Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 19 Ιανουαρίου 2006, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥτου Υπουργείου Εξωτερικώντης Ελληνικής Δημοκρατίας καιτου Υπουργείου Εμπορίουτης Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςΣχετικά με τη ΣυνεργασίαΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εφεξής αναφερόμενα στο παρόν ως «τα δυο μέρη», Αναγνωρίζοντας:(α) Την επιθυμία των δύο μερών να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις υφιστάμενες οικονομικές τους σχέσεις. (β) Την βούληση των δύο μερών να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις οικονομικές (και εμπορικές) σχέσεις τους στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφεξής αποκαλούμενες ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής τους νομοθεσίας και σε πλήρη συμφωνία με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. (γ) Τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα των ΜΜΕ στην ανάπτυξη των οικονομιών των δύο χωρών. (δ) Την ανάγκη ενδυνάμωσης, υποστήριξης και ανάπτυξης της συνεργασίας των ΜΜΕ των δύο μερών, στηριγμένης στο αμοιβαίο όφελος. Συμφωνούν στα ακόλουθα: Άρθρο 1Γενικοί ΌροιΝα προωθήσουν στο παραπάνω πλαίσιο, την ανάπτυξη της συνεργασίας των ΜΜΕ των δύο χωρών στους τομείς: - της βιομηχανίας - του εμπορίου - των υπηρεσιών - του τουρισμού - της τεχνολογίας - της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης - των επενδύσεων - καθώς και σε άλλους, που θα συμφωνηθούν μετά από αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών. Άρθρο 2Στόχοι της ΣυνεργασίαςΤα δύο μέρη συμφωνούν στους ακόλουθους στόχους της συνεργασίας τους: 1.Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, και/ή κυβερνητικών υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων των δύο χωρών. 2.Στην προώθηση τής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των ΜΜΕ των δύο χωρών. 3.Στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σχετικά με την ίδρυση, ανάπτυξη και διεθνοποίηση των ΜΜΕ. 4.Στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ αρχών και/ή κυβερνητικών υπηρεσιών και φορέων, μέσω της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών και άλλων μορφών προώθησής της. 5.Στον καθορισμό της μορφής συνεργασίας για την προώθηση της αμοιβαίας ανάπτυξης στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 τομείς αλλά και σε άλλα ειδικά πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ενισχύουν αυτές τις πρωτοβουλίες (όπως π.χ. ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων, διοικητική συνεργασία κατά των απομιμήσεων, κλπ.). 6.Στην υποστήριξη ιδιαίτερων δραστηριοτήτων ή μορφών συνεργασίας που θα συμφωνηθούν μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνολογικών πάρκων και ΜΜΕ. Άρθρο 3Εφαρμογή του Μνημονίου1.Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των δύο μερών και την τήρηση των γενικά αναγνωρισμένων κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα δύο μέρη, απορρέουσες από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη. Ειδικότερα κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Το κάθε ένα από τα δύο μέρη θα ορίσει ένα αρμόδιο τμήμα ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου και θα ενημερώσει το άλλο μέρος για τον ορισμό του. 3.Η πραγμάτωση των στόχων του Μνημονίου ανατίθεται από τα δύο μέρη ή από τα αρμόδια τμήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σε αρμόδιους φορείς, και κάθε μέρος θα ενημερώνει το άλλο αναφορικά με τους ορισθέντες φορείς. Άρθρο 4Ομάδα Εργασίας για την επίβλεψητης εφαρμογής του ΜνημονίουΤα δύο μέρη συγκροτούν Κοινή Ομάδα Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής του Μνημονίου. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από 3 εκπροσώπους των δύο μερών, και θα διευθύνεται από κοινού από τους αρμόδιους Διευθυντές που θα έχουν ορίσει τα δύο μέρη. Οι συναντήσεις της Κοινής Ομάδας Εργασίας θα συγκαλούνται από τους ορισθέντες Διευθυντές των δύο μερών. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκ περιτροπής στην Αθήνα και το Πεκίνο, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά. Άρθρο 5Καθήκοντα και υποχρεώσεις της Ομάδας ΕργασίαςΤα δύο μέρη συμφωνούν ότι η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1.Να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στα θέματα των ΜΜΕ και ειδικότερα: α Να προτείνει αναλυτικό σχέδιο εργασίας, καθορίζοντας τους αρμόδιους οικονομικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. 1)Να μελετήσει το οικονομικό και νομικό καθεστώς των ΜΜΕ των δύο χωρών και τα σχέδια ανάπτυξής τους, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή ακριβών και λεπτομερών στοιχείων στις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς και να καθορίσει τους τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΜΜΕ. 2)Να προτείνει τη διοργάνωση εργαστηρίων, επιχειρηματικών συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας και λοιπών εκδηλώσεων που διευκολύνουν και ωφελούν την ανάπτυξη της συνεργασίας των ΜΜΕ των δύο χωρών. 3)Να συντάσσει Εκθέσεις και Ανακοινώσεις προς τις Αρμόδιες Φορείς σύμφωνα με το εν λόγω Μνημόνιο, σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθώς και με τα αποτελέσματά τους. 2.Να υποβάλλει προτάσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου. 3.Να προτείνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο παρόν Μνημόνιο για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του. 4.Να προτείνει την παράταση της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου εν ευθέτω χρόνω. Άρθρο 6Επίλυση ΔιαφορώνΟποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, οι διαφορές θα επιλύονται μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Άρθρο 7Διαδικασία Τροποποίησης και ΣυμπλήρωσηςΤο παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή με αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση των Μερών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1. Οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτές θα τίθενται σε ισχύ με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, παρ. 1 κατωτέρω και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 8Έναρξη Ισχύος και Διάρκεια του Μνημονίου1.Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα Μέρη θα ενημερωθούν αμοιβαία μέσω της διπλωματικής οδού, αναφορικά με την πλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους προϋποθέσεων για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου. 2.Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε Ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεωθεί αυτομάτως για περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός εάν οιοδήποτε από τα δυο Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως για την πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής ή μεταγενέστερης περιόδου ισχύος του. Έγινε εις διπλούν στο Πεκίνο, στις 19 Ιανουαρίου 2006, στην Ελληνική, την Κινεζική και την Αγγλική. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε οποιαδήποτε διαφορά στην ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου υπερισχύει το Αγγλικό Κείμενο. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Εξωτερικών της Εμπορίου της Λαϊκής Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Κίνας ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Υu GUΑΝGΖΗΟU ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία