Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του (κυρώθηκε με το ν. 2925/2001, ΦΕΚ 138 Α΄/27.6.2001), που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2004 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟΟι Κυβερνήσεις των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΒSΕC ή ΟΣΕΠ): η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Γεωργία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ρουμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Σερβία και Μαυροβούνιο, η Δημοκρατία της Τουρκίας, η Ουκρανία, εφεξής «Τα Μέρη». Ως Συμβαλλόμενα Μέρη στην Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που Μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος και ιδιαίτερα των Οργανωμένων Μορφών του, που υπεγράφη στην Κέρκυρα στις 2 Οκτωβρίου 1998, για συντομία «Συμφωνία ΟΣΕΠ», Ακολουθώντας τις διατάξεις του Καταστατικού ΟΣΕΠ, της Διακήρυξης της Συνάντησης Κορυφής της Κωνσταντινούπολης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 Ετών ΟΣΕΠ, της Δήλωσης της Πέμπτης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών που Μετέχουν στην ΟΣΕΠ, από 26 Οκτωβρίου 2001, καθώς και της Δήλωσης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών που Μετέχουν στην ΟΣΕΠ για την Συμβολή ΟΣΕΠ στην Ασφάλεια και την Σταθερότητα, από 25 Ιουνίου 2004, που καταδικάζουν εντονότατα την διεθνή τρομοκρατία ως παγκόσμια απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια, Γνωρίζοντας ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της αποτελεί σοβαρή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα των Μερών, για την εδαφική τους ακεραιότητα και ασφάλεια των Κρατών που Μετέχουν στον ΟΣΕΠ, καθώς και για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων καλής γειτονίας και διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των Κρατών της Περιοχής του Ευξείνου Πόντου, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των εγγράφων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στηρίζοντας απόλυτα τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας στον τομέα αυτό, ειδικότερα το Ψήφισμα 1373, Υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των κανόνων του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Επιβεβαιώνοντας την απερίφραστη υποστήριξή τους προς τις οικουμενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, ο όρος τρομοκρατία σημαίνει εκείνα τα εγκλήματα που προσδιορίζονται στις Συνθήκες και Πρωτόκολλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την πρόληψη, εντοπισμό, καταστολή, αποκάλυψη και διερεύνηση τρομοκρατικών ενεργειών βάσει της Συμφωνίας ΟΣΕΠ και του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις των Κρατών τους. Άρθρο 31.Τα Μέρη θα ορίσουν τον(-ους) αρμόδιο(-ους) φορέα(-είς) ή/και πρόσωπο(-α) επικοινωνίας μέσω των οποίων διασφαλίζεται απευθείας επικοινωνία. 2.Κάθε Μέρος θα υποβάλει στον Θεματοφύλακα κατάλογο των ονομάτων και στοιχείων των αρμόδιων φορέων και προσώπων επικοινωνίας εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την θέση του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε ισχύ γιά το εν λόγω Μέρος. Τα Μέρη θα ενημερώνουν τον Θεματοφύλακα σχετικά με τυχόν αλλαγές στον κατάλογο αυτό. Άρθρο 41.Προκειμένου να υλοποιήσουν το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο, τα Μέρη θα συνεργαστούν σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συμφωνίας ΟΣΕΠ και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Συμφωνία ΟΣΕΠ, που έγινε στο Κίεβο την 15 Μαρτίου 2002. 2.Αν χρειαστεί, τα Μέρη δύνανται να αποκαταστήσουν γραμμές επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης, να διεξάγουν τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις και διαβουλεύσεις. Άρθρο 5 Στα πλαίσια της Συμφωνίας ΟΣΕΠ και του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικότερα σχετικώς με: α) τρομοκρατικές ενέργειες που σχεδιάστηκαν και στόχευαν την κρατική ηγεσία, πρόσωπα που τελούν υπό διεθνή προστασία, μέλη των διπλωματικών αποστολών και προξενείων, αξιωματούχους διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, πρόσωπα που μετέχουν σε επίσημες επισκέψεις, καθώς και σχετικώς με εθνικά/διεθνή συμβάντα και εναντίον άλλων αξιωματούχων και πολιτών, β) τρομοκρατικές οργανώσεις, ομάδες και πρόσωπα που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των Κρατών τους, καθώς και επαφές μεταξύ των εν λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων, ομάδων και προσώπων, γ) τρομοκρατικές απόπειρες και ενέργειες με στόχο την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των Κρατών των Μερών, δ) τρομοκρατικές ενέργειες και απειλές διάπραξης τέτοιων ενεργειών στην επικράτεια των Κρατών Μερών, εναντίον οικονομικών, τεχνολογικών και οικολογικών μονάδων και εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, ε) τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες που δρουν στην επικράτεια των Κρατών Μερών, τακτικές και μεθόδους αυτών, αρχηγούς, μέλη, καθώς και σχετικώς με τα πρόσωπα που εμπλέκονται ή/και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των εν λόγω ομάδων ή οργανώσεων, στ) οργανισμούς και ιδρύματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, μηχανισμούς, επεκτάσεις και κατευθύνσεις της υποστήριξης αυτής, ζ) παράνομη διακίνηση όπλων, περιλαμβανομένων πυρομαχικών, εκρηκτικών ουσιών και συσκευών, πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών και πηγών, χημικών και βιολογικών όπλων και συστατικών μερών αυτών, που έγινε από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και πρόσωπα, οδούς που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη μεταφορά τους μέσω της επικράτειας των Κρατών των Μερών, η) ανιχνευθείσες και υποπτευόμενες πηγές και οδοί οικονομικής, εφοδιαστικής ή άλλων τύπων ουσιαστικής υποστήριξης προς τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες, θ) αντιτρομοκρατική πράξη και νομοθεσία. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα επεξεργαστούν και διεξάγουν στενή συνεργασία, ειδικότερα σχετικώς με: α) καταστολή της προετοιμασίας και διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και της παροχής προς τρομοκράτες κάθε μορφής υποστήριξης, περιλαμβανομένης της οικονομικής, β) άρνηση ασφαλούς καταφυγίου σε εκείνους που χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν, υποστηρίζουν ή διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες, γ) αποκάλυψη και απαγόρευση των τόπων όπου διεξάγεται εκπαίδευση τρομοκρατών, σχεδιασμός και προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, αν υποβάλλονται οι συγκεκριμένες αποδείξεις, δ) αποτροπή της κυκλοφορίας και καταστολή των οδών μετακίνησης τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων, ε) ανίχνευση και εντοπισμό των δομών που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές ομάδες ή οργανισμούς για κάλυψη των δραστηριοτήτων τους, στ) αποτροπή, αποκάλυψη και καταστολή της οικονομικής στήριξης, παράδοσης όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών ουσιών και συσκευών, πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών και πηγών, χημικών και βιολογικών όπλων και συστατικών μερών αυτών καθώς και της παροχής οιασδήποτε βοήθειας προς πρόσωπα και οργανώσεις για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τα Μέρη θα γνωστοποιούν μεταξύ τους τα αποτελέσματα των ενεργειών συνεργασίας. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών στην επικράτεια των κρατών τους, όταν οι εν λόγω τρομοκρατικές ενέργειες πρόκειται να διαπραχθούν στην επικράτεια των Κρατών των άλλων Μερών, καθώς και για την άρνηση παροχής ασύλου προς εκείνους οι οποίοι έχουν σχεδιάσει, διευκολύνει ή συμμετάσχει στην προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Άρθρο 8 Τα Μέρη δύνανται να συνεργάζονται προς βελτίωση της υλοποίησης του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου με τις ακόλουθες μορφές: α) εκπαίδευση, επιμόρφωση και βελτίωση δεξιοτήτων προσωπικού, β) ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων για ποινικές έρευνες, γ) διεξαγωγή από κοινού εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, διαβουλεύσεων και επιστημονικών ερευνών, δ) ανταλλαγή σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας, αναλυτικών και στατιστικών δεδομένων, ε) και άλλες μορφές που προβλέπονται στην Συμφωνία ΟΣΕΠ. Άρθρο 91.Για τις πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου θα εξασφαλίζεται ο ίδιος βαθμός εμπιστευτικότητας από το Μέρος που υπέβαλε το σχετικό αίτημα παροχής τους που ισχύει για παρόμοιες πληροφορίες του Μέρους προς το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα παροχής τους. 2.Οι πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου καθώς και πληροφορίες σχετικά με μεθόδους διερεύνησης και τακτικές εφαρμογής ειδικού εξοπλισμού ή/και υλικών δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση του Μέρους που τα παρείχε. 3.Οι πληροφορίες ή αποτελέσματα της συμμόρφωσης με το αίτημα που ελήφθησαν από άλλο Μέρος βάσει του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους ζητήθηκαν ή υποβλήθηκαν χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Μέρους που τα παρείχε. 4.Η παράδοση και προστασία απόρρητων πληροφοριών θα γίνεται από τα Μέρη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους ή/και σχετικές διεθνείς συμφωνίες. 5.