Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αποκαλούμενες εφεξής ως «Μέρη», επιθυμώντας την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον τομέα της υγείας μεταξύ των χωρών τους, συμφωνούν τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Τα Μέρη, στηριζόμενα σε ισότιμη αμοιβαία βάση και στα διμερή συμφέροντα τους, θα προωθήσουν τη συνεργασία τους, στον τομέα της υγείας, στα ακόλουθα ενδεικτικά θέματα: • Προαγωγή υγείας και πρόληψη ασθενειών (π.χ. πρόληψη Μεσογειακής Αναιμίας κλπ) • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας • Οργάνωση, διοίκηση και οικονομικά της Υγείας • Έλεγχος και πρόληψη μεταδοτικών νόσων • Επείγουσα ιατρική φροντίδα. • Βιοϊατρική τεχνολογία • Τομέας φαρμάκου και ναρκωτικών • Μεταμόσχευση οργάνων και ιστών • Υγιεινή Περιβάλλοντος • Διαχείριση καταστροφών και υγεία (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ) • Θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης Πρόσθετοι τομείς συνεργασίας θα καθορίζονται σύμφωνα με τα συμφέροντα και των δύο Μερών κατόπιν αμοιβαίας έγκρισης. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα συνεργάζονται, στον τομέα της υγείας, κατόπιν αμοιβαίας έγκρισης με: α) Ανταλλαγή πληροφόρησης, β) Ανταλλαγή ειδικών για βραχυχρόνια επιμόρφωση, εκπαίδευση, βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμβουλευτική, γ) Άμεση επικοινωνία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών υγείας, δ) Άλλες μορφές συνεργασίας, αμοιβαίως αποδεκτές, στον τομέα της υγείας. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφόρηση για διεθνή συνέδρια και συμπόσια, που θα οργανώνονται στις χώρες τους, σε θέματα υγείας και κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη, το άλλο (Μέρος) θα παρέχει πληροφοριακό υλικό σχετικά με το αντικείμενο. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα επεξεργάζονται και θα υπογράφουν Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την ρύθμιση εξειδικευμένων θεμάτων στα οποία θα καθορίζονται και οι απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές παράμετροι. Άρθρο 5 Όσον αφορά την ανταλλαγή ολιγοήμερων επισκέψεων ειδικών και άλλου προσωπικού και των δύο χωρών, στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας ισχύουν τα κατωτέρω εκτός αντίθετης συνεννόησης: α) Το αποστέλλον Μέρος θα αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού μετ’ επιστροφής. β) Το φιλοξενόν Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής με πλήρη διατροφή. Η περίοδος των επισκέψεων δεν μπορεί να είναι μακρύτερη των δύο εβδομάδων. Άρθρο 6 Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας δεσμεύονται για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7 Η παρούσα Συμφωνία θα εγκριθεί και θα κυρωθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε συμφωνία με τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες των Μερών. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών λεπτομερειών που απαιτούνται σε κάθε χώρα, προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε ετών, μετά το τέλος της οποίας, θα ανανεώνεται κάθε φορά για έναν επιπλέον χρόνο, εκτός εάν ένα από τα Μέρη προβεί σε καταγγελία της, με έγγραφη γνωστοποίηση, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή κάθε περιόδου. Υπεγράφη στην Αθήνα την 28 Σεπτεμβρίου 2005, σε δύο αυθεντικά πρωτότυπα, διατυπωμένα στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ρrοf. Dr. Recep Αkdag Υπουργός Υγείας και Υπουργός Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία