Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2005, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Αποκαλούμενες εφ’ εξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία προς το αμοιβαίο όφελος των δύο Κρατών σε μακροχρόνια βάση, ΕΧΟΝΤΑΣ ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους, στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η προώθηση και προστασία των επενδύσεων, βάσει της παρούσης Συμφωνίας, θα τονώσει την πρωτοβουλία στον τομέα αυτό, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας: 1.«Επένδυση» σημαίνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο που επενδύεται από επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου και περιλαμβάνει ειδικώτερα, αλλά όχι αποκλειστικά: 1)κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία και κάθε εμπράγματο δικαίωμα όπως δουλείες, νομή, υποθήκες, εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα, 2)μετοχές, εταιρικά μερίδια, ομολογίες και κάθε άλλη μορφή συμμετοχής σε εταιρεία, 3)χρηματικές απαιτήσεις και κάθε άλλη συμβατική απαίτηση που έχει οικονομική αξία, καθώς και δάνεια συνδεόμενα με επένδυση, 4)δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 5)παραχωρήσεις επιχειρηματικών δικαιωμάτων, βάσει νόμου ή συμβάσεως, περιλαμβανομένων και παραχωρήσεων για έρευνα, καλλιέργεια, εξόρυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Ενδεχόμενη μεταβολή του τύπου της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της ως επένδυσης. 2.«Απόδοση» σημαίνει τα έσοδα που αποφέρει μία επένδυση και περιλαμβάνει ειδικώτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, κέρδη, τόκους, υπεραξία, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές. 3.«Επενδυτής» σημαίνει: 1)φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του και επενδύει στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, 2)νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, περιλαμβανομένων εταιριών πάσης φύσεως που έχουν συσταθεί ή κατ’ άλλον τρόπον λειτουργούν δεόντως σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Συμβαλλομένου Μέρους και ασκούν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα στο έδαφος του ιδίου Συμβαλλομένου Μέρους και επενδύουν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 4.«Εδαφος» σημαίνει, σε σχέση με κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, το έδαφος υπό την κυριαρχία του, περιλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων, καθώς και τις υποθαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία. Άρθρο 2Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προωθεί, στο έδαφός του, επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και κάνει δεκτές τις επενδύσεις αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 2.Επενδύσεις επενδυτών ενός Συμβαλλομένου Μέρους θα τυγχάνουν πάντοτε δικαίας και ισοτίμου μεταχειρίσεως και θα απολαμβάνουν πλήρους προστασίας και ασφαλείας στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διασφαλίζει οτι η διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεση, στο έδαφός του, επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους δεν παρακωλύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μέτρα αδικαιολόγητα ή διακριτικής φύσεως. 3.Η απόδοση των επενδύσεων και, σε περίπτωση επανεπενδύσως, το προκύπτον εξ αυτών εισόδημα, απολαμβάνουν της ιδίας προστασίας με τις αρχικές επενδύσεις. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος θα τηρεί οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχει αναλάβει σε σχέση με επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 3Μεταχείριση των επενδύσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραχωρεί στις επενδύσεις, που πραγματοποιούνται στο έδαφός του από επενδυτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί σε επενδύσεις των ιδίων επενδυτών του ή σε επενδύσεις επενδυτών οιουδήποτε τρίτου κράτους, εφαρμοζόμενης της ευνοϊκοτέρας μεταχειρίσεως. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραχωρεί στους επενδυτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, όσον αφορά τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο έδαφός του σε σχέση με επενδύσεις, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στους ιδίους επενδυτές του ή σε επενδυτές οιουδήποτε τρίτου κράτους, εφαρμοζόμενης της ευνοϊκοτέρας μεταχειρίσεως. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν θα συνεπάγονται υποχρέωση του ενός Συμβαλλομένου Μέρους να επεκτείνει στους επενδυτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους τα πλεονεκτήματα οποιασδήποτε μεταχειρίσεως, προτιμήσεως ή προνομίου που απορρέουν από: 1)τη συμμετοχή του σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική τελωνειακή ένωση, οικονομική ένωση, συμφωνία περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ή παρόμοια διεθνή συμφωνία, ή2)οιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση σχετική εν όλω ή κυρίως με φορολογία. Άρθρο 4Απαλλοτρίωση1.Επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, δεν θα υπόκεινται σε απαλλοτρίωση, εθνικοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο τα αποτελέσματα του οποίου ισοδυναμούν με απαλλοτρίωση ή εθνικοποίηση (αποκαλούμενες εφ’ εξής «απαλλοτρίωση»), παρά μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με νόμιμες διαδικασίες, σε βάση μη διακρίσεων και κατόπιν καταβολής αμέσου, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως. Η αποζημίωση αυτή θα είναι ίση με την αγοραία αξία της θιγείσης επενδύσεως αμέσως πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ελήφθη το συγκεκριμένο μέτρο ή έγινε δημοσίως γνωστό, επιλεγομένου του προγενεστέρου χρονικού σημείου, θα περιλαμβάνει τόκο από την ημέρα της απαλλοτριώσεως έως την ημέρα καταβολής, με το σύνηθες εμπορικό επιτόκιο και θα μεταφέρεται ελεύθερα σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία Συμβαλλόμενο Μέρος προβαίνει σε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του σε οποιοδήποτε σημείο του εδάφους του και της οποίας επενδυτής του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους κατέχει μετοχές. Άρθρο 5Αποζημιώσεις1.Οι επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους των οποίων οι επενδύσεις στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους υφίστανται ζημίες λόγω πολέμου ή άλλης ένοπλης σύγκρουσης, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, πολιτικών αναταραχών ή άλλων παρομοίων γεγονότων στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, θα απολαμβάνουν από το δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος μεταχείριση , όσον αφορά την αποκατάσταση, αποζημίωση, αντιστάθμιση ή άλλου είδους διευθέτηση, όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που το Συμβαλλόμενο Μέρος αυτό επιφυλάσσει στους ιδίους επενδυτές του ή στους επενδυτές τρίτου κράτους, εφαρμοζόμενης της ευνοϊκοτέρας μεταχειρίσεως. Οι προκύπτουσες πληρωμές θα καταβάλονται αμέσως και θα μεταφέρονται ελεύθερα σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 2.Μη θιγομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους οι οποίοι, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, υφίστανται ζημίες στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους λόγω: 1)επιτάξεως της επενδύσεώς τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους, ή 2)καταστροφής της επενδύσεώς τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους, η οποία δεν επεβάλετο από τις περιστάσεις, θα τυγχάνουν αμέσου, επαρκούς και αποτελεσματικής επανορθώσεως ή αποζημιώσεως. Άρθρο 6Χρηματικές μεταβιβάσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εγγυάται, όσον αφορά τις επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, την ανεμπόδιστη χρηματική μεταβίβαση όλων των πληρωμών που σχετίζονται με αυτές τις επενδύσεις. Οι χρηματικές μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, με την ισοτιμία που επικρατεί στην αγορά κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως. 2.Αυτές οι χρηματικές μεταβιβάσεις θα περιλαμβάνουν ειδικώτερα, αλλά όχι αποκλειστικά: 1)κεφάλαιο και πρόσθετα ποσά για τη συντήρηση ή επέκταση της επένδυσης, 2)απόδοση,3)ποσά για την εξόφληση δανείων, 4)προϊόντα πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως του συνόλου της επένδυσης ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, 5)αποζημιώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, 6)πληρωμές που προκύπτουν από την επίλυση των επενδυτικών διαφορών, 7)εισοδήματα και άλλες αμοιβές προσωπικού που έχει προσληφθεί από το εξωτερικό σε σχέση με την επένδυση. Άρθρο 7Υποκατάσταση1.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: το «Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος») προβεί σε πληρωμές βάσει ασφαλίσεως που έχει παρασχεθεί σε σχέση με επένδυση στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους (για τους σκοπούς του παρόντος άθρου: το «Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος»), το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος αναγνωρίζει: 1)την εκχώρηση στο Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, βάσει νόμου ή νομίμου συμβάσεως, όλων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων του αποζημιωθέντος μέρους, και 2)ότι το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα και να προβάλει απαιτήσεις, δυνάμει υποκαταστάσεως, στον ίδιο βαθμό με το αποζημιωθέν μέρος. 2.Το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται σε κάθε περίπτωση: 1)της ιδίας μεταχειρίσεως ως προς τα δικαιώματα και απαιτήσεις που απέκτησε βάσει της εκχωρήσεως, και 2)των πληρωμών που οφείλονται από την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και απαιτήσεων, όπως εδικαιούτο να λάβει το αποζημιωθέν Μέρος, βάσει της παρούσης Συμφωνίας, σε σχέση με την εν λόγω επένδυση και τις σχετικές αποδόσεις της. Άρθρο 8Επίλυση διαφορών μεταξύ των ΣυμβαλλομένωνΜερών1.Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, θα επιλύεται, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, με διαπραγματεύσεις, μέσω της διπλωματικής οδού. 2.Εάν η διαφορά δεν μπορέσει να διευθετηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο εντός έξι μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, θα υποβάλεται σε διαιτητικό δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους. 3.Το διαιτητικό δικαστήριο θα συγκροτείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ως ακολούθως: Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ορίζει έναν διαιτητή και οι δύο αυτοί διαιτητές θα ορίζουν, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, έναν υπήκοο τρίτης χώρας ως πρόεδρο. Οι διαιτητές θα ορίζονται εντός τριών μηνών και ο πρόεδρος εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το καθένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποίησε στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την πρόθεσή του να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτητικό δικαστήριο. 4.Εάν εντός των προθεσμιών που θα καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν γίνει οι αναγκαίοι διορισμοί, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, ελλείψει άλλης συμφωνίας, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. Εάν ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων Μερών ή κωλύεται κατ’ άλλον τρόπον να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, καλείται να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση που και ο τελευταίος είναι υπήκοος Συμβαλλομένου Μέρους ή κωλύεται κατ’ άλλον τρόπον να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, το αρχαιότερο κατά σειράν Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου που δεν είναι υπήκοος Συμβαλλομένου Μέρους θα καλείται να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. 5.Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και, ιδίως, βάσει της παρούσης Συμφωνίας και άλλων σχετικών συμφωνιών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. 6.Εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν άλλως, το δικαστήριο θα καθορίσει την εσωτερική του διαδικασία. Το δικαστήριο θα εκδόσει την απόφασή του κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή είναι τελική και δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 7.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναλάβει το κόστος του διαιτητή που όρισε το ίδιο καθώς και της εκπροσώπησής του. Το κόστος του προέδρου καθώς και κάθε άλλο κόστος θα αναλάβουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξ ίσου. Το δικαστήριο δύναται πάντως να ορίσει στην απόφασή του ότι ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναλάβει μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους και η απόφαση αυτή θα είναι δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 9Επίλυση διαφορών μεταξύ Συμβαλλομένου Μέρους και επενδυτή του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους1.Οι διαφορές μεταξύ επενδυτή του ενός Συμβαλλομένου Μέρους και του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, που αφορούν υποχρέωση του τελευταίου βάσει της παρούσης Συμφωνίας, σχετική με επένδυση του πρώτου, θα επιλύονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, από τα ενδιαφερόμενα μέρη με φιλικό τρόπο. 2.Εάν η εν λόγω διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα μέρη ζήτησε τη φιλική επίλυση της, ο ενδια-φερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά είτε στα αρμόδια δικαστήρια του Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, είτε στη διεθνή διαιτησία. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συγκατατίθεται δια της παρούσης Συμφωνίας στην υποβολή των εν λόγω διαφορών στη διεθνή διαιτησία. 3.Εφ’ όσον η διαφορά παραπεμφθεί στη διεθνή διαιτησία, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά είτε: 1)στο Διεθνές Κέντρο για τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ Επενδύσεων, που ιδρύθηκε με τη Σύμβαση «δια την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών», η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στην Ουάσινγκτον στις 18 Μαρτίου 1965, προς διαιτησία ή συνδιαλλαγή, είτε 2)σε ad hοc διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (U.Ν.C.Ι.Τ.R.Α.L). 4.Το διαιτητικό δικαστήριο θα επιλύει τη διαφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας και τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι διαιτητικές αποφάσεις θα είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές για τα μέρη της διαφοράς. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εφαρμόζει χωρίς καθυστέρηση τις εν λόγω αποφάσεις και θα τις εκτελεί σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. 5.Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας ή της εκτελέσεως της διαιτητικής αποφάσεως το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει εμπλακεί στη διαφορά δεν δύναται να επικαλεσθεί ότι ο επενδυτής του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους έχει τύχει αποζημιώσεως, εν όλω ή εν μέρει, βάσει ασφαλιστικής συμβάσεως. Άρθρο 10Εφαρμογή άλλων διατάξεωνΕφ’ όσον η νομοθεσία του καθενός Συμβαλλομένου Μέρους ή οι υφιστάμενες ή οι αναλαμβανόμενες στο μέλλον, βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών υποχρεώσεις επί πλέον της παρούσης Συμφωνίας περιλαμβάνουν κανονισμό, γενικό ή ειδικό, με τον οποίο θα παρέχεται το δικαίωμα σε επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους για ευνοϊκότερη μεταχείριση από την προβλεπόμενη με την παρούσα Συμφωνία, ο κανονισμός αυτός, στο μέτρο που είναι ευνοϊκότερος, θα υπερισχύει της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 11ΔιαβουλεύσειςΚάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, θα διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των Συμβαλλομένων Μερών, επί οιουδήποτε θέματος που αφορά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα διεξάγονται κατόπιν προτάσεως ενός εκ των Συμβαλλόμενων Μερών, σε χρόνο και τόπο που συμφωνούνται μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 12ΕφαρμογήΗ παρούσα συμφωνία θα εφαρμόζεται επίσης σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη θέση της σε ισχύ, από επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου. Άρθρο 13Θέση σε ισχύ - Διάρκεια - Λήξη1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες διακοινώσεις με τις οποίες γνωστοποιούν το ένα στο άλλο ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτό. Θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία αυτή. 2.Εκτός εάν επιδοθεί διακοίνωση καταγγελίας από κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για δεκαετείς περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν διακοινώσεως, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρεχούσης περιόδου ισχύος της. 3.Όσον αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας της παρούσης Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία αυτή. Έγινε στην Αθήνα, την 21η Δεκεμβρίου 2005, στην Ελληνική, στην Αραβική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση ερμηνευτικών διαφορών, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ SΗΑRΙF ΑL ΖΟU’ΒΙ Υφυπουργός Εξωτερικών Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία