Κύρωση της Συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ και GΡS και των συναφών εφαρμογών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ και GΡS και των συναφών εφαρμογών, που υπογράφηκε στο Drοmοland Castle, Cο. Clare στις 26 Ιουνίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GΑLΙLΕΟΚΑΙ GΡS ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, καιΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη», και, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, αφετέρου,ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν σύστημα δορυφορικής πλοήγησης γνωστό ως Glοbal Ροsitiοning System (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης), σύστημα διττής χρήσης το οποίο παρέχει ακριβή χρονοπροσδιορισμό, πλοήγηση και σήματα εντοπισμού θέσης για πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν σήμερα την τυποποιημένη υπηρεσία εντοπισμού θέσης του GΡS για ειρηνική πολιτική, εμπορική και επιστημονική χρήση σε συνεχή και παγκόσμια βάση, χωρίς την καταβολή τελών από τους άμεσους χρήστες, και σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να συνεχίσουν να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, καθώς και παρεμφερείς υπηρεσίες πολιτικής χρήσης, υπό τους ιδίους όρους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύσσει προς το παρόν και πρόκειται να θέσει σε λειτουργία ένα πολιτικής χρήσης παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, χρονοπροσδιορισμού και εντοπισμού θέσης, το GΑLΙLΕΟ, το οποίο θα έχει ραδιοσυχνότητα συμβατή με τη ραδιοσυχνότητα του GΡS και θα είναι διαλειτουργικό με τις υπηρεσίες πολιτικής χρήσης του GΡS από άποψη χρήστη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα σήματα GΡS χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και στις επεκτάσεις τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι με το GΡS πολιτικής χρήσης και το GΑLΙLΕΟ, εφόσον έχουν συμβατή ραδιοσυχνότητα και είναι διαλειτουργικά σε επίπεδο χρήστη, θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός δορυφόρων, ορατών από οποιοδήποτε σημείο της Γης, και να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σήματα πλοήγησης για τους πολιτικούς χρήστες παγκοσμίως, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) καταρτίζει διεθνή πρότυπα και συστήνει πρακτικές και άλλες κατευθύνσεις για τη χρήση των παγκοσμίων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης στην πολιτική αεροπορία, ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) καταρτίζει διεθνή πρότυπα και άλλες κατευθύνσεις για τη χρήση των παγκοσμίων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης στη ναυσιπλοΐα, και ότι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) θεσπίζει πολυμερείς κανονισμούς και διαδικασίες για τη λειτουργία των παγκοσμίων συστημάτων ραδιοπλοήγησης, καθώς και άλλων ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να παρέχεται στους χρήστες της δορυφορικής πλοήγησης και στους προμηθευτές εξοπλισμού ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και δυνατοτήτων, που θα οδηγήσουν σε περισσότερες χρηστικές εφαρμογές και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν συμβατότητα ραδιοσυχνότητας με τα ήδη χρησιμοποιούμενα συστήματα και εξοπλισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθηθούν ανοικτές αγορές και να ευνοηθεί η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών ως προς το εμπόριο προϊόντων παγκόσμιας πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, και τις επεκτάσεις, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι χρειάζεται πρόληψη και προστασία από την κατάχρηση των υπηρεσιών παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού χωρίς άσκοπη διαταραχή ή υποβάθμιση των σημάτων που διατίθενται για πολιτική χρήση, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι χρειάζεται συνεργασία έτσι ώστε η σημαντική αυτή τεχνολογία να αποφέρει πλήρως τα οφέλη της σε όλες τις σχετικές εφαρμογές, Αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται διαβουλεύσεις με σκοπό την αποφυγή ή την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη πληρούν τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1Στόχοι1.Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να διαμορφωθεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των πολιτικής χρήσης σημάτων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας, των επεκτάσεων, και των προϊόντων παγκόσμιας πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού του GΑLΙLΕΟ και του GΡS. Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να εργασθούν από κοινού, διμερώς και σε πολυμερή φόρα, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, για να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη χρήση αυτών των σημάτων, υπηρεσιών και εξοπλισμού για ειρηνική πολιτική, εμπορική και επιστημονική χρήση, τηρώντας και προωθώντας τα αμοιβαία συμφέροντα ασφαλείας. Η παρούσα συμφωνία σκοπό έχει να συμπληρώσει και να διευκολύνει τις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ή εκείνες που θα διαπραγματευθούν τα συμβαλλόμενα μέρη στο μέλλον, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικής χρήσης σημάτων και υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, των επεκτάσεων ή των υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. 2.Η παρούσα συμφωνία δεν υποκαθιστά, τροποποιεί ή παρεκκλίνει από τα πρότυπα, τις διαδικασίες, τους κανόνες, τις ρυθμίσεις και τις συνιστώμενες πρακτικές που εκδίδει η ΔΟΠΑ ή ο ΔΝΟ. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την πρόθεση τους να ενεργούν κατά τρόπο σύμφωνο προς το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις διεργασίες των φορέων αυτών. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από τη συμφωνία του Μαρακές για τη θέσπιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (στο εξής «συμφωνίες ΠΟΕ»). Άρθρο 2ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοείται ως: (α) «Επέκταση», οι πολιτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού με την εισαγωγή πληροφοριών, πέραν των προερχομένων από τον(τους) κυρίως χρησιμοποιούμενο(ους) σχηματισμό(ούς) δορυφόρων, και πρόσθετα δεδομένα ή διορθώσεις απόστασης/ψευδοαπόστασης, ή εμπλουτισμό των υπαρχόντων δεδομένων ψευδοαπόστασης. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να επιτυγχάνουν αναβαθμισμένες επιδόσεις, όπως μεγάλη ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία. (β) «Πολιτική υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», η πολιτική υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που παρέχουν το GΡS ή το GΑLΙLΕΟ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς κρατικής υπηρεσίας. (γ) «Παρέχων πολιτική υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», οιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη οντότητα που παρέχει πολιτική υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού. (δ) «Πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», τα πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που παρέχουν το GΡS ή το GΑLΙLΕΟ, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ασφαλούς κρατικής υπηρεσίας. (ε) «Παρέχων πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», οιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη οντότητα που παρέχει σήματα ή επεκτάσεις GΡS ή/και GΑLΙLΕΟ. (στ) «Διαβαθμισμένες πληροφορίες», οι επίσημες πληροφορίες που απαιτούν προστασία προς το συμφέρον της εθνικής άμυνας των συμβαλλομένων μερών ή των διεθνών σχέσεων τους, και που είναι διαβαθμισμένες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ρυθμίσεις. (ζ) «GΑLΙLΕΟ», ένα αυτόνομο πολιτικής χρήσης ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού υπό πολιτικό έλεγχο, το οποίο έχουν αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλες οντότητες. Το GΑLΙLΕΟ περιλαμβάνει μια ανοικτή υπηρεσία και μια ή περισσότερες άλλες υπηρεσίες, όπως η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η εμπορική υπηρεσία, και η ασφαλής κρατική υπηρεσία, όπως η δημόσια ρυθμιζόμενη υπηρεσία («ΔΡΥ»), και κάθε άλλη επέκταση της υπηρεσίας αυτής που παρέχουν απευθείας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή άλλες οντότητες. (η) «Εξοπλισμός δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», ο εξοπλισμός πολιτικής χρήσης που έχει σχεδιασθεί για να μεταδίδει, να λαμβάνει ή να επεξεργάζεται σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, για να παρέχει υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, ή για να λειτουργεί με επέκταση. (θ) «GΝSS», το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. (ι) «GΡS», η υπηρεσία εντοπισμού θέσης του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης, μια ανοικτή υπηρεσία, (ή οι μελλοντικές υπηρεσίες πολιτικής χρήσης) που παρέχει η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για πολιτική χρήση. Το GΡS παρέχουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο άσκησης της κυβερνητικής τους εξουσίας διότι δεν παρέχεται σε εμπορική βάση ούτε σε ανταγωνισμό με κάποιον άλλο παρέχοντα υπηρεσίες. Το GΡS περιλαμβάνει επεκτάσεις ή βελτιώσεις της υπηρεσίας που παρέχει απευθείας η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. (ια) «Διανοητική ιδιοκτησία», η διανοητική ιδιοκτησία υπό την έννοια του άρθρου 2 της σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που συνήφθη στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουνίου 1967. (ιβ) «Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο χρήστη», η κατάσταση κατά την οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος μπορεί να συλλάβει σήματα από έναν ή περισσότερους δορυφόρους του GΡS ή του GΑLΙLΕΟ για να επιτύχει λύσεις εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού σε επίπεδο χρήστη, οι οποίες είναι ισοδύναμες ή καλύτερες από τις λύσεις πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που θα μπορούσαν να επιτευχθούν από ένα μόνον από τα δύο συστήματα. (ιγ) «Μέτρο», κάθε νομοθετική, ρυθμιστική, κανονιστική, διαδικαστική, αποφασιστική, διοικητική ενέργεια ή άλλη δεσμευτική παρεμφερής ενέργεια των συμβαλλομένων μερών σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. (ιδ) «Στρατιωτική υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού», η υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που παρέχεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος και έχει σχεδιασθεί ειδικά για τις ανάγκες των στρατιωτικών δυνάμεων. (ιε) «Συμβατότητα ραδιοσυχνότητας», η εξασφάλιση ότι το ένα σύστημα δεν θα προκαλεί παρεμβολές που υποβαθμίζουν απαράδεκτα την αυτοδύναμη υπηρεσία που παρέχει το άλλο σύστημα. (ιστ) «Ασφαλής κρατική υπηρεσία», η ασφαλής περιορισμένης πρόσβασης υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού που παρέχεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος και έχει σχεδιασθεί ειδικά για τις ανάγκες των εξουσιοδοτημένων κρατικών χρηστών. (ιζ) «Υπηρεσία προστιθεμένης αξίας», η μεταγενέστερη υπηρεσία ή εφαρμογή, εξαιρουμένων των επεκτάσεων, στην οποία χρησιμοποιούνται πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού ή υπηρεσίες που σκοπούν να παράσχουν πρόσθετη χρησιμότητα ή ωφέλεια για τον χρήστη. Άρθρο 3Πεδίο εφαρμογήςΗ παρούσα συμφωνία αφορά όλα τα μέτρα που θεσπίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη για τα πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού και τους παρόχους τους, για τις πολιτικές υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού και τους παρόχους τους, για τις επεκτάσεις, τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας και τους παρόχους τους, και για τα προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε διάταξη της παρούσας συμφωνίας. Η παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 4 για τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας, στο άρθρο 11 και στο Παράρτημα της συμφωνίας. Οι ασφαλείς κρατικές υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 5 και 6, του άρθρου 8 παράγραφος 2, και του άρθρου 10, παράγραφος 3. Άρθρο 4 Διαλειτουργικότητα και συμβατότητα ραδιοσυχνότητας 1.Το παρόν άρθρο ισχύει για το GΡS και το GΑLΙLΕΟ όπως αυτά έχουν ορισθεί, και σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας, για όλες τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το GΡS και το GΑLΙLΕΟ θα είναι συμβατά από άποψη ραδιοσυχνότητας. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει τοπικά σε περιοχές στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διαταράσσουν ούτε υποβαθμίζουν άσκοπα τα σήματα που διατίθενται για πολιτική χρήση. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης το GΡS και το GΑLΙLΕΟ να είναι, κατά το μέγιστο δυνατόν, διαλειτουργικά σε επίπεδο μη στρατιωτικής χρήσης. Για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα και για να διευκολυνθεί η από κοινού χρήση των δύο συστημάτων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαμορφώσουν γεοδαιτικά ισόβαθμα πλαίσια αναφοράς τα οποία να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το Διεθνές Επίγειο Σύστημα Αναφοράς (Ιnternatiοnal Τerrestrial Reference System). Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να μεταδίδονται οι χρονικές μετατοπίσεις μεταξύ των χρόνων των συστημάτων GΑLΙLΕΟ και GΡS στα μηνύματα πλοήγησης και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, όπως τονίζεται στο έγγραφο με τίτλο «Καθορισμός της Προσωρινής Διεπαφής Χρονικής Μετατόπισης GΡS/GΑLΙLΕΟ» που αναφέρεται στο Παράρτημα. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν η ομάδα εργασίας για τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας και τη διαλειτουργικότητα, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13, να συνεχίσει το έργο που ήδη επιτελεί με σκοπό να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων: 1)συμβατότητα ραδιοσυχνότητας στον εκσυγχρονισμό ή την εξέλιξη οιουδήποτε από τα δύο συστήματα·(Τα συμβαλλόμενα μέρη χρειάζεται να εξετάσουν περαιτέρω τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας του GΑLΙLΕΟ και του GΡS ΙΙΙ.) 2)προηγμένη δυνατότητα διάθεσης και αξιοπιστία σήματος με συμπληρωματικές αρχιτεκτονικές των συστημάτων προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως 3)διαλειτουργικότητα σε επίπεδο μη στρατιωτικού χρήστη. 5.Για να επιτευχθεί συμβατότητα ραδιοσυχνότητας και διαλειτουργικότητα σε επίπεδο μη στρατιωτικού χρήστη, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι επεκτάσεις τους πληρούν τις απαιτήσεις της ΔΟΠΑ, του ΔΝΟ και της ΙΤU, έναντι των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται, και τις απαιτήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη κρίνουν αμοιβαία αποδεκτές. 6.Η παρούσα συμφωνία δεν υποκαθιστά, τροποποιεί ή παρεκκλίνει από τα πρότυπα, τις διαδικασίες, τους κανόνες, τις ρυθμίσεις και τις συνιστώμενες πρακτικές που εκδίδει η ΙΤU. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την πρόθεση τους να ενεργούν κατά τρόπο σύμφωνο προς το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις διεργασίες του εν λόγω φορέα. Άρθρο 5Πρότυπα, Πιστοποίηση, Ρυθμιστικά Μέτρα και ΕντολέςΤα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβαίνουν σε μεταξύ τους διαβουλεύσεις πριν λάβουν οιοδήποτε μέτρο το οποίο: (1) θεσπίζει, άμεσα ή έμμεσα (όπως μέσω περιφερειακής οργάνωσης), πρότυπα σχεδιασμού ή επιδόσεων, απαιτήσεις πιστοποίησης, απαιτήσεις έκδοσης αδείας, τεχνικούς κανονισμούς ή παρεμφερείς απαιτήσεις για τα πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις επεκτάσεις, τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, τον εξοπλισμό δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τους παρόχους πολιτικής χρήσης σημάτων ή υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, ή τους παρόχους υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας·ή (2) έχει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την εξουσιοδότηση χρήσης οιωνδήποτε πολιτικής χρήσης σημάτων ή υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, υπηρεσίας προστιθεμένης αξίας, επέκτασης, ή εξοπλισμού δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού στην αντίστοιχη επικράτεια (εκτός εάν η εν λόγω εξουσιοδότηση έχει επιτραπεί ρητά από τη ΔΟΠΑ ή τον ΔΝΟ). Άρθρο 6Μη εισαγωγή διακρίσεων και εμπορία1.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι η προσέγγισή τους δεν εισάγει διακρίσεις σε ό,τι αφορά την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών σχετιζόμενων με τα πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις επεκτάσεις και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα μέτρα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις επεκτάσεις και τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κεκαλυμμένος περιορισμός ή μη αναγκαίο εμπόδιο στο διεθνές εμπόριο. 3.Η ομάδα εργασίας εμπορίου και πολιτικών εφαρμογών που συστήνεται βάσει του άρθρου 13 εξετάζει, μεταξύ άλλων, θέματα μη εισαγωγής διακρίσεων και άλλα θέματα εμπορίου που αφορούν τα πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις επεκτάσεις, τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, και τα προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, καθώς και εκείνα των τυχόν πρόσθετων δεσμεύσεων στα αντίστοιχα διμερή ή πολυμερή φόρα. Άρθρο 7Ανοικτή πρόσβαση στα πολιτικής χρήσης σήματα δορυφορικής πλοήγησης καιχρονοπροσδιορισμού1.Εξαιρουμένων των περιπτώσεων εθνικής ασφάλειας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν περιορίζουν τη χρήση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού των αντίστοιχων ανοικτών υπηρεσιών τους στους χρήστες, ούτε επίσης περιορίζουν τις επεκτάσεις. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές άλλες οντότητες, όπως οι κατασκευαστές εξοπλισμού δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, με την προϋπόθεση εμπορικών ρυθμίσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να παρέχουν σήματα για τις υπηρεσίες ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, όπως αυτό αναγνωρίζεται από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς. Άρθρο 8Ανοικτή πρόσβαση σε πληροφορίες1.Τηρουμένων των ισχυόντων εξαγωγικών ελέγχων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημοσιοποιούν χωρίς διακρίσεις επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού και τις επεκτάσεις τους, να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στα πρόσωπα που ζητούν να χρησιμοποιήσουν τα σήματα αυτά, να κατασκευάσουν εξοπλισμό για τη χρήση των σημάτων αυτών ή να παρέχουν υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας στις οποίες χρησιμοποιούνται τα σήματα αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των σημάτων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτό, καθώς και στοιχεία όπως ελάχιστους όρους χρήσης, χαρακτηριστικά ραδιοσυχνότητας, και δομή μηνυμάτων πλοήγησης. 2.Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει πολιτικής χρήσης σήματα ή υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, επεκτάσεις, ή υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας για πολιτική χρήση που είναι κρυπτοθετημένες ή έχουν άλλα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στον πάροχο της υπηρεσίας δορυφορικής πλοήγησης να απαγορεύει την πρόσβαση, το συμβαλλόμενο μέρος, τηρουμένων των ισχυόντων εξαγωγικών ελέγχων, επιτρέπει, χωρίς διακρίσεις, στους κατασκευαστές εξοπλισμού δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού ή επεκτάσεων ή στους παρόχους υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας, την πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη κρυπτοθέτηση ή άλλο παρεμφερές χαρακτηριστικό στον εξοπλισμό τους, με αδειοδότηση για τις αναγκαίες πληροφορίες ή με άλλα μέσα σε τιμές αγοράς. Άρθρο 9Διανοητική ιδιοκτησίαΗ παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα σήματα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού. Άρθρο 10 Ανάκτηση του κόστους των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού πολιτικής χρήσης 1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθεια να παρέχει σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού ανοικτής υπηρεσίας χωρίς άμεση επιβολή τελών τελικής χρήσης ή επέκτασης. 2.Εφόσον ένα συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει σύστημα επιβολής τελών στους χρήστες της διεθνούς αεροπορίας ή της ασφάλειας στη θάλασσα, το σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της ΔΟΠΑ ή του ΔΝΟ. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμβουλεύονται το ένα το άλλο εφόσον χρειάζεται στα θέματα της πολιτικής που ασκείται για την ανάκτηση του κόστους. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν πρακτικά διαβήματα για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και απόδοση ευθυνών για τέλη που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών τους. Άρθρο 11 Συμβατότητα με την εθνική ασφάλεια και χρήση φάσματος1.Τα συμβαλλόμενα μέρη εργάζονται από κοινού για να προωθούν την κατάλληλη χορήγηση συχνότητας για τα σήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, για να εξασφαλίσουν συμβατότητα ραδιοσυχνοτήτων στη χρήση του φάσματος μεταξύ των σημάτων τους, για να καταβάλλουν κάθε εφικτή προσπάθεια με σκοπό την αμοιβαία προστασία των σημάτων τους από παρεμβολές εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων άλλων συστημάτων, και για να προωθήσουν την εναρμονισμένη χρήση του φάσματος σε παγκόσμια κλίμακα, ιδίως στην ΙΤU. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των πηγών παρεμβολής και προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να προλαμβάνουν την εχθρική χρήση των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού και ταυτόχρονα να διατηρούν τις υπηρεσίες αυτές εκτός των πεδίων εχθροπραξιών. Προς το σκοπό αυτό, συμμορφώνουν τα αντίστοιχα σήματα τους δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού με τα κριτήρια Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια που ορίζονται στα έγγραφα με τίτλο «Συμμόρφωση Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια των Σημάτων GΡS και GΑLΙLΕΟ στη ζώνη των 1559-1610 ΜΗz, Μέρος 1, Μέρος 2 και Μέρος 3» (στο εξής «Έγγραφα Κριτηρίων, Παραδοχών και Μεθοδολογίας»), τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Κριτηρίων, Παραδοχών και Μεθοδολογίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν οι δομές των σημάτων που προδιαγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας συμφωνίας να είναι σύμφωνες με τα κριτήρια Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια που καθορίζεται στα Έγγραφα Κριτηρίων, Παραδοχών και Μεθοδολογίας. 4.Για να διατηρείται και να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών, χρειάζεται τα συστήματα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απρόβλεπτες τεχνολογικές μεταβολές, στις ανάγκες των χρηστών και στο περιβάλλον φάσματος. Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να επιδιώξουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των συστημάτων τους και ταυτόχρονα να διατηρήσουν την ασφάλεια και τα εμπορικά οφέλη των συμβατών και διαλειτουργικών κοινών σημάτων πολιτικής χρήσης. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοενημερώνονται και αλληλοσυμβουλεύονται σχετικά με την εφαρμογή της βασικής δομής των σημάτων που προδιαγράφεται στο Παράρτημα. Το ένα συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο γραπτώς μέσω της διπλωματικής οδού εάν επιθυμεί στο μέλλον να κάνει αλλαγές ή προσθήκες στη βασική δομή των σημάτων που έχουν συμφωνηθεί και προδιαγράφονται στο παράρτημα. 6.Εφόσον ένα συμβαλλόμενο μέρος εκφράσει ανησυχίες για τη Συμβατότητα με την Εθνική Ασφάλεια, όπως λαμβάνεται υπόψη στα Έγγραφα Κριτηρίων, Παραδοχών και Μεθοδολογίας, ή για τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν αντιτίθεται στην έγκριση και την εφαρμογή της εναλλακτικής δομής σημάτων που προδιαγράφεται στην κοινοποίηση. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος εκφράσει ανησυχίες για τη Συμβατότητα με την Εθνική Ασφάλεια ή τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας εντός αυτής της χρονικής περιόδου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση σε διαβουλεύσεις προκειμένου να επαληθεύσουν εάν η εναλλακτική δομή σημάτων είναι σύμφωνη με τα κριτήρια Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια, όπως ορίζεται στα Έγγραφα Κριτηρίων, Παραδοχών και Μεθοδολογίας, και με τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας, χρησιμοποιώντας για την ανάλυση συμβατότητας τα έγγραφα Παραδοχών και Μεθοδολογίας που αναφέρονται στο παράρτημα. 7.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν την κοινή διαμόρφωση βάσης για την ανοικτή υπηρεσία του GΑLΙLΕΟ και το μελλοντικό πολιτικής χρήσης σήμα του GΡS ΙΙΙ (Υπηρεσία εντοπισμού θέσης), όπως περιγράφεται στο παράρτημα. Τα συμβαλλόμενα μέρη εργάζονται από κοινού χωρίς καθυστέρηση για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης στα συστήματα τους. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κάνει αλλαγές ή προσθήκες στη διαμόρφωσή του για την ανοικτή υπηρεσία του GΑLΙLΕΟ ή στο μελλοντικό πολιτικής χρήσης σήμα του GΡS ΙΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν υποχρεούται να κάνει αλλαγές ή προσθήκες στη διαμόρφωσή του. 8.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τα μέσα προστασίας της ασφαλούς κρατικής υπηρεσίας με βάση τη συμβατότητα με την εθνική ασφάλεια, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας σε θέματα ασφάλειας που συστήνεται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 2, στοιχείο (δ). Άρθρο 12Υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης του GΡS και του GΑLΙLΕΟΓια τους δορυφόρους του GΑLΙLΕΟ και τις μελλοντικές γενεές δορυφόρων του GΡS προγραμματίζεται μια παγκόσμια υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι συμβατές από άποψη ραδιοσυχνότητας και όσο το δυνατόν περισσότερο διαλειτουργικές σε επίπεδο χρήστη. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται κατάλληλα σε θέματα που σχετίζονται με τις παγκόσμιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης για τους δορυφόρους του GΑLΙLΕΟ και τις μελλοντικές γενεές δορυφόρων του GΡS στο Συμβούλιο CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ ή σε οιοδήποτε άλλο αμοιβαία αποδεκτό φόρουμ. Άρθρο 13 Τρόποι εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συστήνουν ομάδες εργασίας με βάση από κοινού συμφωνημένα θέματα. Σε κάθε ομάδα εργασίας περιλαμβάνεται η συμμετοχή, αναλόγως, των αρμοδίων αρχών των συμβαλλομένων μερών. Η συμμετοχή τρίτου μέρους στην ομάδα εργασίας επιτρέπεται μόνον κατόπιν κοινής συναίνεσης των συμβαλλομένων μερών. 2.Συστήνονται οι εξής ομάδες εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1. 1)Μια ομάδα εργασίας με θέμα τη συμβατότητα ραδιοσυχνότητας και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού πολιτικής χρήσης. 2)Μια ομάδα εργασίας με θέμα τις εμπορικές και πολιτικές εφαρμογές. 3)Μια ομάδα εργασίας με θέμα την προώθηση της συνεργασίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού της επόμενης γενεάς. 4)Μια ομάδα εργασίας για τα θέματα ασφάλειας του GΡS και του GΑLΙLΕΟ, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές εφαρμογές στις ασφαλείς κρατικές υπηρεσίες, όπως και για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σημάτων τους. Η ομάδα θα εργασθεί επίσης για τον καθορισμό των λεπτομερειών των διαδικασιών κοινοποίησης και διαβούλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 11, όπως και για τις πιθανές διεπαφές. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συντάξουν καταστατικά για τις ομάδες εργασίας πουαναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον χρειάζεται. 4.Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εξοπλισμού, τεχνολογίας ή άλλων δεδομένων (ακόμη και των διαβαθμισμένων), καθώς και η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και στους νόμους και κανονισμούς εξαγωγικού ελέγχου. Όλες αυτές οι πληροφορίες, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία ή άλλα διαβιβαζόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και δεν διαβιβάζονται, ούτε χρησιμοποιούνται, σε τρίτη χώρα, επιχείρηση, πρόσωπο, οργάνωση ή κυβέρνηση χωρίς προηγουμένως τη γραπτή έγκριση του συμβαλλομένου μέρους προέλευσης. 5.Με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις επίσημες κυβερνητικές πολιτικές, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χειρίζονται όσο το δυνατόν συντομότερα τις αιτήσεις αδειών για την εξαγωγή προϊόντων, πληροφοριών, τεχνολογίας ή άλλων δεδομένων κατάλληλων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του GΑLΙLΕΟ ή του GΡS. 6.Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορούν να ανταλλάσσονται στις ομάδες εργασίας ή ειδάλλως μόνον σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος της παρούσας συμφωνίας. 7.Τα συμβαλλόμενα μέρη συναντώνται εφόσον χρειάζεται, και κατ’αρχήν μια φορά ετησίως, για να εκτιμούν κατά πόσον χρειάζονται ομάδες εργασίας, να καθορίζουν ή να τροποποιούν τα καταστατικά ομάδων εργασίας, και να εξετάζουν την πρόοδο εργασιών των ομάδων αυτών. Άρθρο 14Μεταγενέστερες δραστηριότητεςΤα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να προβούν σε συζητήσεις για μεταγενέστερη συμφωνία σχετικά με την πιθανή συνεργασία μεταξύ των συστημάτων τους δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού πολιτικής χρήσης, τα οποία χρηματοδοτούνται και λειτουργούν ανεξάρτητα, όταν το GΑLΙLΕΟ αποκτήσει επιχειρησιακή ικανότητα. Στις συζητήσεις αυτές τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να διερευνήσουν διάφορες συντονιστικές λύσεις, όπως η σύσταση ενός υψηλού επιπέδου συμβουλίου επαφής το οποίο θα συνεδριάζει μια ή δυο φορές ετησίως για να συζητεί θέματα πολιτικής και σχεδιασμού των μελλοντικών συστημάτων, η σύσταση μιας μικρής γραμματεία GΡS-GΑLΙLΕΟ η οποία θα ανταλλάσσει τα δεδομένα διεπαφής και θα εξασφαλίζει τον καθημερινό συντονισμό, και ο διορισμός υπαλλήλων οι οποίοι θα αποτελούν τους συνδέσμους και θα συμφωνηθούν από κοινού. Άρθρο 15Δραστηριότητες στα διεθνή φόραΓια να προωθηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, εφόσον χρειάζεται, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετιζόμενα με τα πολιτικής χρήσης σήματα και συστήματα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού, τις υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, και τα προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού στη ΔΟΠΑ, την ΙΤU, τον ΔΝΟ, τον ΠΟΕ και άλλους σχετικούς οργανισμούς και φόρα. Άρθρο 16ΧρηματοδότησηΚάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει το κόστος εκπλήρωσης των αντίστοιχων ευθυνών του με βάση την παρούσα συμφωνία. Οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλομένου μέρους σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία εξαρτώνται από τη διάθεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων. Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών1.Οιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται ή προκύπτει από τους όρους, την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύεται με διαβουλεύσεις. 2.Οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός και αφετέρου, των Ηνωμένων Πολιτειών συναντώνται εφόσον χρειάζεται για να προβούν στις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 5, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, και στο άρθρο 11 παράγραφοι 5 και 6. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών να προσφεύγουν στη διαδικασία διακανονισμού των διαφορών με βάση τις συμφωνίες του ΠΟΕ. Άρθρο 18Ορισμός των συμβαλλομένων μερώνΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, εντός των αντίστοιχων πεδίων δικαιοδοσίας τους, αφενός και αφετέρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρθρο 19 Ευθύνη1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνονται για τη μη συμμόρφωση τους στις υποχρεώσεις τους με βάση την παρούσα συμφωνία. 2.Εφόσον είναι ασαφές εάν μια υποχρέωση με βάση την παρούσα συμφωνία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή των κρατών μελών της, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Η μη παροχή πληροφοριών σε εύθετο χρόνο ή η παροχή αντιφατικών πληροφοριών οδηγεί σε από κοινού και εις ολόκληρη ευθύνη. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος και καταγγελία1.Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημερώσουν τον θεματοφύλακα με διπλωματικές διακοινώσεις τους ότι ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος. 2.Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην προσχώρηση των κρατών που καθίστανται κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην προσωρινή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς το σκοπό αυτό εσωτερικών τους διαδικασιών. 4.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τελεί ως θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. 5.Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ επί δέκα έτη. Τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της αρχικής 10 ετούς περιόδου, τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοενημερώνονται για την πρόθεσή τους να παρατείνουν τη συμφωνία για μια περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια, η συμφωνία παρατείνεται αυτόματα για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός ή αφετέρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποιήσουν γραπτώς τον θεματοφύλακα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη οιασδήποτε μετέπειτα πενταετούς περιόδου για την πρόθεση τους να μην παρατείνουν τη συμφωνία. 6.Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνον κατόπιν συναίνεσης των συμβαλλομένων μερών. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες. 7.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν την παρούσα συμφωνία το 2008 και τότε θα κρίνουν εάν θα την τροποποιήσουν σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6. 8.Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία κατόπιν γραπτής προειδοποίησης ενός έτους. Συνήφθη στο Drοmοland Castle, Cο. Clare, την εικοστή έκτη ημέρα του Ιουνίου 2004, σε δύο αντίγραφα στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική, σουηδική, τσεχική, εσθονική, ουγγρική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, σλοβακική και σλοβένικη γλώσσα. Η αγγλική είναι η αυθεντική γλώσσα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΔΟΜΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GΡS ΚΑΙ ΤΟΥ GΑLΙLΕΟ Για λόγους Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια, αποφυγής απαράδεκτων παρεμβολών στη ραδιοσυχνότητα, και καταλληλότητας των επιδόσεων του GΝSS, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στις βασικές δομές σημάτων που περιγράφονται στη συνέχεια: • Η ασφαλής κρατική υπηρεσία του GΑLΙLΕΟ στη ζώνη των 1559-1610 ΜΗz, με χρήση συνημιτονοειδούς φασικής διαμόρφωσης της Δυαδικής Μετατόπισης Φέρουσας (Βinary Οffset Carrier (ΒΟC)) με υποφέρουσα συχνότητα 15.345 ΜΗz και ρυθμό κώδικα 2.5575 mega-chips ανά δευτερόλεπτο (Μcps) στα 1575.42 ΜΗz (συνημιτονοειδής φασική διαμόρφωση ΒΟC (15,2.5)), και η ισχύς σήματος που περιγράφεται στο έγγραφο που αναφέρεται στη συνέχεια με τίτλο «Παραδοχές αναφοράς για τις αναλύσεις συμβατότητας GΡS/GΑLΙLΕΟ.» • Οι δομές σήματος του GΑLΙLΕΟ για κάθε άλλη ή για όλες τις άλλες υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ανοικτή Υπηρεσία (Οpen Serνice (ΟS)), η υπηρεσία Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής (Safety-οf-Life (SοL)), και η Εμπορική Υπηρεσία (Cοmmercial Serνice (CS)), στη ζώνη των 1559-1610 ΜΗz, με χρήση συνημιτονοειδούς φασικής διαμόρφωσης της Δυαδικής Μετατόπισης Φέρουσας (Βinary Οffset Carrier (ΒΟC)) με υποφέρουσα συχνότητα 1.023 ΜΗz και ρυθμό κώδικα 1.023 mega-chips ανά δευτερόλεπτο (Μcps) (ΒΟC (1,1)) στα 1575.42 ΜΗz, και η ισχύς σήματος που περιγράφεται στο έγγραφο που αναφέρεται στη συνέχεια με τίτλο «Παραδοχές αναφοράς για τις αναλύσεις συμβατότητας GΡS/GΑLΕLΕΟ.» • Η δομή σήματος του GΡS στη ζώνη των 1559-1610 ΜΗz, στα 1575,42 ΜΗz, θα είναι διαμόρφωση Δυαδικής Φασικής Μετατόπισης (Βinary Ρhase Shift Κey (ΒΡSΚ)) με ρυθμό κώδικα 1.023 Μcps· διαμόρφωση ΒΡSΚ με ρυθμό κώδικα 10.23 Μcps· και διαμόρφωση ΒΟC με υποφέρουσα συχνότητα 10.23 ΜΗz και ρυθμό κώδικα 5.115 Μcps, και η ισχύς σήματος που περιγράφεται στο έγγραφο που αναφέρεται στη συνέχεια με τίτλο «Παραδοχές αναφοράς για τις αναλύσεις συμβατότητας GΡS/GΑLΙLΕΟ.» Στο μέλλον θα προστεθεί σε αυτήν τη δομή σήματος διαμόρφωση ΒΟC (1, 1) στα 1575.42 ΜΗz. (2) Οι διαβαθμισμένες παραδοχές και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για να καθορισθούν τα κριτήρια Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια, καθώς και τα ίδια τα κριτήρια, περιλαμβάνονται στα εξής έγγραφα: Νatiοnal Security Cοmpatibility Cοmpliance fοr GΡS and GΑLΙLΕΟ Signals in the 1559-1610 ΜΗz Βand Ρart 1, Ρart 2 and Ρart 3 (Συμμόρφωση Συμβατότητας με την Εθνική Ασφάλεια των σημάτων GΡS και GΑLΙLΕΟ στη ζώνη των 1559-1610 ΜΗz, Μέρος 1, Μέρος 2 και Μέρος 3), (στο εξής, «Μέρος 1,» «Μέρος 2,» και «Μέρος 3,» αντίστοιχα) της 9ης Ιουνίου 2004, όπου θα περιληφθούν οιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές των εγγράφων αυτών στις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 6.α. του παρόντος Παραρτήματος. Πρόσβαση στο Μέρος 1, το Μέρος 2 και το Μέρος 3 θα έχουν μόνον οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας Γενικής Ασφάλειας Στρατιωτικών Πληροφοριών (General Security οf Μilitary Ιnfοrmatiοn Αgreement) (στο εξής «GSΟΜΙΑ») ή της Συμφωνίας Γενικής Ασφάλειας Πληροφοριών (General Security οf Ιnfοrmatiοn Αgreement) (στο εξής «GSΟΙΑ») με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα ισχύουν για την πρόσβαση, τη συντήρηση, τη χρήση και τη δημοσιοποίηση αυτών των διαβαθμισμένων εγγράφων. Εφόσον στο μέλλον συναφθεί συμφωνία για την ασφάλεια πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η συμφωνία θα διέπει την πρόσβαση, τη συντήρηση, τη χρήση και τη δημοσιοποίηση του Μέρους 1, του Μέρους 2 και του Μέρους 3. Προς το παρόν, οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης GΑLΙLΕΟ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος έχουν προφορική και οπτική πρόσβαση στο Μέρος 2 για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τη συμμόρφωση προς αυτήν, με βάση την αποκατεστημένη διασάφηση ασφαλείας με κράτος μέλος που έχει GSΟΜΙΑ ή GSΟΙΑ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και διαδικασίες ασφαλείας του κράτους μέλους, και με την GSΟΜΙΑ ή GSΟΙΑ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης GΑLΙLΕΟ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος έχουν πρόσβαση στο Μέρος 1 και στο Μέρος 3 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες θα προστατεύονται πάντοτε και η διαχείρισή τους θα γίνεται μόνον σε μονάδες για τις οποίες υπάρχει κατάλληλη διασάφηση ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διαδικασίες ασφαλείας και την GSΟΜΙΑ ή την GSΟΙΑ. (3) Οι παραδοχές για τις αναλύσεις συμβατότητας της ραδιοσυχνότητας σήματος περιλαμβάνονται στο εξής έγγραφο: «Παραδοχές αναφοράς για τις αναλύσεις συμβατότητας GΡS/GΑLΙLΕΟ (Reference Αssumptiοns fοr GΡS/GΑLΙLΕΟ Cοmpatibility Αnalyses)», της 9ης Ιουνίου 2004, όπως επίσης και οι τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές του εγγράφου αυτού, στις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. (4) Η μεθοδολογία για την ανάλυση της συμβατότητας ραδιοσυχνότητας περιλαμβάνεται στο εξής έγγραφο: «Μοdels and Μethοdοlοgy fοr GΡS/GΑLΙLΕΟ Radiο Frequency Cοmpatibility Αnalyses (Μοντέλα και μεθοδολογία ανάλυσης της συμβατότητας ραδιοσυχνότητας GΡS/GΑLΙLΕΟ», της 18ης Ιουνίου 2004, όπως επίσης και οι τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές του εγγράφου αυτού, στις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. (5) Η πρόβλεψη της χρονικής μετατόπισης μεταξύ των συστημάτων χρόνου του GΑLΙLΕΟ και του GΡS στα μηνύματα πλοήγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών τους περιέχεται στο εξής έγγραφο: «GΡS/GΑLΙLΕΟ Τime Οffset Ρreliminary Ιnterface Definitiοn (Καθορισμός προσωρινής διεπαφής χρονικής μετατόπισης του GΑLΙLΕΟ» της 20ής Μαρτίου 2003, όπως επίσης και οι τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές του εγγράφου αυτού, στις οποίες θα συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. (6) (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, παράγραφος 6, οι τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές των εγγράφων με τίτλο «Νatiοnal Security Cοmpatibility Cοmpliance fοr GΡS and GΑLΙLΕΟ Signals in the 1559-1610 ΜΗz Βand, Ρart 1, Ρart 2 and Ρart 3» θα αποφασισθούν με την κοινή συναίνεση υπο-ομάδας της ομάδας εργασίας που συστήνεται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) και απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, αφενός και αφετέρου, από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχουν πρόσβαση σε αυτά τα διαβαθμισμένα έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος, και από αντιπροσώπους των κρατών μελών που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα διαβαθμισμένα έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη. 1)Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, παράγραφος 6, οι τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταβολές των κάτωθι εγγράφων θα εγκριθούν με την κοινή συναίνεση των κατάλληλων αντιπροσώπων των συμβαλλομένων μερών στην ομάδα εργασίας που συστήνεται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 2, στοιχείο (α), καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών: «Reference Αssumptiοns fοr GΡS/GΑLΙLΕΟ Cοmpatibility Αnalyses»: «Μοdels and Μethοdοlοgy fοr GΡS/GΑLΙLΕΟ Radiο Frequency Cοmpatibilitν Αnalyses»: «GΡS/GΑLΙLΕΟ Τime Οffset Ρreliminary Ιnterface Definitiοn.» Οι εν λόγω αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία