Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο­σίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κείμενων περί Δημοσίου Λογιστικού Διατάξεων, το έργο της εκτύπωσης των εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών, επειδή μόνο το ΄Ιδρυμα Εκτύπωσης της Τράπεζας της Ελλάδος διαθέτει, στην Ελλάδα, ειδικό τεχνικό προσωπικό και κατάλληλο για την εκτύπωση των θεωρήσεων εξοπλισμό
Άρθρο 2
1.  
  Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων θεωρήσεων θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα δείγμα
Άρθρο 3
1.  
  Η εκτύπωση των εντύπων θεωρήσεων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος στο Χαλάνδρι. Η ετήσια αναγκαία ποσότητα εκτιμάται σε περίπου 1.000.000 έντυπες θεωρήσεις. Η εκτυπούμενη συνολική ετήσια ποσότητα θα καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους, για να πραγματοποιείται έγκαιρα η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ο προγραμματισμός των εκτυπωτικών εργασιών του Ι.Ε.Τ.Α. Η παράδοση θα γίνεται εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία παραγγελίας της ετήσιας ποσότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Η τιμή των εντύπων αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) καθορίζεται ως εξής: α) 0,55 ευρώ ανά τεμάχιο για το έτος 2006 και για ποσότητα 1.000.000 τεμαχίων. β) Από το έτος 2007 και εφεξής η τιμή ανά τεμάχιο, που έχει καθορισθεί για το 2006 σε 0,55 ευρώ, θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τιμές των υλικών και γενικών δαπανών παραγωγής. Για την εξόφληση της συνολικής αξίας για κάθε παραγγελόμενη ποσότητα, θα χρεώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών, η δε πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή της παραγγελόμενης κάθε φορά ετήσιας ποσότητας, τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών περί καλής εκτέλεσης της παραγγελίας και την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών από την Τράπεζα της Ελλάδος περί της αξίας των απαιτηθέντων υλικών και γενικών δαπανών παραγωγής.
Άρθρο 5
1.  
  Η προμήθεια του χαρτιού, των λοιπών πρώτων υλών και των αναλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος
Άρθρο 6
1.  
  Η παραλαβή των εντύπων θεωρήσεων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών από Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα συνιστάται με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών. Η καταστροφή των κακέκτυπων εντύπων θεωρήσεων και των άχρηστων πλακών εκτύπωσης θα ενεργείται από το ΄Ιδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, στις εγκαταστάσεις του, από την αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 7
1.  
  Κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της σύμβασης αυτής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εκδιδόμενη μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 8
1.  
  Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έλαβε ένα αντίτυπο.
Άρθρο 9 "Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαετής, από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η σύμβαση θα κυρωθεί με νόμο. Είναι δυνατή η παράταση της παρούσας σύμβασης μετά από συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών. Ο Υπουργός Ο Διοικητής Εξωτερι [...]"
1.  
  Διπλωματικός Κλάδος: Το σχέδιο που θα συντάξει η Επιτροπή αυτή θα υποβληθεί για κύρωση κατά το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
 1. Πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά (Sana’ a)
 2. Πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα (Dοha)
 3. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη Γκουανγκζού (Guangzhοu) της Κίνας
2.  
  Η Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως πρόεδρο, έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, έναν Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικούς βαθμούς εν ενεργεία ή επί τιμή, ως μέλη. 96 Πρεσβεία Σαναά ΠρέσβηςΓραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Δύο υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας Μεταφραστής Κλητήρας ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός»« 97 Πρεσβεία Ντόχα ΠρέσβηςΓραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Δύο υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της εντός διμήνου από τη συγκρότησή της.
3.  
  Διευρύνεται η σύνθεση του προσωπικού της Πρεσβείας Αδδίς Αμπέμπα με την προσθήκη μίας (1) θέσης μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 57 Γενικό Προξενείο Γκουανγκζού Γενικός Πρόξενος-Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Δύο υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας ΟδηγόςΦύλακας - θυρωρός Οικιακός Βοηθός» Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Γκουανγκζού εκτείνεται στις επαρχίες της Κίνας Fujian, Guangdοng, Guangxi και Ηainan Άρθρο τέταρτοΔιεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχώνεξωτερικής υπηρεσίας 1 Διευρύνεται η σύνθεση του προσωπικού της Πρεσβείας Άγκυρας με την προσθήκη δύο (2) θέσεων μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης. 2 Η περίπτωση 2 του πίνακα Α΄ (Πρεσβείες) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 255/ 1999 (ΦΕΚ 209 Α΄) και του άρθρου 1 του π.δ. 59/2005 (ΦΕΚ 89 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Πρεσβεία Άγκυρας ΠρέσβηςΠρεσβευτής-Σύμβουλος Δύο Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Τρεις Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Επτά υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Δύο υπάλληλοι του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΤηλεφωνητής Τέσσερις Κλητήρες Δύο Οδηγοί Τρεις Φύλακες-θυρωροί Δύο Οικιακοί Βοηθοί Μάγειρος . Για τον ορισμό του δικαστικού λειτουργού, μέλους της Επιτροπής, τηρείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία.
4.  
  Η περίπτωση 3 του πίνακα Α΄ (Πρεσβείες) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Πρεσβεία Αδδίς Αμπέμπα ΠρέσβηςΓραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τρεις υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας ΟδηγόςΦύλακας-θυρωρός Οικιακός Βοηθός Μάγειρος Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
5.  
  Διευρύνεται η σύνθεση του προσωπικού της Πρεσβείας Μαδρίτης με την προσθήκη μίας (1) θέσης μόνιμου υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
6.  
  Η περίπτωση 44 του πίνακα Α΄ (Πρεσβείες) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του π.δ. 49/2002 (ΦΕΚ 47 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 44 Πρεσβεία Μαδρίτης ΠρέσβηςΔύο Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Πέντε υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΤηλεφωνητήςΜεταφραστήςΔύο Κλητήρες ΟδηγόςΔύο Φύλακες-θυρωροί Οικιακός Βοηθός Μάγειρος
7.  
  Διευρύνεται η σύνθεση του προσωπικού της Πρεσβείας Ουάσιγκτων με την προσθήκη μίας (1) θέσης μόνιμου υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ και μίας (1) θέσης του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄
8.  
  Η περίπτωση 61 του πίνακα Α΄ (Πρεσβείες) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 61 Πρεσβεία Ουάσιγκτων ΠρέσβηςΠρεσβευτής-Σύμβουλος Τρεις Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Πέντε Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Δέκα Υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Δύο Υπάλληλοι του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΤηλεφωνητήςΤέσσερις Κλητήρες Δύο Οδηγοί Δύο Φύλακες-θυρωροί Δύο Οικιακοί Βοηθοί Μάγειρος την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών εντύπων, τη διαδικασία εκτυπώσεώς τους, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδικός Φορέας Ελληνική Αστυνομία), τον αριθμό του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που μπορεί να αποσπάται εκάστοτε στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εκτύπωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών.» Άρθρο έβδομοΑναβολή της ΣΤ΄ Τακτικής Συνελεύσεωςτου Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) Η ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) αναβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.12.2005. Άρθρο όγδοοΚατάργηση θέσεων.
9.  
  Διευρύνεται η σύνθεση του προσωπικού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη με την προσθήκη μίας (1) θέσης μόνιμου υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
10.  
  Η περίπτωση 1 του πίνακα Α΄ (Μόνιμες Αντιπροσωπείες) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:«
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης απ την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μίνσκ, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη. 2002/49 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών. 2007/147 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Ντόχα. 2007/181 2007
Μεταβολή περιφερειών αρμοδιότητας Γενικών Προξενείων Σαγκάης, Γκουανγκζού και Προξενικού Γραφείου Πρεσβείας Πεκίνου. 2016/58 2016