ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3444

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο
Άρθρο 1 "Σύσταση - Επωνυμία"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο» (Αρχείο), το οποίο λειτουργεί ως εθνική αρχειοθήκη οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εποπτεύων Υπουργός). Το Αρχείο δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εξαιρείται από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και διέπεται, συμπληρωματικώς, από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Αρχείου είναι η διάσωση και διατήρηση οπτικοακουστικών και πρωτογενώς ψηφιακών έργων, προκειμένου να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το Αρχείο συλλέγει, αρχειοθετεί, φυλάσσει, διαχειρίζεται, συντηρεί, επεξεργάζεται, παρέχει πρόσβαση και αξιοποιεί το οπτικοακουστικό και πρωτογενώς ψηφιακό υλικό με ενημερωτικό-ειδησεογραφικό, ιστορικό-πολιτικό και εν γένει κοινωνικό-πολιτισμικό περιεχόμενο σχετικά με την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
2.  
 1. Ως οπτικοακουστικό υλικό ορίζεται η επί κάθε μέσου καταγραφή:
  • ήχου ή ήχων (μονού ή πολλαπλών), με ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα ή
  • κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με ακρίβεια το υλικό (μετα-δεδομένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού (μετα-δεδομένα διαχείρισης) ή περιγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού (μετα-δεδομένα δομής)
 2. Ως πρωτογενώς ψηφιακό υλικό ορίζεται περιεχόμενο που εμπεριέχει πληροφορία αποτυπωμένη εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή, όπως στο Διαδίκτυο, σε ψηφιακούς δίσκους και άλλα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης
Άρθρο 3 "Ειδικότεροι σκοποί"
1.  
  Στο σκοπό του Αρχείου περιλαμβάνονται ιδίως: α) η δημιουργία και διαχείριση του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικού και πρωτογενώς ψηφιακού υλικού, β) η διαρκής συντήρηση του υλικού του αρχείου, η αποκατάσταση και η διαφύλαξη του για τις επόμενες γενεές, γ) η ανάπτυξη συλλεκτικών πολιτικών για την προσθήκη νέου υλικού, δ) η λεπτομερής καταγραφή του αρχείου και η βελτίωση των αρχειονομικών του δομών μέσω του εμπλουτισμού του με μετα-δεδομένα, ε) η ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου στο υλικό του αρχείου είτε στο φυσικό χώρο παρουσίασης του είτε μέσω Διαδικτύου (παθητική διασπορά), στ) η προώθηση και προβολή του Αρχείου, με σκοπό την ανάδειξη της εθνικής οπτικοακουστικής και ψηφιακής κληρονομιάς (ενεργητική διασπορά), καθώς και την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού (όπως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ομογένεια, άτομα με ειδικές αναπηρίες), ζ) η υποστήριξη των οπτικοακουστικών αρχείων άλλων φορέων με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη χρήση τεχνολογίας, την καθιέρωση προτύπων και την υποβοήθηση στη συντήρηση και διάσωση υλικού, η) η έρευνα και η προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, που αναβαθμίζουν την αξία του αρχειοθετούμε-νου υλικού και των μετα-δεδομένων του, θ) η συμμετοχή σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς στον τομέα της εικόνας και του ήχου, ι) η αξιοποίηση του υλικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 4 "Δραστηριότητες του Αρχείου"
1.  
  Στο πλαίσιο του σκοπού του, το Αρχείο: α) συνεργάζεται και συμβουλεύει σε θέματα καταγραφής, διάσωσης, διατήρησης και αξιοποίησης οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο, β) επικαιροποιεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες συλλογής υλικού με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συλλεκτικών πρακτικών και των διαδικασιών αποδοχής και ένταξης υλικού στο εθνικό αρχείο, γ) αναπτύσσει, εξελίσσει και εμπλουτίζει τα υπάρχοντα μετα-δεδομένα για την αναβάθμιση του αρχειοθετούμενου υλικού, δ) εφαρμόζει και αναπτύσσει τεχνολογίες αυτόματης ανάσυρσης πληροφοριών επί του αρχειοθετούμενου υλικού, κατά τα διεθνή πρότυπα και διασφαλίζει τη μεταφορά του μεταξύ συστημάτων και φορέων, ε) φυλάσσει τα μέσα καταγραφής του υλικού, εφαρμόζοντας τις διεθνείς πρακτικές, προβαίνει σε διαρκή έλεγχο της αναγνωσιμότητας και διαθεσιμότητας του εξοπλισμού ανάγνωσης τους και ενεργοποιεί διαδικασίες διάσωσής τους, στ) προβαίνει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίου αποτροπής κινδύνων, με στόχο τη διατήρηση του αρχειακού υλικού και την αναγνωσιμότητα του περιεχομένου του, ζ) παρέχει υπηρεσίες σε κάθε φορέα που διατηρεί αρχεία και συλλογές με οπτικοακουστικό υλικό κατά τη διαδικασία αρχειοθέτησης, η) αναπτύσσει την πρόσβαση στο αρχειακό υλικό με τη χρήση βελτιωμένων και προηγμένων τεχνικών έρευνας και παρουσίασης, θ) εγκαθιστά υποδομές διαδραστικής έκθεσης και πληροφοριακά πλούσιας πρόσβασης στο αρχειοθετημένο υλικό, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και τεχνικών παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αξιοποίησης του Διαδικτύου, ι) δραστηριοποιείται στην προώθηση και διάδοση του οπτικοακουστικού πολιτισμού, διοργανώνοντας εκθέσεις, εκπαιδευτικά - πολιτιστικά προγράμματα ή αναπτύσσοντας άλλες δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και προώθησης συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, ια) συμμετέχει σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του και αναπτύσσει σχετικές πρωτοβουλίες, ιβ) ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, σε νομικά πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιγ) συνάπτει προγραμματικές ή συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδ) αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό του
Άρθρο 5
1.  
 1. Το Αρχείο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία και τις συλλογές του υλικού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2, που τηρούνται από τους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο, για τη λήψη αντιγράφων προς αρχειοθέτηση και παρουσίαση
 2. Όποιος καταθέτει οπτικοακουστικό υλικό στον αρμόδιο για την παραλαβή και καταχώριση του δημόσιο φορέα, υποχρεούται να παραδίδει και ένα αντίτυπο του για αρχειοθέτηση στο Αρχείο, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία για το οπτικοακουστικό υλικό, που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3
 3. Το Αρχείο χορηγεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν αιτήματος αυτών, δωρεάν αντίγραφα από το ψηφιοποιημένο αρχειοθετημένο υλικό του για ένταξη στις αντίστοιχες συλλογές τους, προς φύλαξη ή απλή χρήση εντός της Βιβλιοθήκης τους.
 4. Η διαδικασία για την αξιοποίηση του υλικού αυτού από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ιδίως για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς εν γένει σκοπούς, εκθέσεις και εκδηλώσεις εκτός της Βιβλιοθήκης, καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.
2.  
 1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, που συστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 και το άρθρο 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α), παραχωρεί στο Αρχείο το οπτικοακουστικό υλικό της Ταινιοθήκης της, το σύνολο των δικαιωμάτων της επ’ αυτού, καθώς και τα φυσικά μέσα καταγραφής, στα οποία είναι αποτυπωμένο.
 2. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα χρήσεως του υλικού της Ταινιοθήκης για τους σκοπούς της.
 3. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α. Ε.) χορηγεί στο Αρχείο αντίγραφα του υλικού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, που κατέχει για ένταξη στο αρχείο του και παρουσίαση.
 4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να παραδίδονται στο Αρχείο και πρωτότυπα οπτικοακουστικών έργων που βρίσκονται στην κατοχή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη φύλαξη και συντήρηση τους.
 5. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το αντίτιμο που καταβάλλεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στο Αρχείο για τη φύλαξη και συντήρηση του υλικού της.
 6. Το Αρχείο, σε συνεργασία με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μπορεί να προβαίνει στην αξιοποίηση και ανάδειξη του υλικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
3.  
  Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, καθώς επίσης και ζητήματα λήψης αντιγράφων ως προς υλικό, το οποίο είναι διαβαθμισμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Όργανα Διοίκησης του Αρχείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2.  
  Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως:.
 1. τέσσερα (4) μέλη που υποδεικνύονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,.
 2. ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
 3. ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και.
 4. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται κατά την παράγραφο 10.
 5. Όλα τα ανωτέρω μέλη, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
 6. Οι πιο πάνω φορείς υποδεικνύουν τα μέλη του Δ.Σ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
 7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο εποπτεύων Υπουργός προβαίνει στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
 8. Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τη δράση του Αρχείου.
 9. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., πλην του Προέδρου, δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ., πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του.
5.  
  Κατά τα λοιπά η σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων.
6.  
 1. Το Δ.Σ. διοικεί το Αρχείο και προβαίνει γενικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού του Αρχείου.
 2. Διαμορφώνει, ιδίως, τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών του, διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία που ανατίθενται στο Αρχείο, αποφασίζει τη σύσταση ή συμμετοχή σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κάθε είδους φορείς, συνάπτει δάνεια, καταρτίζει τον προϋπολογισμό, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την ετήσια έκθεση επί της διαχειρίσεως, καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, συνιστά επιτροπές, λαμβάνει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα θέματα, συνάπτει συμβάσεις έργου επί εξειδικευμένου αντικειμένου, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος, μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
 3. Το Δ.Σ. έχει και τις αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού.
 4. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε επιτροπές του ή μεμονωμένα μέλη του.
 5. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζει και την καταβολή αμοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
 6. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτούνται οι Επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Αρχείο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
 7. Στις Επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Αρχείου, ο εκπρόσωπος του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 8. Οι κατά την περίπτωση α΄ συνιστώμενες επιτροπές συνεδριάζουν εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας
7.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Αρχείο δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ., μπορεί δε με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητες του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση έλλειψης του Προέδρου και μέχρι τον ορισμό νέου, αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού από ένα μέλος του Δ.Σ. Ο νέος Πρόεδρος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
8.  
  Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων ανά μήνα, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ., πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, και η αμοιβή του Προέδρου, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, κατά παρέκκλιση του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.
9.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, να διαθέτει ιδιαίτερη γνώση σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, ικανή εμπειρία στη διοικητική οργάνωση, επαγγελματική καταξίωση και να γνωρίζει άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα εκ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής
10.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε τρεις (3) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή θητεία. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με το Αρχείο, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2414/1996.
11.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Αρχείου, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους, έχει την ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη του Αρχείου και εισηγείται στο Δ.Σ. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, την πρόσληψη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης, τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού, τη σύνταξη Κανονισμών της παρ. 3 του άρθρου 9.
12.  
  Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και ασυμβίβαστη προς οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα
13.  
  Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη
Άρθρο 7
1.  
  Οι πόροι του Αρχείου προέρχονται από:
 1. τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),.
 2. επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και χρηματοδότηση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών ή της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
 3. δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους.
 4. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Αρχείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής,.
 5. χορηγίες ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 6. τα έσοδα από τη διάθεση, έναντι ανταλλάγματος, υπηρεσιών ή προϊόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του και
 7. κάθε άλλη πηγή
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της οικονομικής διαχείρισης του Αρχείου.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί, οποτεδήποτε, να διατάσσεται η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα ασκήσεως του ελέγχου
Άρθρο 8
1.  
 1. Στο Αρχείο λειτουργούν τέσσερις (4) Διευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε Τμήματα
 2. Στο Αρχείο συνιστώνται πενήντα (50) οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού
 3. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Αρχείου, η ειδικότερη διάρθρωσή τους, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Αρχείου.
2.  
  Στο Αρχείο συνιστάται αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας, το οποίο υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και είναι αρμόδιο για: α) την παροχή νομικής συνδρομής κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του Αρχείου, β) την υποστήριξη του Αρχείου ενώπιον των Δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών.
3.  
  Στο Αρχείο υπηρετεί το ακόλουθο προσωπικό:
 1. Επιστημονικό προσωπικό.
 2. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα αντίστοιχης ειδικότητας με την προκηρυσσόμενη θέση.
 3. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, ύστερα από προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 4. Η πρόσληψη αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Αρχείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, που προβλέπεται στην παρ. 6γ του άρθρου 6.
 5. Με την προκήρυξη καθορίζονται η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης.
 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη.
 7. Από την κατηγορία αυτή επιλέγονται με απόφαση του Δ.Σ. οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων.
 8. Νομικός Σύμβουλος και δικηγόροι.
 9. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υπηρεσίας προΐσταται Νομικός Σύμβουλος και υπηρετούν έως δύο (2) δικηγόροι, οι οποίοι υπάγονται στον Νομικό Σύμβουλο.
 10. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
 11. Ο Νομικός Σύμβουλος παρίσταται, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ο Νομικός Σύμβουλος και οι δικηγόροι επιλέγονται και προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια, τα προσόντα και οι όροι αμοιβής και συνεργασίας.
 12. Η πρόσληψη των δικηγόρων γίνεται μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου.
 13. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, να αναθέτει το χειρισμό συγκεκριμένων δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ή τη λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων και σε εξωτερικούς δικη­γόρους.
 14. Διοικητικό προσωπικό.
 15. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, μετά από επιλογή από Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 16. Για τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.
 17. Λοιπό προσωπικό.
 18. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται στο Αρχείο, μετά από επιλογή από Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 19. Για τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να αποσπώνται στο Αρχείο μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών ή άλλων κατά περίπτωση οργάνων. Η απόσπαση γίνεται με σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Αρχείου και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται με την απόφαση της απόσπασης, πλην των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το ν. 2863/1999, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Κατά τα λοιπά, για την απόσπαση εφαρμόζονται για μεν τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα οι κείμενες διατάξεις, για δε τους λοιπούς, οι διατάξεις που διέπουν το προσωπικό του οικείου φορέα.
Άρθρο 9
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, εντός εξαμήνου, μετά από πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Αρχείου και καθορίζονται: α) η έδρα του Αρχείου, β) οι ειδικότεροι σκοποί και οι δραστηριότητες του Αρχείου, γ) η σύσταση των Διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών, δ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα, ε) η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Αρχείου και στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:.
 1. την κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες,
 2. τους όρους και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού,
 3. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού στα εργασιακά θέματα και στα θέματα λειτουργίας και παραγωγής,
 4. τις εν γένει σχέσεις του προσωπικού με το Αρχείο και
 5. κάθε άλλο συναφές θέμα
3.  
  Με Κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Αρχείου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εσωτερικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.
4.  
 1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1, το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να προσλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό κατά τη διαδικασία της παρ. 3α’ του άρθρου 8, καθώς και διοικητικό προσωπικό με σύμβαση έργου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.
 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης ή παροχής έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ή η υπηρεσιακή κατάσταση του ως άνω προσωπικού.
 3. Το επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρούσας, διέπεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1, από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για το προσωπικό αυτό.
 4. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 6 παρ. 6γ΄ συμμετέχουν δύο μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
 5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 7 πόροι περιέρχονται στο Αρχείο και το Δ.Σ. ασκεί τη διαχείριση τους.
 6. Η οικονομική διαχείριση μπορεί να ασκείται από ένα μέλος του Δ.Σ. ή από άλλο όργανο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία της οικονομικής διαχείρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
1.  
  Η πρώτη περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών» εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
2.  
  Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου» τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1746/1988.
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου».Πίνακας που περιλαμβάνει τις εταιρείες, οι οποίες δικαιούνται να αναλαμβάνουν κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης τις υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 διαφημιστικές δραστηριότητες.
4.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης».Συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αιτήσεως τους, εταιρείες κάθε νομικής μορφής που ασκούν τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. .
6.  
  Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν σε αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, στο σύνολο τους ή κατά τμήματα τις δραστηριότητες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
7.  
 1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 6.
Άρθρο 11
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ Τάξης είναι τα εξής.Αμβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βέρνης, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Γενεύης, Δελχί, Δουβλίνου, Ελσίνκι, Καΐρου, Κοπεγχάγης, Κωνσταντινούπολης, Λισσαβώνας, Λος Άντζελες, Λουξεμβούργου, Μονάχου, Όσλο, Οττάβας, Πράγας, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Σκοπίων, Σόφιας, Στοκχόλμης, Στρασβούργου, Τελ Αβίβ, Τιράνων, Χάγης.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ Τάξης είναι τα εξής.Βηρυτού, Βοστώνης, Γιοχάνεσμπουργκ, Δαμασκού, Ερεβάν, Ζάγκρεμπ, Κιέβου, Λουμπλιάνας, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ντουμπάι, Ριάντ, Σεράγεβο, Τεχεράνης, Τυφλίδας.
3.  
  Το άρθρο 6 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 6
  1.  
   Σύμβουλος Επικοινωνίας Α΄
  2.  
   Σύμβουλος Επικοινωνίας Β΄ Στους βαθμούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ συνιστώνται ογδόντα (80) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες.
  3.  
   Γραμματέας Επικοινωνίας Α΄
  4.  
   Γραμματέας Επικοινωνίας Β΄ Στους βαθμούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ συνιστώνται εκατόν είκοσι (120) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες.
  5.  
   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των ενιαίων θέσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
  1.  
   και βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ορίζονται ως εξής
4.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3166/2003 καταργείται.
 3. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
5.  
 1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3166/2003 προστίθενται τα εξής:
 2. «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, απαιτείται ο βαθμός του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και δεκαπενταετής συνολική υπηρεσία.
 3. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ανεξαρτήτως της συνολικής τους υπηρεσίας.».
 4. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3166/2003 προστίθενται τα εξής:
 5. «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος, απαιτείται ένα (1) έτος στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄.
 6. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ή σε περίπτωση έλλειψης Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄, υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Β, οι οποίοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.».
 7. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 9. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3166/ 2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
6.  
 1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, όταν αυτό κρίνει θέματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού.
 3. Στο άρθρο 10 του ν. 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
7.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
8.  
  Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να εξαιρούνται έως δύο (2) υπάλληλοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις γλώσσες τουρκική, αρμενική, αραβική, γεωργιανή, ρωσική, κινεζική και ιαπωνική, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το χρονικό περιορισμό τοποθέτησης ή απόσπασης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας αντίστοιχων χωρών.
9.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3166/ 2003 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.
10.  
 1. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3166/2003 αναριθμείται σε παράγραφο 9.
11.  
 1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3166/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 2. 2 Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων (4) ετών και άνω Ο τυχών πλεονάζων χρόνος στο βαθμό κατάταξης λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή στους επόμενους βαθμούς Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ ή Α΄. 3 Στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ η κατάταξη διενεργείται, μετά από προαγωγή, κατόπιν κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 περ. β΄ και γ΄ και 4 του άρθρου 8.
 3. Οι κατατάξεις που διενεργήθηκαν στους βαθμούς Ακολούθου Επικοινωνίας Α΄ και Ακολούθου Επικοινωνίας Β΄ με βάση την προϊσχύσασα διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3166/2003 παύουν να ισχύουν.
 4. Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 2 Τύπου, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατέχουν ήδη το βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ή θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, κατατάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄
 5. Οι διαδικασίες της παραγράφου αυτής ολοκληρώνονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
 6. Στις συνιστώμενες, κατά το άρθρο 6 α΄ και β΄ του ν. 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού, θέσεις προάγονται υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄, σε όσες θέσεις καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 7. Σε κάθε περίπτωση όλες οι συνιστώμενες θέσεις θα έχουν πληρωθεί εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.
12.  
  Μέχρι την ολοκλήρωση των κατατάξεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, δικαιούνται του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή, που λαμβάνουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
13.  
  Όπου στις διατάξεις του ν. 3166/2003 αναφέρεται Κλάδος Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας ονομάζεται εφεξής Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
14.  
  Το «Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) μετονομάζεται σε «Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας» κατά τα οριζόμενα στο ν. 1388/1983. Ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Στελεχών Επικοινωνίας της Ε.Σ.Δ.Δ.
15.  
  Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
16.  
  Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων τους κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να προέρχεται από συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες, που έχουν καταρτίσει απευθείας με διαφημιζόμενους ή άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών τους.
 2. Αιτήσεις, οι οποίες κατά τη θέση της παρούσας σε ισχύ ήταν εκκρεμείς, καταλαμβάνονται, μέχρι την κρίση τους από την αρμόδια επιτροπή, από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή τους.
17.  
  Στην αρχή του δευτέρου εδαφίου της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 προστίθεται περίοδος ως ακολούθως: Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών πρέπει να αναγράφουν τις κατηγορίες του Μητρώου του άρθρου 2 της παρ. 2 του π.δ. 261/1997, στις οποίες αυτές επιθυμούν να καταχωρισθούν.
18.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προς εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 261/1997.
19.  
 1. Η παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 αναριθμείται σε παράγραφο 10.
Άρθρο 12
1.  
 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας -Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ειδικός λογαριασμός.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του, στη διαχείριση και τη διάθεση των εσόδων του.
 3. Στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης περιέρχεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%):
 4. αα) από το ετήσιο αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που αναφέρεται στην παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α), από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται κατά την παρ. 22 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 πρόστιμα του ίδιου νόμου και από τα κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του ν.1941/1991 (ΦΕΚ 41 Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995, παράβολα, ββ) επί του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των οικονομικών ανταλλαγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), που προβλέπεται στην πρώτη περίοδο της παρ. 8 του ιδίου άρθρου ή από το σύνολο των οικονομικών ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω συχνότητας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατά τη δεύτερη περίοδο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998.
 5. Τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού διατίθενται για την παροχή επιδόματος ειδικών συνθηκών λόγω του αντικειμένου της υπηρεσίας που αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πάσης φύσεως προσωπικό, εκτός των δημοσιογράφων, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, περιλαμβανομένων και των υπηρετούντων υπαλλήλων με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
 6. Το επίδομα της παρούσας παραγράφου είναι ανεξάρτητο από το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 7 και του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως εκάστοτε ισχύει και δεν ενσωματώνεται σε αυτό.
 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:
 8. αα) καθορίζεται το ύψος του επιδόματος στις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού και ββ) μπορεί να αναπροσαρμόζονται το παραπάνω ποσοστό, το ύψος του επιδόματος, καθώς και να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσωπικού, στις οποίες χορηγείται το εν λόγω επίδομα, που υπηρετούν σε υπηρεσίες ή γραφεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή του εποπτεύοντος Υπουργού
2.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α΄).».
3.  
  Η τελευταία φράση της δεύτερης περιόδου της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.
Άρθρο 13
1.  
 1. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. που συστάθηκαν με το π.δ. 150/1994 (ΦΕΚ 101 Α) και το π.δ. 149/1994 (ΦΕΚ 100 Α) αντιστοίχως, ως ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.)».
 2. Η Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της περ. ε΄ της παραγράφου αυτής και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.
 3. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει στο Δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή).
 4. Το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 5. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει ένας (1) εκπρόσωπος του εποπτεύοντος Υπουργού και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.
 6. Το κάθε είδους και κατηγορίας προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» και στην «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» με οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταφέρεται με την ίδια σχέση στην εταιρεία Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.
 7. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε. καθίσταται καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων εταιρειών «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» και «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 8. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων εταιρειών συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας.
 9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το σκοπό, την έδρα και τις περιφερειακές διευθύνσεις, την εποπτεία, τα όργανα διοίκησης, την εκπροσώπηση, την περιουσία, τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου, τον οικονομικό έλεγχο, το προσωπικό, τη διαδικασία κατάρτισης του οργανογράμματος της εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της ιδρυόμενης εταιρείας
 10. Μέχρι την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου, οι εταιρείες «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» και «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3166/2003 καταργείται.
Άρθρο 14
1.  
 1. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 1730/1987 αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) συνεχίζουν να υπάγονται ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφόσον, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, είχαν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου.
3.  
 1. Συνιστάται θέση Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική ανώνυμη εταιρεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 13 του ν. 2644/1998, με πενταετή θητεία.
 2. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς επιπλέον αμοιβή για την παράλληλη απασχόληση του στη θυγατρική ανώνυμη εταιρεία.
 3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την επιφύλαξη της παραγράφου β΄, αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του
 4. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του καθορίζονται με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αρμόδιων Υπουργών
 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από ένα μέλος του
 6. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του
Άρθρο 15
1.  
  Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 172/1994 (ΦΕΚ 108 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Η οργάνωση βιβλιοθήκης θεμάτων επικοινωνίας.
2.  
  Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 172/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Η υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων οργανισμών και φορέων με σκοπούς συναφείς με το Ινστιτούτο.
3.  
  Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 172/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία.
4.  
  Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 172/1994 καταργείται.
5.  
  Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 172/1994 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄.
6.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1798/1951 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της Ενώσεως με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση μόνο ανά ένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι εκπρόσωπος οικονομικής και αθλητικής εφημερίδας αντίστοιχα. Από τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο το ένα μπορεί να είναι εκπρόσωπος οικονομικής ή αθλητικής εφημερίδας.
7.  
 1. Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής, όπως παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 29α του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α), παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την έκδοση νέας προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών.
 2. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 29β΄ του άρθρου 12 του ν. 3310/2005.
 3. Οι προκηρύξεις για τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών θα εκδοθούν μέχρι τις 30.6.2006.
8.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3021/ 2002 (ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 1η Ιανουαρίου 2005, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.
9.  
  Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση εκπτώσεων ή επιχορηγήσεων για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τη διακίνηση του Τύπου, καθώς και την καταχώριση δημοσιεύσεων οποιασδήποτε μορφής σε εφημερίδες ή περιοδικά απαιτείται ως προϋπόθεση η ιδιότητα μέλους δημοσιογραφικής ενώσεως ή ενώσεως ιδιοκτητών τύπου, η προϋπόθεση αυτή καταργείται και αντικαθίσταται από τις οικείες ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και ισχύουν και για τα μέλη των οικείων δημοσιογραφικών ενώσεων
Άρθρο 16 "Τελική διάταξη"
1.  
  Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΝΟΜΟΣ 1951/1798 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1798 1951
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1866 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1941 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2863 1999
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». 1994/149 1994
Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». 1994/150 1994
Αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. 1994/172 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2010/3861 2010
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). 2008/191 2008
Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου 2009/30 2009
Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γρ[...]" 2011/73 2011