ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3489

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ζώνη με την επωνυμία «Ζώνη Καινο­τομίας Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ.). Ως Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού το­μέα, μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πεδίο διαρ­κούς συνέργειας και συνεργασίας, με σκοπό την ανά­πτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογί­ας, σε τομείς που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους με την ενσω­μάτωση τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις.
2.  
  Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν. 1561/ 1985 (Α΄148). Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. μπορεί να παραχωρούνται σε αυτή δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι προς χρήση. Για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων. Στην περίπτωση παραχώρησης ιδιωτικών χώρων, μεταξύ του φορέα παραχώρησης και της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. υπογράφεται έγγραφη συμφωνία, με την οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της παραχώρησης, όπως ιδίως η διάρκεια, τα οικονομικά ή άλλου είδους ανταλλάγματα και οι εν γένει υποχρεώσεις των μερών.
Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφα­ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ­ξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και Μακεδονίας - Θράκης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυ­μία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», που συνιστά­ται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και του Οργανι­σμού Θεσσαλονίκης, του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α΄). Με την ίδια διαδικασία μπορεί να μετα­βάλλονται τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
Άρθρο 2
1.  
  Για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εξυπηρέτηση του ιδρυτικού της σκοπού καταρτίζεται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του άρθρου 3, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Στρατηγικό Σχέδιο»). Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί μεσο-μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, περιέχει δε προτάσεις για παρεμβάσεις που συμβάλ­λουν:.
 1. στη δημιουργία και στην ανάπτυξη μόνιμης και συ­ντονισμένης συνεργασίας για τη δημιουργία νέας γνώ­σης και την παραγωγή καινοτομίας μεταξύ οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού το­μέα, όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογι­κών φορέων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εται­ρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρήσε­ων υψηλής τεχνολογίας ή/και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων?
 2. στη δημιουργία και στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, απο­χέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, τα οποία εξυπηρετούν φορείς και επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και εντός των θυ­λάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), που συνιστώνται με το άρθρο 11, καθώς και έργων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., ή εξασφαλίζουν, εντός των χώρων αυτών, καλύτερους όρους διαβίωσης και εργασίας?.
 3. στην εκτέλεση προγραμμάτων που προωθούν και ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρη­ματικότητα και την εφαρμογή καινοτομιών στην παρα­γωγική διαδικασία?
 4. στην ίδρυση νέων και στην ανάπτυξη υφιστάμενων Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.), κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄), για τη χρηματοδότηση καινοτομικών επι­χειρήσεων ή καινοτόμων δράσεων?.
 5. στη λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, που προάγουν και ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση καινοτομιών στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων και στην ανάπτυξη της επιχει­ρηματικότητας?
 6. στον καθορισμό των στόχων και στη θεματική εξει­δίκευση των καινοτόμων δραστηριοτήτων που αναπτύσ­σονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ.?.
 7. στην προβολή και στη δημοσιότητα των δράσεων που αναπτύσσονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των παρεχό­μενων από αυτήν συναφών πλεονεκτημάτων, στη χώρα και στο εξωτερικό.
2.  
  Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.
Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητι­κό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», μετά από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία συνιστάται με το άρθρο 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό­σιων Έργων, Ανάπτυξης, Μακεδονίας-Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσι­εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέ­διο.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να εξειδι­κεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδι­κότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια
4.  
  Η εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που προτείνονται με το Στρατηγικό Σχέδιο και συντάσσει σχετική έκθεση. Εντός του πρώτου τριμήνου του επόμε­νου έτους, η έκθεση αυτή, στην οποία αναφέρονται, με­ταξύ άλλων, ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των προ­τεινόμενων παρεμβάσεων και υποδεικνύονται οι ενέρ­γειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβά­σεων αυτών, υποβάλλεται στους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και στην Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (εφεξής «Εται­ρεία»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
2.  
  Η διοίκηση της Εταιρείας, η οργάνωση και η λει­τουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Διοι­κητικό Συμβούλιο αυτής και εγκρίνεται με κοινή απόφα­ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικα­σία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 4
1.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η οργά­νωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διοίκηση, η λει­τουργία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμά­των, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και στην ανάπτυξη αυ­τής.
2.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προ­βαίνει, δια των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρί­νεται αναγκαία, όπως:
 1. Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δρα­στηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εγκα­τεστημένων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ τους, καθώς και με αντί­στοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.
 2. Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 4. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.
 5. Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινο­τικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
 6. Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουρ­γεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μα­κροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας- η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτο­μίας και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρό­σβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μορφές χρημα­τοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου
 7. Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, στη Ν.Α. Ευρώπη και, γενικό­τερα, στο εξωτερικό.
 8. Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφω­τισμού, κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση και έργων αναβάθμισης του περιβάλ­λοντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. και σε όσους εργάζονται και διαβιούν στους χώρους αυτούς.
 9. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκη­ση και η εκμετάλλευση των Θ.Υ.Κ.Δ.
 10. Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ’ αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρη­ση της χρήσης τους, με μίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
 11. Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου το­μέα
 12. Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγ­χώριων και ξένων επενδύσεων για καινοτόμους δραστη­ριότητες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ.
 13. Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η διεκόλυνσή τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.
 14. Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επι­χειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπη­ρετούν το σκοπό της
 15. Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Ε.Κ.Ε.Σ.
 16. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώ­σεων και τη διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχια­κών φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει.
 17. Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παρο­χών και επιτευγμάτων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3.  
  Για την επίτευξη του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εκ­πλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί:.
 1. να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., με αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα?.
 2. Να συνάπτει με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής.
 3. να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνητι­κούς, εν γένει, φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτι­κούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυ­σικό ή νομικό πρόσωπο
Άρθρο 5
1.  
  Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται, στο σύνολο τους, από το Δημόσιο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλί­ου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφα­λαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγ­γραφή στο χρηματιστήριο.
2.  
  Μετά τη σύσταση της Εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δη­μόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, ορ­γανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Η καταβολή του μετοχι­κού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προη­γουμένη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των με­τοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορίζεται, κά­θε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
Άρθρο 6 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις."
1.  
  Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθοι κανονισμοί
 1. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.
 2. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται η οργανωτική δομή της εταιρείας, ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 3. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται εντός τεσσάρων μηνών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
 5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, όπως ιδίως υπηρεσιών παροχής συμβουλών, διαφήμισης και προβολής, που συνάπτει η Εταιρεία, εξαιρούνται από τις νομοθετικής και κανονιστικής ισχύος διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας.
 6. Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
 8. Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων.
 9. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας.
 10. Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
 12. Ο Κανονισμός Μισθώσεων.
 13. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995.
 14. Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
 15. Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 6
1.  
  Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας κα­ταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί, οι οποίοι τελούν υπό τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμό­τητας των αρμόδιων Υπουργών που τους εγκρίνουν όπως ορίζεται για τον κάθε κανονισμό:
 1. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.
 2. Με τον Κα­νονισμό αυτόν καθορίζονται ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλά­δους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ­ρεια.
 3. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζε­ται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρί­νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
 5. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.
 6. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο εί­ναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.
 7. Ο Κανονισμός Προ­μηθειών και Παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­κών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζο­ντας αναλόγως τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοι­χες συμβάσεις του Δημοσίου.
 9. Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων.
 10. Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρή­σεων του δημόσιου τομέα.
 11. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρω­παϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και με­ταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο είναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορί­ζεται στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.
 12. Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας -Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.
 13. Ο Κανονισμός Μισθώσεων.
 14. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχω­ρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαι­ρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄).
 15. Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
 16. Ο Κα­νονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφα­ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ­ξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβά­σεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύ­σεως έργων της αρμοδιότητάς της
Άρθρο 7 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις."
1.  
  Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης της Εταιρείας
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του ν. 2190/1920.
3.  
  Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που ορίζεται από τη Σύγκλητο μαζί με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από κλάδο συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της εταιρείας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα επιπλέον τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε επτά.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό ή τον ερευνητικό χώρο και πρέπει να διακρίνεται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του επί θεμάτων συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.
5.  
  Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και προϋπηρεσία επί οκτώ (8) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως έξι ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Με την απόφαση προκήρυξης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί και καθήκοντα Πρόεδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Μέχρι την πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που αυτός εκλείψει ή απουσιάζει, καθήκοντα εκτελεστικού εκπροσώπου της εταιρείας ασκεί μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφαση του Συμβουλίου.
6.  
  Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
7.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο Καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Άρθρο 7
1.  
  Όργανα διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν η Γενι­κή Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συ­μπληρωματικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβα­νομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζονται σε έντεκα (11). Τα μέλη του Διοικητικού Συμ­βουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επι­στημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ­τερου βαθμού και διακρίνονται για το επιστημονικό κύ­ρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.
4.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο που υποδεικνύεται από φορείς ζώνης καινοτο­μίας κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού.
5.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης του. Ο Διευθύ­νων Σύμβουλος πρέπει να έχει, τουλάχιστον, πτυχίο πα­νεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχει υπη­ρετήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, σε θέση αυξημέ­νης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία καθο­ρίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγράφου 4, καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπρο­έδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά­γραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
7.  
  Το Δ.Σ. της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη δια­χείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατά­ξεις του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρ­χεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το κατα­στατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 8
1.  
  Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από επιτυχή δοκιμαστική περίοδο δώδεκα (12) μηνών, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό­νου. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, που εφαρμόζονται στις σχέσεις εργασίας του ιδιωτικού το­μέα.
2.  
  Κατά την πρώτη διετία από την έναρξη της λειτουρ­γίας της Εταιρείας μπορεί να αποσπάται σε αυτή προσω­πικό, με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από δημόσιες υπη­ρεσίες, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετεί­ται κάθε φορά. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από αί­τημα του Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνη γνώμη του, κα­τά περίπτωση, αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ή ορ­γάνου. Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Στους αποσπώμε­νους στην Εταιρεία καταβάλλεται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
3.  
  Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται κατά τα οριζό­μενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, με δημόσιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη σχετική προκήρυξη καθορίζο­νται, ιδίως, ο αριθμός των προσώπων που προσλαμβάνο­νται κάθε φορά, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες αυτών, τα κριτήρια πρόσληψης και η διαδικασία αξιολόγησης τους και η σχέση εργασίας με την οποία προσλαμβάνο­νται. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, η διαδικασία αξιολόγησης των προς πρόσ­ληψη προσώπων ανατίθεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας σε εξειδικευμένους οίκους συμβούλων, αναγνωρισμέ­νου κύρους. Για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.
Άρθρο 9 "Οικονομικοί πόροι της Εταιρείας"
1.  
  Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της, β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων, γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμ­ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων της, στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες, ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιω­τικού τομέα, η) δάνεια κάθε μορφής, θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Άρθρο 10 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις."
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει
 1. Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
 2. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροποποιείται ή αναθεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
 4. Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
 5. Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στον εποπτεύοντα Υπουργό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 6. Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. που υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.
2.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.
Άρθρο 10
1.  
  Η Εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κα­τά το κ.ν. 2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
2.  
  Το Δ.Σ. της Εταιρείας καταρτίζει:.
 1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροπο­ποιείται ή αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλ­λεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετι­κή λεπτομέρεια.
 3. Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθε­ση τεκμηρίωσης του, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή από­φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θρά­κης
 4. Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές κα­ταστάσεις, που υποβάλλονται στους Υπουργούς Ανά­πτυξης και Μακεδονίας - Θράκης
 5. Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., που υποβάλλεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
3.  
  Όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανω­νύμων εταιρειών
Άρθρο 11
1.  
  Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύονται από την Εταιρεία.
Οι «θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτή­των» (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανω­μένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων, των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύο­νται από την Εταιρεία, καθώς και από φορείς του ιδιωτι­κού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορί­ζεται κάθε φορά.
2.  
  Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μακεδονίας και Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. (Θύλακες Υποδομής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων) και καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμησή τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδεται από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει για το σκοπό αυτόν σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ.
Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. και καθορίζονται τα όρια, η χρήση γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμηση τους και κάθε ειδικότερο θέ­μα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδεται από την Εται­ρεία, η οποία υποβάλει, για το σκοπό αυτόν, σχετικό φά­κελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην Επιτρο­πή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικη­τικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ.
3.  
  Ο φάκελος που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη παράγραφο περιέχει:
 1. Έκθεση στην οποία περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., τα προβλεπόμενα ως αναγκαία έργα υποδομής, προτείνονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφε­λείς χώροι και αιτιολογείται, ειδικώς, το μέγιστο ποσο­στό κάλυψης και ο μέσος συντελεστής δόμησης.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000, στο οποίο εμφαίνονται τα όρια της έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ., τα δίκτυα υποδομής, καθώς και οι χρήσεις των δικτύων αυ­τών.
 3. Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται τα ειδικά εδαφομορφο-λογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ.
 4. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομο­θεσίας.
 5. Επί της Π.Π.Ε. η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προβαίνει σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση.
