Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
1.  
  Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται αποκλειστικά και μόνο οι προμήθειες του κύριου και λοιπού υλικού εξοπλιστικών προγραμμάτων «αμυντικό υλικό» με την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, που ενεργούνται από τους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.).
2.  
  Οι προμήθειες του λοιπού μη εξοπλιστικού υλικού και εφοδίων, αν αυτές ανατίθενται από τον αρμόδιο κεντρικό φορέα εκτέλεσης των Κρατικών Προμηθειών προς ενέργεια στους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η πραγματοποίηση εργολαβιών εργασιών και παροχής υπηρεσιών διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις Περί Προμηθειών του Δημοσίου (ν.2286 1995, ΦΕΚ 19 Α ).
3.  
  Αντικείμενο του νόμου αυτού είναι η προμήθεια προϊόντων (κύριο και λοιπό υλικό εξοπλιστικών προγραμμάτων) που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς σύμφωνα με το εδ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, όπως αυτά ειδικότερα καθορίζονται στον κατάλογο των όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 εδ. β και 2 του άρθρου 296, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), καθώς και κάθε άλλο κύριο και λοιπό υλικό που δεν προβλέπεται ρητά στον κατάλογο αυτόν αλλά σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προορίζεται για στρατιωτικούς σκοπούς.
4.  
  Αμυντικό υλικό μείζονος σημασίας είναι το υλικό εκείνο που αφορά στο βασικό εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγονται μεγάλες και μείζονος σημασίας μονάδες υλικού, που προορίζονται να εκπληρώσουν κύρια πολεμική αποστολή, ως και μονάδες άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης της αποστολής αυτής, όπως αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, πυροβόλα και άλλα συναφή ως και εκσυγχρονισμοί αυτών
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και εισήγηση των γενικών επιτελείων των κλάδων, καθορίζεται ως αμυντικό υλικό και κάθε υλικό που προορίζεται για στρατιωτικούς σκοπούς και συμβάλλει στην ασφάλεια και άμυνα της Χώρας
6.  
  Σύμβαση προμήθειας, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, νοείται η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία που συνάπτεται από τους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τρίτους και έχει ως αντικείμενο την αγορά αμυντικού υλικού ή την κατασκευή του, καθώς και τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς τους. Σύμβαση προμήθειας θεωρείται και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όπως εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια του πιο πάνω αμυντικού υλικού, εφόσον η αξία του υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών και ανεξάρτητα από το μόνιμο ή μη τρόπο εγκατάστασης του προμηθευόμενου υλικού.
7.  
  Σύμβαση προμήθειας είναι και η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ενός ή περισσότερων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κρατικών Αρχών ή οργανισμών με αντικείμενο την εκτέλεση έργου, που αφορά στην ανάπτυξη ή στην παραγωγή προϊόντος και απαιτεί έρευνα ή εφαρμογή νέας αμυντικής τεχνολογίας ή έρευνα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνολογίας ή ειδικής γνώσης για αμυντικούς σκοπούς
8.  
  Σύμβαση Πλαίσιο είναι η σύμβαση με την οποία προσδιορίζεται το πλαίσιο, οι όροι και ο τρόπος σύναψης μελλοντικών επί μέρους συμβάσεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 1 του νόμου αυτού.
9.  
  Οι διαδικασίες προμηθειών διακρίνονται σε βασικές, οι οποίες είναι η ανοικτή και η διακρατική και σε μία ειδική διαγωνιστική διαδικασία
 1. Ανοικτή είναι η διαδικασία, (ανοικτός διαγωνισμός), που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά
 2. Διακρατική είναι η συμφωνία μεταξύ κρατών για υλικά που προμηθεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ύστερα από Ειδικές Συμβάσεις ή Συμφωνίες μετά ή μέσω Κυβερνητικών Αρχών, καθώς και υλικών που χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή υπηρεσιών που παρέχονται από συμμαχικές πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένες τιμές
 3. Ειδική διαγωνιστική διαδικασία είναι η περίπτωση της διαπραγμάτευσης με έγγραφη προσφορά των άρθρων 50 και 51 του νόμου αυτού
Άρθρο 2 "Διασφάλιση ποιότητας"
1.  
  Οι διαδικασίες της κρατικής διασφάλισης ποιότητας για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών αμυντικού υλικού, με εξαίρεση απλά υλικά εμπορίου χαμηλής τεχνολογίας, διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα της σειράς ΑQΑΡ (Αllied Quality Αssurrance Ρrοcedures), και ΙSΟ (Ιnternatiοnal Standardisatiοn Οrganizatiοn) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ανάδοχου προμηθευτή - κατασκευαστή πάσης φύσης υλικών αυτή είναι σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο ποιότητας, που προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 3
1.  
  Η προμήθεια του αμυντικού υλικού πραγματοποιείται με βάση:
 1. Την τεχνική προδιαγραφή της υπηρεσίας, ή
 2. Την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, ή
 3. Την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και δείγμα της υπηρεσίας, που συνοδεύεται, εφόσον είναι δυνατόν, με αναφορά στη χημική σύσταση, στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού που ενδιαφέρουν την υπηρεσία, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότητάς του, χωρίς ποσοτικούς προσδιορισμούς και με υποχρέωση του κατασκευαστή, όπου απαιτείται, να παραδίδει στην υπηρεσία, προς έγκριση, κατασκευαστικά σχέδια και βιομηχανικά πρότυπα, ή
 4. Την τεχνική προδιαγραφή ή και δείγμα του προμηθευτή.
 5. Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στα στοιχεία που καθορίζονται και για το δείγμα της υπηρεσίας, όπως παραπάνω, επιπλέον δε και με ποσοτικούς προσδιορισμούς των διαφόρων ιδιοτήτων κατά περίπτωση, ή.
 6. Τα κατασκευαστικά σχέδια, ή
 7. Τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού, όπως καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη
2.  
  Βασικά εννοιολογικά στοιχεία των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είναι τα εξής:
 1. Τεχνικές Προδιαγραφές (1) Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από τον φορέα.
 2. (2) Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις διαστάσεις, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες.
 3. (3) Οι τεχνικές προδιαγραφές, των υπό προμήθεια προϊόντων, ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται, και περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περιγράφονται και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 4. (4) Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν όρους που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα και να μην διασφαλίζεται η λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού.
 5. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.
 6. Εάν δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη λέξη «ισοδύναμο».
 7. (5) Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που έχει επικρατήσει διεθνής ορολογία για τεχνικά χαρακτηριστικά στην αγγλική γλώσσα.
 8. (6) Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας απαιτείται να έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού.
 9. Τεχνικές Περιγραφές (1) Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία (τεχνικά - επιχειρησιακά), με τα οποία είναι δυνατή η επιλογή εκείνου του υλικού που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη, όταν, από το υλικό αυτό, διατίθενται στην αγορά άλλα ομοειδή, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των υλικών.
 10. (2) Στις ειδικές απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, η μέθοδος και οι διαδικασίες αποδοχής του πρωτοτύπου, αντοχές, μέθοδοι και φορέας ελέγχου σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ΜΙL SΤDS - ΜΙL SΡΕCS κ.ά.), αξιοπιστία και συντηρησιμότητα υλικού με αναφορά σε δείκτες μέτρησης ΜΤΒF (Μean Τime Βetween Failures), ΜΤΤR (Μean Τime tο Repair), ΜΑRΤ (Μean Αctiνe Repair Τime) και πιστοποιητικά ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας κρατικών φορέων, αναγνωρισμένων εργαστηρίων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 11. Πρότυπα Ως πρότυπα νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή
 12. Κατασκευαστικά Σχέδια Περιλαμβάνουν επί μέρους πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός συγκροτήματος ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, μέθοδοι κατασκευής, κατεργασίες, μορφή, διαστάσεις, ανοχές)
 13. Στοιχεία Αναγνώρισης Στοιχεία αναγνώρισης κάθε υλικού είναι ο αριθμός ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ SΤΟCΚ ΝUΜΒΕR - ΝSΝ) ή κατ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθμός υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (ΡΑRΤ ΝUΜΒΕR - Ρ Ν, ή RΕFΕRΕΝCΕ ΝUΜΒΕR - R Ν) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (ΝCΑGΕ).
 14. Τα στοιχεία αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο ΝSΝ, Ρ Ν ή R Ν των υλικών, όπως αυτά παρέχονται από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια.
Άρθρο 4 "Τρόποι πραγματοποίησης των προμηθειών"
1.  
  Οι προμήθειες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, διενεργούνται: α. Με ανοικτό διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των διαγωνιζομένων. β. Με συμφωνίες μεταξύ κρατών για υλικά που προμηθεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ύστερα από Ειδικές Συμβάσεις ή Συμφωνίες μετά ή μέσω Κυβερνητικών Αρχών, καθώς και υλικών που χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή υπηρεσιών που παρέχονται από συμμαχικές πηγές με κανονισμένες ή με μειωμένες τιμές. γ. Με την ειδική περίπτωση της διαπραγμάτευσης με έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του νόμου αυτού.
Άρθρο 5 "Φορείς πραγματοποίησης των προμηθειών"
1.  
  Οι προμήθειες των ΕΔ πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες και τα όργανα που είναι αρμόδια γι αυτές, ως εξής: α. Από τη ΓΔΑΕΕ και τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των ΕΔ. β. Από τα κατώτερα κλιμάκια διοίκησης του ΓΕΕΘΑ και των γενικών επιτελείων των κλάδων ΕΔ, ανάλογα με τις εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν σε αυτά για προμήθειες ή ανάλογα με τις σχετικές εντολές που τους δόθηκαν. γ. Από τις υπηρεσίες των ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, για τις προμήθειες που ανατίθενται σε αυτές.

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Άρθρο 6
1.  
  Ο προγραμματισμός των αναγκών των ΕΔ και ο οικονομικός προϋπολογισμός ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
2.  
  Οι προμήθειες πραγματοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ή από τα Γενικά Επιτελεία ή και από τα κλιμάκια διοίκησης των ΕΔ σε συνάρτηση με την οικονομική αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
3.  
  Οι διαδικασίες για την έγκριση προμηθειών, την κατακύρωση διαγωνισμών ή τη διενέργεια των προμηθειών κατά τις ειδικές περιπτώσεις, από εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αρμόδια κατά κλιμάκια διοίκησης όργανα των ΕΔ, καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 7
1.  
  Η ΓΔΑΕΕ υλοποιεί τις προμήθειες για το αμυντικό υλικό, συντονίζει τις προμήθειες του λοιπού υλικού των κλάδων των ΕΔ και συνάπτει τις συμβάσεις προμηθειών
2.  
  Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν σε προμήθειες αμυντικού υλικού κάθε είδους υπηρεσιών για θέματα αρμοδιότητάς της
3.  
  Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητάς της και συγκεντρώνει από τα Γενικά Επιτελεία τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία προμηθειών
Άρθρο 8
1.  
  Ο Αρχηγός κάθε κλάδου των ΕΔ, με τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν και που προβλέπονται από την οργάνωση του αντίστοιχου γενικού επιτελείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και τον έλεγχο στις προμήθειες αμυντικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του κλάδου και εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές
 2. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τις πενταετείς και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), φροντίζει δε για την έγκαιρη έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
2.  
  Το Γενικό Επιτελείο κάθε κλάδου των ΕΔ, με τους αρμόδιους βάσει των κειμένων διατάξεων φορείς για τις προμήθειες, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Κατανέμει το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών για υλοποίηση, εκτός του προγράμματος αρμοδιότητας της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ των αρμόδιων γι αυτό υπηρεσιών του κλάδου και των κατωτέρων κλιμακίων διοίκησης του γενικού επιτελείου, μέσα στα όρια των πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού και ανάλογα με την οικονομική δικαιοδοσία που παρέχεται κάθε φορά σε αυτές τις υπηρεσίες ή τα κλιμάκια
 2. Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών αμυντικού υλικού που του ανατίθενται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εκάστοτε κατακυρωτική διαταγή
 3. Εισηγείται στον αρμόδιο φορέα τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, φυσικών ή νομικών προσώπων του Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες λοιπών υλικών ή εφοδίων ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του, σε συντονισμό με τη ΓΔΑΕΕ
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική ανάλωση των πιστώσεων προμηθειών και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία κοστολόγησης των προμηθειών
 5. Αναθέτει στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών του κλάδου, την εκτέλεση των διαδικασιών για τη διενέργεια των προμηθειών, για τις οποίες δεν παρασχέθηκαν εξουσιοδοτήσεις σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.
 6. Η σχετική εντολή προμήθειας εκδίδεται με μέριμνα των αρμόδιων από το νόμο οργάνων του κλάδου.
 7. Εγκρίνει ή απορρίπτει την κατακύρωση των προμηθειών της αρμοδιότητάς του και προκαλεί την έγγραφη γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών, κάθε φορά που αυτή απαιτείται
 8. Καταρτίζει πίνακες ετήσιας ισχύος, ανά ειδικότητα από κατάλληλους αξιωματικούς, απόφοιτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή μόνιμους υπαλλήλους, απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους οποίους ορίζονται τα μέλη των επιτροπών υλοποίησης της προμήθειας.
 9. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, τα μέλη όλων των επιτροπών υλοποίησης της προμήθειας, ορίζονται με κλήρωση, από πίνακα ανά ειδικότητα.
3.  
  Για τις προμήθειες αμυντικού υλικού τα κατά κλάδο ανώτατα Συμβούλια γνωμοδοτούν για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα των προμηθειών. Η αρχική και τελική απόφαση έγκρισης της προμήθειας λαμβάνεται από τα όργανα, που είναι αρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης.
4.  
  Με μέριμνα του κατά περίπτωση αρμόδιου γενικού επιτελείου και εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της προμήθειας, συντάσσεται και υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας «Απολογισμός Επένδυσης», λαμβανομένων υπόψη, του κόστους συντήρησης, των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διασύνδεσης του αμυντικού υλικού με τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα, όπου αυτή απαιτείται
Άρθρο 9 "Μείζονες Σχηματισμοί και Σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων"
1.  
  Οι Μείζονες Σχηματισμοί και οι Σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων: α. Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και αξιολογούν τις ανάγκες τους σε λοιπό υλικό των μονάδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, για κάθε οικονομικό έτος και υποβάλλουν αρμοδίως τις σχετικές απαιτήσεις, με βάση τις οδηγίες που παρέχονται κάθε φορά από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. β. Υλοποιούν το πρόγραμμα προμηθειών της αρμοδιότητάς τους και εγκρίνουν τις δαπάνες τους και τις δαπάνες των μονάδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά, ανάλογα με την οικονομική αρμοδιότητα που εκχωρείται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι σχετικές εντολές προμηθειών εκδίδονται με μέριμνα των αρμόδιων, από το νόμο, οργάνων. γ. Κατανέμουν την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών, που ανατέθηκε σε αυτούς, στις μονάδες και στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτούς, με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και εκδίδουν τα σχετικά Χρηματικά Εντάλματα, (τακτικά - προπληρωμής) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. δ. Κατακυρώνουν προμήθειες της αρμοδιότητάς τους και εγκρίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες τους, μέσα στα όρια της οικονομικής αρμοδιότητας που εκχωρείται σε αυτούς από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. ε. Καθορίζουν ό,τι αφορά στη σύναψη ειδικών συμβάσεων για προμήθειες από το εξωτερικό, μετά από οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου και μέσα στα όρια της οικονομικής αρμοδιότητας, που εκχωρεί σε αυτούς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. στ. Για προμήθεια υλικών που έχουν χαρακτηρισθεί αρμοδίως κρίσιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινής Ορολογίας των ΕΔ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εκδίδουν, χωρίς τήρηση των διαδικασιών του νόμου αυτού, εντολές που απευθύνονται στις υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό, με βάση τις οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου και σε έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, τα οποία εκδίδονται γι αυτόν το σκοπό κατά τις ισχύουσες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις. Περαιτέρω μεριμνούν για την απόδοση λογαριασμού από τους υπολόγους των ανωτέρω (ΧΕΠ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις. ζ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία κοστολόγησης των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και υποβάλλουν αρμοδίως περιοδικές αναφορές για την ανάλωση των αντίστοιχων πιστώσεων, με βάση τις οδηγίες του αρμόδιου γενικού επιτελείου. η. Καταρτίζουν πίνακες από κατάλληλους αξιωματικούς ή και υπαλλήλους, από τους οποίους ορίζονται με κλήρωση, κάθε φορά που απαιτείται, τα μέλη των απαιτούμενων επιτροπών.
Άρθρο 10 "Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων"
1.  
  Οι μονάδες των ΕΔ με τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που υπάγονται σε αυτές: α. Συγκεντρώνουν και υποβάλλουν ιεραρχικά τις ετήσιες ανάγκες τους σε υλικά, εργασίες και υπηρεσίες, για την υποστήριξη της αποστολής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτές. β. Εγκρίνουν, σε βάρος των οικείων πιστώσεων, δαπάνες για προμήθειες μέσα στο χρηματικό όριο που καθορίζεται με ειδική εξουσιοδότηση προς αυτές. γ. Συγκροτούν επιτροπές αγορών, διενέργειας διαγωνισμών, εμπειρογνωμόνων και ελέγχου παραλαβών προμηθειών της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 16. δ. Πραγματοποιούν τις προμήθειες που ανατίθενται σε αυτές με εξουσιοδότηση των Διοικήσεων στις οποίες υπάγεται κάθε μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση. ε. Ενεργούν για την έγκαιρη κατακύρωση των προμηθειών, την έγκριση και τον καταλογισμό των δαπανών που γίνονται για τις προμήθειες που πραγματοποιούνται από αυτές, σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες που τους παρέχονται. στ. Τηρούν στατιστικά στοιχεία για την κοστολόγηση των προμηθειών τους και υποβάλλουν περιοδικές οικονομικές αναφορές διάθεσης των πιστώσεών τους. ζ. Εκτελούν τις προμήθειες, που ανατίθενται σε αυτές και διενεργούν τις σχετικές πληρωμές αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά και προπληρωμής), σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Περαιτέρω, παρέχουν οδηγίες για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μεριμνούν για την απόδοση λογαριασμού από τους υπόλογους των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις.
Άρθρο 11
1.  
  Οι υπηρεσίες ακολούθων ή προμηθειών ή ενοποιημένων γραφείων προμηθειών των ΕΔ, που λειτουργούν στο εξωτερικό, εκτελούν τις εντολές προμηθειών της ΓΔΑΕΕ, των γενικών επιτελείων ή των κατωτέρων από αυτά κλιμακίων διοικήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις υπηρεσίες αυτές
2.  
  Αν οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν διαθέτουν χρηματικές διαχειρίσεις, τα ΧΕΠ, που εκδίδονται για την πληρωμή προμηθειών στο όνομα των προσώπων που υπηρετούν ή εκτελούν υπηρεσία στο εξωτερικό, μπορούν να ανέρχονται σε περισσότερα από ένα στο όνομα του ίδιου προσώπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2362 1995 και του ν.δ. 721 1970.
Άρθρο 12
1.  
  Για την πραγματοποίηση των προμηθειών κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκροτούνται μία ή περισσότερες υπηρεσίες προμηθειών που αποτελούν υπηρεσίες οικονομικής μέριμνας και υπάγονται στο κλιμάκιο διοίκησης του οποίου τις προμήθειες πραγματοποιούν. Οι υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ θα πρέπει να στελεχώνονται από αξιωματικούς απόφοιτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από υπαλλήλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέσεις σχετικές με το κύριο έργο της υπηρεσίας. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής του προσωπικού στις θέσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία συνεχόμενα έτη.
2.  
  Σε κάθε υπηρεσία προμηθειών, εκτός από την πραγματοποίηση των προμηθειών του κλιμακίου διοίκησης στο οποίο υπάγεται, μπορεί να ανατίθεται και η πραγματοποίηση προμηθειών που είναι αρμοδιότητας άλλου ή άλλων φορέων, οποιουδήποτε κλιμακίου διοίκησης, με βάση μεθοδολογία που καθορίζεται κάθε φορά με διαταγές του αντίστοιχου γενικού επιτελείου των κλάδων ΕΔ
3.  
  Οι υπηρεσίες προμηθειών πραγματοποιούν τις προμήθειες σύμφωνα με την εντολή διενέργειας της προμήθειας που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα και περιέχει τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τους βασικούς ειδικούς όρους συμφωνιών του διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού με μερική ή ολική διαφοροποίηση των ειδικών όρων, απαιτείται να προηγηθεί ανάλογη τροποποίηση της εντολής διενέργειας της προμήθειας.
4.  
