ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3482

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:"
1.  
  «Σύμβαση του 1992 περί Ευθύνης» νοείται η Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για Ζημιές Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1992
2.  
  «Σύμβαση του 1992 για το Κεφάλαιο» νοείται η Διεθνής Σύμβαση για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1992
3.  
  «Κεφάλαιο του 1992» νοείται το Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1992, που ιδρύθηκε με τη Σύμβαση Διεθνούς Κεφαλαίου του 1992
4.  
  «Συμβαλλόμενο Κράτος» νοείται το Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά
5.  
  Όταν οι διατάξεις της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 ενσωματώνονται στο παρόν Πρωτόκολλο με παραπομπή ως «Κεφάλαιο», στη Σύμβαση αυτή νοείται το «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο», εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά
6.  
  Οι όροι «Πλοίο», «Πρόσωπο», «Πλοιοκτήτης», «Πετρέλαιο», «Ζημιά από Ρύπανση», «Προληπτικά Μέτρα» και «Περιστατικό» έχουν την ίδια έννοια που δίνεται γι αυτά στο άρθρο 1 της Σύμβασης για την Ευθύνη του 1992
7.  
  Οι όροι «Συνυπολογιζόμενο Πετρέλαιο», «Λογιστική Μονάδα», «Τόνος», «Εγγυητής» και «Τερματική Εγκατάσταση», έχουν την ίδια έννοια όπως στη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992
8.  
  «Τεκμηριωμένη Απαίτηση» νοείται η απαίτηση η οποία έχει αναγνωριστεί από το Κεφάλαιο του 1992 ή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου αναγνωρισμένη από το Κεφάλαιο του 1992 ότι δεν υπόκειται σε τακτικές μορφές αναθεώρησης και η οποία θα αποζημιωνόταν πλήρως, εάν δεν ίσχυε για το περιστατικό το όριο που καθορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 4 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992
9.  
  «Συνέλευση» νοείται η Συνέλευση του Διεθνούς Συμπληρωματικού Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 2003, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
10.  
  «Οργανισμός» νοείται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
11.  
  «Γενικός Γραμματέας» νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται το Διεθνές Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για την Αποζημίωση Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο με την ονομασία «Διεθνές Συμπληρωματικό Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 2003» (στο εξής καλείται «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο»)
2.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο αναγνωρίζεται σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος ως νομικό πρόσωπο ικανό σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις και να παρίσταται ως διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους αυτού. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος, αναγνωρίζει το Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου.
Άρθρο 3 "Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται αποκλειστικά: (α) σε ζημία από ρύπανση προκαλούμενη: (i) στην επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων του συμβαλλόμενου κράτους και (ii) στην αποκλειστική οικονομική ζώνη συμβαλλόμενου κράτους, όπως ορίζεται [...]"
1.  
  Κάθε «πρόσωπο» το οποίο μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος παρέλαβε πετρέλαιο για το οποίο απαιτείται συνεισφορά στο «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο» οφείλει έως την 1η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους να αναφέρει στο Υπουργείο Ανάπτυξης/Διεύθυνση εποπτείας διαχείρισης πετρελαιοειδών την ακριβή ποσότητα που παρέλαβε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος Το πρόστιμο αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον μήνα καθυστέρησης καταβολής της οφειλής.
2.  
  Η Διεύθυνση εποπτείας διαχείρισης πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου, ανακοίνωση στον Διευθυντή του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου» με τα στοιχεία των υπόχρεων σε συνεισφορά. Η διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών από τους υπόχρεους, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο τέταρτο Κυρώσεις.
 1. Το συνολικό ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης από το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο βάσει αυτού του Άρθρου, περιορίζεται για κάθε περιστατικό, έτσι ώστε το συνολικό άθροισμα του ποσού αυτού μαζί με το ποσό αποζημίωσης που καταβάλλεται σύμφωνα με τη Σύμβαση Ευθύνης του 1992 και τη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992 εντός των πλαισίων εφαρμογής αυτού του Πρωτοκόλλου, να μην υπερβαίνει 750 εκατομμύρια λογιστικές μονάδες
 2. Το ποσό των 750 εκατομμυρίων λογιστικών μονάδων που αναφέρεται στην παράγραφο 2(α), μετατρέπεται στο εθνικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία μεταξύ αυτού του νομίσματος και του ειδικού τραβηκτικού δικαιώματος την ημερομηνία που καθορίζεται από τη Συνέλευση του Κεφαλαίου του 1992 για τη μετατροπή του μέγιστου πληρωτέου ποσού βάσει της Σύμβασης Ευθύνης του 1992 και της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992
3.  
  Όταν το ποσό των τεκμηριωμένων απαιτήσεων κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου υπερβαίνει το συνολικό ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης, βάσει της παραγράφου 2, το διαθέσιμο ποσό διανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε η αναλογία μεταξύ οποιασδήποτε τεκμηριωμένης απαίτησης και του ποσού αποζημίωσης που πράγματι εισπράττεται από τον απαιτητή σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο να είναι η ίδια για όλους τους απαιτητές Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
4.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο καταβάλει αποζημίωση αποκλειστικά και μόνο για τεκμηριωμένες απαιτήσεις όπως ορίζει το Άρθρο 1, παράγραφος 8
Άρθρο 5
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του κυρωμένου Πρωτοκόλλου και του νόμου αυτού Η Συνέλευση του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου αποφασίζει στη συνέχεια εάν και σε ποιο βαθμό το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο θα καταβάλει το μερίδιο τεκμηριωμένης απαίτησης που δεν καταβλήθηκε βάσει της Σύμβασης Ευθύνης του 1992 και της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, γίνονται αποδεκτές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις:
 1. της «Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την αστική ευθύνη», οι οποίες υιοθετούνται από διασκέψεις των Συμβαλλόμενων Κρατών σύμφωνα με το άρθρο 14 του «Πρωτοκόλλου του 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1969 για την αστική ευθύνη»,
 2. της «Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για το Κεφάλαιο», οι οποίες υιοθετούνται από διασκέψεις των Συμβαλλόμενων Κρατών σύμφωνα με το άρθρο 32 του «Πρωτοκόλλου του 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971 για το Κεφάλαιο» και
 3. του κυρούμενου δια του νόμου αυτού Πρωτοκόλλου, οι οποίες υιοθετούνται από διασκέψεις των Συμβαλλόμενων Κρατών σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Αν δεν υποβληθούν προτάσεις ή οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ή προκύψουν ανάγκες λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων πλοίου που είχε δρομολογηθεί είτε με τακτική δρομολόγηση είτε με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης συγκοινωνιακών αναγκών, προκηρύσσεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) ετών Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο Η προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς Σε κάθε περίπτωση κανένα πλοίο υπόχρεο σε δωδεκαετή σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος από την αρχική δρομολόγησή του.
2.  
  Μία απαίτηση που έχει εγερθεί έναντι του Κεφαλαίου του 1992, εκλαμβάνεται ως απαίτηση που έχει εγείρει ο ίδιος απαιτητής κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή για ζημιά από ρύπανση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου βάσει του Άρθρου ΙΧ της Σύμβασης Ευθύνης του 1992 κατά πλοιοκτήτη ή εγγυητή του, το δικαστήριο αυτό έχει αποκλειστική αρμοδιότητα εκδίκασης για οποιαδήποτε αγωγή κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, όσον αφορά την ίδια ζημιά. Ωστόσο, όταν η αγωγή αποζημίωσης για ζημιές από ρύπανση σύμφωνα με τη Σύμβαση Ευθύνης έχει εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους στη Σύμβαση Ευθύνης του 1992, αλλά όχι στο παρόν Πρωτόκολλο, οποιαδήποτε αγωγή κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα υποβάλλεται κατ’ επιλογήν του απαιτητή ή ενώπιον δικαστηρίου του κράτους όπου το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο έχει την έδρα του ή ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους στο παρόν Πρωτόκολλο, το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το Άρθρο ΙΧ της Σύμβασης Ευθύνης του 1992.
3.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, σε περίπτωση έγερσης αγωγής για αποζημίωση ζημιάς από ρύπανση ενάντια στο Κεφάλαιο του 1992 ενώπιον δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους στη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992, αλλά όχι στο παρόν Πρωτόκολλο, οποιαδήποτε αγωγή κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, θα υποβάλλεται κατ’ επιλογή του απαιτητή ή ενώπιον δικαστηρίου του κράτους όπου το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο έχει την έδρα του ή ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους βάσει της παραγράφου 1
Άρθρο 8
1.  
  Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης που αφορά τη διανομή που αναφέρεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε δικαστική απόφαση η οποία εκδίδεται κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου από δικαστήριο το οποίο έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, μόλις καταστεί εκτελεστή στο κράτος όπου εκδόθηκε και εφόσον δεν υπόκειται πλέον σε αυτό το κράτος σε τακτικά ένδικα μέσα, αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο Χ της Σύμβασης Ευθύνης του 1992
2.  
  Ένα συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να εφαρμόσει άλλους κανονισμούς που αφορούν στην αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα τους είναι να εξασφαλίζουν την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε τουλάχιστον στην ίδια έκταση όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1
Άρθρο 9
1.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο, για οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης ζημιάς ρύπανσης που καταβλήθηκε από το ίδιο σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1, του παρόντος Πρωτοκόλλου, αποκτά με υποκατάσταση τα δικαιώματα τα οποία έχει το πρόσωπο που αποζημιώθηκε βάσει της Σύμβασης Ευθύνης του 1992 κατά του πλοιοκτήτη ή κατά του εγγυητή του πλοιοκτήτη
2.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο αποκτά με υποκατάσταση τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να απολαμβάνει το πρόσωπο το οποίο αποζημιώθηκε από αυτό βάσει της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 κατά του Κεφαλαίου του 1992
3.  
  Τίποτε στο παρόν Πρωτόκολλο δεν παραβλάπτει οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής ή υποκατάστασης του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Πάντως το δικαίωμα υποκατάστασης του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου κατά αυτών των προσώπων, δεν είναι λιγότερο ευνοϊκό από εκείνο που παρέχεται στον ασφαλιστή του προσώπου στο οποίο καταβλήθηκε αποζημίωση.
4.  
  Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων υποκατάστασης ή προσφυγής κατά του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου που είναι δυνατόν να υπάρχουν, Συμβαλλόμενο κράτος ή Οργανισμός αυτού, που κατέβαλε αποζημίωση για ζημιές ρύπανσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, αποκτά με υποκατάσταση τα δικαιώματα τα οποία θα είχε το πρόσωπο που αποζημιώθηκε σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. Εισφορές.
Άρθρο 10
1.  
  Ετήσιες εισφορές στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο καταβάλλονται για κάθε συμβαλλόμενο κράτος από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, που αναφέρεται στο Άρθρο 11, παράγραφος 2(α) ή (β), παρέλαβε ποσότητες πάνω από 150.000 τόνους συνολικά:.
 1. συνυπολογιζόμενου πετρελαίου στα λιμάνια ή τερματικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους το οποίο μεταφέρθηκε δια θαλάσσης στα ανωτέρω λιμάνια ή τερματικές εγκαταστάσεις του, και
 2. συνυπολογιζόμενου πετρελαίου σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτεια του εν λόγω συμβαλλόμενου κράτους, που μεταφέρθηκε δια θαλάσσης και εκφορτώθηκε σε λιμένα ή σε τερματικές εγκαταστάσεις κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο, με την προϋπόθεση ότι το συνυπολογιζόμενο πετρέλαιο, λαμβάνεται υπόψη μόνο με βάση το παρόν εδάφιο κατά την πρώτη παραλαβή σε συμβαλλόμενο κράτος μετά την εκφόρτωση του στο εν λόγω μη συμβαλλόμενο κράτος
2.  
  Οι διατάξεις του Άρθρου 10, παράγραφος 2, της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992, εφαρμόζονται σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο
Άρθρο 11
1.  
  Προκειμένου να εκτιμηθεί το ποσό τυχόν ετήσιων εισφορών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης επαρκών ρευστών κεφαλαίων, η Συνέλευση θα καταρτίζει κάθε ημερολογιακό έτος, εκτίμηση υπό μορφή προϋπολογισμού των: (i) Δαπανών
 1. κόστος και έξοδα διαχείρισης του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου για το αντίστοιχο έτος και οποιοδήποτε έλλειμμα από ενέργειες προηγούμενων ετών,
 2. ετήσιες εισφορές, εάν απαιτούνται για να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό,
 3. οποιαδήποτε άλλα έσοδα
2.  
  Η Συνέλευση αποφασίζει για το συνολικό ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθούν. Με βάση αυτή την απόφαση, ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου υπολογίζει ανά συμβαλλόμενο κράτος για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο.
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις του Άρθρου 13 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992, εφαρμόζονται για τις εισφορές στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο
2.  
  Ένα συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο σε εναρμόνιση με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 14 της Σύμβασης Κεφαλαίου του 1992
Άρθρο 13
1.  
  Τα συμβαλλόμενα κράτη γνωστοποιούν στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου πληροφορίες σχετικές με τις παραλαβές πετρελαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 υπό τον όρο, ωστόσο, οι γνωστοποιήσεις προς τον Διευθυντή του Κεφαλαίου του 1992 σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 θεωρείται ότι έχουν γίνει επίσης σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο
2.  
  Εάν συμβαλλόμενο κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του να υποβάλει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τούτο έχει ως αποτέλεσμα οικονομική ζημία για το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο, το συμβαλλόμενο κράτος υποχρεούται να αποζημιώσει το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για τέτοια ζημία. Η Συνέλευση αποφασίζει, μετά από σύσταση του Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, εάν η αποζημίωση αυτή πρέπει να πληρωθεί από το συμβαλλόμενο κράτος.
Άρθρο 14
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρείται ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος παραλαμβάνει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τόνους συνυπολογιζόμενου πετρελαίου
2.  
  Όταν η συνολική ποσότητα συνυπολογιζομένου πετρελαίου που παραλαμβάνει συμβαλλόμενο κράτος είναι κατώτερη από ένα εκατομμύριο τόνους, το συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο για οποιοδήποτε πρόσωπο θα όφειλε να εισφέρει στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο, για πετρέλαιο που παραλαμβάνεται στην επικράτεια του κράτους αυτού, εφόσον δεν υπάρχει πρόσωπο υπεύθυνο για τη συνολική ποσότητα πετρελαίου που παραλήφθηκε
Άρθρο 15
1.  
  Εάν σε συμβαλλόμενο κράτος δεν υπάρχει πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, το συμβαλλόμενο κράτος ενημερώνει, για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, τον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου
2.  
  Δεν καταβάλλεται αποζημίωση από το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για ζημία από ρύπανση στην επικράτεια, στα χωρικά ύδατα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην περιοχή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(ii), του παρόντος Πρωτοκόλλου, συμβαλλόμενου κράτους για συγκεκριμένο περιστατικό ή για προληπτικά μέτρα, οπουδήποτε λήφθηκαν, για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση τέτοιας ζημίας, μέχρις ότου οι υποχρεώσεις κοινοποίησης στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχουν εκπληρωθεί από το συμβαλλόμενο κράτος για όλα τα έτη προτού συμβεί το περιστατικό. Η Συνέλευση καθορίζει στους εσωτερικούς κανονισμούς της τις συνθήκες υπό τις οποίες το συμβαλλόμενο κράτος θεωρείται ότι έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.
3.  
  Εάν έχει απορριφθεί προσωρινά η χορήγηση αποζημίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, απορρίπτεται οριστικά η χορήγηση αποζημίωσης για το περιστατικό αυτό, εάν οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν τηρηθεί εντός του έτους αφότου ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου γνωστοποίησε στο συμβαλλόμενο κράτος την παρά­λειψή του να υποβάλει τα στοιχεία
4.  
  Οφειλές πληρωμής εισφορών στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο συμψηφίζονται έναντι αποζημίωσης οφειλόμενης στον χρεώστη ή στους εντολοδόχους του χρεώστη. Οργάνωση και διοίκηση.
Άρθρο 16
1.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο έχει Συνέλευση και Γραμματεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο Διευθυντής
2.  
  Τα άρθρα 17 έως 20 και 28 έως 33 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 εφαρμόζονται για τη Συνέλευση, τη Γραμματεία και τον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου
3.  
  Το άρθρο 34 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 εφαρμόζεται στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο
Άρθρο 17
1.  
  Η Γραμματεία του για το Κεφάλαιο του 1992 και ο Διευθυντής του Κεφαλαίου του 1992 δύνανται να ενεργούν επίσης ως Γραμματεία και Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου
2.  
  Εάν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Γραμματεία και ο Διευθυντής του Κεφαλαίου 1992 ενεργούν επίσης ως Γραμματεία και Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο εκπροσωπείται σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Κεφαλαίου του 1992 και του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης
3.  
  Ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, το προσωπικό και οι διοριζόμενοι από τον Διευθυντή εμπειρογνώμονες του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, που εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο και τη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992, δε θεωρείται ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 30 της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992 όπως εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, στο βαθμό που επιτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο
4.  
  Η Συνέλευση επιδιώκει να μην λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση του Κεφαλαίου του 1992. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσον αφορά τα κοινά διοικητικά θέματα, η Συνέλευση επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης με τη Συνέλευση του Κεφαλαίου του 1992, σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και έχοντας υπόψη τους κοινούς στόχους των δύο Οργανισμών.
5.  
  Το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο επιστρέφει στο Κεφάλαιο του 1992 όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν για διοικητικές υπηρεσίες που εκτελούνται από το Κεφάλαιο του 1992 εξ ονόματος του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου
Άρθρο 18
1.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσό των καταβλητέων ετήσιων εισφορών για συνυπολογιζόμενο πετρέλαιο που παραλήφθηκε σε ένα μόνο συμβαλλόμενο κράτος, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού ποσού των ετήσιων εισφορών, που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο
2.  
  Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παράγραφοι 2 και 3, θα προέκυπτε συνολικό ποσό εισφορών πληρωτέων από συνεισφέροντες συμβαλλόμενου κράτους για συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος άνω του 20% των συνολικών ετήσιων εισφορών, οι εισφορές που καταβάλλονται από όλους τους συνεισφέροντες του εν λόγω κράτους μειώνονται αναλογικά, έτσι ώστε οι συνολικές εισφορές να ισούνται προς το 20% του συνόλου των ετήσιων εισφορών στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για το εν λόγω έτος
3.  
  Αν οι συνεισφορές που καταβάλλονται από πρόσωπα συγκεκριμένου συμβαλλόμενου κράτους, μειώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι εισφορές που καταβάλλονται από πρόσωπα όλων των άλλων συμβαλλομένων κρατών, αυξάνονται αναλογικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το συνολικό ποσό των καταβαλλομένων εισφορών από όλα τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε εισφορά στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, να ανέρχεται στο συνολικό ποσό εισφορών που αποφασίστηκε από τη Συνέλευση
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται έως ότου η συνολική ποσότητα συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που έχει παραληφθεί από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 1, ανέλθει σε 1.000 εκατομμύρια τόνους ή έως ότου παρέλθει περίοδος 10 ετών μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, όποιο από τα δυο συμβεί νωρίτερα. Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 19
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοιχτό για υπογραφή στο Λονδίνο από τις 31 Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουλίου 2004
2.  
  Τα κράτη μπορούν να δηλώσουν ότι συμφωνούν να δεσμευτούν από το παρόν πρωτόκολλο με:
 1. υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή
 2. υπογραφή η οποία υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της οποίας έπεται επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή
 3. προσχώρηση
3.  
  Μόνο τα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992 μπορούν να γίνουν συμβαλλόμενα κράτη σε αυτό το Πρωτόκολλο
4.  
  Για την επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση κατατίθεται, στο Γενικό Γραμματέα επίσημη πράξη προς το σκοπό αυτό
Άρθρο 20 "Πληροφορίες για το συνυπολογιζόμενο πετρέλαιο"
1.  
  Πριν το Πρωτόκολλο αυτό τεθεί σε ισχύ σε κράτος, το κράτος γνωστοποιεί κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2(α) ή κατά την κατάθεση της πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου και στη συνέχεια κάθε έτος την ημέρα που καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα, το όνομα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω κράτος το οποίο οφείλει να εισφέρει στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 10 καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων ποσοτήτων συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παραλήφθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο στην επικράτεια του εν λόγω κράτους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
Άρθρο 21
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. τουλάχιστον οχτώ κράτη έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή έχουν καταθέσει πράξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα, και
 2. ο Γενικός Γραμματέας έχει λάβει πληροφορίες από το Διευθυντή του Κεφαλαίου του 1992 ότι τα πρόσωπα τα οποία οφείλουν να εισφέρουν σύμφωνα με το Άρθρο 10, έχουν παραλάβει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος συνολική ποσότητα τουλάχιστον 450 εκατομμυρίων τόνων συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 14, παράγραφος 1
2.  
  Για κάθε κράτος το οποίο υπογράφει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή το οποίο επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στο παρόν Πρωτόκολλο, αφού εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την έναρξη ισχύος, αρχίζει να ισχύει το Πρωτόκολλο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω κράτος της αντίστοιχης πράξης
3.  
  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει για οποιοδήποτε κράτος μόνο αφότου έχει αρχίσει να ισχύει για το κράτος αυτό η Σύμβαση για το Κεφαλαίο του 1992
Άρθρο 22 "Πρώτη σύνοδος της Συνέλευσης"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί την πρώτη σύνοδο της Συνέλευσης. Αυτή η σύνοδος λαμβάνει χώρα όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τριάντα μέρες μετά από την έναρξη ισχύος.
Άρθρο 23
1.  
  Ο Οργανισμός δύναται να συγκαλέσει Διάσκεψη για την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου
2.  
  Ο Οργανισμός συγκαλεί σε διάσκεψη τα συμβαλλόμενα κράτη με σκοπό την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου ύστερα από αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου όλων των συμβαλλομένων κρατών
Άρθρο 24
1.  
  Μετά από αίτημα τουλάχιστον ενός τετάρτου των συμβαλλομένων κρατών, οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση του ορίου του ποσού αποζημίωσης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2(α) κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα μέλη του Οργανισμού και σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη
2.  
  Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτείνεται και κοινοποιείται ως ανωτέρω διαβιβάζεται προς εξέταση στην Νομική Επιτροπή του Οργανισμού, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησής της
3.  
  Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν πρωτόκολλο, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του Οργανισμού, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εργασίες της Νομικής Επιτροπής για την εξέταση και έγκριση των τροποποιήσεων
4.  
  Οι τροπολογίες εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των συμβαλλομένων κρατών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη Νομική Επιτροπή η οποία είναι διευρυμένη όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ήμισυ των συμβαλλομένων κρατών είναι παρόντα τη στιγμή της ψηφοφορίας
5.  
  Κατά την εξέταση πρότασης για την τροποποίηση του ορίου, η Νομική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την πείρα από τα περιστατικά και, συγκεκριμένα, το ύψος της ζημίας που προέκυψε από αυτά και τις μεταβολές των νομισματικών ισοτιμιών
6.  
 1. Καμία τροποποίηση ορίων σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν εξετάζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, ούτε πριν παρέλθουν τρία έτη από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ προηγούμενης τροποποίησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο
 2. Το όριο δεν επιτρέπεται να αυξηθεί έτσι ώστε να υπερβεί το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο όριο το οποίο καθορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο επαυξημένο κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες ανά έτος, που υπολογίζεται συγκεντρωτικά από την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο ανοίχθηκε προς υπογραφή μέχρι την ημερομηνία την οποία τίθεται σε ισχύ η απόφαση της Νομικής Επιτροπής
 3. Το όριο δεν επιτρέπεται να αυξηθεί έτσι ώστε να υπερβαίνει το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του ορίου που ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο
7.  
  Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετείται σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιείται από τον Οργανισμό σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη. Η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή στο τέλος περιόδου δώδεκα μηνών μετά από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, εκτός αν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών τα οποία ήταν συμβαλλόμενα κράτη, όταν εγκρίθηκε η τροποποίηση από τη Νομική Επιτροπή, ανακοινώσουν στον Οργανισμό ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, οπότε η τροποποίηση απορρίπτεται και δεν έχει καμία ισχύ.
8.  
  Τροποποίηση η οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 7, τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά από την αποδοχή της
9.  
  Όλα τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται από την τροποποίηση, εκτός αν καταγγείλουν το παρόν Πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Μια τέτοια καταγγελία παράγει αποτελέσματα, όταν αρχίσει να ισχύει η τροποποίηση.
10.  
  Όταν τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από τη Νομική Επιτροπή, αλλά η περίοδος των δώδεκα μηνών για την αποδοχή της δεν έχει ακόμη εκπνεύσει, κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο κράτος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεσμεύεται από την τροποποίηση, εφόσον αυτή τεθεί σε ισχύ. Κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο κράτος, αφού παρέλθει αυτή η περίοδος, δεσμεύεται από οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, κράτος δεσμεύεται από τροποποίηση, όταν η τροποποίηση αυτή τεθεί σε ισχύ ή όταν τα παρόν πρωτόκολλο τεθεί σε ισχύ σε αυτό το κράτος, αν αυτό συμβεί αργότερα.
Άρθρο 25
1.  
  Εάν τα όρια που ορίζονται στη Σύμβαση για το Κεφάλαιο του 1992 έχουν αυξηθεί με Πρωτόκολλα στην εν λόγω Σύμβαση, το όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2(α), επιτρέπεται να αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 6.
2.  
  Εάν έχει εφαρμοσθεί η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οποιαδήποτε μετέπειτα τροποποίηση του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 24, για τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφος 6(β) και (γ), υπολογίζεται με βάση το νέο όριο όπως αυξάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1
Άρθρο 26
1.  
  Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος δύναται να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο οποτεδήποτε μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σε αυτό το συμβαλλόμενο κράτος
2.  
  Η καταγγελία πραγματοποιείται με κατάθεση πράξης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
3.  
  Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες ή με την παρέλευση μεγαλύτερης χρονικής περιόδου που ορίζεται στην πράξη καταγγελίας, από την κατάθεση αυτής της πράξης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
4.  
  Καταγγελία της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1992, θεωρείται ότι συνιστά καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία του Πρωτοκόλλου του 1992 για τροποποίηση της Σύμβασης για το Κεφάλαιο του 1971, αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 αυτού του Πρωτοκόλλου.
5.  
  Παρά την καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου από συμβαλλόμενο κράτος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου σχετικές με υποχρεώσεις για πραγματοποίηση εισφορών στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο αναφορικά με περιστατικό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2(β) και συνέβη προτού να αρχίσει η καταγγελία
Άρθρο 27
1.  
  Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος δύναται, μέσα σε ενενήντα ημέρες από την κατάθεση πράξης καταγγελίας, η οποία θεωρεί ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ύψους των εισφορών των υπολοίπων συμβαλλόμενων κρατών, να ζητήσει από τον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο της Συνέλευσης. Ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ορίζει τη σύγκληση της Συνέλευσης το αργότερο εξήντα ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος.
2.  
  Ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου δύναται να λάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης της Συνέλευσης σε έκτακτη σύνοδο μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση πράξης καταγγελίας, εφόσον ο Διευθυντής του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, κρίνει ότι τέτοια καταγγελία θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ύψους των εισφορών των υπολοίπων συμβαλλομένων κρατών
3.  
  Αν η Συνέλευση, σε έκτακτη συνοδό της, η οποία έχει συγκληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, αποφασίσει ότι η καταγγελία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ύψους των εισφορών των υπόλοιπων συμβαλλομένων κρατών, οποιοδήποτε από τα κράτη αυτά δύναται, το αργότερο εκατόν είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η καταγγελία, να προβεί σε καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου, η οποία αρχίζει να ισχύει την ίδια ημερομηνία
Άρθρο 28
1.  
  Το παρόν πρωτόκολλο παύει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία ο αριθμός των συμβαλλομένων κρατών είναι κατώτερος από επτά ή την ημερομηνία κατά την οποία η συνολική ποσότητα συνυπολογιζομένου πετρελαίου που παραλήφθηκε από τα εναπομένοντα συμβαλλόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, κατέρχεται κάτω των 350 εκατομμυρίων τόνων, ανάλογα με το ποια προηγείται
2.  
  Κράτη τα οποία δεσμεύονται από το παρόν πρωτόκολλο την ημέρα πριν από την ημερομηνία που παύει να ισχύει, παρέχουν στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο τη δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 29 και, μόνον για τον σκοπό αυτό, παραμένουν δεσμευμένα από το παρόν Πρωτόκολλο
Άρθρο 29
1.  
  Εάν το παρόν Πρωτόκολλο παύσει να ισχύει, το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο παρόλα αυτά:
 1. οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς οποιοδήποτε περιστατικό που συνέβη προτού παύσει η ισχύς του Πρωτοκόλλου
 2. έχει το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα του σχετικά με εισφορές, στο βαθμό που οι εισφορές αυτές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1(α), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διοίκηση του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό
2.  
  Η Συνέλευση λαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα προκειμένου να ολοκληρώσει την εκκαθάριση του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, στα οποία περιλαμβάνεται η διανομή με δίκαιο τρόπο οποιωνδήποτε υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των προσώπων που έχουν εισφέρει στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο
3.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο διατηρεί τη νομική του προσωπικότητα
Άρθρο 30
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο και οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία υιοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 24, κατατίθεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας:
 1. ενημερώνει όλα τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο ή έχουν προσχωρήσει σε αυτό σχετικά με:
 2. (i) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση πράξης και την ημερομηνία αυτής, (ii) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, (iii) οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση των ορίων των ποσών αποζημίωσης η οποία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1, (iν) οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4, (ν) οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, καθώς και την ημερομηνία την οποία αρχίζει να ισχύει αυτή η τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του εν λόγω άρθρου, (νi) την κατάθεση οποιασδήποτε πράξης καταγγελίας του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και την ημερομηνία κατάθεσης της καταγγελίας και την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει, (νii) οποιαδήποτε ανακοίνωση η οποία απαιτείται σύμφωνα με οποιοδήποτε άρθρο του παρόντος Πρωτοκόλλου
 3. αποστέλλει θεωρημένα για τη γνησιότητα τους αντίγραφα του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο και σε όλα τα κράτη που προσχωρούν στο παρόν Πρωτόκολλο
3.  
  Αμέσως μόλις το παρόν Πρωτόκολλο τεθεί σε ισχύ, το κείμενο διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να καταχωριστεί και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 31 "Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε ένα μόνο πρωτότυπο στα Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα και Ισπανικά, καθένα δε από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό. ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ την δεκάτη έκτη ημέρα του Μαΐου, του έτους δύο χιλιάδες τρία. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣ [...]"
1.  
  Κάθε «πρόσωπο» σύμφωνα με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια «πετρέλαιο», μεταφερόμενο με πλοία σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόννους το χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1(α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει, σε καθορισμένη προθεσμία, στον ειδικό λογαριασμό που για το σκοπό αυτόν θα συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνεισφορά στο «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο» που καθορίζεται από τη Συνέλευση του, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου.
2.  
  Την ίδια συνεισφορά καταβάλλουν και τα «συνεργαζόμενα πρόσωπα», κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου, για το πετρέλαιο που εισάγεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου
3.  
  Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό «Συμπληρωματικό Κεφάλαιο για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του «Συμπληρωματικού Κεφαλαίου» με τη διαδικασία που καθορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο Άρθρο10 "το ποσό της ετήσιας εισφοράς του προσώπου αυτού: (α) όσον αφορά την εισφορά για την κάλυψη των πληρωμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1(i)(α) με βάση σταθερό ποσό ανά τόνο συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παραλήφθηκε στο αντίστοιχο κράτος από τέτοιο [...]"
3.  
  Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπολογίζονται διαιρώντας το συνολικό ποσό των εισφορών που απαιτούνται, με το συνολικό ποσό του συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παραλήφθηκε στο σύνολο όλων των συμβαλλομένων Κρατών κατά το συγκεκριμένο έτος
4.  
  Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται την ημερομηνία που θεσπίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου. Η Συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετική ημερομηνία για την καταβολή.
5.  
  Η Συνέλευση δύναται να αποφασίσει υπό προϋποθέσεις που θα οριστούν στους Οικονομικούς Κανονισμούς του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου να πραγματοποιεί μεταφορές μεταξύ των Κεφαλαίων που παραλήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) και Κεφαλαίων που παραλήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2(β)