Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ), που υπογράφηκε στο Lecce της Ιταλίας στις 4 Νοεμβρίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Ιταλικής Δημοκρατίαςγια την ανάπτυξη του Έργου Διασύνδεσης Ελλάδος - Ιταλίας (ΔΕΙ) ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενα ως «Μέρος» ή «Μέρη») ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ να διευρύνουν την υπάρχουσα συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου μέσω της προώθησης της διασύνδεσης των συστημάτων τους φυσικού αερίου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η Ελληνική Εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. (στο εξής «ΔΕΠΑ» και κοινά με την Εdisοn, ως «Κύριοι του Έργου») και η Ιταλική Εταιρεία «Εdisοn spa» (στο εξής «Εdisοn») αναπτύσσουν ένα έργο για διασύνδεση μέσω αγωγού των συστημάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Ιταλίας (στο εξής έργο ΔΕΙ), ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ θα επιτρέψει την μεταφορά φυσικού αερίου που παράγεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κασπίας στην Ιταλία, δι’αυτού συνεισφέροντας στην βελτίωση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της διαφοροποίησης της προμήθειας φυσικού αερίου για την Ιταλία, και ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναγνωρίζει ότι το Έργο ΔΕΙ θα φέρει σε πέρας την εθνική πολιτική της Ελλάδας για σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φυσικού Αερίου και να καταστεί χώρα διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει (ως σημείο ΝG3 της Απόφασης Νο. 1229/2003/ΕΚ-Παράρτημα Ι) το Έργο ΔΕΙ ως ένα από τους πέντε άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ήδη την υποστήριξή τους στο Έργο ΔΕΙ για την εύρεση χρηματοδότησης από την ΕΕ (διαθέσιμης από το Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας) για την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας του Έργου ΔΕ), ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ότι το άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/ 55/ΕΚ θεσμοθετεί ότι μεγάλες νέες υποδομές φυσικού αερίου, δηλαδή διασυνδέσεις μεταξύ Κρατών Μελών, μπορούν, μετά από αίτηση, να εξαιρεθούν από τις διατάξεις των Άρθρων 18, 19, 20 και 25 παράγραφοι (2), (3) και (4) της ίδιας Οδηγίας υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ την μεταξύ τους Συμφωνία της 24ης Μαΐου 1977 σε σχέση με τον καθορισμό της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο κρατών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Ιταλική Δημοκρατία δεσμεύονται από τους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση των αγωγών φυσικού αερίου στην Υφαλοκρηπίδα τους και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος από μόλυνση που προβλέπονται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UΝCLΟS) της 10ης Δεκεμβρίου 1982 και από την μεταξύ τους Συμφωνία συνεργασίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Ιόνιο και στα παράλιά του της 6ης Μαρτίου 1979, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ εμπίπτει στις διατάξεις της Σύμβασης Εspοο για την Αξιολόγηση της Επίπτωσης στο Περιβάλλον σε Διασυνοριακό Πλαίσιο της 25ης Φεβρουαρίου 1991, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ είναι ένα Έργο εντός του πλαισίου που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας της 17ης Δεκεμβρίου 1994, ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ το Πρωτόκολλο που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Δημοκρατίας της 24ης Ιουνίου 2005 σχετικά με το Έργο ΔΕΙ. Κατόπιν τούτου, τα Μέρη συμφωνούν τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας1.1 Η παρούσα συμφωνία έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας στο τομέα του φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας μέσω της ανάπτυξης του έργου διασύνδεσης μεταξύ του εθνικού συστήματος μεταφοράς της Ελλάδος και της Ιταλίας, στο εξής αναφερόμενο ως το «έργο ΔΕΙ», που περιλαμβάνει το τμήμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας (στο εξής αποκαλούμενο «Χερσαίο Τμήμα») που θα αναπτυχθεί αποκλειστικά από την ΔΕΠΑ και το εκτός εδάφους τμήμα (στο εξής αποκαλούμενο «Υποθαλάσσιο Τμήμα») που θα αναπτυχθεί από κοινού από τους Κυρίους του Έργου μέσω ενός Ειδικού Φορέα (στο εξής αποκαλούμενου «ΕΦ»). 1.2 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οποιοδήποτε κομμάτι του Υποθαλάσσιου Τμήματος ευρίσκεται στην Υφαλοκρηπίδα που ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία θα είναι υπό την δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και οποιοδήποτε κομμάτι του Υποθαλάσσιου Τμήματος ευρίσκεται στην Υφαλοκρηπίδα που ανήκει στην Ιταλική Δημοκρατία θα είναι υπό την δικαιοδοσία της Ιταλικής Δημοκρατίας. 1.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ο ΕΦ θα δρα αποκλειστικά ως μεταφορέας φυσικού αερίου μέσω του Υποθαλάσσιου Τμήματος, νομικά διακριτός από τους διαχειριστές του συστήματος διακίνησης του δικτύου μεταφοράς κάθε Κράτους, και ο ΕΦ θα συνάπτει συμβόλαια (με βάση όλους τους υπάρχοντες Ελληνικούς, Ιταλικούς ή Ευρωπαϊκής Ένωσης κανονισμούς, ειδικότερα με βάση την Οδηγία 2003/55/ΕΚ) για χωρητικότητα μεταφοράς στο Υποθαλάσσιο Τμήμα στους Κυρίους του Έργου που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως ναυλωτές (στο εξής αποκαλούμενοι «Ναυλωτές» και «Συμβόλαια Μεταφοράς του ΕΦ» αντίστοιχα). Άρθρο 2 Όροι της Συμφωνίας2.1 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του Έργου ΔΕΙ θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα μακροπρόθεσμων Συμβολαίων Μεταφοράς του ΕΦ καθώς και παρόμοιων Συμβολαίων μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των Κυρίων του Έργου (υπό την ιδιότητά τους ως ναυλωτών) και της ΔΕΠΑ για τις ίδιες δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου και για την ίδια διάρκεια (στο εξής αποκαλούμενα «Χερσαία Συμβόλαια Μεταφοράς»). Επομένως, για την υποστήριξη της βιωσιμότητας του Έργου ΔΕΙ, και αναγνωρίζοντας ότι το Έργο ΔΕΙ αποτελεί μία σημαντική νέα υποδομή, τα Μέρη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, θα υποστηρίζουν την αίτηση εξαίρεσης Πρόσβασης Τρίτων Μερών που θα υποβάλλεται από τον ΕΦ ή τους Κυρίους του Έργου. Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα υποστηρίζει την εκπλήρωση από την ΔΕΠΑ των υποχρεώσεων που περιέχονται στο Χερσαίο Συμβόλαιο Μεταφοράς, και οποιοδήποτε Συμβόλαιο Μεταφοράς του ΕΦ στο οποίο η ΔΕΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος και οποιοδήποτε συμβόλαιο σχετικό με την υλοποίηση του Έργου ΔΕΙ στο οποίο η ΔΕΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος. 2.2 Τα Μέρη θα αξιολογήσουν την δυνατότητα παροχής επιχορηγήσεων κεφαλαίων στο έργο σύμφωνα με τους υπάρχοντες εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα υποστηρίξουν το Έργο ΔΕΙ ώστε να εξασφαλίσουν συνεισφορές κεφαλαίων και χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας ή παρομοίων προγραμμάτων. 2.3 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη ροή του φυσικού αερίου που συνήφθησαν μέσω των Χερσαίων Συμβολαίων Μεταφοράς, με κάθε επιφύλαξη του δικαιώματος της ίδιας, σύμφωνα με τους νόμους της και υπό τους νόμους της, να λαμβάνει έκτακτα μέτρα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την χρήση των πηγών ενέργειας, να παρέχει επαρκή και άμεση πληροφόρηση στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας για τα μέτρα που λαμβάνονται. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται τέτοια επείγοντα μέτρα, τα Μέρη θα προσδιορίζουν, το συντομότερο δυνατόν, επιπλέον πρωτοβουλίες σε σχέση με τις επιπτώσεις των έκτακτων μέτρων στο Υποθαλάσσιο Τμήμα και/ή στο Ιταλικό σύστημα ενέργειας. 2.4 Η Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την ένταξη του Έργου ΔΕΙ στις στρατηγικές υποδομές της Ιταλίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα υποστηρίξει και διευκολύνει την υλοποίηση της επέκτασης και της βελτίωσης του εθνικού της συστήματος μεταφοράς όπως απαιτείται για την διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. 