ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3475

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό: α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους, γ) την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση"
1.  
  Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.
Άρθρο 3 "Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων"
1.  
  Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό Λύκειο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Άρθρο 4
1.  
  Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
2.  
  Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
3.  
  Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις
4.  
  Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν. Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν. Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.
5.  
  Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:
 1. σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και
 2. διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επί μέρους ενότητες και θέματα.
 3. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή του.
6.  
  Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε
7.  
  Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα. Επίσης μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
8.  
  Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
Άρθρο 5
1.  
  Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις
2.  
  Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. (άρθρο 2 του ν. 2640/ 1998). Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.
3.  
  Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
4.  
  Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη
5.  
  Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου
6.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία
Άρθρο 6
1.  
  Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2.  
  Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων
3.  
  Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:
 1. να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 2. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,
 3. να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.
4.  
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.
5.  
  Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του ν. 2640/1998 με τα πτυχία των σχολικών μονάδων του παρόντος νόμου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Άρθρο 7
1.  
  Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄ ), όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
2.  
  Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Εσπερινών Λυκείων. Ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, το ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
3.  
  Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Ημερησίων και Εσπερινών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα ή οι σχολές που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα εξεταζόμενα μαθήματα των προηγούμενων παραγράφων, οι συντελεστές των μαθημάτων για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
1.  
  Η ίδρυση Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων, η προσθήκη νέων τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών
2.  
  Η κατάργηση και η συγχώνευση Επαγγελματικών Λυκείων, η κατάργηση τομέων, η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων σε Επαγγελματικές Σχολές και αντίστροφα, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Δημόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι και τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα. Ειδικώς τα δημόσια ημερήσια Τ.Ε.Ε. με απογευματινό ωράριο λειτουργίας εξακολουθούν να λειτουργούν ως Τ.Ε.Ε., χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 οπότε και καταργούνται εκτός εάν εν τω μεταξύ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. Τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής β΄ βαθμίδας της περ. ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) μετατρέπονται σε Επαγγελματικά Λύκεια ειδικής αγωγής, κατ’ αναλογία των οριζομένων στην παράγραφο αυτή. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. ειδικής αγωγής διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη.
4.  
  Για τα θέματα των παραγραφών 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων αυτών που αφορούν στον καθορισμό τομέων, ειδικοτήτων και του προσωπικού γνωμοδοτεί το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής πρότασης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.
Άρθρο 9
1.  
  Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα αντίστοιχα προς τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια, δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), όπως ισχύουν, και τον παρόντα νόμο.
2.  
  Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες
3.  
  Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα Δημόσια και ακολουθούν το ισχύον για αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ωράριο λειτουργίας
4.  
 1. Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν. 682/1977 προκειμένου για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο και έχει ως αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού τους εξοπλισμού.
 2. Η επιτροπή καταλληλότητας αποτελείται από:
 3. i) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο. ii) Τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. iii) Έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. iν) Δύο εκπαιδευτικούς Δημοσίων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., με αναθέσεις μαθημάτων ίδιες ή σχετικές με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο.
 4. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος.
5.  
  Τα Ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. που ήδη λειτουργούν μπορεί:.
 1. να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2007-2008.
 2. Μετατρέπονται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους άλλως καταργούνται ή.
 3. να μετατραπούν μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
6.  
  Για τη μετατροπή των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Λ. και την προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.
7.  
  Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Άρθρο 10
1.  
  Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη.
2.  
  Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις
3.  
  Οι μαθητές σε κάθε τμήμα στις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ.
Άρθρο 11
1.  
 1. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ.
 2. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΣ, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α΄ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.
Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ.
2.  
  Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη
Άρθρο 12
1.  
  Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ.
2.  
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.
Άρθρο 13
1.  
  Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές είναι οι αντίστοιχες προς τις δημόσιες, δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977, όπως ισχύουν, και τον παρόντα νόμο.
2.  
  Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες
3.  
  Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές έχουν την ίδια οργάνωση με τις αντίστοιχες δημόσιες και ακολουθούν το ισχύον για αυτές ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
4.  
  Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν. 682/1977 για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια, όπως ανασυγκροτείται με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑ.Σ.
5.  
  Οι όροι και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κτήρια που στεγάζουν τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές και ο εργαστηριακός τους εξοπλισμός καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) του ν. 1566/1985.
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 δεν έχουν εφαρμογή για τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου παρέχεται άδεια ίδρυσης Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. και μπορεί να προστίθενται και ειδικότητες σε ΕΠΑ.Σ. που ήδη λειτουργούν.
8.  
  Για τη μετατροπή των ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Σ. και την προσθήκη ειδικοτήτων σε αυτές καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.
9.  
  Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τις Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.
Άρθρο 14
1.  
  Η ίδρυση των Δημόσιων ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η προσθήκη ειδικοτήτων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάργηση, συγχώνευση ή η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η ίδρυση και οι μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
3.  
  Τα υφιστάμενα Δημόσια Τ.Ε.Ε. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία μπορούν:.
 1. να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ή.
 3. με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ.
 4. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007 ή 2007-2008.
 5. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.
4.  
  Τα υφιστάμενα ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να μετατραπούν σε ΕΠΑ.Σ. από το σχολικό έτος 2007-2008 μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του νόμου αυτού ή άλλως στο τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 καταργούνται.
5.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ισχύει και για τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, το Τ.Ε.Ε. ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το Τ.Ε.Ε. γαλακτοκομικών Ιωαννίνων και το Τ.Ε.Ε. Αβερώφειο Λάρισας μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το σχολικό έτος 2007-2008. Ομοίως μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου τα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το πέρας της λειτουργίας του Α΄κύκλου.
7.  
  Οι ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Άρθρο 15
1.  
  Τα υφιστάμενα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) εξακολουθούν να λειτουργούν για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής τους σε Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ.
2.  
  Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες και τα Ι.Ε.Κ., των οποίων οι μαθητές ή οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε κάθε Σ.Ε.Κ.
3.  
  Στις περιπτώσεις συστέγασης σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα, συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή.
Άρθρο 16
1.  
  Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μετονομάζονται:
 1. Τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 2. Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
2.  
  Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου λειτουργούν Επαγγελματικά Λύκεια ή Επαγγελματικές Σχολές ή Σ.Ε.Κ., τουλάχιστον τρία συνολικά, ιδρύεται και λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
3.  
  Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταργούνται τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
Άρθρο 17 "Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με:.
 1. τον καθορισμό των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και των ειδικοτήτων,
 2. την αντιστοιχία των κύκλων μαθημάτων με τους τομείς και των τομέων με τις ειδικότητες και τη διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς ή στις ειδικότητες,
 3. τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατά τομέα και ειδικότητα,
 4. τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη χορήγηση υποτροφιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών,
 5. το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των τμημάτων υποδοχής της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,.
 6. τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές, σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση,
 7. την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και των διδακτικών τετραμήνων, προκειμένου περί των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και το ωράριο λειτουργίας,.
 8. την ειδικότερη οργάνωση της μαθητικής ζωής και των σχολικών εκδηλώσεων,
 9. κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία τους
2.  
  Για τις ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών
Άρθρο 19
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στα Τ.Ε.Ε. που μετατρέπονται σε Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια ή Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση και καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή στις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για τους τυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.
2.  
  Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στα μετατρεπόμενα Τ.Ε.Ε., καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή τις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρωση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα.
3.  
  Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν για τις τάξεις αυτές οι διατάξεις του ν. 2640/1998.
4.  
  Εκπαιδευτικοί, που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε οργανικές θέσεις Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου και ανήκουν στους κλάδους θεολόγων, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής μετατάσσονται, μετά από αίτησή τους, από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν. Η μετάταξη αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και η τοποθέτησή τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους μετατασσόμενους καταβάλλονται, από την ημερομηνία μετάταξης, οι αποδοχές που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
1.  
 1. Ο κλάδος ΠΕ 16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) διασπάται σε δύο κλάδους:
 2. ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής.
 3. Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
2.  
  Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.
3.  
  Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθμός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται κάθε φορά σε αυτά.
5.  
 1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Προκειμένου όμως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα μουσικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτείται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
 3. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύνανται να διορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδίκευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό.
 4. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια.
 5. Για το διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 7. Η παράγραφος 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/1985 καταργείται.
6.  
 1. Για το διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις, καθώς και για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
 2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.
7.  
 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/ 1985.
 2. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολική μονάδα εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρεσία που είχαν οι εκπαιδευτικοί στις 30.6.2004.
 4. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/1985, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχουν τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
 5. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01 μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Άρθρο 21
1.  
  Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. ιε΄.
 2. Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας.πτυχίο οικιακής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
2.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ4.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι ως άνω πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται από το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.».
4.  
  Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύοντες πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διορίζονται με τους τελευταίους πριν τη λήξη ισχύος των πινάκων διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, άλλως ο διορισμός ακυρώνεται.
5.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
 2. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.
 3. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
 4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ίδιου ή πλησιέστερου δήμου των περιοχών ευθύνης της διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 5. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.
 6. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Άρθρο 22
1.  
 1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και εφεξής σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια ατομικά ή συλλογικά όργανα, η διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η αποζημίωση των μελών των οργάνων, στα οποία ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο, εφόσον απασχολούνται εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και το παράβολο που υποβάλλεται με τη σχετική αίτηση.
 4. Οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.
Τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών, δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο
2.  
  Τα στοιχεία i και ii της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδες.
Άρθρο 23
1.  
  Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και με το ν.δ. 1399 /1973 (ΦΕΚ 112 Α΄) για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου, μετατρέπονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των διακόνων, δέκα (10) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και τρεις (3) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης, ως εξής: Α) Για την Εκκλησία της Ελλάδος: α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού σε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού, β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Γυθείου και Οιτύλου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού, γ) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Γραμματέως, δ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ε) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού, στ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΔΕ Γραμματέως, ζ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, σε θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού, η) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Β) Για την Εκκλησία της Κρήτης: α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων σε θέσεις Κλάδου ΔΕ Γραφέων, β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού. Για το προσωπικό που θα προσληφθεί στις παραπάνω θέσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄).
Άρθρο 24
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1010/1971 τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Με ανάλογη κρατική επιχορήγηση, και μέχρι του ορίου που αυτή επιτρέπει, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει την οικονομική και λογιστική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, μορφωτικών προγραμμάτων, μνημονίων μετά ξένων κρατών και αφορούν στην ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, καθηγητών, λοιπών επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών ή στη συμμετοχή σε διεθνείς μαθητικούς ή επιστημονικούς διαγωνισμούς και λοιπές δράσεις της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
Άρθρο 25
1.  
  Το σημείο ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: ι. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η μέριμνα και η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτείας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον του ανατίθενται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ο Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί να τις ασκεί και μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλου τρίτου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 26
1.  
  Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) δύνανται να προσλαμβάνουν εκπαιδευτές και επιμορφωτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης έως είκοσι ώρες εβδομαδιαίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που παρέχουν στους υπό απεξάρτηση χρήστες. Αποκλείεται και είναι άκυρη η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 27
1.  
  Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση
Άρθρο 28 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο και τις βάσει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας περί γενικής εκπαιδεύσεως δημόσιας και ιδιωτικής και εκπαιδεύσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-13 Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/146
2009-02-19 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ.
 • Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΣ, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α΄ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.
 • Αντικατάσταση
 • Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και εφεξής σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια ατομικά ή συλλογικά όργανα, η διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η αποζημίωση των μελών των οργάνων, στα οποία ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο, εφόσον απασχολούνται εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και το παράβολο που υποβάλλεται με τη σχετική αίτηση.
 • Οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.
 • Αντικατάσταση
  A/2009/29
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
  ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
  Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
  ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
  ΝΟΜΟΣ 2000/2834 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2834 2000
  Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1010 1971
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1398 1973
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1399 1973
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  2015/265.2015 2015
  Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2015/1_08.10.2015 2015
  Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2014/4262 2014
  Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. 2014/4282 2014
  Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
  Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2015/4327 2015
  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
  Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
  Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
  Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. 2007/71 2007
  Ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας. 2007/82 2007
  Ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2008/141 2008
  Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008
  Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 2008/51 2008
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). 2010/43 2010
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112). 2013/112 2013
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145). 2014/79 2014
  Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). 2017/1 2017