ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3467

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής
2.  
  Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες επιλογής, που ισχύουν για τέσσερα έτη:
 1. Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης
 2. Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής
 3. Σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής
 4. Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες
 5. Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 6. Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 7. Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 8. Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 9. Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
 10. Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
 11. Διευθυντών δημοτικών σχολείων
 12. Διευθυντών γυμνασίων
 13. Διευθυντών ενιαίων λυκείων
 14. Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων
 15. Διευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.).
 16. Διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 17. Διευθυντών γυμνασίων ειδικής αγωγής
 18. Διευθυντών ενιαίων λυκείων ειδικής αγωγής
 19. Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων ειδικής αγωγής α΄ και β΄ βαθμίδας
 20. Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων
 21. Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων
 22. Διευθυντών πειραματικών λυκείων
 23. Διευθυντών μουσικών σχολείων (γυμνασίων- λυκείων)
 24. Διευθυντών εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 25. Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων
 26. Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπιστημίων
 27. Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπιστημίων
Άρθρο 2
1.  
 1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα παρακάτω συμβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ι΄ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου:
  • Συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής
  • Συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων και προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων και προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γραφείων φυσικής αγωγής και γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
 2. Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται από:
  • Τρία μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων.
  • Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια όλων των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει τρία ως τακτικά και τρία ως αναπληρωματικά.
  • Έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
  • Έναν διευθυντή εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια επιλογής διευθυντών και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης ή έναν σχολικό σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης
  • Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους
 3. Η συγκρότηση κάθε συμβουλίου επιλογής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Κατ’ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού τα ανωτέρω συμβούλια συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευσή του.
 5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του.
 6. Ο αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των υπό στοιχείο αα΄ του προηγούμενου εδαφίου τακτικών μελών του κάθε συμβουλίου και αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του.
 7. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.
 8. Τα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συμβούλων
2.  
  Τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολικών εργαστηριακών κέντρων
3.  
  Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων
4.  
  Η επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., καθώς και των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
5.  
  Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον πρόεδρο, τα μέλη, τον γραμματέα των συμβουλίων επιλογής και στους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1β του άρθρου 10, κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 3 "Κριτήρια επιλογής"
1.  
  Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά με εκατό αξιολογικές μονάδες. α) Υπηρεσιακή κατάσταση - Διδακτική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου. β) Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία. γ) Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου.
Άρθρο 4
1.  
  Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α΄ μέχρι και ι΄ πινάκων επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη
2.  
  Το οικείο συμβούλιο επιλογής των υποψηφίων της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζει εντός του ιδίου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί
3.  
  Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 οι διευθυντές εκπαίδευσης των νομών, με αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ):
 1. Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών, ανάλογα με τις μεταξύ τους αποστάσεις, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες.
 2. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικών διαμερισμάτων.
 3. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές.
 4. Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες υπάγονται σχολεία που λειτουργούν μόνο στο νησί αυτό.
 5. Προκηρύσσουν τις κενές θέσεις των σχολικών μονάδων, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών προς κάλυψη των κενών και των κενούμενων θέσεων.
 6. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, και αναρτάται αυθημερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
 7. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες, στα Σ.Ε.Κ. και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του νομού προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 8. Καλούν τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης
4.  
  Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους υπό στοιχεία ια΄ μέχρι και κζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και στα γραφεία της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
5.  
 1. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.
 2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ.
 3. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους αιτούντες σε αριθμό τριπλάσιο των υφιστάμενων θέσεων.
 4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.
 5. Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του τριπλασίου, συντάσσεται πίνακας με όσους έχουν υποβάλει αίτηση.
 6. Ο συνταχθείς από το σύλλογο πίνακας μαζί με το πρακτικό διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στον διευθυντή εκπαίδευσης και μέσω αυτού, εντός πέντε ημερών, στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής
6.  
  Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές
7.  
  Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ως εξής:
 1. Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι για τις θέσεις δύο εκπαιδευτικών περιφερειών
 2. Οι υποψήφιοι διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων για τις θέσεις μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας
 3. Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τις θέσεις μίας ή περισσότερων περιοχών του ίδιου ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, όπως καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 5 "Α. Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων"
1.  
  Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις
 1. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
 2. Αν λείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.
 3. Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 4. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και κατά τρόπο ώστε ο υποψήφιος να τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα της επιλογής του.
2.  
  Αν οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν μπορεί να τοποθετηθούν σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται, αν εκ νέου το δηλώσουν, στις υπόλοιπες κενές θέσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
3.  
  Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:.
 1. στην ίδια σχολική μονάδα,
 2. σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου,
 3. σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 4
4.  
  Αν σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Προηγείται η τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης. Β. Τοποθέτηση διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης διαγράφονται μόνο από τους οικείους πίνακες επιλογής. Γ. Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων.
5.  
  Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 3 και 4 καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους
6.  
  Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης. Δ. Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, σχολικών εργαστηριακών κέντρων και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες, υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Ε. Ανάληψη υπηρεσίας Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούν τα καθήκοντά τους για μία τετραετία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Άρθρο 6
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις στελεχών εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
 1. για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
 2. για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους
2.  
  Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιον του συμβουλίου
3.  
  Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους
Άρθρο 7 "Α. Σχολικοί σύμβουλοι α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, αντίστοιχα, με βαθμό Α΄, που έχουν δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπ [...]"
1.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) με βαθμό Α΄, με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία τετραετία, τουλάχιστον, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
2.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) μπορεί να είναι:.
 1. Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20, για θέσεις γυμνασίων, ενιαίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 2. Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 για θέσεις σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και, ελλείψει αυτών, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 01.
 3. Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων.
 4. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 5. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθμό Α΄, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
3.  
 1. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, τουλάχιστον επί μία πενταετία, σε σχολική μονάδα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ.).
 2. Για την επιλογή διευθυντών γυμνασίων και ενιαίων λυκείων από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί τουλάχιστον επί μία πενταετία σε γυμνάσια ή ενιαία λύκεια.
 3. Για την επιλογή διευθυντών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Μ.Ε.Α. ή να υπηρετούν με οργανική θέση στα Σ.Μ.Ε.Α.
 4. Διευθυντές στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
4.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία. Δ. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την επιλογή με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή έχουν διατεθεί αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. και πληρούν τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον. Ε. Προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί να είναι:.
 1. Στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 με τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
 2. Στα τμήματα γενικής κατεύθυνσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία
 3. Στα τμήματα τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 12 και ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19, ΠΕ 20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία
Άρθρο 8 "Αποτίμηση κριτηρίων επιλογήςτων στελεχών εκπαίδευσης"
1.  
  Τα κριτήρια επιλογής κατά κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης, η αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων έχουν ως εξής: Α. Σχολικών συμβούλων 1)Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία: 10 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση: α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 0,5 μονάδες για κάθε έτος πέραν αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 3 μονάδες κατά ανώτατο όριο. β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. γ) Το διορισμό σε θέση Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή την άσκηση καθοδηγητικού έργου σχολικού συμβούλου σε 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 2) Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 26 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής: α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 6 μονάδες για το πρώτο και σε 9 μονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός. β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 3 μονάδες για τον πρώτο και σε 5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός. γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 3 μονάδες. δ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 3 μονάδες και 4 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχίων. ε) Επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα. στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων. ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες ανεξαρτήτως του αριθμού των επιμορφώσεων. η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,75 μονάδες. θ) Διαπιστωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας. ι) Διαπιστωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 2 μονάδες και σε 4 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας. ια) Το αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε 5 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: ια1) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων. Μονάδες μέχρι 2,5. Τα βιβλία πρέπει να έχουν τεκμηρίωση και να αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή. ια2) Η δημοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Μονάδες μέχρι 1,5. ια3) Η συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής σχολικών διδακτικών βιβλίων. Μονάδες μέχρι 1. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ενός διδακτορικού διπλώματος και ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά σε 7. Για δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 3 μονάδες και για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται κατά ανώτατο όριο σε 4. 3) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση: α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου. β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες. Β. Διευθυντές εκπαίδευσης – προϊστάμενοι γραφείων 1) Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία: 22 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση: α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της αιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 8 μονάδες κατά ανώτατο όριο. β) Τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 2 μονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μέχρι 12 μονάδες κατά ανώτατο όριο. γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου – συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια σε 2 μονάδες κατά ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: γ1) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού συμβούλου σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1. γ2) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1. γ3) Άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής μονάδας σε 0,25 μονάδες ανά έτος και μέχρι 0,5. γ4) Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό μέλος σε 0,5 μονάδες ανά έτος και μέχρι 1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια, οι αξιολογικές μονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες που είναι περισσότερες. 2) Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 14 αξιολογικές μονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αποτιμώνται ως εξής: α) Διδακτορικό δίπλωμα σε 4,5 μονάδες για το πρώτο και σε 6,5 μονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός. β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 μονάδες για τον πρώτο και σε 6,5 μονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός. γ) Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 2,5 μονάδες. δ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 2 μονάδες και σε 3 μονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία. ε) Επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1 μονάδα. στ) Εξάμηνη επιμόρφωση σε 0,5 μονάδες. ζ) Τρίμηνη επιμόρφωση σε 0,25 μονάδες. η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,25 μονάδες. θ) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 μονάδες και σε 1 μονάδα για περισσότερες της μίας γλώσσας. ι) Διαπιστωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 μονάδα και σε 2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές μονάδες αποτιμώνται αθροιστικά σε 5,5. Για το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα υπολογίζονται επιπλέον 2 μονάδες και για το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε 2. 3) Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές μονάδες. Αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση: α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου. β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου: 44 αξιολογικές μονάδες. Γ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) Ως προς τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., την αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιμέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β΄ του άρθρου αυτού. Δ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων - Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων - Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Κριτήριο επιλογής των στελεχών του κεφαλαίου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Άρθρο 9 "Παρεκκλίσεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, ισχύουν οι ακόλουθες αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης: α) Οι διατελέσαντες σχολικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στην επιλογή σχολικών συμβούλων ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας. β) Για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη υπηρεσία σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας. Όσοι έχουν υπηρετήσει σε θέση διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους συμμετέχουν στην επιλογή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας. γ) Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 7, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 μπορεί να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων εφόσον έχουν βαθμό Α΄, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη. δ) Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, για την επιλογή των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων απαιτείται επιτυχής συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. ε) Το κριτήριο 4 των στοιχείων Α΄ και Β΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται με τη γραπτή δοκιμασία του προηγούμενου εδαφίου, η οποία αποτιμάται κατά ανώτατο όριο σε 4 αξιολογικές μονάδες. Για την αποτίμηση αυτών των αξιολογικών μονάδων πολλαπλασιάζεται η επιπλέον των 60 μονάδων βαθμολογία επί 0,1. Τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται συνολικά σε 60 μονάδες. στ) Για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο 4 του στοιχείου Β΄ του άρθρου 8. Τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται συνολικά σε 56 μονάδες.
Άρθρο 10 "Α. Σχολικών Συμβούλων"
1.  
  Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συμβούλων εφαρμόζονται αναλόγως και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.
 1. Επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες.
 2. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους.
 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση των πινάκων σε αυτούς.
 4. Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, τον ορισμό εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κύρος, για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων
2.  
  Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους σχετικούς πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους Ε. Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
 1. Διευθυντών εκπαίδευσης
 2. Προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης
 3. Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
 4. Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής
3.  
  Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 προσώπων, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συμβούλιο Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίησή τους, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30ή Ιουνίου του τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
4.  
  Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή απομένουν κενές θέσεις και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς αξιολογικούς πίνακες από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό επιλογής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, συντάσσεται συμπληρωματικός αξιολογικός πίνακας από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της διεύθυνσης που υπάρχουν κενές θέσεις, μετά από πρόταση του αρμόδιου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια 1) και 2) του υπό στοιχείο Β΄ του άρθρου 8. Γ. Διευθυντών Σχολικών Μονάδων – Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.
 1. Για την επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παρέκκλιση της επόμενης περίπτωσης
 2. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο.
 3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος.
 4. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
 5. Δ. Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων-Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.
5.  
  Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένως τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Αν η βαθμολογία ενός ή περισσότερων μελών είναι μικρότερη από το μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των παρόντων μελών, πλέον των πέντε μονάδων, η βαθμολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε μονάδες ακριβώς. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του συμβουλίου, όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
6.  
  Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους, για κάθε περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, πίνακες επιλογής, κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου
7.  
  Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επί μέρους κατηγοριών. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
8.  
  Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στο διαγωνισμό επιλογής και, τέλος, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στην κατηγορία προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.
9.  
  Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, δια της οικείας διεύθυνσης προσωπικού, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για επικύρωση
10.  
  Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός μηνός από την εξάντληση του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην επιλογή υποψήφιοι χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής. Η ισχύς των πινάκων αυτών λήγει μαζί με τους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
11.  
  Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου. Β. Διευθυντών Εκπαίδευσης – Προϊσταμένων Γραφείων.
Άρθρο 11
1.  
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
2.  
  Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
Άρθρο 12
1.  
  Για την προετοιμασία, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 9, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ακόλουθες επιτροπές:
 1. Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής Δοκιμασίας που αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα, υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Έργο της επιτροπής είναι η συγκέντρωση και καταχώριση σε πίνακες, κατά κατηγορία στελεχών, των υποψήφιων εκπαιδευτικών, ο εφοδιασμός των εξεταστικών κέντρων με το απαραίτητο έντυπο υλικό και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά τη γραπτή δοκιμασία.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
 4. Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Σχολικών Συμβούλων που αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι. και ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό.
 5. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
 6. Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων που αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π., έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι., ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό και ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που προτείνεται από την ίδια.
 7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της επιτροπής ως πρόεδρος.
 8. Έργο καθεμιάς από τις ανωτέρω επιτροπές είναι η επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα εξεταστικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων και γενικά της ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
2.  
  Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιμασίας είναι του τύπου πολλαπλών επιλογών και αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στη διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγική για τους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης για τους διευθυντές εκπαίδευσης και προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης. Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 μονάδες με άριστα τις 100 μονάδες.
3.  
  Οι ημερομηνίες και οι διαδικασίες διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων, ο αριθμός των ερωτήσεων, ο τρόπος βαθμολόγησης, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη γραπτή δοκιμασία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και όσων συμμετέχουν στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας ως βαθμολογητές και επιτηρητές
Άρθρο 13
1.  
  Σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, μπορούν με αίτησή τους να επανακριθούν και εφόσον κριθούν ικανοί να επιλεγούν και να τοποθετηθούν εκ νέου για νέα τετραετή θητεία
2.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται οι θέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια, τα όργανα κρίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την επανάκριση και τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Για τις θέσεις που θα μείνουν κενές ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 14
1.  
  Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2.  
  Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν υφίστανται, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
3.  
  Για την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄).
4.  
  Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου
Άρθρο 15
1.  
  Χρόνος υπηρεσίας ή εμπειρίας ή θητείας ίσος ή μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως ένα έτος
2.  
  Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν τυπικά προσόντα διορισμού και τα πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αξιολογούνται
3.  
  Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής φιλολογίας δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06 και ΠΕ 07 αντίστοιχα
4.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας
5.  
  Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα υπηρεσία από τη θέση σχολικού συμβούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του ν.1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
 2. Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.
 3. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των ως Προϊσταμένων.
3.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), η οποία επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3260/ 2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται ως Πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με Α΄ βαθμό που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών, όμορων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
4.  
