ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3435

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρ­νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που υπογράφη­κε στο Κάιρο στις 30 Μαΐου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: μνημονιοκατανΟησης ΓΙα συνεργασια στον τομεα τουρισμου ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αποκαλούμενες εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών τους, καθώς και να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των τουριστικών Αρχών τους, Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του Τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και στενών δεσμών μεταξύ των λαών, Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση αμφοτέρων Κρατών να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνιες και στενές σχέσεις στον τομέα του Τουρισμού με αμοιβαίως επωφελείς όρους, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία θα προωθήσουν την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ των χωρών τους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες για να διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανώσεών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 3 Προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο γνωστούς στο κοινό του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τους τουριστικούς πόλους έλξης τους και να αυξήσουν την διμερή τουριστική κίνηση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλων υλικών προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Προς τον σκοπό αυτό, θα εξετάσουν την δυνατότητα συμμετοχής σε τουριστικές πανηγύρεις, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οργανώνοντας ταξίδια εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικούς συγγραφείς και για προσωπικό άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία στις χώρες τους, τις επενδύσεις Ελλήνων και Αιγυπτίων επιχειρηματιών καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Προς τον σκοπό αυτό, θα γνωστοποιούν τακτικά το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία καθώς επίσης και τις δυνατότητες για παρόμοιες επενδύσεις που υπάρχουν σε κάθε μία από τις δύο χώρες. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν τους κανονισμούς και νομοθεσίες που διέπουν τα τουριστικά επαγγέλματα, περιλαμβανομένων των αρχών, των αρμοδίων για την κατάταξη των ξενοδοχείων και των τουριστικών χωριών, των επαγγελματικών τουριστικών ενώσεων καθώς και με τα συστήματα ελέγχου ποιότητας στον τομέα του Τουρισμού και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έντυπα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα, θα δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας στον τομέα αυτό , συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εξάσκησης και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων των αντίστοιχων σχολών τουριστικών επαγγελμάτων τους και της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη και επαγγελματίες του τουρισμού. Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των Γραφείων Ταξιδιών τους με σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ τους και την προσέλκυση τουριστών και προώθηση ταξιδιών από τρίτες χώρες. Άρθρο 9 Οι Εθνικές Τουριστικές Αρχές των δύο χωρών θα αναπτύξουν την συνεργασία τους στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών, των οποίων και οι δύο είναι μέλη. Άρθρο 10 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα δύο Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες υποβολής κοινών προγραμμάτων, ιδιαίτερα στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο των υφισταμένων κοινοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων. Κατά την εφαρμογή αυτού του Μνημονίου, η Ελληνική Δημοκρατία θα τηρεί τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 11 Για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων στις αρμόδιες Αρχές των δύο Συμβαλλομένων Μερών, θα συγκαλείται περιοδικά μία Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από ίσο αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα πρωτόκολλα που θα υπογράφονται στο πέρας κάθε συνάντησης της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής θα αναφέρουν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που θα λαμβάνονται και κοινά προγράμματα που θα καταρτίζονται για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του Τουρισμού. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δια της διπλωματικής οδού. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα προεδρεύονται από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της φιλοξενούσας χώρας. Άρθρο 12 Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για την θέση σε ισχύ του Μνημονίου. Άρθρο 13 Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) χρόνια και εφεξής θα ανανεώνεται για μεταγενέστερες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την πρόθεσή του να το τερματίσει, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της τρέχουσας περιόδου. Ο τερματισμός του παρόντος Μνημονίου, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τις μελέτες, προγράμματα και όποιες άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, που μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως, εκτός εάν διαφορετικά αποφασιστεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ, η Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε θέματα Τουρισμού, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 1968 θα τερματιστεί. Έγινε στο Κάιρο, την 30η Μαΐου 2005, σε δύο πρωτότυπα, το κάθε ένα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επι­τροπή του άρθρου 11 του Μνημονίου εγκρίνονται με κοι­νή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη­μονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέ­σεων του άρθρου 12 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία