Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, σε κάθε δήμο και κοινότητα της Χώρας συγκροτούνται αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων)
2.  
  Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Άρθρο 2
1.  
  Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, δημιουργείται και τηρείται, με ευθύνη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο νέων, στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου ή κοινότητας. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο του άρθρου 5 του παρόντος, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
2.  
  Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια Νέων συγκροτούνται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού του νόμου. Με την ίδια απόφαση συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση και το εκλεγμένο Συμβούλιο.
Άρθρο 3 "Όργανα"
1.  
  Όργανα των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Άρθρο 4
1.  
  Η Συνέλευση των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων απαρτίζεται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων του δήμου ή της κοινότητας
2.  
  Η Συνέλευση είναι αρμόδια για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών ως προς τη δράση των αντίστοιχων Συμβουλίων Νέων
3.  
  Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Συμβουλίου
4.  
  Η Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως, αν προκύψει σοβαρό θέμα με απόφαση του Συμβουλίου. Αν μέλος του Συμβουλίου ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης και το Συμβούλιο αρνηθεί την πραγματοποίησή της, συγκαλείται έκτακτη Συνέλευση με την υποβολή αιτήματος υπογεγραμμένου από το 1/3 των μελών της Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία ζητήθηκε η σύγκλησή της.
5.  
  Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να εκφράσει γνώμη για όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτή.
Άρθρο 5
1.  
  Το Συμβούλιο των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων είναι:
 1. Πενταμελές, σε δήμους ή κοινότητες έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
 2. Επταμελές, σε δήμους ή κοινότητες με είκοσι χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
 3. Εννεαμελές, σε δήμους ή κοινότητες με πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
 4. Ενδεκαμελές, σε δήμους ή κοινότητες άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
2.  
  Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση
3.  
  Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του
4.  
  Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.
5.  
  Οι ιδιότητες δημάρχου, προέδρου κοινότητας, νομάρχη, προέδρου συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος και προέδρου ή μέλους δημοτικού ή κοινοτικού ή νομαρχιακού συμβουλίου ή συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου
6.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
7.  
  Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του
Άρθρο 6
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίων των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων. Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
2.  
  Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Συμβούλια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα νέων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης των εκλογών. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ανάδειξη του Συμβουλίου δεν επιτρέπονται εγγραφές στα οικεία μητρώα νέων.
3.  
  Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζονται τόσο το ζήτημα της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος όσο και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 7
1.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Νέων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του
2.  
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά και έχει δικαίωμα να εκφράζει γνώμη για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής του
Άρθρο 8
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η επιχορήγηση των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που αναπτύσσονται για την επίτευξη των σκοπών τους. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, η επιχορήγηση των οποίων βαρύνει ισομερώς τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους, η οικονομική διοίκηση και ο οικονομικός έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η εκπροσώπηση των Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.
Άρθρο 9
1.  
 1. Η θητεία των εν ενεργεία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων, κοσμητόρων σχολών και προέδρων τμημάτων Πανεπιστημίου, ως και των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυντών σχολών και προϊσταμένων τμημάτων Τ.Ε.Ι. λήγει σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της εκλογής τους.
 2. 2 Η θητεία των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών είναι τετραετής Δεν επιτρέπεται η εκλογή πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών για δύο συνεχείς θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά, καθώς και η εκλογή των παραπάνω για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά Η θητεία των προέδρων τμημάτων είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία συνεχή φορά Στην περίπτωση αυτή οι πρόεδροι τμημάτων δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους Δεν επιτρέπεται εκλογή προέδρων τμημάτων για περισσότερες από τέσσερις θητείες συνολικά Ως θητεία για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες.
 3. Ειδικότερα, οι πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες σχολών Πανεπιστημίου, ως και οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθυντές σχολών Τ.Ε.Ι., που διανύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τη δεύτερη συνεχή θητεία τους στο ίδιο αξίωμα, δεν μπορούν να επανεκλεγούν σε αυτό πριν περάσουν τέσσερα χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.
 4. Οι πρόεδροι τμημάτων Πανεπιστημίου, ως και οι προϊστάμενοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., που διανύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τη δεύτερη συνεχή θητεία τους στο παραπάνω αξίωμα, δεν μπορούν να επανεκλεγούν στο αξίωμα αυτό πριν περάσουν δύο χρόνια από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους.
2.  
  Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο η εκλογή πρύτανη.
 2. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρύτανης, καθώς και όταν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα πρύτανη ασκεί ένας από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
 3. Εάν ο ένας ή και περισσότεροι αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας τους, επαναλαμβάνεται για τη μέχρι τη λήξη της θητείας τους χρονική περίοδο η εκλογή για τον ένα ή και τους περισσότερους αντιπρυτάνεις, κατά περίπτωση.
 4. Αν η ανάγκη αναπλήρωσης ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο ελλείπων αντιπρύτανης αναπληρώνεται από πρόεδρο τμήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
 5. Μέχρι τη διενέργεια των εκλογών ή τον ορισμό αναπληρωτή αντιπρύτανη τα καθήκοντά τους ασκεί ο πρύτανης.
 6. Εάν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι επαναληπτικές εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της παραίτησης ή την έκλειψη.
3.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών των Πανεπιστημίων και προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυντών σχολών των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά κατά την περίοδο από 15 έως 31 Μαΐου, των δε προέδρων τμημάτων των Πανεπιστημίων και των προϊσταμένων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους.
4.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α΄) προστίθενται εδάφια θ΄ και ι΄ ως εξής: 1 Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπόκεινται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με το ν. 3374/2005 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. 2 Οι αξιολογήσεις του εδαφίου ζ΄ λαμβάνουν υπόψη και τα ευρήματα της διαδικασίας του ανωτέρω εδαφίου θ΄.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για την έγκριση ανάθεσης των έργων που έχουν πληρωθεί ή εκκρεμούν προς πληρωμή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των ενταγμένων στα Μέτρα 2.2 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) πράξεων, με τίτλους:.
 1. «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Γυμνάσιο», β) «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο» και γ) «Εκπόνηση βιβλίων, ντοσιέ, τετραδίων εργασίας και προγραμμάτων σπουδών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ανατρέχει στην προηγουμένη της ημερομηνίας υπογραφής εκάστης των σχετικών συμβάσεων.
Άρθρο 11 "Σίτιση και στέγαση φοιτητών μέσω του Ε.Ι.Ν."
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική πίστωση, από την οποία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος (Ε.Ι.Ν.), τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι., οι φοιτητικές ή σπουδαστικές λέσχες τους, καθώς και η λέσχη της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.
 2. Η πίστωση διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. για τη σίτιση των φοιτητών και σπουδαστών που διαμένουν ως οικότροφοι σε φοιτητικές ή σπουδαστικές εστίες Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι οποίες βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στη χρήση του Ε.Ι.Ν. ή λειτουργούν με δική του ευθύνη και δικό του προσωπικό, στους δε άλλους φορείς για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών.
 3. Μετά από αίτηση του Ε.Ι.Ν. ή των άλλων φορέων και σύμφωνη γνώμη των άλλων φορέων ή του Ε.Ι.Ν. αντίστοιχα η πίστωση μπορεί να διατίθεται στο μεν Ε.Ι.Ν. και για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών, στους δε άλλους φορείς και για τη σίτιση των στεγαζόμενων ως οικοτρόφων φοιτητών και σπουδαστών.
 4. Κριτήρια κατανομής της πίστωσης είναι ο αριθμός των στεγαζομένων ως οικοτρόφων προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, ο αριθμός των σιτιζομένων προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, η έδρα του Ιδρύματος ή Σχολής ή Τμήματος, η λειτουργία ή μη λέσχης στο Ίδρυμα και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κάθε Ίδρυμα ή στη Σχολή ή Τμήμα.
 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. ή της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. μετά από εισήγηση της Εφορίας της Λέσχης, εφόσον υπάρχει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και οι όροι οικονομικής συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών στη σίτιση.
 6. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεκτιμώνται ιδίως η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του σιτιζομένου και η εντοπιότητά του.
Άρθρο 12 "Μίσθωση σχολικών κτηρίων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στις συμβάσεις μισθώσεων που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών σχολικών κτηρίων, απαλλασσομένων κάθε ευθύνης των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη μέχρι τότε ακολουθητέα διαδικασία.
Άρθρο 13 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού
Άρθρο 14
1.  
  Ορίζεται η τρίτη Κυριακή του Ιανουαρίου, ως ημέρα μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες
2.  
  Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων σωματείων των θυμάτων, συγγενών και φίλων αυτών
Άρθρο 15 "Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"
1.  
  Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) διαγράφεται η φράση «του Πανεπιστημίου Κύπρου».
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄), όπως το πρώτο εδάφιο έχει αντικατασταθεί, τροποποιείται, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη όπου φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή και είναι αντίστοιχο με το τμήμα προέλευσης.
 2. Η αντιστοιχία μεταξύ των τμημάτων στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. πρέπει να προκύπτει με βάση το σύμφωνα με το νόμο πτυχίο που χορηγούν και το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Στο πρώτο κριτήριο περιλαμβάνεται κυρίως ο τίτλος, η διάρκεια σπουδών και το επιστημονικό ή επιστημονικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στα τμήματα, καθώς και τα ζητήματα επαγγελματικής κατοχύρωσης ή επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 4. Η διαπίστωση της αντιστοιχίας μεταξύ των τμημάτων αποτελεί κατ’ αρχάς ευθύνη των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων, τελικώς δε, των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλονται, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο κατά περίπτωση Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση επιστημονικών επιτροπών που συγκροτούνται από την κατά περίπτωση Γραμματεία του οικείου Συμβουλίου.
 6. Για την αντιστοιχία ή μη, εκδίδεται διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Τροποποίηση ή συμπλήρωση της απόφασης αυτής είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που ιδρύονται νέα τμήματα ή μεταβάλλεται το γνωστικό αντικείμενο υφιστάμενων τμημάτων.
 8. Η ύπαρξη ή μη αντιστοιχίας μεταξύ των τμημάτων ολοκληρώνεται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 9. Ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 17
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα προεδρικά διατάγματα 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄), 111/1994 (ΦΕΚ 84 Α΄), 390/1995 (ΦΕΚ 217 Α΄) και 187/1996 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-27 Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/41
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος. 2005/3374 2005
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.). 2005/3413 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/123 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008