ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3491

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί­κησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης διε­νεργούνται δύο διαγωνισμοί από κοινού κατ’ έτος
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακό­σιους (200) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τους εκατό (100) για την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης, όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα των δύο Σχολών Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρε­σιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημά­των Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδα­φίου της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983.
3.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί­σταται ως εξής:
  Στα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών ομάδων του β΄εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, τους γραμ­ματείς, τους επιτηρητές και τους βαθμολογητές κατα­βάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση το πο­σό που καταβάλλεται στα μέλη της Κ.Ε.Ε. για τη συμμε­τοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της κατά νό­μο αρμοδιότητας της κατά τη διεξαγωγή των διαγωνι­σμών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά την αποζημίω­ση που καταβάλλεται για τη βαθμολόγηση του μαθήμα­τος με το μεγαλύτερο αριθμό γραπτών. Η παρούσα ισχύ­ει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό για τη ΙΔ΄ εκπαιδευτι­κή σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.
4.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί­σταται ως εξής:
  Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισμών για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. με πράξη της. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθη­νών και μία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη δημοσίευση πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των διαγωνισμών. Η Περίληψη της προ­κήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμ­μετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα Τμήματα ανά Σχολή, τα στάδια του διαγωνισμού και τα μαθήματα ανά στάδιο και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του προκαταρ­κτικού σταδίου. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στε­γάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και καταχω­ρεί­ται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ανακοίνωση υπό τη μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενη­μέρωσης. Παράλειψη της καταχώρησης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.
5.  
  Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Δικαίωμα συμμετοχής στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. έχουν κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
6.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ο υποψήφιος υποβάλλει στα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Σχολών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευ­ση της Περίληψης της προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογη­τικά τα οποία αποδεικνύουν τον τίτλο σπουδών που κατέχει και την τυχόν υπαλληλική του ιδιότητα. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα μητρώα αρρένων και ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου, καθώς επίσης η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος για το διορισμό τους σε δημόσια θέση. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος, όπως και η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμεί, όπου αυτό απαιτείται από την προκήρυξη.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι εισαγόμενοι στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α., αν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή του υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν. .
8.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 τουάρθρου 10 και των τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι διαγωνισμοί για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται σε δύο στάδια, ήτοι το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Η βαθμολόγηση γίνεται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε μάθημα από την Κ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στο μάθημα, εφό­σον η διαφορά των δύο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετά­σεων. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. βαθμο­λογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέστερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους βαθμολογητές. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγουμένων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του υποψηφίου. Ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου των δύο διαγωνισμών θα πα­ρουσιάζονται, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε ενιαίο πίνακα. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκα­ταρκτικό στάδιο καλούνται και με αίτηση τους αναφέ­ρουν τη Σχολή που επιθυμούν να ακολουθήσουν και σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχο­λής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσσονται δύο διαφορετικοί πίνακες υποψηφίων τελικού σταδίου, ένας για την Ε.Σ.Δ.Δ. και ένας για την Ε.Σ.Τ.Α. Ο πίνακας κάθε Σχολής περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων της αντίστοιχης Σχο­λής, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από τους εξασφαλίζοντες ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται στη Σχολή της (μόνης, πρώτης ή δεύτερης) προτίμησής τους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή. Από τους υποψηφίους και για τις δύο Σχολές, όσοι δεν πέτυχαν επαρκή βαθμο­λογία για εισαγωγή στη Σχολή της πρώτης προτίμησης τους παραμένουν υποψήφιοι για τη Σχολή της δεύτερης προτίμησης, με βάση τη βαθμολογία για τη Σχολή αυτή.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει
 1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Δ.Δ. και σε ένα για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Τ.Α. Τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να είναι τα ίδια με εκείνα των μαθημάτων που εξετάζονται στο προκαταρκτικό στάδιο.
 2. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές.
 3. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που πε­ριλαμβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγω­νισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου.
 4. Την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα, την οποία επιλέ­γει ο υποψήφιος μεταξύ αυτών που ορίζει η προκήρυξη και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαι­τείται.
 5. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική.
 6. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφή, με υπαγόρευση, ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσ­σα.
 7. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριμελούς επι­τροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιμασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιμασία σε φάκελο, δοκιμασία σε μια ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθ­μό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο.
 8. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία των υποψηφίων που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθ­μό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισα­γωγή του σε αυτές.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντι­καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1586/ 1986 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η βαθμολογική κλίμακα του εισαγωγικού διαγωνι­σμού για όλες τις δοκιμασίες του προκαταρκτικού και τε­λικού σταδίου αρχίζει από τον αριθμό ένα και τελειώνει στον αριθμό πενήντα, με βάση επιτυχίας για κάθε μάθη­μα χωριστά τον αριθμό είκοσι πέντε. 2.
5.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 23του ν. 1586/1986, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών, προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και διευκρινίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής των διαγωνι­σμών.
6.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3260/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε εκ των δύο Σχολών.
Άρθρο 3 "Αναπληρωτής Διευθυντής ΙνστιτούτουΕπιμόρφωσης"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 1388/1983, όπως ισχύει σήμερα, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) συνιστάται θέ­ση Αναπληρωτή Διευθυντή, με αρμοδιότητα το Συντονι­σμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ορίζεται ο ανωτέρω Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. από το προσωπικό της κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1388/ 1983 που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή λειτουργού για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνε­ται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ.: α. Συντονίζει την εφαρμογή του εγκεκριμένου προ­γραμματισμού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρ­φωσης. β.Έχει την ευθύνη συντονισμού της αξιολόγησης των δράσεων που αναπτύσσονται από τα Περιφερειακά Ιν­στιτούτα Επιμόρφωσης. γ. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τις ανάγκες στε­λέχωσης των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης με ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. δ. Προΐσταται του ειδικού επιστημονικού και του διοι­κητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. ε. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, κατά τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ19 Α΄), ως προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστι­τού­των Επιμόρφωσης. στ. Αξιολογεί το ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφω­σης. ζ. Εγκρίνει τον προτεινόμενο προγραμματισμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης για εκπαιδευ­τικά προγράμματα και λοιπές δράσεις αρμοδιότητας του ΙΝ.ΕΠ., προκειμένου αυτός να συμπεριληφθεί στο συνο­λικό προς τελική έγκριση προγραμματισμό του Ινστιτού­του Επιμόρφωσης. η. Έχει την ευθύνη συντονισμού των αιτημάτων προ­μηθειών υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Περι­φερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, προκειμένου να υποβληθούν, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Κέ­ντρου. θ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην αποστολή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και αφορά τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. μετέχει του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως αναπληρωτής του Διευθυντή του ΙΝ.ΕΠ.».
Άρθρο 4 "Μετακινήσεις εκτός έδρας"
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3200/2003, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξα­σφαλίζεται η διατροφή και διανυκτέρευση του προσωπι­κού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που μετακινείται εκτός της έδρας της υπηρεσίας του για τις ανάγκες της οργανωτικής και επι­κοινωνιακής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμ­μάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και των Περιφε­ρειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Στο ανωτέρω προ­σωπικό καταβάλλονται μόνο οι δαπάνες μετα­κίνησης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.».
Άρθρο 5
1.  
  Για αποσπάσεις προσωπικού, εκτός από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) και του άρθρου 3 (εδάφ. α΄) του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄). Το προηγού­μενο εδάφιο ισχύει και για αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει, πλην του επιστημονικού προσωπικού.
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημο­νικού προσωπικού από ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Επι­μόρφωσης σε άλλο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες.
3.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγ­γελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο.
2.  
  Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενερ­γούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώματα και τις Υπηρε­σίες Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να ορίζονται, με απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εμπειρο­γνώμονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002. Οι κάθε είδους δαπά­νες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώ­το εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλεπόμενες πραγ­ματογνωμοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γενικού Επι­θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
3.  
  Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται.
4.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. (ί) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονο­μικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. (Ν) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομι­κής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρε­σιών (Δ.Ο.Υ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελε­γκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανω­τέρω υπηρεσιών, καθώς και των Προϊσταμένων των Πο­λεοδομικών Γραφείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί­κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 2. Οι ανωτέρω υπο­βάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά το μή­να Μάιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμε­νο έτος.
 3. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικα­σία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις.
 4. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005.
5.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 δεσμευτικές προθεσμίες απά­ντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν.
6.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπο­ρεί
 1. Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμέ­νων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επι­στήμονες του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 2. Να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, τη διε­νέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 3. Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, ιδίως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανι­σμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη μεταφορά τεχνο­γνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς.
 4. Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παρ. 2α του άρ­θρου 1 του ν. 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.
7.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακο­λουθεί την εκτέλεση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.
8.  
  Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι η υποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επί των οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.
Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί­κησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι ηυποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη­σης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επι­θεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρ­θρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επίτων οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια­τάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο. Κατά την πρώτη εφαρμο­γή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοί­κησης τοποθε­τεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμουπάλληλο με Α΄ βαθμό της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολικό χρό­νο υπηρεσίας, ο οποίος αποσπάται για τον σκοπό αυτόν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμό­διου Υπουργού. Ο αποσπώμενος επιλέγει τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό του Γραφείου του Γε­νικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αυτά της οργα­νικής του θέσης. Εφόσον επιλεγούν τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, αυτά καταβάλλονται με την επιφύ­λαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. β1 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τυχόν καταβαλλό­μενα έξοδα κίνησης από την οργανική θέση του αποσπώ­μενου δεν περιλαμβάνονται στα επιδόματα αυτά.
9.  
  Η τασσόμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή ΔημόσιαςΔιοίκησης και τους Προϊσταμένους των Σωμάτων καιτων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου προθεσμίαπεράτωσης των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων είναι ενδεικτική
10.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτω­σης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως.«Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδι­κούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρ­μόδια όργανα του εδαφίου α΄ της ίδιας παραγράφου Ε.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλ­λων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει.
 1. Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρ­χικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέ­σα.
 2. Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομε­λούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α΄, η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­νται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά πε­ριπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.».
11.  
  Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών τωνφορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 να συμπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοι­χεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρη­σης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πει­θαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασης τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ. Ε. Ε.Δ.Δ. επικουρείται από εννέα (9) Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχο­νται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές - Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμμα­τέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ο αριθμός των Ειδικών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέ­ων Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Άρθρο 8
1.  
  Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Γενική Γραμματέα Ισότητας, η οποία συμμετέχει και ως μέλος, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και θρη­σκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυ­ξης και Τροφίμων, από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρι­κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενι­κής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλή­λων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέ­σμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνο­μοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλά­δος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνι­κού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), τρεις (3) εκπροσώπους μη κυ­βερνητικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, κα­θώς και δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με ει­δική γνώση ή εμπειρία στα θέματα ισότητας των φύλων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
3.  
  Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκ­προσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι μέσα στην προθεσμία αυ­τή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη έως την υπόδειξη και το διορισμό των εκ­προσώπων των φορέων. Στην Επιτροπή καλούνται και συμμετέχουν, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιό­τητάς τους, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτε­ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή και άλ­λων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Ο ορι­σμός των μελών της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης.
4.  
  Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι η διε­ξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν τη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, σύμφωνα και με το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για την εφαρμογή τους, καθώς και η αξιολόγηση των απο­τελεσμάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
5.  
  Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική υπο­στήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουρ­γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­σης. Για την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, οι υπη­ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας συνεργάζονται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του άρθρου 1 του π.δ. 42/1994 (ΦΕΚ33 Α΄), όπως ισχύει. Για την υποβοήθηση του έργου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες ερ­γασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ΔημόσιαςΔιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα σχετι­κά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινήαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου, σύμφωνα με τις κείμενες δια­τάξεις.
Άρθρο 9
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνι­στώνται εξήντα (60) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαπέ­ντε (15) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Συνι­στώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων τους, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγ­ματος, οι κλάδοι ή ειδικότητες των προς πλήρωση θέσε­ων καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη.
2.  
  Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του Οργανι­σμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι θέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μόνιμου προσω­πικού από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ­τερου βαθμού. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις.
3.  
  Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ­γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­σης, που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με τον Οργανισμό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό μεταφέ­ρεται στη Γ.Γ.Ι. με τη θέση που κατέχει, ύστερα από αί­τηση που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μεταφορά και άλλων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται με την παρούσα παρά­γραφο δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50).
4.  
  Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ι. με απόσπαση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται στη Γ.Γ.Ι., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ανα­τρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαμβά­νουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθμού και κλάδου, με αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γ.Γ.Ι. και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με αυτήν την παράγρα­φο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου βαθμού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό.
5.  
  Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συμβουλίου, για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσω­πικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αρ­μόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκ­τρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
6.  
  Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξακο­λουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνησης, ως την ημερομηνία που θα καθορι­σθεί με το νέο Οργανισμό της
7.  
  Διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους επιδομάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλή­λους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζο­νται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμ­ματείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3345/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 10 "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις."
1.  
  1. Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεων τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή σε προκηρύξεις που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σε­ων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά πα­ρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτι­κό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρε­φοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίω­ση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ’ έτος δημόσια πρό­σκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί­δες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες καλούνται τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγω­γής τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβά­λουν αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό ή πρόσληψη με ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και κλάδο ή ει­δικότητα και νομό με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης. Οι πίνακες αυτοί αναμορφώνονται μετά από κάθε νέα πρόσκληση με την ένταξη σε αυτούς και των νέων υπο­ψηφίων. Από τους κατατασσόμενους στους πίνακες αυ­τούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. δια­θέτει για διορισμό ή πρόσληψη στους φορείς του πρώ­του εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύουν στο νομό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο υποψήφιος. Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκομείο ή ορ­φανοτροφείο Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους ή επιχείρησης τους ή άλλου νομικού τους προσώπου και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς της συγκεκριμένης περιοχής, προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων με ένδειξη της έδρας αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον πίνακα αυτόν, ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα με ταυτόχρονη ένδειξη των εξ αυτών κενών. Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου με προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγρά­φου αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνο­λικού αριθμού των οργανικών θέσεων του οικείου φο­ρέα. Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται μία (1) θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό­μενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότη­τα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουα­ρίου 2007
Άρθρο 11
1.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνυπολογίζεται και ο χρόνος που ο κατατασσόμενος συμβασιούχος έχει δια­νύσει με τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας που κα­τέχει.».
2.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/ 2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) καταργείται.
3.  
  Οι θέσεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991 (ΦΕΚ 121 Α΄) ορίζονται σε πενήντα (50) και εκατό (100) αντίστοιχα.
Άρθρο 12 "Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μετατασσομένωνσε παραμεθόριες περιοχές"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8Β του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος αυτός, εδάφιο ως εξής: Στα καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώ­σεις δεν περιλαμβάνεται επίσης η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που μετα­τάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, σύμφω­να με το άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄).
Άρθρο 13
1.  
  Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από υπηρεσίες, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερό­μενου πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από αυτόν, καταστρέφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την περιέλευσή τους στο οικείο Κ.Ε.Π.
2.  
  Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρο­νται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του Κέντρου Εξυ­πηρέτησης Πολιτών, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού καταστροφής, στο οποίο καταγράφονται όλα τα προς καταστροφή δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώ­σεις
3.  
  Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πι­στοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες και έχουν επιστραφεί στα Κ.Ε.Π., ως μη παραληφθέντα από αυτούς.
4.  
  Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων - υπεύ­θυνων δηλώσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία γίνεται εφεξής μνεία της διάταξης αυτής και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαμβάνουν από τα Κ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο εξαμήνου.
Άρθρο 14 "Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ."
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την επωνυμία «Κοινωνικό Πολύκεντρο», ως Τελικός Δι­καιούχος του άρθρου 1 του ν. 2860/2000, όπως ισχύει κάθε φορά, για την υλοποίηση εγκεκριμένων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής.
Άρθρο 15
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνι­στάται και λειτουργεί ομάδα με διακριτικό τίτλο «Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών και Συμ­βάντων», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμ­ματέα Πολιτικής Προστασίας. Η Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυ­ρηνικών Απειλών και Συμβάντων αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπε­δο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες δυ­νάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληρο­φοριών για τη διαχείριση χημικών, βιολογικών, ραδιολο­γικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων.
2.  
  Η Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από επιστη­μονικό και ειδικευμένο προσωπικό της Γενικής Γραμμα­τείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο­φίμων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ελ­ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ο αριθμός των μελών της ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα και τα ειδικότερα προσόντα τους, η υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα που διαθέτει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ο ορι­σμός των μελών της γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της και το ύψος αυτής, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφα­ση, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2005, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16 "Υπηρεσιακά ζητήματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού"
1.  
  Εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις Δήμων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι συμβάσεις ή οι σχέσεις κρίθηκαν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), ότι συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρό­νου, εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Α.Μ.Ε.Α., μπορεί να εντα­χθούν, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτι­κού συμβουλίου και με την ίδια σχέση εργασίας, στο προσωπικό αντίστοιχων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπηρεσιών του οικεί­ου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. Οι εργαζόμενοι αυτοί, εφόσον στους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, εντάσ­σονται σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται με απόφα­ση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στις περι­πτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., απαιτείται επιπλέον γνώμη του οικείου Διοικητι­κού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
1.  
 1. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους προς το Δη­μόσιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσο­νται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχείρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει εφάπαξ τη βασι­κή οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκα­του μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώ­σεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρα­κρατού­μενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσι­μη μέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του νό­μου αυτού, χωρίς κυρώσεις.
 3. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.
 4. Οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεών τους προς ασφαλιστικά ταμεία από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δη­μοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από προσαυξή­σεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβα­ρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχεί­ρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει σε αυ­τά εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.
 5. Σε περίπτω­ση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των οφει­λών των περιπτώσεων α΄ και β΄, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους προσαυξή­σεις.
 6. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημο­σίευση του παρόντος και εφεξής καταβάλλονται εντός των νόμιμων προθεσμιών.
 7. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους:
  • προς τις Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.,.
  • προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, συ­μπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
  • προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργα­σιών, προμηθειών, ανάθεση μελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • προς τους εργαζομένους, για οφειλές που προκύ­πτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή από πρα­κτικά συμβιβασμού με συμβολαιογραφικές πράξεις,
  • από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρε­ώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του παρόντος άρ­θρου, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη δα­νείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 96 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄).
  • Η απόφαση του Νομαρ­χιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου για τη δανειοδότηση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
  • Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο μήνας της δημοσίευσης του παρόντος.
 8. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώ­σεις του άρθρου 4 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄), όπως αυτό ισχύει, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επι­χορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη ανα­γκαία λεπτομέρεια
2.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η χρηματοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα, των Ανα­πτυξιακών Συνδέσμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των επιχειρή­σε­ων που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με πο­σοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθο­ρίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης εκτιμάται εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας επαρκεί για την αντιμετώπιση των επεν­δυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την κάλυ­ψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους.».
3.  
 1. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
4.  
  Οφειλές από κάθε είδους συμβάσεις μίσθωσης που αποτελούν έσοδα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μπορεί να ρυθμισθούν και να εξοφληθούν, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτι­κού Συμβουλίου, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μη­νών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε δόσεις, με ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις (24) ισό­ποσες μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αί­τηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το Δήμο ή την Κοινότητα, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερο­μηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτι­κού Συμβουλίου. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύε­ται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες κατα­βάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμε­νων μηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής. Πο­σά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επι­στρέφονται.
5.  
 1. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη, ως τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου, οφειλές των Δήμων, Κοινοτήτων, νομι­κών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδέσμων αυτών και των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δ.Ε.Υ.Α., προς το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρό­στιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπόχρεοι καταβάλουν εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρό­ντος.
 2. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δη­λώ­σεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατού­μενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσι­μη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του πα­ρόντος, χωρίς κυρώσεις.
 3. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.
 4. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005, όπως ισχύουν.
 5. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω φορέων προς το Ι.Κ.Α., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρόντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κατα­βολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπό­χρεοι καταβάλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής τους, μέσα στην προθε­σμία της προηγούμενης περίπτωσης.
 6. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής καθίστα­ται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
 7. Οι τρέχουσες απαιτη­τές ασφαλιστικές εισφορές, από τη δημοσίευση του νό­μου αυτού και μετά, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
 8. Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη δανείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
 9. Η σχετι­κή για τη δανειοδότηση απόφαση του Δημοτικού, Κοινο­τικού ή Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την από­λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
 10. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο αντίστοιχος της δημοσίευσης.
6.  
  Οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 που έληξαν έως την 30.6.2006 παρατείνονται από τη λήξη τους έως και έξι (6) μήνες από τη δημοσίευ­ση του παρόντος. Η προβλεπόμενη στο δ΄ εδάφιο της ως άνω παραγράφου αίτηση δανειοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μη­νών από την υποβολή της αίτησης.
7.  
  Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα­θηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων» καταργείται από την 1η Ιανουα­ρίου 2007. Το υφιστάμενο στις 31.12.2006 χρεωστικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού κεφαλαιοποιείται. Το ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναπο­μείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄), καλύπτεται από αποδοτέα έσοδα του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄) παρελθόντων οικονομικών ετών. Το ακριβές ύψος του ποσού, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κά­θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας, Διοίκη­σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η προβλεπόμενη παρακράτηση στο σημείο β΄ της παρ.12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 παύει να διε­νεργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
8.  
  Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμέ­νου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίαςτους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφω­νίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προςχρήση από τις οικείες υπηρεσίες. Ως ανώτατος αριθμός συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χορηγεί καθένας Ο.Τ.Α., καθορίζεται:.
 1. Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έως τρεις συν­δέσεις.
 2. Κατ’ εξαίρεση, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θεσσαλονίκης και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά έως τέσσερις συνδέσεις, ενώ για το Νομαρχιακό Διαμέ­ρισμα Αθηνών, έως πέντε συνδέσεις.
 3. Για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση.
 4. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο­λογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Με απόφαση του Νομάρχη, του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, κατά πε­ρίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο συγκεκριμένος προϊ­στάμενος οργανικής μονάδας, στον οποίο χορηγείται κάθε φορά η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρουμένων των οριζομένων στο τρί­το εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
 5. Για τους Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους, έως δύο συνδέσεις.
 6. Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κα­τοίκων, έως τρεις συνδέσεις.
 7. Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπά­νης, εντός του οποίου μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των οργανισμών το­πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, καθορίζεται ως ακολούθως:.
9.  
  Οι τρεις ειδικοί λογαριασμοί της παρ. 1 του άρθρου3 του ν. 2672/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τηνπαρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3345/2005 και ισχύει, οι οποί­οι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,ενοποιούνται σε έναν ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Κε­ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σεων».
Άρθρο 18 "Ρύθμιση θεμάτων χορήγησηςτης Ελληνικής Ιθαγένειας"
1.  
  Τα αιτήματα για απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση, τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι 31.5.2006 ενώπιον των Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νο­μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας από άτομα προ­ερχόμενα από χώρες της τέως Ένωσης Σοβιετικών Σο­σιαλιστικών Δημοκρατιών παραπέμπονται αυτοδικαίως, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως ισχύει, προκειμένου να εξετασθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ανωτέρω νόμο διαδικασία. Οι χορηγηθείσες στα άτομα της κατηγορίας αυτής βεβαιώσεις του άρθρου 24 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) επέχουν θέση των αντιστοίχων του άρθρου 76 παρ. 6 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄).
Άρθρο 19
1.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όταν, στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει σε συγχρηματο­δοτούμενα προγράμματα με εταίρους Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το Διεθνή Οργα­νισμό Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας) και λοιπούς Οργανισμούς, μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις ή να επι­χορηγεί τους ανωτέρω εταίρους, από τον προϋπολογι­σμό εξόδων του, για την εφαρμογή δράσεων της μετα­ναστευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται στους προαναφερόμενους εταίρους τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρμογή σχετικών δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής, όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο με το Μνημόνιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας).
2.  
  Η μεταφορά ή επιχορήγηση προέρχεται από πιστώ­σεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουρ­γείου από μεταφορά από το συσταθέντα για το σκοπό αυτόν Ειδικό Λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων, ιδί­ως, χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εκκαθάριση και καταβολή των κάθε είδους αμοιβών στους υπαλλήλους των εταί­ρων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των δράσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην επιχορήγηση της οποίας εντάσσο­νται και τα ανωτέρω κονδύλια. Η διάθεση της επιχορήγη­σης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι­κών καθορίζεται το ϋψος της επιχορήγησης, ο σκοπός της, όπως, επίσης, και ο τρόπος καταβολής των δαπανών
Άρθρο 20 "Επιβολή προστίμου για εκλογική παράβασηαπό τρίτον"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
  Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 8, καθώς και της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 επιβάλλεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Επι­τροπής Ελέγχου του άρθρου 15, πρόστιμο ύψους όχι κα­τώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ούτε ανώτε­ρο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι­κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Κάθε παρά­βαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντί­στοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.
Άρθρο 21 "Θέματα Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης"
1.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 τουν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολού­θως: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους ραδιοφωνι­κούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά με την αντικειμενική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυασμών στους ραδιοτηλεοπτι­κούς σταθμούς κατά την περίοδο των δημοτικών και νο­μαρχιακών εκλογών. Η μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ­πονται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 22
1.  
  Εμπράγματες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα λειτουργούντων με­ταβατικών κτηματολογικών γραφείων και οι οποίες συ­ντάχθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2.8.2006 και 10.9.2006 χωρίς την επισύναψη σε αυτές κυρωμένου αποσπάσμα­τος κτηματολογικού διαγράμματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α΄), είναι κατά τούτο έγκυρες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους.
Άρθρο 23
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 73 τουν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων οι ανήλικοι, όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς και όσοι παρα­βιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχω­ρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου εξαίρεσης σε κά­θε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνομική αρχή που πραγ­ματοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού. .
2.  
  Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 πρόστιμο δεν επιβάλλεται στους υπηκόους Λιβάνου που παραβίασαν τη διάρκεια της νόμιμης διαμονής τους στη Χώρα μας κατά το χρονι­κό διάστημα από 12.7.2006 έως 14.8.2006, εφόσον η αναχώρησή τους πραγματοποιηθεί μέχρι την 14.9.2006. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα βάσει των προαναφερόμε­νων διατάξεων κατά το διάστημα από 12.7.2006 έως 14.8.2006 σε βάρος υπηκόων Λιβάνου δεν αναζητού­νται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από 12.7.2006.
Άρθρο 24
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) εφαρμόζονται και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
2.  
  Η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, καθώς και η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 γίνεται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της.
Άρθρο 25
1.  
  Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολού­θως: «Στα 9μελή συμβούλια 6 και 3».
Άρθρο 26
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3463/2006 ως εξής: «Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενεια­κή τους μερίδα.» Τα σημεία β1 και β2 της παραγράφου 1 του ως άνω άρ­θρου καταργούνται.
Άρθρο 27 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά­ξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/207
2007-11-23 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι η υποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επί των οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο.
Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.
Αντικατάσταση
A/2007/263
2016-02-27 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
1.
Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεων τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή σε προκηρύξεις που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου
Αντικατάσταση
A/2016/33
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8 1999
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1895 1990
ΝΟΜΟΣ 1994/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2190 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Άρθρο 1 Διοικητι[...]" 2000/2863 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΝΟΜΟΣ 2002/3074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3074 2002
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΝΟΜΟΣ 2005/3205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3205 2005
ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/351 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/42 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/42 1994
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του. 2007/3562 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις. 2008/3728 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομο[...]" 2017/4478 2017
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων 2008/5 2008