ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3460

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του νόμου αυτού είναι η τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) και του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως ισχύουν, και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2001/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 43γ που έχει ως εξής: «Αρθρο 43γΑποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία"
1.  
  Τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομνων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποτιμώνται: είτε α) σύμφωνα με τον κανόνα της εύλογης αξίας είτε β) στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της εύλογης αξίας, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4. Για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί κατ’ επιλογή της: είτε α) τον κανόνα της εύλογης αξίας όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 4 είτε β) τους κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43. Η μέθοδος αποτίμησης που επιλέγεται από την επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα και να ακολουθείται παγίως.
2.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οιπαρακάτω ορισμοί:
 1. Ως χρηματοοικονομικό μέσο, χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και χρηματοοικονομική υποχρέωση νοούνται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 11 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2237/2004 της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 2004 (L 393/31.12.2004).
 2. Ως παράγωγο μέσο νοείται το μέσο που ορίζεται στην παράγραφο 9 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2086/2004 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2004 (L. 363/9.12.2004).
3.  
  Οι συμβάσεις επί εμπορευμάτων που παρέχουν στα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα διακανονισμού με μερητά ή με άλλο χρηματοοικονομικό μέσο θεωρούνταιπαράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. έχουν συναφθεί για να καλύψουν και εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση με μία προβλεπόμενη αγορά, πώληση ή χρήση,
 2. καταρτίσθηκαν εξαρχής προς το σκοπό αυτόν και
 3. αναμένεται να διακανονισθούν με την παράδοση των εμπορευμάτων
4.  
  Η εύλογη αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:
 1. Την τρέχουσα αξία, για τα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία υφίσταται αξιόπιστη αγορά.
 2. Εάν η τρέχουσα αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμη, αλλά μπορεί να προσδιορισθεί για τα επιμέρους στοιχεία του ή για κάποιο παρόμοιο μέσο, η τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να προκύψει από την αξία των επιμέρους στοιχείων του ή του παρόμοιου σε αυτό μέσου.
 3. Την αξία που προκύπτει από γενικής αποδοχής υποδείγματα και τεχνικές αποτίμησης, για τα μέσα για τα οποία δεν υφίσταται αξιόπιστη αγορά.
 4. Τα εν λόγω υποδείγματα και τεχνικές αποτίμησης πρέπει να εξασφαλίζουν μία λογική προσέγγιση της τρέχουσας αξίας.
 5. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα με κάποια από τις παραπάνω δύο μεθόδους αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 6 του άρθρου 43.
5.  
  Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό αποτιμώνται στην εύλογη αξία εφόσον:
 1. ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή
 2. είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
6.  
  Δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τα εξής χρηματοοικονομικά μέσα:
 1. μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους,
 2. χορηγούμενα δάνεια και απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση και εφόσον δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση και
 3. συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, μετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται από την ίδια την επιχείρηση, συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή στο πλαίσιο σύμπραξης επιχειρήσεων, καθώς και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα με τέτοια ειδικά χαρακτηριστικά, που σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής λογιστικής μεταχείρισης από τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα
7.  
  Η αρχική καταχώριση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται με βάση το κόστος κτήσης τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 στοιχείο γ΄ του άρθρου 43
8.  
  Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43, όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο αποτιμάται με τον κανόνα της εύλογης αξίας, η μεταβολή της αξίας του πρέπει να καταχωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατ’ εξαίρεση, η μεταβολή της αξίας καταχωρίζεται απευθείας σε αποθεματικό της καθαρής θέσης, όταν:.
 1. το μέσο αυτό λογίζεται ως μέσο αντιστάθμισης δυνάμει λογιστικού συστήματος αντιστάθμισης που επιτρέπει να μην εμφανίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ορισμένες ή όλες οι μεταβολές της αξίας ή
 2. η μεταβολή της αξίας συνδέεται με συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από κάποιο νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αλλοδαπή επιχείρηση
 3. η μεταβολή της αξίας προκύπτει από διαθέσιμο προς πώληση χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, πλην των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων.
 4. Το αποθεματικό εύλογης αξίας αναπροσαρμόζεται εφόσον τα ποσά που περιλαμβάνει δεν θεωρούνται, πλέον, απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
9.  
  Τα προσδιορισμένα ως μέσα αντιστάθμισης χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Ως μέσα αντιστάθμισης προσδιορίζονται κυρίως τα παράγωγα. Στην περίπτωση που ένα μέσο αντιστάθμισηςδεν είναι παράγωγο, μπορεί να αντισταθμίζει μόνο συναλλαγματικούς κινδύνους. Στην έννοια της αντιστάθμισης περιλαμβάνονται τόσο η αντιστάθμιση εύλογης αξίας, όσο και η αντιστάθμιση ταμειακών ροών. Στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας, αντισταθμίζεται η έκθεση στημεταβολή της εύλογης αξίας ενός καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή διαπιστωμένου μέρους αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο και επηρεάζει το απεικονιζόμενο αποτέλεσμα. Κέρδη και ζημίες από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, του αντισταθμίζοντος και του αντισταθμισμένου στοιχείου, σε αυτού του είδους την αντιστάθμιση, καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. Στην αντιστάθμιση ταμειακών ροών αντισταθμίζεται η έκθεση στη μεταβλητότητα των ταμειακών ροών που οφείλεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο, ο οποίος συνδέεται με καταχωρημένο περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση ή προβλεπόμενη συναλλαγή και η οποία επηρεάζει το απεικονιζόμενο κέρδος ή ζημία. Το κέρδος από την αποτίμηση στην εύλογη αξία του αντισταθμίζοντος μέσου, στην περίπτωση αυτή, κατά το μέρος που προσδιορίζεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση καταχωρίζεται, απευθείας, σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και κατά το μέρος που αφορά μη αποτελεσματική αντιστάθμιση, καταχωρίζεται στα αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιστάθμισης. Αν αντισταθμίζεται μία προβλεπόμενη συναλλαγή η οποία συνεπάγεται την καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, το τυχόν αποθεματικό από την αποτίμηση του αντισταθμίζοντος μέσου, που έχει, ήδη, καταχωρισθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια, λαμβάνεται υπόψη κατά το χρόνο της καταχώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης για τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας αυτών. Για σκοπούς αντιστάθμισης, γενικώς, και προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, μία αντιστάθμιση θεωρείται αποτελεσματική, όταν οι μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές του αντισταθμισμένου μέσου συμψηφίζονται από το αντισταθμίζον μέσο σε ποσοστό από 80% έως 125%.
10.  
  Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατά την αρχική τους καταχώριση είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα τήρησης των βιβλίων, με την εφαρμογή στο ποσό του ξένου νομίσματος της ισοτιμίας μεταξύ του τηρούμενου και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3γ του άρθρου 43, κατά τη μεταγενέστερη αποτίμηση, όλα τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μετατρέπονται στο νόμισμα τήρησης των βιβλίων, με τις ισοτιμίες κλεισίματος της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων. Όλες οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. Εξαίρεση από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αποτελούν:.
 1. τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, τα οποία εμφανίζονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία κτήσεώς τους,
 2. οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μετατροπή νομισματικού στοιχείου, το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονομική μονάδα του εξωτερικού και οι οποίες καταχωρίζονται σε λογαριασμό αποθεματικού των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση της οικονομικής μονάδας, χρόνο κατά τον οποίο μεταφέρονται στα αποτελέσματα,
 3. οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή ενός διαθέσιμου για πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, του οποίου οι μεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρίζονται σε λογαριασμό αποθεματικού της καθαρής θέσης.
 4. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στην καθαρή θέση και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό αποθεματικού.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 αναριθμείται σε ιη΄ και προστίθεταιπαράγραφος ιζ΄, που έχει ως εξής: 1 Οταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται 2 οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β΄, 3 ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας, 4 για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 5 πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά τη διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43α προστίθεται παράγραφος ιθ΄ που έχει ως εξής: 1 Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται 1 για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων - η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων και 2 για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, - οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.
3.  
  Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 αναριθμείται σε δ΄ και προστίθεται στοιχείο γ΄ που έχει ως εξής: 1 σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται - οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και - η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 105 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αποτιμώνται με ομοιόμορφες μεθόδους και σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε και των άρθρων 43 και 43γ.
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η έκταση επηρεασμού των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης, σε περίπτωση που, είτε στην τρέχουσα χρήση είτε σε προηγούμενη χρήση, στη μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσαν οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές των άρθρων 43 και 43γ για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Αν από την παρέκκλιση αυτή αναμένεται να προκύψουν, σε επόμενες χρήσεις, ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, παρέχονται λεπτομερείς επεξηγήσεις. .
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του κ.ν.2190/1920 η περίπτωση ιδ΄ αναριθμείται σε ιε΄ και προστίθεται περίπτωση ιδ΄, που έχει ως εξής:
 1. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται.-οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β΄. - ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. - για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατό να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. - πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά τη διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του κ.ν.2190/1920 προστίθεται νέα περίπτωση ιστ΄ ως εξής: 1 Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται 2 για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων 1 η εύλογη αξία αυτών των μέσων αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με μία από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, 2 πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων και 3 για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται 1 η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 2 οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται περίπτωση ε΄, η οποία έχει ως εξής:
 1. όταν η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται.- οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και - η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του κ.ν. 2190/ 1920 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 για την κατάρτιση των λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) και της εκθέσεως διαχειρίσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 41, 42, 42α παράγραφοι 1 έως 3 και 5, 42β παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 7, 42δ παράγραφος 2, 42ε παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περίπτωση β΄, 43, 43α παράγραφος 1 περιπτώσεις β΄, ιζ΄ και ιθ΄, 3 και 4, 43β παράγραφος 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46 και 46α, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον στις διατάξεις των επόμενων άρθρων 112 έως 129 δεν ορίζεται διαφορετικά.
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 127 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων και γενικά των τίτλων κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 2, 5, 6, 7 και 8 του ενεργητικού υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 43γ, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2.2.111 περίπτωση 2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/ 1992.
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν όμως εφαρμόζεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 43γ.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 128 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τη λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών της Τράπεζας με τα υποκαταστήματα της και την ενσωμάτωση των οικονομικών τους καταστάσεων στις οικονομικές καταστάσεις της έδρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42β παράγραφος 6 και 43 παράγραφος 10 εκτός του τελευταίου εδαφίου του σχετικού με την εν γένει λογιστική μεταχείριση των προκυπτουσών από τις μετατροπές αυτής της παραγράφου συναλλαγματικών διαφορών και της περίπτωσης που εφαρμόζεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 43γ παράγραφος 10 και παράιγραφος 11 του παρόντος, καθώς και των παραγράφων 2.2.409 και 2.3.2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ τουκ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 10 "Διανομή κερδών"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Το καθαρό κέρδος που απομένει από την αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους μετά την αφαίρεση των ζημιών από την ίδια αιτία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού μερίσματος που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 .Α. του άρθρου 11 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄) και εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β) Οι υπαχθείσες ως νέοι φορείς να μην συγχωνευθούν ή απορροφηθούν ή απορροφήσουν άλλη εταιρεία ή επιχείρηση ή κλάδο αυτής που αποτελεί παλαιό φορέα μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας.
 2. Από τη δημοσίευση της απόφασης και μέχρι την παρέλευση πενταετίας επιτρέπεται να συγχωνευθούν ή απορροφηθούν ή απορροφήσουν άλλη εταιρεία ή επιχείρηση ή κλάδο αυτής που αποτελεί παλαιό φορέα κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου.
Άρθρο 12
1.  
 1. Η καταβολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και προς τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 έως 30.9.2006, με εξαίρεση τις εισφορές προς τον Ο.Γ.Α., όπου η έναρξη της αναστολής αρχίζει την 1.7.2005 και λήγει την 30.6.2006.
 2. Για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
 3. Οι καθυστερούμενες εν γένει ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων περιόδου απασχόλησης μέχρι την κατά την προηγούμενη περίπτωση αναστολή, μαζί με τα αναλογούντα στις εισφορές αυτές πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, κεφαλοποιούνται
 4. Οι εισφορές των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής.
 5. Ειδικά, για τις οφειλόμενες μέχρι την αναστολή εισφορές, παρέχεται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί των αναλογούντων πρόσθετων τελών, τόκων, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
 6. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της αναστολής.
 7. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.
 8. Στη ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις υπάγονται και όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
 9. Ειδικά για τον Ο.Γ.Α. ο τρόπος εξόφλησης των εισφορών γίνεται σε δεκατέσσερις (14) εξαμηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν σε ημερολογιακά εξάμηνα.
 10. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί, να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 11. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου 2007.
 12. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής καταβολής των εισφορών, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση
 13. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος απαιτείται:
  • Υποβολή σχετικής αίτησης προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τελευταίου μήνα της αναστολής
  • Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), της περιόδου απασχόλησης για την οποία χωρεί αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Απόδοση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, των εισφορών που παρακρατήθηκαν ή θα παρακρατηθούν από τους ασφαλισμένους κατά το διάστημα της αναστολής
 14. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
2.  
  Οι επιχειρήσεις του πτηνοτροφικού κλάδου της χώρας ενισχύονται οικονομικά για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 έως 31.12.2006 με ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) επί του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού τους, πλην των εργοδοτικών εισφορών. Η οικονομική ενίσχυση δίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., ορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το όργανο του Ο.Α.Ε.Δ. που αποφασίζει για την καταβολή της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών.
3.  
  Στο άρθρο 9 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:.
 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Για τη διαχείριση ποσοστού του συνόλου των πιστώσεων, που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπό τη μορφή επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1784/1999 (Ε.Κ.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (L 213/13.8.1999), αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος Για την εφαρμογή του προγράμματος επιδοτήσεων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως τελικός δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 1 του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄).
Άρθρο 13 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις."
1.  
  Εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί ή λυθεί από 1.1.2002 ή θα καταγγελθεί ή θα λυθεί μέχρι και 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δικαιούνται, μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης, ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας, ύψους ίσου προς την πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον μέχρι 31.12.2008 θα έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Στη ρύθμιση αυτή εντάσσονται άμεσα και όσοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης αλλά το 50ό έτος θα το συμπληρώσουν μέχρι 31.12.2008. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την αντίστοιχη επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2008 4.500 ημέρες ασφάλισης και το ίδιο όριο ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απασχόλησης ο διανυθείς σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδίδεται άπαξ, δύναται να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος, ώστε να επεκταθούν οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις και σε εργαζομένους στο υποκατάστημα ΟΤΤΟ - ΕΒΡΟΣ και το εργοστάσιο Νομού Πέλλας της Επιχείρησης «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.», πρώην «Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί ή λυθεί από 1.1.2002 ή θα καταγγελθεί ή θα λυθεί μέχρι και 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
2.  
  Κατά το χρονικό διάστημα χορήγησης της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η ασφάλιση των απολυθέντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ενταχθέντα στο πρόγραμμα παρακρατούνται από το συνολικό ποσό της κύριας και πρόσθετης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.). Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες 7.500 ημέρες ασφάλισης, για την ένταξη στο πρόγραμμα της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας, συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983, όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι απολυθέντες, κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, συνυπολογίζονται και οι ημέρες ασφάλισης μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1, που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2002 ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31.12.2008 σε εργοδότες άλλων κλάδων. Επίσης ως ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες όμως συμβάσεις είχαν συναφθεί μέχρι 10.7.2006.
3.  
  Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να ενταχθούν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και εργαζόμενοι του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε νομούς της χώρας, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για το έτος 2005, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού.
4.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων βαρύνουν κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) το Λ.Α.Ε.Κ. (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
6.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του ν. 3460/2006.
Άρθρο 13
1.  
  Εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας, που έχουν ή θα έχουν απολυθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., δικαιούνται ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή 7.500 ημέρες ασφάλισης και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την αντίστοιχη επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή 4.500 ημέρες ασφάλισης και το ίδιο όριο ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης, ο διανυθείς σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να ενταχθούν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και εργαζόμενοι του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε νομούς της χώρας, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για το έτος 2005, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων βαρύνουν κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τον Λ.Α.Ε.Κ. (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 14
1.  
 1. Η κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων, η φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, η επιθεώρηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και ο έλεγχος των ζωοτροφών διενεργούνται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, ελεγκτές και επόπτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
 2. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της περίπτωσης α΄ μπορεί να διενεργούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση.
 3. Για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους της περίπτωσης β΄ εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών των εργάσιμων ημερών ή κατά τις εξαιρέσιμες, τις Κυριακές και τις αργίες επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου πρόσθετα τέλη τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους.
 4. Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, Ελεγκτή, Επόπτη, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 5. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο, διάρκειας μίας ώρας.
 6. Το τέλος εισπράττεται σε χωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία.
 7. Στην καταβολή των τελών υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στα σφαγεία, στα σημεία εισόδου και εκτελωνισμού, ως και στους ειδικούς χώρους που ορίζονται ή για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, τροφίμων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών.
 8. Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ των προτέρων και έγκαιρα στην αρμόδια για την επιθεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσία αίτηση.
 9. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τον τόπο επιθεώρησης-ελέγχου, τον επιθυμητό χρόνο διεξαγωγής του, το είδος και τον αριθμό των προς σφαγή ή εισαγωγή ζώων, το είδος και το βάρος των ζωικών προϊόντων ή το είδος, το βάρος/όγκο των φυτικών προϊόντων και ζωοτροφών.
 10. Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθορίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού σημειώματος.
 11. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου.
 12. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας.
 13. Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να λαμβάνουν μηνιαίως μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και τις δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων.
 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
Οι έλεγχοι (επιθεωρήσεις) ποιότητας - καταλληλότητας και φυτοϋγείας των φυτών και φυτικών προϊόντων - τροφίμων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών, τα οποία εισάγονται και διακινούνται στη χώρα ή εξάγονται από αυτήν, διενεργούνται στα σημεία εισόδου - εξόδου και εκτελωνισμού όπως και σε λοιπά σημεία ελέγχων, τα οποία καθορίζονται προς τούτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Οι εν λόγω έλεγχοι (επιθεωρήσεις) διενεργούνται από τους αρμόδιους Ελεγκτές - Γεωπόνους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και της Διεύθυνσης Μεταποίησης - Τυποποίησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά και εκτός του κανονικού ωραρίου και κατά τις αργίες, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μίας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία Ελεγκτή
Επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τέλη για τη διενέργεια των φυτοϋγειονομικών ελέγχων όπως και των ελέγχων ποιότητας - καταλληλότητας, τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικώς για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των Ελεγκτών - Γεωπόνων που διενεργούν τους ως άνω ελέγχους και επιθεωρήσεις
Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Ελεγκτή, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο, διάρκειας μίας (1) ώρας.
Το τέλος εισπράττεται σε ξεχωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία
Στην καταβολή τελών υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εισάγει - εξάγει και διακινεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορτία που περιέχουν φυτά ή προϊόντα φυτικής προέλευσης, γεωργικά προϊόντα - τρόφιμα φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές, υποκείμενα σε έλεγχο ποιότητας - καταλληλότητας ή και φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Επίσης, την ίδια υποχρέωση υπέχουν και τα πρόσωπα στις περιπτώσεις που, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προβλέπεται η υποβολή (οικειοθελούς) αιτήσεως τους για υπαγωγή στους ως άνω ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας όπως και σε φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, που αφορούν σε φυτά ή φυτικά προϊόντα ή γεωργικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, τα οποία εισάγονται -εξάγονται ή διακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της χώρας.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ των προτέρων και εγκαίρως στην αρμόδια Υπηρεσία Ποιοτικού ή και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου αίτηση που να περιέχει τον τόπο του ελέγχου, τον επιθυμητό χρόνο διεξαγωγής του, το βάρος, τον όγκο και το κατ’ είδος περιεχόμενο του φορτίου. Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθορίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσομένου προς τούτο ειδικού σημειώματος. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου.
Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας
Πέραν των παροχών της παραγράφου αυτής, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν μηνιαίως το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, δεν καταβάλλονται άλλες αποζημιώσεις για έξοδα ελέγχων, υπερωρίες, νυκτερινά και εξαιρέσιμα, καθώς και οδοιπορικά
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται μέχρι έξι (6) έτη το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου. .
3.  
  Στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται και οι ζημιές που προκαλούνται στη φυτική παραγωγή από άγρια κουνέλια. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 15
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:
 1. διαχειρίζεται προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει .
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» και διακριτικό τίτλο «Αθηνά» μπορεί να διαχειρίζεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, εν γένει και ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), που προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται, ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών και ειδικότερα οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας που εμπίπτουν στα προγράμματα, οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, η διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό πρόγραμμα, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από το Υπουργείο Ανάπτυξης της εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-05-30 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/105
2008-05-07 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί ή λυθεί από 1.1.2002 ή θα καταγγελθεί ή θα λυθεί μέχρι και 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δικαιούνται, μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης, ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας, ύψους ίσου προς την πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον μέχρι 31.12.2008 θα έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
Στη ρύθμιση αυτή εντάσσονται άμεσα και όσοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης αλλά το 50ό έτος θα το συμπληρώσουν μέχρι 31.12.2008.
Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την αντίστοιχη επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2008 4.500 ημέρες ασφάλισης και το ίδιο όριο ηλικίας.
Για τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος απασχόλησης ο διανυθείς σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδίδεται άπαξ, δύναται να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος, ώστε να επεκταθούν οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις και σε εργαζομένους στο υποκατάστημα ΟΤΤΟ - ΕΒΡΟΣ και το εργοστάσιο Νομού Πέλλας της Επιχείρησης «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.», πρώην «Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει καταγγελθεί ή λυθεί από 1.1.2002 ή θα καταγγελθεί ή θα λυθεί μέχρι και 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Κατά το χρονικό διάστημα χορήγησης της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η ασφάλιση των απολυθέντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ενταχθέντα στο πρόγραμμα παρακρατούνται από το συνολικό ποσό της κύριας και πρόσθετης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης.
Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος.
Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.).
Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες 7.500 ημέρες ασφάλισης, για την ένταξη στο πρόγραμμα της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας, συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας κατ’ εξαίρεση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983, όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι απολυθέντες, κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.
Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, συνυπολογίζονται και οι ημέρες ασφάλισης μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1, που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2002 ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31.12.2008 σε εργοδότες άλλων κλάδων.
Επίσης ως ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες όμως συμβάσεις είχαν συναφθεί μέχρι 10.7.2006.
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να ενταχθούν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και εργαζόμενοι του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε νομούς της χώρας, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για το έτος 2005, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων βαρύνουν κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) το Λ.Α.Ε.Κ. (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του άρθρου 13 του ν. 3460/2006.
Αντικατάσταση
A/2008/78
2008-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Η κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων, η φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, η επιθεώρηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και ο έλεγχος των ζωοτροφών διενεργούνται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, ελεγκτές και επόπτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
 • Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της περίπτωσης α΄ μπορεί να διενεργούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση.
 • Για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους της περίπτωσης β΄ εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών των εργάσιμων ημερών ή κατά τις εξαιρέσιμες, τις Κυριακές και τις αργίες επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου πρόσθετα τέλη τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους.
 • Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, Ελεγκτή, Επόπτη, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 • Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο, διάρκειας μίας ώρας.
 • Το τέλος εισπράττεται σε χωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία.
 • Στην καταβολή των τελών υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στα σφαγεία, στα σημεία εισόδου και εκτελωνισμού, ως και στους ειδικούς χώρους που ορίζονται ή για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, τροφίμων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ των προτέρων και έγκαιρα στην αρμόδια για την επιθεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσία αίτηση.
 • Η αίτηση πρέπει να περιέχει τον τόπο επιθεώρησης-ελέγχου, τον επιθυμητό χρόνο διεξαγωγής του, το είδος και τον αριθμό των προς σφαγή ή εισαγωγή ζώων, το είδος και το βάρος των ζωικών προϊόντων ή το είδος, το βάρος/όγκο των φυτικών προϊόντων και ζωοτροφών.
 • Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθορίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού σημειώματος.
 • Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου.
 • Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας.
 • Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να λαμβάνουν μηνιαίως μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και τις δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
 • Αντικατάσταση
  A/2008/198
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1955/3190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3190 1955
  ΝΟΜΟΣ 1978/825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/825 1978
  ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
  ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
  Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
  ΝΟΜΟΣ 2004/2086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2086 2004
  ΝΟΜΟΣ 2004/2237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2237 2004
  Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
  Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
  Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
  ΝΟΜΟΣ 2006/3460 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3460 2006
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/148 1967
  Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τ[...]" 2006/3487 2006
  Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
  Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2007/3581 2007
  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. 2008/3660 2008
  Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
  Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
  Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. 2013/4224 2013
  Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016