Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2005, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, οι οποίες κατωτέρω χάριν συντομίας αναφέρονται ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών τους καθώς και στην διευκόλυνση των οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων από και προς τις χώρες τους και επίσης των διελεύσεων μέσω των εδαφικών τους περιοχών μέσα στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς: Συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο1.Η παρούσα Συμφωνία ισχύει επί των οδικών μεταφορών που εκτελούνται από μεταφορείς εγκατεστημένους στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με οχήματα εγγεγραμμένα σε αυτήν την επικράτεια με σημεία αναχώρησης και προορισμού στην ρηθείσα επικράτεια και που περιλαμβάνουν διέλευση μέσω αυτής της επικράτειας και μέσω της επικράτειας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις των δύο συμβαλλομένων, ούτε επηρεάζει την νομοθεσία είτε της μιας είτε της άλλης χώρας ή τις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ ενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών και μιας τρίτης χώρας. Άρθρο 2 ΟρισμοίΣτην παρούσα Συμφωνία: 1.Ο όρος «Μεταφορέας» (“Τranspοrt Οperatοr”) σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτενομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων συνεστημένη στην επικράτεια ενός από ταΣυμβαλλόμενα Μέρη, ο οποίος μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα επ αμοιβή ή για δικό του λογαριασμόσύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας οι οποίοι ρυθμίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα τουμεταφορέα και την πρόσβαση στην αγορά. 2.Ο όρος «Όχημα» (“νehicle”) σημαίνει αυτοκίνητο όχημα το οποίο είναι: μεμονωμένο όχημα ή συνδυασμός οχημάτων, όχημα το οποίο προορίζεται για την οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, και το οποίο ευρίσκεται στην διάθεση του μεταφορέα λόγω του ότι αποτελεί ιδιοκτησία του ή λόγω του ότι ο μεταφορέας το έχει βάσει απλής μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. 3.Ο όρος “Εγγραφή” (“Registratiοn”) σημαίνει την διάθεση αριθμού κυκλοφορίας στο όχημα από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων, το αυτοκίνητο όχημα αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα κατά την έκδοση της άδειας ή της εξαίρεσης. 4.Ο όρος “Μεταφορά” (“Τranspοrt”) σημαίνει τις διαδρομές που εκτελούνται από ένα όχημα, είτε σε έμφορτη είτε σε άφορτη κατάσταση, ακόμη και εάν το όχημα, το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο μεταφέρεται σιδηροδρομικώς ή ατμοπλοϊκώς για ένα τμήμα του ταξιδιού. 5.Ο όρος “Ενδομεταφορές” (“Cabοtage”) σημαίνει μεταφορές οι οποίες εκτελούνται στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους, δηλαδή της φιλοξενούσας χώρας, με τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης να ευρίσκονται σε αυτήν την επικράτεια, από έναν μεταφορέα εγκατεστημένο στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 6.Ο όρος “Μεταφορά δι’ ίδιον λογαριασμό” (“Τranspοrt οn οwn accοunt”) σημαίνει μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την δικιά του οικονομική δραστηριότητα ή προέρχεται από αυτήν ή εξυπηρετεί τους δικούς του υπαλλήλους, ή εκτελείται από μή κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος μεταφέρει τα μέλη του σύμφωνα με τις κοινωνικές του επιδιώξεις/σκοπούς. Η μεταφορά αυτή εκτελείται άνευ πληρωμής υπό την προϋπόθεση ότι: η μεταφορική δραστηριότητα αποτελεί μόνον επιβοηθητική δραστηριότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού, τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ανήκουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Μισθώνονται ή αποκτώνται μέσω σύμβασης μακράς διαρκείας ή μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης οδηγούνται από οδηγό ο οποίος είναι μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού. 7.Ο όρος “Συνδυασμένη Μεταφορά” (“Cοmbined transpοrt”) σημαίνει την μεταφορά εμπορευμάτων κατά την οποία το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το επικαθήμενο, το εμπορευματοκιβώτιο πολυμορφικών μεταφορών (swap bοdy) ή το απλό εμπορευματοκιβώτιο (κοντεΐνερ), με ή χωρίς τράκτορα, χρησιμοποιούν την οδική μορφή της μεταφοράς για το αρχικό ή το τελικό σκέλος του ταξιδιού και την σιδηροδρομική, την πλωτή, την θαλάσσια ή την αεροπορική μορφή μεταφοράς για το έτερο σκέλος του ταξιδιού. 8.Ο όρος “Επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους” (“Τerritοry οf a Cοntracting Ρarty”) σημαίνει αντιστοίχως την επικράτεια της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. 9.Ο όρος “Χώρα Εγκατάστασης” (“Cοuntry οf Εstablishment”) σημαίνει την επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους εντός της οποίας ο μεταφορέας είναι εγκατεστημένος και το όχημα είναι εγγεγραμμένο. 10.Ο όρος “Φιλοξενούσα Χώρα” (“Ηοst Cοuntry”) σημαίνει την επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους στην οποία το όχημα κυκλοφορεί χωρίς να είναι εγγεγραμμένο εκεί και χωρίς ο μεταφορέας νά είναι εγκατεστημένος εκεί. 11.Ο όρος “Λεωφορείο” (“Βus”) και “Τουριστικό Λεωφορείο/Πούλμαν” (“Cοach”) σημαίνει οχήματα τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα και σχεδιασμένα για την μεταφορά προσώπων και τα οποία, εκτός της θέσεως του οδηγού, έχουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων. 12.Ο όρος “Μισθωμένο Όχημα” (“Ηire Car”) σημαίνει όχημα το οποίο είναι κατασκευασμένο και σχεδιασμένο για την μεταφορά ενός αριθμού μέχρι 9 ατόμων και των αποσκευών τους, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, και το οποίο χρησιμοποιείται για επ αμοιβή μεταφορά για λογαριασμό τρίτου. 13.Ο όρος «Τακτική επιβατική γραμμή» («Regular passenger serνice”) σημαίνει γραμμή στην οποίαμεταφέρονται επιβάτες επί μιας καθορισμένης διαδρομής, σύμφωνα με ένα δρομολόγιο και για την οποίαχρεώνεται καθορισμένος ναύλος. Οι επιβάτες παραλαμβάνονται ή εναποτίθενται σε προκαθορισμένες στάσεις και η γραμμή είναι προσιτή στον οποιονδήποτε παρά το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις υφίσταται η ανάγκη κράτησης θέσεων. Ανεξάρτητα από το ποιος οργανώνει την γραμμή, ο όρος «Τακτική Επιβατική Γραμμή» («Regular passenger serνice”) περιλαμβάνει επίσης την γραμμή στην οποία μεταφέρονται συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών εξαιρουμένων των άλλων κατηγοριών επιβατών στην περίπτωση κατά την οποία η γραμμή αυτή ανταποκρίνεται προς τα ανωτέρω κριτήρια. Αυτή η γραμμή καλείται «ειδική τακτική γραμμή» (“special regular serνice”). 14.Ο όρος «Γραμμή κλειστής διαδρομής» («Shuttle serνice”) σημαίνει την γραμμή στην οποία, μέσω επαναλαμβανόμενων ταξιδιών μετάβασης και επιστροφής, εκ των προτέρων σχηματισθείσες ομάδες επιβατών μεταφέρονται από ένα τόπο αναχώρησης προς ένα τόπο προορισμού. Κάθε ομάδα, αποτελούμενη από επιβάτες οι οποίοι προβαίνουν στο ταξίδι μετάβασης, επαναμεταφέρεται στον τόπο αναχώρησης σε ένα από τα επόμενα ταξίδια. Οι όροι τόπος αναχώρησης και επιστροφής (place οf departure and destinatiοn) αντίστοιχα σημαίνουν τον τόπο όπου το ταξίδι αρχίζει και τον τόπο όπου τοταξίδι ολοκληρώνεται, μαζί με την περιβάλλουσα τοποθεσία μέσα σε μία ακτίνα 50 χιλιομέτρων. Το πρώτο ταξίδι επιστροφής και το τελευταίο ταξίδι μετάβασης σε μία σειρά κλειστών διαδρομών πραγματοποιούνται σε άφορτη κατάσταση. Ο ορισμός μιας γραμμής ως γραμμής κλειστών διαδρομών (shuttle serνice) δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι μερικοί από τους επιβάτες υπεισέρχονται σε μία άλλη ομάδα κατά το ταξίδι επιστροφής τους, ούτε επηρεάζεται από το γεγονός ότι το πρώτο ταξίδι μετάβασης προς το σημείο προορισμού και το τελευταίο ταξίδι προς το σημείο της αφετηρίας πραγματοποιούνται σε άφορτη κατάσταση. Ο τύπος αυτός της γραμμής κλειστών διαδρομών (shuttle serνice) καλείται αντίστροφη γραμμή κλειστών διαδρομών (reνersed shuttle). Η γραμμή κλειστών διαδρομών (shuttle serνice) η οποία παρέχει κατάλυμα για ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% των επιβατών στον τόπο προορισμού και, εάν παραστεί ανάγκη, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, με ή χωρίς γεύματα, καλείται «κλειστή διαδρομή μετά καταλύματος» (shuttle with accοmmοdatiοn). 15.Ο όρος “ Έκτακτη γραμμή” (“Οccasiοnal serνice”) σημαίνει γραμμή η οποία δεν εμπίπτει ούτε εντός του ορισμού της τακτικής επιβατικής γραμμής ούτε εντός του ορισμού της γραμμής κλειστών διαδρομών. 16.Ο όρος “ Έγγραφο ελέγχου” («Cοntrοl dοcument”) σημαίνει την φορταπόδειξη για λεωφορεία και τουριστικά λεωφορεία/πούλμαν, ο τύπος του οποίου συμφωνείται και βεβαιώνεται από την Μικτή Επιτροπή (Jοint Cοmmittee) που αναφέρεται στο Άρθρο 14. ΜΕΡΟΣ ΙΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Άρθρο 3Τακτικές επιβατικές γραμμές1.Οι τακτικές λεωφορειακές γραμμές καθιερώνονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 ή κατόπιν επαφών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο Συμβαλλομένων Μερών. 2.Οι τακτικές επιβατικές γραμμές οι οποίες λειτουργούν με λεωφορείο ή τουριστικό λεωφορείο/πούλμαν υπόκεινται σε σύστημα εξουσιοδοτήσεων/αδειών οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στην χώρα αναχώρησης, στην χώρα προορισμού και στην χώρα διέλευσης. 3.Η αίτηση για την παροχή άδειας πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στην χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα. Εάν η αρχή εγκρίνει την αίτηση, η άδεια κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 4.Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του Άρθρου 14 αποφασίζει σχετικά με τον αριθμό των δρομολογίων μιας τακτικής λεωφορειακής γραμμής σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς και με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Η κατανομή του αριθμού των δρομολογίων μεταξύ των μεταφορέων των Συμβαλλομένων Μερών πραγματοποιείται με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. 5.Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του Άρθρου 14 αποφασίζει σχετικά με την μορφή της αίτησης για την παροχή άδειας, την συμφωνία επί της διαδικασίας και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται. 6.Οι άδειες εκδίδονται με κοινή συμφωνία των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Μερών και ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 7.Η απόφαση για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας λαμβάνεται εντός προθεσμίας 3 μηνών εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. 8.Οι μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας και η ακύρωση της γραμμής αποφασίζονται βάσει της διαδικασίας η οποία παρατίθεται στις παραγράφους 2 και 3. 9.Εάν μία γραμμή λειτουργεί πάνω σε βάση υπεργολαβίας, τότε η άδεια εκδίδεται υπέρ της βασικής εταιρείας αναφέρονται δε σε αυτήν τα ονόματα/επωνυμίες των υπεργολάβων, εφ όσον η μεταφορά εκτελείται για λογαριασμό της βασικής εταιρείας. Άρθρο 4Γραμμές Κλειστών διαδρομών (Shuttle serνices)1.Η λειτουργία των γραμμών κλειστών διαδρομών που πραγματοποιούνται με λεωφορείο ή πούλμαν με κατάλυμα ή άνευ καταλύματος υπόκεινται σε σύστημα αδειών οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια αρχή στην χώρα αναχώρησης, προορισμού και διέλευσης. 2.Η αίτηση για την παροχή άδειας πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του μεταφορέα. Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του Άρθρου 14 αποφασίζει ως προς την μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για την παροχή άδειας, και ως προς τη διαδικασία και τους όρους της συμφωνίας καθώς και αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Άρθρο 5 Έκτακτες γραμμές1.Η λειτουργία των εκτάκτων γραμμών η οποία πραγματοποιείται με λεωφορείο ή πούλμαν υπόκειται σε σύστημα παροχής αδειών που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή στην χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. 2.Κατεξαίρεση της παραγράφου 1, οι γραμμές οι οποίες παρατίθενται πιό κάτω εξαιρούνται απόοποιοδήποτε σύστημα χορήγησης αδειών στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας: 2.1 Οι κυκλικές διαδρομές χωρίς επιβίβαση - αποβίβαση (clοsed-dοοr tοurs) ως προς τις οποίες το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται για την μεταφορά της ίδιας ομάδας επιβατών καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού και κατά την επιστροφή τους στον τόπο αναχώρησης. 2.2 Οι γραμμές, στις οποίες το ταξίδι μετάβασης είναι έμφορτο και το ταξίδι επιστροφής άφορτο. 2.3 Οι γραμμές στις οποίες το ταξίδι μετάβασης είναι άφορτο και το ταξίδι επιστροφής έμφορτο, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες: 1)αποτελούν ομάδα σχηματιζόμενη βάσει συμβάσεως μεταφοράς η οποία συνήφθη πριν από την άφιξή τους στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους, όπου παραλαμβάνονται και μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης, 2)έχουν προηγουμένως μεταφερθεί από τον ίδιο μεταφορέα στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου παραλαμβάνονται ξανά και μεταφέρονται στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης, 3)έχουν προσκληθεί να ταξιδεύσουν στην επικράτεια της χώρας εγκατάστασης, το δε κόστος μεταφοράς βαρύνει το πρόσωπο το οποίο εξέδωσε την πρόσκληση. 2.4 Η γραμμή δι’ ίδιον λογαριασμό (Serνice οn οwn accοunt) 3.Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 14 μπορεί να επεκτείνει την εξαίρεση από το σύστημα παροχής αδειών σε άλλες κατηγορίες εκτάκτων γραμμών. 4.Η Μικτή Επιτροπή η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 14 αποφασίζει επί του τρόπου έκδοσης των αδειών. 5.Οι έκτακτες γραμμές οι οποίες εξαιρούνται από την χορήγηση άδειας και λειτουργούν με την χρήση λεωφορείων ή πούλμαν πρέπει να καλύπτονται από έγγραφο ελέγχου (cοntrοl dοcument). Οι όροι χρήσεως και το περιεχόμενο του εγγράφου ελέγχου ορίζονται από την Μικτή Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο Αρθρο 14 του παρόντος. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 6Σύστημα παροχής αδειών1.Οι μεταφορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους μπορούν να εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών (διμερείς μεταφορές) καθώς και μέσω των επικρατειών τους προς άλλες χώρες (μεταφορές διέλευσης) με την χρήση άδειας εκδιδόμενης από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους 2.Δεν υφίστανται περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1. 3.Αναφορικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται από μεταφορείς ενός Συμβαλλομένου Μέρους, με αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και με προορισμό μία τρίτη χώρα (τριγωνικές μεταφορές), εκδίδεται ειδική άδεια από το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ή προς το οποίο εκτελείται η μεταφορά. Οι μεταφορείς στο όνομα των οποίων εκδόθηκαν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνον αυτές τις ειδικές άδειες οι οποίες δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η Μικτή επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας ορίζει τα της έκδοσης αυτών των αδειών καθώς επίσης και τον αριθμό τους. 4.Οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλομένων Μερών ανταλλάσσουν τον συμπεφωνημένο αριθμό αδειών κάθε χρόνο. Οι άδειες εκδίδονται σε τοπικά εγκατεστημένους μεταφορείς από την αρμόδια αρχή ή από όργανο εξουσιοδοτημένο από αυτήν την αρχή. 5.Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν είναι μεταβιβάσιμες σε τρίτους. 6.Οι άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ένα όχημα κάθε φορά. Οι άδειες ισχύουν μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση συνδυασμού οχημάτων το αυτοκίνητο όχημα αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα για την χρήση της άδειας ή την εξαίρεση. 7.Η Μικτή Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος ορίζει τον αριθμό και τον τύπο των αδειών σύμφωνα με το άρθρο 6, τις οποίες τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανταλλάσσουν κάθε χρόνο, καθώς και τους οποιουσδήποτε περαιτέρω όρους οι οποίοι διέπουν την έκδοση των αδειών. Άρθρο 7Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χορήγησης αδειών1.Οι μεταφορές μεταξύ των επικρατειών των Συμβαλλομένων Μερών και οι μεταφορές διέλευσης μεταξύ των επικρατειών τους εξαιρούνται από τον όρο χορήγησης άδειας. 2.Υπό την μορφή εξαίρεσης του Άρθρου 6, οι ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών εξαιρούνται από την υποχρέωση χορήγησης αδειών: 2.1 Μεταφορές με οχήματα των οποίων το Συνολικό Επιτρεπόμενο Έμφορτο Βάρος [ΤΡLW], συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους, ή όταν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 2.2 Μεταφορές επί εκτάκτου βάσεως, προς ή από αεροδρόμια, σε περιπτώσεις παρέκκλισης δρομολογίωναερογραμμών. 2.3 Μεταφορές οχημάτων, τα οποία υπέστησαν βλάβη ή ακινητοποιήθηκαν και μεταφορά επισκευαστικών οχημάτων. 2.4 Άφορτες διαδρομές από όχημα το οποίο αποστέλλεται προς αντικατάσταση οχήματος το οποίο υπέστη βλάβη σε μία άλλη χώρα, και επίσης η διαδρομή επιστροφής, μετά την επισκευή, του οχήματος το οποίο είχε υποστεί βλάβη. 2.5 Μεταφορά ζώντων ζώων σε ειδικά κατασκευασμένα οχήματα ή οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μόνιμη μετατροπή για τέτοιου είδους μεταφορές εφόσον υπάρχει η σχετική αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης. 2.6 Μεταφορά ανταλλακτικών για ποντοπόρα πλοία, ποταμόπλοια και αεροσκάφη. 2.7 Μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία χρειάζονται για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, και πιό συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιπτώσεων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 2.8 Μεταφορά έργων και αντικειμένων τέχνης για εκθέσεις ή για μή εμπορικούς σκοπούς. 2.9 Μεταφορά για μη εμπορικούς σκοπούς περιουσιακών στοιχείων, εξαρτημάτων και ζώων προς ή από θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές, αθλητικές παραστάσεις ή παραστάσεις τσίρκων, καθώς και από εκείνες οι οποίες έχουν προορισμό της ραδιοφωνικές εγγραφές ή τις παραγωγές κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών. 2.10 Η πρώτη διαδρομή νεοαγορασθέντων αυτοκινήτων οχημάτων. 2.11 Η μεταφορά νεκρών. 2.12 Η μεταφορά οικοσκευής όταν υφίσταται μετακόμιση. 2.13 Η μεταφορά ταχυδρομείου 3.Η Μικτή Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 14 του παρόντος, μπορεί να εξαιρέσει από την υποχρέωση χορήγησης άδειας άλλους τύπους μεταφορών. ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 8Ενδομεταφορές (Cabοtage)Η λειτουργία γραμμών ενδομεταφορών (cabοtage) ως προς τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων απαγορεύεται. Άρθρο 9Φορολογικές διατάξεις1.Η μεταφορά η οποία καλύπτεται από την παρούσα Συμφωνία υπόκειται στην φιλοξενούσα χώρα μόνο σε τέλη διοδίων και σε τέλη χρήστη τα οποία επιβάλλονται αδιακρίτως για τη χρήση του οδικού δικτύου ή των γεφυρών. Τα διόδια και τα τέλη χρήστη επιβάλλονται αδιακρίτως σε μονίμως και μη μονίμως εγκατεστημένους στη χώρα. 2.Τα καύσιμα τα οποία περιέχονται στις συνήθεις και κατασκευασμένες από τον κατασκευαστή μόνιμες δεξαμενές του οχήματος οι οποίες προορίζονται για την κίνηση και τη λειτουργία του οχήματος καθώς και τα λιπαντικά και τα ανταλλακτικά απαλλάσσονται από κάθε δασμό εισαγωγής εντός της επικρατείας της φιλοξενούσες χώρας υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας τηρεί τους σχετικούς τελωνειακούς κανονισμούς. Άρθρο 10Βάρη και διαστάσεις1.Αναφορικά με τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επιβάλουν όρους επί των οχημάτων του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους οι οποίοι είναι λιγότερο ευνοϊκοί σε σύγκριση με εκείνους τους όρους οι οποίοι επιβάλλονται στα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στην επικράτειά τους, και εν πάση περιπτώσει, λιγότερο ευνοϊκοί σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι επιβάλλονται από την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Ειδική άδεια απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία το μικτό βάρος ή οι διαστάσεις του οχήματος υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια τόσο σε αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 11Εξοπλισμός και άλλα χαρακτηριστικά1.Για την μεταφορά επικινδύνων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων Μερών ή κατά τις μεταφορές διελεύσεων μέσω των επικρατειών τους, πρέπει να τηρούνται οι όροι της Σύμβασης ΑDR. Ο οδηγός και το όχημα πρέπει να φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά. 2.Ο εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της οδήγησης του πληρώματος και του χρόνου ανάπαυσης πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΕΤR. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν, εντός του πλαισίου της παρούσας Συμφωνίας, την χρήση οχημάτων τα οποία ανταποκρίνονται στους κανόνες ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Άρθρο 12ΈλεγχοςΟι άδειες, τα έγγραφα ελέγχου και τα άλλα έγγραφα τα οποία απαιοτούνται επιπροσθέτως βάσει της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να τηρούνται στα οχήματα και να προσκομίζονται μετά από σχετικό αίτημα των αρμοδίων ελεγκτών. Άρθρο 13Υποχρεώσεις μεταφορέων και πρόστιμα1.Οι μεταφορείς του ενός Συμβαλλομένου Μέρους έχουν καθήκον, μέσα στην επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες στις οποίες τα δύο Μέρη αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη, από την παρούσα Συμφωνία καθώς και από άλλες διμερείς Συμφωνίες, και από την εθνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τους τελωνειακούς όρους και άλλους όρους και περιορισμούς. 2.Οι αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης μπορούν, σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων που διαπράχθηκαν στην επικράτεια της φιλοξενούσας χώρας, και μετά από αίτημα της τελευταίας, να προβούν στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες: έκδοση επίπληξης (προειδοποίησης) απαγόρευση της πρόσβασης στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους όπου διαπράχθηκαν η παράβαση ή οι παραβάσεις. Οι Συμβαλλόμενοι αμοιβαία θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις. Άρθρο 14Συνεργασία και Μικτή Επιτροπή1.Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση καιτην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και διαβιβάζουν οποιαδήποτε χρήσιμα στοιχεία ο ένας προς τονάλλον. Οι αρμόδιες αρχές επίσης αλληλοενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή τουεθνικού δικαίου που αφορά την εφαρμογή του παρόντος. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν η μία στην άλλη αμοιβαία βοήθεια προς τον σκοπό της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Θα συγκροτηθεί Μικτή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους από κάθε ΣυμβαλλόμενοΜέρος για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Μικτή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 14 της παρούσας Συμφωνίας και εν γένει για την εξέταση όλων των θεμάτων τα οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών στον τομέα των οδικών μεταφορών. ΜΕΡΟΣ VΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Αρμόδιες αρχέςΣύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία οι αρμόδιες αρχές είναι οι ακόλουθες: για την Βοσνία - Ερζεγοβίνη - το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών για την Ελληνική Δημοκρατία - το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 16Έναρξη Ισχύος και διάρκεια της Συμφωνίας1.Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύσει 30 ημέρες μετά την ημερομηνία λήψεως της δεύτερης γνωστοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού, δια της οποίας οι Συμβαλλόμενοι θα πληροφορούν ο ένας τον άλλον ότι οι όροι των εσωτερικών κρατικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας έχουν τηρηθεί. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ’αόριστον, καθώς μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως είτε από το ένα είτε από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Η Συμφωνία λύεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήψεως της διπλωματικής γνωστοποίησης με την οποία το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει γνώση της καταγγελίας. Το παρόν συνήφθη την 8η Φεβρουαρίου σε δύο αντίτυπα συντεταγμένα στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία, αμφότερα, είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία