ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3497

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο «περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας», που υιοθετήθηκε στη Διπλωματική Διάσκεψη που έγινε στο Περιφερειακό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας (RΕΜΡΕC) στη Βαλέττα της Μάλτας στις 25 Ιανουαρίου 2002. 2.Το κείμενο του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται παρατίθεται ως πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, Ως Μέρη της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης, που υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη την 16η Φεβρουαρίου 1976 και τροποποιήθηκε την 10η Ιουνίου 1995, Επιθυμώντας την εφαρμογή των Άρθρων 6 και 9 της ανωτέρω Σύμβασης, Αναγνωρίζοντας ότι σοβαρή ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες ή από απειλή που να συνδέεται με αυτές στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας ενέχει κινδύνους για τα παράκτια Κράτη και το θαλάσσιο περιβάλλον, Θεωρώντας ότι καθίσταται απαραίτητη η συνεργασία όλων των παρακτίων κρατών της Μεσογείου Θάλασσας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και τη σημασία της συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο αυτού του Οργανισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην προώθηση της υιοθέτησης και της ανάπτυξης διεθνών κανόνων και επιπέδων πρόληψης, μείωσης και ελέγχου της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία, Τονίζοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τα παράκτια Κράτη της Μεσογείου Θάλασσας για την εφαρμογή αυτών των διεθνών κανόνων και επιπέδων, Αναγνωρίζοντας επίσης τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην εφαρμογή διεθνών επιπέδων όσον αφορά στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας και στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, Αναγνωρίζοντας επίσης τη σπουδαιότητα της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής διεθνών κανονισμών για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία, Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη σπουδαιότητα άμεσης και αποτελεσματικής δράσης σε εθνικό, υποπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος ή απειλής που να συνδέεται με αυτή, Εφαρμόζοντας την αρχή της πρόληψης, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη μέθοδο της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδράσεων, και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως προβλέπει το Άρθρο 4 της Σύμβασης, Λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που καταρτίστηκε στο Μοντέγκο Μπέυ στις 10 Δεκεμβρίου 1982, που είναι σε ισχύ και της οποίας είναι Μέρη πολλά παράκτια Κράτη της Μεσογείου Θάλασσας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται ιδιαιτέρως στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, στην ετοιμότητα για περιστατικά ρύπανσης και στην αντιμετώπιση αυτών, και στην αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημιές από ρύπανση, Επιθυμώντας την περαιτέρω ανάπτυξη αμοιβαίας βοήθειας και συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: (α) «Σύμβαση» σημαίνει η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση, που υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976 και τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995? (β) «Περιστατικό ρύπανσης» σημαίνει ένα συμβάν ή μία σειρά από συμβάντα που έχουν την ίδια προέλευση, που καταλήγουν ή ενδέχεται να έχουν ως επακόλουθο την απόρριψη πετρελαίου και/ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή τις ακτές ή τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών, και απαιτούν επείγουσα δράση ή άλλη άμεση αντιμετώπιση? (γ) «Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες» σημαίνει οποια­δήποτε ουσία πέρα από πετρέλαιο, η οποία, εάν εισαχθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι πιθανό να προκαλέσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψει ζωντανούς οργανισμούς και τη θαλάσσια ζωή, να βλάψει το τοπίο ή να παρεμποδίσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας? (δ) «Συναφή συμφέροντα» σημαίνει τα συμφέροντα ενός παράκτιου κράτους που επηρεάζεται άμεσα ή απειλείται και αφορά, μεταξύ άλλων: (i) στις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές, στα λιμάνια ή στις εκβολές ποταμών, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων? (ii) στο ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον τη συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσίων αθλημάτων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων? (iii) στην υγεία του παράκτιου πληθυσμού? (iν) στην πολιτιστική, αισθητική, επιστημονική και εκπαιδευτική αξία της περιοχής? (ν) στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων βιολογικών πόρων? (ε) «Διεθνείς κανονισμοί» σημαίνει κανονισμοί που στοχεύουν στην πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία όπως υιοθετήθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπό την αιγίδα των εξειδικευμένων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού? (στ) «Περιφερειακό Κέντρο» σημαίνει το «Περιφε­ρειακό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας» (RΕΜΡΕC), που ιδρύθηκε με την 7η Απόφαση που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων των παρακτίων κρατών της περιοχής της Μεσογείου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας στη Βαρκελώνη στις 9 Φεβρουαρίου 1976, που διοικείται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕΡ), και του οποίου οι στόχοι και οι λειτουργίες ορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΗ περιοχή εφαρμογής του Πρωτοκόλλου θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1.Τα Μέρη θα συνεργάζονται: 1)για την εφαρμογή διεθνών κανονισμών για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία? και 2)για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε περιπτώσεις περιστατικών ρύπανσης. 2.Κατά τη συνεργασία τους, τα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη, όπου κρίνεται σωστό, τη συμμετοχή τοπικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανισμών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. 3.Κάθε Μέρος θα εφαρμόζει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς να θίγεται η κυριαρχία ή η δικαιοδοσία των υπολοίπων συμβαλλομένων Μερών ή άλλων Κρατών. Όποια μέτρα λάβει ένα Μέρος για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 4ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ1.Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν και να προάγουν, είτε μεμονωμένα είτε μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, σχέδια εκτάκτου ανάγκης και άλλα μέσα πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών ρύπανσης. Τα μέσα αυτά θα περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό, πλοία, αεροσκάφη και προσωπικό προετοιμασμένο για επιχειρήσεις σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, την ενεργοποίηση, όπως αρμόζει, της σχετικής νομοθεσίας, την ανάπτυξη ή ενίσχυση της δυνατότητας αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης και τον καθορισμό μιας εθνικής Αρχής υπεύθυνης για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Τα Μέρη θα λάβουν επίσης μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για την πρόληψη της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας από πλοία με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής σε αυτήν την περιοχή των σχετικών διεθνών συμβάσεων σύμφωνα με τη δυνατότητά τους ως κράτος σημαίας, κράτη του λιμένα και παράκτια κράτη, και την εφαρμόσιμη νομοθεσία τους. Θα αναπτύξουν την εθνική τους ικανότητα όσον αφορά στην εφαρμογή αυτών των διεθνών συμβάσεων και δύνανται να συνεργάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή τους μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. 3.Τα Μέρη θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο κάθε δύο χρόνια για τα ληφθέντα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. Το Περιφερειακό Κέντρο θα παρουσιάζει μια αναφορά στα Μέρη με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες. Άρθρο 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤα Μέρη θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν, είτε μεμονωμένα είτε μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, δραστηριότητες παρακολούθησης που να καλύπτουν την περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της ρύπανσης, και την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους εφαρμόσιμους διεθνείς κανονισμούς. Άρθρο 6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣΣε περίπτωση διαφυγής ή απώλειας από το πλοίο επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών σε εμπορευματοκιβώτια, βυτία, φορτηγά οχήματα, αμαξοστοιχίες ή φορτηγίδες πλοίων, τα Μέρη θα συνεργάζονται κατά το δυνατόν στη διάσωση αυτών των πακέτων και στην ανάκτηση τέτοιων ουσιών για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου για το θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον. Άρθρο 7 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ1.Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να παράσχει στα υπόλοιπα Μέρη πληροφορίες σχετικά με: 1)τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό ή τις Αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες? 2)τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη αναφορών σχετικών με τη ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες και για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε μέτρα συνδρομής μεταξύ των Μερών? 3)τις εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να δρουν εξ’ ονόματος του κράτους σε θέματα μέτρων αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των Μερών? 4)τον εθνικό οργανισμό ή τις Αρχές που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 4, ιδιαίτερα αυτών που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων και άλλων συναφών εφαρμοστέων κανονισμών, αυτών που έχουν την ευθύνη για τις ευκολίες υποδοχής των λιμένων και αυτών που έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των παράνομων απορρίψεων σύμφωνα με τη Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78? 5)τους κανονισμούς και άλλα ζητήματα που έχουν άμεση επίπτωση στην ετοιμότητα και στην αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες? 6)τις νέες μεθόδους με τις οποίες είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, νέα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης, νέες εξελίξεις στην τεχνολογία διενέργειας παρακολούθησης και την κατάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων. 2.Τα Μέρη που έχουν συμφωνήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες απευθείας μεταξύ τους, θα πρέπει να τις κοινοποιούν και στο Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο στη συνέχεια θα ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα υπόλοιπα Μέρη και υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, στα παράκτια κράτη της Μεσογείου Θάλασσας που δεν είναι Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Τα Μέρη που συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο σχετικά με αυτές τις συμφωνίες, το οποίο θα τις κοινοποιεί στα υπόλοιπα Μέρη. Άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣΤα Μέρη αναλαμβάνουν να συντονίζουν τη χρήση των μέσων επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό να εξασφαλίσουν, με την απαιτούμενη ταχύτητα και αξιοπιστία, την παραλαβή, την διαβίβαση και την διά­δοση όλων των αναφορών και των επειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν σε περιστατικά ρύπανσης. Το Περιφερειακό Κέντρο θα διαθέτει τα αναγκαία μέσα επικοινωνίας που θα το καθιστούν ικανό να συμμετέχει σε αυτήν τη συντονισμένη προσπάθεια και, κυρίως, να εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 12. Άρθρο 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ1.Κάθε Μέρος θα εκδίδει οδηγίες προς τους πλοιάρχους ή άλλα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία του και προς τους κυβερνήτες των αεροσκαφών που είναι καταχωρημένα στο έδαφος του σύμφωνα με τις οποίες καλούνται να το αναφέρουν, όπως και στο πλησιέστερο παράκτιο Κράτος, μέσω των ταχύτερων και πλέον κατάλληλων, κατά περίπτωση, διαύλων επικοινωνίας, ακολουθώντας διαδικασίες κοινοποίησης στο βαθμό που απαιτείται από, και σύμφωνα με, τις εφαρμοστέες διατάξεις σχετικών διεθνών συμφωνιών: 1)όλα τα περιστατικά που καταλήγουν ή ενδεχομένως να καταλήξουν σε διαφυγή πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών? 2)την ύπαρξη, τα χαρακτηριστικά και την έκταση πετρελαιοκηλίδων ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευασμένων επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, που παρατηρούνται στη θάλασσα και οι οποίες αποτελούν ή είναι πιθανό να αποτελέσουν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή για την ακτή ή για τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων εκ των Μερών. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 20 του Πρωτοκόλλου, κάθε Μέρος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που πλέει στα χωρικά ύδατα αυτού του Μέρους συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις (α) και (β) της 1ης παραγράφου και ενδεχομένως να ζητήσει τη συνδρομή του Περιφερειακού Κέντρου προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ληφθέντα μέτρα. 3.Κάθε Μέρος εκδίδει επίσης οδηγίες προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τους θαλάσσιους λιμένες και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να του αναφέρουν, σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα νομοθεσία, όλα τα περιστατικά που καταλήγουν ή ενδεχομένως να καταλήξουν σε απόρριψη πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. 4.Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Θαλασ­σίου Βυθού και του Υπεδάφους, κάθε Μέρος θα εκδίδει οδηγίες προς πρόσωπα που έχουν την ευθύνη υπεράκτιων μονάδων υπό την δικαιοδοσία του, να του αναφέρουν μέσω των ταχύτερων και καταλληλότερων για την περίπτωση διαύλων επικοινωνίας, ακολουθώντας τις διαδικασίες κοινοποίησης που έχει ορίσει, όλα τα περιστατικά που καταλήγουν ή ενδεχομένως να καταλήξουν σε απόρριψη πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. 5.Στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, ο όρος «περιστατικό» σημαίνει ένα περιστατικό που πληροί τις περιγραφόμενες σε αυτές συνθήκες, είτε είναι περιστατικό ρύπανσης είτε όχι. 6.Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Κέντρο σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης. 7.Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 κοινοποιούνται αμέσως στα υπόλοιπα Μέρη που είναι πιθανό να επηρεαστούν από ένα περιστατικό ρύπανσης: 1)από το Μέρος που έχει λάβει τις πληροφορίες, κατά προτίμηση άμεσα ή μέσω του Περιφερειακού Κέντρου? ή 2)από το Περιφερειακό Κέντρο. Σε περίπτωση απευθείας κοινοποίησης μεταξύ των Μερών, αυτά ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο για τα ληφθέντα μέτρα, και το Κέντρο τα κοινοποιεί στα υπόλοιπα Μέρη. 8.Τα Μέρη χρησιμοποιούν ένα αμοιβαία εγκεκριμένο έντυπο που προτείνεται από το Περιφερειακό Κέντρο για τον τρόπο αναφοράς των περιστατικών ρύπανσης όπως απαιτείται από τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος Άρθρου. 9.Συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 7, τα Μέρη δε δεσμεύονται από την υποχρέωση που αναφέρεται στο Άρθρο 9, παράγραφο 2, της Σύμβασης. Άρθρο 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ1.Κάθε Μέρος που αντιμετωπίζει ένα περιστατικό ρύπανσης θα: 1)προβαίνει στις αναγκαίες εκτιμήσεις όσον αφορά στη φύση, στην έκταση και στις πιθανές συνέπειες του περιστατικού ρύπανσης ή, κατά περίπτωση, στον τύπο και στην κατά προσέγγιση ποσότητα πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών καθώς και στην κατεύθυνση και ταχύτητα μετατόπισης της πετρελαιο­κηλίδας? 2)λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την πρόληψη, τη μείωση και, κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την εξάλειψη των επιπτώσεων του περιστατικού ρύπανσης? 3)ενημερώνει αμέσως όλα τα Μέρη που είναι πιθανό να επηρεασθούν από το περιστατικό ρύπανσης για αυτές τις εκτιμήσεις και για κάθε ενέργεια στην οποία έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί, και συγχρόνως θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στο Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο θα τις κοινοποιεί σε όλα τα υπόλοιπα Μέρη? 4)συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση για όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο και να αναφέρει επ’ αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 9. 2.Όταν αναλαμβάνεται δράση για την καταπολέμηση της ρύπανσης που προέρχεται από πλοίο, θα λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία: 1)της ανθρώπινης ζωής? 2)του ίδιου του πλοίου? ούτως ώστε να προλαμβάνεται ή να ελαχιστοποιείται η ζημία στο περιβάλλον γενικά. Όποιο Μέρος αναλαμβάνει τέτοιου είδους ενέργεια ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό είτε άμεσα είτε μέσω του Περιφερειακού Κέντρου. Άρθρο 11ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ1.Κάθε Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι όσα πλοία φέρουν τη σημαία του διαθέτουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης όπως απαιτείται από, και σύμφωνα με, τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. 2.Κάθε Μέρος απαιτεί από τους πλοιάρχους των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, στην περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου και ιδιαίτερα να παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν αιτήσεως τους, πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για το πλοίο και το φορτίο του όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 9, και να συνεργάζονται με αυτές τις Αρχές. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 20 του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε Μέρος θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που πλέει στα χωρικά του ύδατα συμμορφώνεται με την υποχρέωση της παραγράφου 2 και μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Περιφερειακού Κέντρου για τα θέματα αυτά. Ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ληφθέντα μέτρα. 4.Κάθε Μέρος θα απαιτεί από τις Αρχές ή από τους φορείς εκμετάλλευσης των θαλασσίων λιμένων και βοηθητικών εγκαταστάσεων οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του, όπως κρίνεται κατάλληλο, να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης κατά της ρύπανσης ή ανάλογες ρυθμίσεις που να είναι εναρμονισμένοι με το εθνικό σύστημα που θεσπίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 4 και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την αρμόδια εθνική Αρχή. 5.Κάθε Μέρος θα απαιτεί από τους υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να διαθέτουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ρύπανσης που να είναι εναρμονισμένο με το εθνικό σύστημα που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το Αρθρο 4 και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια εθνική Αρχή. Άρθρο 12 ΣΥΝΔΡΟΜΗ1.