ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3450

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος του άρθρου 1 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α) αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος αυτής προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως: 2 Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής. 3 Το χορηγούμενο από τις Α.Ε.Ν. πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α΄ τάξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 4 Η διάρκεια σπουδών στις Α.Ε.Ν. είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει έξι εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 2638/1998 αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος αυτής προστίθεται περίπτωση ζ’ ως ακολούθως: 1 Τη σύμπραξη από κοινού με τα Πανεπιστήμια, για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
2.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 2638/1998 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως ακολούθως:
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Τα μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής.
 1. Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
 2. Έκτακτα μέλη είναι το ΄Εκτακτο Εκπαιδε.υτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 4
1.  
  Στις διατάξεις του ν. 2638/1998 και γενικώς στη νομοθεσία περί Α.Ε.Ν., όπου αναφέρεται ο όρος «Ε.Π.» στο εξής νοείται ως «Ε.Π.» και «Ε.ΔΙ.Π.», όπου αναφέρεται ο όρος «Καθηγητής» νοείται ως «Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής», όπου αναφέρεται ο όρος «Επιμελητής» νοείται ως «Καθηγητής εφαρμογών» και όπου αναφέρεται ο όρος «Εκπαιδευτικός Συνεργάτης» νοείται ως «΄Εκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό».
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το κύριο διδακτικό έργο των Α.Ε.Ν. ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες.α) καθηγητή Α.Ε.Ν. β) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν. γ) επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. και δ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των Α.Ε.Ν. είναι τα ακόλουθα.Α. Καθηγητή.
 1. Ναυτικών μαθημάτων.1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. 2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτ λος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.
 3. 3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.
 4. 4) Διετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου σε φορτηγά πλοία άνω των χιλίων κόρων ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) ή επιβατηγά πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ή μηχανικού σε μηχανοστάσιο πλοίων κινούμενων με μηχανές άνω των 2.000 ίππων (ΒΗΡ) ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 5. 5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
 6. Συνεκτιμάται διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης και συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 7. Γενικών και τεχνικών μαθημάτων.1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.
 8. 2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.
 9. 3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 10. 4) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη του τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 11. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων.
 12. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 13. 5) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από το διδακτορικό τίτλο.
 14. Ενα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.
 15. Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.
 16. Β. Αναπληρωτή καθηγητή.
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2638 /1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλί-ου της οικείας Α.Ε.Ν. προβαίνει στην προκήρυξη κενών θέσεων Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Η πλήρωση κενής θέσης μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με προκήρυξη από το Υπουργείο της αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. είτε ανώτερης βαθμίδας στην ίδια Σχολή είτε της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας σε άλλη Σχολή, αν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στη Σχολή στην οποία υπηρετούν.
3.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4 1 Είναι δυνατή η μετάκληση σε κενές θέσεις Ε.Π., με εξαίρεση τις κενές θέσεις των Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου και Μακεδονίας, στις βαθμίδες καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, αν υπάρχει κενή οργανική θέση και αυτός που μετακαλείται 1 έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για πρόσληψη σε θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, 2 κατέχει θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε άλλη Α.Ε.Ν. και 3 έχει συμπληρώσει πέντε έτη στη θέση την οποία κατέχει.
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι.
 2. Οι επίκουροι, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εκλέγονται με τριετή θητεία.
 3. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη Α.Ε.Ν. δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. Οι επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τη μονιμοποίησή τους στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν.
 5. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας.
 6. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από εκλεκτορικά σώματα που συγκροτούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 12.
 7. Αν η κρίση είναι θετική, ο αιτών μονιμοποιείται στη βαθμίδα που κατέχει.
 8. Αν η κρίση είναι αρνητική ή δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του κρινόμενου.
 9. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό και γενικώς στο κάθε μορφής έργο του αιτούντα.
 10. Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και οι μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
 11. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή γίνεται με προκήρυξη βάσει των τυπικών προσόντων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
 12. Αν μέλος Ε.Π. των Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο με οποιονδήποτε τρόπο για κατάληψη θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά τη διαδικασία της κρίσης συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτή ή σε προηγούμενες βαθμίδες.
 13. Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού.
 14. Ο Υπουργός μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του να αναπέμψει μία μόνο φορά την πρόταση για μονιμοποίηση ή απόλυση μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
2.  
  Στο άρθρο 13 του ν. 2638/1998 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως ακολούθως:
  Για το διδακτικό - εκπαιδευτικό έργο του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ν. και τις συνθήκες παροχής του, εκφέρουν γνώμη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν.
Άρθρο 8 "Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)"
1.  
  Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο το οποίο συνίσταται στη διδασκαλία φυσικής αγωγής στους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.
2.  
  Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία και να έχουν διαρκή ενημέρωση επί των θεμάτων που αφορούν τον τομέα τους στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
3.  
  Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:.
 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι, φυσικής αγωγής.
 2. Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου
4.  
  Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η επιστη μονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμώνται. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5.  
  Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. διορίζονται με τριετή θητεία.
Άρθρο 9
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 14 του ν. 2638/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α) και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν., μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες. 2 1 Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα θεωρητικής κατάρτισης Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών. 2 Στους εργαστηριακούς συνεργάτες ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων. 3 Στους ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες ανατίθεται η διδασκαλία φυσικής αγωγής. 4 Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού του άρθρου αυτού είναι τα ακόλουθα Α. Επιστημονικοί συνεργάτες 1 Ναυτικών μαθημάτων 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδδαπής 2) Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας 3) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης 4) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού 5) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα και προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 2 Γενικών και τεχνικών μαθημάτων 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής 2) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας 3) Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται 4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση Β. Εργαστηριακοί συνεργάτες 1 Ναυτικών μαθημάτων 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής 2) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β’ τάξης 3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης 4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. 2 Γενικών και τεχνικών μαθημάτων 1) Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής, στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται 2) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται 3) Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα Γ. Ειδικοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες 1) Πτυχίο Α.Ε.Ι, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα, μετά την απόκτηση του πτυχίου Συνεκτιμώνται οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφών με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο. 5 Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, σε υποψηφίους μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης προκειμένου για επιστημονικούς συνεργάτες και Β΄ τάξης προκειμένου για εργαστηριακούς συνεργάτες και πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ ή Β΄ τάξης αντίστοιχα σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ ή Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.
2.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 που έχουν ως ακολούθως: 10 Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας. 11 Στο Ε.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται από το Συμβούλιο της Σχολής έργο μελών Ε.Π., όπως αυτό περιγράφεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του υπό στοιχείο Γ΄ του άρθρου 15.
Άρθρο 10
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του υπό στοιχείο Γ΄ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Τα μέλη Ε.Π. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ν. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. 1 Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως - Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. - Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. - Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια. - Συνεργασία με προπτυχιακούς σπουδαστές. - Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. 2 Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως - Έρευνα. - Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης. - Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων. - Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. 3 Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως - Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σχολής. - Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σχολής. - Κατοχή θέσης Διευθυντή Σχολής. - Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα. 2 Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ορίζονται ως ακολούθως α) Μέλη Ε.Π. αα) καθηγητή Α.Ε.Ν. δώδεκα ώρες. ββ) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν. δεκατέσσερις ώρες. γγ) επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. δεκαέξι ώρες. δδ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν. δεκαοκτώ ώρες. 1 Μέλη Ε.ΔΙ.Π. δεκαοκτώ ώρες.
2.  
  Στους καθηγητές εφαρμογών αγγλικής γλώσσας ανατίθεται κυρίως θεωρητική και επικουρικώς εργαστηριακή διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας. Στους λοιπούς καθηγητές εφαρμογών ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.
Άρθρο 11 "Αποδοχές Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού."
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: i) Καθηγητής 1,50 ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 iii) Επίκουρος Καθηγητής 1,15 iν) Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,90 Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα ένα (941) ευρώ.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
 1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α).
 2. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται:
 3. i) Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση. ii) Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.
 4. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν., οριζόμενο, ως ακολούθως:
 5. i) Καθηγητής 558 ευρώ ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 499 ευρώ iii) Επίκουρος Καθηγητής 382 ευρώ iν) Καθηγητής Εφαρμογών 264 ευρώ ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 117 ευρώ Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
 6. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:
 7. i) Καθηγητής 323 ευρώ ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 264 ευρώ iii) Επίκουρος Καθηγητής 176 ευρώ iν) Καθηγητής Εφαρμογών 147 ευρώ ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 88 ευρώ
 8. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας, για μέλη που έχουν τακτικές θέσεις
  • Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
  • i) Καθηγητής 364 ευρώ ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 322 ευρώ iii) Επίκουρος Καθηγητής 267 ευρώ iν) Καθηγητής Εφαρμογών 178 ευρώ
  • Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
  • i) Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ ii) Καθηγητής Εφαρμογών 125 ευρώ
 9. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003.
 10. Εξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:
 11. i) Διευθυντές Σχολών 176 ευρώ ii) Αναπληρωτές Δ/ντών Σχολών εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα 85 ευρώ
 12. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3205/2003.
3.  
  Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά ογδόντα οκτώ (88) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας
4.  
  Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. χορηγείται, επίσης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003.
5.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για τα μέλη Ε.Π. και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν.
6.  
  Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά)
7.  
  Τα επιδόματα των στοιχείων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους. Εξαιρούνται τα μέλη Ε.Π. που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση μελών του Ε.Π., αμειβόμενη ή όχι, σε εφαρμογές του επαγγελματικού τους κλάδου, συναφείς με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
9.  
  Θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας και Οικονομικών
10.  
  Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.
11.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3205/2003 παύουν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.
Άρθρο 12
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Στο πλαίσιο του έργου τους, τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, σε συνεργασία με τους καθηγητές εφαρμογών και το λοιπό αρμόδιο Ε.Π., προετοιμάζουν τους χώρους άσκησης των σπουδαστών και βοηθούν, κατά περίπτωση, τα μέλη του Ε.Π. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ασκήσεων κατά την κρίση του διδάσκοντα.
 2. Αναλαμβάνουν ακόμη την εξάσκηση σπουδαστών σε εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, για την οποία δεν προβλέπεται θεωρητική διδασκαλία.
 3. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν ανάγκες της Α.Ε.Ν. αναλόγως με την ιδιότητα και την ειδικότητά τους.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ως προσόντα διορισμού μελών του Ε.Τ.Π. ορίζονται.
 1. Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ή απολυτήριο τεχνολογικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή παλιού τύπου μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή πτυχίο εμπορικού ναυτικού ειδικότητας ανάλογης με τη θέση που προκηρύσσεται.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα ανάλογης ειδικότητας με τη θέση που προκηρύσσεται.
3.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Για τη βαθμολογική κατάσταση των μελών του Ε.ΤΤΙ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.) και τη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατά κατηγορία.
 2. Οι αποδοχές των μελών Ε.Τ.Π. καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Α’ Μέρους του ν. 3205/2003.
 3. Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών, ύψους ογδόντα οκτώ (88) ευρώ.
 4. Όσοι εκ των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που τους καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατηρούν ως προσωπική την τυχόν προκύπτουσα διαφορά, μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών τους.
 5. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.
4.  
  Στο άρθρο 18 του ν. 2638/1998 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 13
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις.Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).
 1. καθηγητών θέσεις 40
 2. αναπληρωτών καθηγητών θέσεις 70
 3. επίκουρων καθηγητών θέσεις 48
 4. καθηγητών εφαρμογών θέσεις 44
 5. ειδικού διδακτικού προσωπικού θέσεις 10 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ ή ΔΕ θέσεις 22 .
Άρθρο 14 "Ρύθμιση σπουδαστικών θεμάτων"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, για την αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι., των αποφοίτων Α.Ε.Ν. που εισήλθαν σε αυτές πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και των αποφοίτων από τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).
Άρθρο 15 "Ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ν."
1.  
  Όσοι κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού υπηρετούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο ή με δοκιμαστική θητεία, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κρίνονται κατά τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου για ένταξη σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ως ακολούθως:
 1. Οι υπηρετούντες στη θέση καθηγητή για θέση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή
 2. Οι υπηρετούντες στη θέση επίκουρου καθηγητή για θέση επίκουρου καθηγητή
 3. Οι υπηρετούντες στη θέση επιμελητή για θέση καθηγητή εφαρμογών
 4. Οι υπηρετούντες στη θέση καθηγητή ειδικών μαθημάτων ειδικότητας αγγλικής γλώσσας, για θέση καθηγητή εφαρμογών και ειδικότητας φυσικής αγωγής, για θέση μέλους ειδικού διδακτικού προσωπικού.
 5. Η κρίση βασίζεται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 6. Κατά την κρίση συνεκτιμάται η προσφορά του κρινόμενου στην ανάπτυξη των Σχολών, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ίδιο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 7. Αν η κρίση είναι θετική, ο κρινόμενος εντάσσεται σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού προσωπικού, στη βαθμίδα για την οποία κρίθηκε.
 8. Αν η κρίση είναι αρνητική, τότε παραμένει σε προσωποπαγή θέση και διέπεται από το προηγούμενο νομικό και μισθολογικό καθεστώς.
 9. Για όσο χρόνο υπηρετεί Ε.Π. των Α.Ε.Ν. σε προσωποπαγείς θέσεις, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων Ε.Π. του άρθρου 13 του παρόντος.
2.  
  Για τις κρίσεις του άρθρου αυτού συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας ειδικό επταμελές εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο μετέχουν τέσσερις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που, κατά περίπτωση, πρόκειται να μετατραπεί και πληρωθεί και τρεις καθηγητές Α.Ε.Ν. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού του εκλεκτορικού σώματος. Κατ’ εξαίρεση, μέχρι την ένταξη τριών καθηγητών Α.Ε.Ν. στη βαθμίδα καθηγητή, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από πέντε μέλη τα οποία είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση του ειδικού πενταμελούς εκλεκτορικού σώματος.
3.  
  Όσοι παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές νέα κρίση, δύο χρόνια τουλάχιστον μετά την πρώτη κρίση για να κριθούν ή για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας ή για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της επόμενης βαθμίδας

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως περιφερειακές του Υπηρεσίες δια των οικείων Υπηρεσιών του και σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υ.Ε.Ν.
2.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 3153/2003 προστίθενται νέες παράγραφοι 3,4 και 5 που έχουν ως ακολούθως: 3 Στις Ν.Ε.Κ.Ε. κατάρτισης, οι οποίες δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ανήκουν σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα, η φοίτηση είναι τετραετής και αποτελείται από έξι εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και δύο εξάμηνα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου. 4 Στις Ν.Ε.Κ.Ε. κατάρτισης μπορούν να εγγραφούν για φοίτηση κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., οι οποίοι αποδεικνύουν προηγουμένως την υγειονομική τους καταλληλότητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν. τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής σε αυτές. 5 Στις Ν.Ε.Κ.Ε. επιμόρφωσης, οι οποίες επίσης δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ανήκουν σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα, μπορούν να εγγραφούν για φοίτηση σε θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης υποψήφιοι για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας Υποψήφιοι για απόκτηση ελληνικών αποδεικτικών εγγράφονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προϋποθέσεις εγγραφής στις αντίστοιχες δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
Άρθρο 17
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3153/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι Ν.Ε.Κ.Ε. υπάγονται στην εποπτεία του Υ.Ε.Ν.
Άρθρο 18
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 3153/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ν.Ε.Κ.Ε. καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η αναπροσαρμογή του ποσού του, παραβόλου αυτού.
2.  
  Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 3153/2003 που έχει ως ακολούθως: 7 Η φοίτηση στις Ν.Ε.Κ.Ε. κατάρτισης καταλήγει σε χορήγηση τίτλου αποφοίτησης που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω απόκτησης διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 19 "Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδώνκαι αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας"
1.  
  Οι τίτλοι επαγγελματικών σπουδών του προσωπικού πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού που χορηγούνται από Σχολές, οι οποίες λειτουργούν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον αναγνωρίζονται από αυτά, είναι ισότιμοι των αντίστοιχων ελληνικών. Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται ελληνικό αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α).
2.  
  Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ . Ε . Ν .

Άρθρο 20
1.  
  Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 10 τουν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) σε Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις εταιρείες Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφόσον το Δημόσιο διατηρεί τουλάχιστον ποσοστό άνω του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Άρθρο 21 "Κατάταξη Λιμένων"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τις περιπτώσεις Λιμένων που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητά του, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι Λιμένες της Χώρας ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας, Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) και Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου)
2.  
  Η κατάταξη των Λιμένων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τη σημασία τους, όπως αυτή διαφαίνεται, κυρίως, από την επίδραση των Λιμέ νων στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας και τις διαφαινόμενες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν στο πλαίσιο των θαλάσσιων διαδρομών των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μεταφοράς
3.  
  Σε περίπτωση καθορισμού Λιμένων ως Διεθνούς Ενδιαφέροντος ή Εθνικής Σημασίας, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α), όπως ισχύει, δεν θίγεται η νομική μορφή υπό την οποία έχουν συσταθεί τα οικεία Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή Υπηρεσίες.
Άρθρο 22 "Συγχώνευση του Λιμενικού Ταμείου Σαμοθράκης"
1.  
  Το Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης συγχωνεύεται με. τον «Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Α. Α.Ε.».
2.  
  Η κινητή και ακίνητη περιουσία του συγχωνευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, περιέρχεται στον «Ο.Λ.Α. Α.Ε.», ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ως καθολικός διάδοχος του συγχωνευόμενου νομικού προσώπου. Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του συγχωνευόμενου Λιμενικού Ταμείου, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που περιέρχονται στον «Ο.Λ.Α. Α.Ε.» η επερχόμενη, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μεταβολή, σημειώνεται με αίτηση του «Ο.Λ.Α. Α.Ε.» ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
3.  
  Οι εκκρεμείς δίκες του συγχωνευόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από τον «Ο.Λ.Α. Α.Ε.» χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούντα άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.
4.  
  Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά αναγράφεται η επωνυμία του Λιμενικού Ταμείου που συγχωνεύεται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο «Ο.Λ.Α. Α.Ε.».
Άρθρο 23
1.  
  Στο άρθρο 16 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: 6 Οι θέσεις των Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. του εδαφίου αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αυξάνονται κατά μία μειουμένων αναλογικά και σε ταυτόσημο αριθμό των θέσεων των Αντιπλοιάρχων Λ.Σ. της ίδιας κατηγορίας, ήτοι των προερχομένων από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. πριν από τη 19η Ιουλίου του έτους 2001 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξεως ή Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό Η παράγραφος 1 στ΄ του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές πριν από την ανωτέρω ημερομηνία Ο μισός χρόνος, ήτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, παραμονής στο βαθμό του Κελευστή, προσμετράται για την επόμενη προαγωγή Χρόνος που τυχόν πλεονάζει προσμετράται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους.
Άρθρο 24 "Αύξηση οργανικών θέσεων βαθμοφόρων Λ.Σ.αθλητών και έφεδρων Αξιωματικών"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των βαθμοφόρων του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) αθλητών, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3079/2002, καθώς και οι οργανικές θέσεις των εφέδρων Αξιωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, αυξάνονται κατά είκοσι (20), ενιαίες σε όλους τους βαθμούς.
Άρθρο 25
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές τακτικών γραμμών εκτελούνται από επιβατηγά και οχηματαγωγά, επιβατηγά ή φορτηγά, πλοία που δρομολογούνται σε γραμμή ή γραμμές του ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που καλύπτει τους λιμένες όλων των νησιών.
2.  
 1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 Ο πλοιοκτήτης να έχει καλύψει την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ρυθμίζονται νέοι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, τα ελάχιστα απαιτούμενα ασφαλιστικά ποσά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα παραπάνω, καθώς και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς.
 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 καταργείται και οι παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος - μέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία του διορισμού αυτού.
4.  
 1. Το άρθρο πέμπτο του ν. 2932/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του ν. 3153/2003 και το άρθρο 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Άρθρο πέμπτο Μεταβολή πλοιοκτήτη Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.
 3. Η παράγραφος 8 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 καταργείται.
5.  
  Στην παράγραφο 2 του έκτου άρθρου του ν. 2932/2001 προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως: Το αίτημα αυτό και μέχρι συγκλήσεως Σ.Α.Σ. δύναται να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα μετά από απόφαση του Υπουργού για αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών Με απόφαση του Υπουργού δύναται να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα όργανα το δικαίωμα υπογραφής πρόσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δρομολογίων, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία, μετά από σχετικά αιτήματα Στην απόφαση αυτή, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., καθορίζονται τα όργανα αυτά, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων αυτών, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 26
1.  
  Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α) αντικαθίσταται και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως ακολούθως:
 1. Για τη μη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., που επιβάλλονται από την επόμενη ημέρα λήξεως της προθεσμίας προς απόδοση των σαράντα ημερών, δύναται να απαγορεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. ο απόπλους του πλοίου ή των πλοίων, που διαχειρίζεται η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση.
 2. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει της προϊσχύουσας διάταξης οφείλονται και εισπράττονται σύμφωνα με αυτή.
 3. Το ίδιο ισχύει και για μη εισπραχθέντες ή μη αποδοθέντες πόρους που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου.
Άρθρο 27
1.  
  Κατάργηση προσωποπαγών θέσεων υπαλλήλωνΝαυτικού Απομαχικού Ταμείου. Οι προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που έχουν συσταθεί στα Προξενικά Λιμεναρχεία Ρόττερνταμ, Αμβέρσας, Τόκυο, Βανκούβερ, Νέας Υόρκης, Νέας Ορλεάνης και Λονδίνου, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις αυτές έχουν το δικαίωμα, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν με αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ., τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Α.Τ. Η αποδοχή της αίτησης και η μετάταξη ή η μεταφορά των ανωτέρω διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία συνιστώνται και οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις. Το μισθολόγιο των υπαλλήλων που τυχόν θα μεταταγούν με τον τρόπο αυτόν εναρμονίζεται με το μισθολόγιο των υπαλλήλων του Ν.Α.Τ. που υπηρετούν σε αντίστοιχες θέσεις εσωτερικού και έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.
Άρθρο 28 "Στον κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α) όπως αυτός ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:"
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23α προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών δεν προσμετρώνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, ακόμη και αν αυτά ενσωματώνονται στο βασικό μισθό όπως ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 26, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) και την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η σύνταξη των δικαιούχων προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού αρχίζει από την πρώτη του μήνα μετά το θάνατό του, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση εντός ενός (1) έτους από το χρόνο του θανάτου Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Συντάξεις κύριες και επικουρικές, εφάπαξ αποζημιώσεις ή έκτακτα επιδόματα μη εισπραχθέντα εντός δύο (2) ετών από τότε που ήταν πληρωτέα παραγράφονται υπέρ του Ν.Α.Τ. ή του Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών κατά περίπτωση.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 93 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης, εξαιρούνται από τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου και οι εντολές πληρωμής των εξόδων που χορηγούνται σε όσους έχουν επιμεληθεί για την κηδεία συνταξιούχων του Ν.Α.Τ.
Άρθρο 29
1.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 6002/1934 (ΦΕΚ 37 Α) προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως:
  Ο Οίκος Ναύτου καταβάλλει σε άνεργους ναυτικούς, οικονομική ενίσχυση κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, καθορίζονται η έννοια του άνεργου ναυτικού για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή της και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Τα καθοριζόμενα με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να εισάγουν για τους ναυτικούς καθεστώς δυσμενέστερο από το ισχύον
Άρθρο 30 "Ρύθμιση θεμάτων Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(Ν.Ε.Ε.)."
1.  
  Το υπό στοιχείο στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 989/1979 (ΦΕΚ 260 Α), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2575/1998, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση της Δ.Ε., που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται ανά διετία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, οι δαπάνες εκπροσώπησης του Ν.Ε.Ε. στο εξωτερικό, από τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από τρίτα πρόσωπα που επιλέγονται από τη Δ.Ε. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και παράστασης αυτών.
2.  
  Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 989/1979 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Τέσσερις (4) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. 2 Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργα-τών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την κάλυψη ειδικών αναγκών ναυτιλιακής φύσεως του Ν.Ε.Ε., τις οποίες καταλαμβάνουν κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι, ή Τ.Ε.Ι, εσωτερικού ή ισότιμου εξωτερικού ήΑξιωματικοί Ε.Ν. Α’ τάξης εν ενεργεία ή μη, ή απόστρατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας και δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στα ναυτιλιακά θέματα σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα Ο καθορισμός της μορφής της απασχόλησης, τυχόν πρόσθετων προσόντων, καθώς επίσης και η επιλογή και πρόσληψη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Ε.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 Οι αποδοχές των ανωτέρω ειδικών συμβούλων ή συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Ε.Ε. 3 Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αναθέτει το χειρισμό των υποθέσεων του Ν.Ε.Ε. που έχουν ανάγκη νομικής καλύψεως σε δικηγόρο ή δικηγόρους κατά την κρίση της Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή, για καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Ν.Ε.Ε., μπορεί να ζητά από δικηγόρους να μελετούν, να συμβουλεύουν, να γνωμοδοτούν και να εκπροσωπούν το Ν.Ε.Ε. και εν γένει να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Ν.Ε.Ε. ή τρίτους για την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του Για την αμοιβή των ως άνω προσώπων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων που καθορίζονται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 4 Συνιστάται μία θέση της κατηγορίας ειδικών θέσεων βαθμού δεύτερου, Προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ν.Ε.Ε., με θητεία τριών (3) μέχρι πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται και στον οποίο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής θα ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου και της λειτουργίας του Ν.Ε.Ε., καθώς και η εποπτεία των ειδικών συμβούλων ή συνεργατών του Ν.Ε.Ε. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι., με γνώσεις και εμπειρία σε ναυτιλιακά θέματα, καθώς επίσης και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εμπορικής ναυτιλίας, είτε αξιωματικός εν ενεργεία ή μη του Εμπορικού Ναυτικού ή αξιωματικός εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος ή του Πολεμικού Ναυτικού Ο καθορισμός τυχόν πρόσθετων προσόντων, η επιλογή και η πρόσληψη γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ε.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Η πλήρωση της θέσης γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ιβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.989/1979 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:
 1. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων καθορίζονται και οι ειδικότητες αυτών.
Άρθρο 31 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Κανονισμοί των Α.Ε.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τροποποίησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από γνώμη του Διοικητή της οικείας Α.Ε.Ν., ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης και λειτουργίας που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς ή δεν προβλέπονται επαρκώς.
2.  
  Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης σε κάθε Α.Ε.Ν. αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της ένταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις και βαθμίδες της κάθε Σχολής.
3.  
  Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2638/1998.
4.  
  Όσοι από το Ε.Π. των Α.Ε.Ν. εντάσσονται σε οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 11 από την ημερομηνία ένταξής τους. Μέχρι τότε, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον μισθολόγιο.
Άρθρο 32 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του υπό στοιχείο Α΄ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998, οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3153/2003 και κάθε άλλη αντίθετη με τον παρόντα νόμο διάταξη.
Άρθρο 33
1.  
  Επιτρέπεται σε επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 68 Α΄), να εκτελούν τις σχετικές εργασίες τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου και των συναφών κανονιστικών διατάξεων, αν έχουν εγγραφεί ή αν καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου. Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές χορηγούν τις σχετικές προσωρινές άδειες εκτέλεσης των εργασιών αυτών, χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762 Β).
2.  
  Όσες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι βιομηχανικές-βιοτεχνικές κατά την έννοια του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), λαμβάνουν την άδεια λειτουργίας, που προβλέπεται στον ίδιο νόμο, χωρίς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005, αν ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) ή περιοχές οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Ο.) και εφόσον υποβάλουν αίτηση για λήψη της άδειας μέχρι την 31η Μαίου 2006. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλες τις μελέτες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας, καθώς και των επί μέρους αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, κατά το ν. 3325/2005. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα του σημερινού φορέα της επιχείρησης.
3.  
  Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 2642/1998 έχουν και οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά σε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 3325/2005. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρω προθεσμία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση παύσει να ασκεί τη δραστηριότητά της σύμφωνα με το ν. 2642/1998, η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται.».
Άρθρο 34 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-03-30 . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/12670/601 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/12670_601 2001
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1979/989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/989 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1085 1980
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2008/3654 2008
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο[...]" 2012/115 2012
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018