Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της, που υπογράφηκαν στο Κεμπέκ στις 7 Δεκεμβρίου 2004, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ Λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ που υπεγράφη στο Κεμπέκ στις 23 Ιουνίου 1981, Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη Συμπληρωματική Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ που υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 1984, Επιθυμώντας να προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους τα οφέλη από το συντονισμό των νομοθεσιών τους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και, Επιθυμώντας να λάβουν υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την υπογραφή των Συμφωνιών αυτών, Συνεφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις: ΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΠροσδιορισμοίΣτη Συμφωνία, εκτός και εάν το κείμενο αποδίδει διαφορετικό νόημα, οι ακόλουθοι προσδιορισμοί σημαίνουν: α) «Ελλάς»: η Ελληνική Δημοκρατία, β) «αρμόδια αρχή»: ο Υπουργός του Κεμπέκ ή ο Έλληνας Υπουργός στον οποίο υπάγονται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην περιλαμβανόμενη στο άρθρο 2 νομοθεσία, γ) «αρμόδιο ίδρυμα»: το Υπουργείο ή ο Οργανισμός του Κεμπέκ ή ο Οργανισμός της Ελλάδας που είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 2, δ) «νομοθεσία»: τους νόμους, διατάγματα, καταστατικές διατάξεις και όλα τα μέτρα εφαρμογής, υπάρχοντα ή μελλοντικά, που αφορούν τους κλάδους και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 2, ε) «περίοδος ασφάλισης»: για το Κεμπέκ, κάθε έτος για το οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές ή έχει καταβληθεί σύνταξη αναπηρίας δυνάμει του Νόμου περί του συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έτος, και για την Ελλάδα κάθε περίοδο εισφορών που θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 και κάθε περίοδο που εξομοιούται με περίοδο εισφορών ή αναγνωρίζεται ως τέτοια σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, στ) «προστατευόμενα μέλη οικογένειας»: για το Κεμπέκ, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, για την Ελλάδα, τα μέλη της οικογένειας που καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, ζ) «παροχή»: σύνταξη, πρόσοδο, επίδομα, εφάπαξ ποσό ή κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε Μέρους, συμπεριλαμβανομένου κάθε συμπληρώματος ή προσαύξησης, η) «υπήκοος»: κάθε πρόσωπο καναδικής ιθαγενείας που υπάγεται στη νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή που είχε υπαχθεί στη νομοθεσία αυτή και έχει κεκτημένα δικαιώματα βάσει αυτής ή ένα πρόσωπο ελληνικής ιθαγένειας που υπάγεται στη νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, θ) «κατοικώ»: για την εφαρμογή του Τίτλου ΙΙΙ, διαμένω συνήθως στο έδαφος του ενός Μέρους με την πρόθεση εγκατάστασης ή διατήρησης της κατοικίας έχοντας λάβει και την προς τούτο απαιτουμένη νόμιμη έγκριση, ι) «διαμένω»: διαμένω προσωρινά στο έδαφος του ενός Μέρους χωρίς την πρόθεση να παραμένω διαρκώς. Κάθε όρος που δεν προσδιορίζεται στη Συμφωνία έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Άρθρο 2Υλικό πεδίο εφαρμογής1.Η Συμφωνία εφαρμόζεται: 1)όσον αφορά το Κεμπέκ, στη νομοθεσία που αφορά το σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ, τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες καθώς και την ασφάλιση ασθένειας και νοσοκομειακής περίθαλψης και τις άλλες υπηρεσίες υγείας, 2)όσον αφορά την Ελλάδα, i) στη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους με αυτούς, ii) στη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες των μισθωτών καθώς και των ανεξάρτητα απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, εκτός από την ειδική νομοθεσία που αφορά τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και τη νομοθεσία που αφορά τους ναυτικούς, και iii) στη νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο σύστημα του Ο.Γ.Α. (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), για την εφαρμογή του άρθρου 5 μόνο: iν) στη νομοθεσία που προβλέπει την καταβολή παροχών μητρότητας σε χρήμα και εξόδων κηδείας, ν) στην ειδική νομοθεσία που αφορά τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και στη νομοθεσία που αφορά τους ναυτικούς, νi) στο νόμο 435/1976, άρθρο 5, που προβλέπει την εφάπαξ παροχή που χορηγείται σε ένα συνταξιούχο. 2.Η Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε κάθε νομοθετική ή κανονιστική πράξη που τροποποιεί, συμπληρώνει ή αντικαθιστά τη νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.Η Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε μία νομοθετική ή κανονιστική πράξη ενός Μέρους που επεκτείνει τα υπάρχοντα συστήματα σε νέες κατηγορίες δικαιούχων ή σε νέες παροχές, εν τούτοις το Μέρος αυτό έχει προθεσμία τριών μηνών, αρχομένης από της επίσημης δημοσίευσης της εν λόγω πράξης, για να γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος ότι η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται. 4.Η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε μία νομοθετική ή κανονιστική πράξη που καλύπτει ένα νέο κλάδο κοινωνικής ασφάλισης, εκτός και εάν η Συμφωνία έχει τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 3Προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΕκτός αντίθετης διάταξης, η Συμφωνία εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο που υπάγεται στη νομοθεσία ενός Μέρους ή που έχει κεκτημένα δικαιώματα με βάση αυτήν. Άρθρο 4Ισότητα ΜεταχείρισηςΕκτός αντίθετης διάταξης της Συμφωνίας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τυγχάνουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ενός Μέρους της ίδιας μεταχείρισης με τους υπηκόους του Μέρους αυτού. Άρθρο 5Εξαγωγή των παροχών1.Εκτός αντίθετης διάταξης της Συμφωνίας, παροχή αποκτηθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους, με ή χωρίς εφαρμογή της Συμφωνίας, δεν υπόκειται σε μείωση, τροποποίηση, αναστολή, διακοπή ή κατάσχεση, μόνον από το γεγονός ότι ο δικαιούχος κατοικεί ή διαμένει προσωρινά στο έδαφος του άλλου Μέρους, η παροχή αυτή καταβάλλεται στο έδαφος του άλλου Μέρους. 2.Κάθε παροχή που καταβάλλεται με βάση τη Συμφωνία από ένα Μέρος στο έδαφος του άλλου Μέρους, καταβάλλεται επίσης και εκτός των εδαφών των Μερών με τις ίδιες προϋποθέσεις που το πρώτο Μέρος εφαρμόζει στους υπηκόους του με βάση τη νομοθεσία του. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 6Γενικός κανόναςΕκτός αντίθετης διάταξης της Συμφωνίας και με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, το πρόσωπο που εργάζεται στο έδαφος του ενός Μέρους υπάγεται στη νομοθεσία του Μέρους αυτού. Άρθρο 7Πρόσωπο αυτοτελώς απασχολούμενοΤο πρόσωπο που διαμένει στο έδαφος του ενός Μέρους και είναι αυτοτελώς απασχολούμενο στο έδαφος του άλλου Μέρους ή στο έδαφος του ενός και του άλλου Μέρους, δεν υπάγεται σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή παρά στη νομοθεσία του τόπου της διαμονής του. Άρθρο 8Πρόσωπο αποσπασμένο1.Το πρόσωπο που υπάγεται στη νομοθεσία του ενός Μέρους και αποσπάται προσωρινά από τον εργοδότη του για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εξήντα μήνες στο έδαφος του άλλου Μέρους, υπάγεται σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή στη νομοθεσία του πρώτου Μέρους κατά τη διάρκεια του χρόνου της απόσπασής του. 2.Εν τούτοις, εάν η διάρκεια της εργασίας παρατείνεται πέραν από το αρχικά προβλεπόμενο διάστημα και τείνει να υπερβεί τους εξήντα μήνες, η νομοθεσία του πρώτου Μέρους παραμένει εφαρμοστέα, αρκεί να συμφωνήσουν τα αρμόδια ιδρύματα του Κεμπέκ και η αρμόδια αρχή της Ελλάδας. Άρθρο 9Παράλληλη μισθωτή και αυτοτελής δραστηριότηταΠρόσωπο που υπάγεται ταυτόχρονα στην ελληνική νομοθεσία λόγω επαγγελματικής ιδιότητας ή λόγω αυτοτελούς δραστηριότητας και στη νομοθεσία του Κεμπέκ λόγω μισθωτής δραστηριότητας, υπάγεται μόνο στη νομοθεσία του Κεμπέκ για όλο το διάστημα που ασκεί τη μισθωτή δραστηριότητα. Άρθρο 10Προσωπικό απασχολούμενο σε διεθνείς μεταφορές1.Το πρόσωπο που εργάζεται στο έδαφος του ενός και του άλλου των Μερών ως προσωπικό στην επιχείρηση διεθνούς μεταφορέα, ο οποίος για λογαριασμό άλλου ή για δικό του λογαριασμό μεταφέρει δια θαλάσσης ή αέρος επιβάτες ή εμπορεύματα και ο οποίος έχει την έδρα της εταιρείας του στο έδαφος ενός εκ των Μερών, δεν υπάγεται σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή παρά στη νομοθεσία του Μέρους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. 2.Εάν το πρόσωπο αυτό απασχολείται σε ένα υποκατάστημα ή σε μία μόνιμη αντιπροσωπεία την οποία η επιχείρηση διατηρεί στο έδαφος ενός Μέρους διαφορετικού εκείνου στο οποίο έχει την έδρα της, δεν υπάγεται σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή, παρά στη νομοθεσία του Μέρους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το υποκατάστημα αυτό ή η μόνιμη αντιπροσωπεία. 3.Παρά τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εάν το πρόσωπο εργάζεται κατά κύριο λόγο στο έδαφος του Μέρους όπου συνήθως διαμένει, δεν υπάγεται σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή, παρά στη νομοθεσία αυτού του Μέρους, αν και ο μεταφορέας που τον απασχολεί δεν έχει ούτε έδρα, ούτε υποκατάστημα, ούτε μόνιμη αντιπροσωπεία στο έδαφος αυτό. Άρθρο 11Πρόσωπο κατέχον κρατική θέση1.Το πρόσωπο που κατέχει κρατική θέση σε ένα από τα Μέρη και τοποθετείται σε μια θέση εργασίας στο έδαφος του άλλου Μέρους δεν υπάγεται παρά στη νομοθεσία του πρώτου Μέρους σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή. 2.Το πρόσωπο που κατοικεί στο έδαφος του ενός Μέρους και κατέχει μια κρατική θέση για λογαριασμό του άλλου Μέρους δεν υπάγεται, σ’ ό,τι αφορά αυτή την απασχόληση, παρά στη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο έδαφος αυτό. Παρ’ όλα αυτά, εάν αυτό το πρόσωπο είναι υπήκοος του Μέρους που το απασχολεί μπορεί, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της απασχόλησής του ή από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, να επιλέξει να μην υπάγεται παρά στη νομοθεσία του Μέρους που το απασχολεί. Άρθρο 12Απουσία έδρας στο έδαφος απασχόλησης1.Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από έναν εργοδότη εγκατεστημένο στο έδαφος του ενός Μέρους για την πραγματοποίηση μισθωτής απασχόλησης στο έδαφος του άλλου Μέρους όπου κατοικεί, υπάγεται στη νομοθεσία του τόπου κατοικίας του, αν και ο εργοδότης αυτός δεν έχει έδρα στο έδαφος αυτό. 2.Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας του Κεμπέκ για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, όταν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατοικεί στο Κεμπέκ και διατηρεί γραφείο στο οποίο διεκπεραιώνει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του, το γραφείο αυτό θεωρείται, για θέματα εισφορών, ως η έδρα του εργοδότη του: Άρθρο 13Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί υπαγωγήςΟι αρμόδιες αρχές των Μερών μπορούν με κοινή συμφωνία να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 έναντι ενός προσώπου ή μιας κατηγορίας προσώπων. Άρθρο 14Προαιρετική ασφάλιση στην ελληνική νομοθεσίαΓια να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής ενός προσώπου στην προαιρετική ασφάλιση ενός αρμοδίου ελληνικού ιδρύματος, οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποίησε το πρόσωπο αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, εξομοιώνονται με περιόδους ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον το πρόσωπο αυτό συμπληρώνει και τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Άρθρο 15Στρατιωτική υπηρεσία σύμφωνα με τηνελληνική νομοθεσίαΓια να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντων, οι πραγματοποιηθείσες περίοδοι ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ συνυπολογίζονται με τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ Άρθρο 16Προβλεπόμενες Παροχές1.Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις παροχές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία του Συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ. 2.Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις παροχές που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ελλάδας αναφορικά με το γήρας, την αναπηρία και τους επιζώντες. Άρθρο 17Αρχή συνυπολογισμούΌταν ένα πρόσωπο έχει συμπληρώσει περιόδους ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός και του άλλου Μέρους και δεν δικαιούται παροχής, δυνάμει μόνο των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Μέρους, το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους αυτού συνυπολογίζει, στο μέτρο που απαιτείται, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε παροχή, βάσει της νομοθεσίας που εφαρμόζει, τις πραγματοποιηθείσες περιόδους σύμφωνα με τη νομοθεσία του και τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, οι συμπίπτουσες περίοδοι λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι περίοδοι διαμονής σύμφωνα με το νόμο για την ασφάλιση γήρατος συνυπολογίζονται επίσης για τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Άρθρο 18Ελάχιστη περίοδος για συνυπολογισμόΑνεξάρτητα από κάθε άλλη διάταξη της Συμφωνίας, εάν η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Μέρους είναι μικρότερη από ένα έτος και εάν, λαμβάνοντας υπόψη μόνο αυτές τις περιόδους, το δικαίωμα σε παροχή δεν θεμελιώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους αυτού δεν υποχρεούται να χορηγήσει παροχή στο πρόσωπο αυτό. Άρθρο 19Παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ1.Εάν ένα πρόσωπο που είχε υπαχθεί στη νομοθεσία του ενός και του άλλου των Μερών πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεμελιώσει δικαίωμα για το ίδιο ή για τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα, τους επιζώντες του ή τους δικαιοδόχους του σε μία παροχή με βάση τη νομοθεσία του Κεμπέκ, χωρίς να γίνει ο συνυπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 17, το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ καθορίζει το ύψος της παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει. 2.Εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεμελιώσει δικαίωμα σε παροχή χωρίς να γίνει συνυπολογισμός, το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ ακολουθεί την εξής διαδικασία: ; 1)αναγνωρίζει ένα έτος εισφορών, εάν το αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα βεβαιώνει ότι μία περίοδος ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον 75 ημερών ή 3 μηνών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους πιστώθηκε με βάση την ελληνική νομοθεσία, αρκεί αυτό το έτος να περιλαμβάνεται στην περίοδο εισφορών όπως καθορίζεται.από τη νομοθεσία του Κεμπέκ, 2)συνυπολογίζει, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα αναγνωρισμένα έτη βάσει του εδαφίου α) και τις πραγματοποιηθείσες περιόδους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ. 3.Όταν το δικαίωμα σε παροχή αποκτάται με βάση το συνυπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 2, το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ καθορίζει το ύψος της πληρωτέας παροχής προσθέτοντας τα υπολογισθέντα ποσά σύμφωνα με τα εδάφια α) και β) που ακολουθούν: 1)το ποσό του μέρους της παροχής που συνδέεται με τις αποδοχές υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Κεμπέκ, 2)το ποσό της καταβλητέας παροχής σε σταθερό ποσοστό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας: το ποσό της παροχής σε σταθερό ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ επί το κλάσμα που εκφράζει την αναλογία των περιόδων καταβολής εισφορών στο Σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ προς την περίοδο καταβολής εισφορών όπως καθορίζεται από τη σχετική με το Σύστημα αυτό νομοθεσία. Άρθρο 20Παροχές σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία1.Εάν ένα πρόσωπο που είχε υπαχθεί στη νομοθεσία και του ενός και του άλλου Μέρους πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεμελιώσει δικαίωμα για το ίδιο ή για τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα, τους επιζώντες ή τους δικαιοδόχους του, σε μία παροχή με βάση την ελληνική νομοθεσία, χωρίς να γίνει ο συνυπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 17, το αρμόδιο ίδρυμα της Ελλάδος καθορίζει το ύψος της παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει: 2.Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεμελιώσει δικαίωμα σε παροχή χωρίς να γίνει συνυπολογισμός, το αρμόδιο ίδρυμα της Ελλάδος ενεργεί ως ακολούθως: 1)αναγνωρίζει 300 ημέρες ή 12 μήνες ή 1 έτος ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για κάθε έτος ασφάλισης που βεβαιώνεται από το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ, 2)συνυπολογίζει σύμφωνα με το άρθρο 17, τις περιόδους ασφάλισης στο Κεμπέκ που αναγνωρίζονται βάσει του εδαφίου α) με τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 3.Όταν το δικαίωμα σε παροχή δεν αποκτάται, παρά την εφαρμογή της παραγράφου 2: 1)αναγνωρίζει 25 ημέρες ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του για κάθε μήνα διαμονής σύμφωνα με το Νόμο περί ασφάλισης γήρατος που εφαρμόζεται στο έδαφος του Κεμπέκ, με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μήνας δεν συμπίπτει χρονικά με περίοδο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, 2)συνυπολογίζει σύμφωνα με το άρθρο 17 τις αναγνωρισθείσες περιόδους με βάση τις παραγράφους 2α) και 3α) με τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 4.Για να υπολογισθεί το ύψος μιας παροχής που έχει θεμελιωθεί με συνυπολογισμό, το αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα ακολουθεί την εξής διαδικασία: 1)υπολογίζει αρχικά το θεωρητικό ποσό της παροχής ωσάν όλες οι συνυπολογισθείσες περίοδοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει, 2)για να υπολογισθεί το θεωρητικό ποσό λαμβάνει υπόψη τους μισθούς (αποδοχές), τα εισοδήματα, τις εισφορές ή το μέσο όρο των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 3)εάν το θεωρητικό ποσό που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερο απο το κατώτερο όριο της παροχής, τότε χρησιμοποιεί αυτό το τελευταίο ποσό σαν θεωρητικό ποσό, 4)εάν πρόκειται για μια παροχή της οποίας το ύψος είναι ανεξάρτητο από την περίοδο ασφάλισης, τότε θεωρεί το ποσό αυτό σαν θεωρητικό ποσό, 5)καθορίζει στη συνέχεια το ποσό της καταβλητέας τμηματικής παροχής πολλαπλασιάζοντας το θεωρητικό ποσό της παροχής με το τμήμα που εκφράζει τη σχέση μεταξύ των πραγματοποιηθεισών περιόδων ασφάλισης σύμφωνα μόνο με την ελληνική νομοθεσία και των περιόδων ασφάλισης των δύο Μερών που συνυπολογίστηκαν με βάση το άρθρο 17. 5.Για τον καθορισμό του είδους της παροχής και του αρμοδίου ιδρύματος λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πραγματοποιηθείσες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περίοδοι ασφάλισης. 6.Εάν η χορήγηση παροχής από ένα ειδικό σύστημα απαιτεί οι περίοδοι ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα επάγγελμα ή σε μια ειδική απασχόληση, οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ κατά την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος ή της ίδιας απασχόλησης λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί το δικαίωμα στην παροχή αυτή. Εάν, το σύνολο των περιόδων που πραγματοποιήθηκαν με τον τρόπο αυτό δεν επαρκεί για να θεμελιωθεί δικαίωμα σε παροχή του ειδικού συστήματος, οι περίοδοι αυτές λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών σύμφωνα με το γενικό σύστημα. Άρθρο 21Περίοδοι πραγματοποιηθείσες σύμφωνα με τηνομοθεσία τρίτου ΜέρουςΕάν ένα πρόσωπο δεν δικαιούται παροχή μετά το συνυπολογισμό που προβλέπεται στο άρθρο 19 ή στο άρθρο 20, οι πραγματοποιηθείσες περίοδοι ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός τρίτου Μέρους, το οποίο συνδέεται με κάθε ένα από τα Μέρη με διμερή ή πολυμερή Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με το συνυπολογισμό περιόδων ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σε παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα τίτλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 22Προβλεπόμενες παροχέςΤο παρόν κεφάλαιο αφορά σε όλες τις παροχές που προβλέπονται στη νομοθεσία του Κεμπέκ και την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Άρθρο 23Συνήθης ή προσωρινή διαμονή στο έδαφοςτου άλλου ΜέρουςΤο πρόσωπο που είναι ή καθίσταται δικαιούχος μιας παροχής σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Μέρους, συνεπεία ενός εργατικού ατυχήματος ή μίας επαγγελματικής ασθένειας, και το οποίο κατοικεί ή διαμένει προσωρινά στο έδαφος του άλλου Μέρους, δικαιούται: α) παροχών σε χρήμα καταβλητέων από το αρμόδιο ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, β) παροχών σε είδος που χορηγούνται για λογαριασμό του αρμοδίου ιδρύματος από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής ή συνήθους διαμονής, που καθορίζεται στο Διοικητικό Κανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αυτό το τελευταίο εφαρμόζει. Άρθρο 24Επιδείνωση συνεπεία εργατικού ατυχήματοςΤο πρόσωπο που δικαιούται ή εδικαιούτο παροχών συνεπεία εργατικού ατυχήματος και του οποίου η κατάσταση επιδεινώθηκε συνεπεία αυτού του - εργατικού ατυχήματος, ενώ διέμενε προσωρινά ή κατοικούσε στο έδαφος του άλλου Μέρους, δικαιούται παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α) και β) του άρθρου 23. Άρθρο 25Επαγγελματική ασθένεια προκληθείσα συνεπείαέκθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία των δύο Μερών1.Όταν ένα πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ασθένεια, που θεωρείται επαγγελματική από τη νομοθεσία του ενός και του άλλου εκ των Μερών, έχει ασκήσει, σύμφωνα με κάθε μια από τις νομοθεσίες αυτές, δραστηριότητα ικανή να προκαλέσει την ασθένεια αυτή, το πρόσωπο αυτό, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του οφείλουν να προβάλλουν μίαν απαίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους στη νομοθεσία του οποίου το πρόσωπο αυτό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια. Το ίδρυμα αυτό, πριν υπολογίσει το ύψος των παροχών σύμφωνα με τη νομοθεσία του, επεξεργάζεται την υποβληθείσα απαίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω εδάφια: 1)εάν η χορήγηση παροχών για επαγγελματική ασθένεια συνδέεται με την προϋπόθεση η ασθένεια να είχε διαπιστωθεί ιατρικά για πρώτη φορά στο έδαφος του Μέρους στο οποίο υπάγεται το ίδρυμα αυτό, η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται όταν η ασθένεια αυτή διαπιστωθεί για πρώτη φορά στο έδαφος του άλλου Μέρους, 2)εάν η χορήγηση των παροχών αυτών συνδέεται με την προϋπόθεση η ασθένεια να είχε διαπιστωθεί ιατρικά σε ένα καθορισμένο διάστημα μετά τη διακοπή της τελευταίας απασχόλησης ικανής να προκαλέσει την ασθένεια αυτή, το ίδρυμα, όταν εξετάζει πότε πραγματοποιήθηκε αυτή η τελευταία απασχόληση, λαμβάνει υπόψη εφόσον είναι απαραίτητη, την εργασία της ίδιας φύσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, σαν να είχε πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει, 3)εάν η χορήγηση των παροχών αυτών συνδέεται με την προϋπόθεση μία απασχόληση ικανή να προκαλέσει την ασθένεια είχε πραγματοποιηθεί για ένα ορισμένο διάστημα, το ίδρυμα λαμβάνει υπόψη εφόσον είναι απαραίτητο, περιόδους κατά τις οποίες μία τέτοια εργασία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, σαν να είχε πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει. 2.Εάν η διάρκεια των περιόδων απασχόλησης ικανών να προκαλέσουν την επαγγελματική ασθένεια που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε Μέρους είναι ίδια, το πρόσωπο, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του οφείλουν να προβάλλουν αξίωση στο αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους στη νομοθεσία του οποίου το πρόσωπο αυτό πραγματοποίησε την τελευταία περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επαγγελματική ασθένεια. Το ίδρυμα αυτό, πριν να υπολογίσει το ύψος των παροχών σύμφωνα με τη νομοθεσία του, εξετάζει την αξίωση λαμβάνοντας υπόψη τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 1. 3.Εάν η αξίωση γίνει δεκτή, οι παροχές σε χρήμα καταβάλλονται αμέσως από το αρμόδιο ίδρυμα που εξέτασε την αξίωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 και οι παροχές σε είδος παρέχονται από αυτό το ίδιο ίδρυμα ή εάν ο δικαιούχος διαμένει προσωρινά ή κατοικεί στο έδαφος του άλλου Μέρους, από το ίδρυμα του Μέρους αυτού που καθορίζεται στο Διοικητικό Κανονισμό, για λογαριασμό του αρμοδίου ιδρύματος. 4.Εάν η αξίωση απορρίπτεται, το πρόσωπο, τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα ή οι δικαιοδόχοι του μπορούν να προβάλλουν την αξίωση στο αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους που εξετάζει την αξίωση σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς να εφαρμόζει τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 1. Άρθρο 26Επιδείνωση επαγγελματικής ασθένειας2.Σε περίπτωση επιδείνωσης επαγγελματικής ασθένειας για την οποία ένα πρόσωπο έτυχε ή θα τύχει παροχών βάσει της νομοθεσίας ενός Μέρους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ακολουθούν: 1)εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει ασκήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους εργασία ικανή να προκαλέσει επιδείνωση της επαγγελματικής του ασθένειας, το αρμόδιο ίδρυμα του πρώτου Μέρους υποχρεούται να αναλάβει το βάρος των παροχών που σχετίζονται με την επιδείνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, 2)εάν αυτό το πρόσωπο έχει ασκήσει μία εργασία ικανή να προκαλέσει επιδείνωση της επαγγελματικής ασθένειας αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους αυτού υποχρεούται να αναλάβει το βάρος των παροχών που σχετίζονται με την επιδείνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, 3)εάν αυτό το πρόσωπο έχει ασκήσει μία εργασία ικανή να προκαλέσει επιδείνωση της επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο Μερών, το αρμόδιο ίδρυμα του Μέρους στη νομοθεσία του οποίου το πρόσωπο αυτό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη περίοδο της απασχόλησης που είναι ικανή να προκαλέσει την επιδείνωση υποχρεούται να αναλάβει το βάρος των παροχών που σχετίζονται με την επιδείνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει. Άρθρο 27Υπολογισμός των παροχών σε χρήμα1.Όταν η νομοθεσία ενός Μέρους προβλέπει ότι το ύψος των παροχών σε χρήμα εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας, το αρμόδιο ίδρυμα αυτού του Μέρους λαμβάνει υπόψη τα μέλη της οικογένειας του ενδιαφερόμενου προσώπου τα οποία κατοικούν στο έδαφος του άλλου Μέρους σαν να κατοικούσαν στο έδαφος του πρώτου Μέρους. 2.Όταν η νομοθεσία ενός Μέρους προβλέπει ότι ο υπολογισμός των παροχών σε χρήμα γίνεται βάσει ενός μέσου μισθού, το αρμόδιο ίδρυμα αυτού του Μέρους καθορίζει το μισθό αυτό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το μισθό που σχετίζεται με τις περιόδους εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία. 3.Όταν η νομοθεσία ενός Μέρους προβλέπει ότι ο υπολογισμός των παροχών σε χρήμα πραγματοποιείται βάσει μίας αμοιβής που προέρχεται από μία κατ’ αποκοπήν εργασία, το αρμόδιο ίδρυμα αυτού του Μέρους λαμβάνει υπόψη του μόνο αυτή την αμοιβή ή, ενδεχομένως, το μέσο επίπεδο αμοιβών που προέρχονται από μία κατ’ αποκοπήν εργασία και σχετίζονται με περιόδους εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Άρθρο 28Δικαίωμα σε παροχές1.Για τη θεμελίωση, διατήρηση ή ανάκτηση δικαιώματος σε παροχές ασθένειας και νοσοκομειακής περίθαλψης που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ενός Μέρους, οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, συνυπολογίζονται, στο μέτρο που απαιτείται, με τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώτου Μέρους, εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν χρονικά. 2.Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, η έκφραση «περίοδος ασφάλισης» σημαίνει: 1)αναφορικά με το Κεμπέκ, κάθε περίοδο υπαγωγής στην ασφάλιση ασθένειας, 2)αναφορικά με την Ελλάδα, κάθε περίοδο ασφάλισης που θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή ασθένειας-μητρότητας. 3.Το προνόμιο των παροχών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο χορηγείται με την παρουσίαση των απαιτουμένων εγγράφων, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Διοικητικό Κανονισμό. Άρθρο 29Καλυπτόμενα πρόσωπα1.Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στα πρόσωπα που ασφαλίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ ή της Ελλάδος. 2.Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, η έκφραση «ασφαλισμένο πρόσωπο» σημαίνει: 1)αναφορικά με το Κεμπέκ, κάθε πρόσωπο, που λίγο πριν την άφιξή του στην Ελλάδα, κατοικούσε στο Κεμπέκ σύμφωνα με την έννοια του Νόμου για την ασφάλιση ασθένειας του Κεμπέκ, 2)αναφορικά με την Ελλάδα, κάθε πρόσωπο που δικαιούται παροχές ασθένειας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εδαφίου β του άρθρου 2 και, για την εφαρμογή του άρθρου 32, το πρόσωπο που έχει ένα παράγωγο δικαίωμα ως μέλος οικογένειας. Άρθρο 30Μεταφορά του τόπου προσωρινής ή μόνιμης διαμονής1.Το ασφαλισμένο πρόσωπο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8, 10 παράγραφος 1 και 2, 11 και 13, που μεταβαίνει από την Ελλάδα στο Κεμπέκ για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση με σκοπό την εργασία, καθώς και τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα που τον συνοδεύουν εξαρχής ή μεταγενέστερα, δικαιούται τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του Κεμπέκ παροχές, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Η προστασία αυτή παρέχεται από την ημέρα της άφιξής τους στο Κεμπέκ, λαμβανομένου υπόψη και του συνυπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28, και χωρίς ενδεχομένως να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια παραμονής για εργασία. 2.Το ασφαλισμένο πρόσωπο που μεταβαίνει από το Κεμπέκ στην Ελλάδα για να εργασθεί, καθώς και τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα, δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία παροχές, λαμβανομένου υπόψη του συνυπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28. Άρθρο 31Ασφαλιζόμενα πρόσωπα που αναφέρονταιστα άρθρα 7, 8 και 13Ένα ασφαλιζόμενο πρόσωπο, που υπάγεται στα άρθρα 7, 8 ή 13, το οποίο διαμένει προσωρινά στο έδαφος του άλλου Μέρους για να εργασθεί, δικαιούται, καθώς και τα βαρύνοντα αυτό πρόσωπα που το συνοδεύουν εξαρχής ή μεταγενέστερα: α) παροχές σε είδος που παρέχονται για λογαριασμό του αρμοδίου ιδρύματος από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που το τελευταίο αυτό εφαρμόζει, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής στο έδαφος του Μέρους όπου εργάζεται, β) παροχές σε χρήμα που καταβάλλομαι από το αρμόδιο ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει. Άρθρο 32Προσωρινή διαμονή για σπουδές1.Στο μέτρο που το δικαίωμα του για παροχές υγείας δεν θεμελιώνεται στο έδαφος της προσωρινής διαμονής, ένα ασφαλισμένο πρόσωπο που διαμένει προσωρινά στο έδαφος του άλλου Μέρους με σκοπό να άπουδάσει, δικαιούται παροχές σε είδος που παρέχονται για λογαριασμό του αρμοδίου ιδρύματος, από το ίδρυμα του τόπου της προσωρινής διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αυτό το τελευταίο εφαρμόζει. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο όρος «σπουδάζω» σημαίνει: 1)στο Κεμπέκ, να είναι εγγεγραμμένος για πλήρη παρακολούθηση για μία ελάχιστη περίοδο 3 ετών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα κολλεγιακού ή πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένου από τον αρμόδιο για την ανώτατη εκπαίδευση υπουργό του Κεμπέκ, σε πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση ενός διπλώματος, 2)στην Ελλάδα, να ακολουθεί σπουδές ή να είναι, ενδεχομένως, εγγεγραμμένος σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ένα αντίστοιχο ίδρυμα αναγνωριζόμενο όπως το ανωτέρω από τον αρμόδιο Έλληνα υπουργό. Άρθρο 33Ανάληψη βάρους παροχών1.Οι παροχές που παρέχονται από το ίδρυμα του ενός Μέρους στα πρόσωπα που υπάγονται στα άρθρα 31 και 32 βαρύνουν το αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους. 2.Το ίδρυμα, που φέρει το βάρος των παροχών προσδιορίζει το καθεστώς των προστατευομένων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 34Διοικητικός Κανονισμός1.Ο Διοικητικός Κανονισμός που πρέπει να συνταχθεί από τα Μέρη, καθορίζει τους τρόπους εφαρμογής της Συμφωνίας. 2.Οι οργανισμοί σύνδεσμοι καθορίζονται στο πλαίσιο του Διοικητικού Κανονισμού. Άρθρο 35Αξίωση παροχών1.Για να τύχει ένα πρόσωπο μιας παροχής βάσει της Συμφωνίας οφείλει να υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Διοικητικό Κανονισμό διαδικασίες. 2.Για την εφαρμογή του Τίτλου ΙΙΙ, η αίτηση παροχών που υποβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας βάσει της νομοθεσίας ενός Μέρους τεκμαίρεται ως αίτηση για την αντίστοιχη παροχή βάσει της νομοθεσίας του άλλου Μέρους σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)όταν ένα πρόσωπο εκδηλώνει την πρόθεσή του όπως η αίτησή του εκληφθεί ως αίτηση βάσει της νομοθεσίας του άλλου Μέρους, 2)όταν ένα πρόσωπο επισημαίνει, τη στιγμή υποβολής της αίτησης, ότι περίοδοι ασφάλισης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους. Η ημερομηνία λήψης μιας παρόμοιας αίτησης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση αυτή παρελήφθη σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώτου Μέρους. 3.Το τεκμήριο της παραγράφου 2 δεν εμποδίζει το πρόσωπο να απαιτήσει όπως η αίτησή του για παροχή βάσει της νομοθεσίας του άλλου Μέρους μετατεθεί χρονικά. Άρθρο 36Πληρωμή των παροχώνΟι παροχές σε χρήμα που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία καταβάλλονται απευθείας στο δικαιούχο στο νόμισμα του Μέρους που πραγματοπρεί την πληρωμή, χωρίς καμμία κράτηση για διοικητικά έξοδα, έξοδα μεταφοράς ή για όποια άλλα έξοδα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία καταβολής των παροχών αυτών. Άρθρο 37Προθεσμία υποβολής1.Μία αίτηση ή μία προσφυγή που πρέπει, βάσει της νομοθεσίας ενός Μέρους, να υποβληθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας στην αρχή ή στο ίδρυμα αυτού του Μέρους γίνονται αποδέκτες, εάν υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας στην αρχή ή στο αντίστοιχο ίδρυμα του άλλου Μέρους. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή ή το ίδρυμα του δεύτερου Μέρους διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση αυτή την αίτηση ή προσφυγή στην αρχή ή το ίδρυμα του πρώτου Μέρους. 2.Η ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης ή προσφυγής στην αρχή ή στο ίδρυμα του ενός Μέρους θεωρείται ως η ημερομηνία κατάθεσης στην αρχή ή το ίδρυμα του άλλου Μέρους. Άρθρο 38Ιατρικές εξετάσεις1.Όταν το αρμόδιο ίδρυμα του ενός Μέρους το απαιτήσει, το αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρουσιάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με ένα πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στο έδαφος του δεύτερου Μέρους. 2.Οι ιατρικές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορούν να θεωρηθούν ανίσχυρες εκ μόνου του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος του άλλου Μέρους. Άρθρο 39Απαλλαγή από έξοδα και θεωρήσεις1.Οιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση των εξόδων προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του ενός Μέρους σχετικά με την έκδοση ενός πιστοποιητικού ή ενός εγγράφου που απαιτείται για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του άλλου Μέρους. 2.Οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται για την εφαρμογή της Συμφωνίας απαλλάσσεται της διαδικασίας επικύρωσης καθώς και από κάθε άλλη παρόμοια διαδικασία. Άρθρο 40Προστασία προσωπικών δεδομένων1.Στο παρόν άρθρο, η λέξη «πληροφορία» υποδηλώνει κάθε πληροφορία βάσει της οποίας η ταυτότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου μπορεί εύκολα να πιστοποιηθεί. 2.Εκτός από την περίπτωση που η μετάδοση πληροφορίας απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του ενός Μέρους, κάθε πληροφορία που κοινοποιείται από ένα ίδρυμα του ενός Μέρους σε ένα ίδρυμα του άλλου Μέρους είναι εμπιστευτική και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας. 3.Η πρόσβαση σε ένα φάκελο που περιλαμβάνει πληροφορίες εξαρτάται από τη νομοθεσία του Μέρους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο φάκελος αυτός. Άρθρο 41Διοικητική συνεργασίαΟι αρχές και τα αρμόδια ιδρύματα: α) διαβιβάζουν κάθε αιτούμενη πληροφορία για την εφαρμογή της Συμφωνίας, β) παρέχουν υποστήριξη χωρίς επιβάρυνση για κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της Συμφωνίας, γ) ανταλλάσουν μεταξύ τους κάθε πληροφορία για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της Συμφωνίας ή για τις τροποποιήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας τους, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας, δ) αλληλοενημερώνονται για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας. Άρθρο 42Απόδοση μεταξύ οργανισμών1.Το αρμόδιο ίδρυμα του ενός Μέρους οφείλει να πληρώσει το κόστος των παροχών που παρασχέθηκαν για λογαριασμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων 2 και 3 του τίτλου ΙΙΙ. 2.Το αρμόδιο ίδρυμα του ενός Μέρους οφείλει να καταβάλλει στο αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους τα έξοδα που αναλογούν σε κάθε ιατρική εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 38. Παρ’όλα αυτά, η μεταβίβαση των ιατρικών πληροφοριών ή άλλων που είναι ήδη στην κατοχή των αρμόδιων ιδρυμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής συνεργασίας και πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 3.Ο Διοικητικός Κανονισμός καθορίζει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η απόδοση των δαπανών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 4.Οι αρμόδιες αρχές των Μερών μπορούν να παρεκκλίνουν, με κοινή συμφωνία, από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Άρθρο 43Επικοινωνία1.Οι αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια ιδρύματα καθώς και οι οργανισμοί σύνδεσμοι των Μερών μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους στη γαλλική ή στην ελληνική γλώσσα. 2.Μια απόφαση δικαστηρίου ή ενός ιδρύματος μπορεί να απευθύνεται απ’ ευθείας σ’ένα πρόσωπο που κατοικεί στο έδαφος του άλλου Μέρους. Άρθρο 44Επίλυση διαφορώνΟποιαδήποτε διαφωνία σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, η οποία δεν ρυθμίζεται με διαπραγματεύσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινά αποδεκτό από τα Μέρη, υποβάλλεται σε δικαστήριο διαιτησίας, αποτελούμενο από τρεις διαιτητές. Το δικαστήριο έχει την εξουσία έκδοσης μιας οριστικής απόφασης. Κάθε Μέρος διορίζει ένα διαιτητή και αυτοί οι δύο διαιτητές διορίζουν έναν τρίτο. ΤΙΤΛΟΣ VΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45Μεταβατικές διατάξεις1.Η Συμφωνία δεν παρέχει κανένα δικαίωμα για τη λήψη παροχής για περίοδο προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της. 2.Για την εφαρμογή του Τίτλου ΙΙΙ και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1: 1)Η περίοδος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σε μία παροχή δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. 2)Η παροχή, εκτός από τα έξοδα θανάτου, καταβάλλεται βάσει της Συμφωνίας, ακόμη και αν αναφέρεται σ’ ένα γεγονός που έλαβε χώρα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 3)Παροχή, η οποία έχει χορηγηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, ανακαθορίζεται αιτήσει του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μπορεί επίσης να ανακαθορισθεί αυτεπάγγελτα. Όταν ο ανακαθορισμός καταλήγει σε μία παροχή μικρότερη της καταβαλλόμενης πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, η παροχή διατηρείται στο προηγούμενο επίπεδο. 4)Εάν η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο γ) υποβάλλεται σε διάστημα δυο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, τα γεγεννημένα δικαιώματα δυνάμει της Συμφωνίας θεωρούνται κεκτημένα από την ημερομηνία αυτή, παρά τις διατάξεις της νομοθεσίας του ενός ή του άλλου Μέρους τις σχετικές με την παραγραφή των δικαιωμάτων. 5)Εάν η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο γ) υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας των δύο ετών που ακολουθούν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, τα δικαιώματα που δεν έχουν παραγραφεί θεωρούνται κεκτημένα με βάση την ημερομηνία της αίτησης, υπό την επιφύλαξη των πλέον ευνοϊκών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. 3.Οι αιτήσεις για παροχές που είναι υπό εξέταση κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και οι αιτήσεις για παροχές που παραλήφθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή στην περίπτωση που ένα δικαίωμα είχε υπάρξει πριν την ημερομηνία αυτή κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης που υπεγράφη στο Κεμπέκ την 23η Ιουνίου 1981 μεταξύ της κυβέρνησης του Κεμπέκ και της ελληνικής κυβέρνησης, εξετάζονται με βάση αυτήν την τελευταία Συμφωνία όσον αφορά τα γεγεννημένα μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας δικαιώματα, και σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία για ό,τι έχει σχέση με δικαιώματα που γεννώνται από την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος και διάρκεια της Συμφωνίας1.Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εσωτερικής διαδικασίας για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. 2.Η Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου αποστέλλεται η τελευταία των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη διάρκεια. Η Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από το ένα Μέρος με γνωστοποίηση στο άλλο Μέρος. Η Συμφωνία λήγει την 31η Δεκεμβρίου μετά από τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης. 4.Εάν η Συμφωνία λήξει, κάθε κεκτημένο δικαίωμα βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας καθώς και τα υπό απόκτηση δικαιώματα διατηρούνται. Άρθρο 47Λήξη ισχύος των Συμφωνιών της 23ης Ιουνίου 1981και της 17ης Σεπτεμβρίου 1984Κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι Συμφωνίες στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ που υπογράφτηκαν στο Κεμπέκ την 23ην Ιουνίου 1981 και στην Αθήνα τη 17ην Σεπτεμβρίου 1984, παύουν να ισχύουν. Παρ’όλα αυτά, η Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ που υπεγράφη στο Κεμπέκ στις 23 Ιουνίου 1981 παραμένει σε ισχύ όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 της παρούσας Συμφωνίας. Σε πίστωση αυτού, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο Κεμπέκ, την 7 Δεκέμβριος 2004, σε δυο αντίτυπα, στη γαλλική και ελληνική γλώσσα, και τα δύο κείμενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση του Ελληνικής Δημοκρατίας Κεμπέκ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ ΚΑΙΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το άρθρο 34 της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ, που υπεγράφη στο Κεμπέκ, την 7 Δεκεμβρίου 2004. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις: ΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΠροσδιορισμοίΣτον παρόντα Διοικητικό Κανονισμό, α) ο όρος «Συμφωνία» καθορίζει τη Συμφωνία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κεμπέκ, που υπεγράφη στο Κεμπέκ, την 7 Δεκεμβρίου 2004, β) οι υπόλοιποι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας. Άρθρο 2Οργανισμοί σύνδεσμοιΣύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 της Συμφωνίας, οι οργανισμοί σύνδεσμοι που καθορίζονται από κάθε Μέρος είναι: Για το Κεμπέκ: Το Γραφείο Συμφωνιών Κοινωνικής Ασφάλισης της Υπηρεσίας Συντάξεων του Κεμπέκ ή κάθε άλλος οργανισμός που η αρμόδια αρχή του Κεμπέκ θα μπορούσε επικουρικά να ορίσει, Για την Ελλάδα: α) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), αναφορικά με τις παροχές που προβλέπονται από το σύστημα αυτό, β) Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), αναφορικά με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από τα άλλα συστήματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 β του άρθρου 2 της Συμφωνίας. Άρθρο 3Ιδρύματα προσωρινής διαμονής ή κατοικίαςΓια την εφαρμογή των κεφαλαίων 2 και 3 του Τίτλου ΙΙΙ της Συμφωνίας και των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος Κανονισμού, τα ιδρύματα του τόπου προσωρινής διαμονής ή κατοικίας θεωρούνται εκείνα που είναι επιφορτισμένα να προσφέρουν παροχές σε είδος, δηλαδή, α) για την Ελλάδα: το ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), β) για το Κεμπέκ: ι) Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, αναφορικά με τις παροχές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2, ιι) Η Υπηρεσία Ασφάλισης Ασθένειας του Κεμπέκ, αναφορικά με τις παροχές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 4Πιστοποιητικό υπαγωγής1.Για την εφαρμογή των άρθρων 7,8, 11 παράγραφος 1 και 13 της Συμφωνίας, όταν ένα πρόσωπο συνεχίζει να υπάγεται στην νομοθεσία του ενός Μέρους ενώ εργάζεται στο έδαφος του άλλου Μέρους, ένα πιστοποιητικό υπαγωγής εκδίδεται, με αίτηση του εργοδότη ή του προσώπου που εργάζεται για λογαριασμό του: 1)από τον οργανισμό συνδέσμου του Κεμπέκ, όταν το πρόσωπο συνεχίζει να υπάγεται στη νομοθεσία του Κεμπέκ, 2)από το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), όταν το πρόσωπο συνεχίζει να υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ή 13 της Συμφωνίας, η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να απευθυνθεί στο ίδρυμα ή στην αρμόδια, αρχή του Μέρους του οποίου η νομοθεσία συνεχίζει να εφαρμόζεται. Η αίτηση αποδοχής και η απάντηση διαβιβάζονται με απλή επιστολή μεταξύ των ιδρυμάτων ή των αρμοδίων αρχών, με τη μεσολάβηση του οργανισμού συνδέσμου στην περίπτωση του Κεμπέκ. Άρθρο 5Παράλληλη άσκηση μισθωτής και αυτοτελούςδραστηριότητος1.Για την εφαρμογή του άρθρου 9 της Συμφωνίας, ο οργανισμός συνδέσμου του Κεμπέκ, με αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, πιστοποιεί την υπαγωγή του προσώπου αυτού στη νομοθεσία του Κεμπέκ και ενημερώνει σχετικά τον οργανισμό συνδέσμου της Ελλάδας με το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό έντυπο, προσδιορίζοντας τη φύση και τη διάρκεια της πραγματοποιηθείσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, απασχόλησης. 2.Ο οργανισμός συνδέσμου της Ελλάδας διαβιβάζει το έντυπο αυτό στο αρμόδιο ίδρυμα. Άρθρο 6Απουσία έδρας στο έδαφος απασχόλησηςΓια την εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο παρουσιάζει σε κάθε ένα από τα αρμόδια ιδρύματα του τόπου κατοικίας του, εάν συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία για την επαγγελματική του δραστηριότητα και για το προερχόμενο από αυτήν εισόδημά του με σκοπό να καθορισθεί το ύψος των αναλογούντων εισφορών. Όταν το πρόσωπο κατοικεί στην Ελλάδα, καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. Άρθρο 7Προαιρετική ασφάλιση στην ελληνική νομοθεσίαΓια την εφαρμογή του άρθρου 14 της Συμφωνίας, ο οργανισμός συνδέσμου του Κεμπέκ, με αίτηση του οργανισμού συνδέσμου της Ελλάδας, βεβαιώνει την περίοδο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεμπέκ, με τη χρήση του εντύπου σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Παροχές γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων Άρθρο 8Αίτημα για παροχή1.Ένα πρόσωπο που ζητά μία παροχή σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του Τίτλου ΙΙΙ της Συμφωνίας, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο ίδρυμα ή στον οργανισμό σύνδεσμο του τόπου της κατοικίας του. 2.Στην περίπτωση προσώπου που κατοικεί στο έδαφος ενός τρίτου Κράτους, η αίτηση για παροχή σύμφωνα με τη Συμφωνία μπορεί να απευθυνθεί σε ένα οργανισμό σύνδεσμο του ενός ή του άλλου Μέρους, ή στο αρμόδιο ίδρυμα. 3.Ο οργανισμός σύνδεσμος ή το αρμόδιο ίδρυμα που λαμβάνει την αίτηση για παροχή την διαβιβάζει στον οργανισμό σύνδεσμο ή στο αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους, με τη χρήση του προβλεπομένου για το σκοπό αυτό εντύπου. 4.Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση περιλαμβάνονται σε ένα έντυπο αίτησης επικυρώνονται από τον οργανισμό σύνδεσμο που διαβιβάζει την αίτηση, γεγονός που τον απαλλάσσει από τη διαβίβαση των δικαιολογητικών. 5.Κάθε πρωτότυπο έγγραφο ή το αντίγραφο του διατηρείται από τον οργανισμό σύνδεσμο στον οποίον αρχικά υπεβλήθη και ένα αντίγραφο τίθεται στη διάθεση, κατόπιν αιτήσεως, του αρμοδίου ιδρύματος του άλλου Μέρους. 6.Ενα έντυπο σύνδεσης συνοδεύει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. 7.΄Οταν το αρμόδιο ίδρυμα ή ο οργανισμός σύνδεσμος του ενός Μέρους το ζητά, ο οργανισμός σύνδεσμος ή το αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους σημειώνει στο έντυπο σύνδεσης τις περιόδους ασφάλισης που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει. 8.Το αρμόδιο ίδρυμα, μόλις λάβει μία απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζει, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και του γνωρίζει τα ένδικα μέσα και τις προθεσμίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή. Ταυτόχρονα, ενημερώνει τον οργανισμό συνδέσμου του άλλου Μέρους με τη χρήση του εντύπου σύνδεσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Παροχές συνεπεία εργατικού ατυχήματοςή επαγγελματικής ασθένειας Άρθρο 9Συνήθης ή προσωρινή διαμονή στο έδαφοςτου άλλου ΜέρουςΓια την εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 της Συμφωνίας: α) Ένα πρόσωπο που δικαιούται παροχή σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Μέρους υποχρεούται, για να λάβει παροχές σε είδος από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής ή συνήθους διαμονής του άλλου Μέρους, να εμφανίσει στο τελευταίο αυτό ίδρυμα μία βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι δικαιούται να λάβει αυτές τις παροχές. β) Η βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο α) χορηγείται από το αρμόδιο ίδρυμα και αναφέρει, ενδεχόμενα, τη μεγίστη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να παρασχεθούν οι παροχές σε είδος. Η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μετά την αναχώρηση του ενδιαφερομένου προσώπου, με αίτηση του ή με αίτηση του ιδρύματος του τόπου προσωρινής διαμονής ή της νέας κατοικίας. γ) Όταν ένα πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 8 της Συμφωνίας υποβάλλει ένα αίτημα με βάση τη νομοθεσία του ενός Μέρους ενώ διαμένει προσωρινά στο έδαφος του άλλου Μέρους, μπορεί να απευθυνθεί στο ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής και να υποβάλλει ένα πιστοποιητικό ανικανότητος προς εργασία που έχει εκδοθεί από έναν ιατρό. Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται άμεσα προς το αρμόδιο ίδρυμα. Αυτό το τελευταίο μπορεί να απευθυνθεί στο ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής έτσι ώστε αυτό να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, στο διοικητικό έλεγχο σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και, εάν είναι απαραίτητο, στην ιατρική αξιολόγηση σαν να επρόκειτο για δικό του ασφαλισμένο. Η έκθεση διοικητικού ελέγχου και, ενδεχόμενα, η ιατρική αξιολόγηση που προσδιορίζει κυρίως την πιθανή διάρκεια της ανικανότητας για εργασία, διαβιβάζονται άμεσα από το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής στο αρμόδιο ίδρυμα για λήψη απόφασης. Τα έξοδα της ιατρικής αξιολόγησης βαρύνουν το αρμόδιο ίδρυμα. δ) Το ίδρυμα του τόπου προσωρινής ή συνήθους διαμονής μπορεί να παράσχει, σε περίπτωση ανάγκης, χωρίς προηγούμενη έγκριση και σε βάρος του αρμοδίου ιδρύματος, τις απαιτούμενες λόγω της κατάστασης του προσώπου παροχές σε είδος. ε) Η χορήγηση προθέσεων ή μεγάλων θεραπευτικών μέσων υπόκειται σε προηγούμενη ειδική έγκριση από το αρμόδιο ίδρυμα. Η έγκριση αυτή δεν απαιτείται σε επείγουσες περιπτώσεις. στ) Το αρμόδιο ίδρυμα και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεούνται να ενημερώνουν το ίδρυμα του τόπου προσωρινής ή συνήθους διαμονής για κάθε αλλαγή ικανή να επηρεάσει το δικαίωμα σε παροχές σε είδος, ιδίως για κάθε αλλαγή της συνήθους ή προσωρινής διαμονής, καθώς και για τη λήξη του δικαιώματος λήψης των παροχών αυτών. Το ίδρυμα του τόπου προσωρινής ή συνήθους διαμονής μπορεί να ζητήσει, οποτεδήποτε, από το αρμόδιο ίδρυμα να του παράσχει πληροφορίες σχετικές με το δικαίωμα ενός προσώπου για παροχές σε είδος. Άρθρο 10Έννοια επιδείνωσηςΓια την εφαρμογή του κεφαλαίου 2 της Συμφωνίας και του παρόντος Κανονισμού, ο όρος «επιδείνωση» εμπεριέχει την έννοια της χειροτέρευσης ή υποτροπής. Άρθρο 11Επαγγελματική ασθένεια προκληθείσασυνεπεία έκθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσίακαθενός εκ των Μερών1.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 της Συμφωνίας, το ίδρυμα που δέχεται το αίτημα καθορίζει την περίοδο έκθεσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία καθενός εκ των Μερών και προσδιορίζει, μετά από έλεγχο στο ίδρυμα του άλλου Μέρους, εάν αυτό είναι απαραίτητο, ποιο εκ των ιδρυμάτων είναι αρμόδιο για να κρίνει το αίτημα. 2.Εάν το ίδρυμα που έχει λάβει το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι το ίδιο που είναι αρμόδιο για να κρίνει, καθορίζει το δικαίωμα για παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 της Συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το ίδρυμα που δέχθηκε το αίτημα το διαβιβάζει στο αρμόδιο ίδρυμα του άλλου Μέρους, συνοδευόμενο με τα δικαιολογητικά έγγραφα του φακέλλου και ενημερώνει τον αιτούντα. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 25 της Συμφωνίας, ο δικαιούχος που δικαιούται παροχές σε είδος σε βάρος του ιδρύματος που βρίσκεται σε έδαφος διαφορετικό από αυτό που διαμένει προσωρινά ή κατοικεί, απευθύνεται στο ίδρυμα του τόπου της προσωρινής του διαμονής ή κατοικίας εμφανίζοντας τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο α) του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Παροχές ασθένειας και νοσοκομειακής περίθαλψης Άρθρο 12Προσωρινή ή συνήθης διαμονή στο ΚεμπέκΓια να τύχει παροχών σε είδος στο έδαφος του Κεμπέκ: α) Ένα ασφαλισμένο πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 30 και 32 της Συμφωνίας πρέπει να εγγραφεί στην Υπηρεσία ασφάλισης ασθένειας του Κεμπέκ χρησιμοποιώντας το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό έντυπο εγγραφής και παρουσιάζοντας τα μεταναστευτικά έγγραφα που ανταποκρίνονται στο νομικό του καθεστώς στο Κεμπέκ και, ενδεχόμενα, ένα αποδεικτικό της κατοικίας του. Το ίδιο ισχύει και για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας που συνοδεύουν εξαρχής ή μεταγενέστερα το ασφαλισμένο πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 30 και 31. β) Κατά την εγγραφή του, πρέπει επίσης να παρουσιάσει: ι) μία βεβαίωση δικαιώματος που εκδίδεται από το αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα που καθορίζει το δικαίωμα σε παροχές του ασφαλισμένου προσώπου ή των προστατευομένων μελών της οικογένειας του λίγο πριν την αναχώρηση του για το Κεμπέκ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 της Συμφωνίας, ιι) μία βεβαίωση δικαιώματος που εκδίδεται από το αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα που πιστοποιεί το δικαίωμα σε παροχές του ασφαλισμένου προσώπου και των προστατευομένων μελών της οικογένειας του καθώς και τη μέγιστη διάρκειά τους, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 της Συμφωνίας, ιιι) μία βεβαίωση δικαιώματος που εκδίδεται από το αρμόδιο ελληνικό ίδρυμα που πιστοποιεί το δικαίωμα σε παροχές και μία βεβαίωση εγγραφής ως φοιτητής πλήρους παρακολούθησης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 της Συμφωνίας. Άρθρο 13Προσωρινή ή συνήθης διαμονή στην ΕλλάδαΤο ασφαλισμένο πρόσωπο για να ωφεληθεί από τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 έως 32 της Συμφωνίας πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 της Συμφωνίας, ένα έντυπο που εκδίδεται από το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ που περιλαμβάνει τις περιόδους ασφάλισης ασθένειας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με αυτήν τη νομοθεσία, β) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 της Συμφωνίας, ένα έντυπο που βεβαιώνει το δικαίωμα σε παροχές για το ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του καθώς και τη μέγιστη διάρκεια ισχύος του, γ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 της Συμφωνίας, ένα έντυπο που εκδίδεται από το αρμόδιο ίδρυμα του Κεμπέκ που προσδιορίζει το δικαίωμα σε παροχές και τη μέγιστη διάρκεια του καθώς και μία βεβαίωση της εγγραφής του ως φοιτητής. Άρθρο 14Διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών1.Το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 32 υποχρεούται να ανανεώνει ετησίως το δικαίωμα του για παροχές στο έδαφος του τόπου προσωρινής διαμονής, παρουσιάζοντας μία νέα βεβαίωση δικαιώματος. 2.Το ίδρυμα ή ο οργανισμός που εκδίδει τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό οφείλει να ενημερώνει το ίδρυμα του τόπου προσωρινής διαμονής για κάθε μεταβολή ικανή να διαφοροποιήσει το δικαίωμα σε παροχές, ιδίως για την προσθήκη ή την αποχώρηση ενός μέλους οικογένειας ή για την πρόωρη λήξη της περιόδου ισχύος του εκδοθέντος εντύπου. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15Απόδοση μεταξύ ιδρυμάτων1.Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 32 της Συμφωνίας αποδίδονται, με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το ίδρυμα του τόπου της προσωρινής διαμονής, όπως αυτές αναλύονται στα ατομικά εκκαθαριστικά που αυτό εμφανίζει. 2.Τα εκκαθαριστικά δαπανών που εκδίδονται από τα ελληνικά ιδρύματα συγκεντρώνονται από τον ελληνικό οργανισμό σύνδεσμο. Ο οργανισμός αυτός και το Σύστημα ασφάλισης ασθένειας του Κεμπέκ ανταλλάσσουν ετησίως τα τρέχοντα εκκαθαριστικά, συνοδευόμενα από ένα ανακεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στον οργανισμό συνδέσμου του Κεμπέκ. 3.Για την εφαρμογή του εδαφίου β του άρθρου 23, του άρθρου 38 της Συμφωνίας, καθώς και του εδαφίου γ του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, στην περίπτωση που το ίδρυμα του τόπου προσωρινής ή συνήθους διαμονής έχει χορηγήσει παροχές σε είδος ή έχει πραγματοποιήσει ιατρικές αξιολογήσεις ή εξετάσεις για λογαριασμό ή σε βάρος του αρμοδίου ιδρύματος του άλλου Μέρους, το ίδρυμα του πρώτου Μέρους διαβιβάζει σε αυτό του δευτέρου Μέρους, διά μέσου των οργανισμών συνδέσμου, μία κατάσταση των παροχών που χορηγήθηκαν και των δαπανών των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, προσδιορίζοντας το οφειλόμενο ποσό. 4.Κάθε ένα από τα ιδρύματα οφειλέτες καταβάλλει στο άλλο τα οφειλόμενα ποσά εντός εξαμήνου από της παραλαβής των αιτήσεων εξόφλησης που αποστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Άρθρο 16ΈντυπαΚάθε έντυπο ή κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητα για την έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται από το Διοικητικό Κανονισμό εκδίδονται με κοινή συμφωνία από τα αρμόδια ιδρύματα και τους υπεύθυνους για την εφαρμογή της Συμφωνίας οργανισμούς κάθε Μέρους. Άρθρο 17Στατιστικά στοιχείαΟι οργανισμοί σύνδεσμοι των Μερών ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τη μορφή που θα συμφωνηθεί, τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στους δικαιούχους στα πλαίσια της Συμφωνίας κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ύψος των παροχών, κατά κατηγορία παροχής. ΤΙΤΛΟΣ VΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 18Έναρξη ισχύος και διάρκειαΟ παρών Διοικητικός Κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ίδια ημερομηνία όπως και η Συμφωνία και η διάρκειά του είναι η ίδια με αυτή της Συμφωνίας. Έγινε στο Κεμπέκ, την 7 Δεκεμβρίου 2004, σε δύο αντίτυπα στη γαλλική και ελληνική γλώσσα, και τα δύο κείμενα θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση του Ελληνικής Δημοκρατίας Κεμπέκ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της που κυρώνονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 46 παρ. 2 της Συμφωνίας και του άρθρου 18 του Διοικητικού Κανονισμού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία