Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που υπογράφηκε στο Μπακού στις 7 Απριλίου 2005 το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: συμφωνιαγια συνεργασια στον τομεα του τουρισμου ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αναφερόμενες στο εξής ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Κινούμενες από την επιθυμία να βελτιώσουν τις τουριστικές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων Τουριστικών Αρχών των δύο χωρών», Θεωρώντας ότι η συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού είναι προς αμοιβαίο όφελος, Εμπνεόμενες από τις αρχές και τις συστάσεις σχετικά με την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που υπογράφηκε στο Ελσίνκι, την 1η Αυγούστου, 1975, Ενεργώντας σύμφωνα με το πνεύμα των συστάσεων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τα Διεθνή Ταξίδια και τον Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη από 21η Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου, 1963, Εκτιμώντας την σπουδαιότητα της ανάπτυξης τουριστικών σχέσεων μεταξύ των λαών τους, για καλύτερη αμοιβαία γνώση και κατανόηση, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν όσον το δυνατόν περισσότερο, τα ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις αντίστοιχες διεθνείς υποχρεώσεις τους, με σκοπό να αυξήσουν το τουριστικό ρεύμα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, υλικού προβολής και διαφήμισης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Για τον σκοπό αυτό θα εξετάσουν επίσης την δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε τουριστικές εκθέσεις, πανηγύρεις και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στο έδαφος του Κράτους του άλλου συμβαλλόμενου Μέρους και να ανταλλάσσουν δημοσιογράφους τουρισμού καθώς και άλλο προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουν την τουριστική κίνηση και νέες τουριστικές διαδρομές μεταξύ των δύο χωρών και, για τον σκοπό αυτό, θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των πρακτορείων ταξιδιών τους καθώς επίσης και άλλων επιχειρήσεων και οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και χρηματοδότησης του τουρισμού, της συντήρησης και ανάπτυξης της τουριστικής τους υποδομής και της λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης την δημιουργία μικτών επιχειρήσεων και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων στον τουριστικό τομέα σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Προς τον σκοπό αυτό θα γνωστοποιούν τακτικά το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις, που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία καθώς επίσης και τις δυνατότητες για παρόμοιες επενδύσεις που υφίστανται σε κάθε μία από τις δύο χώρες. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν απόψεις σε θέματα συνεργασίας στον τομέα του διεθνούς τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς. Άρθρο 6 Με σκοπό την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί μία Μικτή Επιτροπή. Η Μικτή αυτή Επιτροπή θα αποτελείται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους από κάθε χώρα. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται σε κάθε μία από τις δύο χώρες εναλλάξ, σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 7 Σε εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία, κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει, το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε (5) έτη και θα ανανεώνεται εφεξής αυτόματα για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί με γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου. Έγινε στο Μπακού την 7η Απριλίου 2005 σε δύο αντίτυπα το καθένα στην Ελληνική, Αζερική και Αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Δημήτρης Αβραμόπουλος Αbulfaz Garayeν Μursal Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Υπουργός Νεότητος, Αθλητισμού και Τουρισμού
Άρθρο 2
1.  
    Η συνιστώμενη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 6 της Συμφωνίας αναλαμβάνει την υλοποίηση αυτής υπό τους όρους που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού Ελλάδας - Αζερμπαϊτζάν. (Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007). 2007/Φ.0544_Μ.6064_ΑΣ.668 2007