Ανεξαρτήτως των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων των Κρατών Μελών ΟΣΕΠ - συμβαλλομένων στην Συμφωνία ΟΣΕΠ και στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο, προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου θα έχουν προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που τους δίδεται από το Μέρος που τα παρείχε. Άρθρο 10 Κάθε Μέρος ανεξάρτητα θα βαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, εκτός εάν αμοιβαίως συμφωνηθεί διαφορετικά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Άρθρο 11 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία στα πλαίσια του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, τα Μέρη θα χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα στην γραπτή διαδικασία, την Αγγλική και Ρωσική γλώσσα στην προφορική διαδικασία, εκτός εάν τα Μέρη αμοιβαίως συμφωνήσουν διαφορετικά. Άρθρο 121.Η εφαρμογή του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου υπόκειται στην νομοθεσία του Κράτους κάθε Μέρους. 2.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο δεν θα κωλύει τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις των Κρατών των Μερών. 3.Αμφισβητήσιμα ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν σε σχέση με την ερμηνεία ή υλοποίηση του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου θα επιλύονται από τα ενδιαφερόμενα Μέρη, μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. Άρθρο 131.Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία ΟΣΕΠ (ΒSΕC ΡΕRΜΙS) θα είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. 2.Το πρωτότυπο του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε μοναδικό αντίτυπο στην Αγγλική γλώσσα θα κατατεθεί στην ΒSΕC ΡΕRΜΙS η οποία θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Μέρος. 3.Η ΒSΕC ΡΕRΜΙS θα ενημερώνει τα Κράτη Μέλη ΟΣΕΠ σχετικά με: 1)κάθε πράξη υπογραφής, 2)την υποβολή κάθε επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, 3)κάθε ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 15 του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, δ) κάθε άλλη πράξη ή έγγραφο ειδοποίησης σχετικά με το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Άρθρο 141.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή από οιοδήποτε Κράτος Μέλος ΟΣΕΠ. 2.Το Μέρος που έχει υπογράψει το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο δεν δύναται να γίνει συμβαλλόμενο σε αυτό, εάν δεν γίνει συμβαλλόμενο στην Συμφωνία ΟΣΕΠ. 3.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση. 4.Οι επίσημες πράξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στον Θεματοφύλακα. Άρθρο 151.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία η τρίτη επίσημη πράξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθεται στην ΒSΕC ΡΕRΜΙS. 2.Για κάθε Μέρος, που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο μετά την ημερομηνία θέσης του σε ισχύ, το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης, από το εν λόγω Μέρος, των αντίστοιχων επίσημων εγγράφων του. Άρθρο 161.Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο. 2.Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές με την συναίνεση όλων των Μερών και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 14 και με το Άρθρο 15 του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Άρθρο 17 Κάθε μέρος δύναται να αποσυρθεί από, ή να καταγγείλει το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο με επίσημη ειδοποίηση προς την ΒSΕC ΡΕRΜΙS. Η απόσυρση ή καταγγελία θα τίθεται σε ισχύ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η ειδοποίηση απόσυρσης ή καταγγελίας παραλαμβάνεται από την ΒSΕC ΡΕRΜΙS. ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Έγινε στην Αθήνα/Ελλάδα σήμερα, 3 Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα σε ένα αντίτυπο στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (υπογραφή) (με την δήλωση και επιφύλαξη) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Γεωργίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Γιά την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδα-βίας. Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Σερβίας και Μαυροβουνίου (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας
Άρθρο 2
1.  
    Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου παρακολούθησης και παραλαβής του συστήματος Διοίκησης, Συντονισμού, Ελέγχου, Επικοινωνίας και Διασύνδεσης C4Ι παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι την παραλαβή του συστήματος. Σε περίπτωση ελλείψεως μέλους της επιτροπής ο ορισμός νέου ενεργείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του φορέα από τον οποίο προέρχεται.
2.  
    Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), καταργείται και οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις αρμοδιότητες για θέματα παρακολούθησης και παραλαβής του συστήματος C4Ι ασκούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ίδια Διεύθυνση μεταφέρεται με την αυτή υπηρεσιακή σχέση και το διατιθέμενο για την παραλαβή του ως άνω συστήματος προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.