Όποιο Μέρος έχει ανάγκη συνδρομής για την αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης μπορεί να ζητήσει, είτε απευθείας είτε μέσω του Περιφερειακού Κέντρου τη συνδρομή άλλων συμβαλλομένων μερών, ξεκινώντας με τα Μέρη που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη ρύπανση. Η συνδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές εμπειρογνωμόνων και την παροχή ή τη διάθεση προς το ενδιαφερόμενο Μέρος του αναγκαίου ειδικευμένου προσωπικού, προϊόντων, εξοπλισμού και ναυτικών μέσων. Τα Μέρη από τα οποία αιτείται η συνδρομή αυτή, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την παρέχουν. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία τα Μέρη που έχουν εμπλακεί σε μία επιχείρηση καταπολέμησης της ρύπανσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την οργάνωση της επιχείρησης, το Περιφερειακό Κέντρο δύναται, με την αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων Μερών, να συντονίσει τα μέσα που έχουν διαθέσει προς το σκοπό αυτό τα εν λόγω Μέρη. 3.Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες που εφαρμόζονται, κάθε Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομικά και διοικητικά μέτρα για να διευκολύνει: 1)την άφιξη, τη χρησιμοποίηση στο έδαφος του και την αναχώρηση πλοίων, αεροσκαφών και άλλων μέσων μεταφοράς που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης ή στη μεταφορά προσωπικού, φορτίων, υλικών και εξοπλισμού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περι­στατικού? και 2)την ταχεία διακίνηση προς, διαμέσου και έξω από την περιοχή δικαιοδοσίας του προσωπικού, των φορτίων, των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α). Άρθρο 13 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ1.Εκτός και εάν έχει συναφθεί συμφωνία για τις οικο­νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα Μέρη για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης σε διμερή ή πολυμερή βάση πριν από την εκδήλωση του εν λόγω περιστατικού, τα Μέρη θα αναλάβουν τα έξοδα των αντίστοιχων ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σύμφωνα με την παράγραφο 2. 2.1)Εάν οι ενέργειες έγιναν από ένα Μέρος κατόπιν ρητού αιτήματος ενός άλλου Μέρους, το αιτόν Μέρος θα αποζημιώνει το άλλο Μέρος που βοήθησε για τα έξοδα των ενεργειών του. Εάν ακυρωθεί η απαίτηση, το αιτόν Μέρος θα αναλάβει τα έξοδα στα οποία έχει ήδη προβεί ή αναλάβει το Μέρος που παρείχε τη συνδρομή? 2)εάν οι ενέργειες έγιναν από ένα Μέρος με δική του πρωτοβουλία, αυτό το Μέρος θα αναλάβει το κόστος των ενεργειών του? 3)οι αρχές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω εφαρμόζονται εκτός και εάν τα ενδιαφερόμενα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά σε μια οποιαδήποτε περίπτωση. 3.Εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς, τα έξοδα των ενεργειών που έλαβε ένα Μέρος κατόπιν αίτησης άλλου Μέρους υπολογίζονται κατά εύλογο τρόπο σύμφωνα με το δίκαιο και την τρέχουσα πρακτική του Μέρους που παρείχε τη συνδρομή όσον αφορά στην επιστροφή των εξόδων αυτών. 4.Το Μέρος που ζητά συνδρομή και το Μέρος που την παρέχει συνεργάζονται, όπως αρμόζει, για την διεκπεραίωση κάθε αξίωσης αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό, θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα υπάρχοντα νομικά καθεστώτα. Στις περιπτώσεις που οι ενέργειες που έτσι αποφασίστηκαν δεν επιτρέπουν την πλήρη αποζημίωση για τις δαπάνες της επιχείρησης συνδρομής, το Μέρος που ζήτησε συνδρομή μπορεί να ζητήσει από το Μέρος που παρείχε τη συνδρομή να παραιτηθεί από την επιστροφή των εξόδων που υπερβαίνουν τη ήδη καταβληθέντα ποσά ή να ελαττώσει τις δαπάνες που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. Μπορεί επίσης να ζητήσει αναβολή της απόδοσης τέτοιων δαπανών. Κατά την εξέταση ενός τέτοιου αιτήματος, τα Μέρη που παρείχαν συνδρομή λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. 5.Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου δε πρέπει να ερμηνεύονται ότι θίγουν κατά οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των Μερών να επανακτούν από τρίτα Μέρη το κόστος των μέτρων αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης σύμφωνα με άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανόνες του εθνικού και διεθνούς δικαίου που ισχύουν για ένα ή άλλο Μέρος των συμμετεχόντων στην επιχείρηση συνδρομής. Άρθρο 14 ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ1.Τα Μέρη μεμονωμένα, διμερώς ή πολυμερώς θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί τους διαθέτουν ευκολίες υποδοχής που πληρούν τις ανάγκες των πλοίων. Θα εξασφαλίζουν ότι αυτές οι ευκολίες χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά χωρίς να προκαλείται υπερβολική καθυστέρηση στα πλοία. Τα Μέρη καλούνται να εξεύρουν τρόπους και μέσα προκειμένου να ορίσουν λογικές τιμές για τη χρήση αυτών των ευκολιών. 2.Τα Μέρη θα εξασφαλίζουν επίσης την προμήθεια αρκετών ευκολιών υποδοχής για σκάφη αναψυχής. 3.Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι ευκολίες υποδοχής λειτουργούν ικανοποιητικά για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις απορρίψεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 4.Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να παρέχουν στα πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες τους επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ΜΑRΡΟL 73/78 και από την ισχύουσα νομοθεσία τους επί του θέματος. Άρθρο 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣύμφωνα με τους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα και σύμφωνα με την παγκόσμια εντολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα μεμονωμένα, διμερώς ή πολυμερώς για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των αναγνωρισμένων διαδρομών που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια κυκλοφορία και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη μείωση των κινδύνων από ατυχήματα ή τις περιβαλλοντικές συνέπειες που πηγάζουν από αυτά. Άρθρο 16 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣΤα Μέρη θα ορίσουν εθνικές, υποπεριφερειακές ή περιφερειακές στρατηγικές που αφορούν στην υποδοχή σε περιοχές καταφυγής, συμπεριλαμβανομένων και των λιμένων, πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου και αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Θα συνεργάζονται για το σκοπό αυτό και θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο για τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει. Άρθρο 17 ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣΤα Μέρη μπορούν να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να διατηρούν κατάλληλες διμερείς ή πολυμερείς υποπεριφερειακές συμφωνίες προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου του παρόντος Πρωτοκόλλου. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων Μερών, το Περιφερειακό Κέντρο τους παρέχει συνδρομή, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών των υποπεριφερειακών συμφωνιών. Άρθρο 18 ΣΥΝΟΔΟΙ1.Τακτικές Σύνοδοι των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου θα πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις τακτικές Συνόδους των συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης, οι οποίες συγκαλούνται σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Σύμβασης. Τα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται επίσης να συγκαλούν έκτακτες Συνόδους, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 18 της Σύμβασης. 2.Αντικείμενο των Συνόδων των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ειδικότερα: 1)Εξέταση και συζήτηση των αναφορών του Περιφερειακού Κέντρου για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, και ειδικότερα των Άρθρων 4, 7 και 16. 2)Διατύπωση και υιοθέτηση στρατηγικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3)Η παρακολούθηση και η εξέταση της αποτελεσματικότητας αυτών των στρατηγικών, των σχεδίων δράσης και των προγραμμάτων, καθώς και της ανάγκης υιοθέτησης νέων στρατηγικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων και της κατάρτισης μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. 4)Εκτέλεση άλλων τέτοιων καθηκόντων που μπορεί να είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 19 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ1.Οι διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρονται σε οποιοδήποτε Πρωτόκολλο εφαρμόζονται και για το παρόν Πρωτόκολλο. 2.Οι διαδικαστικοί και οικονομικοί κανόνες που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 24 της Σύμβασης εφαρμόζονται και στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, δε θίγεται το δικαίωμα των Μερών να υιοθετούν συναφή αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στα θέματα που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 21 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗΤα Μέρη καλούν, όπου αρμόζει, τα Κράτη που δεν είναι Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου και τους διεθνείς οργανισμούς να συνεργάζονται για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 22 ΥΠΟΓΡΑΦΗΤο παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό προς υπογραφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης στη Βαλλέττα της Μάλτας την 25η Ιανουαρίου 2002 και στη Μαδρίτη από τις 26 Ιανουαρίου 2002 μέχρι τις 25 Ιανουα­ρίου 2003. Άρθρο 23 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΕΓΚΡΙΣΗΤο παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Οι πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία εκτελεί χρέη Θεματοφύλακα. Άρθρο 24 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΑπό την 26η Ιανουαρίου 2003, το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για την προχώρηση όλων των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης. Άρθρο 25 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ1.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την κατάθεση της έκτης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, το παρόν Πρωτόκολλο αντικαταθιστά, το Πρωτόκολλο «Περί Συνεργασίας για την Καταπολέμησιν Ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ Πετρελαίου και Άλλων Επιβλαβών Ουσιών σε Περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης» του έτους 1976, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των Μερών των δύο νομοθετημάτων. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις οικείες κυβερνήσεις για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στη Βαλλέττα της Μάλτας την 25 Ιανουαρίου 2002, σε ένα και μόνο αντίτυπο στην Αραβική, Αγγλική, Γαλλική και Ισπανική, και τα τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο δεύτερο Καθορισμός Εθνικής Αρχής - Καταβολή αποζημίωσης 1.Ο Εθνικός Συντονιστής που καθορίζεται στο άρθρο πρώτο, κεφάλαιο 1 του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α΄) είναι η Εθνική Αρχή που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Στα μόνιμα μέλη της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) της παραγράφου 3.4 του άρθρου πρώτου του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α΄) Δημοσίους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν εκτάκτως βοηθητικές υπηρεσίες προς αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ρύπανσης, καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 αποζημίωση. 3.Η κατά το άρθρο πρώτο, κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.4 του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α΄) προβλεπόμενη αποζημίωση των μη μονίμων μελών της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.), καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 4.Η σχετική δαπάνη που βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό «Γαλάζιο Ταμείο» του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. καταλογίζεται στους ρυπαίνοντες μετά των άλλων δαπανών στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο για την αποτροπή ή εξουδετέρωση ρύπανσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α). Άρθρο τρίτο Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου τρίτου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α΄), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 5 με την παράγραφο (Α) 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 5.Οι αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνούν για την έκδοση οδηγιών προς τους πλοιάρχους των υπό ελληνική σημαία πλοίων και αεροσκαφών προς υποβολή αναφορών για περιστατικά ρυπάνσεων από ατυχήματα ή άλλες αιτίες για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Μερών και του Οργανισμού και για τη λήψη κατάλληλων μέτρων καταπολέμησης της ρύπανσης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο «περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας».» Άρθρο τέταρτοΤροποποίηση του άρθρου όγδοου του ν. 855/1978 1.Στο άρθρο όγδοο του ν. 855/1978 προστίθεται νέα παράγραφος 1 ως ακολούθως:« 1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να γίνονται αποδεκτές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της, καθώς επίσης συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, να αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει η εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων σε περίπτωση πολέμου, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της.» 2.Η υπάρχουσα παράγραφος του άρθρου όγδοου του ν.855/1978 αριθμείται ως παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο πέμπτο Καταργούμενες διατάξεις Από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, παύει να ισχύει το Πρωτόκολλο «περί συνεργασίας για την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου θαλάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» του έτους 1976, που κυρώθηκε με το ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α).
Άρθρο 6
1.  
    Σε θέματα ερμηνείας υπερισχύει το αγγλικό κείμενο του Πρωτοκόλλου. Άρθρο έβδομοΈναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου «περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας», αρχίζει από την ημερομηνία που αυτό θα τεθεί διεθνώς σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 25 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία