ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3458

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθμ. 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 «για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων» ( L125/5.5.2001). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεν εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εξαι- ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄). 2.Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 20 που αφορούν τα υποκαταστήματα πιστωτικού ιδρύματος, η καταστατική έδρα του οποίου ευρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχουν υποκαταστήματα του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος - μέλος. Άρθρο 3 Ορισμοί Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως: «Κράτος - μέλος καταγωγής»: το κράτος - μέλος καταγωγής κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2076 /1992. «Κράτος - μέλος υποδοχής»: το κράτος - μέλος υποδοχής, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992. - «Υποκατάστημα»: υποκατάστημα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992. - «Αρχές αρμόδιες»: οι αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών της Ε.Κ. κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992. Στην Ελλάδα αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2076/1992 για τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. - «διαχειριστής»: πρόσωπο ή όργανο διοριζόμενο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των μέτρων εξυγίανσης. Κατά το ελληνικό δίκαιο, ως διαχειριστής νοείται: α) ο Επίτροπος που διορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 1665/1951 (ΦΕΚ 31 Α΄) ή σε εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2076/1992, β) κάθε άλλο πρόσωπο ή όργανο οριζόμενο από τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση μέτρων εξυγίανσης. - «διοικητικές ή δικαστικές αρχές»: οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών - μελών που είναι αρμόδιες για τα μέτρα εξυγίανσης ή για τις διαδικασίες εκκαθάρισης. Κατά το ελληνικό δίκαιο: α) αρμόδια διοικητική αρχή για το διορισμό Επιτρόπου πιστωτικού ιδρύματος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 1665/1951 και του άρθρου 22 του ν. 2076/1992, για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2076/1992 και του άρθρου 8 του ν.1665/ 1951 και για το διορισμό εκκαθαριστή, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1665/1951, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, β) σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 525 έως 707 του β.δ. της 19.4./ 11.5.1835 και των άρθρων 1 έως 21 του α.ν. 635/1937, το καθ’ ύλην αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, γ) κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή που καθίσταται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμόδια για μέτρα εξυγίανσης ή για διαδικασία εκκαθάρισης. - «μέτρα εξυγίανσης»: τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση πιστωτικού ιδρύματος και είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής των πληρωμών, αναστολής των εκτελεστικών μέτρων ή μείωσης των απαιτήσεων. Αυτά, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο είναι: α) ο διορισμός Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 1665/1951, β) η παράταση από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2076/1992, του χρόνου εκπλήρωσης ορισμένων ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πιστωτικού ιδρύματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών που μπορεί να ανανεωθεί με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για έναν (1) ακόμα μήνα, καθώς και ο διορισμός με την ίδια πράξη και για το ίδιο χρονικό διάστημα Επιτρόπου, γ) κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που έχει ως περιεχόμενο τα «μέτρα εξυγίανσης», όπως αυτά ορίζονται παραπάνω. - «εκκαθαριστής»: κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόμενο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης. Κατά το ελληνικό δίκαιο, εκκαθαριστής είναι κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόμενο από τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν. - «διαδικασίες εκκαθάρισης»: οι συλλογικές διαδικασίες τις οποίες κινούν και ελέγχουν οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές με σκοπό τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων υπό την εποπτεία των αρχών αυτών, ακόμη και όταν η διαδικασία αυτή περατώνεται με πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο. Κατά το ελληνικό δίκαιο, διαδικασίες εκκαθάρισης είναι: α) η διαδικασία θέσης πιστωτικού ιδρύματος υπό εκκαθάριση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1665/1951 σε συνδυασμό με την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 975/1/12.7.1956 «περί κανονισμού εκκαθαρίσεως τραπεζών εν ανακλήσει αδείας λειτουργίας των» και με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2330/1995, β) η πτωχευτική διαδικασία κατά τις διατάξεις των άρθρων 525 έως 707 του β.δ. της 19.4./11.5.1835 και κατά τα άρθρα 1 έως 21 του α.ν. 635/1937, γ) κάθε συλλογική διαδικασία την οποία κινεί και ελέγχει η ελληνική διοικητική ή δικαστική αρχή, με περιεχόμενο αυτό των «διαδικασιών εκκαθάρισης» όπως παραπάνω ορίζονται. - «οργανωμένη αγορά»: η οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996. - «τίτλοι»: οι τίτλοι που αναφέρονται στο στοιχείο i της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/ 1996. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 4 Λήψη μέτρων εξυγίανσης - Εφαρμοστέο δίκαιο 1.Αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν για την εφαρμογή ενός ή περισσότερων μέτρων εξυγίανσης σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων του που είναι εγκατεστημένα σε κράτη - μέλη υποδοχής, είναι οι αρμόδιες ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3. Εφόσον αρχίσουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους στην Ελλάδα, τα μέτρα εξυγίανσης, που λαμβάνουν οι αρμόδιες ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές παράγουν τα αποτελέσματά τους και σε ολόκληρη την Κοινότητα, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, καθώς και έναντι τρίτων στα άλλα κράτη - μέλη, ακόμα και αν το ισχύον δίκαιο στα κράτη - μέλη υποδοχής δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται. 2.Αντιστοίχως, όταν η εξυγίανση αφορά πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος-μέλος, αποκλειστικά αρμόδιες για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων είναι οι αρχές του κράτους-μέλους αυτού. Τα λαμβανόμενα από αυτές μέτρα εξυγίανσης ή εκκαθάρισης παράγουν στην Ελλάδα αποτελέσματα χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, ακόμη και αν το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 32 του παρόντος νόμου, τα μέτρα εξυγίανσης διέπονται από το ισχύον ελληνικό δίκαιο. Άρθρο 5 1.Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής για κάθε απόφασή τους να λάβουν μέτρα εξυγίανσης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν τα μέτρα αυτά. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί με όλα τα κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος πρόσφορα μέσα πριν από τη λήψη των μέτρων, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά. 2.Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας, έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, αν κρίνουν απαραίτητη τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος. Άρθρο 6 1.Αν αποφασιστεί η θέση σε εφαρμογή από τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές μέτρων εξυγίανσης που ενδέχεται να θίξουν δικαιώματα τρίτων σε κράτος - μέλος υποδοχής και αν η απόφαση που διατάσσει τα μέτρα αυτά υπόκειται σε ένδικο μέσο στην Ελλάδα, ο διαχειριστής, όπου προβλέπεται, διαφορετικά η αρμόδια αρχή ή το πρόσωπο για τη λήψη απόφασης με την οποία τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα εξυγίανσης οφείλει να αποστέλλει προς δημοσίευση το συντομότερο δυνατό και με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο απόσπασμα της απόφασης στο Γραφείο Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια κάθε κράτους - μέλους υποδοχής, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη άσκηση ένδικων μέσων. 2.Το δημοσιευόμενο απόσπασμα της απόφασης πρέπει να αναφέρει στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες των οικείων κρατών - μελών, ιδίως το αντικείμενο και τη νομική βάση της ληφθείσης απόφασης, την προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων, κυρίως δε μία ευκόλως κατανοητή ένδειξη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας αυτής, καθώς και την ακριβή διεύθυνση των ελληνικών διοικητικών ή δικαστικών αρχών που είναι αρμόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου μέσου. 3.Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τήρηση των προαναφερθέντων όρων δημοσιότητας, και παράγουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών, εκτός αν οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές ή η σχετική με τα μέτρα εξυγίανσης νομοθεσία ορίζουν διαφορετικά. Άρθρο 7 1.Εφόσον προβλέπεται η αναγγελία της απαίτησης για την αναγνώρισή της ή προβλέπει ότι είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση των μέτρων εξυγίανσης στους πιστωτές που έχουν στην Ελλάδα την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα ο διαχειριστής, όπου προβλέπεται, διαφορετικά οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν και τους πιστωτές οι οποίοι είναι γνωστοί και έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε άλλα κράτη - μέλη. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16 και 18 παρ. 3. 2.Αν παρέχεται στους πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα το δικαίωμα να αναγγέλουν τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με αυτές, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε άλλα κράτη - μέλη. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 8 1.Ο διορισμός του διαχειριστή αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού είτε με οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους -μέλους καταγωγής. Αν ο διαχειριστής προτίθεται να ενεργήσει στην Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, απαιτείται και μετάφραση του εγγράφου νομιμοποίησής τους στην ελληνική, χωρίς να απαιτείται άλλου τύπου νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση. Ο διορισμός διαχειριστή στην Ελλάδα ως χώρα καταγωγής αποδεικνύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και ιδία: Ο διορισμός Επιτρόπου από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύεται με την προσκόμιση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται η περί διορισμού του Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.1665/1951 ή της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2076/1992. 2.Ο διαχειριστής μπορεί να ασκεί στα κράτη - μέλη τις εξουσίες που μπορεί να ασκεί και στην Ελλάδα και αντίστοιχα μπορεί να ασκεί στην Ελλάδα όλες τις εξουσίες που μπορεί να ασκεί στο κράτος - μέλος καταγωγής. Αν κρίνει ότι χρειάζεται συνδρομή στο έργο του, έχει δικαίωμα να ορίζει πρόσωπα τα οποία τον επικουρούν ή τον εκπροσωπούν κατά την εκτέλεση του μέτρου εξυγίανσης ιδίως στα κράτη - μέλη υποδοχής, και ιδίως να τον βοηθούν για τη διευθέτηση προβλημάτων που συναντούν οι πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος στο κράτος - μέλος υποδοχής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο διαχειριστής τηρεί το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωσης των μισθωτών εργαζομένων. Οι εξουσίες του διαχειριστή δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα χρήσης βίας, ούτε το δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικής διαδικασίας ή διαφοράς. Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 9 1.Αν οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές αποφασίσουν τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το οποίο λειτουργεί δια μέσου υποκαταστημάτων (τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ που δημοσιεύεται ετησίως στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στην Ελλάδα και σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί, με όλα τα πρόσφορα μέσα, εάν είναι δυνατόν πριν από τη λήψη των μέτρων, άλλως αμέσως μετά, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει συστήσει υποκαταστήματα, για την απόφασή τους, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρουν τα μέτρα εξυγίανσης. 2.Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές προσπαθούν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των άλλων κρατών - μελών, στα οποία λειτουργούν υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος, του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 10 1.Αποκλειστικά αρμόδιες για να αποφασίζουν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων του που λειτουργούν σε άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας, είναι οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3. Η απόφαση των αρχών αυτών αναγνωρίζεται στο έδαφος όλων των κρατών - μελών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα στην Ελλάδα. Προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος-μέλος, αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων είναι οι αντίστοιχες αρχές του κράτους-μέλους αυτού, οι αποφάσεις των οποίων αναγνωρίζονται και παράγουν αποτελέσματα στην Ελλάδα με τον ίδιο όπως ανωτέρω τρόπο. 2.Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής για την απόφασή τους να κινήσουν τη διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η διαδικασία αυτή. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί πριν από τη λήψη των μέτρων, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά, με κάθε πρόσφορο μέσο. Άρθρο 11 Εφαρμοστέο δίκαιο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 32, η εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής του, η οποία καθορίζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) τα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, που καταλαμβάνονται από τη διαδικασία και τη μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία τούτο απέκτησε μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, β) τις εξουσίες του πιστωτικού ιδρύματος και τις εξουσίες του εκκαθαριστή, γ) τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι παραδεκτός ο συμψηφισμός, δ) τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των υφιστάμενων συμβάσεων, στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, ε) τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ατομικών διώξεων, εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, στ) τις απαιτήσεις που πρέπει να αναγγελθούν στο παθητικό του πιστωτικού ιδρύματος και τη μεταχείριση των απαιτήσεων που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ζ) τους κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και αποδοχής των απαιτήσεων, η) τους κανόνες διανομής του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, την κατάταξη των απαιτήσεων και τα δικαιώματα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν μερικώς, μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή κατόπιν συμψηφισμού, θ) τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως δια πτωχευτικού συμβιβασμού, ι) τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ια) τον καταλογισμό των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας εκκαθάρισης και ιβ) τους κανόνες που διέπουν την ακυρότητα, την ακυρωσία και την κήρυξη του ανενεργού των επιβλαβών για τους πιστωτές δικαιοπραξιών. Άρθρο 12 Γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών πριν από την εκούσια εκκαθάριση Προκειμένου ένα πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα στην Ελλάδα να εφαρμόσει διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης, πρέπει να ζητήσει με υποβολή σχετικού ερωτήματος δια μέσου των καταστατικών του οργάνων, τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από τη λήψη της απόφασης. Η έναρξη της διαδικασίας της εκούσιας εκκαθάρισης δεν εμποδίζει τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές να λάβουν μέτρα εξυγίανσης ή εκκαθάρισης. Άρθρο 13 1.Η παράγραφος 1Β του άρθρου 8 του ν. 2076/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «1.Β. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί και κοινοποιεί στους ενδιαφερομένους, στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών υποδοχής και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απόφασή της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος. » 2.Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, τιθεμένου τούτου υπό εκκαθάριση (άρθρα 8 και 9 παρ. 1 του ν. 1665/1951), ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα έχουν αποτύχει, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών υποδοχής για την ανάκληση αυτή, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσουν το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφός τους και να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των καταθετών. 3.Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν κωλύει τον εκκαθαριστή να εξακολουθήσει ορισμένες δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος στο βαθμό που απαιτείται ή ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 14 1.Ο διορισμός του εκκαθαριστή αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού είτε με οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής. 2.Αν ο εκκαθαριστής προτίθεται να ενεργήσει στην Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου νομιμοποίησής του στην ελληνική, χωρίς να απαιτείται άλλου τύπου νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση. Ειδικότερα, ο διορισμός εκκαθαριστή στην Ελλάδα ως χώρα καταγωγής αποδεικνύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και ιδίως: 1)ο διορισμός εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύεται με την προσκόμιση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται η περί διορισμού του Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1665/1951, 2)ο διορισμός συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως του Εμπορικού Νόμου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφαρμόζονται αναλόγως και για τον εκκαθαριστή. Άρθρο 15 1.Η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος δημοσιεύεται από τον εκκαθαριστή, άλλως από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή, με την καταχώριση αποσπάσματός της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες που κυκλοφορούν στην επικράτεια κάθε κράτους - μέλους υποδοχής. 2.Η απόφαση έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος καταχωρίζεται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, στο οποίο καταχωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 όλες οι μεταβολές των πράξεων και στοιχείων των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των αλλοδαπών τραπεζικών επιχειρήσεων. Άρθρο 16 Ενημέρωση των γνωστών πιστωτών Μόλις αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενημερώνει ταχέως και ατομικά όλους τους γνωστούς πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε άλλα κράτη - μέλη. Η ενημέρωση γίνεται με την αποστολή σημειώματος το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, τις τηρητέες προθεσμίες, τις κυρώσεις που προβλέπονται ως προς τις προθεσμίες αυτές, το αρμόδιο όργανο ή την αρχή προς το οποίο ή την οποία πρέπει να αναγγέλλονται οι απαιτήσεις ή να υποβάλλονται οι παρατηρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις, καθώς και τα άλλα επιβεβλημένα μέτρα. Το σημείωμα αναφέρει επίσης αν οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια, οφείλουν να προβούν σε αναγγελία της απαιτήσεως. Άρθρο 17 1.Τρίτοι, που προβαίνουν σε εκπλήρωση παροχής προς πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν είναι νομικό πρόσωπο και αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης που έχει αρχίσει σε άλλο κράτος - μέλος και όχι προς τον εκκαθαριστή της διαδικασίας αυτής και οι οποίοι αγνοούν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ελευθερώνονται. 2.Τεκμαίρεται άγνοια του πιστωτή ως προς την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, αν η παροχή έγινε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης περί έναρξης της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 15. Αντίθετα, αν η παροχή έγινε μετά την προαναφερθείσα δημοσίευση θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο γνώσης του πιστωτή. Άρθρο 18 1.Πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε κράτος - μέλος διάφορο του κράτους - μέλους καταγωγής, όπως και οι δημόσιες αρχές των κρατών - μελών, έχουν δικαίωμα να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν εγγράφως παρατηρήσεις σχετικά με αυτές. Αν το κράτος - μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα, οι απαιτήσεις των πιστωτών αυτών πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση και κατάταξη με τις ομοειδείς απαιτήσεις που αναγγέλλονται από πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. 2.Ο πιστωτής αποστέλλει στον εκκαθαριστή επίσημο αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων της απαίτησής του και αναφέρει το είδος της, το χρόνο γέννησής της και το ύψος αυτής. Αναφέρει επίσης αν η απαίτησή του είναι προνομιούχος ή εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας, καθώς και τα περιουσιακά του στοιχεία, που αποτελούν το αντικείμενο της εμπράγματης αυτής ασφάλειας. 3.Η ενημέρωση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, όταν χώρα καταγωγής είναι η Ελλάδα. Χρησιμοποιείται προς τούτο έντυπο που φέρει, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως - Τηρητέες προθεσμίες». 4.Οι πιστωτές, που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική έδρα τους σε κράτος - μέλος διαφορετικό από το κράτος - μέλος καταγωγής, μπορούν να αναγγέλλουν την απαίτησή τους ή να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με αυτή, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους - μέλους. Αν το κράτος - μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα η αναγγελία της απαιτήσεως πρέπει να φέρει τον τίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως» στην ελληνική γλώσσα. Εναλλακτικά, υποχρεούται να προσκομίσει μετάφραση της αναγγελίας της απαιτήσεως στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 19 Τακτική ενημέρωση των πιστωτών Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενημερώνουν τακτικά με τον κατάλληλο τρόπο τους πιστωτές για την πορεία της εκκαθάρισης. Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 20 1.Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός Κοινότητας, που έχουν υποκαταστήματα σε δύο ή περισσότερα κράτη - μέλη, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος, οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει συστήσει υποκαταστήματα, για την απόφασή τους να κινήσουν τη διαδικασία εκκαθάρισης και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί αυτή να έχει. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί, με όλα τα πρόσφορα μέσα και κατά κανόνα πριν την έναρξη της εκκαθάρισης ή διαφορετικά αμέσως μετά. 2.Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, όταν αποφασίσουν την έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης υποκαταστήματος πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών όπου λειτουργούν υποκαταστήματα των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων σχετικά με την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης. Αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαβίβαση της σχετικής ενημέρωσης πραγματοποιείται δια μέσου των αρμόδιων αρχών. 3.Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών - μελών όπου είναι εγκατεστημένα τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός Κοινότητας, όπως και οι τυχόν εκκαθαριστές, οφείλουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Άρθρο 21 Αποτελέσματα επί ορισμένων συμβάσεων και δικαιωμάτων 1.Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τις συμβάσεις και τις σχέσεις εργασίας διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους που διέπει τη σύμβαση εργασίας. 2.Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τις συμβάσεις που παρέχουν δικαίωμα καρπώσεως ακινήτου ή κτήσεως κυριότητας σε αυτό διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Το δίκαιο αυτό ορίζει και αν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι κινητό ή ακίνητο. 3.Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τα δικαιώματα επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους που καταχωρίζονται σε δημόσια βιβλία διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους που επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου. Άρθρο 22 1.Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης δεν θίγουν το εμπράγματο δικαίωμα πιστωτή ή τρίτου τόσον επί συγκεκριμένων ενσωμάτων ή ασωμάτων αντικειμένων, κινητών ή ακινήτων, όσον και επί πλειονότητας μη ορισμένων, εναλλασσόμενων αντικειμένων που ανήκουν στο πιστωτικό ίδρυμα και βρίσκονται στην επικράτεια άλλου κράτους - μέλους κατά το χρόνο θέσης σε εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης. 2.Τα δικαιώματα της παραγράφου 1 είναι ιδίως: 1)Το δικαίωμα απευθείας ή δια μέσου τρίτου διάθεσης περιουσιακού στοιχείου και ικανοποίησης από το τίμημα ή τις προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή υποθήκης. 2)Το αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης μιας απαίτησης, ιδίως το δικαίωμα το οποίο είναι ασφαλισμένο είτε με ενέχυρο, αντικείμενο του οποίου είναι η απαίτηση είτε με εκχώρηση της απαίτησης αυτής. 3)Το δικαίωμα διεκδίκησης του περιουσιακού στοιχείου εις χείρας οποιουδήποτε κατέχοντος ή καρπουμένου αντίθετα προς την επιθυμία του δικαιούχου ή και επιστροφής του στον διεκδικούντα. 4)Το δικαίωμα καρπώσεως περιουσιακού στοιχείου. 3.Δικαίωμα που εγγράφεται σε δημόσιο βιβλίο και είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων βάσει του οποίου δύναται να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα, κατά την έννοια της παραγράφου 1, εξομοιώνεται προς εμπράγματο δικαίωμα. Άρθρο 23 1.Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης κατά πιστωτικού ιδρύματος, που έχει αγοράσει περιουσιακό στοιχείο, δεν θίγει τα δικαιώματα του πωλητή, τα οποία βασίζονται σε επιφύλαξη της κυριότητας, αν κατά το χρόνο θέσης σε εφαρμογή των μέτρων αυτών ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους. 2.Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης κατά πιστωτικού ιδρύματος που πωλεί ένα περιουσιακό του στοιχείο, μετά την παράδοσή του, προκειμένου περί κινητών, προκειμένου δε περί ακινήτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης που γίνεται με τη μεταγραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεν εμποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος, αν κατά το χρόνο της θέσης σε εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους. Άρθρο 24 Συμψηφισμός Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης δεν θίγει το δικαίωμα του πιστωτή να ζητήσει το συμψηφισμό της απαίτησής του με απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός επιτρέπεται από το δίκαιο που διέπει την απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος. Άρθρο 25 Αγωγές περί ακυρότητας και ακυρωσίας Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του άρθρου 23 και του άρθρου 24 δεν κωλύουν τις αγωγές για αναγνώριση της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή κήρυξης του ανενεργού δικαιοπραξιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ΄ του άρθρου 11 του παρόντος. Άρθρο 26 Lex rei sitae Η άσκηση των δικαιωμάτων κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων επί τίτλων, των οποίων η ύπαρξη ή η μεταβίβαση προϋποθέτει την εγγραφή τους σε δημόσιο βιβλίο, λογαριασμό ή κεντρικό σύστημα καταθέσεων το οποίο τηρείται ή ευρίσκεται σε κράτος - μέλος, διέπεται από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο τηρείται ή ευρίσκεται το δημόσιο βιβλίο, ο λογαριασμός ή το κεντρικό σύστημα καταθέσεων στο οποίο έχουν εγγραφεί τα δικαιώματα αυτά. Άρθρο 27 Σύμφωνα συμψηφισμού και μετατροπής χρέους Τα σύμφωνα συμψηφισμού και μετατροπής χρέους («netting agreements») διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που διέπει τη σχετική σύμβαση. Άρθρο 28 Σύμφωνα επαναγοράς Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, τα σύμφωνα επαναγοράς διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που διέπει τη σχετική σύμβαση. Άρθρο 29 Οργανωμένη αγορά Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένης αγοράς διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση που τις διέπει. Άρθρο 30 1.Ο διαχειριστής, ο εκκαθαριστής και η διοικητική ή δικαστική αρχή, όταν τούτο προβλέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους, ζητούν την καταχώριση του μέτρου εξυγίανσης ή της απόφασης περί έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης στο κτηματολόγιο, το μητρώο των εμπόρων ή σε κάθε άλλο δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο κράτος - μέλος αυτό. 2.Τα έξοδα καταχώρισης θεωρούνται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας. Άρθρο 31 Επιβλαβείς πράξεις Η διάταξη της περ. ιβ΄ του άρθρου 11 δεν ισχύει εάν ο ωφελούμενος από πράξη επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών αποδείξει ότι η πράξη αυτή διέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους διαφορετικού από το κράτος - μέλος καταγωγής, το οποίο δεν προβλέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανένα μέσο προσβολής της πράξης αυτής. Άρθρο 32 Προστασία τρίτων Αν πιστωτικό ίδρυμα συνάψει μετά τη λήψη μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δικαιοπραξία με την οποία διατίθενται από επαχθή αιτία α) ακίνητο, β) πλοίο ή αεροσκάφος που εγγράφεται υποχρεωτικά σε δημόσιο βιβλίο ή γ) τίτλοι ή δικαιώματα επί αυτών των τίτλων, για την ύπαρξη ή τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο ή λογαριασμό ή οι οποίοι τοποθετούνται σε κεντρικό σύστημα καταθέσεων που τηρείται ή ευρίσκεται σε κράτος - μέλος, το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο αυτό ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του εν λόγω βιβλίου, λογαριασμού ή συστήματος καταθέσεων. Άρθρο 33 Εκκρεμοδικία Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της διαδικασίας εκκαθάρισης επί εκκρεμούς δίκης με αντικείμενο πράγμα ή δικαίωμα των οποίων έχει απεκδυθεί το πιστωτικό ίδρυμα διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο υφίσταται η εκκρεμοδικία. Άρθρο 34 Επαγγελματικό απόρρητο Όλα τα πρόσωπα τα οποία καλούνται να λάβουν ή να δώσουν πληροφορίες στο πλαίσιο των διαδικασιών ενημέρωσης ή διαβουλεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 9, 10, 12 και 20 δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 Εξουσιοδοτήσεις Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται να ρυθμίζονται κατά περίπτωση με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ή με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 36 Μεταβατική διάταξη Μέτρα που ελήφθησαν ή διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το δίκαιο που ίσχυε κατά τη λήψη του μέτρου ή την έναρξη της διαδικασίας. Άρθρο 37 Στο άρθρο 1 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1Εξέταση ανά φορέα των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2000/ C71/07). 2Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και να εγκρίνει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά φορέα, προκειμένου να παρασχεθεί και να ισχύσει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του φορέα. 3Εισήγηση προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από την εγγυητική του ευθύνη και ειδικότερα τη θέση της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή την υπαγωγή της στις διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). 4Εξέταση αιτημάτων των φορέων ή και των πιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητές του. 5Εκπόνηση μελετών για περιοχές, κλάδους και δραστηριότητες και εισήγηση στην υποεπιτροπή του άρθρου 6 του παρόντος νόμου των όρων και των προϋποθέσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατά περίπτωση. Το Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και απαρτίζεται από: - τον Προϊστάμενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών, ως Πρόεδρο, - τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, - τον Προϊστάμενο του Δ΄ Τμήματος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, - έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, - έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, - έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, - έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, - έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, - έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, - ένα εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών κρίσεων και αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων και - ένα εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων και εκσυγχρονισμού επιχειρηματικών μονάδων, ως μέλη. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Γραμματέας του Συμβουλίου, υπάλληλος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών. Στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται κατά περίπτωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εκπρόσωποι των κλάδων ή των φορέων των οποίων τα θέματα εξετάζονται. Η αποζημίωση των ιδιωτών που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η δαπάνη βαρύνει τον εκτός Προϋπολογισμού Λογαριασμό «Γ.Λ.Κ. Δ25 - Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου » 4)Οι φορείς που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, είναι δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α του ν. 1892/1990, εφόσον υποβληθεί η σχετική αίτηση προς το αρμόδιο εφετείο με πρωτοβουλία ή με σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου και εκδοθεί απόφαση του εφετείου. 5)Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.» Άρθρο 38 1.Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος διορίζεται και παύεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2.Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει ως έργο: - το συντονισμό των δράσεων, μέτρων, προγραμμάτων και πολιτικών που υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ασφαλιστικούς φορείς, - το συντονισμό της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πολίτη μέσα από συμβάσεις συνεργασίας, - τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και την εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οργανισμών και ασφαλιστικών φορέων, - την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, προγραμμάτων, μέτρων και πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ασκούνται από τους οργανισμούς αυτούς, - την ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων, που συνδέονται με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, - το συντονισμό για καθιέρωση ενιαίων λειτουργιών και καθιέρωση διαδικασιών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης μεταξύ τους. 3.Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί: 1)να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με δράσεις, πολιτικές, έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα την εκτέλεση ή παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οργανισμοί και φορείς απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας? 2)να ζητά και να λαμβάνει από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου της? 3)να συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και των εργοδοτών, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ά. στην κατεύθυνση επίτευξης της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συμμαχίας και δυναμικής στην υλοποίηση του έργου της? 4)να παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων και των πολιτικών, να προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοχεύσεων και των χρονοδιαγραμμάτων έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων και εποπτευόμενων ασφαλιστικών Φορέων? 5)να συντάσσει και να διανέμει έντυπο υλικό με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πολιτικές δράσης, πρωτοβουλίες και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν? 6)να σχεδιάζει μελέτες και έργο που συντελούν στην καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του έργου της? 7)να συντονίζει και να στηρίζει οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ των φορέων και οργανισμών προς επίτευξη ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τον Πολίτη υπηρεσιών? 8)να σχεδιάζει και να συντονίζει ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας για τη στήριξη των ασθενέστερων πολιτών? 9)να ελέγχει την εφαρμογή και την επαρκή υλοποίηση των μέτρων και των πολιτικών. 4.Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις ειδικών συνεργατών εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η πλήρωση των οποίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Η σύμβαση των προσώπων αυτών λύεται αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση για τον οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Γραμματέα. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπάται στην Ειδική Γραμματεία κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο και το δημόσιο τομέα. Στις ίδιες αποφάσεις ορίζεται η χρονική διάρκεια της απόσπασης. Οι αποδοχές του Ειδικού Γραμματέα ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/70481/0022/04 (ΦΕΚ 1874 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, και του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). Οι δαπάνες λειτουργίας και μισθοδοσίας του Ειδικού Γραμματέα και του προσωπικού της βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της, τη γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο θέμα. Άρθρο 39 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-05-08 Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/94
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85). 2014/11_11-4-2014 2014
Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90). 2015/44_5-12-2015 2015
Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 2015/45_5-12-2015 2015
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014