  Κάθε υπηρεσία προμηθειών, μέσω των τμημάτων της και των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών ή αγορών που συγκροτούνται κάθε φορά στο πλαίσιο αυτής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διενεργεί τις προμήθειες, σύμφωνα με τις εντολές που της παρέχονται αρμοδίως
 2. Καθορίζει με εντολή της προς τις επιτροπές που υπάγονται σε αυτήν, με βάση τη σχετική κατά περίπτωση έγκριση της δαπάνης, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας, τον προσδιορισμό του υπό προμήθεια υλικού και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση των προμηθειών που διενεργούνται από αυτήν
 3. Υποβάλλει στα αρμόδια όργανα του αντίστοιχου γενικού επιτελείου τα σχέδια προκηρύξεων, κατακυρωτικών αποφάσεων και συμβάσεων, για την άσκηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ν.δ. 721 1970 περί προληπτικού ελέγχου.
 4. Εισηγείται έγκαιρα στον φορέα της οικονομικής αρμοδιότητας τη νόμιμη και κανονική κατακύρωση ή μη των προμηθειών με βάση τα αποτελέσματα της διενέργειας διαγωνισμών, τα στοιχεία των προσφορών και τα λοιπά έγγραφα των φακέλων των διαγωνισμών
 5. Συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις, τις οποίες και διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και παραλαβών των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, για τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς και για τη χρηματική τακτοποίηση των δαπανών, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους και για την απόδοσή τους στη συνέχεια
 6. Τηρεί αρχείο κόστους και τιμών των υλικών και υπηρεσιών και ενημερώνει τη Διοίκηση για την πορεία της υλοποίησης των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά της
Άρθρο 13
1.  
  Τα όργανα πραγματοποίησης των προμηθειών των ΕΔ διακρίνονται σε:
 1. Γνωμοδοτικά
 2. Εκτελεστικά
2.  
  Τα γνωμοδοτικά όργανα είναι:
 1. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ)
 2. Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΠΓΕΠ)
3.  
  Τα όργανα εκτέλεσης, τα οποία πραγματοποιούν τις κάθε είδους προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
 1. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών
 2. Οι επιτροπές διαπραγματεύσεων
 3. Οι επιτροπές αγορών υλικών, εργασιών και υπηρεσιών
 4. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των προμηθειών
 5. Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων
 6. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των προμηθειών
 7. Οι επιτροπές αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ)
4.  
  Με απόφαση του φορέα της οικονομικής αρμοδιότητας ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, της ΓΔΑΕΕ ή κάθε Κλιμακίου Διοίκησης των ΕΔ που πραγματοποιεί προμήθειες, συγκροτούνται οι επιτροπές που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Αυτές διακρίνονται σε κεντρικές και περιφερειακές και απαρτίζονται από τρία τουλάχιστον μέλη, που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία επιτροπή για κάθε συγκεκριμένη προμήθεια ούτε να αντικαθίστανται χωρίς αιτιολογημένη απόφαση του ως άνω φορέα που συγκρότησε την επιτροπή. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις επιτροπές αυτών, που κατά οποιονδήποτε τρόπο έλαβαν μέρος στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και στην προβολή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του υπό προμήθεια είδους.
5.  
  Με την παραπάνω απόφαση ορίζονται:
 1. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών από τους καταλληλότερους κατά περίπτωση αξιωματικούς ή και μόνιμους υπαλλήλους από αυτούς που υπηρετούν σε κάθε κλάδο των ΕΔ και εάν δεν επαρκούν αυτοί από Δόκιμους Εφέδρους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Μόνιμους Υπαξιωματικούς ή Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ή και από ημερομίσθιους υπαλλήλους, μόνον ως μέλη επιτροπών αγορών μονάδων.
 2. Ειδικότερα οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβών συγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του νόμου αυτού.
 3. Η θητεία των παραπάνω μελών, δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα ενός έτους για κάθε μέλος.
 4. Εξαιρούνται τα μέλη των επιτροπών προμήθειας εξοπλιστικών προγραμμάτων των οποίων η θητεία είναι ίση με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου της συγκεκριμένης προμήθειας.
6.  
  Τα όργανα που εισηγούνται την έγκριση και τον τρόπο υλοποίησης της προμήθειας δεν συμμετέχουν στα όργανα εκτέλεσης αυτής
7.  
  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ή αγοράς υλικού, καθώς και του αρμόδιου διαχειριστή του υλικού, στην επιτροπή παραλαβής του ίδιου υλικού και αντίστροφα
8.  
  Στις υπηρεσίες των ΕΔ στο εξωτερικό της Χώρας, η θητεία των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, για την πραγματοποίηση των προμηθειών του αρμόδιου φορέα ή και άλλων φορέων, δύναται να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους, για κάθε μέλος
9.  
  Σε κάθε φορέα υλοποίησης μπορεί να συγκροτείται μόνιμη επιτροπή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για την πραγματοποίηση των προμηθειών του αρμόδιου φορέα ή και άλλων φορέων, της οποίας η θητεία των μελών δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους
10.  
  Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία των ως άνω επιτροπών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690 1999 ΦΕΚ 45 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.
10.  
  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά και σε περίπτωση που από την προκήρυξη ή πρόσκληση προβλέπεται υποβολή πρότασης χρηματοδότησης αποπληρωμής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων Υπουργείων με κ.υ.α.
Άρθρο 14
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και στα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των ΕΔ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Αρχηγών των κλάδων αντίστοιχα, συγκροτείται πενταμελής Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα τουλάχιστον μέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη φύση των προμηθειών, οι οποίοι και δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Στην ΚΓΕΠ ΓΔΑΕΕ για προμήθεια αμυντικού υλικού συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου ή των γενικών επιτελείων επί διακλαδικής προμήθειας, ανάλογα με το είδος του προς προμήθεια υλικού. Στην ΚΓΕΠ των γενικών επιτελείων δύναται να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ.
2.  
  Η ΚΓΕΠ της ΓΔΑΕΕ υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, ο οποίος προεδρεύει αυτής. Η ΚΓΕΠ των κλάδων υπάγεται στον αρμόδιο Υπαρχηγό ή Διευθυντή Κλάδου του αρμόδιου γενικού επιτελείου, ο οποίος και προεδρεύει αυτής, τα δε μέλη αυτής δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα όργανα εκτέλεσης προμηθειών.
3.  
  Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος τμήματος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατώτερος αξιωματικός. Ο εισηγητής και ο γραμματέας δεν αποτελούν μέλη της επιτροπής.
4.  
  Η ΚΓΕΠ συνεδριάζει όπως ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ και από κάθε Γενικό Επιτελείο. Για την απαρτία, οι παρόντες πρέπει να είναι περισσότεροι από τους απόντες, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν, καθώς και η γνώμη αυτών, αναγράφονται στο Πρακτικό.
5.  
  Η ΚΓΕΠ γνωμοδοτεί αιτιολογημένα και εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις προμηθειών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔΑΕΕ και των γενικών επιτελείων:
 1. Για την προτίμηση ακριβότερης προσφοράς λόγω ποιοτικής υπεροχής ή συμφερότερων όρων του υπό προμήθεια είδους
 2. Για την τροποποίηση των όρων σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του νόμου αυτού
 3. Για τη λύση σύμβασης για σπουδαίο λόγο ή για το ότι ο προμηθευτής κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση
 4. Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τα συμβατικά του δικαιώματα
 5. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Φυσικών ή Νομικών προσώπων του εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών, που αφορούν προμήθεια υλικών, εφοδίων ή παροχής κάθε φύσης υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης
 6. Για το μόνιμο ή πρόσκαιρο αποκλεισμό προμηθευτή ή εργολάβου από τη συμμετοχή του σε προμήθειες των ΕΔ, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 61 του νόμου αυτού
 7. Για τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα κατά των αποφάσεων των επιτροπών διαγωνισμού που εκδίδονται, ύστερα από άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 31 του νόμου αυτού
 8. Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο, κατά την κρίση του φορέα που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία πρέπει να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση
6.  
  Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ , δ και στ της παραγράφου 5, η ΚΓΕΠ, μετά από αίτηση του προμηθευτή, καλεί αυτόν να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και λαμβάνει υπόψη της τις εγγράφως διατυπωμένες απόψεις του, τις οποίες δύναται να του επιτρέψει να αναπτύξει και προφορικά
7.  
  Η ΚΓΕΠ, μετά από αίτημά της, υποβοηθείται στο έργο της από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 17 του νόμου αυτού, το πόρισμα της οποίας τίθεται υπόψη της επιτροπής
Άρθρο 15
1.  
  Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών συγκροτούνται σε επίπεδα κλιμακίων διοίκησης ΕΔ, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου διοικητή, και απαρτίζονται από τον πρόεδρο και τρεις έως πέντε αξιωματικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί. Στις ΠΓΕΠ δύναται να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ.
2.  
  Χρέη εισηγητή εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του αρμόδιου για τις προμήθειες τμήματος της διοίκησης το οποίο και μεριμνά για τη συγκέντρωση και την υποβολή των σχετικών θεμάτων στις συνεδριάσεις της επιτροπής
3.  
  Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε κατώτερο αξιωματικό. Ο εισηγητής και ο γραμματέας δεν είναι μέλη της επιτροπής.
4.  
  Οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιμακίου διοίκησης των γενικών επιτελείων ΕΔ και συνεδριάζουν, όπως ορίζεται από κάθε Διοίκηση. Τα μέλη των ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα όργανα εκτέλεσης των προμηθειών που κρίνονται.
5.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του νόμου αυτού
Άρθρο 16
1.  
  Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις και αγορές, υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες για τις προμήθειες υπηρεσίες και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Επιτροπές διαγωνισμών:
 2. (1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με βάση τους όρους συμφωνιών και τις διαδικασίες του νόμου αυτού.
 3. (2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που κατατίθενται και των όρων των προσφορών συνεκτιμώντας τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 27 του νόμου αυτού.
 4. (3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό των υποψήφιων προμηθευτών εάν:
 5. α) η τεχνική προσφορά τους δεν έχει, μετά από γνώμη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων όπου αυτή έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τους τεχνικούς όρους, και β) διαπιστωθεί η μη παραδεκτή, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης, συμμετοχή αυτών στο διαγωνισμό.
 6. (4) Αξιολογούν οικονομικοτεχνικά τις προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη τους το πρακτικό της επιτροπής εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται.
 7. Η αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.
 8. (5) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν.
 9. (6) Κάθε φορά που ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α , β , γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, διαιρούν την τιμή προσφοράς των προμηθευτών δια του επί τοις εκατό συντελεστή βαθμολογίας των επιτροπών εμπειρογνωμόνων για τον προσδιορισμό της συμφερότερης προσφοράς, και εισηγούνται, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού, για την κατακύρωση ή μη της προσφοράς.
 10. Εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων κρίνει μη παραδεκτή τεχνικώς την προσφορά υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή διαγωνισμού έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη (παρ. 4), αναπέμπεται η περίπτωση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η οποία υποχρεούται να δεχθεί την προσφορά και να προχωρήσει στη βαθμολογία.
 11. (7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές διαγωνισμών σε συνάρτηση με το πρακτικό εμπειρογνωμόνων και με τα υπόλοιπα στοιχεία των προσφορών, όπως η Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ), οι δανειοδοτήσεις, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα και οι άλλοι παράγοντες του άρθρου 56 του νόμου αυτού, καθώς επίσης και με τη χρήση, όταν από τους όρους των συμφωνιών προβλέπεται, του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο 56 τύπου υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς.
 12. Επιτροπές διαπραγματεύσεων:
 13. (1) Συγκροτούνται για προμήθειες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου αυτού.
 14. (2) Διενεργούν την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της προσφοράς με βάση τους όρους συμφωνιών, τα πρακτικά αξιολόγησης των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και αντισταθμιστικών ωφελημάτων και εισηγούνται την κατακύρωση της προμήθειας.
 15. (3) Καταρτίζουν μετά από διαπραγματεύσεις τις σχετικές συμβάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών, εφαρμόζοντας αναλογικά και όσα καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου αυτού.
 16. (4) Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από ανώτατους ή και ανώτερους αξιωματικούς ή και μόνιμους υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
2.  
  Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των Προμηθειών υπάγονται στον διοικητή της αρμόδιας για κάθε περίπτωση διοίκησης, μονάδας ή υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ ή της ΓΔΑΕΕ και έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 18 του νόμου αυτού
3.  
  Για τον έλεγχο και την παραλαβή προμηθειών όλου ανεξαιρέτως του υλικού ή ορισμένων κατηγοριών από αυτό, που προορίζονται για τις μονάδες εφοδιασμού, είναι δυνατή η σύσταση επιτροπών ελέγχου και παραλαβών σε μόνιμη βάση, όπως προβλέπεται από την οργάνωση κάθε κλάδου των ΕΔ. Η θητεία των μελών δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους για κάθε μέλος. Εξαιρετικά η θητεία των μελών των επιτροπών ελέγχου και παραλαβής οπλικών συστημάτων διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
4.  
  Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές Ελέγχου και παραλαβής συγκροτούνται κάθε φορά που απαιτείται και ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, αντιστοίχως του νόμου αυτού
Άρθρο 17
1.  
  Στη ΓΔΑΕΕ και σε κάθε Γενικό Επιτελείο των κλάδων των ΕΔ ή σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης που πραγματοποιούν προμήθειες, σύμφωνα με τη μεταβιβαζόμενη κάθε φορά οικονομική αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, συγκροτούνται κατά περίπτωση, επιτροπές εμπειρογνωμόνων από αξιωματικούς ή υπαλλήλους
2.  
  Ειδικά για προμήθειες αμυντικού υλικού οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων δύναται να συγκροτούνται και από εκπροσώπους του αντίστοιχου γενικού επιτελείου για το οποίο πραγματοποιείται η προμήθεια. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους ειδικούς όρους του αντίστοιχου διαγωνισμού.
3.  
  Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται:
 1. Υποχρεωτικά εάν ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση:
 2. (1) τεχνική προδιαγραφή ή τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας ή (2) τεχνική περιγραφή και δείγμα της υπηρεσίας ή (3) τεχνική προδιαγραφή και δείγμα του προμηθευτή
 3. Προαιρετικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
4.  
  Οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Προβαίνουν σε πλήρη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού ή τη διενέργεια της προμήθειας με άλλο τρόπο
 2. Βαθμολογούν, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής συγκρότησής τους, τα υλικά με αριθμητικό συντελεστή, επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού
 3. Αξιολογούν ή βαθμολογούν, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις προσφορές των προμηθευτών σε συνάρτηση με τα τεχνικά και υπόλοιπα στοιχεία κάθε προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού
 4. Ελέγχουν και αξιολογούν τις κατασκευαστικές δυνατότητες των διαγωνιζομένων
 5. Συντάσσουν αιτιολογημένο πρακτικό στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας
Άρθρο 18
1.  
  Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών, εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται για αυτές στο άρθρο 16 του νόμου αυτού, έχουν επιπλέον και τις εξής:
 1. Παρακολουθούν λεπτομερώς και ελέγχουν την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων ή παραγγελιών προμηθειών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και των υποχρεώσεων της υπηρεσίας και των προμηθευτών ή εργολάβων, που απορρέουν από αυτές
 2. Παρακολουθούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή την πρόοδο κατασκευής ή παραγωγής του υπό προμήθεια είδους με επισκέψεις όπου απαιτείται
 3. Προβαίνουν σε λειτουργικό έλεγχο του τελικού προϊόντος για τη διαπίστωση των προβλεπόμενων από τη σύμβαση επιδόσεων
 4. Εισηγούνται στη Διοίκηση τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης όρου των συμφωνιών
 5. Προβαίνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, σε ελέγχους, (μακροσκοπικούς, λειτουργικούς, επιχειρησιακούς κ.λπ.) του υπό προμήθεια υλικού, σε δειγματοληψία, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του.
 6. Αποστέλλουν για έλεγχο, στα αρμόδια στρατιωτικά εργοστάσια ή χημεία ή εργαστήρια ή σε ανάλογους κρατικούς φορείς και σε περίπτωση αδυναμίας των φορέων του Δημοσίου, σε εξειδικευμένους και επίσημα αναγνωρισμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, τα προβλεπόμενα δείγματα για τον ποιοτικό έλεγχο.
 7. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης, τα οποία αποστέλλουν στους παραλήπτες που καθορίζονται στο άρθρο 64 του νόμου αυτού.
 8. Εισηγούνται την παραπομπή των διαφωνιών που αναφύονται μεταξύ προμηθευτών και υπηρεσίας στη δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής προμηθειών, για θέματα τήρησης ή μη των όρων συμφωνιών ή συμβάσεων
 9. Σε ειδικές περιπτώσεις ενισχύονται με έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική
 10. Στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγχώριας κατασκευής, όταν ο έλεγχος για την εξασφάλιση ποιότητας, κόστους ποιότητας και ΕΠΑ των υλικών αυτών έχει διενεργηθεί από τη ΓΔΑΕΕ παραλαμβάνουν τα υλικά μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο και λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά πιστοποιητικά της ΓΔΑΕΕ, που εκδίδονται για το σκοπό αυτόν, εκδίδουν δε το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή απόρριψης, επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 38 και 39 του νόμου αυτού.
 11. Στις περιπτώσεις προμηθειών εξωτερικού, των οποίων ο ποιοτικός έλεγχος έχει ανατεθεί αρμοδίως σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ή κρατικό φορέα, οι επιτροπές αυτές ενεργούν αναλόγως.
2.  
  Για την εποπτεία και επίβλεψη του έργου των επιτροπών ελέγχου και παραλαβών προμηθειών μπορεί να συγκροτείται υπηρεσία ελέγχου των αναφερόμενων επιτροπών σε επίπεδο ΓΔΑΕΕ και γενικού επιτελείου κάθε κλάδου των ΕΔ ή σε άλλα κλιμάκια διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την Υπηρεσία Ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 19
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών των ΕΔ σε υλικά και εφόδια συντάσσεται από κάθε Γενικό Επιτελείο των ΕΔ, το ΓΕΕΘΑ και τη ΓΔΑΕΕ, ετήσιο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο, μετά την έγκρισή τους, και την ένταξή τους, στον ειδικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτελούν τη βάση πραγματοποίησης των προμηθειών των ΕΔ
2.  
  Στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, στο πλαίσιο του σχετικού μεσοπρόθεσμου προγράμματος, περιλαμβάνονται:
 1. Απαιτήσεις που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις του ισχύοντος προγράμματος λειτουργίας, για την υποστήριξη της οροφής προσωπικού και της δομής δυνάμεων που έχει εγκριθεί για το έτος που σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός
 2. Απαιτήσεις που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις του αντίστοιχου έτους του 5ετούς προγράμματος για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ΕΔ
 3. Απαιτήσεις για τη συγκρότηση αποθεμάτων πολεμικών και επιστράτευσης από τον καιρό της ειρήνης
3.  
  Οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μετά από οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), συγκεντρώνουν έγκαιρα τις απαιτήσεις για κάθε είδους προμήθειες για το πρόγραμμα του επόμενου οικονομικού έτους και τις διατυπώνουν στη μορφή με την οποία καταρτίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός
4.  
  Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και διαμορφώνονται τελικά σε αναλυτικούς πίνακες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
 1. Πλήρη στοιχεία αναγνώρισης του υλικού
 2. Μονάδα μέτρησης
 3. Ποσότητα που προβλέπεται από κλίμακες ή συνθέσεις υλικών, η οποία αναμένεται από άλλα προγράμματα προμηθειών και είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια του έτους που αναφέρεται
 4. Προτεραιότητα και επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της προμήθειας
 5. Τιμή μονάδας από αρχείο συγκεκριμένου έτους
 6. Εκτιμώμενο κόστος για κάθε είδος
 7. Τρόπο προσδιορισμού των υλικών όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου αυτού
 8. Άλλα στοιχεία απαραίτητα κατά περίπτωση
5.  
  Οι απαιτήσεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, εκτιμώνται συγκεντρωτικά ανάλογα με την αξία και την κατηγορία με βάση τα στοιχεία πρόβλεψής τους
6.  
  Για εργασίες, εργολαβίες και παροχή υπηρεσιών, απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση των αναγκών κατά περίπτωση
7.  
  Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των ΕΔ, που δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προγράμματος, συντάσσεται έκτακτο πρόγραμμα προμηθειών, στην κατάρτιση του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά αυτά που καθορίζονται με το άρθρο αυτό
8.  
  Για την κάλυψη αναγκών που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο σε κάθε κατηγορία προμηθειών, συντάσσονται μακροχρόνια προγράμματα, για την κατάρτιση και έγκριση των οποίων εφαρμόζονται αναλογικά αυτά που καθορίζονται στο άρθρο αυτό και στο επόμενο επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού
9.  
  Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα προμηθειών συντάσσονται από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και περιλαμβάνουν το αμυντικό υλικό. Οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
10.  
  Έκτακτες ανάγκες σε υλικά εξοπλιστικών προγραμμάτων, που είναι αδύνατον να προβλεφθούν στα τακτικά μεσοπρόθεσμα προγράμματα, ικανοποιούνται με τη σύνταξη έκτακτου προγράμματος προμηθειών, και με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού
Άρθρο 20
1.  
  Το ετήσιο τακτικό ή έκτακτο πρόγραμμα προμηθειών, μετά την έγκρισή του από τον αρμόδιο φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 19, διαβιβάζεται στη ΓΔΟΣΥ με εισηγητική έκθεση για την ένταξή του στον ειδικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα, καθώς και τα έκτακτα εγκρίνονται από το ΚΥΣΕΑ.
2.  
  Τα τακτικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα προμηθειών και οι έκτακτες ανάγκες σε υλικά εξοπλιστικών προγραμμάτων που δεν προβλέφθηκαν στα εν λόγω προγράμματα, από τα οποία απορρέουν υποχρεώσεις που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2362 1995 (ΦΕΚ 247 Α ) από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 19 του νόμου αυτού, για τις προμήθειες της αρμοδιότητάς τους. Το πρόγραμμα που αφορά προμήθειες του λοιπού υλικού και εφοδίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού διαβιβάζεται στον κεντρικό φορέα εκτέλεσης προμηθειών για ένταξή του στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 21
1.  
  Οι προμήθειες της ΓΔΑΕΕ, του ΓΕΕΘΑ και των κλάδων των ΕΔ, πραγματοποιούνται από τη ΓΔΑΕΕ τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία και από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία κλιμάκια διοίκησης των ΕΔ, που έχουν οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο νόμο αυτόν
2.  
  Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προμήθειας, απαιτείται η έγκριση του φορέα που έχει δικαιοδοσία, κατόπιν εισήγησης του οργάνου που έχει οικονομική αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 721 1970 (ΦΕΚ 251 Α 16.23 11 1970). Η έγκριση παρέχεται προς τα όργανα εκτέλεσης των προμηθειών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών οικονομικής μέριμνας κάθε κλάδου των ΕΔ ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ειδικότερα:.
 1. Έγκριση για πραγματοποίηση προμήθειας, μέσα στα όρια των πιστώσεων που μεταβιβάζονται, για την ικανοποίηση τακτικών και συνηθισμένων αναγκών λειτουργικότητας καθεμία από τις μονάδες των ΕΔ και
 2. Έγκριση ορισμένης προμήθειας για την ικανοποίηση αναγκών μίας ή περισσότερων μονάδων ενός κλάδου ή και των τριών κλάδων των ΕΔ, μέσα στα όρια της χρονικής διάρκειας του κάθε Προγράμματος Προμήθειας
3.  
  Για τις προμήθειες των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων εξοπλισμών απαιτείται η αρχική έγκριση (έγκριση αναγκαιότητας - σκοπιμότητας) πραγματοποίησης αυτών, που παρέχεται ως ανωτέρω, με μέριμνα των γενικών επιτελείων και του ΓΕΕΘΑ στη ΓΔΑΕΕ
4.  
  Με φροντίδα του αρμόδιου οργάνου οικονομικής μέριμνας κάθε κλάδου των ΕΔ εκδίδεται η εντολή διενέργειας της προμήθειας
Άρθρο 22
1.  
  Η διενέργεια κάθε διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές ανακοινώνεται με προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 23. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:.
 1. Ημερομηνία και τόπο διενέργειας του διαγωνισμού
 2. Σαφή περιγραφή και ποσότητα του είδους που είναι αντικείμενο της προμήθειας
 3. Τύπο υπολογισμού των στοιχείων που συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 56 του νόμου αυτού
 4. Υπηρεσία ή αρχή που εκτελεί το διαγωνισμό
 5. Υπηρεσία ή το γραφείο, στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για να λαμβάνουν πληροφορίες ή όρους συμφωνιών για το διαγωνισμό εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
 6. Είδος του διαγωνισμού
 7. Κριτήρια κατακύρωσης της προμήθειας (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά)
 8. Ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο
2.  
  Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται αυτούσιο ή κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό στην περίληψη της προκήρυξης
3.  
  Η προκήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερους από έναν διαγωνισμούς που διενεργούνται στα Γραφεία της ίδιας υπηρεσίας
Άρθρο 23
1.  
  Η περίληψη της προκήρυξης στον ανοικτό διαγωνισμό δημοσιεύεται:
 1. Από μία φορά σε τρεις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
 2. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
 3. Με ανάρτηση έξω από τα Γραφεία της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
 4. Με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 5. Με αποστολή στα εμπορικά ή βιομηχανικά επιμελητήρια, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), συλλόγους εσωτερικού ή εξωτερικού, που υπάρχουν σε κάθε τόπο
 6. Με αποστολή σε Ξένες Πρεσβείες που λειτουργούν στη χώρα
 7. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, κατά την κρίση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου
2.  
  Ενδεχόμενη αναβολή διαγωνισμού, με τη νέα προθεσμία διεξαγωγής του, δημοσιεύεται όπως η αρχική προκήρυξη. Οι προθεσμίες καθορίζονται στο άρθρο 24 του νόμου αυτού.
3.  
  Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο
Άρθρο 24
1.  
  Στον ανοικτό διαγωνισμό:
 1. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23
 2. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης
 3. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών
2.  
  Στους διαγωνισμούς με περιορισμένη συμμετοχή εφαρμόζονται αναλόγως οι προθεσμίες των ανοικτών διαγωνισμών
3.  
  Με απόφαση του φορέα της οικονομικής αρμοδιότητας, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, η νέα ημερομηνία ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την τελευταία διατύπωση που ακολουθήθηκε. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, ακολουθείται εκ νέου ο τύπος και η προθεσμία της παρ. 1α του άρθρου αυτού.
4.  
  Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΑΚ
Άρθρο 25
1.  
  Οι υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και οι όροι διενέργειάς τους, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού
2.  
  Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει Γενικούς Όρους, οι οποίοι ισχύουν αμετάβλητοι για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς των ΕΔ και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι συντάσσονται σε κάθε περίπτωση προμήθειας και συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου φορέα κάθε κλάδου των ΕΔ που εντέλλεται το διαγωνισμό
3.  
  Το κείμενο της προκήρυξης διατίθεται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο προμηθευτή με καταβολή τιμήματος που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της ΓΔΟΣΥ και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου των ΕΔ επ ωφελεία του οποίου διενεργείται η προμήθεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 26
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν:
 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 2. Κοινοπραξίες προμηθευτών
2.  
  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης
 1. Οι Έλληνες πολίτες:
 2. (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 3. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις του άρθρου 59 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα.
 4. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 5. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, και από τις αρμόδιες αρχές της χώρας αυτής.
 7. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 8. (6) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού απαιτείται η υποβολή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση περί εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στο Μητρώο Εγχώριων Κατασκευαστών Κυρίου και Λοιπού Υλικού Εξοπλιστικών Προγραμμάτων που τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).
 9. Οι αλλοδαποί:
 10. (1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 11. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν σε αδικήματα αντίστοιχα των εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας και εγκλημάτων κατά της ζωής της ποινικής νομοθεσίας της χώρας τους.
 12. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του άρθρου αυτού.
 13. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
 14. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
 15. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α ή β , καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου τους
 16. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
 17. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Κοινοπραξία
 18. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων:
 19. (1) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ότι είναι αναγνωρισμένοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις.
 20. (2) Δικαιολογητικά του Οίκου από τα οποία να είναι εμφανές ότι αυτοί είναι οι αντιπρόσωποί του κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού.
 21. (3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας του Οίκου, θεωρημένη από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, για την ύπαρξη και τη λειτουργία του Οίκου.
 22. Οι αντιπρόσωποι κατασκευαστών προσκομίζουν, επιπλέον, και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προσφερόμενα από αυτούς υλικά, που πρέπει να αναγράφονται με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης στη βεβαίωση, είναι γνήσια και πρόσφατης κατασκευής, ο χρόνος της οποίας θα ορίζεται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης
 23. Οι αντιπρόσωποι αναγνωρισμένων εμπορικών οίκων θα προσκομίζουν, επιπλέον, και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της κατασκευάστριας εταιρίας, προς τον Οίκο τον οποίο εκπροσωπούν ότι επιτρέπει την εμπορία των προϊόντων της
3.  
  Εάν σε κάποια Χώρα δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν τα παραπάνω έγγραφα ή αυτά που μπορούν να εκδοθούν δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του
4.  
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που τοποθετείται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο. Τα δικαιολογητικά αυτά, με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην ίδια υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Περί τούτου γίνεται ρητή μνεία στην προσφορά.
5.  
  Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα δε ξένης προέλευσης να είναι επισήμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπη.
6.  
  Η παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση μαζί με την προσφορά συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης
Άρθρο 27
1.  
  Οι έγγραφες προσφορές όσων συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμηθειών πρέπει, επί ποινή απορρίψεως:
 1. Να είναι σφραγισμένες
 2. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις, που να μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία τους όρους, τις τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών, εκτός εάν έχουν επικυρωθεί κανονικά από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξούσιούς τους που τις υπογράφουν
 3. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και αριθμητικά
 4. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος και της κατοικίας του προμηθευτή, το τηλέφωνο (FΑΧ, e-mail εφόσον υπάρχουν) και τα στοιχεία της ταυτότητάς του
 5. Να είναι σαφείς και πλήρεις
 6. Να περιέχουν δήλωση αυτών που συμμετέχουν ότι έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων συμφωνιών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων
 7. Να αναγράφουν τα ποσοστά αυξομείωσης των υπό προμήθεια ποσοτήτων που αναφέρονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης, τα οποία δεν υπερβαίνουν το 30%
 8. Να περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ), όταν αυτό απαιτείται με τους ειδικούς Όρους συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 47
2.  
  Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως ουσιώδεις όροι νοούνται οι Γενικοί Όροι του διαγωνισμού και από τους Ειδικούς Όρους εκείνοι που ορίζονται στην προκήρυξη.
3.  
  Η τιμή της προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ για κάθε μονάδα του είδους που ζητείται και με παράδοσή του ελεύθερου στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους Ειδικούς Όρους. Για προμήθειες από Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, η τιμή προσφοράς μπορεί να δίνεται είτε σε ευρώ είτε σε νόμισμα της χώρας προέλευσης των υλικών είτε σε δολάρια Η.Π.Α., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια και έγκριση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα και με παράδοση των υλικών ελεύθερων στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή με όρους των εκάστοτε ισχυόντων Διεθνών Εμπορικών Όρων [ΙΝCΟΤΕRΜS (Ιnternatiοnal Cοmmercial Τerms)] που προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους Συμφωνιών. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
4.  
  Οι προσφορές για αμυντικό υλικό που δεν παράγεται στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το ποσοστό της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στην κατασκευή των υλικών, εφόσον αυτό προβλέπεται στους ειδικούς όρους συμφωνιών. Το δηλούμενο ποσοστό της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής, ορίζεται στους ειδικούς όρους συμφωνιών κατόπιν απόφασης από τον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα, και οι αναθέσεις υποκατασκευαστικού έργου που προτείνονται, γίνονται αποδεκτές προς αξιολόγηση μόνο με την προσκόμιση σχετικών συμβάσεων με εγχώριες Βιομηχανίες, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού της ΓΔΑΕΕ. Στις συμβάσεις αυτές θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των μερών, οι ποινικές ρήτρες, το αντικείμενο αυτών, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι τιμές και η ΕΠΑ που δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 35% της αξίας των υλικών που παράγονται στην εγχώρια βιομηχανία - βιοτεχνία.
5.  
  Στους Ειδικούς Όρους και στις συμβάσεις καθορίζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα έξοδα προμήθειας, τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή
6.  
  Όταν από τους όρους συμφωνιών απαιτούνται ανταλλακτικά και εξοπλισμός, μέσα και υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης για τα προσφερόμενα υλικά, τούτα καθορίζονται βάσει της επιθυμητής διαθεσιμότητας των υλικών, των απαιτήσεων συντήρησης και άλλων παραμέτρων χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην αρχική έγκριση προμήθειας
7.  
  Προκειμένου για προμήθειες από μη εγχώριους προμηθευτές, δύναται να καθορίζεται στη σύμβαση η πληρωμή σε καθαρές τιμές, με βάση το προτιμολόγιο ή την προσφορά του αλλοδαπού οικονομικού φορέα, οπότε οι κρατήσεις ή εισφορές, που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις στη συμβατική αξία του υλικού υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα στο εσωτερικό, προσαυξάνουν τη σχετική δαπάνη, σύμφωνα με τα ποσοστά που αναλογούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των κλάδων των ΕΔ και καταβάλλονται σε ευρώ
8.  
  Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους προκήρυξης του διαγωνισμού. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή, με την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.  
  Προσφορές για αμυντικό υλικό εγχώριας κατασκευής περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το ποσοστό της ΕΠΑ που είναι τουλάχιστον ίση με το 35% της αξίας του
10.  
  Ειδικά για τις προσφορές των Ενώσεων Προμηθευτών ή των Κοινοπραξιών ορίζονται τα εξής:
 1. Υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
 2. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο.
 4. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 5. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή
 6. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους
 7. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους.
 8. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου φορέα που εγκρίνει την προμήθεια ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ.
11.  
  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
12.  
  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις:
 1. Τη λέξη «Προσφορά»
 2. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
 3. Τον αριθμό της προκήρυξης
 4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 5. Τα στοιχεία του αποστολέα
13.  
  Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
 1. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Διαγωνισμού».
 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
 4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής τοποθετείται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, ενώ στο φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς τοποθετείται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του ν. 1599 1986 ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο οικονομικής προσφοράς.
 5. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Διαγωνισμού».
 6. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
 7. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
 8. Η εγγύηση συμμετοχής τοποθετείται στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, ενώ στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς τοποθετείται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του ν. 1599 1986 ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη Εγγυητική Συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο οικονομικής προσφοράς.
14.  
  Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
15.  
  Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
16.  
  Για προμήθειες αμυντικού υλικού από το εξωτερικό ή υλικού που η αξία του εισαγόμενου μέρους του υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από τις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κάθε φορά, κατατίθεται στη ΓΔΑΕΕ ταυτόχρονα και προσφορά ΑΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαχείριση των ΑΩ, τους όρους συμφωνιών, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων ΑΩ, τους όρους εκτέλεσης αυτών, τις κυρώσεις από τη μη εκτέλεσή τους και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης ΑΩ γίνεται ταυτόχρονα με την κατάρτιση της κύριας σύμβασης αμυντικού υλικού.
17.  
  Σχετικά με την κατασκευή, παραγωγή και προέλευση των υλικών ορίζονται τα εξής:
 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
 3. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για καθεμία από αυτές τις φάσεις όπου τούτο απαιτείται από τους όρους της προκήρυξης.
 4. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
 6. Αν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες των ΕΔ, μετά από γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
 7. Παράλληλα για το συγκεκριμένο Έλληνα προμηθευτή ενημερώνεται αρμοδίως το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού που τηρείται από τη ΓΔΑΕΕ.
 8. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των ΕΔ που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 9. Όταν οι συμμετέχοντες δεν κατασκευάσουν τα υλικά μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την οποία δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση
 10. Μετά την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
 11. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα μετά από γνώμη της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ.
 12. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση και επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών
 13. Για κάθε νέα σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή υλικού πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Αssessment) του Προγράμματος, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς
Άρθρο 28
1.  
  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση. Είναι δυνατή η κατάθεση ξενόγλωσσης προσφοράς που υποβάλλεται απευθείας από αλλοδαπό οικονομικό φορέα, εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια και τεχνικά φυλλάδια (prοspectus), που συνοδεύουν τις προσφορές δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
2.  
  Οι προσφορές παραλαμβάνονται και αποσφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
3.  
  Εάν από την προκήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται εάν έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό.
4.  
  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εξαιρουμένου του διαδικτύου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο περιέρχεται στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5.  
  Στις περιπτώσεις που οι προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη
6.  
  Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, εκπρόθεσμα.
7.  
  Οι προσφορές των προμηθευτών ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι εξήντα ημέρες από την επομένη της διενέργειάς του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους Ειδικούς Όρους συμφωνιών ή αν παραταθούν μεταγενέστερα εγγράφως από τους προμηθευτές για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω
8.  
  Όταν παρέλθουν οι παραπάνω προθεσμίες, οι προμηθευτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η Εγγύηση Συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από την υπηρεσία σε σχέση με την προσφορά τους
9.  
  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
10.  
  Προσφορά χωρίς κατάθεση δειγμάτων, κάθε φορά που απαιτείται από τους Ειδικούς Όρους συμφωνιών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Άρθρο 29 "Αντιπροσφορές"
1.  
  Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές
Άρθρο 30 "Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (Ε.Π.Α.) Αναπτυξιακά προγράμματα"
1.  
  Στις προμήθειες υλικού από το εξωτερικό συμμετέχει και η εγχώρια Βιομηχανία - Βιοτεχνία. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε φορά ορίζεται με τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας και προσδιορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ, κατόπιν έγκρισης του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, με βάση τις δυνατότητες των Εγχώριων Βιομηχανιών ή Βιοτεχνιών που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, καθώς και τη φύση, τεχνολογία, ποσότητες και μέγεθος της προμήθειας.
2.  
  Η Ε.Β.Σ. υπολογίζεται επί της αξίας των υλικών στην κατασκευή των οποίων συμμετέχει η εγχώρια βιομηχανία. Η Ε.Π.Α. είναι η αξία που προστίθεται από την εγχώρια Βιομηχανία - Βιοτεχνία κατά την κατασκευή - μεταποίηση - συναρμολόγηση υλικών ή την παροχή υπηρεσιών.
3.  
  Για αμυντικό υλικό εγχώριας κατασκευής - παραγωγής οι όροι και προϋποθέσεις υπολογισμού και ελέγχου του Δείκτη Ε.Π.Α., οι κυρώσεις για τη μη επίτευξη αυτού, όπως και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπολογισμού της Ε.Β.Σ., οι κυρώσεις για τη μη επίτευξη αυτής, όπως και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ. Η Ε.Β.Σ. ελέγχεται με βάση τα συμβόλαια που συνάπτει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με ελληνικές βιομηχανίες και υπολογίζεται από το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων της αξίας κάθε υλικού του υποκατασκευαστικού έργου που δίνεται στην εγχώρια βιομηχανία επί το αντίστοιχο ποσοστό Ε.Π.Α. δια του συνολικού ύψους της προσφοράς. Το ποσοστό Ε.Π.Α. πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 35% του συνόλου των υλικών της σύμβασης. Η Ε.Π.Α. ελέγχεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται από την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, στις δε Εταιρείες που αναλαμβάνουν υποκατασκευαστικό έργο πρέπει να παρέχεται η τεχνολογία τεχνογνωσία (knοw hοw), η άδεια για το συγκεκριμένο υποκατασκευαστικό έργο και η άδεια εξαγωγής εφόσον περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, διαφορετικά το συγκεκριμένο υλικό δεν προσμετράται στον υπολογισμό της εγχώριας συμμετοχής. Το ποσοστό συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας με το δηλούμενο δείκτη Ε.Π.Α. περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου στην προσφορά.
4.  
  Οι οριστικές συμβάσεις Ε.Β.Σ. υπογράφονται με εγχώριους υποκατασκευαστές πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα περιλαμβανόμενα στην προσφορά για τα οποία αξιολογήθηκαν και κατακυρώθηκε η προμήθεια.
5.  
  Ο έλεγχος και η μέτρηση της Ε.Π.Α. για τον εν συνεχεία υπολογισμό της Ε.Β.Σ. πραγματοποιείται από τη ΓΔΑΕΕ με ειδικές επιτροπές, η θητεία των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
6.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται μεταξύ Κρατών δεν απαιτείται η ανάθεση έργου στην εγχώρια βιομηχανία όταν η ανάθεση αυτή έχει ως συνέπεια τη μη πραγματοποίηση της προμήθειας
7.  
  Οι ΕΔ δια της ΓΔΑΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα οπλικών συστημάτων με εμπλοκή της εγχώριας βιομηχανίας σε διεθνείς κοινοπραξίες στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών ή μέσω Εθνικών Προγραμμάτων με ανάθεση στην εγχώρια βιομηχανία της μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων που εμπίπτουν στις τεχνολογικές δυνατότητές της, ή μέσω της συνεργασίας της εγχώριας βιομηχανίας με Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα σε νέα ερευνητικά προγράμματα με τη δημιουργία βιομηχανικού πρωτοτύπου ή ανάθεσης μελέτης και προβιομηχανικού πρωτοτύπου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα
8.  
  Η χρηματοδότηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν οι ΕΔ, στα στάδια της έρευνας, της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της δημιουργίας βιομηχανικού πρωτοτύπου, εξασφαλίζεται με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, ενώ η χρηματοδότηση της προμήθειας του τελικού προϊόντος εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ
9.  
  Υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια της ΓΔΑΕΕ είναι δυνατό να συγχρηματοδοτεί μαζί με την εγχώρια βιομηχανία νέα προγράμματα ανάπτυξης στρατιωτικών υλικών, με παράλληλη δέσμευση για προμήθεια ελάχιστης ποσότητας, στην περίπτωση επιτυχίας του υπό ανάπτυξη προϊόντος
10.  
  Η συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε αναπτυξιακά προγράμματα εξοπλισμών και στη χρηματοδότηση όλων ή ορισμένων από τα στάδια υλοποίησης αυτών, προϋποθέτει πέραν της εξασφάλισης της Ε.Β.Σ. και παράλληλη εξασφάλιση επιστροφής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του ανάλογου μη επαναλαμβανόμενου κόστους (Νοn Recurring Cοst) από την εμπορική εκμετάλλευση εκτός της ελληνικής αγοράς των αναπτυχθέντων προϊόντων (Return οf Ιnνestment) υπολογιζόμενη με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 47 του νόμου αυτού.
11.  
  Η υλοποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων διέρχεται τα ακόλουθα στάδια:
 1. Λεπτομερής καθορισμός των προδιαγραφών του τελικού προϊόντος
 2. Σύνταξη και έγκριση της αναλυτικής προδιαγραφής του προϊόντος
 3. Προκαταρκτική σχεδίαση του προϊόντος
 4. Αναλυτική σχεδίαση του προϊόντος
 5. Εξουσιοδότηση της βιομηχανίας για την κατασκευή του πρωτοτύπου και την προετοιμασία της αναλυτικής διαδικασίας αποδοχής του προϊόντος, που εγκρίνονται από τη ΓΔΑΕΕ
 6. Διενέργεια ελέγχων αποδοχής
12.  
  Όλες οι λοιπές διαδικασίες για την έγκριση της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, για τον τρόπο ανάθεσης του έργου, την κατακύρωση και τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού
13.  
  Το πιστοποιητικό Ε.Π.Α. αποτελεί και δικαιολογητικό παραλαβής για την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής.
Άρθρο 31
1.  
  Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση
2.  
  Η ένσταση ασκείται εγγράφως και, επί ποινή απαραδέκτου, κοινοποιείται, με επιμέλεια του ενισταμένου, σε όποιον βλάπτεται από την τυχόν παραδοχή της. Η ένσταση υποβάλλεται:.
 1. Κατά της προκήρυξης στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
 3. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ή μέσα στην ίδια προθεσμία από τη γνωστοποίηση από την επιτροπή διαγωνισμού της απόφασης αποκλεισμού σε εκείνον που αποκλείεται λόγω ελλείψεων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 4. Η ένσταση κατατίθεται στην επιτροπή διαγωνισμού, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 5. Κατά του αποκλεισμού των συμμετεχόντων από τη συνέχιση του διαγωνισμού για οποιαδήποτε αιτία, εκτός της προηγούμενης περίπτωσης 2β, καθώς και κατά του παραδεκτού και νομίμου της οικονομικής προσφοράς, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
 6. Για τις ενστάσεις αυτές κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα η επιτροπή διαγωνισμού μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους στην επιτροπή αυτή, χωρίς αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που διεξάγεται.
 7. Κατά της απόφασης της Επιτροπής που απορρίπτει την ένσταση επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ο οποίος αποφαίνεται επ αυτής μετά από γνώμη της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ κατά περίπτωση.
 8. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο των δέκα ημερών μέσα στις οποίες όφειλε να απαντήσει η επιτροπή του διαγωνισμού.
 9. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του δεκαημέρου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.
 10. Η προσφυγή απευθύνεται στον έχοντα την οικονομική αρμοδιότητα και κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα που διενεργεί την προμήθεια και, αφού πρωτοκολληθεί, εισάγεται στην ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά τα ως άνω οριζόμενα.
 11. Ο πρόεδρος, το συντομότερο δυνατόν, καλεί τα μέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση.
 12. Η απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την ως άνω κατάθεση αυτής στον αρμόδιο φορέα.
 13. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η παραδοχή της προσφυγής.
 14. Σε καμιά περίπτωση δεν αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν δεν παρέλθουν οι προαναφερόμενες προθεσμίες εντός των οποίων αποφαίνεται ο έχων την οικονομική αρμοδιότητα.
3.  
  Κάθε διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 394 1996, έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο που διενεργεί το διαγωνισμό έγγραφη ένσταση κατά της προκήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του π.δ. 394 1996 που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377 2005 (ΦΕΚ 202 Α ), παράβολο υπέρ Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια υλικού. Το ύψος του εν λόγω ποσού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ και μεγαλύτερο του πέντε χιλιάδων ευρώ. Το παραπάνω ποσοστό ως και τα όρια του αντίστοιχου ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. Η ένσταση κατά της προκήρυξης στους παραπάνω διαγωνισμούς εξετάζεται από το φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και ύστερα από εισήγηση τούτου αποφαίνεται αιτιολογημένα επ αυτής ο έχων την οικονομική αρμοδιότητα.
4.  
  Οι κοινοποιήσεις κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις γίνονται στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες. Οι ανακοινώσεις ή οι γνωστοποιήσεις γίνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο οποίος πρέπει να ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.
5.  
  Οι ενστάσεις και προσφυγές που αναφέρονται στην παρ. 2 περιπτώσεις β και γ εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα κατά το νόμο και την ουσία. Η ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, προκειμένου να ασκήσει τις ως άνω αρμοδιότητες, μπορεί να ζητεί πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία από επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
Άρθρο 32
1.  
  Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της προμήθειας, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προμηθευτή, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας
2.  
  Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 1. Το είδος
 2. Την ποσότητα
 3. Το τίμημα
 4. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
 5. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης και τις αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων
 6. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας και της σύμβασης ΑΩ
3.  
  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (κύριας σύμβασης και σύμβασης ΑΩ) ή όπως άλλως καθορίζεται με την κατακυρωτική απόφαση, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης
4.  
  Η κατακύρωση τελειούται με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (κύριας σύμβασης προμήθειας και σύμβασης ΑΩ)
5.  
  Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
6.  
  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του νόμου αυτού
Άρθρο 33
1.  
  Οι εγγυητικές επιστολές είναι:
 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
 3. Εγγύηση προκαταβολής
 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
 5. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 6. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2.  
  Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή)
3.  
  Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως:
 1. Την ημερομηνία έκδοσης
 2. Τον εκδότη
 3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται
 4. Τον αριθμό εγγυητικής επιστολής
 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή στο νόμισμα των συμβατικών πληρωμών
 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή
 7. Τους όρους ότι:
 8. (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δεν μεταβιβάζεται, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως.
 9. (2) Το ποσό της εγγύησης είναι στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και καταβάλλεται ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή της.
 10. (3) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4.  
  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
 1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α., ή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συν Φ.Π.Α., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην προκήρυξη ή την πρόσκληση.
 2. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η προσφορά για μέρος αυτών, αρκεί η εγγυητική επιστολή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη.
 3. Η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
 4. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα:
 5. (1) Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
 6. (2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
 7. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη.
 8. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
 9. (1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
 10. (2) Ο αριθμός της προκήρυξης.
 11. (3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 12. (4) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
 13. Ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
 14. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού και μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερομένους από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια.
 15. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει την εγγύηση της συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα.
5.  
  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
 1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
 2. Η εγγύηση κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα:
 4. (1) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο της προμήθειας.
 5. (2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
 6. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να υπερβαίνει το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά κατά δύο μήνες, εκτός αν ορίζεται από την προκήρυξη μεγαλύτερος χρόνος.
 7. Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού και μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερομένους από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια.
 8. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει την εγγύηση της συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.
6.  
  Εγγύηση προκαταβολής
 1. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 44 του νόμου αυτού, με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
 2. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5γ, καθώς και τον όρο της κάλυψης καταβολής των τόκων επί του ποσού αυτής όταν καθίστανται απαιτητοί δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού
 3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού.
 4. Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής του κατά περίπτωση φορέα που παρέχει την εγγύηση της προκαταβολής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ουσιώδεις όροι, όπως αμεταβίβαστο, ανέκκλητο και παραίτηση από ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.
7.  
  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
8.  
  Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται άμεσα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Εάν το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής της υπόψη επιτροπής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
9.  
  Στις προμήθειες αμυντικού υλικού ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών δύναται να είναι απεριόριστος, εφόσον αυτό ορίζεται από την προκήρυξη
10.  
  Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτείται σε κάθε περίπτωση προμήθειας αμυντικού υλικού ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη διαδικασία, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού
11.  
  Στην περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της αυτοτελώς για το σύνολο της αξίας
12.  
  Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται στην προκήρυξη και δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 3% της καθαρής αξίας των συμβατικών ειδών. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ουσιώδεις όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις μήνες.
13.  
  Στις συμφωνίες προμηθειών που συνάπτονται μεταξύ Κρατών παρέχεται η δυνατότητα να μην απαιτηθεί μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο αυτό εγγυήσεις, εφόσον τούτο εγκριθεί από το φορέα, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έγκριση της σχετικής δαπάνης, μετά από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση αρμόδιας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ
14.  
  Στις συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται με δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, παρέχεται η δυνατότητα να μην απαιτηθεί μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο αυτό εγγυήσεις, εφόσον αυτό εγκριθεί από το φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έγκριση της σχετικής δαπάνης, μετά από γνωμοδότηση της κατά περίπτωση αρμόδιας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ
Άρθρο 34
1.  
  Εάν η προμήθεια πραγματοποιείται με τους όρους παράδοσης «FΟΒ» των Διεθνών Εμπορικών Όρων (ΙΝCΟΤΕRΜS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις παράδοσης η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:.
 1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς τη συγκατάθεση του αγοραστή
 2. Εάν το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, η μεταφορά υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς (CLΑSSΙFΙCΑΤΙΟΝ CLΑUSΕS).
 3. Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν άλλως κρίνει ο αγοραστής.
2.  
  Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
 1. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει
 2. Εάν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του
 3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η περιεχόμενη ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό) ανά κιβώτιο
 4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού
3.  
  Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ως άνω τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημερίας και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους διαμετακόμισης (transit) των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους
4.  
  Σε περιπτώσεις προμήθειας κρίσιμων υλικών είναι δυνατόν να επιτραπεί η αεροπορική μεταφορά τους, με την ανάλογη τήρηση των καθοριζομένων στο άρθρο
Άρθρο 35
1.  
  Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση σε σταθμό προορισμού:
 1. Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
 2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τη μεταφορά των συμβατικών ειδών σε ασφαλιστική εταιρία με κάλυψη όλων των κινδύνων με βάση την αρχή της καθολικότητας των κινδύνων
 3. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε σταθμό αναχώρησης ή σε συνοριακό σταθμό της χώρας προέλευσης ή όπου αλλού καθορίζεται στη σύμβαση:
 1. Η ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιείται από τον αγοραστή, με την τήρηση αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1β και γ ανωτέρω
 2. Τυχόν επασφάλιστρα σε περίπτωση παράδοσης CΙF ή σε περίπτωση FΟΒ, εφόσον η επιλογή του πλοίου έγινε από τον προμηθευτή, λόγω ηλικίας του πλοίου ή άλλης αιτίας, επιβαρύνουν τον προμηθευτή και μπορούν να εισπράττονται και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης
3.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από «αποθήκη σε αποθήκη» (WΑRΕΗΟUSΕ ΤΟ WΑRΕΗΟUSΕ), περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες διαμετακόμισης (transit) του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε ημέρες από την άφιξή τους
4.  
  Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών προσαυξημένη κατά 5%
Άρθρο 36
1.  
  Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον προμηθευτή ή τον εκπρόσωπό του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών
2.  
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο με τη φροντίδα της υπηρεσίας των ΕΔ που πραγματοποιεί την παραλαβή, και η οποία ζητά συγχρόνως τη χορήγηση αναστολής δασμών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμβουλίου Ε.Ε. αριθ. 150 2003 (Εφημ. Ε.Κ. L 25 30.1.2003) και τον εκτελωνισμό των ειδών. Μετά τον εκτελωνισμό τα είδη αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών των Ενόπλων Δυνάμεων για έλεγχο και σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3.  
  Σε περίπτωση μη έγκαιρης λήψης των παραπάνω φορτωτικών εγγράφων, ο εκτελωνισμός πραγματοποιείται με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
4.  
  Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν με αναστολή δασμών και φόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΕ με τη θεώρηση καταστάσεων πρώτων υλών, βάσει των οποίων η μεν Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής εκδίδει τις άδειες υπαγωγής στα ανασταλτικά καθεστώτα (Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο ή Ενεργητική Τελειοποίηση), τα δε Τελωνεία Εισαγωγής υπάγουν τις εισαγόμενες πρώτες ύλες στα εν λόγω καθεστώτα με βάση τις παραπάνω άδειες
Άρθρο 37
1.  
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση
2.  
  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου φορέα που κατακύρωσε την προμήθεια μετά από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, να παρατείνεται μέχρι το 1 4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του κατακυρώσαντος την προμήθεια φορέα να παρατείνεται μέχρι το 1 2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3.  
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες
4.  
  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε
5.  
  Στις περιπτώσεις παράτασης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος
6.  
  Αν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του φορέα που κατακύρωσε την προμήθεια, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 38
1.  
  Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή ελέγχου και παραλαβών, με την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή υλικού
2.  
  Η ποιοτική παραλαβή οποιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά:
 1. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών
 2. Με εργαστηριακή εξέταση
 3. Με πρακτική δοκιμή, η δε ποσοτική παραλαβή με καταμέτρηση.
 4. Οι τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στους όρους της σύμβασης.
 5. Για τη διασφάλιση ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο εφαρμόζεται ο ισχύων κάθε φορά Κανονισμός Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών - εργοστασιακών ελέγχων, βαρύνει τον προμηθευτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθορίζονται στους όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής ενημερώνεται με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
4.  
  Προκειμένου για προμήθειες μηχανημάτων γενικά, αυτά παραλαμβάνονται μόνο μετά από δοκιμή τους σε λειτουργία, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση
5.  
  Η συσκευασία των υλικών που παραδίδονται πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται από τη σύμβαση ή διαφορετικά η τυποποιημένη στο εμπόριο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της υπηρεσίας για επιστροφή των ειδών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν γι αυτό
6.  
  Για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των προμηθειών πρωτόκολλο, υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου αυτού, και υπογράφεται από την επιτροπή, τον προμηθευτή και τον διαχειριστή που το παραλαμβάνει
Άρθρο 39
1.  
  Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών από το εξωτερικό καθορίζεται στη σύμβαση με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας
2.  
  Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή σε διεθνές γραφείο ελέγχου πιστοποιημένο από αρμόδιο κρατικό φορέα. Το διεθνές γραφείο ελέγχου εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
 1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό ιδίως για τη μετακίνηση, τη μετατόπιση, τη στοιβασία του προς έλεγχο υλικού
 2. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του
 3. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου
 4. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας
 5. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους
4.  
  Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα ο εκπρόσωπος του διεθνούς γραφείου ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
5.  
  Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, καθώς και των εργαστηριακών - εργοστασιακών ελέγχων, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό και εσωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή
6.  
  Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του
7.  
  Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους αξιωματικούς ή υπαλλήλους, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην υπηρεσία πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
8.  
  Για την παραλαβή αμυντικού υλικού από το εξωτερικό εκτός από τα παραπάνω απαιτείται:
 1. Η εξασφάλιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας από τον αρμόδιο κρατικό φορέα της χώρας προέλευσης
 2. Για χώρες που δεν διαθέτουν Κυβερνητικό Ποιοτικό Έλεγχο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες αντίστοιχων διεθνών οργανισμών ή γραφείων για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
 3. Το είδος του ποιοτικού ελέγχου και ο διεθνής οργανισμός ή γραφείο, που θα τον πραγματοποιήσει, προτείνεται από τον προμηθευτή και ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ.
 4. Οι προμηθευτές, για χώρες που δεν διαθέτουν Κυβερνητικό Ποιοτικό Έλεγχο, στην τεχνική τους προσφορά αναφέρουν τον αρμόδιο φορέα τον οποίο προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΔΑΕΕ και τους σχετικούς Κανονισμούς του ΝΑΤΟ
 5. Για υλικό που κατασκευάζεται σε χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ η αναφορά του κόστους του Κυβερνητικού Ποιοτικού Ελέγχου στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή είναι απαραίτητη
9.  
  Για τα υπόλοιπα υλικά, εξετάζεται κατά περίπτωση και αναφέρεται ανάλογα στους όρους του διαγωνισμού, αν απαιτείται ή όχι η εξασφάλιση του παραπάνω πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας και εφαρμόζονται αναλόγως τα ανωτέρω
10.  
  Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής προμηθειών προβαίνουν στην παραλαβή των υλικών εξωτερικού με βάση τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά από ποσοτικό έλεγχο. Μπορεί να εκτελούν πρόσθετους ελέγχους με έξοδα του προμηθευτή για την τεκμηρίωση της ποιότητας των υλικών (τελική πιστοποίηση ποιότητας).
Άρθρο 40
1.  
  Εάν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με μετάθεση, και μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου αυτού, εκτός από τις προβλεπόμενες συνέπειες επιβάλλεται και πρόστιμο που υπολογίζεται επί της αξίας του υλικού ως εξής:
 1. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο 0,10% έως 0,67% δηλαδή 0,10% για την πρώτη και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες
 2. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 1,56% δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες
 3. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 2,65% δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες
 4. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 4,85% δηλαδή 3,90% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα ημέρες
 5. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα.
 6. Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι ημερολογιακές ημέρες.
2.  
  Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.  
  Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
4.  
  Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας
5.  
  Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από ποσό που δικαιούται να λάβει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Το πρόστιμο και ο τόκος υπερημερίας αποδίδονται στο Μετοχικό Ταμείο του κλάδου που διενεργεί την προμήθεια ή του κλάδου των ΕΔ για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια.
6.  
  Σε περίπτωση κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της τα οποία ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον για την καταβολή του ποσού
7.  
  Για τις συμβάσεις μεταξύ κρατών επιτρέπεται η μη επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 41
1.  
  Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την απόφαση κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ
2.  
  Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του νόμου αυτού
3.  
  Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:
 1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου
 2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
4.  
  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο στη συνεδρίαση προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
 1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του κλάδου για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η προμήθεια ή του κλάδου που ενεργεί την προμήθεια
 2. Προμήθεια του είδους, είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της μεγαλύτερης διαφοράς τιμής της προμήθειας του είδους και κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου που εισπράττεται, είτε από όσα του οφείλει το Δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων.
 3. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού.
 4. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 5. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
 6. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
5.  
  Η μη παράσταση του προμηθευτή κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του θέματος και της επ αυτού γνωμοδότησης
6.  
  Εάν η προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό
7.  
  Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την αξίωση της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για θετική ζημία που προήλθε από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε
Άρθρο 42
1.  
  Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, αλλά μετατίθενται οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης ειδών και υπηρεσιών ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, εφόσον διαπιστωθεί:
 1. υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας,
 2. ανώτερη βία
2.  
  Τα γεγονότα που συνιστούν ανώτερη βία παροχής εκτέλεσης σύμβασης πρέπει να δηλωθούν από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.
Άρθρο 43
1.  
  Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
 1. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του προμηθευτή σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη σύμβασης.
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος.
 3. Η εκχώρηση των απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις του άρθρου 95 του ν. 2362 1995, όπως εκάστοτε ισχύει.
 4. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, προμηθευτή και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και νομικών προσώπων που απορρέουν εκατέρωθεν από την ίδια σύμβαση προμήθειας ή από συνδεδεμένες με αυτή συμβάσεις
Άρθρο 44
1.  
  Η πληρωμή των προμηθευτών γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας και τη σχετική σύμβαση, είτε με έκδοση χρηματικού εντάλματος (τακτικού ή προπληρωμής) είτε από την πάγια προκαταβολή και βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο αυτό και συμπληρώνονται από την κατακυρωτική απόφαση ή σύμβαση
2.  
  Για τις προμήθειες από το εξωτερικό η πληρωμή γίνεται με έμβασμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηριωμένη εισήγηση μπορεί να γίνεται η πληρωμή με άνοιγμα πίστωσης υπέρ του προμηθευτή με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου αυτού.
3.  
  Προθεσμιακός διακανονισμός του τιμήματος των προμηθειών επιτρέπεται και πραγματοποιείται με βάση όσα ορίζονται από τη σχετική σύμβαση. Στις συμβάσεις προμήθειας υλικών δεν επιτρέπονται τμηματικές πληρωμές χωρίς παραλαβή υλικών ανάλογης αξίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση της προμήθειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σχεδίασης - ανάπτυξης - κατασκευής των προς προμήθεια υλικών με κάλυψη τραπεζικής εγγύησης.
4.  
  Στην προκήρυξη καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες
5.  
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών στον προμηθευτή είναι:
 1. Για προμήθειες από το εσωτερικό της χώρας:
 2. (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.