  Το προσωπικό του πρώην Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί με διάθεση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), εντάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ανωτέρω προσωπικό μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει
 1. την Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και την οποία συγκροτούν τα Τμήματα Α΄ και Β΄,
 2. τα Τμήματα.1) Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2) Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και το συντονισμό των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης και των Τμημάτων της.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης και των Τμημάτων αυτής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού για την Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης και κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού για τα Τμήματα. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ( Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους, των δε Προϊσταμένων των Τμημάτων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους. .
8.  
  Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστώνται και λειτουργούν Μονάδες Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την υποστήριξη του έργου της μισθοδοσίας μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ» και του όλου έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Για τη λειτουργία κάθε Μονάδας συνιστώνται θέσεις Πληροφορικής, στις οποίες τοποθετούνται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, αποσπώνται εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 ή ΠΕ20. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συνιστώνται επιπλέον από μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι θέσεις.
9.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 63579/Γ2/19.6.2002 κοινή υπουργική απόφαση περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ΦΕΚ 1584 Β΄/20.12.2002, συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μία (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
 3. Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται τρεις (3) εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω θέσεις. 10Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) καταργείται. 11Στο Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστάται Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), με σκοπό την τεχνική στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) και το συντονισμό των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στην τεχνική στήριξη των υποδομών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων.
 6. Για τη λειτουργία του Κέντρου αυτού συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και επτά (7) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
 7. Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τέσσερα χρόνια. 12Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:« 41.
13.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Επί των προτάσεων των Περιφερειακών και Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, προτάσεων και αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού, αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο «Διευθυντής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.» και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο κάθε φορά χρόνο με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ. 2 Η θέση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. Τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα 3 Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 2 Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής. 5 Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής. 6 Δεκαπενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα Συνεκτιμώνται: 1 Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. 2 Ερευνητικό ή συγγραφικό έργο Η επιλογή διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ., ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γ.Α.Κ., καθώς και τρία μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της Η Επιτροπή, μετά από εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και μετά από συνέντευξη, συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Κατά τη συνέντευξη τηρούνται πλήρη πρακτικά των υποβαλλόμενων ερωτήσεων και των παρεχόμενων απαντήσεων Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, με την οποία τεκμηριώνεται ειδικά η προτεινόμενη σειρά κατάταξης των υποψηφίων Ο πίνακας κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με την αιτιολογική έκθεση και το πρακτικό επιλογής Από τον πίνακα αυτόν ο Υπουργός επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους προτεινόμενους ως Διευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. Η Επιτροπή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να κηρύξει άγονη την προκήρυξη και να ζητήσει από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την επαναπροκήρυξη της θέσης Με εξαίρεση τη λήψη των αποδοχών, αν αυτός που επιλεγεί υπηρετούσε πριν το διορισμό του σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά στην υπηρεσία αυτή και μετά το πέρας της θητείας του επιστρέφει στην οργανική του θέση Ο Διευθυντής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για τον Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3205/2003.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., ορίζεται ο προϊστάμενος τμήματος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. που αναπληρώνει τον Διευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.1946/1991 επιλέγονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3260/2004, όπως ισχύει, μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., και αναπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, χρέη προϊσταμένου μπορεί να ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στα Γ.Α.Κ. με απόσπαση και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
3.  
  Το «Γραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου» της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. μετατρέπεται σε Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου». Στο Τμήμα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων.
Άρθρο 18
1.  
  Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
2.  
 1. Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Η έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος προηγείται της εκπόνησης της προκαταρκτικής ή της προμελέτης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), και προϋποθέτει την εξασφάλιση των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου.
 3. Τα κτηριολογικά προγράμματα Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικών Σχολείων εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης.
 4. Στο στάδιο της προμελέτης και προ της εγκρίσεώς της δύναται να εγκριθεί, μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση, η τροποποίηση του κτηριολογικού προγράμματος των έργων των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄, μέχρι ποσοστού αύξησης της συνολικής μικτής επιφάνειας κατά 10% για τη βελτιστοποίηση του μεγέθους των χώρων, καθώς και την προσθήκη χώρων που αρχικώς δεν είχαν προβλεφθεί
 5. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να εκπονεί τα κτηριολογικά προγράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό
3.  
  Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., προκειμένου να μεριμνήσει για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτηρίων της χώρας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 22 του άρθρου 2 του ν.3027/2002, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα καθ’ ύλην αρμόδια πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
 1. Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
5.  
  Στο άρθρο 10 του ν. 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όταν συντρέχει η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του νόμου αυτού, δύναται να ανατίθεται το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
6.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (ΦΕΚ 266 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 9 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας Η Επιτροπή αποτελείται από τους α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του υπό εξέταση ακινήτου, ως Πρόεδρο Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης β) Έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου ή κοινότητας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος ε) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της καταλληλότητας των ακινήτων Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.» Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α΄) καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως. 7 Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτηρίων ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τα κτήρια αυτά παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το Νομό Αττικής Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων.
Άρθρο 19
1.  
  Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές που ανεγέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν μέχρι 31.12.2004 στις περιοχές των καταλυμάτων των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ΄ και Ε΄ Παιδικές Εξοχές), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής και των οποίων η χρήση παραχωρήθηκε με σύμβαση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004, για τις ανάγκες φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), διατηρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Οι οικοδομικές άδειες των κτηριακών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν, καθώς και το χρόνο διατήρησής τους.
2.  
  Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των εκτάσεων του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) μέχρι του 10% αυτών. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό 15% της παραγράφου 4 του προαναφερθέντος άρθρου.
3.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως «πρόσκαιρες κατασκευές που μπορεί να αποσπασθούν» θεωρούνται οι κατασκευές που μπορεί να αποσυναρμολογούνται και να συναρμολογούνται με μικρό κόστος και χωρίς καταστροφή τους σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση των οικείων τεχνικών υπηρεσιών
4.  
  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 παρατείνονται για μία διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 20
1.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 3328/2005 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 ως εξής: 6 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π., των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής.
2.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3328/2005 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ι.Τ.Ε. (ν. 1404/1983).
4.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) η φράση «κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄)».
5.  
  Η πρώτη πρόταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές.
Άρθρο 21
1.  
  Η χρηματοδότηση-δανειοδότηση που έγινε προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ)) ως τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» με τις υπ’ αριθμ. 130/6.4.2001, 1119/13.7.2001 και 30339/ΚΑ/6.2.2002 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λογίζεται ως προκαταβολή για την εκτέλεση από τους ανωτέρω φορείς έργων εντασσόμενων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού των σχετικών δαπανών καθορίζονται για κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ) με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» για την τακτοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων για τη χρηματοδότηση των οποίων έγινε η οικονομική εξυπηρέτηση της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 22
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) τροποποιείται ως εξής: 1 Συνιστάται ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» στον οποίο περιέρχονται όλα τα ποσά τα οποία ορίζονται από το νόμο αυτόν Ο λογαριασμός δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από άλλους φορείς, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
2.  
  Τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) τροποποιούνται ως εξής: 1 Το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασμό ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. 2 Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των ξένων σχολείων.
3.  
  Η περίπτωση β΄ του στοιχείου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄), τροποποιείται ως εξής: 1 Πρόστιμο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ).
4.  
  Τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στα ξένα σχολεία «Ελληνογαλλική Σχολή ΙΩΑΝΝΑ ΝΤ’ ΑΡΚ» και «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» θεωρούνται ότι νόμιμα λειτουργούν από της ιδρύσεώς τους, έστω και εάν σε αυτά φοίτησαν ή φοιτούν μαθητές ελληνικής ιθαγένειας
Άρθρο 23
1.  
  Η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον τίτλο «Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης» της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9δ του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), παρατείνεται μέχρι 31.12.2007. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παράταση της λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Η διάταξη της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής:«
 1. Η διάταξη της περ. i της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τις προσλήψεις μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005 υπολογίζεται κατά τη σύνταξη των πινάκων του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.» Οι περιπτώσεις iα κα iβ αναριθμούνται σε i και iα αντίστοιχα.
3.  
  Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, που διορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και απολύθηκαν ή απολύονται σε εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εφέσεων κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου και με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα ότι οι κατά τα άνω διορισθέντες δεν διέθεταν το απαιτούμενο από το νόμο τυπικό προσόν της παιδαγωγικής κατάρτισης, θεωρείται ότι έχουν διορισθεί από 7.7.2000, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄). Τυχόν πραγματική υπηρεσία των κατά τα ανωτέρω απολυθέντων ή απολυομένων εκπαιδευτικών, προσφερθείσα πριν την 7.7.2000, λογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή.
4.  
  Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α΄) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) δύναται, για την εκπλήρωση των σκοπών του, να εκτελεί εξειδικευμένες διαγνωστικές και ιατρικές πράξεις. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α., ορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5.  
  Στην έννοια των Ι.Ε.Κ., για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει, περιλαμβάνονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
6.  
  Πανεπιστήμια που στερούνται οργανωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν. 1418/1984 και το π.δ. 185/1988, μπορούν με απόφαση της Συγκλήτου τους να αναθέτουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών σε Τεχνική Υπηρεσία άλλου Πανεπιστημίου, εφόσον η Σύγκλητός του συναινεί στην εν λόγω ανάθεση. Ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/ 1993 (ΦΕΚ 210 Α΄), με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν και για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 μέχρι και 2009-2010.
8.  
  Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του ν. 2619/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3027/2000 (ΦΕΚ 152 Α΄) και την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), παρατείνεται για δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τη λήξη τους.
Άρθρο 24
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το π.δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. β) Το άρθρο 3.1 του κεφαλαίου Β΄ της υπό στοιχεία 114112/4211/21.8.1970 (ΦΕΚ 636 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Τα υπηρετούντα στελέχη της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τα νέα στελέχη
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου 4 του παρόντος νόμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορισθεί διαφορετικά
Άρθρο 25
1.  
  Όπου από τις προϊσχύουσες του ν. 3432/2006 διατάξεις για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές απαιτείται απόφαση, γνώμη, σύμφωνη γνώμη ή πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, νοείται εφεξής ως αρμόδιο όργανο και μέχρι την παύση λειτουργίας των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών το κατά τις διατάξεις του ν. 3432/2006 Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται το διοικητικό προσωπικό των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών για το οποίο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τα θέματα υπηρεσιακής τους εν γένει εξέλιξης είναι το κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του προαναφερόμενου ν.3432/2006 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 3432/2006, διορθώνεται το ακαδημαϊκό έτος από 2005-2006 στο σωστό 2006-2007.
3.  
  Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη Δημόσια Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄). Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή κατά περίπτωση του Διευθυντή της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής μέχρι της παύσης λειτουργίας αυτών. Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.
Άρθρο 26
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται μόνο η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν, μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων, από την κατηγορία υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημίου Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την κατηγορία αυτή με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού των κατατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου αυτού.
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006
Άρθρο 27
1.  
  Για την ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτήριου οίκου οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν απαιτείται άδεια ή γνώμη της οικείας εκκλησιαστικής αρχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέμα, καταργείται. [άρθρο 1 του α.ν. 1363/1938 (ΦΕΚ 305 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του α.ν. 1672/1939 (ΦΕΚ 123 Α΄), άρθρο 41 του α.ν. 1369/1938 (ΦΕΚ 317 Α΄)]. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως, ανεγέρσεως ή λειτουργίας ναού οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, υποβάλλεται απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι προς την οικεία εκκλησιαστική αρχή. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέμα καταργείται [άρθρο 1 του β.δ. 20.5/2.6.1939 (ΦΕΚ 220 Α΄)].
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1970/114112/4211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/114112_4211 1970
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1119 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/130 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/30339/ΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/30339_ΚΑ 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/63579/Γ2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/63579_Γ2 2002
ΝΟΜΟΣ 1976/513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/513 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις. 1993/2174 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2834 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2834 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/3027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/3027 2000
ΝΟΜΟΣ 2001/2619 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2619 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. 2005/3328 2005
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 2006/3432 2006
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1363 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1369 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1672 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/627 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/185 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/420 1991
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/20.5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/20_5 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. 2008/3634 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2014/114 2014