2.5 Τα Μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Εspοο, θα συνεργασθούν για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης στο χερσαίο και υποθαλάσσιο Τμήμα του Έργου ΔΕΙ. Προς τούτο, τα Μέρη θα συνάψουν ειδικές συμφωνίες που θα καθορίζουν τις διαδικασίες συντονισμού της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. 2.6 Τα Μέρη θα εκδώσουν, σύμφωνα και υπό τους εθνικούς και περιφερειακούς τους νόμους, οποιαδήποτε απαιτούμενη εξουσιοδότηση και συγκατάθεση σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του Έργου ΔΕΙ ή άλλου μέρους αυτού, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους. Η λειτουργία του έργου, ή άλλου μέρους αυτού, δεν θα αρχίσει έως ότου εκδοθούν όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις σύμφωνα με τις εθνικές νόμιμες απαιτήσεις. Καμία εξουσιοδότηση ή συγκατάθεση που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο δεν μπορεί να εκδοθεί, ανακληθεί, μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή επανεκδοθεί από το ένα Μέρος χωρίς να υπάρχει προηγουμένως διαβούλευση με το άλλο Μέρος. Παρά το δικαίωμα κάθε Μέρους να καθορίζει, σύμφωνα με τους νόμους του τα μέτρα ασφαλείας για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος του αγωγού που είναι στην δικαιοδοσία του, τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον υποθαλάσσιο αγωγό και ότι ο ίδιος αυτός αγωγός υπόκειται σε ενιαίες προδιαγραφές ασφάλειας και κατασκευής. Άρθρο 3 Συντονιστική Επιτροπή3.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Συντονιστική Επιτροπή που ορίζει το Πρωτόκολλο που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Δημοκρατίας της 24ης Ιουνίου 2005 θα επιβλέπει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποστήριξη στο Έργο ΔΕΙ και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου, τα μέλη αυτής της Επιτροπής θα έχουν διαβουλεύσεις και συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. 3.2 Η Επιτροπή θα παρουσιάζει στα Μέρη εκθέσεις προόδου σχετικά με το Έργο ΔΕΙ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρθρο 4 Τροπολογίες4.1 Οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία θα γίνονται μέσω ξεχωριστών διμερών πρωτοκόλλων υπογεγραμμένων από τα Μέρη και κάθε ένα από αυτά θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6.1 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Διευθέτηση Διαφορών5.1 Τα Μέρη συμφωνούν να επιλύουν με φιλικό τρόπο οποιαδήποτε πιθανή διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 5.2 Εάν μία διαφορά δεν επιλυθεί με τον ανωτέρω τρόπο, ένα Μέρος δύναται να υποβάλει, το θέμα σε μία έκτακτη διαιτησία, υποβάλλοντας στο άλλο Μέρος έγγραφη προειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις για επίλυση διαφορών που περιέχονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας, όπου τέτοιες διατάξεις θα εφαρμόζονται, κατά γράμμα, στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 6 Ισχύς, διάρκεια και λήξη της Συμφωνίας6.1 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της τελευταίας ανακοίνωσης με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο δια της διπλωματικής οδού, ότι ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία. 6.2 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο έξι (6) ετών από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο την πρόθεση του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο ισχύος. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση μη ολοκληρωθέντων έργων, προγραμμάτων ή συμβολαίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις7.1 Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στα Ελληνικά, στα Ιταλικά, και στα Αγγλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας μεταξύ των δύο πρωτοτύπων, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας. Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, πλήρως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συνετάχθη στο Λέτσε την 4η Νοεμβρίου 2005 σε δύο (2) πρωτότυπα στην Αγγλική, Ελληνική και Ιταλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας της παρούσας Συμφωνίας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία