ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3438

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής"
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.), το οποίο αποτελεί όργανο υποβολής προτάσεων στην Κυβέρνηση και ιδίως στον Υπουργό Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν στο μακροχρόνιο σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.
Άρθρο 2
1.  
  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Σ. ανήκουν, ιδίως:.
 1. Η υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ).
 2. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής, συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.
 3. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την προμήθεια, τη διάθεση, την κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, καθώς και με τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας, η αναζήτηση των στοιχείων αυτών από τους οικείους ενεργειακούς φορείς και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη βέλτιστη, γενικώς, χρήση κάθε μορφής ενέργειας
 4. Η συλλογή, η μελέτη και η αξιοποίηση στοιχείων σχετικών με τα ενεργειακά συστήματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των χωρών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.).
 5. Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και η διατύπωση προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 6. Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη χάραξη μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής, για εφαρμόσιμες πολιτικές και για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων ενέργειας, καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης
 7. Η μελέτη θεμάτων σχετικών με το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας που υποβάλλονται σε αυτό, μετά από σχετικό ερώτημα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ανάπτυξης και η διατύπωση γνώμης επί των θεμάτων αυτών
 8. Η μελέτη πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων
 9. Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα ενέργειας
 10. Η ανάθεση μελετών σε τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης
 11. Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα άλλων κρατών και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας
2.  
  Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνεργάζονται, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους ενεργειακούς ή άλλους φορείς που έχουν την υποχρέωση να παρέχουν, όταν τους ζητείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία.
Άρθρο 3
1.  
  Το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα έξι (6) από αυτά προέρχονται από ένα αντίστοιχα, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και ακολούθως από τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και τα υπόλοιπα, για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5, επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.
2.  
  Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Σ. ορίζεται ένα από τα μέλη του, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα λοιπά μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται, από τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ο Επιστημονικός Γραμματέας του.
3.  
  Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, ο διορισμός των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος. Αν, κατά τη διάρκεια αυτής, κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, θέση μέλους του Σ.Ε.Ε.Σ., στη θέση αυτή διορίζεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, νέο μέλος.
4.  
  Τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή αν συντρέξει λόγος αυτοδίκαιης έκπτωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.δ. 2863/ 1999, ΦΕΚ 19 Α ).
5.  
  Ο Επιστημονικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, τεχνικός ή άλλος σύμβουλος ή μελετητής σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα σε τομείς ενέργειας ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στους ανωτέρω τομείς.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, οι μηνιαίες αποδοχές του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Σ., συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πέντε (5) θέσεις τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων δύο κατηγορίας ΠΕ, δύο κατηγορίας ΔΕ και μία κατηγορίας ΥΕ. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εν προκειμένω εφαρμοζόμενες αναλόγως διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α ), κατόπιν επιλογής τους από επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., που ορίζονται από τον Πρόεδρό του. Οι πίνακες και τα στοιχεία επιλογής υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2.  
  Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία μπορεί να αποσπώνται έως πέντε (5) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α ).
3.  
  Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) του Προέδρου και τρεις (3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., για την υποστήριξη του έργου τους. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).
Άρθρο 5 "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας"
1.  
  Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία λειτουργούν σύμφωνα με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το Σ.Ε.Ε.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας, η μεταξύ τους συνεργασία και η συνεργασία με άλλους φορείς, ο τρόπος έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων του Σ.Ε.Ε.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6 "Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Ε.Σ."
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας καλύπτονται από τους πόρους που προέρχονται από τα έσοδα του «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών», ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α ) και δεν βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η στέγαση του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού.

ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 7
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η Ρ.Α.Ε. έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.
2.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 2773/1999 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής: 15 Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 10 ισχύουν κατ αναλογία και για τον ειδικό σύμβουλο Οι αποδοχές του ειδικού συμβούλου ορίζονται ίσες με τις εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε. 16 Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
3.  
  Για την αγορά ή μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α ) και, επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 36, 66 και 68 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α ).
4.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999, όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση ατομικών πράξεων για θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε., οι πράξεις αυτές εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1.1.2002.
5.  
  Στο άρθρο 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση επί υποθέσεων των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οποιαδήποτε απόφαση ή πράξη, καθώς και να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Άρθρο 8
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να καθορίζονται και να μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α ).
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α ), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
  Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)» θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
2.  
  Η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.» μπορεί να επιχορηγείται, για την εκπλήρωση των σκοπών της, από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954 (ΦΕΚ 186 Α ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α ), και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
3.  
  Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)», που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001, μετονομάζεται σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με διακριτικό τίτλο «Αθηνά», και στην αγγλική γλώσσα «Αthena - Research and Ιnnονatiοn Center in Ιnfοrmatiοn, Cοmmunicatiοn and Κnοwledge Τechnοlοgies».
4.  
  Στον πρώτο στίχο του άρθρου 29 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α ), η φράση «Η υποπαράγραφος Γ» αντικαθίσταται από τη φράση «Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ».
5.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) προστίθεται νέα περίπτωση στ , ως εξής: στ Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην αποκλειστική κυριότητα και νομή του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Άρθρο 10
1.  
  Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α ), μετά τη φράση «χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», προστίθεται η φράση «ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών».
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεμφερή προγράμματα ή χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002, η φράση «μέχρι 30 εργαζομένους» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 49 εργαζομένους».
Άρθρο 11
1.  
  Μετά την περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) προστίθεται περίπτωση δ , οι δε περιπτώσεις δ , ε στ , ζ , η , θ , ι και ια αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ε , στ , ζ , η , θ , ι , ια και ιβ , ως εξής:«
 1. Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ αριθ.
 2. Β3-32/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 386 Β ), τηρεί, προς τούτο, ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του.
 3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 4. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο.».
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2741/1999, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2007, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α ). .
4.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 1 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 σε παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, ως εξής:
  Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ αριθ. Β3-32/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. .
6.  
  Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ.
7.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρετεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. με απόσπαση, μέχρι την 31.12.2005, μπορεί να μεταταγεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από αίτησή του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου, τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2741/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α ), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά του, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσωπικού που τις κατέχει. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α ).
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η θέση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία προβλέπεται στην παράγραφο που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324 Α ).
Άρθρο 13
1.  
  Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από τα καταστήματα κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής όλης της Χώρας, τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, όπως αυτές ορίσθηκαν με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ 45162/3.5.2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 604/5.5.2005), τις Μονάδες του Στρατού, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά τους και τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α ) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορίζονται και να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και - άλλες κατηγορίες τροφίμων, όπως ρύζια, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, άλευρα, σπορέλαια, μαργαρίνες, τυριά και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, προϊόντα αλλαντοποιίας, διατηρημένα προϊόντα τομάτας, κομπόστες, μέλι, μαρμελάδες, άρτος και αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, - ποτά, όπως μη αλκοολούχα ποτά, ροφήματα τεΐου και καφέ και - είδη παντοπωλείου, όπως είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα, είδη καθαρισμού - συντήρησης νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας).
Άρθρο 14
1.  
  Στην πρώτη περίοδο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α ), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α ), μετά τη φράση «καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)», προστίθεται η φράση «και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α )».
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-14 Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/33
2006-06-27 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) του Προέδρου και τρεις (3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., για την υποστήριξη του έργου τους.
Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).
Προσθήκη
A/2006/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/3-32 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3-32 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ45162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Π3_Φ_ΝΟΜ_ΓΠ45162 2005
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/2623 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2623 1998
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. 2002/3066 2002
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2957 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/2863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2863 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.). 2006/13_28-6-2006 2006
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. 2008/3661 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2007/161 2007