 6. Σχέδιο γενικής διάταξης, κλίμακας 1:2.000, των έρ­γων υποδομής και των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και σχέδιο ενδεικτικής χωροταξικής κατα­νομής των οικοδομήσιμων χώρων, σε συνάρτηση με το προτεινόμενο μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέσο συ­ντελεστή δόμησης.
 7. Έκθεση στην οποία περιγράφονται τα αναγκαία έρ­γα εξωτερικής υποδομής, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων και αυτών που πρό­κειται να εγκατασταθούν, εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., φο­ρέων, επιχειρήσεων και ινστιτούτων και των εργαζομένων στους χώρους των Θ.Υ.Κ.Δ., το αρχικώς εκτιμώμενο κό­στος, καθώς και άλλοι φορείς που, ενδεχομένως, είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των έργων αυτών.
 8. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται, ιδίως, τα δίκτυα οδο­ποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκ­τροφωτισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα έργα δικτύωσης και διασύνδεσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση.
 9. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από το­πογραφικά διαγράμματα, κατάλληλης κλίμακας, όπου εμφαίνονται, κατά τρόπο ευδιάκριτο, τα έργα εξωτερι­κής υποδομής.
 10. Έγγραφα της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύ­εται η εγκατάσταση των προτεινόμενων δραστηριοτή­των εντός των Θ.Υ.Κ.Δ.
 11. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων του προε­δρικού διατάγματος της παραγράφου 2
4.  
  Οι φορείς της παραγράφου 2 διατυπώνουν τη γνώ­μη τους επί των στοιχείων του φακέλου και αποστέλ­λουν αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Εταιρεία, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημε­ρομηνία που περιέρχεται σε αυτούς ο φάκελος. Αν πα­ρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφί­ου, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των φορέων αυτών.
5.  
  Με τα διατάγματα της παραγράφου 2 ορίζονται ει­δικότερα:
 1. η θέση, η έκταση και τα όρια των Θ.Υ.Κ.Δ., με ανα­φορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000,.
 2. οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων των οποίων η ανάπτυξη επιτρέπεται εντός των Θ.Υ.Κ.Δ.,.
 3. οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, τα έργα των υποδομών, οι κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι χώροι των Θ.Υ.Κ.Δ., με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000,.
 4. οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα μέτρα προστα­σίας του περιβάλλοντος, από την ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ.
6.  
  Οι ρυθμίσεις των διαταγμάτων της παραγράφου 5 κατισχύουν κάθε αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Γενικών Πολεοδομι­κών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πό­­-λε­ων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις και τις κατευθύν­σεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια­σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχε­διασμού.
7.  
  Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ. που ιδρύονται από την Εταιρεία ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθ­μίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή από­φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12
1.  
  Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Γενικού Πλαι­σίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό­ρου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρο­ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κε­ντρικής Μακεδονίας, που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄) για την ένταξη, στα πλαίσια αυτά, της Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η ανα­γκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας με δαπάνες της, ακινήτων, που βρίσκονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η σύσταση επ’ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄), που εφαρμόζεται αναλόγως, μετά από αιτιολογημένη αί­τηση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
3.  
  Επιτρέπεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. που έχουν οριστεί ως Θ.Υ.Κ.Δ., εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13, και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση οικονομικών δραστη­ριοτήτων μη κοινωφελούς χαρακτήρα εντός περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ., που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμό­τητας, η οποία εκδίδεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Ορ­γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.
4.  
  Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης.
Άρθρο 13 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις."
1.  
  Άρθρο 13
2.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Στην Επιτροπή μετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ένας εκπρόσωπος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ένας εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από την εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ένας εκπρόσωπος από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα μέλη της Επιτροπής να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής της είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Τα λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής, όπως ενδεικτικά τα έξοδα μετακίνησης των μελών, αναλώσιμα υλικά – γραφική ύλη κ.λπ., βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.
3.  
  Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Δ.Σ. ή του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Άρθρο 13
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ως συμβουλευτικό όργανο, Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Επιτροπή»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από:
 1. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
 2. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
 3. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
 4. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό­σιων Έργων,
 5. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
 6. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης,
 7. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 8. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης,
 9. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώ­του βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων οριοθετείται η Ζ.ΚΑΙ.Θ.,.
 10. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Θεσσαλονίκης,.
 11. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 12. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
 13. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλο­νίκης (Τ.Ε.Ι.Θ.),.
 14. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),.
 15. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτεί­νο­νται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),.
 16. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
 17. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.),.
 18. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.),.
 19. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.),.
 20. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βο­ρείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε),.
 21. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από τους εγκατεστημένους στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. φορείς ανάπτυξης καινοτομίας, όπως τα Επιστημονικά και Τε­χνολογικά Πάρκα, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και οι τεχνοπόλεις,.
 22. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε. -Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας),.
 23. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτεί­νο­νται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),.
 24. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),.
 25. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο­νται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν κεφάλαια για επενδύσεις κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου
3.  
  Τα μέλη της Επιτροπής, πλην αυτών που αναφέρο­νται στην προηγούμενη παράγραφο υπό στοιχεία α’ έως και ζ’, προτείνονται κατά τα ανωτέρω, από τους οικείους φορείς εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτούς σχετικής πρό­σκλησης του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας -Θράκης. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας -Θράκης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, μεταξύ των με­λών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος της Επιτροπής πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα μέλη που προτείνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης συμμετέ­χουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε­νης νομοθεσίας περί εξωπανεπιστημιακής απασχόλη­σης. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επιστη­μονικό κύρος, ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.
4.  
  Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3, εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, μπορεί να μεταβάλ­λεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής με κοινή από­φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θρά­κης. Με τη μεταβολή αυτή μπορεί να αυξάνονται, στη σύνθεση της Επιτροπής, τα μέλη που εκπροσωπούν ιδιω­τικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στους Θ.Υ.Κ.Δ., σε βάρος των μελών, που εκπροσωπούν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά.
5.  
  Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται ανα­λόγως οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονί­ας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τόπο και στη λειτουργία, στον τρόπο συνεδρίασης, στην επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις."
1.  
  Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου σε τακτικά διαστήματα κατά τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης επί.
 1. του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
 2. του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας,
 3. του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσής του,
 4. του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας,
 5. της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
 6. κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συνδρομή της το Δ.Σ. ή ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.
2.  
  Η Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του Δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 14
1.  
  Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρα­τηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της χωροταξικήςπολιτικής και της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης τηςΖ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξηςτης έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την τεχνολογία και τηςπροώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμουςδραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή,στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσειςκαι εισηγήσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στοπροηγούμενο εδάφιο, τις οποίες υποβάλλει στουςΥπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης. Ειδικό­τερα, η Επιτροπή, κατόπιν ελέγχου, διατυπώνει εισηγή­σεις προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Μακεδονίας -Θράκης επί:.
 1. του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγι­κού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,.
 2. του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρη­σιακού σχεδίου της Εταιρείας,
 3. του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσης του,
 4. του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών κα­ταστάσεων της Εταιρείας,
 5. της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.
2.  
  Η Επιτροπή υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυ­ξης και Μακεδονίας - Θράκης, μετά από σχετικό αίτημά τους, συμβουλευτικού χαρακτήρα εισηγήσεις και προτά­σεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της
3.  
  Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση της αποστο­λής της, να ζητεί στοιχεία και πληροφορίες από κάθε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι οφείλουν να τα διαβιβάζουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώ­πους των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή μπορεί να αποκτά, πέραν των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο παρόν άρθρο, και πρόσθετες αρμοδιότητες, εφόσον αυτές κρίνονται αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 15
1.  
  Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κλη­ρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 2466/1997 (ΦΕΚ 30 Α΄), μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.-Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.). Όπου στο ν. 2466/1997 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. νοείται, εφεξής, το Ε.Κ.Ε.Π.Π.-Ε.ΚΕ.Χ. ΧΑ.Κ.
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου1 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Η επωνυμία του για τις διεθνείς επαφές και συνεργα-σίες του Κέντρου είναι «Εurοpean Centre fοr Cοmmuni­catiοn, Ιnfοrmatiοn and Culture - Νatiοnal Centre fοr Μaps and Cartοgraphic Ηeritage - Νatiοnal Μap Library» (ΕΚΕ-ΡΡ - ΕΚΕCΗΑΚ). .
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2466/1997προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Επίσης, μπορεί να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των γραφείων του και την πραγματοποίηση των σκοπών του.
4.  
  Μετά την περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 του ν. 2466/1997, προστίθενται περιπτώσεις η’ έως και ιστ’, ως εξής: 1 Η παροχή και διάδοση της πληροφόρησης, της επι-κοινωνίας και του πολιτισμού, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και στις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής (Ν.Α.) Ευρώπης. 2 Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρω­σης των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης για τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ε.Ε. 3 Η ενεργοποίηση δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της διάδοσης της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στη Ν.Α. Ευρώπη. 4 Η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, δια-λέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων, παιχνιδιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. 5 Η συνεργασία με τοπικούς φορείς και φορείς της Ε.Ε. στην Ελλάδα και στα λοιπά κράτη - μέλη, καθώς και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, για την προώθηση της ευ­ρωπαϊκής ενημέρωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας. 6 Η προώθηση δράσεων στην ημεδαπή και στην αλ-λοδαπή, με ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτιστικό χαρα­κτήρα. 7 Η μεταφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα όργανα της Ε.Ε. των προβληματισμών των τοπικών κοι-νωνιών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 8 Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και μέτρων. 9 Η ανάθεση και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών.
5.  
  Μετά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρ­θρου 3 του ν. 2466/1997, προστίθεται περίπτωση δ’ ωςεξής: 1 Έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμ-ματα αναπτυξιακού ή μη χαρακτήρα, καθώς και από τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα και σε προγράμματα διεθνών οργανισμών.
6.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η δε συγκρό­τηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης.
7.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997 καταργείται.
8.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αυτού εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέ­χρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π.Π. -Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.
9.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με­τά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απο­σπάται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προ­σωπικό από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημό­σιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσης του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
10.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 2466/1997 προστίθεται παρά­γραφος 5, ως εξής: 5 Με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, μπορεί να μεταβιβάζονται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Υπουργείο Μα-κεδονίας - Θράκης, από την αστική εταιρεία με την επω­νυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού (Ε.Κ.Ε.Π.Π.)», σύμφωνα με το καταστατικό της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
1.  
  Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α΄), αυξάνεται από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15).
2.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3438/2006, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των πόρων αυτών στο Σ.Ε.Ε.Σ., η οικονομική διαχείρισή τους από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 3066/2002(ΦΕΚ 252 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Εταιρεία έχει την έδρα της εντός των ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.
Άρθρο 17
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄), η φράση: «των είκοσι (20) Μwe» αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, από τη φράση: «των δεκαπέντε (15) Μwe».
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ως εξής: 5 Το ειδικό τέλος που προβλέπεται στην παράγραφο Α1 του άρθρου 25 ορίζεται, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. των οποίων οι σταθμοί τελούσαν σε εμπορική λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε ποσοστό 2% από 1.1.2005 και σε ποσοστό 3% από 27.6.2006. .
Άρθρο 18
1.  
  Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου (εφεξής: «Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.»), η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
2.  
  Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. έχει ως αποστολή την ανάδειξη, ανάλυση και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών, τεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και την επεξεργασία κατάλληλων μέτρων και προτάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, τα όρια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύεται, με σχετικό χάρτη κλίμακας: 1 προς 5.000, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.:.
 1. επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, την παραγωγική, τουριστική, βιομηχανική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του, καθώς και την ανάπτυξη των θαλάσσιων συγκοινωνιών και της ακτο­πλοίας στο Θερμαϊκό Κόλπο?
 2. συλλέγει, μελετά και αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?
 3. συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Κε­ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και επεξεργάζεται, από κοινού, μέτρα, με σκοπό την προστασία και. βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?.
 4. μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρω­ση των πολιτών επί θεμάτων προστασίας του περιβάλλο­ντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?
 5. παρακολουθεί τις δραστηριότητες άλλων φορέων, αρμόδιων για θέματα σχετικά με το περιβάλλον της λε­κάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, μεριμνά για την υποστή­ριξή τους, όπου και όταν απαιτείται, και εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης τρόπους συντονισμού των φορέων αυτών για την ανάπτυξη και προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?
 6. εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προγράμματα που αφορούν επενδύσεις, χρηματοδοτή­σεις και, εν γένει, δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέ­ων και οργανισμών που έχουν σχέση ή επηρεάζουν το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και τη βιώσιμη ανάπτυξή της?
 7. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης για κάθε έτος, στο πρώτο τρίμηνο του επό­μενου έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, στην οποία περιγράφονται η κατάσταση του περιβάλλοντος της λε­κάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και οι δράσεις που ανα­πτύσσονται σε αυτήν και προτείνονται μέτρα εφαρμόσιμων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντός της?
 8. δημιουργεί κέντρο συλλογής και επεξεργασίας δε­δομένων και πληροφοριών και οργανώνει βάσεις δεδο­μένων, τις οποίες θέτει στην ελεύθερη χρήση και αξιο­ποίηση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?
 9. συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς για την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων βιώ­σιμης ανάπτυξης και προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου?
 10. μελετά τα θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυ­ξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και επιμελείται σχετικών εκδό­σεων, που περιλαμβάνουν ειδικές προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες, κανονισμούς και γνώσεις για την ισχύουσα, κάθε φορά, τεχνο­λογία και τεχνογνωσία?
 11. μεριμνά, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημό­σιας Διοίκησης, για την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ­τερου βαθμού που υπηρετούν εντός των ορίων της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, σε αντικείμενα και τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική διαχείρισή του?
 12. εκπονεί ειδικές μελέτες και διαχειρίζεται προγράμματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και σχετικές μελέτες και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ειδικά ταμεία και ευρωπαϊκά ταμεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης
4.  
  Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας - Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθενται στη Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αρμοδιότητες, που ανήκουν σε Υπουργείο ή Περιφέρεια και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
5.  
  Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αποτελείται από τα εξής τμή­ματα:.
 1. Τμήμα Νομικό και Οικονομικό
 2. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης
 3. Τμήμα Έρευνας - Εξέλιξης και Προδιαγραφών.
 4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. κατανέμο­νται μεταξύ των Τμημάτων της, με απόφαση του Υπουρ­γού Μακεδονίας - Θράκης.
6.  
 1. Της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. προΐσταται υπάλληλοςτου κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕΓεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
 2. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Μηχανικών - ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλο­ντος
7.  
  Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. συνιστώνται, στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες, κατά κατηγορία και κλάδο, έχουν ως εξής: 1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέσεις 3
 2. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Θέσεις 5
 3. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών Θέσεις 2 2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Άρθρο 19
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής «Ταμείο») και έδρα την Αθήνα
2.  
  Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του άρθρου 107 Α.Κ.
3.  
  Μέλη του Ταμείου καθίστανται, από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτού, υπάλληλοι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ιδιότητα μέλους του Ταμείου διατηρείται και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης του. Στο μητρώο του Ταμείου μπορούν να εγγραφούν, μετά από σχετική αίτηση:.
 1. υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
 2. όσοι διορίζονται ή προσλαμβάνονται από την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 3. Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται στη Διεύ­θυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπη­ρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην περίπτωση α΄ εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και στην περίπτωση β’, εντός της ίδιας προθεσμίας από την ημερο­μηνία διορισμού ή πρόσληψης, κατά περίπτωση.
4.  
  Υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που αποκτούν την ιδιότητα μέλους αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο,έχουν δικαίωμα επί του συνόλου των παροχών της παραγράφου 5, ως ακολούθως:
 1. υπάλληλοι εν ενεργεία, για όσο χρόνο υπηρετούν,
 2. συνταξιούχοι, για περίοδο δεκαπέντε (15) ετών και, απεριορίστως, την παροχή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5.
 3. Ειδικώς τα μέλη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάροδος δε­καπέντε (15) ετών από την εγγραφή τους.
5.  
  Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη, μεταξύ τωνμελών του, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, με:
 1. τη συμπληρωματική κάλυψη δαπανών νοσοκομεια­κής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των μελών, κα­θώς και των συζύγων και των τέκνων τους,
 2. την καταβολή, στα μέλη, χρηματικής αρωγής, σε πε­ριπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματός τους και βοη­θήματος στους κληρονόμους των μελών, εφόσον αυτοί είναι σύζυγος ή τέκνα,
 3. τη λειτουργία κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς,
 4. την παροχή, στα μέλη, έκτακτων βοηθημάτων κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές,
 5. τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδη­λώσεων για τα μέλη και τις οικογένειές τους, που μπορεί να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς της το­πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κα­θώς και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυ­ξης φορείς
6.  
  Πόροι του Ταμείου αποτελούν:
 1. εισφορές των μελών του, που ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί των μηνιαίων τακτικών απο­δοχών ή συντάξεών τους, κατά περίπτωση,
 2. ετήσια επιχορήγηση από τα έσοδα του «Ειδικού Λο­γαριασμού Πετρελαιοειδών», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, σε ποσοστό που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) των ετησίων εσόδων του,.
 3. δωρεές τρίτων προσώπων, κληροδοσίες, επιχορη­γήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από τη διενέρ­γεια εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοή­θημα που δεν αντίκειται στο σκοπό του Ταμείου και στα χρηστά ήθη
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας καιΟικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησης, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της λει­τουργίας του Ταμείου, της διαδικασίας των επιχορηγή­σεων και της διαχείρισης των πόρων του, της διαδικασί­ας τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου των μελών του και της εγγραφής ή διαγραφής από αυτό και κάθε ει­δικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί­ζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-02 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/205
2013-09-05 Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει
του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
 • Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροποποιείται ή αναθεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
 • Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
 • Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στον εποπτεύοντα Υπουργό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 • Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. που υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.
 • Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.
  Αντικατάσταση
  Άρθρο 13
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» συνεπικουρείται στο έργο του από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ως συμβουλευτικό όργανο.
  Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης.
  Στην Επιτροπή μετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ένας εκπρόσωπος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ένας εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ένας εκπρόσωπος από την εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ένας εκπρόσωπος από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ένας εκπρόσωπος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  Τα μέλη της Επιτροπής να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.
  Η θητεία των μελών της Επιτροπής της είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά.
  Τα λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής, όπως ενδεικτικά τα έξοδα μετακίνησης των μελών, αναλώσιμα υλικά – γραφική ύλη κ.λπ., βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.
  Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Δ.Σ. ή του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης.
  Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
  Αντικατάσταση
  Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες.
  της Επιτροπής
  Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου σε τακτικά διαστήματα κατά τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της.
  Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης επί.
 • του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
 • του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας,
 • του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσής του,
 • του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας,
 • της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., .
 • κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συνδρομή της το Δ.Σ. ή ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της από κάθε φορέα του Δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  Ειδικά οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
  Αντικατάσταση
  Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθοι κανονισμοί
  και λειτουργία της Εταιρείας
 • Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.
 • Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται η οργανωτική δομή της εταιρείας, ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 • Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται εντός τεσσάρων μηνών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
 • Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, όπως ιδίως υπηρεσιών παροχής συμβουλών, διαφήμισης και προβολής, που συνάπτει η Εταιρεία, εξαιρούνται από τις νομοθετικής και κανονιστικής ισχύος διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
 • Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων.
 • Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας.
 • Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
 • Ο Κανονισμός Μισθώσεων.
 • Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995.
 • Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
 • Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητάς της.
  Αντικατάσταση
  Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης της Εταιρείας
  Όργανα διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.
  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του ν. 2190/1920.
  Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που ορίζεται από τη Σύγκλητο μαζί με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από κλάδο συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της εταιρείας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του.
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο.
  Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο.
  Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα επιπλέον τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε επτά.
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό ή τον ερευνητικό χώρο και πρέπει να διακρίνεται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του επί θεμάτων συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.
  Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και προϋπηρεσία επί οκτώ (8) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως έξι ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης.
  Με την απόφαση προκήρυξης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής αυτού.
  Σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί και καθήκοντα Πρόεδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
  Μέχρι την πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που αυτός εκλείψει ή απουσιάζει, καθήκοντα εκτελεστικού εκπροσώπου της εταιρείας ασκεί μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφαση του Συμβουλίου.
  Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο Καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό της.
  Αντικατάσταση
  Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν. 1561/ 1985 (Α΄148).
  Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. μπορεί να παραχωρούνται σε αυτή δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι προς χρήση.
  Για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων.
  Στην περίπτωση παραχώρησης ιδιωτικών χώρων, μεταξύ του φορέα παραχώρησης και της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. υπογράφεται έγγραφη συμφωνία, με την οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της παραχώρησης, όπως ιδίως η διάρκεια, τα οικονομικά ή άλλου είδους ανταλλάγματα και οι εν γένει υποχρεώσεις των μερών.
  Αντικατάσταση
  Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
  Οι Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύονται από την Εταιρεία.
  Αντικατάσταση
  Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μακεδονίας και Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. (Θύλακες Υποδομής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων) και καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμησή τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
  Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδεται από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει για το σκοπό αυτόν σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ.
  Αντικατάσταση
  Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αντικατάσταση
  Επιτρέπεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. που έχουν οριστεί ως Θ.Υ.Κ.Δ., εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
  Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13, και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας.
  Αντικατάσταση
  Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13.
  Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
  Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.
  Αντικατάσταση
 • Να συνάπτει με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής.
 • Προσθήκη
 • Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.
 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/182
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 1997/2466 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2466 1997
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
  Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
  Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη. 1997/2466 1997
  Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
  Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
  Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
  Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
  Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. 2002/3066 2002
  Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
  Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
  Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
  ΝΟΜΟΣ 2010/3899 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3899 2010
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2013/4180 2013
  Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
  Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010