ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3490

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟ­ΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι.Ν.Κ.Α.Ε.».
2.  
  Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέ­ροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, τα οποία ασκούνται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
3.  
  Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και επικουρικά από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανι­σμούς.
4.  
  Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Πειραιάς
5.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συ­νέλευσης
Άρθρο 2
1.  
  Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμ­βουλίου έχει ως εξής:.
 1. Πρόεδρος
 2. Διευθύνων Σύμβουλος
 3. Δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι­λίας, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
 4. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 5. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
 6. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του Οργανι­σμού.
 7. Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομο­σπονδίας (Π.Ν.Ο.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπλη­ρωτή του από την Π.Ν.Ο.
 8. Ένας Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελ­λάδος (Ν.Ε.Ε.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρω­τή του από το Ν.Ε.Ε.
3.  
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εί­ναι τετραετής
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατάρτιση και επιμόρ­φωση των ναυτικών, με την ανάληψη δραστηριοτήτων κατάρτισης που μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας εί­ναι η οργάνωση και λειτουργία της συνεχιζόμενης επαγ­γελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των ναυτικών και άλλων απασχολουμένων και ανέργων του ναυτικού, του ναυτιλιακού τομέα και του τομέα λιμενικών επαγ­γελμάτων και συναφών δραστηριοτήτων.
2.  
  Η Εταιρεία αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότη­τες, πρόσφορες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά:.
 1. Η ίδρυση Κέντρων Ναυτικής - Ναυτιλιακής Κατάρτι­σης και Απασχόλησης πανελλήνιας εμβέλειας ή Παραρ­τημάτων αυτών, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε ναυτικές, ναυτιλιακές και λιμενικές ειδι­κότητες και την προώθηση της απασχόλησης στις ειδικότητες αυτές.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο­μίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέ­ντρων ή των Παραρτημάτων αυτών.
 3. Η έρευνα και η μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης στο ναυτικό τομέα, το ναυτιλιακό και στον τομέα λιμενικών επαγγελμάτων και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης
 4. Η δημιουργία των αναγκαίων δομών για την παροχή της κατάρτισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 5. Η συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ­γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων ναυτικών.
 6. Η συνεργασία και η σύμπραξη με άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και με φυσικά πρόσωπα, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, με τη σύναψη συμβάσεων ή και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο
 7. Η διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, για τον προσδιορισμό των πολιτικών απασχόλησης, την επανένταξη των καταρτιζομένων σε άλλες ναυτιλιακές δραστηριότη­τες, τη σύνδεση της ναυτιλίας με το περιβάλλον, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ναυτικής και ναυτιλιακής εργασίας και άλλες δραστηριότητες που εντάσσο­νται στους σκοπούς της Εταιρείας και στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
 8. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται ευρύτερα με τους σκοπούς της Εταιρείας
3.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄). Επίσης, η Εταιρεία μπορεί:.
 1. να ιδρύει ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις,
 2. να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 3. να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα, τελικού δικαιούχου ή γενικά φορέα υλοποίησης προ­γραμμάτων ή μέτρων ή έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας συ­μπληρώνονται οι σκοποί και εξειδικεύονται οι δραστη­ριότητες της Εταιρείας
5.  
  Ως πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης χορηγείται το «Ναυτικό Πιστοποιητικό». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορή­γησης του σχετικού πιστοποιητικού κατάρτισης και επιμόρφωσης («Ναυτικό Πιστοποιητικό») και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 4
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 60.000 ευρώ, διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η καθεμία, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2.  
  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενεργείται όταν και όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας
3.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της Εταιρείας τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. Το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την άσκηση των δικαιωμά­των του ως μετόχου, εκπροσωπούν οι Υπουργοί Οικονο­μίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 5
1.  
  Οι τακτικοί πόροι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:α) οι πρόσοδοι από την περιουσία της,
 1. οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρε­σιών και την εκτέλεση εργασιών προς τρίτους,
 2. τα έσοδα από τα δικαιώματα της χορήγησης πιστο­ποιητικών κατάρτισης,
 3. οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλο­δαπών νομικών ή φυσικών προσώπων,
 4. τα δίδακτρα των καταρτιζομένων όπως αυτά καθορίζονται από τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης των δράσεων κατάρτισης
2.  
  Οι έκτακτοι πόροι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:α) χρηματοδοτήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
 1. ειδικές χρηματοδοτήσεις από τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και άλλων διεθνών οργανισμών,
 2. πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, περιοδικώς ή εφάπαξ καταβαλλόμενες, για την εκτέλεση έργων και υπηρε­σιών που ανατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία,
 3. έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους των κάθε είδους κεφαλαίων της, από επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές και κλη­ροδοσίες,
 4. χρηματοδοτήσεις από τους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρείες (Ο.Λ. Α.Ε.),.
 5. κάθε άλλος νόμιμος πόρος
Άρθρο 6
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει το Καταστατικό, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμ­βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, καταρτίζει τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Κανονισμό Λειτουργίας του και κάθε άλλο Κανονισμό που είναι ανα­γκαίος για τη λειτουργία της Εταιρείας
4.  
  Με το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζονται οι αρμο­διότητες των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας, θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση, τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 7
1.  
  Η οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Εταιρείας, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του στις μονάδες της εταιρείας, η σύνθεση του προσωπικού και η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού, το μισθολογικό σύστημα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η πλήρωση των θέσεων της Εταιρείας μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα του ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου κάθε φορά Υπουργού και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων βαρύνουν την Εταιρεία.
2.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας ενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον οικονομικό έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τον ορκωτό ελεγκτή.
Άρθρο 8
1.  
  Στο άρθρο 39 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:
 1. Σε οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρό­ντος, στους νόμιμους εκπροσώπους, στους εντεταλμένους υπαλλήλους, στους προστηθέντες εν γένει και αντιπροσώπους τους, ανεξαρτήτως του εάν συντρέχουν ποινικές ή άλλες κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 πρόστιμο για πλημμελή εκτέλεση έργου, που αφορά στην επιθεώρηση και πιστοποίηση της τεχνικής καταλληλότητας των υπό ελλη­νική σημαία πλοίων και των διαχειριστριών εταιρειών τους, το οποίο διενεργούν οι οργανισμοί δυνάμει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας συμφωνίας εξουσιοδότησής τους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
 2. Για την επιμέτρηση του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη οι συνακόλουθοι κίνδυνοι που προκύ­πτουν από την παράβαση, η υποτροπή και ιδίως οι κίνδυ­νοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.
 3. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο οργανισμός, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής, καθώς και τα αντίστοιχα πρόσωπα της νομίμου αντιπροσωπείας του οργανισμού στην Ελλάδα.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), μετά τις λέξεις «από την Α.Ε.» διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και οι» και προστίθενται οι λέξεις «ή από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τις».
2.  
  Το άρθρο 21 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 21
  1.  
   Η πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Ειδικότερα, για την πρόσληψη του προσωπικού πλω­τών μέσων, λιμενεργατικού προσωπικού, χειριστών ανυψωτικών-φορτωτικών μηχανημάτων έργων και οδηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ’εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν τουλάχιστον οκτώ μήνες ανερ­γίας υπολογιζόμενης κάθε φορά από την τελευταία ημε­ρομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμφω­να με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε., αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., μέχρι και τη λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για δοκιμα­στική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), οι εργαζόμενοι αυτοί υποχρεωτικά ασφαλίζο­νται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων θέσεων. Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα σχετικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ν.Α.Τ., για τη δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργαζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνό­λου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομέ­νων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα πρόσλη­ψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρ­θρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ., καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΚΕΑΝ 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, ΕΛΟΕΝ 1% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδό­τη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και ΤΠΕΝ (ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φορείς. Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυτολό­γησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο.
Άρθρο 10
1.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από γνωμο­δότηση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων» (ΦΕΚ 177 Α΄), καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός πλοίων στα οποία μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει υπηρεσίες ο ίδιος τεχνικός ασφαλείας και ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης του και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες, ανάλογα με το είδος των πλοίων, το είδος των εκτελούμενων εργασιών, τις θέσεις και την περιοχή ελλιμενισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. α) Έχει τιμωρηθεί από ποινικό δικαστήριο ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη, εξαιρουμένων των πταισμάτων και των τροχαίων αδικημάτων για τα οποία επισύρονται χρηματικές ποινές.
Άρθρο 12
1.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ311 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από - Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως Πρόεδρο Έναν Υπαρχηγό του Λ.Σ., ως μέλος Έναν Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρ­θρου 14, ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο έτερος Υπαρχηγός Λ.Σ. και ένας Αρχιπλοίαρχος της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14 Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβου­λίου.
 3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από 1 Τον Αρχηγό του Λ.Σ., ως πρόεδρο. 2 Τους δύο Υπαρχηγούς του Λ.Σ., ως μέλη. 3 Έναν Αρχιπλοίαρχο της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρω­τοβάθμιο, ως μέλος. 4 Έναν Αναθεωρητή Β΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώ­ματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο Γενικός Επιθεωρη­τής Λ.Σ. και ένας Αρχιπλοίαρχος της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14, αρχαιότερος αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχιπλοίαρχος Το μέλος με στοιχείο (δδ) και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 119 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/ 2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Οι τοποθετήσεις του προσωπικού Λ.Σ. στα Λιμενικά Τμήματα, στους Λιμενικούς Σταθμούς και τα Λιμενικά Φυλάκια γίνονται με διαταγή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγονται.
Άρθρο 13
1.  
 1. Όσοι ονομάσθηκαν Λιμενοφύλακες, πριν τηνέναρξη ισχύος του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.)/Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.Λ.Τ.Α.Ν.).
 2. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν παρέχεται δικαίωμα αναγνώρισης προγενέστερης υπηρεσίας που διανύθηκε πριν την έναρ­ξη ισχύος του νόμου αυτού. 2.1.
 3. Στο τέλος της περίπτωσης στ’, της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
 4. 3 Για τους Πλοιάρχους Λ.Σ. Πίνακας Α΄ «Προακτέων»Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Πίνακας Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Πίνακας Δ΄ «Αποστρατευτέων».
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 120 του Κώδικα Προσω­πικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄) αναριθμείται σε 5. 5 Πλοίαρχοι Λ.Σ. κρινόμενοι από το αρμόδιο Συμβού­λιο ως 1 «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιό­βα­θμοι αλλά νεότεροί τους προάγονται στον επό­μενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθε­νται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ταυτόχρονα με τους νεότερούς τους και για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 2 «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. 3 «Αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατε­χόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρω­σης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.» 3.1 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:« 4 Επιτρέπεται να αποσπώνται στις έδρες των Ναυ­τιλιακών Ακολούθων Κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ., από­φοι­τοι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, οι οποίοι αναλαμ­βάνουν τη συνολική υποστήριξη του έργου των Ανωτέ­ρων Αξιωματικών Λ.Σ., των υπηρετούντων στις έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με το αντικείμενο που έχουν μετεκπαιδευτεί Τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού Λ.Σ., στην περίπτωση αυτή, είναι ίδια με αυτά που έχουν καθορισθεί στην απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγρά­φου, πλην εκείνου που αφορά το ελάχιστο χρονικό όριο υπηρεσίας στο Λ.Σ.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973