ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3480

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.
2.  
  Το Σ.Α.Ε. ασκεί την εισηγητική και γνωμοδοτική του αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν τους απόδημους και ομογενείς Έλληνες, όπως:.
 1. Τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδημων και ομογενών Ελλήνων
 2. Τη σύσφιγξη των δεσμών των απόδημων και ομογενών Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους στις χώρες όπου διαμένουν
 3. Τα στρατολογικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των απόδημων και ομογενών Ελλήνων
 4. Ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής τους με την Ελλάδα
3.  
  Στην αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε. εμπίπτει επίσης η υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων επί θεμάτων που αφορούν στους απόδημους και ομογενείς Έλληνες στις χώρες όπου αυτοί διαμένουν και στις αντίστοιχες γεωγραφικές Περιφέρειές τους.
4.  
  Το Σ.Α.Ε. διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία γενικότερα.
5.  
  Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2
1.  
  Μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού δύνανται να είναι:
 1. Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις κοινοτήτων του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, οι δευτεροβάθμιες και ελλείψει αυτών οι πρωτοβάθμιες, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δεδομένων μορφών οργάνωσης σε εκάστη Περιφέρεια του Σ.Α.Ε.
 2. Οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις των κοινοτήτων – ενοριών του εξωτερικού που λειτουργούν υπό Κανονικό Αρχιερέα ή Μητροπολίτη
 3. Έτεροι φορείς των απόδημων και ομογενών που προωθούν θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Ελληνισμού και έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της Ελλάδας, όπως είναι οι:
 4. Ι. Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μιας χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μια γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής σημασίας ή έναν εκ των νομών της Ελλάδας.
 5. ΙΙ.
 6. Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές, ενώσεις επιστημόνων και επαγγελματιών.
 7. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ)
2.  
  Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται, για τις οργανώσεις κοινοτήτων του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, μετά από αίτηση προς το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Υποβολή καταστατικού της οργάνωσης από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή της
 2. Οι καταστατικοί σκοποί της οργάνωσης να μην αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε.
 3. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών
3.  
  Η ως άνω παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση Ι του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 και αναλογικά και με βάση τις καταστατικές προβλέψεις κάθε φορέα στην περίπτωση ΙΙ του εδαφίου γ΄ και του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
4.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκάστης Περιφέρειας εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εισηγείται την αποδοχή ή μη του μέλους στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. συγκεντρώνει ανά εξάμηνο τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των Περιφερειών και εγκρίνει εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αιτήσεις εγγραφής μελών που υποβάλλονται εντός του εξαμήνου που προηγείται της σύγκλησης της Περιφερειακής Συνέλευσης εξετάζονται μετά το πέρας της Συνέλευσης. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προβαίνει στην εγγραφή των εγκριθέντων μελών στο τηρούμενο από αυτό οικείο μητρώο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3 "Όργανα του Σ.Α.Ε."
1.  
  Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι: - Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. - Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις. - Η Τακτική Συνέλευση. - Το Προεδρείο.
Άρθρο 4
1.  
  Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι, Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια Η.Π.Α., Περιφέρεια Κεντρικής-Νοτίου Αμερικής, Περιφέρεια Ευρώπης (πλην ευρωπαϊκών χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.), Περιφέρεια χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (πλην χωρών ήδη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Περιφέρεια Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Περιφέρεια Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
2.  
  Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.
3.  
  Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία συγκροτούνται ως εξής:.
 1. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Καναδά από πέντε (5) μέλη
 2. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Η.Π.Α. από έντεκα (11) μέλη.
 3. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής από πέντε (5) μέλη
 4. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ευρώπης από έντεκα (11) μέλη
 5. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. από πέντε (5) μέλη.
 6. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ωκεανίας – Άπω Ανατολής από εννέα (9) μέλη
 7. Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής από επτά (7) μέλη
4.  
 1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την αντίστοιχη Περιφέρειά τους
 2. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε., το οποίο με τυχόν παρατηρήσεις του τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, η οποία τις διαβιβάζει, μαζί με τις τυχόν προτάσεις της για το σχετικό θέμα, στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό, ο οποίος τις προωθεί στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς.
 3. Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός υποχρεούται, εντός εξήντα ημερών από την υποβολή των προτάσεων και εισηγήσεων, να γνωστοποιήσει στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τις απόψεις της Κυβερνήσεως και των κρατικών οργάνων επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
 4. Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός ζητά από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εισηγήσεις και προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα.
 5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. υποχρεούται να ανταποκριθεί με την υποβολή αιτιολογημένων απόψεων μέσα σε διάστημα εξήντα ημερών.
 6. Καταρτίζουν τον προγραμματισμό κατά το μέρος που τα αφορά
 7. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. συγκαλούνται στην Περιφέρεια μία φορά κατ’ έτος.
 8. Δύνανται να συνεδριάζουν χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 9. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 Συντονιστές, των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε.
 10. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν με Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις με πλειοψηφία του 50% + 1 του συνόλου των προσκληθέντων εκπροσώπων.
 11. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους.
 12. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
5.  
  Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Περιφερειών μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής και τα μέλη δεν δύνανται να εκλεγούν πέραν των δύο (2) θητειών για την ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε. που έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η θητεία των εκλεγέντων μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης μέλους Συντονιστικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
6.  
  Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τα Συντονιστικά Συμβούλια ανά διετία στις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων διεξάγονται κάθε δεύτερη διετία. Η εκλογική Περιφερειακή Συνέλευση προηγείται κατά δύο μήνες της διεξαγωγής της Τακτικής Συνέλευσης, δεν δύναται όμως να απέχει περισσότερο των τριών μηνών. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των Περιφερειακών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Περιφερειών και μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών της Συνέλευσης, του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στις Περιφερειακές Συνελεύσεις μελών του Σ.Α.Ε., όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός των εκπροσώπων τους. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. και το Προεδρείο υποβάλλουν προς τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό προτάσεις σχετικά με το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα, εντός τετραμήνου από την ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση. Αν οι προτάσεις αυτές δεν υποβληθούν μέσα στο τετράμηνο αυτό, το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί και χωρίς αυτές πριν από την πάροδο έτους από την ως άνω Συνέλευση.
8.  
  Στις Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε., εκφράζονται οι θέσεις των αποδήμων επί θεμάτων που τους ενδιαφέρουν, τίθενται προτεραιότητες και δύνανται να προτείνονται θέματα προς εισήγηση στα αντίστοιχα Συντονιστικά Συμβούλια. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους που εγκρίνεται με πλειοψηφία του 50% + 1 του συνόλου των προσκληθέντων εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Συνελεύσεων κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
9.  
  Στις Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Δίκτυα του Ελληνισμού. Τα της οργάνωσης και λειτουργίας των Δικτύων καθορίζονται με απόφαση της Περιφερειακής Συνέλευσης και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ειδικότερα για τα Δίκτυα Νεολαίας, αυτά ιδρύονται υποχρεωτικά σε κάθε Περιφέρεια εντός δύο ετών από την προσεχή Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη που θα υπάρχει στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Περιφερειακών Συνελεύσεων.
10.  
  Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συ-γκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης, γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, εάν προκύψουν ειδικοί προς τούτο λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του Ομογενειακού Ελληνισμού.
11.  
  Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Συνέλευσης υποβάλλεται από τον Συντονιστή της αντίστοιχης Περιφέρειας στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προς έγκριση, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης
Άρθρο 5
1.  
  Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το τελευταίο δίμηνο του τέταρτου έτους από την τελευταία Τακτική Συνέλευση, ενώ ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στην Τακτική Συνέλευση μελών του Σ.Α.Ε. όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός των εκπροσώπων τους. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. και το Προεδρείο υποβάλλουν προς τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό προτάσεις σχετικά με το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα εντός τετραμήνου από την ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση. Αν οι προτάσεις αυτές δεν υποβληθούν μέσα στο τετράμηνο αυτό, το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί και χωρίς αυτές πριν από την πάροδο έτους από την ως άνω Συνέλευση.
3.  
  Ο προϋπολογισμός της Τακτικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Προεδρείο και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προς έγκριση, επτά τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκρισης του προϋπολογισμού, τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και θέματα που τυχόν προτείνονται από μέλη της Συνέλευσης και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης, τα μέλη του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων. Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίνεται με πλειοψηφία του 50% + 1 του συνόλου των προσκληθέντων εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Τακτικής Συνέλευσης κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
5.  
  Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό, στο Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων και στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
6.  
 1. Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφόσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού και γνώμη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.
 2. Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του Ομογενειακού Ελληνισμού, μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών, γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.
7.  
  Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτής είναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε. Στη Συνάντηση συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες εκ των αποδήμων και ομογενών που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού μετά από προτάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Το ποσοστό των προσωπικοτήτων αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% των εκλεγμένων μελών των οργάνων του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 6
1.  
  Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.
2.  
  Το Προεδρείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Δύναται να υποβάλλει δια του Προέδρου του, γνωμοδότηση σε σχέδια νόμων που αφορούν τον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.
 2. Η γνωμοδότηση περιέχει την ανάλυση του θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις του Σ.Α.Ε. και υποβάλλεται στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό με κοινοποίηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων.
 3. Αποστέλλει με τυχόν παρατηρήσεις του τις εισηγήσεις και τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
 4. Προωθεί τους στόχους του Σ.Α.Ε.
3.  
  Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων. Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου του Σ.Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιστά Αναπληρωτής Πρόεδρος. Έκαστος εκ των επτά Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. ασκεί εκ περιτροπής, καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου κατά το αναλογούν σε αυτόν χρονικό διάστημα, ενώ η σειρά ενός εκάστου καθορίζεται δια κληρώσεως.
4.  
  Οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων. Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης Συντονιστή Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας εκλέγει ένα εκ των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου ως Συντονιστή για το υπόλοιπο της θητείας, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
5.  
  Ο Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων, το δε έργο τους καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Γραμματέα ή του Ταμία του Προεδρείου, αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
6.  
  Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων των αντίστοιχων οργανώσεων. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του εκπροσώπου των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλους του Προεδρείου του Σ.Α.Ε., αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτον επιλαχόντα.
7.  
  Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο θητειών για την ίδια θέση. Οι θητείες μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. που διανύθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Ε., λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.
8.  
  Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε συνεδριάσεις ανά εξάμηνο, στην έδρα του, αλλά δύναται να συνεδριάζει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κατόπιν ομοφώνου αποφάσεώς του. Το Προεδρείο δύναται να συγκαλείται εκτάκτως μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού. Σε κάθε Συνεδρίαση παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος της νεολαίας, εκ περιτροπής, από εκάστη Περιφέρεια της οποίας ο Συντονιστής ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου του Σ.Α.Ε. Στον Κανονισμό Λειτουργίας εκάστης Περιφερειακής Συνέλευσης, προβλέπεται ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου της νεολαίας. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, στα μέλη του Προεδρείου και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Το Προεδρείο δύναται να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. λειτουργεί με Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Προεδρείου. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
9.  
  Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών προς:.
 1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 2. Τον Πρωθυπουργό
 3. Τον Πρόεδρο της Βουλής
 4. Τους αρχηγούς των Κομμάτων
 5. Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό
 6. Τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
 7. Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευτές όλων των Κομμάτων.
10.  
  Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. καλείται και εμφανίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και παρουσιάζει θέματα προτεραιότητας που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό.
Άρθρο 7
1.  
  Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την άσκηση της γνωμοδοτικής και εισηγητικής αρμοδιότητάς του και την εν γένει λειτουργία του. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, η οποία είναι αρμόδια για την επιχορήγηση του Σ.Α.Ε.
2.  
  Τα μέλη του Προεδρείου καταρτίζουν πρόταση προϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για το επόμενο έτος, κατά το μέρος που τα αφορά. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Ταμία επεξεργάζεται τις ως άνω προτάσεις και διαμορφώνει ενιαία πρόταση προϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, την οποία και υποβάλλει το Νοέμβριο εκάστου έτους, προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με απευθείας εκταμιεύσεις στο όνομα του Προέδρου, των Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., του Γραμματέα, του Ταμία, του Εκπρόσωπου των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ - μέλους του Προεδρείου κατ’ αναλογία και αντιστοιχία, υπό την προϋπόθεση ότι:.
 1. Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός συνάδει με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
 2. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε., οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ - μέλος του Προεδρείου υποβάλλουν με το πέρας του έτους χρήσης και πάντως το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό, συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία κατ’ αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Σ.Α.Ε.
3.  
  Η Γ.Γ.Α.Ε. ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών του Σ.Α.Ε., καθώς και την ορθολογιστική διαχείρισή τους με ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
Άρθρο 8
1.  
  Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις:.
 1. στις οργανώσεις των απόδημων και ομογενών Ελλήνων, όπως κοινότητες, σύλλογοι, σωματεία και άλλες κοινοτικές, διακοινοτικές και εθνικοτοπικές μορφές οργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, ανεξαρτήτως οργανωτικής βαθμίδας,
 2. στις εκκλησίες των απόδημων και ομογενών Ελλήνων και σε εκκλησιαστικά κέντρα και ιδρύματα,
 3. στα πνευματικά ιδρύματα στο εξωτερικό, όπως τμήματα και έδρες ελληνικών σπουδών,
 4. στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, όπως σχολεία κάθε βαθμίδας,
 5. σε ελληνικού ενδιαφέροντος επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, επιμελητήρια στο εξωτερικό και
 6. σε κάθε είδους μορφή οργάνωσης των απόδημων και ομογενών Ελλήνων
2.  
  Ο σκοπός και το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με την απόφαση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που εκδίδεται προς τούτο, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση και μέσα σε τρεις μήνες, ο επιχορηγούμενος ή χρηματοδοτούμενος φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού οικονομικό απολογισμό με νομότυπα παραστατικά στοιχεία, κατ’ αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται: α) Το άρθρο 17 του ν. 1867/1989 «Προσωπική κράτηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 227 Α΄). β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 2413/1996 «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α΄). γ) Το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 283 Α΄). δ) Η παράγραφος Δ΄ υποπερίπτωση 1 του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266 Α΄). ε) Το π.δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262 Α΄) πλην του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11. Τα άρθρα 2 και 3 διατηρούνται σε ισχύ μέχρι και τη διεξαγωγή της Τακτικής Συνέλευσης εντός του τρέχοντος έτους. στ) Το π.δ. 328/2003 «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού»» (ΦΕΚ 276 Α΄). Διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου καταργείται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 10
1.  
  Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις και η Τακτική Συνέλευση οι οποίες θα συγκληθούν εντός του τρέχοντος έτους θα έχουν όμοια σύνθεση με τις αντίστοιχες συγκληθείσες το έτος 2003 Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. Ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων στην Τακτική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων στα όργανα του Σ.Α.Ε. μελών, θα ανέλθει στους τετρακόσιους πενήντα (450), πλέον των νεοεκλεγέντων μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων, των οποίων η θητεία αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από τη σύγκληση της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης, η δε κατανομή τους θα γίνει μετά από εισήγηση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. τρεις μήνες πριν την Τακτική Συνέλευση και έγκριση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.
2.  
 1. Την ευθύνη της σύγκλησης και διοργάνωσης της Πρώτης Περιφερειακής Συνέλευσης των νέων Περιφερειών του Σ.Α.Ε. θα έχουν τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών στις οποίες υπήγοντο πριν την ισχύ του παρόντος νόμου.
 2. Τη διοργάνωση της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Άρθρο 11
1.  
  Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως εθνική αρχή πιστοποίησης της αυθεντικότητας των δεδομένων, που ενσωματώνονται ηλεκτρονικά στα διαβατήρια Ελλήνων πολιτών και της καταλληλότητας των μηχανημάτων ελέγχου της γνησιότητας των διαβατηρίων, έναντι των άλλων κρατών και διεθνών φορέων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις διατάξεις του ν. 211/1947 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς πολιτικής αεροπορίας» (ΦΕΚ 35 Α΄). Η ίδια υπηρεσία δύναται να εγγράφεται ως μέλος σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης διαβατηρίων και να ανταλλάσσει συναφή στοιχεία με το αντικείμενο των διαβατηρίων.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Η αποστολή των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες παραλαβής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και του διαβατηρίου στον ενδιαφερόμενο ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των εν λόγω επιχειρήσεων .
3.  
  Μέχρι να καταρτιστεί και να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, τα δικαιολογητικά έκδοσης διαβατηρίων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και τα διαβατήρια προς τους ενδιαφερομένους διακινούνται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη διαδικασία που προβλέπεται από την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄). Προς τούτο συνάπτεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΛΤΑ, με έναρξη ισχύος την 28.6.2006, η οποία λήγει οπωσδήποτε με την παρέλευση διετίας.
Άρθρο 12
1.  
  Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα (Ροdgοrica)
2.  
  Στις Πρεσβείες του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2694/1999 (ΦΕΚ 55 Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 3196/2003 (ΦΕΚ 274 Α΄), της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄), προστίθεται περίπτωση 98η ως εξής: 98 Πρεσβεία Ποντγκόριτσα ΠρέσβηςΣύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ένας (1) Ιδιαίτερος Γραμματέας Ένας (1) Μεταφραστής Ένας (1) Τηλεφωνητής Ένας (1) Κλητήρας Ένας (1) Οδηγός Ένας (1) Φύλακας-θυρωρός Ένας (1) Οικιακός Βοηθός Ένας (1) Μάγειρος Ένας (1) Κηπουρός
Άρθρο 13 "Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών ως εξής:"
1.  
  Διπλωματικός κλάδος:
 1. Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού
 2. Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας
 3. Μία (1) θέση Γραμματέα Πρεσβείας
2.  
  Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης: Τρεις (3) θέσεις
3.  
  Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής: Μία (1) θέση
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2694 1999
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο­σίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) και άλλες διατάξεις. 2006/3451 2006
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262/Α΄). 2003/328 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008