ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3442

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2005, της οποίας το κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας που εφεξής θα καλούνται ‘τα Μέρη’, Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα τις αρχές περί της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας σε διεθνείς σχέσεις όπως και περί του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, Βασιζόμενα στο Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 και ακολουθώντας τις διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών-Μελών του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου επί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, Σεβόμενα τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε συμμόρφωση με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (1975), την Χάρτα των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη (1990) και το Έγγραφο της Βιέννης για τις Διαπραγματεύσεις περί Μέτρων Οικοδόμησης Ασφάλειας και Συνεργασίας (1999) όπως και με άλλα κατάλληλα Έγγραφα του ΟΑΣΕ. Επιθυμώντας να προάγουν τη διμερή στρατιωτική συνεργασία τους, Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣΟ σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να εδραιωθεί το νομικό πλαίσιο και οι γενικές κατευθύνσεις της συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον στρατιωτικό τομέα, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία, βάσει των αρχών της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Άρθρο 2ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΗ παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ούτε και τα δικαιώματα των Μερών να συνάπτουν παρόμοιες συμφωνίες με τρίτα μέρη. Η παρούσα Συμφωνία δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους ή ομάδας κρατών. Άρθρο 3ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΗ συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς και κατευθύνσεις: - Ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας, - Θέματα Εξοπλισμού και Αμυντικής Τεχνολογίας, - Στρατιωτική εκπαίδευση και ειδική εκπαίδευση προσωπικού, - Διοικητική Μέριμνα, - Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη, - Στρατιωτικοί τομείς ελέγχου εξοπλισμών και αφοπλισμού, - Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, - Διαχείριση κρίσεων, - Στρατιωτικές πληροφορίες, - Στρατιωτική ιατρική, - Στρατιωτική νομοθεσία, - Στρατιωτική επιστημονική έρευνα (θεωρητική και εφαρμοσμένη), - Άλλοι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 4ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΗ συνεργασία μεταξύ των Μερών μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: - Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, Υφυπουργών Άμυνας, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ή άλλων εκπροσώπων των Μερών, - Συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις και εκθέσεις στρατιωτικού εξοπλισμού, - Συμμετοχή σε επίσημες, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, που θα διοργανώνουν τα Μέρη. Άρθρο 5ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΙδρύεται μία Κοινή Ελληνο-Βουλγαρική Στρατιωτική Επιτροπή, προκειμένου να ετοιμάζει και να συντονίζει τη διμερή συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα. Η Κοινή Ελληνο-Βουλγαρική Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από μέχρι και πέντε αντιπροσώπους από κάθε Μέρος. Η Κοινή Ελληνο-Βουλγαρική Στρατιωτική Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο, εναλλάξ στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Όλα τα θέματα που προάγουν την διμερή στρατιωτική συνεργασία μπορούν να εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Κοινής Ελληνο-Βουλγαρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, κατόπιν συμφωνίας των Μερών. Η Κοινή Ελληνο-Βουλγαρική Στρατιωτική Επιτροπή εξετάζει τις δραστηριότητες συνεργασίας του προηγούμενου έτους και ορίζει το σχέδιο διμερούς συνεργασίας του επόμενου έτους. Άρθρο 6ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΓια την επίτευξη των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα αναπτύσσουν σε ετήσια βάση το Πρόγραμμα Συνεργασίας του επόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό του Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν προτάσεις υπό τη μορφή αιτήσεων. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα των Μερών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα περιλαμβάνει: Περιγραφή των δραστηριοτήτων, - Τον αριθμό των συμμετεχόντων, - Τη διάρκεια, τον τόπο και τον χρόνο αυτών των δραστηριοτήτων, - Άλλες απαραίτητες πληροφορίες. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Μερών μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Άρθρο 7ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΤα Μέρη θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται σε σχέση με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα Προγράμματα Συνεργασίας σε βάση αμοιβαιότητας. Το επισκεπτόμενο Μέρος θα αναλαμβάνει τα ακόλουθα: Τις δαπάνες μεταφοράς της αντιπροσωπείας από το σημείο αναχώρησης έως τον καθορισμένο προορισμό στην υποδεχόμενη χώρα, και αντιστρόφως. - Τις δαπάνες που συνδέονται με την υποδοχή, στάθμευση, ασφάλεια, συντήρηση και τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των στρατιωτικών αεροσκαφών που θα μεταφέρουν τις αντιπροσωπείες. - Τις δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τυχόν αρρώστων στην χώρα τους. Το υποδεχόμενο Μέρος αναλαμβάνει: - Δαπάνες τοπικών μεταφορών των αντιπροσωπειών από το σημείο άφιξης στην περιοχή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, όπως και τις δαπάνες της διαμονής, πλήρους σίτισης και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα διοργανώνονται, - Παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας. - Δαπάνες που συνδέονται με την εκπαίδευση σε ειδικευμένες δραστηριότητες που θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των Μερών. Άρθρο 8ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΟι διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών-Μελών του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου επί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, και της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ειρήνη αναφορικά με το Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων τους, και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, που υπεγράφησαν στις Βρυξέλες στις 19 Ιουνίου 1995, θα είναι πλήρως εφαρμοστέες, τηρουμένων των αναλογιών, στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 9ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΤα Μέρη θα διαφυλάσσουν την ασφάλεια των πληροφοριών και στοιχείων που θα λαμβάνουν βάσει διμερών επαφών και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία χωρίς την προηγούμενη -έγγραφη έγκριση του Μέρους που παρείχε αυτές τις πληροφορίες, όπως και να μην γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Οι προφορικές και έγγραφες πληροφορίες και στοιχεία που θα αποκτώνται βάσει διμερών επαφών θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία κάθε Μέρους και δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται στα ΜΜΕ. Άρθρο 10ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΓια την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη μπορούν να συνάπτουν ειδικές ρυθμίσεις, που θα υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Άρθρο 11ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται με απευθείας διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 12ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚάθε Μέρος μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις, μετά την έγκριση τους από τα μέρη, θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία. του περιγράφεται στο Άρθρο 13. Άρθρο 13ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της λήψης της τελευταίας ειδοποίησης σχετικά με την ολοκλήρωση από τα Μέρη των εσωτερικών διαδικασιών που προβλέπονται για την έναρξη ισχύος της. Όπου αυτό είναι δυνατό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία της υπογραφής της. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών, που στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτόματα για πρόσθετες πενταετείς περιόδους. Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με έγγραφη καταγγελία υποβαλλόμενη στο άλλο Μέρος. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας θα τερματισθεί ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία λήψης αυτής της έγγραφης καταγγελίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά θέματα ή αιτήματα σε εκκρεμότητα κατά τον χρόνο της καταγγελίας, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα ή αιτήματα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την οριστική διευθέτηση τους. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η ‘Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών’, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 1991, θα πάψει να ισχύει. Υπεγράφη στην Αθήνα την 11 Μαρτίου 2005, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το κάθε ένα στην Ελληνική, Βουλγαρική και Αγγλική γλώσσα, όπου όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟLΑΥ SVΙΝΑRΟV ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 2
1.  
    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) καταργείται.
2.  
    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) καταργείται.
3.  
    Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία