητικών τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα διοικητικά τέλη του επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό, που επιτρέπει τη διατήρηση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ίσου με το 30% των προϋπολογιζόμενων δαπανών. Άρθρο 61 Τέλη για δικαιώματα χρήσης 1.Εκτός των προβλεπόμενων στο προηγούμενο άρθρο διοικητικών τελών η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει στους Παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 3. 3.Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο οποίο υπεβλήθη η Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας, που οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 60 και στο παρόν, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5.Στην Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο, ως χρηματική ποινή, δικαστικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής. 6.Στην περίπτωση, που από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ., εκάστης διετίας, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το υπόλοιπο ποσοστό, που παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να το διαθέτει, μετά από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και για δαπάνες για θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ειδικές δράσεις αυτής, που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, καθώς και επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, συμμετοχή, οργάνωση ή και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, καθώς και έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ ή ομάδες εργασίας, εφόσον άπτονται ζητημάτων του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ως πρώτη διετία, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται αυτή που λήγει την 31.12.2005. 7.Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.. 8.Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Άρθρο 62 Ποινικές κυρώσεις 1.Η παράβαση των όρων της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 2.Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δημεύονται, μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης. Άρθρο 63 Διοικητικές κυρώσεις Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44 2002 (ΦΕΚ 44 Α ): 1.Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β , 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, των υποχρεώσεών της ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός: - ενός μηνός από την κοινοποίηση, ή - συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων ή - μεγαλύτερης προθεσμίας, που αποφασίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 2.Αν ο υπόχρεος πάροχος δεν συμμορφωθεί εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: 1)σύσταση, 2)πρόστιμο από 7.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), 3)αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων. 3.Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της και τάσσει εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς το μέτρο που επιβλήθηκε. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο. 4.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποδείξεις, ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των προσωρινών μέτρων εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εγγράφου καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία των μέτρων αυτών καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν. Άρθρο 64 Παροχή πληροφοριών 1.Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β , 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1. Οι πληροφορίες αφορούν: 1)τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α , τον όρο 6 του Μέρους Β και τον όρο 7 του Μέρους Γ του Παραρτήματος ΙΧ και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β , 13, 14 και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, 2)τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους του Παραρτήματος ΙΧ, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας, 3)τις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, 4)τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, 5)συγκεκριμένους στατιστικούς σκοπούς, 6)την ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων περί πρόσβασης και Καθολικής Υπηρεσίας του παρόντος, καθώς και για την παροχή στοιχείων προσδιορισμού των επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. 2.Σε καμία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από το εδάφιο γ της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ούτε να αποτελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά. 3.Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο χάρη του ειδικού σκοπού, για τον οποίο τις ζητεί, να ενημερώνει δε περί αυτού τις επιχειρήσεις. 4.Πέραν των αναλόγων υποχρεώσεων, που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας, που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντός της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματός της. Σε κάθε περίπτωση η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργάσιμων ημερών. Άρθρο 65 Δημοσίευση πληροφοριών 1.Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν Γενικές Άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, προσδιορισμό ειδικών αγορών προϊόντων - υπηρεσιών και γεωγραφικών αγορών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενημερώνονται οι πληροφορίες με προσήκοντα τρόπο, έτσι ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο. 2.Όταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές της διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών. 3.Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούν στην Επιτροπή αντίγραφο των αποφάσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 66 Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 1.Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές, που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια πρότυπα και προδιαγραφές, με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφαρμόζονται πρότυπα ή και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης. 3.Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή και προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ΙSΟ) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙΕC). 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. 5.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού, που τίθεται ή πρόκειται να τεθεί στην αγορά, όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Στα μικτά συνεργεία του ελέγχου τούτου μπορούν να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ανά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων διαπιστευμένων φορέων ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας πάσης φύσεως ηλεκτρικών προϊόντων και μηχανημάτων, που τίθενται ή πρόκειται να τεθούν στην αγορά. 6.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο προγραμματισμός διενέργειας του ως άνω ελέγχου σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές των συνεργείων ελέγχου, εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται από δημοσίους υπαλλήλους εκτός ωραρίου εργασίας ή και ιδιώτες. Με τις ως άνω αποφάσεις καθορίζεται ότι οι αμοιβές αυτές βαρύνουν το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. 7.Το προσωπικό που ασχολείται με τον ως άνω έλεγχο δύναται, προς διαπίστωση των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισμού και κάθε άλλου αντικειμένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιμο για τη επιβεβαίωση ύπαρξης παράβασης διατάξεων του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτοφώρου των άρθρων 242 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 8.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επικουρείται από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή και ανεξάρτητους ειδικούς πραγματογνώμονες με ειδικές τεχνικές ή και νομικές γνώσεις, προκειμένου να πλαισιώνουν τα συνεργεία ελέγχου. Προς τούτο με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης πίνακα πραγματογνωμόνων, που ανανεώνεται ετησίως, από τον οποίο το Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει σε κατά περίπτωση επιλογή πραγματογνώμονα και ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε αυτόν. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία των πραγματογνωμόνων. Το ύψος της αμοιβής αυτών προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως πραγματογνώμονας δύναται να ορισθεί οποιοδήποτε πρόσωπο υπηκοότητας Κράτους - Μέλους της Ε.Ε.. Οι σχετικές δαπάνες μπορεί να βαρύνουν το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638 1970. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, οι πραγματογνώμονες πρέπει να είναι διαπιστευμένοι για το πεδίο δραστηριότητάς τους. 9.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), θεσπίζεται κανονισμός του αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού, που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και 6 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 44 2002, η εφαρμογή του οποίου ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Στον κανονισμό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισμού αυτού και ρυθμίζεται η εξέταση της καταλληλότητας του εξοπλισμού, η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 67 Δικαίωμα προσφυγής 1.Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευσή τους, προκειμένου περί κανονιστικών αποφάσεων ή την κοινοποίησή τους σε κάθε άλλη περίπτωση. 2.Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων εκτός κι αν, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ως ισχύει. 3.Η προσφυγή εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. 4.Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αίτηση αναίρεσης εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδίδεται απόφαση εντός τεσσάρων μηνών από τη συζήτησή της. Άρθρο 68 Επανεξέταση υποχρεώσεων 1.Οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν: 1)την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 του π.δ. 181 1999 (ΦΕΚ 170 Α ), 2)την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του π.δ. 165 1999 (ΦΕΚ 159 Α ) και 3)τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. 1 και 2 του π.δ. 40 1996 (ΦΕΚ 27 Α ), διατηρούνται σε ισχύ, έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξαγάγει ανάλυση της αγοράς για τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις αυτές διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν. Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 16. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω υποχρεώσεις έχουν επιβληθεί μετά την 24η Ιουλίου 2003 ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 2.Οι επιχειρήσεις, που επηρεάζονται από την τροποποίηση ή άρση των άνω υποχρεώσεων, ενημερώνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασής της. 3.Έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξαγάγει ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται «κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης» για τους σκοπούς του υπ αριθμ. 2887 2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2000 σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Άρθρο 69 Μεταβατικές διατάξεις 1.Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) υπέχει όλες τις υποχρεώσεις ως καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2.Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος, διαδικασίες χορήγησης Ειδικών Αδειών που ευρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. 3.Οι υφιστάμενες άδειες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την προσαρμογή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ. στις διατάξεις του παρόντος. Η προσαρμογή τους πραγματοποιείται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη. 5.Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002 21 ΕΚ και οι οποίες εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 6.Μέχρι τη ρύθμιση θεμάτων για τα κρατικά δίκτυα αρμόδιο για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 7.Η υπ αριθμ. 457 14.12.2001 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Άδειας στην εταιρεία «Ηellas Sat Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΣ SΑΤ» και «ΗΕLLΑS SΑΤ» παραμένει σε ισχύ. 8.Μέχρι την 31.12.2005 διατηρείται σε ισχύ το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., που έχει ήδη σχηματισθεί, με βάση τις διατάξεις του ν. 2867 2000. Το αποδιδόμενο στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσοστό του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και τη διετία 2004 - 2005 εξακολουθεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2867 2000. 9.Μέχρι της εκδόσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. 10.Μέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Τ.Τ. του Κανονισμού Γενικών Αδειών της παραγράφου 5 του άρθρου 21, διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς των ειδικών ραδιοδικτύων. 11.Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 19 και 20 του άρθρου 31 του παρόντος, όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές και νόμιμες. 12.Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων, που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή το ν. 3299 2004 (ΦΕΚ 261 Α ) απαλλάσσονται, έναντι παντός, μέχρι την 31.12.2008, από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών. 13.Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος, προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. Άρθρο 70 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις 1.Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου αντικαθίστανται οι κάτωθι διατάξεις, ως εξής: 1)Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801 2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριανταοκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του. Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Καταγραφής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις. Τα αδικήματα των περιπτώσεων (Α) και (Β) θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Γ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κατόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά διοικητικό πρόστιμο ύψους από επτακόσια πενήντα (750) ευρώ μέχρι και δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου. Δ) Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύψους από εκατόν ενενήντα (190) ευρώ μέχρι τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών. Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών. ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. » 2)Το άρθρο 1 παρ. ΙΒ του ν. 2801 2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο ΟΤΕ Α.Ε. και η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούνται σε λήψη αδείας όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκαταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, τα κεραιοσυστήματα αυτά θεωρούνται ως νομίμως εγκατεστημένα. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η εγκατάσταση αυτή θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801 2000, όπως ισχύει, και διατάσσεται η κατεδάφιση αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παραταθεί η άνω προθεσμία. » 2.Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1)Ο ν. 2867 2000 (ΦΕΚ 273 Α ), όπως ισχύει, πλην των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 3371 2005 (ΦΕΚ 178 Α ), των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που έχουν προστεθεί με το άρθρο 47 του ν. 2963 2001 (ΦΕΚ 268 Α ), των άρθρων 14 και 15, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2)η υπ αριθμ. 44465 27.12.2001 (ΦΕΚ 7 Β 2002) υπουργική απόφαση, 3)το π.δ. 123 1998 (ΦΕΚ 103 Α ) σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90 388 ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 95 51 ΕΚ, 4)το π.δ. 124 1998 (ΦΕΚ 103 Α ) περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90 388 ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 96 2 ΕΚ, 5)το π.δ. 212 1997 (ΦΕΚ 166 Α ) περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94 46 ΕΚ, 6)τα π.δ. 165 1999 (ΦΕΚ 159 Α ), 181 1999 (ΦΕΚ 170 Α ) και 40 1996 (ΦΕΚ 27 Α ), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του παρόντος, καθώς και το π.δ. 157 1999 (ΦΕΚ 153 Α ), 7)το π.δ. 388 2002 (ΦΕΚ 335 Α ), 8)κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, 9)κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται: 1) Από το ν.δ. 1244 1972 (ΦΕΚ 181 Α ), όπως ισχύει, τα άρθρα 9, 10. 2) Από το π.δ. 271 1976 (ΦΕΚ 102 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347 1986, το άρθρο 1 παρ. 9 εδ. θ , ιβ αυτού. 3) Η υπ αριθμ. 15917 1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896 Β ). 4) Από το π.δ. 482 1987 (ΦΕΚ 220 Α ) τα άρθρα 1 παρ. 2, 2 παρ. 1 και 5. 5) Από το π.δ. 587 1988 (ΦΕΚ 282 Α ) το άρθρο 5 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8. 10)Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.Ι.1.γ και 22 της παραγράφου Β.Ι.1.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α Παραρτήματος του π.δ. 43 2002 (ΦΕΚ 43 Α ). Άρθρο 71 Τελικές διατάξεις 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επίβλεψη εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. 2.Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ μνημονεύεται ο όρος «τηλεπικοινωνίες» και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι «ηλεκτρονικές επικοινωνίες». 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων, που πραγματοποιεί, εφόσον αυτά εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτού. 4.Κάθε χρήστης δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω ελλιπούς ή ελαττωματικής κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης ή λειτουργίας των δικτύων ή υπηρεσιών ηλε-κτρονικών επικοινωνιών ή ραδιοεξοπλισμού ή τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Άρθρο 72 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται ως ευρισκόμενες σε κοινή δεσπόζουσα θέση, εάν, ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ τους, λειτουργούν σε μια αγορά, η δομή της οποίας θεωρείται ότι προσφέρεται για συντονισμένες ενέργειες. Με την επιφύλαξη της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την κοινή δεσπόζουσα θέση, εκτιμάται ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η αγορά πληροί ορισμένα κατάλληλα χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση της αγοράς, τη διαφάνεια και οποιοδήποτε άλλο από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατωτέρω: ώριμη αγορά, στασιμότητα ή μικρή αύξηση της ζήτησης, χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, ομοιογενές προϊόν, παρόμοιες δομές κόστους, παρόμοια μερίδια αγοράς, έλλειψη τεχνικής καινοτομίας, ώριμη τεχνολογία, απουσία πλεονάζοντος δυναμικού, υψηλοί φραγμοί στην είσοδο, έλλειψη αντισταθμιστικής αγοραστικής ισχύος, έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού, διάφορα είδη άτυπων ή άλλων δεσμών μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, ανταποδοτικοί μηχανισμοί, έλλειψη ή περιορισμένο πεδίο ανταγωνισμού ως προς τις τιμές. Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και τα κριτήρια δεν είναι σωρευτικά. Ο ως άνω κατάλογος αναφέρει ενδεικτικά τα είδη των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των ισχυρισμών περί ύπαρξης κοινής δεσπόζουσας θέσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: (α) «τοπικός υπο-βρόχος»: ο μερικός τοπικός βρόχος που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, (β) «αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και η μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Η πρόσβαση αυτή δεν συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου, (γ) «πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών, (δ) «μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο»: η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μη φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 1.Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση, τα οποία καλύπτουν ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: 1)πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους, 2)πρόσβαση στη μη φωνητική περιοχή του φάσματος συχνοτήτων ενός τοπικού βρόχου, στην περίπτωση μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. 2.Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυσικής πρόσβασης, και την ύπαρξη τοπικών βρόχων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβασης. Η διάθεση των πληροφοριών αυτών μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα δημόσιας ασφάλειας και διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου. 3.Τεχνικοί όροι που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των τοπικών βρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών του τοπικού βρόχου. 4.Διαδικασίες παραγγελιών και εφοδιασμού, περιορισμοί χρήσης. Β. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης 1.Πληροφορίες σχετικά με τους χώρους του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. Η διάθεση των πληροφοριών αυτών μπορεί να περιορίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας. 2.Δυνατότητες συνεγκατάστασης στους τόπους που αναφέρονται στο στοιχείο 1 (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, της εξ αποστάσεως και της εικονικής συνεγκατάστασης). 3.Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατασταθεί. 4.Θέματα ασφάλειας: μέτρα που λαμβάνονται από τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης για την ασφάλεια των χώρων τους. 5.Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό ανταγωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης. 6.Προδιαγραφές ασφάλειας. 7.Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις που ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος. 8.Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαιούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των χώρων όπου η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Γ. Συστήματα πληροφοριών Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής και τιμολόγηση. Δ. Προϋποθέσεις παροχής 1.Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστασης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών. 2.Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 3.Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερόμενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΕΔΑΦΙΟ Β ΜΕΡΟΣ Α : (α) Αναλυτικοί λογαριασμοί Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία ιδιωτικής ζωής, μπορεί να καθορίζει το βασικό επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τις καθορισμένες επιχειρήσεις, στους καταναλωτές ώστε οι τελευταίοι να μπορούν: (i) να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους για τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις και ή των συναφών διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και (ii) να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται, ελέγχοντας έτσι εύλογα ως ένα βαθμό τους λογαριασμούς τους. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προσφέρεται στους συνδρομητές λεπτομερέστερη ανάλυση του λογαριασμού με εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν. Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή. (β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις Πρόκειται για τη διευκόλυνση με την οποία ο συνδρομητής, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον πάροχο τηλεφωνικής υπηρεσίας, αποκτά δωρεάν τη δυνατότητα φραγής εξερχόμενων κλήσεων συγκεκριμένου τύπου ή συγκεκριμένων αριθμών. (γ) Συστήματα προπληρωμής Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν τα μέσα ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα της εκ των προτέρων πληρωμής για την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και για τη χρήση διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. (δ) Σταδιακή αποπληρωμή τελών σύνδεσης Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα καταβολής των τελών σύνδεσης με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στη βάση χρονικά κατανεμημένων πληρωμών. (ε) Μη εξόφληση λογαριασμών Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει μέτρα στις καθορισμένες επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη εξόφλησης τηλεφωνικών λογαριασμών για χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις, ώστε: Ο συνδρομητής να ειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των λογαριασμών και στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η διακοπή υπηρεσίας να περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η αποσύνδεση λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συνδρομητής έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Δυνατότητα περιόδου περιορισμένης εξυπηρέτησης, η οποία προηγείται της πλήρους αποσύνδεσης, και κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις που δεν γίνονται με χρέωση του εν λόγω συνδρομητή (λ.χ. οι κλήσεις προς το «112»). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΜΕΡΟΣ Β : (α) Τονική επιλογή ή λειτουργία πολυσυχνότητας διπλού τόνου (DΤΜF) Στην περίπτωση αυτή, το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει τη χρήση τόνων DΤΜF που ορίζονται στο ΕΤSΙ ΕΤR 207 για διατερματική σηματοδοσία σε όλο το δίκτυο, τόσο στο εσωτερικό Κράτους - Μέλους όσο και μεταξύ των Κρατών - Μελών. β) Αναγνώριση καλούσας γραμμής Πρόκειται για τη δυνατότητα του καλούμενου συνδρομητή να γνωρίζει τον αριθμό του καλούντα πριν από την αποκατάσταση της κλήσης. Η συγκεκριμένη ευκολία θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως το ν. 2774 1999, όπως ισχύει. Στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να παρέχουν δεδομένα και σήματα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης καλούντος και της δομικής επιλογής για υπεραστικές συνδιαλέξεις με άλλα Κράτη - Μέλη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, σύμφωνα μα το άρθρο 57. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και ή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από την ίδια, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση. 1. Επωνυμία (-ες) και διεύθυνση (-εις) της επιχείρησης (-ων) δηλαδή οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων παροχής δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και ή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. 2. Παρεχόμενες διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες. 2.1. Πεδίο εφαρμογής της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας. Περιγραφή των παρεχόμενων διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπου αναφέρεται τι περιλαμβάνεται στο τέλος σύνδεσης και στο περιοδικό τέλος μίσθωσης (π.χ. υπηρεσίες φορέα εκμετάλλευσης, κατάλογοι, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, επιλεκτική φραγή κλήσεων, αναλυτικοί λογαριασμοί, συντήρηση, κ.λπ.). 2.2. Τυποποιημένα τιμολόγια που καλύπτουν την πρόσβαση, όλα τα είδη τελών χρήσης και συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά συστήματα. 2.3. Πολιτική αποζημιώσεων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λεπτομερειών για τα προσφερόμενα συστήματα αποζημίωσης επιστροφής. 2.4. Τύποι παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης. 2.5. Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της ελάχιστης διάρκειας των συμβάσεων. 3. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί από την επιχείρηση. 4. Ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα όσον αφορά την Καθολική Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών και των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του παρόντος νόμου. Σημείωση 1 Οι παράμετροι θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάλυση των επιδόσεων σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή τουλάχιστον στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοματολογίας εδαφικών ενοτήτων (ΝUΤS) της Εurοstat). Σημείωση 2 Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αποφασίσει να μην απαιτεί την τήρηση ενημερωμένων πληροφοριών για τις επιδόσεις που αφορούν τις δύο αυτές παραμέτρους, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επιδόσεις στους δύο αυτούς τομείς είναι ικανοποιητικές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ Ή ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 55 Μέρος Α Υπολογισμός καθαρού κόστους Ως υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας νοούνται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε μια επιχείρηση και αφορούν την παροχή δικτύου και υπηρεσίας στο σύνολο ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέσων τιμών που επιβάλλονται στη γεωγραφική αυτή περιοχή για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή των ειδικών τιμολογιακών επιλογών για καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει όλα τα μέσα προκειμένου να εξασφαλίζουν τα κατάλληλα κίνητρα στις καθορισμένες επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 55 ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Κατά τη διεξαγωγή ενός υπολογισμού, το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας μιας καθορισμένης επιχείρησης, με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουργίας της χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός αυτός ισχύει είτε το δίκτυο είναι πλήρως ανεπτυγμένο είτε ακόμη αναπτύσσεται και επεκτείνεται. Αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση του κόστους που κάθε καθορισμένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν έφερε καμιά υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμά τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των άλλων οφελών, που αποκομίζει ο φορέας εκμετάλλευσης Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από τα ακόλουθα: (i) Στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως: πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, παροχή ορισμένων κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή ορισμένων υπηρεσιών ή εξοπλισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.. (ii) Ειδικούς τελικούς χρήστες ή ομάδες τελικών χρηστών οι οποίοι, λόγω του κόστους παροχής του συγκεκριμένου δικτύου και της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των παραγόμενων εσόδων και της τυχόν γεωγραφικής στάθμισης των τιμών που επιβάλλονται, μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους τελικούς χρήστες ή τις ομάδες τελικών χρηστών που δεν θα εξυπηρετούνταν από έναν εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν θα είχε υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, προκειμένου να μην υπολογίζονται διπλά τα τυχόν άμεσα ή έμμεσα οφέλη ή δαπάνες. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας για κάθε επιχείρηση υπολογίζεται ως το σύνολο του καθαρού κόστους που προκύπτει από τα επί μέρους στοιχεία των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέρος Β Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας συνεπάγεται την αποζημίωση των καθορισμένων επιχειρήσεων, που επιβαρύνονται με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό μη εμπορικές συνθήκες. Επειδή η αποζημίωση αυτή συνεπάγεται μεταφορές κεφαλαίων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται με αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές κεφαλαίων προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών. Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3, ένας μηχανισμός επιμερισμού πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση πρόβλεψης λειτουργίας, υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Τ.Τ., ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης του μηχανισμού επιμερισμού, ο φορέας αυτός είναι αρμόδιος για την είσπραξη των εισφορών από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και εποπτεύει τη μεταφορά των οφειλόμενων ποσών και ή διοικητικών πληρωμών προς τις επιχειρήσεις που δικαιούνται αποζημίωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΕΣΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε η παροχή της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών που αναφέρεται στο άρθρο 39, να γίνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αμεροληψίας, της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας. 1.Αμεροληψία Οι οργανισμοί που έχουν οριστεί ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά πρέπει να τηρούν την αρχή της αμεροληψίας όταν παρέχουν μισθωμένες γραμμές. Οι οργανισμοί αυτοί εφαρμόζουν παρόμοιους όρους σε παρόμοιες περιστάσεις στους οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, και παρέχουν μισθωμένες γραμμές σε άλλους, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές τους υπηρεσίες ή, ενδεχομένως, τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους. 2.Κοστοστρέφεια Τα τιμολόγια για τις μισθωμένες γραμμές υπακούουν στις βασικές αρχές της κοστοστρέφειας, ακολουθώντας κατάλληλο σύστημα καταλογισμού του κόστους. Προς το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν ανιχνευθεί ως έχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 24, να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλο σύστημα καταλογισμού του κόστους. Για το λόγο αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για τα συστήματα καταλογισμού του κόστους που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις αυτές και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί. 3.Διαφάνεια Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη στοιχειώδη δέσμη μισθωμένων γραμμών να δημοσιεύονται σε ευκόλως προσιτή μορφή. 3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, καθώς και των λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών επιδόσεων που ισχύουν στο σημείο απόληξης του δικτύου. 3.2 Τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων των τελών αρχικής σύνδεσης, του περιοδικού μισθώματος και άλλων τελών. Όταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα, πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη. Όταν, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένο αίτημα, ένας οργανισμός που έχει οριστεί ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά, κρίνει ότι δεν είναι εύλογο να παράσχει μισθωμένη γραμμή της στοιχειώδους δέσμης σύμφωνα με τα δημοσιευμένα τιμολόγιά του και τους δημοσιευμένους όρους παροχής, πρέπει να ζητά την έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη μεταβολή των όρων αυτών στην περίπτωση αυτήν. 3.3 Όροι παροχής, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής στοιχείων: - Πληροφορίες για τη διαδικασία παραγγελίας. - Τυπική χρονική περίοδος παράδοσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης υπέβαλε αίτηση για μισθωμένη γραμμή εντός του οποίου έχει παραδοθεί στους καταναλωτές το 95% όλων των μισθωμένων γραμμών του ίδιου τύπου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών περιόδων παράδοσης των μισθωμένων γραμμών κατά τη διάρκεια πρόσφατου χρονικού διαστήματος εύλογης διάρκειας. Στον υπολογισμό δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες ζήτησαν καθυστερημένη περίοδο παράδοσης. - Διάρκεια της σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται η περίοδος, η οποία προβλέπεται εν γένει στη σύμβαση και η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης την οποία υποχρεούται να δεχθεί ο χρήστης. - Τυπική προθεσμία επισκευής, δηλαδή το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που δόθηκε μήνυμα βλάβης στην αρμόδια μονάδα της επιχείρησης που έχει οριστεί ως έχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία έχει αποκατασταθεί το 80% όλων των μισθωμένων γραμμών του ίδιου τύπου και, ανάλογα με την περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί η επαναλειτουργία τους στους χρήστες. Στις περιπτώσεις που, για τον ίδιο τύπο μισθωμένων γραμμών, προσφέρονται διαφορετικές ποιοτικές κλάσεις επισκευής, δημοσιεύονται οι διαφορετικές τυπικές προθεσμίες επισκευής. - Η τυχόν διαδικασία επιστροφής. Επιπλέον, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι οι επιτυγχανόμενες επιδόσεις κατά την παροχή της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών δεν καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, μπορεί να καθορίζει κατάλληλους στόχους για τους προαναφερόμενους όρους παροχής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ Οι όροι που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα αποτελούν το μέγιστο κατάλογο που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή (Μέρος Α ), δικαιώματα χρήσης (Μέρος Β ) και δικαιώματα χρήσης αριθμών (Μέρος Γ ). Α. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν τη Γενική Άδεια 1.Χρηματοδοτικές συνεισφορές για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος νόμου. 2.Διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος νόμου. 3.Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4.Προσβασιμότητα αριθμών του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5.Απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται με την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται με τη συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών και συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, οποιωνδήποτε οικονομικών ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των έργων υποδομής. 6.Υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 7.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 8.Κανόνες προστασίας των καταναλωτών, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων όρων που σχετίζονται με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. 9.Παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 64 του παρόντος νόμου. 10.Προδιαγραφές χρήσης, ώστε σε περίπτωση μείζονος καταστροφής να εξασφαλίζονται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις δημόσιες αρχές. 11.Μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προκαλούνται από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις. 12.Υποχρεώσεις πρόσβασης πλην των προβλεπόμενων για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών για τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 13.Όροι που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων όρων που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ δικτύων και ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 14.Ασφάλεια δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 15.Όροι για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων όταν η εν λόγω χρήση δεν εξαρτάται από τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. 16.Συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα και ή τις προδιαγραφές του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Β. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 1.Καθορισμός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της συχνότητας, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της αποκλειστικής χρήσης μιας συχνότητας. 2.Πραγματική και αποδοτική χρήση των συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης. 3.Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια. 4.Μέγιστη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.. 5.Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 6.Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του παρόντος νόμου. 7.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής. 8.Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση συχνοτήτων. Γ. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης αριθμών 1.Καθορισμός της υπηρεσίας για την οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 2.Πραγματική και αποδοτική χρήση των αριθμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 3.Απαιτήσεις φορητότητας του αριθμού. 4.Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδρομητών για τους σκοπούς του άρθρου 48 του παρόντος νόμου. 5.Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. 6.Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων από τον δικαιούχο και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση. 7.Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του παρόντος νόμου. 8.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής. 9.Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθμών. Άρθρο 73 Μετά το άρθρο 34 του ν. 2682 1999 (ΦΕΚ 16 Α ) προστίθεται άρθρο 34α ως εξής: «Άρθρο 34α 1Στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2682 1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδίδεται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) επιπλέον ποσό ως τέλος διαδρομής που ανέρχεται σε δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) που συμβάλλουν στην τιμή μονάδας (unit rate) και στη βάση κόστους (cοst base) των τελών διαδρομής ως ακολούθως: Δύο ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υ.Π.Α. ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και καθορίζονται ως εξής: 1Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2-ΤΕ2 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. 2Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. 3Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. Οκτώ ευρώ μηνιαίως διατίθενται για τη περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. 2Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων. 3Η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια χρήσης των μονάδων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία « ΑΕΟLΟS S.Α.». Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία «ΑΕΟLΟS S.Α.» στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ, διαμορφώνεται ανάλογα, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, και το ποσό, ως τέλος διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, που μεταφέρεται στο λογαριασμό της Υ.Π.Α.. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία «ΑΕΟLΟS S.Α.» στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, τότε το επιπλέον ποσό του συγκεκριμένου εξαμήνου μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋ­πολογισμού. 5Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω διαχείρισης των ποσών επιστρέφουν στο λογαριασμό τελών διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα. 6Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2006. » Άρθρο 74 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-03 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/13
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 2009/3783 2009
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε[...]" 2011/3917 2011
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010